Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 30. aug 2022 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Byrådet behandlede på mødet d. 26. april 2022 arbejdsgrundlaget ”Fremtidens bæredygtige kommune”. I arbejdsgrundlaget fremlægges ambitionen om bedre dialog med borgere, erhvervslivet, foreninger, institutioner og lignende. Som led i dette forelægges et forslag til et nyt tiltag, hvor de nævnte aktører kan komme i direkte dialog med udvalgsformændene.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Borgmesteren forslår,

 

at forslag til træffetid for borgmester og udvalgsformænd godkendes

 

at ordningen afprøves i et år, hvorefter den evalueres.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Et samlet Byråd godkendte på møde den 26. april 2022 arbejdsgrundlaget ”Fremtidens bæredygtige kommune”, som skal sætte retningen for Byrådets politiske ambitioner for perioden 2022-2025.

 

Heri er beskrevet en ambition om at styrke og udvikle demokratiet – f.eks. ved at indgå i øget og bedre dialog med borgere, foreninger, virksomheder med flere.

 

Som et tiltag direkte målrettet indfrielse af denne ambitioner foreslås det, at der etableres træffetid en gang pr. kvartal, hvor borgmester og udvalgsformænd stiller sig til rådighed for borgere, foreninger, erhvervslivet og lignende. Har udvalgsformandens frafald, kan næstformanden deltage i dennes fravær.

 

Træffetiden vil foregå på bibliotekerne i Kolding og centerbyerne Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Træffetiden bliver uden tilmelding for de aktører, som ønsker at komme i dialog med borgmester og udvalgsformændene. Der planlægges med, at første træffetid afholdes i oktober 2022 på biblioteket i Kolding.

 

Ordningen, som koordineres af Kolding Bibliotekerne, foreslås afprøvet i et år, hvorefter der evalueres med henblik på beslutning om fortsættelse.


Resumé

Borgmesteren orienterer om formandsafgørelser i Byrådets sommerferie.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning vedrørende afsluttende revision af Kolding Kommunes årsregnskab 2021.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

 

Økonomi og Strategi

 

Det økonomiske ledelsestilsyn

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at det afgivne forslag til besvarelse af revisionens bemærkning om det økonomiske ledelsestilsyn indstilles til Byrådets godkendelse

 

at revisionsberetningen indstilles til godkendelse

 

at Kolding Kommunes årsregnskab for 2021, endeligt godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2022 godkendt årsregnskab 2021 med henblik på, at revisionen herefter skal gennemgå årsregnskabet.

 

Revisionsberetningen, er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 20. juni 2021.

 

Revisionsberetningen har givet anledning til følgende bemærkning.

 

Det økonomiske ledelsestilsyn

Med baggrund i kommunens Principper for Økonomistyring er det fastlagt, at kommunens budgetansvarlige ledere skal udføre et ledelsestilsyn.

 

Udgangspunktet for ledelsestilsynet er en risikovurdering udarbejdet for det enkelte område. Risikovurderingen beskriver herefter det elektroniske ledelsestilsyn, der skal udføres. Såfremt der ikke foreligger en risikovurdering – skal det elektroniske ledelsestilsyn udføres hver måned.

 

Det er konstateret, at der på knap 100 ud af 323 budgetområder ikke umiddelbart foreligger risikovurdering og hvor der heller ikke er foretaget ledelsestilsyn hver måned. Dermed er kommunens regelsæt omkring det økonomiske ledelsestilsyn ikke overholdt.

 

Vi henstiller, at fokus på ledelsestilsyn skærpes, således der udarbejdes risikovurdering for samtlige budgetområder og tilhørende ledelsestilsyn udføres i overensstemmelse hermed i henhold til Kolding Kommunes regler for det økonomiske ledelsestilsyn.

 

Kommunaldirektøren har udarbejdet følgende forslag:

I august 2022 udsendes oversigt over områder med et overblik over, hvor der ikke foreligger risikovurderinger samt en statistik over udførte ledelsestilsyn. Oversigten vil vedrøre 2022.

 

Den for området ansvarlige direktør skal derefter sikre, at der foretages gennemgang af de afdelinger, hvor der ikke foreligger risikovurderinger, at disse udarbejdes samt at den for området ansvarlige direktør skaber en begrundet overbevisning om ved stikprøvekontrol, at de i risikovurderingen anførte intervaller og fokusområder overholdes i det udførte ledelsestilsyn.

 

Den for området ansvarlige direktør skal inden revisionens næste besøg i efteråret 2022 have sikret proceduren omkring ledelsestilsynet for egne områder. Der vil fremadrettet 2 gange årligt blive udsendt en oversigt til den enkelte direktørs kontrol af, at ledelsestilsyn for eget område er gennemført.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. P. nr. 5189 – Nørreskovgårdsvej 40, Kolding, nedrivning af ejendom.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at ejendom beliggende på Nørreskovgårdsvej 40, Kolding nedrives, samt at arealet afrettes og overgår til et braklagt område

 

at udgiften til nedrivningen på ca. 1.000.000 kr. bevilges i 2022 og finansieres via en tilsvarende reduktion af ejendoms- og boligpolitik, serviceudgifter.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. P. nr. 5189 – Nørreskovgårdsvej 40, Kolding, nedrivning af ejendom.

 

Forslaget om nedrivning sker som følge af, at bygningerne er i så dårlig stand, at de udgør en risiko i forhold til nedstyrtning ligesom en bevarelse af bygningerne kræver løbende driftsudgifter, der kan undgås såfremt, der sker en nedrivning.

 

Nedrivning af Nørreskovgårdsvej 40, Kolding omhandler følgende:

 

  • Nedrivning af bygninger, herunder stuehus og driftsbygninger

 

  • Fjernelse af silo, kampestensfundament og betonkonstruktioner på/i terræn

 

  • Fjernelse af træer og buske i nødvendigt omfang for at kunne nedrive bygninger mv.

 

  • Sløjfning af forsyninger. El, vand og kloak (Blue Kolding Pumpebrønd samt trykledning forbliver)

 

  • Opgravning og bortskaffelse af sløjfede olietanke, herunder udskiftning af evt. forurenet jord.

 


Projekt 5189 – Nørreskovgårdsvej 40, Kolding – Nedrivning af ejendom

Nødvendig anlægsbevilling

1.000.000 kr.

 

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

 

Nødvendigt rådighedsbeløb i 2022

1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb i 2022

0 kr.

 

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

1.000.000 kr.

 

Udgiften til nedrivningen på ca. 1.000.000 kr. finansieres via mindre udgifter / større indtægter under Ejendoms- og Boligpolitik (CF).

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5118 Kongeåstien i 2022 og 2023.

 

Projektet vedrører stien langs den gamle grænse. Projektet finansieres delvist af A.P. Møller Fonden.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 15-08-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål til etablering af Kongeåstien nær Vamdrup.

 

Kongeåstien er i dag etableret fra Vadehavet gennem Esbjerg og Vejen kommuner til kommunegrænsen. Med donationen bliver Kongeåstien ført frem til Vamdrup by og videre frem til Kongeåens udspring. Det er en strækning på ca. 12,4 km, hvoraf de 4,8 km er anlagt eller forefindes som eksisterende sti, fortov eller vej, mens resten af forløbet bliver anlagt som en trampesti. Ansøgningen til A.P. Møller Fonden er sendt i samarbejde med Vamdrup Byforum og Kongeaamuseet.

 

cid:image003.png@01D89137.C3137250

Stiforløbet er markeret med den røde stiplede linje

 

Stien i det åbne land etableres som en trampesti uden belægning, med boardwalks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Langs stistrækningen etableres opholdspladser med bordebænkesæt. Ved spejderhytten i Vamdrup etableres en bålhytte og en shelter. Samme sted bliver der også adgang til drikkevand og toiletforhold. Stiforløbet kommer til at følge samme designlinje, som der er anvendt i Vejen og Esbjerg kommuner. De 13 lodsejere, der skal lægge jord til stien, har godkendt forløbet, og pt. er By- og Udviklingsforvaltningen i gang med at tinglyse strækningen.

 

Formålet med stiprojektet er at skabe en sammenhængende vandrerute fra Vadehavet til Kongeåens udspring at fortælle historien om områder, der er præget af skiftevis slesvigsk og kongerigsk tilhørsforhold samt at give både lokale og turister mulighed for at opleve en varieret natur – både uberørt eng og et bynært kulturlandskab.

 

Projektets samlede budget er på 4.106.000 kr. Til realisering af projektet har A.P. Møller Fonden doneret 2.008.000 kr., og Kolding Kommune medfinansierer med 2.098.000 kr. Derudover er der på Miljøområdets budgetter afsat 80.000 kr. årligt til den fremtidige vedligeholdelse af sti og faciliteter, hvilket har været en forudsætning for donationen.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i 1.000 kr.)

Beskrivelse

Udgift

Indtægt

Anlægsbevilling

4.106

2.008

 

Rådighedsbeløb fordeles således (i 1.000 kr.)

 

Udgift

Indtægt

2022 Nuværende rådighedsbeløb

2.460

0

2022 Nødvendig rådighedsbeløb

500

0

2022 Regulering rådighedsbeløb

-1.960

0

2023 Nødvendig rådighedsbeløb

3.606

2.008

2023 Regulering rådighedsbeløb

3.606

2.008

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører et mindre forbrug i 2022 på 1,960 mio. kr., hvor beløbet tilføres likvide aktiver. For 2023 medfører ansøgningen et større forbrug på netto 1,598 mio. kr., der finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Samlet for 2022 og 2023 medfører ansøgningen et netto mindre forbrug på 0,362 mio. kr. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat 2.300.000 kr. til i 2019 at etablere cykelsti langs østsiden af Almind Hule fra Almind Østergade mod nord til skolen.

 

I 2019 blev projektet udsat til udførelse i 2022/2023, for at sikre hensigtsmæssig koordinering med BlueKoldings planer om renovering af ledninger i Almind.

 

Der forudses en økonomisk udfordring med realisering af projektet, idet budgettet er med udgangspunkt i 2017-priser. Siden da har tendensen været stigende entreprenørpriser, ydermere blev budgettet i 2019 nedjusteret med 10 %.

 

Det foreslås, at der laves en vurdering og kvalificering af projektets omfang, når der er udarbejdet et detaljeret skitseprojekt med overslag.

Sagen behandles i

Plan og Teknik

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen på 250.000 kr. imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 16-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 22-08-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Almind Hule, som er en vigtig skolevej for børn til Alminde-Viuf Fællesskole, er i dag forsynet med en fællessti i vestsiden, mens cyklister i modsatte side må nøjes med en smal cykelbane.

 

Da kørebanen i forvejen er meget smal (5 m), sker det ofte, at specielt store køretøjer kommer meget tæt på eller kører ind over cykelbanen, når de skal passere modkørende. Dette betyder utryghed blandt de cyklende skolebørn ned mod skolen, hvilket igen resulterer i, at nogle børn vælger at cykle mod trafikken på stien i vestsiden, hvilket her skaber utryghed og farlige situationer.

 

Der lægges derfor op til at etablere en egentlig cykelsti i østsiden i kombination med en udvidelse af kørebanen til 5,5 m. De eksisterende fartdæmpere, i form af små heller, erstattes af nye sideheller, som skal nedsætte farten for de biler, der kører ned ad bakken.

 

På grund af de særlige terrænforhold på stedet er det nødvendigt at sætte en spunsvæg på dele af strækningen, hvilket gør projektet relativt bekosteligt.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har indledt dialog med BlueKolding med henblik på at få afklaret snitflader i forhold til deres kloakarbejder, praktik og økonomi.

 

TREFOR har i 2022 varslet kommunen om, at de skal i gang med en større række af ledningsomlægninger fra 2023. Almind Hule er en af de strækninger, hvor der skal ske ledningsomlægninger. Derfor har forvaltningen efterspurgt en tidsplan ved TREFOR for deres ledningsomlægninger, så etablering af cykelstien eventuelt kan ske i forbindelse med disse.

 

Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat 2.300.000 kr. til i 2019 at etablere cykelsti langs østsiden af Almind Hule fra Almind Østergade mod nord til skolen.

 

I 2019 blev projektet udsat til udførelse i 2022/2023, da BlueKoldings plan om renovering af ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule først var planlagt udført i 2021.

 

Det afsatte budget blev i 2019 reduceret til 2.070.000 kr. som følge af en reduktion på 10 % på en række anlægsprojekter. Efterfølgende er der sket prisfremskrivninger, så det aktuelle budget er 2.115.000 kr.

 

Der forudses en økonomisk udfordring med realisering af projektet. Projektet blev besluttet på et økonomisk grundlag, der har udgangspunkt i 2017-priser, men projektet forventes først realiseret i 2022/2023. Der har de senere år været en klar tendens til stigende entreprenørpriser, hvilket sammen med reduktionen udhuler projektets økonomi.

 

Det kan betyde, at cykelstien ikke kan gennemføres i sin fulde længde, hvilket vil øge utrygheden og forringe trafiksikkerheden væsentligt. De endelige konsekvenser kan imidlertid først beskrives i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt detailprojekt.

 

Det foreslås, at der laves en vurdering af projektets omfang, når der er udarbejdet et detaljeret skitseprojekt med overslag. Derfor søges der frigivet 250.000 kr. på nuværende tidspunkt, således at der kan ske en kvalificering af overslaget og en koordinering af udførselsplan med TREFOR.

 

Når tidsplan samt økonomioverslaget er kendt, vil den nye viden indgå i en samlet vurdering af projektet set i forhold til de resterende 1.865.000 kr., der er afsat i budgettet til projektet.