Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 14. sep 2021 kl. 14:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Gårslev Hallen

Referat

Resumé

Halleder i Gårslev Hallen, Henrik Nielsen, giver på mødet en rundvisning og en orientering om Gårslev Hallens arbejde i forhold til parasporten.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam


Resumé

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vejle Kommune, Dan Arnløv Jørgensen, giver på mødet en orientering om Vejle Kommunes arbejde med parasporten.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam


Resumé

Med udgangspunkt i hans eget liv og erfaringer, fortæller den femdobbelte medaljevinder ved de Paralympiske Lege, Peter Rosenmeier, om betydningen af idræt i hans liv.

Derudover vil han give sit bud på, hvorfor det er vigtigt at have fokus på parasporten, og hvordan kommunen kan opbygge et godt parasportsmiljø.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam


Resumé

Med visionen om at give alle borgere mulighed for at dyrke idræt i meningsfulde fællesskaber, uanset fysisk og psykisk kunnen, gennemføres en foreningsundersøgelse i efteråret 2021. Undersøgelsen skal klarlægge hvilke aktivitetstilbud, der er til målgruppen, og hvilke foreninger, der er åbne over for et samarbejde omkring parasport.

 

Projektmedarbejder Trine Pedersen giver på mødet en orientering om Foreningsundersøgelsen.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Foreningsundersøgelse Kolding Kommune 2021

Med visionen om at give alle borgere mulighed for at dyrke idræt i meningsfulde fællesskaber, uanset fysisk og psykisk kunnen, gennemføres en foreningsundersøgelse i efteråret 2021. Undersøgelsen skal klarlægge hvilke aktivitetstilbud, der er til målgruppen, og hvilke foreninger, der er åbne over for et samarbejde omkring parasport.

 

Kolding Kommune er ’Bevæg dig for livet’-visionskommune til ultimo 2023. Herunder har Kolding Kommune indgået en partnerskabsaftale med ’Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet’ frem til 2020, og fik i 2021 penge til at finansiere aktiviteter for borgerne. Med partnerskabsaftalen ønskes det at afprøve en metode, der kan øge idrætsdeltagelsen og bevægelsesniveauet for mennesker med funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

 

Aftalen tog udgangspunkt i Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitiks målsætning om, at flest mulige borgere, uanset forudsætninger og funktionsnedsætteler, kan deltage i meningsgivende fællesskaber i fritidslivet.

 

Erfaringer fra Vejle Kommune

I 2018 og 2020 foretog Vejle Kommune foreningsundersøgelser med fokus på borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Undersøgelserne viste, at der var stor opbakning og interesse fra foreningernes side for at inkludere borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i foreningslivet. Dertil gav det Vejle Kommune et indblik i hvilke foreninger, der er åbne for samarbejde om inklusion af målgruppen. Undersøgelsen viste, at 89 (59%) af foreningerne i Vejle Kommune havde et aktivitetstilbud til målgruppen og/eller havde interesse i et samarbejde, eller tanker om at udbyde aktivitetstilbud.

 

Undersøgelsens indhold

På baggrund af erfaringerne fra Vejle Kommune vil det være muligt at foretage en lignende foreningsundersøgelse i Kolding Kommune. Foreningsundersøgelsen skal klargøre aktivitetstilbud til målgruppen, og muligheder og barrierer for, at foreningerne kan igangsætte aktivitetstilbud. Dertil vil undersøgelsen klarlægge hvor og hvad, der skal sættes ind for at inkludere flere borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i meningsfulde fællesskaber.

 

Undersøgelsen gennemføres ved telefonopkald til alle kulturelle foreninger og idrætsforeninger i Kolding Kommune, hvor to studerende fra Syddansk Universitet vil foretage opkaldene med udgangspunkt i en spørgeguide. Foreningerne bliver orienteret om undersøgelsen via mail et par uger før undersøgelsens start, således de er forberedt på, at Kolding Kommune gerne vil i dialog med dem.

 

Spørgeguiden indeholder spørgsmål om foreningens medlemsgruppe, rekruttering, instruktører, viden om målgruppen og muligheder/barrierer for at indgå et samarbejde omkring målgruppen. Dertil lægges der vægt på foreningernes kendskab til Kolding Kommunes fokus på målgruppen og til Special Olympics Festival for borgere med udviklingshandicap, som Kolding Kommune er vært for i maj 2022.

Undersøgelsens formål

Foreningsundersøgelsen vil klarlægge hvilke foreninger i Kolding Kommune, der er åbne for at inkludere målgruppen, og derved hvilke foreninger, det vil være oplagt at igangsætte et samarbejde med i første omgang. Derudover skal det afklares, hvor ressourcerne skal placeres og hvilke barrierer, der eventuelt skal nedbrydes, for at foreningerne har de bedste forudsætninger for at igangsætte aktivitetstilbud til målgruppen. Dette vil være brugbar viden for et eventuelt kommende parasportsråd.

 


Resumé

Forvaltningen fremlægger en status på arbejdet med at fremme idræt på lige vilkår for alle.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen drøftes.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Drøftet.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev på Fritids- og Idrætsudvalgsmødet d. 11. maj 2021 anmodet om at undersøge, hvorledes Kolding Kommune, i samarbejde med Parasport Danmark, kommer videre med, at alle kan dyrke idræt på lige vilkår. På mødet blev det besluttet, at udarbejde en undersøgelse og sagsfremstilling til drøftelse. Forvaltningen fremlægger nu en status på arbejdet med at fremme idræt på lige vilkår for alle.

 


Resumé

TK Promotion afholder i samarbejde med Kolding Bokseklub VM boksestævne i Sydbank Arena i Kolding d. 13. november 2021. Arrangøren ansøger Kolding Kommune om et tilskud på 150.000 kr. og gratis halleje.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det foreslås, at der gives et tilskud på 75.000 kr., finansieret af Økonomiudvalget,

 

at der gives et tilskud på 75.000 kr. og gratis halleje, finansieret af Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Godkendt ved formandsbeslutning den 26. august 2021.

 

Forslaget indstilles til godkendelse.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

TK Promotion afholder i samarbejde med Kolding Bokseklub VM boksestævne i Sydbank Arena i Kolding d. 13. november 2021.

 

Ved stævnet bokses tre amatørkampe, arrangeret af Kolding Bokseklub, og fem professionelle kampe. Stævnets hovedkamp er en VM titelkamp med den danske verdensmester Dina Thorslund. Herudover bokser den lokale bokser, Jacob Bank, en ungdoms-VM titelkamp.

De professionelle kampe vises direkte på TV2 Sport.

 

Arrangøren ansøger Kolding Kommune om tilskud til stævnet på 150.000 kr. og gratis halleje. Økonomiudvalget bidrager med halvdelen af udgiften til tilskuddet, mens Fritids- og Idrætsudvalget finansierer den anden halvdel og halleje. Udvalgets eventpulje er opbrugt for i år, så tilskuddet skal dækkes af områdets egne midler.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Kolding IF Fodbold overtager aktiviteterne i KoldingQ. I den forbindelse ansøges Kolding Kommune om et markedsføringsbidrag til Kvindeligaholdet på 0,500 mio. kr. i 2021. Derudover ansøges om, at 1,250 mio. kr., bevilget til nyt lysanlæg i Bramdrupdam, overføres som en tillægsbevilling til anlægsbevilling til renovering af Kolding Stadion.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at der gives et markedsføringsbidrag på 0,500 mio. kr. i 2021 til Kvindeligaholdet under Kolding IF Fodbold,

 

at de 1,250 mio. kr. budgetlagt til nyt lysanlæg i Bramdrupdam overføres som en tillægsbevilling til anlægsbevilling til renovering af Kolding Stadion.

 

at finansiering sker som nævnt under sagsfremstilling.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Forslaget indstilles til godkendelse med de tilføjelser,

 

at der udarbejdes en markedsføringskontrakt,

 

at fusionen mellem Kolding IF Fodbold og KoldingQ bliver en realitet.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

KoldingQ, der er en af Danmarks førende kvindefodboldklubber, skal være en del af Kolding IF Fodbold. Bestyrelserne i de to klubber er enige om en plan for en fusion, hvor Kolding IF Fodbold overtager aktiviteterne i KoldingQ. Det formelle arbejde med fusionen er igangsat, hvilket indebærer en proces, som kræver godkendelse af DBU Jylland, DBU og divisionsforeningen, og godkendelser på klubbernes generalforsamlinger.

 

Fusionen vil indebære, at Kvindeligaholdet bliver en del af det professionelle setup under Kolding IF Fodbold ApS, mens KoldingQ’s øvrige hold bliver en del af Kolding IF Fodbolds moderklub, hvor det stærke akademi-setup vil komme KoldingQ’s ungdomshold til gode. Den samlede klub vil få godt 800 medlemmer, og klubbernes nuværende baner og faciliteter ved Kolding Stadion og i Bramdrupdam vil fortsat være centrum for aktiviteterne.

 

Kolding Kommune ansøges om et markedsføringsbidrag på 0,500 mio. kr. i 2021 til Kvindeligaholdet under Kolding IF Fodbold. Derudover ansøges om 1,250 mio. kr., bevilget til nyt lysanlæg i Bramdrupdam, overføres som en tillægsbevilling til anlægsbevilling til renovering af Kolding Stadion.

 

Udgiften på 0,500 mio. kr. finansieres i forbindelse med overførselssagen 2021 / 2022, der behandles af Byrådet i april 2022. mens de 1,250 mio. kr. alene er overførsel af beløb fra et allerede budgetteret anlæg til et andet og dermed er udgiftsneutral.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

 


Resumé

Kolding Kommunes foreningsliv har haft det svært under coronanedlukningen. Foreningerne peger på, at de fortsat har udfordringer i forhold til at rekruttere instruktører, frivillige og medlemmer, der ikke er vendt retur efter genåbningen. Kolding Kommune har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, Fritids- og Idrætsudvalget og Kolding Kommune. Formålet med gruppen er at pege på initiativer og indsatser, der kan være med til at understøtte og hjælpe foreningslivet godt i gang igen.

 

Arbejdsgruppen indstiller en række initiativer og indsatser i uprioriteret rækkefølge til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren indstiller,

 

at der afsættes 7.500 kr. + kørsel til en kombination af foredrag og bevægelse med Tor Fabian,

 

at der afsættes midler til at afvikle 4 rekrutteringskurser af 4.000 kr. pr. kursus,

 

at der afsættes 30.000 kr. til annoncering af foreninger og deres tilbud på Motivu,

 

at der afsættes 13.000 kr. til ’Den gode velkomst og stærke fællesskaber” workshops,

 

at midlerne finansieres gennem coronapuljen på fritids- og idrætsområdet.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Godkendt.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes foreningsliv har haft det svært under coronanedlukningen. Foreningerne peger på, at de fortsat har udfordringer i forhold til at rekruttere instruktører, frivillige og medlemmer, der ikke er vendt retur efter genåbningen. Kolding Kommune har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, Fritids- og Idrætsudvalget og Kolding Kommune. Formålet med gruppen er at pege på initiativer og indsatser, der kan være med til at understøtte og hjælpe foreningslivet godt i gang igen.

 

Arbejdsgruppen indstiller herunder en række initiativer og indsatser i uprioriteret rækkefølge til Fritids- og Idrætsudvalget:

 

Nr.

Initiativ/indsats

Pris

Note

1

SPORTCOACH – rekruttering af frivillige og trænere/instruktører

Fra 249 kr. pr. annonce

1

2

Tor Fabian/SICK project – kombination af bevægelse og foredrag

7.500 kr. + kørsel

2

3

Rekrutteringskursus

4.000 kr. pr. kursus

3

4

Motivu – annoncering af foreningers hold og aktiviteter

30.000 kr. eller 50.000 kr.

4

5

’Den gode velkomst og stærke fællesskaber’

13.000 kr.

5

 

Note 1

SPORTCOACH har særligt fokus på at hjælpe klubber, der har brug for trænere både på ungdoms- og motionsniveau og på eliteniveau. De gør trænerjobs synlige for potentielle trænere med webportalen som omdrejningspunkt og platform. Synliggørelsen sker via flere kanaler og medier, men dog først og fremmest via sociale medier for at tiltrække relevante trænerkandidater. Der findes to annoncepakker; sølvpakken og guldpakken. Sølvpakken indeholder 30 dages annoncering for 249 kr. pr. annonce, og guldpakken indeholder 60 dages annoncering for 349 kr. pr. annonce.

 

Note 2

Tor Fabian er fysioterapeut og kandidat i folkesundhedsvidenskab. Han er desuden grundlægger og leder af et af Danmarks største selvorganiserede træningsfællesskaber: SICK Project. Han holder foredrag, som han kombinerer med bevægelse, under overskriften ”sundhed, bevægelse og fællesskab”. Deltagerne får således mulighed for at opleve træningen og bevægelsen, så de under det efterfølgende foredrag har en kropslig oplevelse, at koble ordene til. 

 

Note 3

Med en blanding af foredrag, cases, små workshops og vidensdeling kommer rekrutteringskurserne ind på Facebookside, Facebookopslag, Facebookbegivenheder, flere medlemmer via åbne aktiviteter m.m. Ét kursus kan uddanne 25 deltagere.

 

Note 4

Motivu hjælper med at skabe opmærksomhed omkring foreninger. Udover at skabe opmærksomhed om foreninger, gør Motivu det nemmere for nye medlemmer at melde sig til træning igennem deres hjemmeside. De sender en besked til træneren om, at der kommer en ny deltager, og sender påmindelser til det nye prøvemedlem om at denne skal til sin første træning. De tager tilmelding til prøvetræninger ind i den digitale tidsalder, og overlader foreningerne til det, de er bedst til – at skabe et trygt og sjovt miljø, som man har lyst til at vende tilbage til. Motivu kan gøre prøvetræninger synlige i Googles søgemaskine og annoncere foreningernes træninger ud til deres målgrupper (Facebook, Instagram, m.m.) og så tilbyde de at komme ud og lave videoer til klubberne. For 30.000 kr. garanterer Motivu minimum 150 nye tilmeldinger til foreningerne, mens de for 50.000 kr. garanterer 300 tilmeldinger.

 

Note 5

’Den gode velkomst og stærke fællesskaber’ er bygget op omkring to sammenhængende workshops. Deltagerne kommer til at arbejde med konkrete ændringer, som de vil foretage i deres foreninger. Der er typisk 4-5 uger mellem de to workshops, så deltagerne i mellemtiden kan få omsat den inspiration, de får, hjemme i foreningerne.

 

Indsatserne er en del af udmøntningen af coronapuljen på fritids- og idrætsområdet.

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at udvalget på mødet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af protokolleret beslutning.

 

Dato for aktivitet

Aktivitet

Deltagere

16. september 2021

Davis Cup lodtrækning/pressemøde, Kolding

Søren Rasmussen

 


Resumé

Byrådet har på møde den 27. oktober 2020 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra 1. juni 2021 og frem til kommunalvalget på udvalgsmødet skal aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet, samt hvad formanden skal udtale sig om på udvalgets vegne.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter, hvilke sager der skal kommunikeres med bistand fra forvaltningen, og hvad formanden skal udtale sig om på udvalgets vegne.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Godkendt, at der kommunikeres vedrørende fremrykkede anlægsprojekter.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. oktober 2020 behandlet sagen ”Rammer vedr. politisk betjening”.

 

Her er bl.a. besluttet særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd:

 

” Særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd

 

Byrådsmedlemmers besøg på institutioner

Ved byrådsmedlemmers besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser skal rammer forinden aftales med den relevante direktør. Institutionen og arbejdspladsen må ikke benyttes til valgagitation og byrådsmedlemmers besøg skal tilrettelægges under hensyntagen til institutionens og arbejdspladsens daglige drift, herunder til brugere og beboeres privatliv.

 

Uddeling af valgmateriale på kommunens institutioner

Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (fx balloner, rundstykker og slik) i kommunens institutioner, bygninger og ved indgangene til kommunens enheder. Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om offentlige veje og lov om private fælles veje. Der kan dog i forbindelse med de planlagte vælgermøder på f.eks. biblioteket eller i en hal uddeles valgmaterialer. På biblioteket kan der dog også generelt være valgmaterialer lagt frem efter aftale.

 

Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal det på hvert udvalgsmøde være en drøftelse og aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget.

 

Taleoplæg

Der udarbejdes på sædvanlig vis taleoplæg til de byrådsmedlemmer, der har behov for dette til varetagelse af deres kommunale hverv. Det betyder, at borgmesteren/stedfortræderen for borgmesteren betjenes af kommunikationsafdelingen, mens udvalgsformænd betjenes af fagforvaltningerne.

 

Foto og logo

Kommunens fotos må anvendes af kandidater, hvis kommunen har gjort dem offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside eller sociale medier, og hvis kommunen ikke herved pålægges en udgift. Kandidater må ikke anvende kommunens logo i deres eget valgmateriale, f.eks. valgplakater og valgfoldere.

 

Spørgetid

I henhold til punkt 7 i Reglement for skriftlig spørgetidsordning (vedtaget i Byrådet den 10. december 2007) bortfalder spørgetiden i en periode af 4 måneder forud for kommunalvalget.”

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam


Resumé

Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fraværende:

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsorden.

 

Der orienteres om:

  • Budgetrealisering 2020
  • Status på fremrykkede anlægsprojekter 2020
  • Kunstgræsbaner
  • Status, handleplaner Fritids- og Idrætspolitik
  • Parasport i Trekantområdet.

 


Resumé

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.