Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 10. nov 2016 kl. 10:30

Ældrerådet

Nicolaiplads 6 - Festsalen

Referat

Resumé

Præsentation af ny seniorområdechef Christina Pawsø.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
- 15. november 2016
- Promovering

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Ældrerådets medlemmer hjælper til med promovering af buskortordningen på pleje- og aktivitetscentre.
 
Der afholdes valg til Danske Ældreråds bestyrelse den 22. februar 2017.
 
Ældrerådet efterlyste status på frivillighedspolitikken.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
 
- Seniortræf 2017

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede om at Dreyershus har haft tilsynsbesøg. Forvaltningen orientere nærmere om tilsynsrapporterne for plejecentrene på næste møde.
 
Seniortræf afholdes den 17. maj 2017 og temaet bliver ”Grib dit seniorliv”.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo september viser et samlet forbrug på 474,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 75,1 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet er under pres og følges tæt.
 
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo september en forbrugsprocent på 88,5. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for oktober måned. Udviklingen følges tæt.
 
Bevillingsstatus danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol ultimo 2016. Bevillingskontrollen medfører budgetkorrektioner på i alt 314.000 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. september 2016 tages til efterretning.
 
at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo september 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2016
pr. 30.09.16
pr. 30.09.16
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.902
3.761
76,7
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
2.220
1.458
65,7
 
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.633
719
44,0
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
561.875
425.556
75,7
1
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
49.125
34.481
70,2
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
8.704
5.647
64,9
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
3.001
2.594
86,4
 
Kontaktperson døvblinde
448
435
97,0
 
I alt
631.908
474.651
75,1
1
 
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Til sammenligning kan oplyses, at forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år var på 76,0.
 
Bestillerbudgetterne er under pres, bl.a. forårsaget af en øget tilgang af borgere, en stigning i udgifterne til fast vagt på plejecentrene. Herudover er der et pres forårsaget af nettobetalingen til reetableringen af Kolding Kommunes indskud til Elbokøkkenet I/S, jf sag 16/1974. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2017, men pt ses en budgetudfordring på omkring 6-7 mio. kr.  Disse merudgifter medfører et øget pres på serviceudgiftsrammen. Der er dog iværksat en række tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet samtidig med, at muligheden for en øget overførsel til 2017 vurderes.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo september 2016 vedrørende udgifter til lejetab opstilles således:
 
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2016
pr. 30.09.16
pr. 30.09.16
 
Ældreboliger
1.908
1.688
88,5
2
I alt
1.908
1.688
88,5
 
 
 
Note 2
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for oktober måned. Udviklingen følges tæt. Budgettet forventes overholdt. Det skal bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen
 
 
Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. ultimo 2016. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde:
 
- Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Kolding Kommunes andel heraf udgør i 2016 642.000 kr. I forbindelse med bevillingskontrollen medio blev der overført 328.000 kr. Der ansøges om at det resterende beløb på 314.000 tilføres seniorpolitik i 2017 afledt af drøftelser i KLU.
 
Ansøgninger omhandlende overførsler af rådighedsbeløb er optaget i særskilt sag.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Seniorudvalget besluttede 1. juni 2016 18 forskellige indsatser værdighedsmidlerne skal anvendes på i perioden 2016-2020. Status på implementeringen af de 18 indsatser fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De 18 forskellige indsatser under værdighedsmidlerne er meget forskelligartede. Nogle af indsatserne har været relativ nemme at implementere. Andre indsatser er mere tidskrævende at implementere. Seniorområdet har fokus på, hvordan indsatserne implementeres bedst muligt.
 
Af bilaget fremgår status på de 18 indsatser:
 
  • ’Grøn’ status markerer, at indsatsen er realiseret.
  • ’Gul’ status markerer, at indsatsen endnu ikke er realiseret fuldt ud men at der foreligger en handleplan herfor.
  • ’Rød’ status markerer, at indsatsen ikke er realiseret og at der ikke foreligger en færdig handleplan herfor.
 
Seniorområdet er opmærksom på, at nogle af indsatserne er svære at implementere fuldt ud i 2016. Seniorområdet er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til mulighederne for at anvende overskydende midler på relaterede udgiftsområder eller overføre midler til 2017. 
 
Senior- og Sundhedschefen orienterer om udvalgte indsatser på mødet.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Orienteringen toges til efterretning med følgende tilføjelse til pkt. 18 vedr. værdighedsteknologi:
 
Erfaringer fra Kongsbjerghjemmet udbredes via værdighedsmidlerne, såfremt erfaringer lever op til de forudsætninger, som er aftalt ved udmøntningen af værdighedsmidlerne på værdighedsteknologiområdet jf.
punktet ”Et ældre liv i lyd og billeder”.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016


Resumé

Seniorområdet har fokus på, hvordan puljemidler kan indgå i udviklingen af ældreområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Udover Værdighedspuljen og Klippekortordningen har forvaltningen i 2016 modtaget midler fra eller ansøger pt om midler fra følgende puljer:
 
1. Musikterapi på plejecentrene
Seniorområdet har modtaget 341.000 kr. til ’Musikterapi på plejecentrene’ i perioden 1/1 2017-31/12 2017. Midlerne vil blive anvendt til at videreføre den eksisterende indsats med musikterapi på plejecentrene. Musikterapien foregår ved, at en musikterapeut, enkeltvis eller i mindre grupper, spiller genkendeligt levende musik for plejecentrets beboere. Den individuelt tilrettede musik medvirker til, at f.eks. demente finder genkendelighed og tryghed i musikken. Midlerne stammer fra Satspuljen: ’Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger’.
 
2. Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold
Seniorområdet har modtaget 245.000 kr. til ’Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold’ i perioden 1/12 2015 til 30/11 2016. Midlerne er blevet anvendt til at en forebyggende medarbejder er i kontakt med borgere der udskrives fra medicinsk afdeling på Kolding Sygehus uden hjemmehjælp, sygepleje eller anden kommunal hjælp. Formålet er, at borgere får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, der kan være med til at afklare problemstillinger i forbindelse med udskrivning til eget hjem. Midlerne stammer fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje ’Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg’.
 
3. Faste plejehjemslæger
Seniorområdet har modtaget 1.602.000 kr. til ’Faste læger på plejecentrene’ i perioden 2016-2019. I praksis betyder det, at beboerne ved indflytning tilbydes at vælge den læge der er fast tilknyttet plejecentret. (Der er fortsat frit lægevalg). Derudover indgås der en konsulentkontrakt mellem den enkelte kommune og den fast tilknyttede læge i forhold til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentre. De økonomiske midler er målrettet disse konsulentydelser (de borgerrettede ydelser afregnes fortsat via regionen). Midlerne stammer fra Satspuljen: ’Faste plejehjemslæger’.
 
4. Demensrejsehold
Seniorområdet har i august ansøgt om deltagelse i Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Der forventes svar på ansøgningen medio oktober 2016. Demensrejseholdet består af en række faglige kompetencepersoner, som via praksisnær læring skal uddanne 6-10 demensnøglepersoner på fire udvalgte plejecentre i Kolding Kommune.
Nøglepersonerne skal opnå kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel viden og skal endvidere opnå kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats til beboere med demens på det enkelte plejecenter kvalificeres. Projektet forventes igangsat i anden halvdel af 2017. Midlerne stammer fra Satspuljen: ’Styrket demensindsats i plejeboliger gennem demensrejsehold’.
 
5. Styrket sammenhæng for de svageste ældre
Seniorområdet har ikke indgået i udformningen af region Syddanmarks projekt ’HOTLINE’ men bliver påvirket heraf. Region Syddanmark har modtaget 6.3 mio. kr. til en indsats på Kolding Sygehus i perioden 2016-2019. Formålet med projektet er at sikre en bedre udskrivelse og bedre overgang fra sygehus til hjemmepleje/sygepleje. Dette skal blandt andet ske gennem en bedre kommunikation mellem sygehus og kommune samt ved etablering af en Hotline funktion med speciallæge/geriatrisk bemanding. Formålet med Hotlinen er, at kommunens hjemmesygepleje, akutteam m.fl. kan få rådgivning og vejledning i forhold til de borgere der er udskrevet fra FAM indenfor de sidste to døgn. Projektet er en del af Satspuljeaftalen: ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’.     
 
Derudover er der andre puljer, der vil blive søgt fremadrettet i takt med at de udmøntes, f.eks. SATS puljen vedrørende den nationale handlingsplan for demens og Sundhedsstyrelsens pulje målrettet ensomme hjemmehjælpsmodtagere.
 
Seniorudvalget orienteres fremadrettet om de enkelte projektansøgninger.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ældrerådet indstiller forslag til valgform for afholdelse af valg til Ældrerådet i 2017.

Sagen behandles i

Ældrerådet, Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at valgformerne drøftes med henblik på stillingtagen til politisk godkendelse.
 
at Senior- og Socialforvaltningen bemyndiges til at varetage rollen som valgsekretariat i forbindelse med den valgte valgform.

Sagsfremstilling

Jf. § 32 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, så skal Byrådet sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Der skal være afholdt valg til Ældrerådet inden udgangen af 2017.
 
Ældrerådsvalget i 2013 blev afholdt som hybridvalg bestående af brevstemmevalg sammen med elektronisk valg, hvor der var mulighed for at stemme hjemme via en computer. Stemmeprocenten var 44,2 % ud af ca. 21.000 stemmeberettigede.
 
Der er 4 mulige valgformer ved valg til Ældrerådet:
 
- Fremmødevalg samtidig med kommunalvalget: Med denne valgform afholdes ældrerådsvalget samme dag som kommunalvalget efter samme regler og principper som ved kommunalvalget. Et fremmødevalg forventes at koste ca. 965.000 kr. at gennemføre.
 
- Brevstemmevalg: Med denne valgform afholdes ældrerådsvalget med at udsende valgmateriale med posten til de stemmeberettigede, som sender stemmesedlen retur i stemmeseddelkuvert. Dette foregår ofte 2 mdr. før et kommunalvalget. Et brevstemmevalg forventes at koste ca. 460.000 kr. at gennemføre.
 
- Digitalvalg: Med denne valgform afholdes ældrerådsvalget ved at de stemmeberettigede stemmer digitalt med enten adgangskode eller nem-id via en computer/tablet mv. Et digitalvalg forventes at koste ca. 360.000 kr. at gennemføre.
 
- Hybridvalg med både brevstemme- og digitalvalg: Med denne valgform afholdes ældrerådsvalget ved at de stemmeberettigede enten kan afgive deres stemme via brevstemme eller digitalt. Et hybridvalg forventes at koste ca. 430.000 kr. at gennemføre.
 
Lønomkostninger er ikke indregnet i omkostningerne ved afholdelsen af de forskellige valgformer.
 
I budget 2017 er der på baggrund af tidligere valgform ved ældrerådsvalget i 2013 afsat 465.000 kr.
 
Danske Ældreråd, som er landsorganisation for de folkevalgte ældreråd i kommunerne, har i 2013/2014 gennemført en undersøgelse af stemmeprocenten ved forskellige valgtyper.
 
Valgtype
Antal kommuner
Stemmeprocent
Fremmødevalg samtidig med kommunalvalget
 
21 kommuner
71,4 %
Brevstemmevalg
 
30 kommuner
47,8 %
Digitalvalg med mulighed for brevstemmevalg (hybridvalg)
 
8 kommuner
34,4 %
Ingen Ældreråd havde i 2013 afholdt et rent digitalvalg.
 
Omkostningerne ved valgformerne vil blive gennemgået på mødet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Såfremt der træffes beslutning om fremmødevalg skønnes en ekstra lønudgift at beløbe sig til ca. 49.000 kr., idet der ville skulle udbetales for ekstra timer ud over normal arbejdsdag på selve valgdagen.
 
Øvrige opgaver i forbindelse med valgformerne skal holdes inden for almindelig arbejdstid med varierende tidsforbrug afhængig af valgformen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er i 2017 afsat 465.000 kr. til valget. Besluttes en valgform, der er dyrere end det afsatte beløb skal det ansøgende udvalg anvise finansiering af merudgiften. I nærværende sag er ikke anvist finansiering, hvorfor en eventuel merudgift vil blive finansieret ved kasseforbrug.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Ældrerådet ønsker, at Ældrerådsvalget i 2017 afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.
 
Ældrerådet fremsender bilag med bemærkninger til valg af valgformen.

Beslutning Seniorudvalget den 07-12-2016

Seniorudvalget indstiller til godkendelse, at valget til Ældrerådet i 2017 foregår ved hybridvalg og at Senior- og Socialforvaltningen bemyndiges til at varetage rollen som valgsekretariat.

Resumé

I forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2016 fremsendes nedenstående ansøgninger om overførsler af rådighedsbeløb.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder) og Byrådet (samlet sag for alle politikområder).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at nærværende bevillingskontrols ansøgninger om overførsler godkendes.

Sagsfremstilling

Senior- og Socialdirektøren fremsender bevillingskontrol ultimo 2016 vedrørende overførsler af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.
 
Bevillinger for 2016
Beløb
Note
Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb
i 1.000 kr.
 
P. nr. 4773 Kongebrocenter, udvidelse med 10 pladser
-244
1
P. nr. 4775 Etablering af nødpladser
-1.300
2
P.nr.  9010 Velfærdsteknologi
-1.090
3
P. nr. 9019 Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv.
-1.400
4
 
 
 
I alt
-4.034
 
ANM.: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – fortegn angiver en mindreudgift/merindtægt.
 
 
Bevillinger for 2017
Beløb
Note
Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb
i 1.000 kr.
 
P. nr. 4773 Kongebrocenter, udvidelse med 10 pladser
244
1
P. nr. 4775 Etablering af nødpladser
1.300
2
P.nr.  9010 Velfærdsteknologi
1.090
3
 
 
 
I alt
2.634
 
ANM.: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – fortegn angiver en mindreudgift/merindtægt.
 
Note 1:
Overførslen skyldes tilpasning af budget i de enkelte år i forhold til betalingsplaner for projektet.
 
Note 2:
Beløbet er afsat til etablering af 1 aflastningsplads, der ligger i tilknytning til eksisterende drift.
 
Note 3:
Der pågår forsøg med interaktiv kommunikation til borgere. Beløb skal anvendes i overensstemmelse med den endelige evaluering heraf.
 
Note 4:
Beløbet er afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med opstart.
Et mindreforbrug foreslås overført til Seniorpolitik, drift til imødegåelse af merudgifter, jf sag 16/15794.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Cafeteriatakster på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag. Priserne er fremskrevet med 2,1 % i forhold til 2016, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning, og afrundet til nærmeste 50 øre.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at cafeteriatakster ændres pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget er i henhold til note til budget 2017 bemyndiget til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.
 
Cafeteriataksterne er prisfremskrevet med 2,1 % i forhold til 2016, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning og afrundet til nærmeste 50 øre. Priserne er inkl. moms.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Takster på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag.
 
Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsregulerings-procenten på 2,0 %.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at taksterne på seniorområdet fremsendes til Byrådet til godkendelse pr. 1. januar 2017 i henhold til bilag.

Sagsfremstilling

Taksterne på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2017 i henhold til vedlagte bilag.
 
Taksterne for kost på plejecentre, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2.0 %, svarende til satsreguleringsprocenten for finansåret 2017.
 
I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejecentre er beløbsgrænsen 3.542,00 kr. pr. måned i 2017.
 
Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringningsordningen er 52 kr. i 2017.
 
Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.
 
Taksterne på plejecentret Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejecenter i Vonsild som OPP, april 2013.
 
De øvrige takster er fremskrevet med 2,1 % i forhold til 2016, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 02-11-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
- Venteliste til plejeboliger
- Vejledning om boligstøtte

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 10-11-2016

Ingen punkter.