Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 26. maj 2020 kl. 19:00

Byrådet

Skypemøde

Referat

Resumé

Tre gange årligt foretages der en budgetopfølgning, hvor der gøres status over økonomien, og der laves et samlet skøn over det forventede regnskab. Denne budgetopfølgning er den første for 2020.

 

Budgetopfølgningen er udgiftsneutral jævnfør specifikationen under sagsfremstillingen. Den samlede budgetopfølgning reducerer de budgetterede serviceudgifter i 2020 med 58,902 mio. kr. primært som følge af nulstilling af ikke finansieret budgetreserve vedrørende serviceudgifter (50,000 mio. kr.) og delvis finansiering af merudgifter på arbejdsmarkedsområdet via budgetreserven (8,900 mio. kr.).

 

Budgetopfølgning er udarbejdet ekskl. konsekvenser af Covid-19. Såvel merudgifter og besparelser samt mistede indtægter opgøres og medtages i næste budgetopfølgning.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at budgetopfølgningens konsekvenser bevilges som anført i nedenstående skema.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de politiske udvalg. Opfølgningen har medført følgende behov for ændringer i bevillinger:

 

Bevillinger for 2020:

(Hele 1.000 kr.)

 

Note

2020

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

 

 

 

 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

1.

-560

Fritids- og Idrætsudvalget

2.

57

Kulturudvalget

3.

309

Plan- bolig og miljøudvalget

4.

-631

Seniorudvalget

5.

-695

Social- og Sundhedsudvalget

6.

-5.753

Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddeludvalget

7.

2.405

Teknik- og Klimaudvalget

8.

-1.458

Lokaldemokratiudvalget

9.

153

Økonomiudvalget

10.

-52.729

 

 

 

Overførsler:

 

 

Arbejdsmarkedspolitik

10.

55.300

 

 

 

Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb:

 

 

P.nr. 5013 Køb af grønt areal ved Troldhedestien

11.

3

P.nr. 4782 Mindre vejprojekter

11.

379

P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan

11.

-190

P.nr 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan

11.

-190

 

 

 

Det finansielle område:

 

 

Anden kortfristet gæld

12.

50.000

Tilskud og udligning

13.

-46.400

 

I alt

 

 

0

ANM: Intet fortegn angiver en større udgift/mindre indtægt. – før tallet angiver en mindre udgift/større indtægt.

 

Specifikation af de enkelte budgetændringer fremgår af bilag. Konsekvenserne for 2021 – 2024, der ligeledes samlet set ikke ændrer budgetbalancen, foreslås indarbejdet i de foreløbige bevillingsrammer for budgetlægningen 2021 og frem.


Resumé

Forslag om livestreaming af Byrådets møder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Byrådets møder fremover livestreames.

 

at Byrådets forretningsorden tilrettes i overensstemmelse hermed (skal vedtages i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder).

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-05-2020

Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling.

Sagsfremstilling

De seneste to byrådsmøder har været livestreamet, hvilket har resulteret i, at der har været væsentligt flere tilhørere, end der normalt møder op fysisk til møderne.

 

I Byrådets forretningsorden, § 1 stk. 6 står følgende:

  • Forud for byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra hele byrådssalen.
  • Under den åbne del af byrådsmøder må der optages lyd, billeder og film fra tilhørerpladserne
  • Optagelse af lyd, billeder og film skal ske således, at det ikke virker forstyrrende for afviklingen af byrådsmødet.

 

Det foreslås, at der indsættes et ekstra punkt:

  • Byrådets møder livestreames.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 – Bygningsvedligeholdelse – fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

 

Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme for i alt 17,000 mio. kr. i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april 2020, pkt nr. 5. Specifikation på projekter fremgår af bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5036 – Bygningsvedligeholdelse – fremrykning af anlægsinvesteringer. Projektet omfatter fremrykning af bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme i henhold til oversigt godkendt i Byrådet den 28. april, pkt nr. 5

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

i kr.

Udgift

Anlægsbevilling

17.000.000

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr.

Udgift

2020

17.000.000

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen indgår i den samlede fremrykning på 82,6 mio. kr., som besluttet af Byrådet den 28. april 2020. Udgiften lånefinansieres og ydelsen er indregnet i de foreløbige bevillingsrammer for perioden 2021 – 2024.


Resumé

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

 

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr., forudsætter en godkendelse af byrådet.

 

Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

 

Projektet omfatter fastholdelse af parkering i Borchs Gård kombineret med en begrønning, renovering m.v. (multifunktionelt byrum).

 

Projektet blev behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 11. april 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

 

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse af byrådet, hvorfor der søges om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

 

I budgetnote til budget 2018, stod således:

”Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.”

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 11. april 2018, at der arbejdes videre med at skabe et multifunktionelt rum, hvor en central del stadig vil være parkering. Det blev samtidig besluttet, at der optages en dialog med ejendomsejere og interessenter i bymidten om fremtidig indretning og begrønning af Borchs Gård, herunder sikring af en hensigtsmæssig affaldsløsning.