Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 12. jun 2014 kl. 13:30

Handicaprådet

Udvalgslokalet, 4. sal,

Referat

Resumé

Igangsætning af designproces omkring Handicaprådets fremtidige profil.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det nye Handicapråd er udpeget, foreslås det, at der igangsættes en designproces med det formål at skabe en fælles forståelse hos rådets medlemmer omkring Handicaprådets rolle set i forhold til:
 • De grupper, som rådet repræsenterer
 • Den brede offentlighed
 • Byrådet
 • Forvaltningerne.
Designsekretariatet har udarbejdet vedlagte screening og vil søge kontakt til kommunens innovationskonsulenter med henblik på at få igangsat processen, som beskrevet i bilaget, step 2 og 3.
 
Designkonsulenter fra By- og Udvikling er inviteret til mødet.
 

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Rådet besluttede, at designprocessen igangsættes.

Resumé

Der ønskes en drøftelse mht. det fremtidige arbejde med tilgængelighed.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af det fremtidige arbejde med tilgængelighed bør indgå:
 • Afklaring af arbejdet
 • Forslag til organisering og hvem, der skal involveres.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Det afklares, hvordan lovgivning og praksis er i dag. Der udarbejdes en plan for det videre arbejde med involvering af By- og Udviklingsforvaltningen.

Resumé

Formændene for henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet har aftalt et dialogmøde mellem Socialudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet. Mødet afholdes onsdag den 18. juni 2014, kl. 11.00 iflg. fremsendte invitation.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at mulige emner til mødet drøftes.

Sagsfremstilling

Handicaprådet opfordres til at foreslå mulige emner til dialogmødet mellem Socialudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Handicaprådet ønsker at drøfte følgende:
 1. Tilgængelighed
 2. Digital post/digitalisering
 3. Ledsagerordning
 4. Flextrafik.

Resumé

Medlem i Handicaprådet Ida Merethe Jørgensen sender i e-mail af 15. januar 2014 anmodning fra Forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer (DH) om at sætte en sag om ledsagerordningen på Handicaprådets dagsorden.

Tilføjelse til resumé

Medlem i Handicaprådet Ida Merethe Jørgensen videresender den 25. april 2014 e-mail fra Susanne Bøhm med ønske fra DH, Kolding om en definition af ledsagerordningen.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Social- og sundhedsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Nyt forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I mail af 15. januar 2014 anføres:
”DH er bekymret vedr. ledsagerordningen. Den vil vi meget gerne høre om, da vi ved, der er skåret kraftigt ned på den.”
 
Handicapchefen vil orientere Handicaprådet om status for ledsagerordningen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Handicapchefen vil orientere Handicaprådet i forhold til ønske fra DH, Kolding om en definition af ledsagerordningen.

Beslutning Handicaprådet den 06-02-2014

Orienteringen toges til efterretning.
 
Ledsagerordningen til handicappede er uændret.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Yderligere oplysninger findes på www.kolding.dk
 
Ida Jørgensen oplyser, at ledsagerkort kan søges gennem DH.
 
Handicaprådet ønsker en orientering om følgeskabsordning på Seniorområdet.

Resumé

Det fælleskommunale socialsekretariat I Region Syddanmark har fremsendt udkast til Udviklingsstrategien for 2015 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet samt orientering i Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at udkast til Udviklingsstrategien for 2015 på det specialiserede Socialområde i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en god koordinering på det specialiserede socialområde kommunerne imellem og i forhold til regionen er det et krav, at der hvert år udarbejdes en Udviklingsstrategi, som skal godkendes af alle kommuner samt regionen senest den 1. juni året før ikrafttræden.
Udviklingsstrategien er godkendt af Socialdirektørforum den 5. februar 2014 samt godkendt af Kommunekontaktrådet (KKR) den 5. marts 2014.
 
Udviklingsstrategiens formål er at rammesætte det tværkommunale og regionale samarbejde, og skal bidrage til at sikre at kapaciteten også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner. Strategien fastsætter hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver).
 
Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien. Temaerne, der udpeges, er et udtryk for anbefalinger til kommunerne og regionen. De er ikke bindende for den kommunale planlægning eller for det kommunale serviceniveau.
 
Dette år er der udpeget tre temaer:
 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse
 2. Det gode ældre liv for borgere med handicap og sindslidelse
 3. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap
I forhold til tema 2 og 3 er det problemstillinger, der efter forvaltningens vurdering vil være relevante at drøfte – mest for at give inspiration til gode løsninger, idet det ikke ses at være områder, som fordrer tværkommunale indsatser.
 
Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien i 2015 er desuden, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Beslutning Socialudvalget den 23-04-2014

Forslaget indstilles til godkendelse med følgende tilføjelse:
 
Det er vigtigt med videns udveksling og et koordinerede samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, men der er kommunalt selvstyre hvorfor anbefalingerne i Udviklingsstrategien kun kan være til inspiration.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

På det sociale område skal der offentliggøres sagsbehandlingstider. I sager hvor en borger kan søge om hjælp skal det således fastsættes, hvor lang tid der må gå, før der foreligger en afgørelse. Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingstider på de enkelte lovområder er indsamlet med henblik på at fristernes længde vurderes og fastsættes.
 
Afdelingerne har angivet de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 %-90 % af den pågældende sagstyper. I afdelingerne for handicaprådgivning og hjælpemidler samt i økonomisk rådgivning træffes der i nogle sager en hurtigere afgørelse end det er angivet som sagsbehandlingstid. Det kan skyldes, at nogle sager ikke kræver omfattende sagsbehandling.
 
Der vedlægges en oversigt over de seneste godkendte sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingstiderne er på ingen af områder ændret i forhold til august måned 2013. I august måned 2013 var sagsbehandlingstiden vedrørende lov om social pension ikke oplyst.

Tilføjelse til resumé

I forbindelse med Socialudvalgets behandling af sagsbehandlingstider i mødet den 19. marts 2014 ønskede udvalget en redegørelse for udvalgte områder med henblik på at følge et sagsforløb.
Der er udarbejdet redegørelse for områderne økonomisk rådgivning og hjælpemidler og kommunikation.
Der er udarbejdet sammenligning af de omkringliggende kommunes sagsbehandlingsfrister i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Handicaprådet (høring), Socialudvalget, Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag
 
at det overlades til Senior- og Socialdirektøren at beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres
 
at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at sagsbehandlingstiderne godkendes
 
at det overlades til Senior- og Socialdirektøren at beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres
 
at sagsbehandlingstiderne drøftes med henblik på afklaring af evt. udvidelsesforslag i forbindelse med budget 2015
 
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstiderne skal iht. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 og retssikkerhedsbekendtgørelsen § 1, stk. 1 offentliggøres, når Kolding Kommune behandler og træffer afgørelse på følgende sagsområder:
 
1) lov om social pension,
2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
3) lov om individuel boligstøtte,
4) lov om sygedagpenge,
5) lov om aktiv socialpolitik,
6) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
7) lov om fleksydelse,
8) lov om social service, jf. dog stk. 3,
9) lov om delpension,
10) lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling,
11) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge,
12) lov om seniorjob,
13) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,
14) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere,
15) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.,
16) lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og
17) kapitel 2 i lov om friplejeboliger.
 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne til retssikkerhedsloven, at Byrådet som kommunens øverst organ har det politiske lederansvar samt ret og pligt til at tage ansvar for at planlægge og prioritere kommunens serviceniveau, og at Byrådet derfor har pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder.
 
Byrådet skal således på de enkelte sagsområder fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til at der er truffet afgørelse i sagen. Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.
 
Byrådet skal offentliggøre de fastsatte sagsbehandlingsfrister, og det er overladt til Byrådet at beslutte, hvordan offentliggørelsen skal ske.
 

Beslutning Socialudvalget den 19-03-2014

Godkendt.
Sagen sendes til Høring i Handicaprådet.

Beslutning Handicaprådet den 10-04-2014

Godkendt med den tilføjelse, at de cases, der bliver gennemgået på Socialudvalget, også gennemgås på Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 21-05-2014

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at forfølge den politiske målsætning, at kommunen har den bedste og mest effektive sagsbehandlingstid i forhold til sammenlignelige kommuner. Forvaltningen pålægges at fremkomme med en handleplan inden budgetforhandlingerne til 2016, som indeholder forslag til eventuelle kortere og mere effektive sagsbehandlingstider.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Handicaprådet tilslutter sig Socialudvalgets beslutning.

Resumé

Formanden for Danske Handicaporganisationer i Kolding, Ida Merethe Jørgensen, anmoder i e-mail af 25. april 2014 om, at sagen ”Abonnementsaftaler med Center for Kommunikation og Hjælpemidler” behandles i Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I mailen fra Ida Merethe Jørgensen anføres:
 
”Kolding Kommune har opsagt abonnementsaftaler med Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) med udgangen af 2014.
 
Kolding Kommune har oplyst, at de fra 2015 forventer selv at løse de opgaver, kommunen i dag får løst på CKHM.
 
DH Kolding vil gerne vide, hvem i Kommunen der så skal løse de opgaver?
 
DH Kolding er bekymret for videnstab i den forbindelse”.
 

Handicapchefen vil give rådet en orientering om sagen.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Formanden for Danske Handicaporganisationer i Kolding, Ida Merethe Jørgensen, anmoder i e-mail af 25. april 2014 om, at ”Målgruppeafgrænsning til Handicaprådgivningen” behandles i Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I mailen fra Ida Merethe Jørgensen anføres:
 
”DH Kolding har erfaret, at flere borgere i Kommunen har problemer med at komme ind under Handicaprådgivningen. Eksempelvis kan nævnes en mor, hvis søn er 4 år og hjerneskadet, spastiker og går i specialbørnehave. Denne mor har kæmpet i 2 år for at få sønnen under Handicapafdelingen.

Dette var bare et enkelt eksempel, men der er flere borgere, der har dette problem.

DH Kolding vil derfor gerne vide, hvordan Kommunen definerer et handicap, og hvem afgør, om det er et handicap, når der ikke lægges vægt på diagnoser.”
 
Handicapchefen vil give en generel orientering om procedure for målgruppeafgrænsning.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Handicaprådet henleder opmærksomheden på tidligere drøftelser og mulighed for, at DH involveres som bisidder.

Resumé

Kolding Kommunes byråd har til budget 2014 bevilliget 1 mio. kroner under sundhedspolitik til anlæg af en terapihave i Kolding Kommune. Der skal således findes en hensigtsmæssig placering til terapihaven, og derfor har forvaltningen i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen og landskabsarkitekter fra Københavns Universitet, der har etableret terapihaven i Hørsholm, set på mulige placeringer.
 
I alt er der set på 7 placeringer. Kravene til placering har været, at området skal være eller kan udformes, så det lever op til oplevelsesværdierne: trygt, fredfyldt og vildt, da disse værdier i kombination har stor indflydelse på befolkningens sundhed. Derudover må det også gerne leve op til yderligere 5 oplevelseskarakterer: artsrigt, åbent, rumligt, kulturhistorisk og folkeligt.
 
På baggrund af dette er der fundet frem til, at et samlet areal, der udgøres af noget af henholdsvis Naturskolen Perlen, Kyhn Lund og Amfiscenen vil være et ideelt område for en terapihave. Arealet ligger i et fredfyldt område, virker afskåret fra omverdenen, så det fremstå trygt og har en vild og artsrig natur. Derudover inviterer arealet til at skabe rumlige og åbne åndehuller for borgerne.
Denne placering er dermed velegnet, fordi det lever op til kravene for en terapihave, hvor der er ro og tryghed til, at de stressramte borgere kan få en effektiv behandling. Samtidig er beliggenheden rimelig bynær. Da der allerede er vej og parkeringsplads samt toiletbygning, vil det også være det område, der er bedst egnet økonomisk, og alle involverede forvaltninger har accepteret denne placering som bedst egnet.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Kulturudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget samt orientering i Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at placeringen af et areal, der udgøres af dele af henholdsvis Naturskolen Perlen, Kyhns Lund og Amfiscenen godkendes til placering af en terapihave.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes byråd har til budget 2014 bevilliget 1 mio. kr. under sundhedspolitik til anlæg af en terapihave i Kolding Kommune.
 
Formålet med en terapihave
Formålet med en terapihave er at fremme folkesundheden ved at forebygge og afhjælpe at mistrivsel og stress fører til depression og sygemelding, da muligheden for at bryde nogle automatiske mønstre fra dagligdagen og få ro og fordybelse ved at befinde sig i forskellige former for naturmiljøer. For de borgere som allerede er blevet sygemeldt pga. stress og efterfølgende depressioner vil terapihaven medvirke til at borgerne vender tilbage til arbejdsmarkedet.
 
En terapihave er udformet i samarbejde med medicinsk/terapeutisk uddannede personer. Terapihaven tilbyder rammer for meningsfyldte og konkrete aktiviteter og samtaler med udgangspunkt i naturen, der bl.a. reducerer stresssymptomer og hjælper patienten/borgeren til at håndtere sit eget liv.
 
Udviklingen af terapihaven vil foregå i samarbejde med Københavns Universitet, som anlagde Terapihaven Nacadia i 2003. Designet for Kolding Kommunes terapihave vil bygge videre på erfaringer og forskningsresultater herfra samt resultater fra Sverige, der har haft terapihaver gennem de sidste 10 år.
 
 
Placeringsmuligheder
Kravene til placering af en terapihave har været, at området skal være eller kan udformes, så det lever op til oplevelsesværdierne: trygt, fredfyldt og vildt, da disse værdier i kombination har stor indflydelse på befolkningens sundhed. Derudover må det også gerne leve op til yderligere 5 oplevelseskarakterer: artsrigt, åbent, rumligt, kulturhistorisk og folkeligt. Og et yderligere krav har været at terapihaven skulle være rimelig bynær af hensyn til tilgængeligheden.
 
I alt er der set på 7 placeringer. Forvaltningen har i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen og landskabsarkitekter fra Københavns Universitet, der har etableret terapihaven i Hørsholm, set på mulige placeringer. Heraf er 4 arealer blevet besøgt sammen med forskningslederen og andre repræsentanter fra Nacadia samt deltagere fra flere forvaltninger, mens 3 arealer blev foreslået og besøgt efterfølgende.
 
Ud fra besøgene, indkomne kommentarer og rådgivning fra professor, landskabsarkitekt og projektleder for terapihaven Nacadia er der lavet nedenstående anbefalet prioritering omkring placering af en terapihave.
 
Ved alle de mulige placeringer skal der bygges kontor, mødelokaler og orangeri og visse steder også toiletter. Derudover skal der flere steder også laves kloakering og etableres veje.
 
Både Naturskolen Perlen og arealet, der er samlet ved dele af Naturskolen Perlen, Kyhns Lund og Amfiscenen er optimale steder at etablere en terapihave.
Begge områder er tilgængelige via vej/grusvej, og af en sådan karakter, at det virker afskåret fra omverdenen. Dermed er der meget lidt trafikstøj, hvilket er nødvendigt for at skabe fuldstædig ro til behandlingen. Her er en natur å og artsrig beplantning, og der vil være mulighed for forskellige oplevelser og stimulering af alle sanser.
 
Vonsildbæltet ligger tæt ved, og der kan etableres stier derhen samt en sti ind i Geografisk Have, så dette område også kan benyttes af terapihavens borgere/patienter.
 
Den nuværende bygning ved Perlen er ikke anvendelig i forbindelse med en terapihave, så ved begge placeringer skal der bygges kontorbygning med møderum og et orangeri. I forhold til en placering ved det areal, der består af dele af Naturskolen Perlen/ Kyhns Lund / Amfiscenen kan den allerede eksisterende toiletbygning ved indgangen til Amfiscenen benyttes. Mens der ved placering ved Perlen skal etableres et toilet og samtidig skal der findes andre tilbud til naturskolens nuværende brugere.
 
En placering i Geografisk Have vil kræve en afskærmning af en del af arealet i den sydlige del af haven. Området har vild og artsrig beplantning, men er et meget fugtigt område, så visse dele af området skal muligvis drænes, og der vil skulle bygges en kontorbygning med toiletter og omklædning på området.
 
Patienterne kan muligvis benytte drivhuset i Geografisk Have, men der vil være et problem i forhold til havens åbningstider.
Området er ikke umiddelbart tilgængeligt, så der skal etableres en vej enten igennem Geografisk Have eller et privat villakvarter.
 
At etablere en terapihave på græsarealet mellem Kolding Sygehus og Marielundskoven vil være en udfordring, både i forhold til afskærmning, tilgængelighed og støj, men også fordi en placering så tæt på sygehuset kan fastholde eller muligvis forværre borgerne stresstilstand.
 
En placering ved Brødsgård i Harte skov, i Seest Ådal ved Seest boldbaner eller i Goldbæk vil alle tre steder udgøre store udfordringer i forhold til tilgængelighed og afskærmning, men også kloakering, bygninger og et artsrigt planteliv.
 
 
Forslag til placering
Den mest hensigtsmæssige placering er således det samlede areal, der udgøres af dele af Naturskolen Perlen/ Kyhns Lund / Amfiscenen, som illustreret nedenfor. Dette område lever i særlig grad op til kravene om, at terapihaven skal være artsrig, fredsfyldt, åbent, socialt, rumdannende, trygt, kulturelt og vildt.
 
Prioriteringen af dette sted er sket i samråd med naturfaglige konsulent Jørn Chemnitz Kristiansen og landskabsarkitekt og landsbykoordinator Rita Larsen samt professor, landskabsarkitekt og projektleder for terapihaven Nacadia Ulrika Karlsson Stigsdotter, landskabsarkitekt Anne Dahl Refshauge og Ph.D.-studerende Ulrik Sidenius.
 
I prioriteringen er de økonomiske omkostninger i forbindelse med kloakering, bygninger osv. også inddraget. Ud over den 1 mio. kr. der er afsat i budgettet til anlæg, vil det være nødvendigt at søge fondsmidler.
 
 
 
 

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har deltaget i en drøftelse af forskellige muligheder for placering af terapihaven. Drøftelserne er mundet ud i, at den foreslåede placering er den bedste af de drøftede muligheder. Terapihaven ses som et godt tilbud til Kolding Kommunes borgere, selv om det vil kunne medføre indskrænkninger for Naturskolens brugere.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse, at området hvor den terapihaven ønskes placeret er omfattet af en lokalplan – lokalplan 1014-51 og området ligger i Byzone. Jf. lokalplanens bestemmelser, er der ikke noget til hinder for, at der på græsarealet vil kunne etableres de nævnte mindre bygninger.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan herudover oplyse, at den foreslåede placering af terapihaven kan have konsekvenser for samarbejdsmulighederne mellem Geografisk Have og Naturskolen, der årligt gennemfører ca. 10 udendørs arrangementer for børn i området. Det er dog forvaltningens vurdering, at der bør kunne finde praktiske løsninger herpå.

Beslutning Socialudvalget den 21-05-2014

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få uddybet de skitserede problemstillinger.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Handicaprådet opfordrer til, at tilgængeligheden for alle grupper sikres.

Beslutning Kulturudvalget den 11-08-2014

Godkendt.

Resumé

Formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen, (F) anmoder i mail af 11. maj 2014 om at følgende optages på dagsordenen:
 
”På baggrund af de gode erfaringer med at inddrage DH husets fokus på tilgængelighed i byggeriet ved ombygningen af Bramdrupdam bofælleskab foreslås, at det pålægges sundhedschefen også at inddrage DH huset i byggeriet af sundhedshuset.
Der er ulighed i sundhed, derfor er det vigtigt at tænke tilgængelighed for både psykisk og fysisk syge eller handicappede med hensyn til skiltning, farver, ledelinjer, elevatorbetjening mv.”

Sagen behandles i

Socialudvalget samt orientering i Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at       der rettes henvendelse til Danske Handicaporganisationers Hus med henblik på inddragelse af DH huset i forhold til de indretninger som endnu ikke er afklaret, bl.a. ledelinjer.

Sagsfremstilling

Tilgængelighed i sundhedscentret
Sundhedscenter Kolding vil komme til at opfylde de lovgivningsmæssige krav i forhold til gældende bygningsreglement inklusiv de publikationer, der henvises til i bygningsreglementet. Bl.a. publikationen ”Tilgængelighed for alle”.
Således har bygningsreglementet, en række krav til tilgængelighed og de vil alle blive opfyldt:
1. Niveaufri adgang til hele huset
2. Dørbredder, der passer til kørestole
3. Værn der består af både balustre og glas så de er nemme at se
4. Markering af trappeforkanter
5. En anden type belægning foran hoveindgangen – og automatisk døråbning på hoveddøren.
 
Elevatoren, der kører til alle etager i huset, har et betjeningspanel der kan nås fra en kørestol og er mærket med punktskrift. Der er tale i elevatoren, som fortæller hvilken etage den er nået til.
 
Kunsten/wayfinding vil tage hånd om fx de svagtseende når farver og markeringer bliver sat op. Der kommer generelt meget lys ind i huset, så borgere, der er svagtseende, vil blive godt hjulpet af den megen dagslys.
Ledelinjer indendørs er beskrevet i byggeprogrammet, men er endnu ikke drøftet færdig med entreprenøren.
 
Endvidere er der placeret to handicaptoiletter centralt i stueetagen, skranken i receptionen er i forskellige niveauer af hensyn til kørestolsbrugere, og der bliver handicapparkering i umiddelbar nærhed til hovedindgangen.
 
Baggrund og inddragelse
I forbindelse med planlægningen af Sundhedscenter Kolding har tilgængelighed for handicappede været tænkt ind fra starten.
 
Der har i alt været nedsat 7 ad hoc grupper, som har medvirket til at udfærdige kravspecifikationer til sundhedscentret. Den ene gruppe bestod af repræsentanter fra Dansk Blindesamfund, PTU Trekantområdet (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. I perioden 31. marts til 10. maj 2012 blev der afholdt 3 møder. Gruppen har bl.a. drøftet placering af informationskontor, hensyn til svagtseende, adgang til holdrum samt ledelinjer til særlige fokuspunkter i bygningen som fx reception og elevator.
 
Der har været afholdt to møder mellem daværende formand for handicaprådet, daværende afdelingsleder fra By- og Udviklingsforvaltningen og sundhedschefen henholdsvis den 18. juni 2012 og den 16. november 2012 angående tilgængelighed.
Projektleder Annett Bundgaard Lassen fra Kommunale Ejendomme og sundhedschefen gav den 13. juni 2013 Handicaprådet en orientering om det kommende sundhedscenter i Kolding.
 
Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Sundhedsdirektøren og Sundhedschefen har aflagt besøg i Danske Handicaporganisationernes Hus den 14. juni 2012.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 21-05-2014

Godkendt med en tilføjelse, at det undersøges om Handicapidræt i Kolding fremover kan benytte dele af lokalerne i det nye Sundhedscenter.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Handicaprådet tilbyder at stille ekspertise til rådighed for at sikre tilgængelighed.

Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.

Beslutning Handicaprådet den 12-06-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.