Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 11. okt 2018 kl. 13:30

Handicaprådet

Nordhøj, Niels Bohrs Vej 6, 6000 Kolding

Referat

Resumé

Orientering til Handicaprådet omkring deltagelse i fritidsaktiviteter til borgere med funktionsnedsættelse.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
 
På mødet deltog leder af Sundhed og Træning, Lise Wraae Silberling, Anne-Mette Autzen, Centerleder organisationen Bramdrupdam og Mette Winther Hauge, udviklingskonsulent for fællesskaber og frivillighed.
 
Handicaprådet gav udtryk for et ønske om en bedre strukturering i forhold til at brugerne kan finde de forskellige tilbud på hjemmesiden.

Sagsfremstilling

Handicaprådet gives en orientering om hvilke muligheder
for deltagelse i fritidsaktiviteter, Kolding Kommune kan hjælpe med, og hvilke fritidsaktiviteter, der tilbydes til borgere med funktionsnedsættelse indenfor nedenstående 5 grupper:
 
 • Bevægelseshæmmede
 • Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • Psykiatri
 • Kronikere
 • Udviklingshæmmede.

Resumé

Handicaprådet har ønsket en uddybende orientering omhandlende sagsbehandlingstider – hvorfor det tager den tid det gør -, specifikt i forhold til misbrug, midlertidigt ophold, synshjælpemidler og biler.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Handicaprådet vil følge op på sagsbehandlingstiderne.

Sagsfremstilling

Handicaprådet konstaterede på deres møde den 9. august, at der er sket en reduktion af sagsbehandlingstiden på nogle områder.
Rådet udtrykte ønske om at dette også kommer til at omfatte misbrugsbehandling, midlertidigt ophold i boform, pasning af nærtstående, synshjælpemidler og biler.
 
Handicaprådet har ønsket at få uddybet, hvorfor sagsbehandlingstiderne er som de er.
 
Afdelingschef, Hjælpemiddelafdelingen, Bettina Fischer og institutionschef, Misbrugsorganisationen, Gitte Fisker deltager i mødet fra kl. 14.30, med henblik på orientering til Handicaprådet omkring praksis på områderne.

Resumé

Handicaprådet ønsker en orientering om Sundhedscenterets tilbud.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Lise Wraae Silberling, leder af Sundhed og Træning, deltog i punktet i stedet for Heidi Nordahl Jensen, chef for Sundhed og Sygepleje.

Sagsfremstilling

Chef for Sundhed og Sygepleje, Heidi Nordahl Jensen, er inviteret til at deltage i Handicaprådets møde fra kl. 14.45 – 15.00, med henblik på en orientering om Sundhedscenterets tilbud.

Resumé

Kolding Byråd besluttede den 20. marts 2018 at ansøge om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. Der er udarbejdet et udkast til en visionsaftale ’Bevæg dig for livet’, der indgås med DGI og DIF med det formål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden.
Udkastet sendes i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger. Fristen for høring er den 8. november 2018.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Seniorudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Arbejdsudvalget, Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget, Aftenskolesamrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritidsrådet, Eliteidrætsrådet, MultiKulturelt Forum, Spejdersamrådet, Kolding Idrætsråd, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at der fremsendes høringssvar til udkast til visionsaftalen Bevæg dig for livet med høringsfrist den 8. november 2018.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Handicaprådet støtter udkastet til Visionsaftalen, med tilføjelserne;
 
Personer med handicap, som omtalt i udkastet til Visionsaftalen side 5, næstsidste punkt, og på side 9, indirekte under indsats, samt på siderne 15-16. Handicaprådet vil gerne sikre sig at alle grupper er omfattet, jf. nedenstående:
 
 • Bevægelseshæmmede
 • Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • Psykiatri
 • Kronikere
 • Udviklingshæmmede.
 
Handicaprådet forventer at tilgængelighed er omfattet under omtalen på side 5, men ønsker at det bliver tydeliggjort, at tilgængelighed indtænkes.

Beslutning Fritidsrådet den 09-10-2018

Fritidsrådet udtaler, at man giver sin opbakning til det fremsendte udkast til visionsaftale ”Bevæg dig for livet”, og tilkendegiver at man gerne vil inddrages i det fremtidige arbejde sammen med foreningslivet.

Sagsfremstilling

DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision ’Bevæg dig for livet’, der har som mål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i forening.
Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at arbejde med visionen om at få flere i bevægelse, derfor indgås der en aftale om at blive visionskommune under ’Bevæg dig for livet’. En ’Bevæg dig for livet’ visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunes virke arbejder på at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen.
 
Udkastet til visionsaftalen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DGI, DIF, Kolding Idrætsråd, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen.
 
Udkastet til aftalen sendes til høring i:
 
 • Kulturudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Teknik- og Klimaudvalget
 • Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Seniorudvalget
 • Lokaldemokratiudvalget
 • Arbejdsudvalget
 • Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
 • Aftenskolesamrådet
 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Fritidsrådet
 • Eliteidrætsrådet
 • MultiKulturelt Forum
 • Spejdersamrådet
 • Kolding Idrætsråd
 
Herefter er den videre proces:
 • Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget den 13. november 2018
 • Godkendelse i Økonomiudvalget den 20. november 2018
 • Godkendelse i Byråd den 27. november 2018
 • Underskrivning af aftalen december 2018

Resumé

Handicaprådet skal fastsætte tidsfrist for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2018.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicapprisen 2018 overrækkes den 13. december 2018,
 
at fristen for indstilling af kandidater til årets handicappris er den 5. november 2018.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Handicaprådet besluttede, at overrækkelsen af Handicapprisen sker den 3. december 2018.
 
Fristen for indstilling af kandidater til prisen er den 5. november 2018.
 
Organisationsrepræsentanterne ønsker at prisen forhøjes fra 1.000 til 3.000 kr.

Sagsfremstilling

Handicapprisen 2018 foreslås overrakt den 13. december 2018, kl. 17.00, i Byrådssalen.
 
Det foreslås, at fristen for indstilling af kandidater til handicapprisen sættes til den 5. november 2018, således at Handicaprådet på deres møde den 8. november 2018 kan udpege kandidat til årets handicappris.

Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 11-10-2018

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Besøg på Slotssøbadet aftales til den 30. oktober 2018, kl. 14.00.
De, som ønsker at deltage bedes give besked til John Arne Sørensen.
 
Deltagelse i KL’s Handicap-  og Psykiatrikonference, den 28. november 2018. Thorbjørn Halvorsen deltager fra Handicaprådet.
 
Handicaprådet blev orienteret om møde med Marina City den 10. oktober 2018. Deltagerne fra rådet kunne konstatere, at der er opmærksomhed på tilgængeligheden.

Sagsfremstilling

Orientering fra handicaprådsmedlemmerne og handicapchefen.
 
 • Nedlæggelse af to handicapparkeringspladser på Sundhedscenteret v/ Annette Lund, Senior- og Sundhedschef.
 
 • Besøg på Slotssøbadet – adgang for borgere med funktionsnedsættelse/kørestolsbrugere.
 
          Otto Skak foreslår et af følgende tidspunkter:
 
          15. oktober Inden kl.11.00 og efter kl.13.00
          18. oktober Hele dagen
          25. oktober Hele dagen fra kl.10.00
          29. oktober Inden kl.12.00
          30. oktober Fra kl.10.00
          31. oktober Inden kl.12.00.