Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 30. nov 2015 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget foreslås tillagt et næstformandshonorar på samme vis som næstformænd for de øvrige stående udvalg (med undtagelse af Kulturudvalget).

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at styrelsesvedtægten ændres, så næstformanden i Fritids- og Idrætsudvalget modtager et næstformandshonorar på 4,75 pct. af borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Næstformændene i de stående udvalg modtager – med undtagelse af næstformændene i Fritids-og Idrætsudvalget og Kulturudvalget – et næstformandshonorar, der er fastsat til 4,75 pct. af borgmesterens vederlag.
 
Begrundelsen for, at der pt. ikke er tillagt næstformændene i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget næstformandshonorar er, at de pågældende næstformand har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og at der ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det arbejde, der honoreres særskilt med næstformandshonorar.
 
Næstformanden i Fritids- og Idrætsudvalget har oplyst, at han med virkning fra 1. januar 2016 ikke længere ønsker at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Herefter ses det hensigtsmæssigt, at han i lighed med de øvrige næstformænd for de stående udvalg modtager et næstformandshonorar på 4,75 pct. at borgmesterens løn.
 
Honorarerne til næstformændene i de stående udvalg er fastsat i Kolding Kommunes styrelsesvedtægt, og en ændring af honorarerne vil dermed kræve en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2015

Godkendt, idet sagen overgår til 2. behandling.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4732 – Udbygning af hal, Alminde-Viuf.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 4.500.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2016:
4.500.000 kr.
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet indeholder en sammenbygning til Alminde-Viuf Hallen med 375 m2 multisal og 75 m2 depotrum.
 
Multisalen er til små hold, og skal medvirke til at aflaste halgulvet og dermed skabe mulighed for at bl.a. håndbold i højere grad kan blive tilgodeset.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4769 – Aalykkeskolen, ombygning af svømmehallen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 1.548.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2016:
1.548.000 kr.
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet omfatter en ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal og er baseret på at 30 personer kan opholde sig i gymnastiksalen, der vil få dimensionerne 13,00 x 23,00 m og en rumhøjde på 3,6 – 3,8 m. Et af toiletterne genåbnes og sættes i stand.

I projektet indgår ikke istandsættelse af de eksisterende omklædnings- og baderum, idet der henvises til omklædningsrum ved drengenes og pigernes gymnastiksal.

Endvidere er der i projektet ikke medtaget udgifter til: Fjernelse af tanke, rør og vandbehandlingsanlæg i teknikrum, indeklimaundersøgelse for afdampning af klor fra bygningsdelene, løst og nagelfast inventar samt sportsredskaber, niveaufri adgang og handicaplifte, da bygningens funktion ikke er ændret, statisk gennemgang af udbedring af revner i facader og fundament, energirenovering, renovering af udvendig klimaskærm, ændringer i eltavle, it-installationer og føringsveje til kabling, lydberegning for eftervisning af efterklangstid. Udgifterne er ikke nødvendige at afholde, for at svømmesalen kan anvendes som gymnastiksal.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling om frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4770 – Sdr. Vang Skole, renovering af legeplads.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 4.450.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2016:
4.450.000 kr.
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet omfatter:
 • Sikring af skrænt ved siddetrappe og montering af rutschebane
 • Etablering af afløb i asfaltbelægninger
 • Anlægsarbejde på det store legepladsområde omfattende etablering af bære- og afretningslag, faldunderlag, kunstgræsbane, dræn og faskiner, støttemure og kanter
 • Legepladsredskaber
 • Multibane inkl. Underlag, beplantning, klatresystem, hvor gynger er placeret i dag
 • Terræn, belægninger, støttemure og afløb for cykelparkering, belysning og 5-dobbelte cykeloverdækninger i 2 moduler á 3 meter samt stativer.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det opfordres til, at der laves en designproces om renoveringen af legepladsen, herunder med inddragelse af mulige klimasikringstiltag.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Resumé

Der ansøges om udgiftsneutral anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4648 – Bygningsvedligehold 2016, så midlerne til planlagt bygningsvedligehold i 2016 kan frigives. Samtidig foretages omplacering af restbeløb vedrørende projekt nr. 4648 bygningsvedligehold 2015. Restbeløbet opstår ved, at der årligt reserveres en andel af vedligeholdelsesbudgettet til akutte, uforudsete udgifter – og der er her tale om omplacering af restbeløbet til almindelig bygningsvedligehold.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger
Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 46.944.000 kr. til projekt nr. 4648 – Bygningsvedligehold, samt restfordeling af rådighedsbeløb for projekt 4648 – Bygningsvedligehold 2015, hvor rådighedsbeløbene foreslås fordelt som i bilag I.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2015 og 2016 optagne rådighedsbeløb.
 
Udover ovennævnte er der på budget 2016 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.
Forsyningspolitik 178.000 kr.
Ældreboliger 3.430.000 kr. inkl. moms
 
Ansøgningens materielle indhold
Ansøgningen indeholder bygningsvedligeholdelse på de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse under de respektive politikområder.
 
Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.
 
Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Anlægstilskud på 500.000 kr. til projektet Pakhuset.
 
I forbindelse med beslutningen vedrørende likvidation af Fonden Nordic Synergy Park, blev det blandt andet besluttet at arbejde videre med hvordan Campus (samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i Kommunen) bliver drivkraft for markedsføring, salg og videreudvikling af erhvervsområder samt spredning af viden og innovation til virksomheder.
 
Etableringen af projekt Pakhuset er et centralt element i ovenstående.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der ydes anlægstilskud på 500.000 kr. til projekt Pakhuset.
at tilskuddet finansieres af de afsatte midler under erhvervspolitik.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af konstant konkurrence og pres på Danmarks og Kolding Kommunes vækst og konkurrenceevne er erhvervsstrategien 2022 i høj grad fokuseret på design, innovation og iværksætteri som væsentlige kilder til den ønskede vækst.
 
Strategien har det strategiske mål at placere Kolding i top 5 i Danmark mht. etableringsrate, overlevelsesrate og jobskabelse ift. iværksætteri. Potentialet er skabelsen af 900-1000 nye arbejdspladser pr. år.
 
I tilknytning til og parallelt med tilblivelsen af Erhvervsstrategi 2022 har der været ført drøftelser ift. den fremtidige strategi for tiltrækning af investeringer og virksomheder. En del af dette har været drøftelser ift. den fremtidige strategi for Nordic Synergy Park.
 
I den sammenhæng har bestyrelsen i Fonden Nordic Synergy Park, med godkendelse af Økonomiudvalget den 4. maj 2015, besluttet at likvidere Fonden Nordic Synergy Park.
 
Advokat Jesper Knudsen fra Andersen Partners er udpeget som likvidator, og han har anmodet Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at likvidere fonden. Erhvervsstyrelsen er indstillet på at give tilladelse til at likvidere fonden, og man er nu ved at indhente det lovkrævede samtykke fra Civilstyrelsen.
 
Som en del af bestyrelsens beslutningen hedder det:
 
Der skal arbejdes videre med, hvordan Campus (forstået som samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i kommunen) bliver drivkraft for markedsføring, salg og udvikling af erhvervsområder samt spredning af viden og innovation til virksomheder.
 
Opgaven igangsættes og varetages af Business Kolding i understøttende samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen.
 
Projekt Pakhuset er et helt centralt element i denne strategi og realiseringen af Campus som drivkraft for spredning af viden og innovation.
 
Innovation og design:
 
Rigtigt mange aktører arbejder i dag på den ene eller anden måde med design, innovation og iværksætteri, enten som den primære aktivitet eller som én aktivitet ud af en større mængde, men oftest sker det isoleret og uden sammenhæng til andre aktørers aktiviteter.
 
Alle kan se behovet for koordination på tværs, men uden et fysisk miljø at forankre fællesskabet i, er det meget vanskeligt at få til at ske i praksis.
 
Desuden véd alle aktørerne godt, at der opstår unikke muligheder for design, innovation og iværksætteri, når man bringer forskellige kompetencer, fagligheder og kulturer sammen, men det kræver et fysisk miljø til at facilitere samarbejdet og samspillet i.
 
Med Pakhuset skabes jf. følgende illustration det fysiske miljø, som kan være de mange aktørers fælles omdrejningspunkt for arbejdet med design, innovation og iværksætteri, og som vil skabe helt unikke resultater.
 
 
Kolding er bl.a. kendetegnet ved et særdeles stærkt uddannelsesmiljø i kraftig vækst og udvikling. Design Campus Kolding området er en drivkraft i denne udvikling med SDUs nye faciliteter, Designskolen og nybyggeri fra IBA og UCSYD.
 
Dette udgør en unik mulighed for hele regionen ift. design, innovation og iværksætteri, som mani med dette projekt ønsker at udnytte. Ved at bringe forskellige kompetencer, fagligheder og kulturer fra de forskellige uddannelsesretninger sammen i ét miljø og kombinere dette med eksisterende iværksættere, designere og regionens virksomheder, kan man gøre en markant forskel til gavn for Kolding Kommunes vækst og udvikling.
 
Bornholmerpakhuset på Kolding Havn er den ideelle placering til miljøet med en meget central og synlig placering ift. såvel de studerendes gå-rute til og fra Kolding St. og biltrafik.
 
Husets beboere og brugere:
 
Pakhuset vil samle mange af de aktører, der allerede i dag arbejder med innovation og iværksætteri. De flytter hele eller dele af deres aktiviteter til Pakhuset, for at bidrage til og drage fordel af det sprudlende og innovative miljø, der bliver skabt der.
 
Disse faste beboere og deres aktiviteter udgøres fra starten af:
 • Åbent kontormiljø for iværksættere i deres tidlige etableringsfase
 • Studerendes arbejde med iværksætteri projekter i et flyverplads miljø
 • SDU: Etablerer værkstedsfaciliteter til teknisk rettede uddannelser som f.eks. IT Product Design og vil gennemføre egentlig undervisningsaktivitet i huset.
  Værkstedsfaciliteterne vil være tilgængelig for de øvrige brugere til prototypefremstilling, test, forsøg mv.
 • D2i: Designklyngeorganisationen vil få base i huset med faciliteter til designrelaterede aktiviteter for både regionens virksomheder, studerende og husets brugere.
 • Virksomheder som kan bidrage aktivt til miljøet.
 • Syddanske Forskerparker som ankerlejer overfor Pakhusets ejer Svane Shipping, administrator og koordinator på miljøets aktiviteter.
Derudover vil etablerede virksomheder fra Trekantområdet kunne benytte faciliteterne og leje sig ind i miljøet for kortere eller længere periode, f.eks. for at udnytte det innovative miljø i en konkret produktudviklingsproces eller ved ad hoc deltagelse i arrangementer, camps mv.
 
Det er helt centralt for projektet, at det tværgående miljø og samarbejde faciliteres og understøttes med relevante aktiviteter inden for innovation, iværksætteri og design – såsom:
 • Iværksættercamps og konkurrencer, hvor der sammensættes teams af studerende fra forskellige uddannelsesretninger, etablerede iværksættere, designere og erfarne erhvervsfolk, som arbejder med egne idéer eller fra idébanker.
 • Tværfaglige projekter med teams på tværs af uddannelserne, der løser konkrete udviklingsmæssige udfordringer fra områdets virksomheder.
 • Rådgivning af studerende ift. deres iværksætteri projekter, hvor andre beboere og brugere kan bidrage.
 • Konferencer, gå-hjem-møder, uddannelsessessions for husets brugere og andre interesserede omkring emner relateret til innovation, iværksætteri og design.
 • Aktiviteter med det formål at knytte kontakt mellem studerende og virksomheder ift. studiejobs, projektopgaver og forskning.
Økonomi:
 
Pakhusets samlede etablerings- og driftsøkonomi består af 3 dele:
 
1. Etablering og drift af bygning/m2
 
Syddanske Forskerparker har som ankerlejer overfor Svane Shipping indgået Letter of Intents med SDU, Business Kolding og Design2Innovate, som sikrer den årlige driftsøkonomi på alle husets 1850 m2 inklusiv de fællesarealer, som stilles til rådighed for studerende, dvs. grund husleje, fællesudgifter, forbrug og serviceudgifter.
 
Der indgås foreløbig en 5 årig lejeaftale.
 
Syddanske Forskerparker og Business Kolding dækker i fællesskab den – begrænsede – risiko på evt. manglende udlejning af de få resterende m2 ud over de allerede afsat til partnerkredsen – i alt ca. 350 m2 ud af de 1850 m2.
 
SDU, Business Kolding og Design2Innovate tager således et stort økonomisk ansvar, og betaler en relativ høj husleje for på den måde også at finansiere fællesarealerne inkl. miljøet til de studerende.
 
Udover dette er der behov for et anlægstilskud på 1.100.000 kr., som er et éngangsbeløb for derved at sikre et huslejeniveau, som de økonomiske partnere kan har mulighed for at bære.
 
Business Kolding giver et anlægstilskud på 600.000 kr., som er opsparet og hensat af bestyrelsen i Fonde Business Kolding.
 
Der anmodes om et kommunalt anlægstilskud på 500.000 kr.
 
2. Indretning
 
Fonden Business Kolding har på vegne af projektets partnerkreds modtaget et tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr. fra TREFORs værdipulje.
 
Tilskuddet suppleres med sponsorater fra områdets erhvervsliv i form af såvel kontanter som møbler, AV udstyr mv. og dækker tilsammen budgettet for den indledende indretning af Pakhusets fællesarealer og fælles faciliteter.
 
SDU dækker udgifter og investeringer til indretning af værkstederne.
 
Business Kolding, Design2Innovate og andre kommende faste beboere dækker selv udgifter til møbler og indretning af egne m2.
 
Det kommunale anlægstilskud på 500.000 kr. foreslås finansieret af de afsatte midler til Fonden Nordic Synergy Park.
 
3. Rådgivning, koordination mv.
 
Ressourcer til rådgivning af studerende, matchmaking mellem husets brugergrupper, koordination af aktiviteter mv. dækkes via:
 
- Partnerskabsaftaler med de videregående uddannelsesinstitutioner, som på den måde bidrager til arbejdet med iværksætteri for deres studerende.
 
- Den eksisterende indsats på iværksætterområdet fra Business Kolding og House of Innovation.
 
Udgiften for Kolding Kommune udgør således et anlægstilskud på 500.000 kr., som foreslås finansieret af de afsatte midler under Erhvervspolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en øget kommunal anlægsudgift i 2015 på 500.000 kr., der modsvares af et tilsvarende mindre forbrug under serviceudgifter (drift).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne samlet set have 325 mio. kr. i ekstra tilskud til at understøtte håndteringen af den aktuelle situation med et højere antal flygtninge.
 
Kolding Kommune modtager 5,232 mio. kr. i tilskud til en udvidelse af boligkapaciteten og som ekstraordinært integrationstilskud.
 
Det foreslås, at beløbet anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, et mindre beløb i en pulje til frivilligt arbejde i forbindelse med modtagelse og integration af nyankomne flygtninge, samt til 3 yderligere modtageklasser og ekstra støtte til institutionerne til de 0 – 5 årige flygtningebørn.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at det bevilgede tilskud på 5,232 mio. kr. under tilskud og udligning tilføres arbejdsmarkedspolitik med 1,647 mio. kr., socialpolitik med 0,200 mio. kr., uddannelsespolitik med 2,985 mio. kr. og børnepasningspolitik med 0,400 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det fremgår af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, at regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. i 2016.
 
Fordelingen af tilskuddene sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 og nyligt udmeldte kommunekvoter for 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet for 2014 inkl. endelig restafregning.
 
Kolding Kommune modtager 5,232 mio. kr. i tilskud, som anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, til frivilligt arbejde i forbindelse med modtagelse og integration af nyankomne flygtninge, samt til 3 yderligere modtageklasser og ekstra støtte til institutionerne til de 0 – 5 årige flygtningebørn, hvilket medfører følgende bevillingsmæssige ændringer:
 
Arbejdsmarkedspolitik (midlertidig boligplacering af flygtninge)
1.647.000 kr.
Socialpolitik (pulje til frivilligt arbejde)
200.000 kr.
Uddannelsespolitik (modtageklasser)
2.985.000 kr.
Børnepasningspolitik (pasningsudgifter)
400.000 kr.
Tilskud og udligning (særlige tilskud)
-5.232.000 kr.
 
Netto
 
0 kr.
 
Det højere antal flygtninge kræver en særlig indsats i kommunerne for at skaffe boliger og få flygtninge i skole og i arbejde, og det skal det ekstra tilskud hjælpe til med.
 
De 200.000 kr. afsættes til en pulje, som skal bruges til at koordinere den frivillige indsats i forhold til ny ankomne flygtninge. Lige nu er der mange, der ønsker at være frivillige, og som henvender sig mange forskellige steder. Derfor ønskes det, at der bliver én indgang til at være frivillig og dermed sikre, at de frivillige kræfter udnyttes bedst muligt. Endvidere tænkes midler anvendt til multikulturelt forum, som kan bruge midlerne til at fremme frivilligheden blandt de etniske foreninger. Foreningerne skal være med til at tage ansvar for de ny ankomnes integration.
 
De 2.985.000 kr. afsættes til yderligere 3 modtageklasser, så der i alt er 10 modtageklasser.
 
De 400.000 kr. afsættes til ekstra støtte til pasning af de 0 – 5 årige flygtningebørn. Institutionerne vil modtage 10 timer/uge pr. barn de første 4 uger.
 
De øvrige 1.647.000 kr. afsættes til at dække Kommunens udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge.
 
Udgifterne til frivilligt arbejde, modtageklasser og pasningsudgifter beror på et konkret skøn over den forventede udgift i 2016. På disse 3 områder er skønnet forholdsvist sikkert. For midlertidig boligplacering af flygtninge gælder, at der er langt større usikkerhed om det konkrete skøn. I forhold til 2015 er det givet, at udgiften vil falde betydeligt og foreløbigt vurderes det, at udgiften ikke vil afvige væsentligt fra det afsatte beløb på 1.647.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommune har i klimatilpasningsplanen peget på 172 oversvømmelsestruede områder.
 
Kolding Kommune og BlueKolding ønsker at samarbejde om klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til håndtering af tag- og overfladevand.
 
I 2014 indgik Kolding Kommune og BlueKolding aftale om 6 projekter, man ønskede at igangsætte de efterfølgende år.
 
Da muligheden for at få fuld finansiering til klimatilpasningsprojekter nu er udsat indtil udgangen af 2015, har BlueKolding og Kolding Kommune udvalgt yderligere 3 projekter, som det foreslås at arbejde videre med.
 
I første omgang, skal der inden udgangen af 2015 udarbejdes en aftale mellem BlueKolding og Kolding Kommune. Aftalen kommer til at indeholde de 3 nye projekter, som kort er beskrevet i sagsfremstillingen.
 
Grundet divergerende oplysninger fra forsyningssekretariatet er aftalen endnu ikke færdig i sin endelige form, hvorfor By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at underskrive aftalen, så snart den foreligger.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at grundlag for medfinansiering af klimaprojekter vedtages, så der kan opnås 100% medfinansiering via medfinansieringsordningen, og
 
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftalen inden årets udgang, når de økonomiske forudsætninger er på plads.

Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i Kolding Kommunes udvalgspolitik for Miljøområdet 2014 – 2018 er spildevand og herunder en konkretisering af projekter som opfølgning på klimatilpasningsplanen.
 
Kolding Kommune og BlueKolding har mulighed for at samarbejde om disse klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til tag- og overfladevand.
 
Projekterne kan finansieres ved hjælp af en medfinansieringsordning. Indtil udgangen af 2015 kan der opnås 100% medfinansiering, hvis kommune og spildevandsselskab indgår aftale forinden. Det betyder, at den del af projekterne, der vedrører tag- og overfladevand, kan finansieres via spildevandstaksterne.
 
Selvom aftalen mellem Kolding Kommune og BlueKolding indgås på nuværende tidspunkt, betyder det ikke, at projekterne skal igangsættes med det samme. Projekterne kan udføres over en længere årrække, og de kan forkastes igen, hvis det besluttes, at der ikke skal arbejdes videre med dem.
 
På baggrund af Byrådets beslutning den 15. december 2014 blev der indgået aftale med daværende Kolding Spildevand A/S om 6 projekter (projekt 1-6). Muligheden for at få 100% medfinansiering betød som udgangspunkt, at aftalen skulle indgås inden udgangen af 2014. Den mulighed er blevet udsat, således at man ved aftaleindgåelse inden udgangen af 2015 kan få 100 % medfinansiering.
 
Derfor har BlueKolding og Kolding Kommune udvalgt 3 nye projekter, som det vil være relevant at arbejde med.
 
Det drejer sig om et pumpe- og sluseprojekt ved Kolding Å, området ved Brændkjær, og om et supplerende projekt ved Slotssøen.
 
Når der er lavet aftale på de tre projekter, vil der være indgået aftale på 9 projekter i alt, nemlig:
 
1: Genforeningspladsen, Christiansfeld – lokal afledning af regnvand (LAR) 
2: Rylevej - LAR
3: Byparken/Legeparken – forsinkelse af vand
4: Skovvangen – grønne lavninger til forsinkelse af vand
5: Slotssøen – tilbageholdelse og forsinkelse af vand
6: Søndergade - LAR
7: Pumpe-sluseprojekt, Kolding Å – opmagasinering af vand
8: Brændkjær - LAR
9: Slotssøen - afkobling af regnvand
 
Af disse projekter igangsættes de 3 (projekt nr. 1, 2 og 3) 1. januar 2016.
 
Om de tre nye projekter:
 
7: Pumpe-sluseprojekt, Kolding Å:
Klimaændringerne vil medføre en øget risiko for at de å-nære arealer i Kolding midtby vil oversvømmes som følge af forhøjet vandstand og stormflod i Kolding Fjord. Derfor er det nødvendigt at sammentænke løsninger, der både vedrører Kolding Å og Kolding havn. Ved en situation med skybrud i kombination med forhøjet vandstand vil det kun øge risikoen for oversvømmelser fra spildevandssystemet i midtbyen, som det også fremgår af Klimahandlingsplanen.
 
I en situation med høj vandstand vil Kolding midtby dels være udsat for direkte oversvømmelse fra indløb af havvand via havnen og dels vil der ske en stuvning af vand i Kolding Å, hvilket medfører, at vandet vil oversvømme de ånære arealer. En høj vandstand i åen vil tillige betyde, at spildevandssystemet ikke vil kunne udlede og aflaste til åen, hvilket også vil medføre oversvømmelser med spildevand længere tilbage i spildevandssystemet.
 
Den traditionelle løsning for at afhjælpe oversvømmelserne fra regnvand, vil stille store krav til BlueKolding om, at regnvandet skal forsinkes i oplandet, før det når til åen. Det vil betyde store udgifter til regnvandsbassiner og separering af regnvand i byen. Alternativt vil truslerne for oversvømmelser kunne minimeres ved at sammentænke en højvandssikring i Kolding Å og Kolding havn.
 
Med en periodisk lukning af Kolding Å skal højvandssikringen kombineres med en pumpe, så vandet fra Kolding Å fortsat kan ledes til fjorden. Hvis ikke pumpen etableres, vil åvandet stuve op i vandløbet og oversvømme byens ånære arealer samt stuve op i byens afløbssystem og blokere for afløbet af regnvand i dette.
 
Kommunen samarbejder med BlueKolding og Kolding Havn om at få beskrevet en pumpe-sluseløsning i Kolding Å, kombineret med en højvandssikring i havnen.
 
8: Brændkjær, LAR:
Projektet omhandler primært boligorganisationen BOVIA’s arealer i Brændkjær, da der er store arealer, hvor der kan opsamles og forsinkes store mængder af regnvand, som ellers vil ende nede midt i byen. Projektet arbejder med to dele, nemlig den del, der er på boligforeningens område, og den del, der skal lede regnvandet videre fra området og ud i havnen i sidste ende.
Det skal undersøges hvilke finansieringsmuligheder, der findes for at boligforeningen kan håndtere eget regnvand, og øge værdien af deres rekreative arealer.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med boligforeningen.
 
På nedenstående kort ses den strækning, der skal etableres fra boligforeningens område og ned til havnen. Muligheder for at etablere dette som åbent vandløb undersøges.
 
 
 
9: Slotssøen, afkobling af regnvand:
I klimatilpasningsplanen er udpeget områder omkring Hospitalsgade, Søgade og Behrensvej.
Dette skyldes blandt andet flere hændelser med lokale oversvømmelser i Jernbanegade, Låsbygade og Mazantigade. Kolding Kommune og BlueKolding ønsker at skabe bedre afvanding af områderne, så der ikke forårsages skader ved større regnskyl.
 
Konkret arbejdes der med 2 typer af projekter for afvanding af området. Det er dels semi-separering af gaderne Hospitalsgade, Låsbygade, Søgade, en del af Fredericiagade samt Jernbanegade. Dels undersøgelse af, om Slotssøen kan anvendes som magasineringsvolumen under ekstreme regnhændelser.
Semi-separering betyder, at dele af tagvandet kobles fra spildevandsledningen – for eksempel den del af tagvandet, der løber ud mod fortov og veje.
 
Når gaderne semi-separeres, arbejdes der med etablering af regnbede i de veje, hvor det er muligt.
 
Projektet skal undersøge i hvilket omfang Slotssøen kan anvendes som magasineringsvolumen, for blandt andet at undgå oversvømmelser omkring Biblioteket. I den forbindelse skal der sikres synergi med øvrige projekter omkring ”parkeringssneglen” foran Biblioteket samt genetablering af området som rekreativt område.
 
Selve aftalen:
Fra Forsyningssekretariatet, som skal godkende finansieringen, har der været lidt forskelligartede udmeldinger i forhold til hvad aftalen mellem forsyningsselskab og Kommune skal indeholde. Aftalen er derfor endnu ikke helt færdigudarbejdet. Det er dermed heller ikke muligt at oplyse om det fuldstændige indhold i aftalen nu, men det foreslås, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at underskrive aftalen, når den er udfærdiget inden årets udgang.
Der mangler på nuværende tidspunkt en mere detaljeret projektskitse med tilhørende økonomi. Aftalen vil ikke være bindende, og det er efterfølgende muligt at forkaste hele eller dele af aftalen, hvis det besluttes, at man ikke ønsker at arbejde videre med den.
 
Aftalen vedrører de 3 projekter (nr. 7+8+9). Aftalen og screeningen af de 3 områder danner grundlag for ansøgningen til Forsyningssekretariatet.
 
Det er Kolding Kommune, der bliver projektejer, og som styrer alle dele af projektanlæggets etablering – herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. BlueKolding skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Kommunen om projektet. Der er afsat økonomi til både projektering og administration i det økonomiske estimat, der sendes til Forsyningssekretariatet.
 
Det er BlueKolding, der afholder anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand i de beskrevne projekter. Ønsker Kolding Kommune at udbygge projekterne med forskellige rekreative tiltag, afholdes denne udgift af Kommunen selv – herunder også afledt drift af miljøpolitikkens budget. Kommunen kan dermed selv bygge ovenpå, hvis der er ønske om det i de forskellige områder.
 
Det er Kolding Kommune, der driver og vedligeholder og evt. ombygger projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om håndtering af tag- og overfladevand.
 
Det er Kolding Kommune, der løbende skal oplyse BlueKolding om tidsplan og økonomi under projekternes udførelse. I driftsfasen skal Kolding Kommune aflægge status for driften med tilhørende økonomi til BlueKolding for det forløbne kalenderår. Af regnskabet skal det fremgå, hvilke udgifter, der skal afholdes af BlueKolding.
 
Aftalen mellem Kolding Kommune og BlueKolding indgås alene mellem kommune og spildevandsselskab. Aftalen sendes først til Forsyningssekretariatet, når kommune og spildevandsselskab er enige om at gå i gang med et af aftalens projekter. Før projekterne igangsættes skal Forsyningssekretariatet godkende disse, så der er sikkerhed for, at udgifterne kan indgå i spildevandstaksterne. Dette er vigtigt for at kende udgiftsfordelingen mellem spildevandsselskabet og Kolding Kommune.
 
Tidspunktet for opstart af de 3 projekter er ikke endeligt fastlagt, men kan tidligst blive fra 2017.
 
Alle projekter indstilles til godkendelse i Byrådet (anlægsbevilling), inden ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet. Hvis der er dele af projekterne, som kræver kommunal finansiering, vil det ske indenfor miljøpolitikkens budget.
 
Status på projekt 1-6:
For projekterne nr. 1-6, som der blev lavet aftale på i 2014, er status den, at der i 2015 er søgt om igangsættelse af projekterne 1-3 (Genforeningspladsen i Christiansfeld, Rylevej og Byparken/ Legeparken). Der er givet tilsagn fra Forsyningssekretariatet, og By- og Udviklingsforvaltningen og BlueKolding, er i øjeblikket i gang med at skabe en organisering, således at projekterne kan igangsættes. Der vil i første kvartal 2016 blive lavet detailplaner for projekterne. Sammen med detailplanlægningen af projekterne hører også arbejdet med at sikre merværdi og synergi med allerede planlagte projekter.
I april 2016 er den næste deadline for at søge om igangsættelse af projekter hos Forsyningssekretariatet. By- og Udviklingsforvaltningen og BlueKolding forventer, at der skal søges om de næste projekter allerede i 2016.
 
Klimatilpasningsplan
Baggrunden for projekterne er Kolding Kommunes Klimatilpasningsplan 2013 – 2025, som blev vedtaget i Byrådet den 23. juni 2014.
 
Planen peger på 172 oversvømmelsestruede områder fordelt over hele kommunen. 25 af disse områder er prioriteret højere end de resterende områder. Det er disse områder Kolding Kommune og BlueKolding i første omgang har foretaget en videregående undersøgelse af, med henblik på eventuelle klimatilpasningstiltag. Kolding Kommune og BlueKolding har haft Orbicon til at screene de prioriterede områder for at vurdere, i hvilket omfang de kan indgå under medfinansieringsordningen via en aftalekontrakt mellem Kolding Kommune og BlueKolding.
 
Projekt 8 – Brændkjær er dog ikke isoleret set et projekt med højest prioritet, men det er valgt, da det kan medvirke til at løse nogle problemer i midtbyen, hvortil vandet løber.
 
Medfinansieringsordningen
Medfinansieringsordningen giver spildevandsselskaberne i Danmark mulighed for at medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Det er dog udelukkende medfinansiering, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand.
 
Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering dækker både anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Det er Kommunen, der ejer og driver disse anlæg.
 
For at projekterne skal kunne indgå under medfinansieringsordningen, skal de være billigere end de traditionelle afløbstekniske løsninger, som spildevandsselskaberne normalt etablerer. Projekterne vil derfor som oftest være terrænbaserede løsninger.
 
Det er spildevandsselskabet, der indleverer ansøgningen til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet jf. Vandsektorlovens § 6. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, kan projektet igangsættes.
 
Kolding Kommune hjemtager lånene til de enkelte projekter og opkræver renter og afdrag hos spildevandsselskabet på den del af projektet, som selskabet kan deltage i. Eventuelle driftsomkostninger afholdt af kommunen vil ligeledes blive opkrævet hos spildevandsselskabet. Hvis der er dele af projekterne, der skal finansieres af kommunen, vil det ske inden for miljøpolitikkens budget.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Takster på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2016 i henhold til bilag.
 
Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 1,4%.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at taksterne på seniorområdet fremsendes til Byrådet til godkendelse pr. 1. januar 2016 i henhold til bilag.

Sagsfremstilling

Taksterne på seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2016 i henhold til vedlagte bilag.
 
Taksterne for kost på plejecentrene, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 1,4%, svarende til satsreguleringsprocenten for finasåret 2016. I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejecentre er beløbsgrænsen 3.473 kr. pr. måned i 2016. Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringningsordningen er 51 kr. i 2016.
 
Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.
 
Der er sket en teknisk omlægning af taksterne på plejecentret Dreyershus. Omlægningen vil samlet set ikke medføre øgede omkostninger for beboerne.
 
Taksterne på plejecentret Vonsildhave Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejecenter i Vonsild som OPP, april 2013.
 
De øvrige takster er fremskrevet med 1,6% i forhold til 2016, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 04-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014/2015 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015.
 
Årsrapporten udviser et underskud på 40.529 kr. mod 129.801 i 2014.
 
Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2015 i alt 650.000 kr. mod 690.529 i 2014
 
Kolding Kommune har en 1-årig aftale med Kolding Teaterforening for 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr. pr. sæson, såfremt teaterforeningens egenkapital er under 650.000 kr. Der er således i teatersæsonen 2014/2015 blevet udløst en underskudsgaranti på 130.188 kr., da egenkapitalen for Teaterforening pr. 30. juni 2015 er 519.812 kr. uden udbetaling af underskudsgarantien.
 
Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold, dog fremhæves særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet.
 
Der er ligeledes en anbefaling om at ledelsen fremadrettet, sikrer at bilag med skattefri kørselsgodtgørelse overholder SKAT’s krav.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By – og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsregnskab og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2014/2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2014/2015 samt det tilhørende revisionsprotokollat.
 
Regnskabet udviser et underskud på 40.529 kr. mod det budgetterede underskud på 40.000 kr., resultatet betyder at egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2015 650.000 kr. mod 690.529 i 2014.
 
By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at Kolding Kommune har en 1-årig aftale med Kolding Teaterforening for 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr. pr. sæson, såfremt teaterforeningens egenkapital er under 650.000 kr. Der er således i teatersæsonen 2014/2015 blevet udløst en underskudsgaranti på 130.188 kr., da egenkapitalen for Teaterforening pr. 30. juni 2015 er 519.812 kr. uden udbetaling af underskudsgarantien.
 
Der har været udgifter på i alt 1.644.343 kr. mod budgetterede udgifter på 1.601.000 kr.
 
Der har været egne indtægter på i alt 1.158.957 kr. mod budgetterede egne indtægter på 1.173.000 kr. Kunststyrelsen har ydet tilskud til Kolding Teaterforening med i alt 314.669 kr., hvoraf de 6.189 kr. udgør garantitilskuddet.
 
Indtægter fra billetsalg som udgør 920.145 kr. mod budgetterede billetindtægter på 950.000 kr.
 
Andre indtægter udgør 238.812 kr. mod budgetterede andre indtægter 223.000 kr. De andre indtægter er annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægt, programsalg, teaterture, abonnementsgebyr og renteindtægter.
 
I sæsonen er afviklet i alt 24 forestillinger med i alt 6.528 tilskuere.
 
”Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2014/2015.
 
Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.”
 
”Funktionsadskillelse
Under hensyn til foreningens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for foreningens forretningsgange.
 
Foreningens formand, kasserer og sekretær har hver især alene fuldmagt til foreningens netbank.
 
Denne situation kan medføre, at foreningen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.
 
Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.
 
Vi anbefaler, at alle betalinger godkendes af 2 fuldmagtshavere i forening.
 
Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger.”
 
”Den udførte revision, art og omfang”
 
Der er blevet foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster, samt lavet stikprøvevis revideret væsentlige resultatposter til underliggende bilag og anden dokumentation.
 
Her kommenteres ”Vi har i den forbindelse konstateret, at dokumentation for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse ikke lever helt op til SKAT’s krav herfor. Vi anbefaler ledelsen fremadrettet, at sikre at bilagene overholder SKAT’s krav for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.
 
Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.”
 
BDO har revideret årsrapporten 2014/2015 for Kolding Teaterforening, og har konkluderet følgende:
 
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabslove og den for ikke erhvervsdrivende gældende lovgivning. ”

Beslutning Kulturudvalget den 21-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at udvalget henstiller til, at Kolding Teaterforening følger revisors anbefalinger.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender regnskab samt beretning for 2014.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, dog med supplerende oplysning omhandlende orkestrets evne til at fortsætte driften.
 
Kulturstyrelsen har godkendt årsrapporten med fremadrettede bemærkninger vedrørende oplysninger der skal oplyses i rapporten.
 
Regnskabet udviser et underskud på 2.979.620 kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 221.629 kr. I 2013 var der ligeledes et underskud på 1.007.870 kr.
 
Underskuddet overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -122.262 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Sønderjyllands Symfoniorkesters regnskab samt beretning for 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester sender årsregnskab og beretning for 2014 til orientering. Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Da orkestret modtager driftstilskud fra Kulturministeriet skal årsrapporten godkendes af Kulturstyrelsen. Dette er sket den 24. september 2015 med følgende fremadrettede bemærkninger.
 
- Kulturstyrelsen har tillid til, at orkestrets iværksatte turn around vil sikre, at orkestret over en årrække genskaber en fornuftig egenkapital, samtidig med at orkestret også fremover vil arbejde på at realisere orkestrets nye, udadvendte strategi, som efter aftale med Kulturministeriet skal give orkestret en styrket betydning for kulturlivet i hele det sønderjyske område
- Fremadrettet er der behov for: At ledelsesberetningen redegør mere direkte for opfyldelsen af resultatmålene i rammeaftalen. Forventninger til de kommende år bør ikke kun bestå af økonomiske overvejelser, men også af musikfaglige og strategiske.
 
Resultatopgørelse og balance
Det fremsendte regnskab kan kort opgøres således:
 
 
Budget 2014
Regnskab 2014
 
Indtægter
 
 
 
Tilskud fra Kunststyrelsen
40.200.000 kr.
40.200.000 kr.
 
Øvrige tilskud og indtægter bl.a. tilskud fra Kolding, Sønderborg og Tønder kommuner samt fra Sydslesvig.
 
 
 
8.445.000 kr.
 
 
 
7.385.718 kr.
 
Indtægter i alt
48.645.000 kr.
47.585.718 kr.
 
 
 
 
 
Udgifter
 
 
 
Løn
37.042.434 kr.
38.056.762 kr.
 
Koncertudgifter, markedsføring, lokale mv.
10.164.637 kr.
11.042.077 kr.
 
Øvrige udgifter
1.216.300 kr.
1.466.499 kr.
 
Udgifter i alt
48.423.371 kr.
50.565.338 kr.
 
 
 
 
 
Driftsresultat i alt
221.629 kr.
-2.979.620 kr.
 
 
Kolding Kommunes tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester på 298.000 kr. er optaget i regnskabet.
 
Symfoniorkestrets egenkapital udgør ultimo 2014 -122.262 kr. Balancesummen udgør 4.552.636 kr. Orkestret har ingen likvide midler, men gæld på 2.267.114 kr.
 
Øvrige tilskud og indtægter er på 7.385.718 kr. mod budgetterede 8.445.000 kr., dette skyldes budgetterede fondsstøtte på 900.000 kr. ikke blev realiseret, og alle billetindtægterne ligeledes ikke er realiserede.
 
Den uafhængige revisors påtegning
Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet har dog supplerende oplysning omhandlende orkestrets evne til at fortsætte driften.
 
BDO henviser bl.a. til dette på side 12 i ledelsesberetningen i årsrapporten om orkestrets drift i 2014:
”Med afgang af 4 teknisk/administrative medarbejdere i 2014 (og 2 planlagt i 2015) har året været præget af store omvæltninger, der har påvirket driften. Særligt økonomifunktionen har i 2014 båret præg af stor usikkerhed, både hvad angår budgetlægning, prognoser og bogholderi. En større difference i lønbudgettet blev påpeget af orkestrets revisor i juni 2014. Differencen indebar at regnskabsinformationer i det første halvår 2014 viste sig at ikke at være retvisende. Differencen blev fundet, og den daglige ledelse anmodede i september måned revisor om at forestå månedlig gennemgang af regnskabet resten af 2014 for at sikre korrekte regnskabsinformationer. ”
 
Drift i 2014
Publikumstallet var lavere end forventet, men alligevel er billetindtægter ca. 300.000 kr. højere end budgettet.
 
I 2014 havde orkestret følgende arrangementer i Kolding Kommune:
 
11. januar: Nytårskoncert på Kolding Teater
17. januar: Kirkekoncert i Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld
2. maj: Kirkekoncert med kor i Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld
5. dec.: Koncert med trompetsolist i Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld
19. dec.: Julekoncert med kor (Juleoratoriet) i Kristkirken, Kolding
 
Gruppeskolekoncerter og skolekoncerter i Kolding Kommune i 2014 foregik som følger:
 
29. april: 1 gruppeskolekoncert – for 4. klasser – på skole i Kolding Kommune
2. maj: 8 gruppeskolekoncerter – for 4. klasser – på skoler i Kolding Kommune
6. maj: 3 gruppeskolekoncerter – for 4. klasser – på skoler i Kolding Kommune
27. maj: 2 skolekoncerter for 4. klasser på Kolding Teater
 
Fra sæson 2014/15 har orkestret udvidet sit spilleområde til også at omfatte Esbjerg Kommune. Der er afholdt 3 koncerter i Musikhuset Esbjerg og 3 koncerter i Ribe Domkirke.
 
Fremtidige tiltag og aktiviteter
Under indtryk af det store underskud i 2014 og det forhold at institutionens egenkapital er negativ, vil ledelsen iværksætte en række tiltag med henblik på at sikre den forsatte drift, herunder:
 
- Gennemgang af budget 2015 med henblik på at sikre at informationer fra 2014 regnskabet indgår i budgettets forudsætninger
- En tæt økonomistyring
- I dialog med institutionens revisor sikre at regnskabsfunktionen er hensigtsmæssigt bemandet
- Et fokus på økonomistyring og styring af personaleressourcer. Etableringen af ny ledelsesgruppe fra 1. januar 2015 spiller en stor rolle for dette fokus.
- Gennemgang af allerede planlagte aktiviteter i 2015-2016 med henblik på at vurdere justeringer, ændringer eller aflysninger, der kan bidrage til at sikre et positivt årsresultat i de kommende sæsoner
- En gennemgang af institutionens basisomkostninger med henblik på at finde både kortsigtede og langsigtede besparelser på løn- og driftsomkostninger
- En systematisk søgning af fonde, der kan bevirke at budgetmålene for 2015 opfyldes eller overopfyldes.
- Et mere langsigtet arbejde med at tiltrække sponsorer, og kommunerne i orkestrets spilleområde

Beslutning Kulturudvalget den 11-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014/15 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015.
 
Årsrapporten udviser et underskud på 277.356 kr.
 
Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2015 i alt 444.371 kr. mod 721.727 i juni 2014.
 
Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Mungo Park Koldings Årsrapport 2014/15 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal jf. den mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune indgåede egnsteateraftale fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.
 
Regnskabet udviser et underskud på 277.356 kr. mod det budgetterede underskud på 345.000 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2015 udgør i alt 444.371 kr. mod 721.727 kr. pr. 30. juni 2014.
 
Der har været udgifter på i alt 9.670.902 kr. mod budgetterede udgifter på 9.641.000 kr.
 
Der har været indtægter på i alt 9.393.546 kr. mod budgetterede indtægter på 9.296.000 kr. Kolding Kommune har ydet tilskud til Mungo Park Kolding med i alt 6.976.228 kr., og Kolding Kommune har fra Kulturstyrelsen modtaget statsrefusion på 2.596.089 kr., som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud, hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.380.139 kr.
 
Kolding Kommunes tilskud er udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2015, men regnskabsperioden for Mungo Park Kolding går fra 1. juli til 30. juni, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige.
 
Heri er der indtægter fra billetsalg, som udgør 974.500 kr. mod budgetterede billetindtægter på 1.284.000 kr. I sæson 2013/2014 var billetindtægterne 932.713 kr.
 
Øvrige indtægter udgør 325.829 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 202.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.
 
Renteindtægter udgør 0 kr.
 
Billetindtægterne svarer til 23% af det tilskud, som Mungo Park Kolding modtager fra Kolding Kommune. De samlede billetindtægter andrager i alt 1.601.300 kr.
 
I sæsonen er afviklet i alt 158 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turne (i sæson 2013/2014 var det 132 forestillinger) mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 13.018 tilskuere. Der er afviklet 17 forskellige forestillinger og arrangementer heraf 3 egenproduktioner (4 urpremierer), 4 genopsætninger og 5 nye foyerformater. Derudover 5 gæstespil.
 
Endelig anføres i årsrapportens ledelsesberetning, at
”Mungo Park Koldings direktion og bestyrelse ser med stærk optimisme og engagement frem mod de kommende sæsoners udviklingsmuligheder”.
 
”Dette er således Mungo Park Koldings ambition, fortsat at være et dagsordenssættende teater, som skaber scenekunst, der udfordrer publikum og udvikler dialogen i vores samfund.
 
Det er desuden teatrets konkrete mål at fortsætte den store publikumsfremgang og dermed udvikle og udvide teatrets betydning og rækkevidde.”
 
PricewaterhouseCoopers har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2014/15 og revisionen har ikke givet anledning til forbehold, dog har man konkluderet følgende:
 
”Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Mungo Park Koldings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Mungo Park Koldings aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 i overensstemmelse med teaterloven og Kunststyrelsens instruks af 29. oktober 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvandlig praksis.”

Beslutning Kulturudvalget den 21-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

I henhold til den nuværende egnsteateraftale skal Kolding Kommune forhandle en ny egnsteateraftale med Mungo Park Kolding. Folketinget har vedtaget ny lovgivning omkring egnsteaterområdet, hvilket blandt andet betyder, at egnsteateraftalernes løbetid synkroniseres.
 
For aftalen mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune betyder det, at der skal indgås en 1-årig aftale gældende for 2016 og herefter genforhandles en 4-årig aftale gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.
 
Det er i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet besluttet at opskrive budgettet for Mungo Park med 500.000 kr.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har fremsendt udkast til ny egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding til godkendelse i Kulturstyrelsen. Den godkendte aftale, indarbejdet en enkelt præcisering, forelægges til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til ny egnsteateraftale mellem Mungo Park og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede ved flertal på møde den 18. februar 2015 at indstille til Byrådets godkendelse at opskrive budgettet for Mungo Park fra 2016 med 500.000 kr. (nettoudgift på 300.000 kr. for kommunen) med henblik på fra 2016 gennem en ny aftale at opnå refusion efter egnsteater-lovgivningen. Økonomiudvalget og Byrådet godkendte ved flertal forslaget på møde henholdsvis den 9. marts og 23. marts 2015.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har herefter fremsendt udkast til ny egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding for perioden 1. januar til 31. december 2016 til godkendelse ved Kulturstyrelsen.
 
Kulturstyrelsen, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, har på møde den 6. august 2015 godkendt aftalen med en enkelt administrativ præcisering, som er tilføjet udkastet.
 
Baggrund
I henhold til den nuværende egnsteateraftale skal Kolding Kommune forhandle en ny egnsteateraftale med Mungo Park Kolding. Forslaget til en ny egnsteateraftale skal godkendes af Kulturstyrelsen.
 
Den nuværende egnsteatersaftale er fireårig og løber fra 1. januar 2012 til 31. december 2015. Aftalen er indgået i henhold til teaterlovens bestemmelser om egnsteatre i § 15-15a og bekendtgørelse nr. 1404 af 7. december 2007.
 
Folketinget har vedtaget en ny lovgivning omkring egnsteaterområdet. I forlængelse af lovændringen er en ny bekendtgørelse for egnsteatre udstedt. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2014.
 
Lovændringen betyder blandt andet, at egnsteateraftalernes løbetid synkroniseres. Formålet er at give kommunerne budgetsikkerhed i forhold til størrelsen af den statslige refusion af driftsudgifterne til egnsteatre i hele den 4-årige aftaleperiode. Egnsteateraftalernes løbetid synkroniseres første gang den 1. januar 2017. Dette gælder egnsteatre, hvis nuværende aftaler udløber senest den 31. december 2016.
 
For aftalen mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune betyder det, at der skal indgås en 1-årig aftale gældende for 2016 og herefter genforhandles en 4 årig aftale gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Med Kulturudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning om at opskrive budgettet for Mungo Park med 500.000 kr. fra 2016, er aftalen lavet som en ny aftale, da der dermed ikke er tale om en forlængelse.
 
Fra 2021 vil samtlige egnsteateraftaler i landet følge samme 4-årige aftaleperiode.
 
Kolding Kommune yder i henhold til den nuværende aftale et tilskud til Mungo Park Kolding i 2015 med i alt 6.976.228 kr., og Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.600.000 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud. Hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.376.228 kr.
 
Jf. Mungo Park Koldings årsrapport for 2014/2015 var teaterets samlede indtægter på 9.393.546 kr. Heraf udgjorde teaterets egenindtægt 1.927.129 kr. Årets underskud var -277.356 kr. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2015 444.371 kr.
 
I sæsonen 2014/2015 har Mungo Park Kolding spillet i alt 132 forestillinger; 91 forestillinger på teatret i Fredericiagade og 41 forestillinger ude af huset. I den nuværende egnsteateraftale gælder, at Mungo Park Kolding skal gennemføre mindst 100 forestillinger om året, der, som minimum, er fordelt på to egenproduktioner.
 
Mungo Park Kolding har i sæson 2014/2015 solgt 13.018 billetter til forestillinger på teatret i Fredericiagade. Derudover er Mungo Park Koldings turnéforestillinger blevet set af 3.086 publikummer.
 
For sæsonen 2015/2016 budgetterer Mungo Park Kolding med et resultat på 659 kr.
 
Egnsteateraftalen 2016
Den nye 1-årige egnsteateraftale for perioden 1. januar til 31. december 2016 er baseret på den nuværende aftale. Hovedpointerne i aftalen er, at:
 • Mungo Park Kolding skal producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk kvalitet. Som i den nuværende aftale, skal teatret gennemføre mindst 100 opførelser om året fordelt på mindst 2 egenproduktioner.
 • Mungo Park Kolding skal arbejde for at højne teaterprofilen i Kolding Kommune, fx. gennem udviklings- og samarbejde med kommunens teaterforeninger og skoler.
 • Mungo Park Kolding skal være med til at skærpe den kulturelle profil i Kolding Kommune og manifestere sig som en udadvendt, samarbejdsorienteret og dynamisk kulturinstitution.
 • Mungo Park Kolding vil øge antallet af publikummer i Kolding Kommune fra det nuværende niveau på 10.000 publikummer (sæson 2013/2014) til 12.000 publikummer i aftaleperioden.
 • Mungo Park Kolding vil øge brandingen af teatret og Kolding Kommune gennem øget omtale af teatrets forestillinger og aktiviteter i lokale, regionale og nationale medier.
Til forskel fra den tidligere aftale indeholder aftalen følgende aktiviteter og mål relateret til Kulturudvalgets politiske fokusområder for 2014-2015:
 • Aktiviteter i hele Kolding Kommune: Minimum 5 aktiviteter i teatersæsonen uden for postnummer 6000. Mungo Park Kolding vil tage på turné til Kolding Kommunes forsamlingshuse og andre lokale mødesteder for her at etablere samtalesaloner, uddrag fra forestillinger og/eller egentlige forestillinger og derigennem markere sig som hele kommunens egnsteater. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”mødesteder og midlertidighed”.
 • Samarbejde på tværs af institutioner: Minimum 4 konkrete samarbejder med andre kulturinstitutioner i Kolding Kommune. Samarbejderne vil omhandle publikumsorienterede aktiviteter samt fælles markedsføring og vidensdeling. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde KulturKolding – et fælles løft.
 • Levende Byrum: Minimum 3 begivenheder i det offentlige rum, fx. udendørssaloner, udendørs Mungo Bar og særlige forestillinger i mobile teaterrum. Aktiviteterne skal øge synergieffekten mellem kultur- og erhvervsliv. Understøtter Kolding Kommunes bylivsstrategi og det kulturpolitiske fokusområde Mødesteder og midlertidighed.
 • Unge-arrangementer: Minimum 4 arrangementer af unge for unge. Arrangementerne skal inspirere til dialog og iværksætte unge borgere med virkelyst samt lyst til at skabe og indgå i fællesskaber. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde Borgeren som medskaber samt Kolding Kommunes profil som uddannelses- og studieby.
 • Skolesamarbejder: Mungo Park Kolding vil opdyrke og etablere samarbejder med Kolding Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner og herigennem tilbyde scenekunst som læring og kunstnerisk samarbejde (eks. skoleforestillinger, undervisningsforløb, skuespilskurser osv.). Samarbejderne skal ses som et muligt indhold i den nye skolereform. Understøtter Kolding Kommunes kulturpolitiske fokus på børnekultur.
Endvidere indeholder den nye aftale for 2016 information om det forhøjede tilskud på 500.000 kr. fra Kolding Kommune.
 
Kulturstyrelsens behandling af aftalen
Kulturstyrelsen, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, har på møde den 6. august 2015 godkendt udkast til ny egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 5 (BEH 759 af 24/06/2014) træffe afgørelse om, hvorvidt teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater.
 
Udvalget skal endvidere afgøre om teatret opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1-4.
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har på baggrund af det indsendte materiale godkendt Mungo Park Kolding som et professionelt producerende teater, idet det vurderes, at teatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. Det vurderes endvidere, at de økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at teatrets forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau. Udvalget har endvidere truffet afgørelse om, at Mungo Park Kolding opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1-4. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte aftaleudkast, men henviser dog til en enkelt administrativ præcisering fra Kulturstyrelsen, som efterfølgende er indarbejdet i aftalen.
 
Genforhandling
Egnsteateraftalen udløber den 31. december 2016. I foråret 2016 udarbejdes en ny 4-årig aftale for perioden 2017 til 2020. Midlerne er afsat på budgettet for kulturpolitikken fra 2016 og frem. Aftalen skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 21-10-2015

Et flertal i Kulturudvalget (udvalget med undtagelse af Kjeld Kjeldsen og Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal (Kjeld Kjeldsen) indstiller, at forslaget ikke godkendes.
 
Et andet mindretal (Søren Rasmussen) indstiller, at forslaget om en ny egnsteateraftale forkastes.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) indstiller forslaget til forkastelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Økonomiudvalgets mindretalsindstilling blev forkastet med 21 stemmer mod 4. For stemte Kjeld Kjeldsen, Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen og Oluf Lykke Nielsen.
 
Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 21 stemmer mod 4. Imod stemte Kjeld Kjeldsen, Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen og Oluf Lykke Nielsen.

Resumé

Udpegning af et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.
 
Byrådet udpeger medlem til bestyrelsen efter indstilling fra Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Thomas C. Thulstrup, direktør på Museet på Koldinghus udpeges som medlem af bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle meddeler, at der skal udpeges medlemmer til Konserveringscentrets bestyrelse for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.
 
Kolding Kommunes repræsentant i indeværende periode er museumsdirektør på Koldinghus Thomas C. Thulstrup. Museumsdirektør Thomas C. Thulstrup blev udpeget på Kulturvalgsmøde den 27. januar 2014 og udpegningen blev efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Konserveringscentret i Vejle er en selvejende institution med Kulturstyrelsen som tilskudsgiver. Centret fokuserer på at understøtte de kulturhistoriske museers bevaringsforpligtelser.
 
Konserveringscentret har en række forskellige arbejdsområder, der dels afspejler museernes behov for konservering og dels repræsenterer en materialemæssig mangfoldighed, der gør værkstedet i stand til at kunne påtage sig relativt mange og forskelligartede opgaver:
 • Arkæologisk konservering
 • Konservering af genstande fra nyere tid
 • Maleri og farvelagskonservering
 • Grafisk konservering
 • Tekstilkonservering
 • Rådgivning (magasinering, håndtering og udstilling, herunder f.eks. klima, lys, transport, kurér virksomhed og tilstandsbeskrivelser)
De 5 kommuner i det tidligere Vejle Amt, Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle, kan hver udpege 1 repræsentant til bestyrelsen, idet det fremgår af vedtægterne, at disse kommuner kan udpege 3 medlemmer og 2 særligt sagkyndige til bestyrelsen. Dette er hidtil tolket således, at hver af de 5 kommuner har udpeget 1 medlem.
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 særligt sagkyndige og ser på nuværende tidspunkt således ud:
 • Formand Jesper Elkjær, Fælles Museumsmagasiner, bestyrelsen
 • Næstformand Bodil Schelde-Jensen, Fredericia Kommune
 • Ove Sørensen, Vejle Museum
 • Anne Bjerrekær, Horsens Museum
 • Torben Elsig-Pedersen, Vejle Kommune
 • Thomas C. Thulstrup, Museet på Koldinghus/Kolding kommune
 • Rasmus Kreth, Glud Museum/Hedensted Kommune
 • Martin Ravn, Horsens Kommune
 • Louise Lange Wollesen, Konserveringscentret i Vejle

Beslutning Kulturudvalget den 21-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Det er ofte, at stedfortræderen for et af de ordinære medlemmer i Huslejenævnet deltager i Huslejenævnets møder. Efter de nugældende regler er det alene det ordinære medlem, som får vederlæggelse for sit arbejde i Huslejenævnet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at de ordinære medlemmers faste årlige vederlag fordeles mellem de ordinære medlemmer og disses suppleanter efter hvor mange sager, de hver især har været med til at behandle.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 8. maj 2006 fastlagt vederlagene for medlemmer og suppleanter i Huslejenævnet således, at der ”ydes de faste medlemmer af nævnet et fast årlig vederlag på 40.000 kr. med tillæg af diæter efter hidtidige retningslinjer” og at der ”ydes suppleanterne sædvanlige diæter”.
 
Reglerne for vederlæggelse af Huslejenævnets medlemmer fremgår af § 38 i boligreguleringsloven. Efter denne bestemmelse kan Byrådet tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, den socialt fagkyndige, deres suppleanter og mediatorer vederlag for deres virksomhed.
 
I praksis i har det vist sig, at der ofte har været behov for at gøre brug af suppleanter. Derfor har Huslejenævnet fundet det hensigtsmæssigt, at det faste vederlag til nævnsmedlemmerne fordeles mellem de ordinære medlemmer og disses suppleanter. Dette vil kunne gøres ved, at beløbet fordeles efter hvor mange sager, de ordinære medlemmer og suppleanterne hver især har deltaget ved behandlingen af. 

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremsender udkast til samarbejdsaftale med Team Danmark for 2016-2019 om Kolding som Team Danmark Elitekommune.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget (mundtlig orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at det fremsendte udkast til samarbejdsaftale om Kolding som Team Danmark Elitekommune godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommunes nuværende samarbejdsaftale med Team Danmark om at være Team Danmark elitekommune udløber den 31. december 2015. Team Danmark ønsker en 4-årig forlængelse af aftalen, således at Kolding Kommune fortsat kan være Team Danmark Elitekommune til og med 2019.
 
Byrådet godkendte den 26. januar 2015 en tidsplan for genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark. Eliteidrætsrådet har efterfølgende udarbejdet oplæg til genforhandling af aftalen, og på baggrund heraf har der administrativt været evalueringsdrøftelser med Team Danmark.
 
Der er administrativt opnået enighed om et udkast til aftale med tilhørende bilag. De prioriterede idrætsgrene er udvalgt på baggrund af en klubanalyse, der er foretaget i samarbejde med specialforbund og godkendt af Team Danmark. Fremadrettet skal der fortsat satses på håndbold, badminton, bowling og pigefodbold som prioriterede idrætsgrene. Derudover arbejdes der i Eliteidrætsrådets regi med at udvikle talentudviklingen indenfor tennis, brydning, squash og svømning.
 
Aftalen vurderes ikke at indeholde væsentlige ændringer og kan indeholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.
 
Bilag 2 til aftalen, der omhandler udviklingsplaner for prioriterede idrætsgrene, er under revision i enkelte klubber, hvorfor der kan ske ændringer frem mod den endelige godkendelse af aftalen.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 08-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ligestillingsredegørelsen er udarbejdet. Den angiver data om Kolding Kommunes arbejde med ligestilling. Redegørelsen udarbejdes hvert 2. år og indsendes til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år og dermed i 2015. Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.
 
Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål heraf 10 vedrørende personaleområdet og 10 vedrørende kommunens borgerrettede ydelser. Inden for hvert af disse hovedområder stilles spørgsmål i 3 kategorier
 • Mål
 • Handlinger
 • Forventede resultater.
Herudover indeholder redegørelsen opgørelse af kønsfordelingen i råd, nævn og udvalg.
 
Den udarbejdede ligestillingsredegørelse giver ikke anledning til bemærkninger.
 
Efter vedtagelse af ligestillingsredegørelse fremsendes den til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Ministeriet vil herefter offentliggøre resultatet på www.ligestillingidanmark.dk ligesom man vil Benchmarke kommunerne indbyrdes gennem et såkaldt ligestillingsindeks.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 10-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 15-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 29-09-2015

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Byrådet vedtog den 10. december 2012 enstemmigt en ny vision for Kolding Kommune; ”Kolding – Vi Designer Livet”.
 
I 2015 opstår behovet for en opdatering og gennemskrivning til en version 2.0 af Vi Designer Livet.
 
Version 2.0 blev behandlet i Økonomiudvalget den 15. juni 2015, hvor sagen sendtes ”til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere”
 
Efter at version 2.0 af visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” har været til drøftelse i alle stående udvalg indstilles den nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at visionen ”Kolding – Vi Designer Livet”, version 2.0, godkendes med de rettelser som er fremkommet efter den seneste politiske behandling i efteråret 2015.

Sagsfremstilling

Der har været et behov for at gennemskrive visionen, så formål og mål fremstod mere klart og dermed mere målbare. Endvidere har der været behov for, at sammenhængen mellem visionen og de faktisk realiserede aktiviteter var tydeligere.
 
Visionen: ”Kolding – Vi Designer Livet” er fortsat uændret, og der er stadig 4 temaer og 10 indsatser. I gennemskrivningen er overskifter og visse ord blevet omformuleret.
 
Et kort overblik over udvalgenes behandling er listet her:
 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2015
 
Sagen sendes til drøftelse i alle stående udvalg senest på et møde i september 2015, idet ”social ildsjæl” erstattes af ”frivillig ildsjæl”, og begrebet ”ble til ph.d.” forklares nærmere
 
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. august 2015
 
Forslaget indstilles til godkendelse, idet udvalget tilkendegiver at visionen version 2.0 indgår i udarbejdelsen af den nye skolepolitik.
 
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10. august 2015
Forslaget indstilles til godkendelse, idet visionens version 2.0 danner fint ophæng til Plan- og Boligudvalgets udvalgspolitik – men udvalget foreslår, at bosætningstemaet får en mere fremtrædende position i version 2.0.
 
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 12. august 2015
 
Forslaget indstilles til godkendelse.
 
Beslutning Kulturudvalget den 12. august 2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
 
Beslutning Miljøudvalget den 17. august 2015
Forslaget indstilles til godkendelse idet version 2.0 danner fint ophæng til Miljøudvalgets udvalgspolitik og fokusområder – men med et supplerende forslag om, at bæredygtighed indarbejdes i version 2.0.
 
Beslutning Teknikudvalget den 17. august 2015
 
Forslaget indstilles til godkendelse, i det visionens version 2.0 danner fint ophæng til Teknikudvalgets udvalgspolitik og fokusområder, men med det supplerende forslag om at bæredygtighed og ressourceudnyttelse indarbejdes i Visionens version 2.0.
 
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015
Forslaget indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:
 
Frivillighed er en af de autentiske styrker. Det fremgår ikke tydeligt og bør indarbejdes på f.eks. følgende måde:
 
På side 7 under 10 indsatser ændres overskriften Velfærdsinnovation til et begreb der forstås af borgere og politikere og der indføjes følgende ”dot”
 
Frivillighed og fællesskab med indhold
 
På side 17 under iværksætteri tilføjes Socialøkonomiske virksomheder og satsning på Staldgården
 
På side 21 indføjes under afsnit 1 4 linjemedarbejder ”og frivillighed”
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Forslaget indstilles til godkendelse med bemærkning om:
 
at begrebet ”fra ble til ph.d.” erstattes af ”læring for livet” i version 2.0, punkt 9, side 24,
at ”Børn og unge” erstattes af ”Børn, unge og voksne” i version 2, punkt 9 side 24 samt
at ”og havudsigt” i version 2.0, punkt 10, side 25 slettes.
 
Beslutning Seniorudvalget den 2. september 2015
 
Forslaget indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Seniorudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.
Beslutning Økonomiudvalget den 07. september 2015
 
Forvaltningen indarbejder samtlige bemærkninger, og visionen ”Kolding – Vi Designer Livet” version 2.0 sendes derefter tilbage til Økonomiudvalget
 
Den korte og den længere version af visionen
Byrådet vedtog den 10. december 2012 en kort og en lang version af visionen. De er blevet omskrevet i version 2.0 med henblik på at gøre visionen mere konkret, mundret og brugbar i forhold til kommunikation samt at lægge mere vægt på det lokale engagement.
 
Af skemaet nedenfor fremgår ordlyden af version 2.0 både før og efter den seneste politiske behandling og forklaringerne på rettelserne er listet i den yderste kolonne.
 
Forvaltningen har nu indarbejdet de politiske ønsker fra samtlige udvalg, se ændringer i nedenstående skema. 
 
DEN KORTE VERSION
 
Version 1.0
Version 2.0
Version 2.0 – efter politisk behandling
Forklaring på rettelser
 
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse
 
 
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, velfærdsinnovation, uddannelse og viden
 
Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, social udvikling, uddannelse og viden
 
Velfærdsinnovation
ændres tilbage til
Social udvikling, da det er en politisk vurdering at velfærdsinnovation ligger for langt fra Koldings autentiske styrke om frivillighed.
 
 
 
DEN LANGE VERSION
 
Version 1.0
Version 2.0
Version 2.0 – efter politisk behandling
 Forklaring på rettelser
 
 
”Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som den Europæiske Designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner en stolt vækstkommune.


Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projekter."
 
 
Lokal forankring
Koldings borgere, institutioner, virksomheder og sociale ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil skaber en driftig vækstkommune
 
 
 
International rækkevidde
Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, Velfærdsinnovation, uddannelse og viden
 
Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældreliv – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.
 
Lokal forankring
Koldings borgere, institutioner, virksomheder og frivillige ildsjæle, designer lokale forandringer som øger livskvalitet og i samspil skaber en driftig vækstkommune
 
 
International rækkevidde
Kolding udvikler verdens første Design Community og bliver internationalt kendt for at designe muligheder for et bedre liv gennem entreprenørskab, social udvikling, uddannelse og viden
 
Ved at tænke design, samskabelse og partnerskaber ind i alle facetter af livet – fra børneliv, ungdomsliv, voksenliv til ældreliv – udvikler Kolding nye måder at tænke samfund og vækst på.
 
Velfærdsinnovation ændres til Social udvikling – jf. ovenstående begrundelse.
 
Sociale ildsjæle rettes til frivillige ildsjæle – jf. politisk beslutning
 
4 temaer og 10 indsatser
Visionen består af 4 temaer og 10 indsatser, hvoraf flere har fået nye titler i version 2.0 samt en præcisering af indholdet.
Af skemaet neden for fremgår ordlyden af version 2.0 både før og efter den seneste politiske behandling og forklaringerne på rettelserne er listet i den yderste kolonne.   
 
4 temaer og
10 indsatser
4 temaer og
10 indsatser
 
Version 1.0
Version 2.0
Version 2.0 – efter politisk behandling
Forklaring på rettelser
Design og branding
 
1. World Design Capital
2. Synligt design
3. Årlig designfestival af internationalt format
4. Markedsføring af brandet.
Design som brand
 
 
1. Branding
2. Synligt design
3. Design Week Kolding
4. Danske og internationale relationer
 
 
Ingen ændringer
 
Iværksætteri
 
5. Designsamlings-sted i design city
6. Koldingmodellen for iværksætteri
 
 
Entreprenørskab
 
5. Design HUB Kolding
6. Iværksætteri
 
 
 
 
Ingen ændringer
 
Social udvikling
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest – fokus på borgerinvolvering og partnerskaber
Velfærdsinnovation
 
7. Living design lab
8. Kolding Kommune går forrest
 
 
 Social udvikling
 
 Velfærdsinnovation
 ændres til social
 udvikling jf. ovenstående
 
Uddannelse
 
 
9. Design, innovation og entreprenørskab
- fra ble til ph.d.
10. Kolding som studieby
Uddannelse og viden
 
9. Designlæring - fra ble til ph.d.
10. Studiebyen Kolding
 
Læring for livet
Uddannelse og viden
 
 
Indsats 9 ændres til ”Læring for livet”
 
 
 
Øvrige konsekvensrettelser
Der er desuden sket ændringer i selve ordlyd og formulering på udvalgte steder i visionsteksten. Desuden har bosætning, bæredygtighed og socialøkonomiske virksomheder fået mere vægt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Ifølge Planloven skal Kolding Byråd offentliggøre en Lokal agenda 21-strategi inden udgangen af 2015. Lokal agenda 21-strategien kaldes for Bæredygtighedsstrategi 2016-2019.
 
Strategien er:
For at fremme den bæredygtige udvikling vil Kolding Kommune sikre, at den bæredygtige tilgang anvendes i alle led af den kommunale organisation.
 
Sådan vil vi gøre det:
 • Samarbejde med forvaltninger og afdelinger om at finde de samfundsmæssige værdier, der skal arbejdes for i den bæredygtige tilgang.
 • Tydeliggøre det bæredygtige potentiale for beslutningstagere ved at fremlægge de samfundsmæssige værdier og de samfundsøkonomiske omkostninger i opgaven.
 • Udvikle fora, hvor den bæredygtige tilgang anvendes til udveksling og indhentning af tværfaglig viden.
 • Uddele en årlig intern bæredygtigheds præmie til et projekt, som har inddraget flere andre hensyn end afdelingens egne, og opnået et højt bæredygtighedsniveau.
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at Bæredygtighedsstrategien sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Bæredygtighedsstrategien 2016-2019 sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Kolding Byråd skal ifølge Planloven offentliggøre en Lokal agenda 21-strategi inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden udgangen af 2015.
 
Den foregående Agenda 21-strategi hed Bæredygtighedsstrategi 2012-2015. Den er opbygget omkring Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig udvikling, som Kolding Kommune har tilsluttet sig. Der blev med udgangspunkt i Aalborg Commitments udpeget ti temaer:
 • Fokus på borgerinvolvering
 • Bæredygtighed internt i Kommunen
 • Beskyttet og tilgængelig natur og miljø
 • Ansvarlighed – forbrug og livsstil
 • Bæredygtig byudvikling
 • Fremtidens transport
 • Sundhed og trivsel for alle
 • Erhverv og uddannelse
 • Social lighed og fællesskaber
 • Klima - en fælles opgave
Disse temaer er i stor udstrækning at finde i Kolding Kommunes udvalgspolitikker.
 
Den nye strategi fokuserer i endnu højere grad på, hvordan Kolding Kommune ved hjælp af en bæredygtig tilgang kan tænke på tværs af forvaltninger, afdelinger og fagområder. Strategien er til intern anvendelse og har alle medarbejdere og ledere som målgruppe.
 
”Det er et fælles anliggende for vor planets fremtid at tage ansvaret for bæredygtighed. Skønt behovet for forandring generelt anerkendes, er bæredygtighed imidlertid vanskeligt at definere og endnu sværere at anvende” - sådan indledes EU-kommissionens rapport om bæredygtige byer i Europa. Det er også Kolding Kommunes erfaring efter den første version af bæredygtighedsstrategien, og det er her man må begynde.
 
FN har i september 2015 vedtaget 17 bæredygtighedsmål, som er baseret på 5 områder, nemlig; mennesker, jorden, velfærd, fred, og fællesskaber. Kolding Kommune kan med denne bæredygtighedsstrategi vise vejen til, hvordan man helt lokalt medvirker til opfyldelse af disse globale mål.
 
Bæredygtighedsstrategien giver et operationelt bud på, hvordan Kolding Kommune vil definere og anvende en bæredygtig tilgang i kommunens opgaver.
 
Bæredygtighed handler om, hvordan samfundsmæssige værdier forvaltes. Med en bæredygtig tilgang i den kommunale opgaveløsning sikres det, at beslutninger og handlinger får en positiv indvirkning på de fælles samfundsværdier. Bæredygtighedsstrategien skaber en fælles forståelse og et fælles fundament, hvorfra Kolding Kommune kan skabe bæredygtige løsninger i alle dele af kommunens forvaltninger.
 
Derudover er det at arbejde med den bæredygtige tilgang, helt i tråd med Kolding Kommunes vision og ledelsesgrundlag. Den bæredygtige tilgang handler om at arbejde på tværs, inddrage interessenter og borgere, samt at opnå flest mulige win-win situationer.
 
Bæredygtighedsstrategien er den overordnede strategi for fagområderne, der hver især har underliggende politikker, strategier og planer for målopfyldelse.
 
Den nye strategi lægger sig tæt op ad den forrige, og da emnet bæredygtighed er meget bredt, har By- og Udviklingsforvaltningen valgt at lave processen med strategien så kort som muligt. Man ønsker i stedet at bruge ressourcerne efterfølgende på at arbejde med strategien og inddrage borgere i projekter og aktiviteter, hvor det giver konkret mening for dem.
 
Det foreslås at strategien sendes i 4 ugers offentlig høring fra den 3. november til den 1. december 2015.
 
Bæredygtighed:
Når man arbejder med begrebet bæredygtighed bliver det meget bredt og derfor også ret uoverskueligt for mange.
Traditionelt inddeles bæredygtighed i miljø-, social- og økonomisk bæredygtighed, delene har forskellige karakterer og indeholder tværgående elementer. Derfor har Kolding Kommune valgt en operationel opdeling i Det bæredygtige potentiale og Det bæredygtige resultat.
 
1: Det bæredygtige potentiale
Den måde, man fagligt kortlægger og redegør for de bæredygtige konsekvenser, kalder Kolding Kommune det bæredygtige potentiale.
Man har ikke taget stilling til niveauet af bæredygtighed og hvilke resultater, der skal nås. Det handler alene om at sikre, at der er tænkt på tværs, når vi laver projekter. Det betyder at når der er et projekt inden for f.eks. social bæredygtighed, så er projektets indflydelse på miljø og økonomi også tydeliggjorte. Og i det omfang det er muligt, er der positive effekter på alle områder.
 
2: Det bæredygtige resultat
Det bæredygtige resultat er det bæredygtighedsniveau man når frem til efter en balanceret afvejning af de forskellige hensyn. Niveauet af det bæredygtige resultat er en politisk og faglig prioritering. To eksempler på politisk prioritering og valg af ønskede bæredygtighedsniveau er:
- Vi ønsker at reducere CO2 udledningen med 55%.
- Vi ønsker at 60% borgere i Kolding motionerer mindst 4 timer om ugen.
Det bæredygtige resultat viser den realiserede fremdrift.
 
Vedhæftede strategi er et udkast, som også efterfølgende bliver forfinet grafisk.

Beslutning Miljøudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommune har været medlem af Green Cities siden 2006. Green Cities er et forpligtende miljøsamarbejde mellem kommuner i Danmark.
 
Samarbejdsaftalen for Green Cities udløber i 2015, og en ny skal vedtages.
 
Sammen med vedtagelse af ny samarbejdsaftale, er der ligeledes forslag til ny målstruktur, hvorfor Kolding Kommune også skal udvælge minimum 10 delmål, der skal arbejdes med.
 
Green Cities samarbejdet bidrager til at Kolding Kommune ikke alene arbejder ambitiøst med miljøspørgsmål, men også konstant udfordrer mulighederne for at skabe merværdi for borgere og virksomheder. Det gøres blandt andet ved at have fokus på de faktorer, der er oppe i tiden og som påvirker borgere og virksomheder.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at samarbejdsaftalen for Green Cities godkendes – herunder den nye målaftale, og
 
at de 10, af sagsfremstillingen foreslåede mål, vælges.

Sagsfremstilling

Green Cities har eksisteret siden år 2000 og Kolding Kommune indtrådte i 2006. Samarbejdet består nu af Albertslund, København, Herning, Allerød, og Kolding Kommuner.
 
Green Cities har ambitionerne, resultaterne og erfaringerne fra hverdagens politiske beslutninger, som udgør en oplagt politisk platform for udviklingen af klima- og miljøpolitikken i forhold til de danske kommuner. Et potentiale, som skal bruges til at skabe et bedre sted at bo for kommunernes indbyggere.
 
Den eksisterende samarbejdsaftale udløber i 2015, hvorfor der er lavet en ny samarbejdsaftale, som Kommunerne skal tiltræde gennem vedtagelse i Byrådet.
 
Vision og politikker i Kolding Kommune:
Green Cities arbejdet ligger helt i tråd med Kolding Kommunes vision, da der i det omfang det er muligt, arbejdes med inddragelse af virksomheder, partnerskaber, iværksætteri, uddannelsesinstitutioner m.v.
 
I forhold til udvalgspolitik er Green Cities samarbejdet medvirkende katalysator for at opfylde store dele af den overordnede politik i politikkerne for både Teknikudvalget og Miljøudvalget. Nedenfor er konkret beskrevet målsætninger og mål for samarbejdet.
Samarbejdet adresserer desuden direkte miljøpolitikkens fokusområder om:
 • Fremme af økologi
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Energi
Kobling til strategier:
Ud over at medvirke til opfyldelse af Kolding Kommunes politikker, er forpligtelserne i Green Cities i tråd med de mål, Kolding Kommune har i blandt andet Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, Affaldsplan, Outdoorstrategi og Strategisk Energiplan. Det er også med reference til disse strategier, at By- og Udviklingsforvaltningen foreslår de 10 skitserede delmål nedenfor.
 
Hvad får Kolding Kommune ud af samarbejdet:
Forvaltningens vurdering af medlemskabet er, at det på flere måder er med til at sikre, at Kommunen realiserer det ambitiøse fokus på klima, miljø og attraktiv natur. Derudover benytter Forvaltningen i høj grad medlemskabet til at styrke Kolding Kommunes grønne profil og tiltrække opmærksomhed til Kolding som frontløber og attraktiv bosætningskommune.
 
Kommunerne i Green Cities har tilsammen gode erfaringer med at arbejde med de miljøpolitiske emner, på en helhedsorienteret måde, så det giver øget værdi for borgere og virksomheder i Kommunen. Disse erfaringer deles, således at den enkelte kommune bygger ovenpå i stedet for at genopfinde de gode ideer.
 
Green Cities danner desuden ramme om fælles projekter, herunder ansøgninger i forhold til ekstern finansiering. Helt konkret er der i øjeblikket stort fokus på at udvikle et eller flere nye fyrtårnsprojekter, der skal medvirke til målopfyldelse.
 
Kolding Kommune som formand i 2016 og 2017:
Formandsposten i Green Cities flytter hvert 2. år, og fra årsskiftet er turen kommet til Kolding. Det betyder, at Birgitte Kragh bliver formand for den politiske styregruppe.
 
På administrativt plan er arbejdet forankret i afdelingen Klima og Bæredygtighed med miljøchefen som ledelsesrepræsentant og medfølgende embedsmandsrepræsentant i styregruppen. Der er relevante medarbejdere fra øvrige dele af forvaltningerne i en følgegruppe, som indtræder i arbejdet, når deres faglighed bringes i spil, og som selv har mulighed for at trække på tilsvarende relevante fagpersoner fra de øvrige kommuner.
 
Ny samarbejdsaftalestruktur:
Med den nye samarbejdsaftale foreslås en ny struktur og nye vilkår for medlemmer. Hidtil har alle kommuner skulle tiltræde alle mål, men i den nye aftale, foreslås der en vis valgfrihed, således at hver enkelt kommune arbejder med 4 fælles målsætninger og skal vælge mindst 10 af de tilhørende delmål.
 
Den nye aftale lægger også op til, at nye fælles målsætninger og mål kan tages ind efter beslutning i den politiske styregruppe. Kommunerne forpligtes først til at arbejde med et nyt mål, såfremt man vælger det i Byrådet.
 
For at administrere denne nye måde at arbejde på, findes der nu 3 dokumenter i Green Cities samarbejdet.
1: Samarbejdsaftalen – beskriver rammerne for samarbejdet.
2: Målaftale – beskriver de fælles målsætninger og delmål, der er i samarbejdet, og hvorfra kommunerne skal vælge 10 mål. Denne aftale kan tilpasses med nye eller færre mål efter beslutning i styregruppen.
3: Green Cities aftale for xxx Kommune – den specifikke aftale med de valgte kommunale mål. Denne aftale revideres efter beslutning i Byrådet.
 
Valg af mål for Kolding Kommune:
 
De fælles målsætninger og dertil hørende delmål er:
 
Fælles Målsætninger
CO2-neutrale kommuner
Værn om vandet
Mangfoldig natur
Ingen spild af ressourcer
Delmål
Vi udvikler el- og varmeforsyning-en i kommunen, så den er CO2-neutral inden udgangen af 2025.
Vi prioriterer grundvands-beskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.
Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.
Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30% fra 2010 til 2018.
 
Vi reducerer CO2-udledningen inden for kommunegræn-sen med 55% fra 2006 til 2025.
Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m3/år.
Mindst 20% af landbrugsareal-et inden for kommunegræn-sen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.
Vi genanvender mindst 25% af plastaffaldet og 20% af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
 
Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25% fra 2010 til 2020.
Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maximalt 5% i 2020.
Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarefor-brug til mindst 75% ved udgangen af 2020.
Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser.
 
Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20% i 2025.
Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25% fra 2010 til 2020.
Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90% af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020
Vi har maximalt 10% madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.
 
Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25% fra 2010 til 2020.
 
 
 
 
Vi reducerer CO2-udledningen forbundet med drift af kommunens bygninger og biler med minimum 55% fra 2006 til 2025.
 
 
 
 
De mål, der er skrevet med kursiv er mål for kommunen som virksomhed.
 
Kolding Kommune skal vælge minimum 10 delmål, som man ønsker at arbejde med i den kommende periode. Mål kan altid vælges til eller fra med en ny beslutning i Byrådet. Det ligger ikke fast i samarbejdsaftalen, hvor ofte Byrådet skal tage stilling til nye mål.
 
I ovenstående skema er forslag til mål for Kolding Kommune markeret med grå kasser. Forslaget er valgt, så der er bedst mulig overensstemmelse med de nuværende udvalgspolitikker og kommunale strategier.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring, at målet ”Vi øger andelen af økologiske fødevare i kommunens fødevareforbrug til mindst 75 %ved udgangen af 2020” udgår og erstattes med ”Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % 2010 til 2020”.

Beslutning Miljøudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring, at målet ”Vi øger andelen af økologiske fødevare i kommunens fødevareforbrug til mindst 75 %ved udgangen af 2020” udgår og erstattes med ”Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % 2010 til 2020”.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Teknikudvalgets og Miljøudvalgets indstillinger indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Resumé

Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede henholdsvis den 1. juni 2015 og den 19. juni 2015, at Centralforvaltningen pålægges, i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen at udarbejde et oplæg til en optimering af nyttejobordningen i forhold til driftsopgaver i Vej og Park, som fremlægges på møder i Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i efteråret.
 
Med kontanthjælpsreformen blev der indført et nyt redskab i beskæftigelsespolitikken – nytteindsats, som kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og til dagpengemodtagere, hvor der er tvivl om rådighed. Nytteindsatsen gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men kan også gives til ledige med problemer ud over ledighed. En nytteindsats er en virksomhedspraktik ved en offentlig arbejdsgiver, hvor der udføres samfundsnyttige opgaver. Formålet er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse.
 
Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter.
Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede den 4. februar 2015, at:
 • der skal skæres ned på antallet af job i børnehaver og ældresektor
 • der skabes flere dag-til-dag-job
 • der arbejdes på at oprette pladser i Driftsafdelingen, Renovationsafdelingen og Rengøringsafdelingen.
Det foreslås, at de to eksisterende projekter med i alt 35 pladser sammenlægges og udvides til 70 pladser, og at der samtidig ansættes yderligere 2 holdledere ud over de 2, der pt. er ansat. De 4 holdledere skal stå for de daglige opgaver med at planlægge det praktiske arbejde og have tilsynet med de tilknyttede borgere.
 
Nordbanen er i dag hjemsted for det nuværende nytteindsatsprojekt. Stedet er solgt, hvorfor andre muligheder for både at leje og eje andre bygninger er undersøgt. Det har vist sig, at det er bedst og billigst at købe en ejendom til formålet, hvilket vil koste mellem 3,5-4 mio. kr. inklusiv istandsættelse til formålet. Finansieringen sker ved et forventet mindre forbrug til overførsler i 2015.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Teknikudvalget, Koldings Arbejdsmarkedsråd (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller,
 
at den foreslåede model for etablering af flere nyttejob godkendes,
 
at udvalget drøfter mulige arbejdsopgaver med udgangspunkt i de vedhæftede dokumenter med forslag,
 
at der købes en ejendom til formålet, som finansieres via mindre forbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførsler i 2015, og
 
at det endelige køb af ejendommen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og derefter Byrådet.

Sagsfremstilling

Nytteindsats – at arbejde for sin ydelse
Med kontanthjælpsreformen blev der indført et nyt redskab i beskæftigelsespolitikken – nytteindsats, som kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og til dagpengemodtagere, hvor der er tvivl om rådighed. Nytteindsatsen gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men kan også gives til ledige med problemer ud over ledighed. En nytteindsats er en virksomhedspraktik ved en offentlig arbejdsgiver, hvor der udføres samfundsnyttige opgaver. Formålet er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse.
 
Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. Der er ikke mulighed for forlængelse i samme arbejdsfunktion på samme arbejdsplads. Det udelukker ikke, at en person kan tilbydes flere nytteindsatser efter hinanden inden for forskellige områder.
Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter.
Nytteindsatsen i Kolding Kommune
Af nedenstående tabel fremgår antallet af pladser og anvendte pladser. Generelt bliver der indskrevet flere borgere, end der reelt er pladser, da der både er et højt fravær og desuden frafald. Tallene afviger derfor flere steder med angivelse af flere pladser i anvendelse, end der reelt er stillet til rådighed.
 
Pladser
Anvendt september 2015
Enkeltpladser i kommunens institutioner og administrationer
55
13
Legeparken
40
47
Nordhøj
10
6
På Vej i Job og Uddannelse inklusiv Virksomhedscenter Drift
35
41
I alt
140
107
 
Enkeltpladserne i institutioner og administrationer er organiseret ligesom virksomhedspraktikker og løntilskud, hvor de ledige løser opgaver i virksomheden under ledelse af ansættelsesstedets leder. Den resterende del af nytteindsatsen er organiseret som nytteindsatsprojekter, hvor der er ansat personale til at varetage driften og lede og fordele arbejdet.
 
Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede den 4. februar 2015, at:
 • der skal skæres ned på antallet af job i børnehaver og ældresektor
 • der skabes flere dag-til-dag-job
 • der arbejdes på at oprette pladser i Driftsafdelingen, Renovationsafdelingen og Rengøringsafdelingen.
De primære årsager til beslutningen er, at lav mødestabilitet blandt nyttejobberne er forstyrrende for driften i børnehaver og ældresektoren, samt at administrationen i forbindelse med indhentelse af straffeattester og børneattester forhindrer, at nyttejobberne kan starte hurtigt op i aktiveringen.
 
Nytteindsatsen i Kolding gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men også til ledige med problemer udover ledighed. Erfaringer fra såvel Kolding Kommune som hele landet viser, at nytteindsatsen er med til at forkorte ledighedsperioden. Og mange ledige vælger helt kontanthjælpen fra (de ”vendes i døren”), hvilket er en af årsagerne til, at det er vanskeligt at anvende alle pladser.
 
Nytteindsatsen i Drift-, Renovation- og Rengøringsafdelingen
Driftsafdelingen har i flere år haft kontanthjælpsmodtagere i nyttejob. Først blev der oprettet et virksomhedscenter for cirka 15 kontanthjælpsmodtagere, som senere er blevet udvidet med 20 nyttejob, så der nu i alt er 35 pladser. Nytteindsatsprojektet kaldes for ”På vej i job og uddannelse, mens virksomhedscentret hedder ”Virksomhedscenter Drift”.
Renovationsafdelingen har pt. ingen nyttejobbere tilknyttet afdelingen.
Rengøringsafdelingen har pt. 5 nyttejobbere tilknyttet direkte til afdelingen.
 
I forbindelse med en bevillingsnote til budget 2012 blev der udarbejdet et katalog (vedlagt som bilag) over en række opgaver, der ikke løses i dag, og hvor kontanthjælpsmodtagere kan være med til at sikre og skabe samfundsværdi. Kataloget indeholder derfor de nyttejob, som kan løses af aktiverede borgere.
 
Det skal understreges, at opgaverne i jobkataloget er job, som By- og Udviklingsforvaltningen ellers ikke har kapacitet til at udføre, hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt. Der er således tale om ekstra opgaver, som på nuværende tidspunkt ikke bliver udført. Formålet med at stille opgaverne til rådighed er, at understøtte jobparatheden hos den enkelte nyttejobber uden at tage opgaver fra de ordinært ansatte medarbejdere.
 
Model for fremtidig nytteindsats i Drift-, Renovation- og Rengøringsafdelingen
Der er i dag 35 pladser til nyttejob i Driftsafdelingen. Det foreslås, at der sker en udvidelse til i alt 70 pladser til borgere, som enten kan komme i virksomhedspraktik eller i nyttejob.
 
Samtidig med udvidelse af antallet af pladser foreslås det, at der ansættes yderligere 2 holdledere udover de 2, der pt. er ansat. De skal stå for de daglige opgave med at planlægge det praktiske arbejde og have tilsynet med de tilknyttede borgere. I dag er indsatsen samlet på Nordbanen, og det foreslås, at man fremover også har borgerne og lederne samlet på en særskilt adresse.
 
Ved denne model vil det være den ordinære arbejdskraft, der opretholder det vedtagne serviceniveau. Hvis serviceniveauet inden for et område skal hæves (midlertidig eller permanet) vil det ordinære mandskab i afdelingen kunne tilkalde nyttejobbere. De ”ekstra hænder og fødder” vil så i en kortere eller længere periode kunne hjælpe/samarbejde med det ordinære mandskab om at hæve serviceniveauet. Når nyttejobberne tages fra opgaven tilpasser det ordinære mandskab igen serviceniveauet til det politisk bestemte ”lavere” niveau.
 
I denne organiseringsform vil man kunne bibeholde den struktur, som kendetegner de to eksisterende projekter, nemlig: Selvstændig ledelse af projektet og geografisk adskillelse fra Driftsafdelingen og Renovationsafdelingen. Rengøringsafdelingen vil bibeholde de 5 pladser i den eksisterende organiseringsform.
 
Serviceniveau og ekstra opgaver
Drifts-, Renovations- og Rengøringsafdelingen varetager i dag deres opgaver ud fra det serviceniveau, som er politisk vedtaget i Kolding Kommune.
I forbindelse med opstart af nyttejob indenfor området blev der udarbejdet et katalog over mulige arbejdsopgaver, som kunne løses på denne måde, og som ville bibringe en ekstra samfundsmæssig værdi til kommunen uden at påvirke det ordinære mandskabs arbejdsopgaver. Kataloget er vedhæftet til brug for drøftelsen på mødet.
 
Derudover gør aktiveringsprojektet brug af den aftale, der er lavet mellem den tidligere regering og Naturstyrelsen om, at Naturstyrelsen skal stille deres arealer til rådighed for kommunal aktivering.
 
I forbindelse med ønsket om at udvide pladserne til brug for nyttejob og virksomhedspraktik har TR og MED-udvalget været inddraget i arbejdet med at kigge på mulige opgaver og kommentere på planerne. Deres kommentarer og forslag er ligeledes vedhæftet dette dagsordenspunkt til brug for drøftelsen af eventuelle nye opgaver. Bl.a. har de forslag til opgaver indenfor renovationsområdet, hvor man ellers ikke hidtil har haft pladser og egnede opgaver.
 
Opmærksomhedspunkter omkring modellen
I vinterhalvåret hjemsender Driftsafdelingen ofte deres medarbejdere pga. vejrliget, og dette vil også gælde for borgerne i nyttejob/virksomhedspraktik. Der er derfor behov for, at det drøftes, hvilke andre opgaver de i så fald skal udføre. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at finde opgaver udenfor de tre nævnte afdelinger og Naturstyrelsen. Det kunne være indenfor andre politikområder i By- og Udviklingsforvaltningen eller i andre forvaltninger i Kolding Kommune. Det foreslås, at andre forvaltninger også får mulighed for at bidrage med opgaver til jobkataloget.
 
Det er erfaringen, at mødestabiliteten ikke er særlig høj i aktiveringsprojekterne. Det betyder, at man ikke i forvejen kan love eller forudsige hvilke serviceniveauer, der vil blive hævet. By- og Udviklingsforvaltningen skal konkurrenceudsætte en lang række opgaver inden for Vej & Park området. Det arbejde bliver mere komplekst, fordi der ikke er hjemmel for, at private virksomheder må aktivere nyttejobbere. Samtidig vil arbejdsopgaverne for de aktiverede kunne forsvinde i takt med, at opgaverne bliver konkurrenceudsat i det omfang, at private virksomheder vinder opgaverne.
 
Endelig gøres udvalgene opmærksom på, at udvidelsen i antallet af pladser til nyttejob/virksomhedspraktik kræver en godkendelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) om, at man må fravige reglen om rimelighedskravet for antallet af aktiverede i forhold til ansatte på en arbejdsplads. RAR godkender kun, hvis der er enstemmighed i rådet.
 
Den økonomiske beregning af den foreslåede model
Den årlige udgift til den nytteindsats, der er i dag, udgør 1.239 mio. kr. med en ugepris på 708 kr. Ved en udvidelse til den foreslåede model vil den årlige udgift beløbe sig til 2,4 mio. kr., og prisen pr. uge er således 686,- kr. pr. plads.
 
Merudgifterne finansieres ved færre udgifter til kontanthjælp, da nytteindsatsen får flere til at få et job eller gå i uddannelse. Udgifterne vil primært skulle bruges til aflønning af fire holdledere samt udgifter til den daglige drift.
 
Nordbanen er i dag hjemsted for det nuværende nytteindsatsprojekt. Projektets nuværende adresse udmærker sig bl.a. ved, at der er gode muligheder for offentlig transport til adressen, at der er udenomsplads, som kan anvendes til opgaver som fx brændeoparbejdning, at der er et samlet overblik over de aktiverede ved arbejdstidsbegyndelse og ophør.
 
Nordbanen er solgt og skal fraflyttes medio juni 2016. I forsøget på at finde en ejendom med samme fordele som Nordbanen er mulighederne for både at leje eller eje andre bygninger undersøgt. Det har vist sig, at det er bedst og billigst at købe en ejendom til formålet, hvilket vil koste mellem 3,5-4 mio. kr. inklusiv istandsættelse til formålet. Den primære årsag er, at der pt. er en del nødlidende ejendomme i markedet, som kan erhverves til en pris, som gør det billigere at eje end at leje.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2015

Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,
 
at de foreslået 4 ”at”er indstilles til godkendelse af Byrådet samt
 
at der på tværs af forvaltningerne igangsættes en proces med at finde egne opgaver på baggrund af medarbejdernes forslag.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 22-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Et flertal (udvalget med undtagelse af Benny Dall) indstiller forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal (Benny Dall) indstiller forslaget til forkastelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Et af Benny Dall, Enhedslisten, stillet ændringsforslag om:
 
”At kommunaldirektøren pålægges at foretage analyse af tilfredshed, ønsker til og perspektiver for indsatsen med udgangspunkt i brugernes oplevelser.
 
At analysen forelægges samtlige Byrådets udvalg, der bidrager til etablering af nye tilbud.
 
At den nuværende bevilling på 1.235 mio. kr. anvendes på optimering af indsatsen.
 
At der merbevilges 1.161 mio. kr. til oprettelse af ordinære stillinger, eventuelt tidsbegrænsede, almindelige arbejds- og lønforhold. Stillingerne kan oprettes på alle forvaltningsområder efter udvalgenes indstilling og endelig beslutning i Økonomiudvalget.”
 
blev forkastet med 24 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.
 
 
Økonomiudvalgets flertalsindstilling med den tilføjelse, at der gennemføres en designproces med brugerne, blev godkendt med 24 stemmer mod 1. Imod stemte Benny Dall.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen forslår, at kommuneplantillæg 33, ved Sletteskovvej, et boligområde i Nr. Bjert vedtages endeligt. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at rammeområdet kan udvikles til et nyt boligområde i Nr. Bjert.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at kommuneplantillæg 33, Ved Sletteskovvej, et boligområde i Nr. Bjert vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er kategoriseret som en A-tillæg, jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at vedtage tillægget.
 
Kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i, at der i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 blev indgivet en indsigelse fra Naturstyrelsen mod, at området kunne medtages som byudviklingsområde på grund af grundvandsinteresser.
 
Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2014: ”at forhandling med Naturstyrelsen om udlæg af to nye boligområder i OSD område i Nr. Bjert genoptages med henblik på udarbejdelse af et kommuneplantillæg”.
 
Efter dialog med Naturstyrelsen har kommunen sendt en uddybende redegørelse for rammeområdet, hvor Kolding Kommune har redegjort for forholdene til drikkevandsinteresserne i området igennem Naturstyrelsens trinmodel til sikring af OSD område - Områder med særlige drikkevandsinteresser. På baggrund af redegørelsen har Naturstyrelsen godkendt, at der kan arbejdes videre med udlæg af nyt rammeområde til boliger ved Sletteskovvej.
 
Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at rammeområdet kan udvikles til et nyt boligområde med ca. 40-60 nye boliger i Nr. Bjert. Området er beliggende i tilknytning til den eksisterende by.
 
I offentlighedsperioden er kommet to bemærkninger:
 1. Museum Sønderjylland gør opmærksom på, at der tæt på lokalplanområdet er fundet gamle bopladser. De anbefaler, at der gennemføres en frivillig forundersøgelse, før der igangsættes anlægsarbejde.
 1. Haderslev stift udtrykker bekymring for trafikken. For det første vil øgede trafikmængder være forstyrrende for kirken. For det andet er de trafikale oversigtsforhold på Sletteskovvej i dag problematiske. Der henstilles derfor til, at trafik i etableringsfasen og senere afvikles via adgang fra Nr. Bjertvej vest for Nørre Bjert og ikke via Sletteskovvej.
De 2 indsigelser giver ikke anledning til ændringer til kommuneplantillægget
 
I forhold til Haderslev stifts ønske om trafikafvikling fra Nr. Bjertvej, så det netop kommuneplantillæggets afsæt, at trafikafviklingen sker fra Nr. Bjert ved et fremtidigt boligområde
 
 
Kommuneplantillæg 33, Ved Sletteskovvej, et boligområde i Nr. Bjert – forslag er vedhæftet dagsordenen.
 
Der igangsættes udarbejdelse af lokalplan i dialog med grundejer, når kommuneplantillægget er endelig godkendt. Lokalplanen forventes udarbejdet og endelig godkendt i april 2016.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 0929-51 Ved Moshuse – fritidshuse i landzone.
 
Baggrunden er at imødekomme et ønske fra grundejerne om at ændre den eksisterende lokalplans byggemulighed på tre ubebyggede lodder fra fælles formål til tre nye fritidshuse. Der ønskes endvidere mulighed for at udstykke de enkelte lodder som fritidshusgrunde. Plan- og Miljøudvalget godkendte den 24. november 2009 en anmodning om ændring af det eksisterende plangrundlag og igangsatte dermed et planarbejde.
 
Der har været gennemført en foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til den forestående planlægning. Bemærkningerne blev behandlet på Plan- og Boligudvalgets møde den 8. juni 2015. Efterfølgende er bemærkningerne trukket delvist tilbage.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til Kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 0929-51 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra 2. december 2015 til 27. januar 2016.

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A-lokalplan, jævnfør A, B, C-kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring.
 
Baggrund
Plan- og Miljøudvalget godkendte den 24. november 2009 en anmodning om ændring af den eksisterende lokalplan 0929-11 Ved Moshuse – bevaring af fritidshuse i landzone (fra 2002). Baggrunden var et ønske om, at tre eksisterende ubebyggede lejemål ændres fra at kunne bebygges til fælles formål til at kunne bebygges med tre nye fritidshuse.
 
Dette kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Der har været dialog med Naturstyrelsen om muligheden herfor og om mindre korrektioner af strandbeskyttelseslinjen. Sagen har i 2013/2014 været sat i bero på grund af den oprindelige ansøgers (Karl Sommer Poulsen) død med heraf følgende boopgørelse og behov for udstykning og frasalg af landbrugsjorden i henhold til den gældende lokalplan. I december 2014 har Planafdelingen afholdt møde med Anette Sommer Poulsen (arving)/John Hansen og Henrik Kjærhus Larsen, som ejer den anden halvdel af lokalplanområdet. Der var enighed om at fastholde ansøgningen.
 
Lokalplanområde ved Moshuse med bebyggelsesønske.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen har til formål at muliggøre bebyggelse på tre ubebyggede grunde samt sikre områdets fortsatte anvendelse til fritidsformål. Der gives mulighed for udstykning af de enkelte lodder. Lokalplanen regulerer desuden bebyggelsens udformning og udseende samt beplantning og terræn på en måde, så de eksisterende bevaringsværdige sammenhænge fastholdes og bebyggelsens karakter bevares. På den måde tages der hensyn til de eksisterende forhold og områdets følsomme karakter i kystnærhedszone, værdifuldt landskab, delvist inden for strandbeskyttelseslinjen og i udpeget kulturmiljø.
 
Forudgående offentlighed
Der har i marts og april 2015 været gennemført forudgående offentlighed med indkaldelse af idéer og forslag forud for den nye planlægning. Der indkom tre bemærkninger, som viste en grundlæggende uenighed mellem grundejere og husejere, om hvorvidt der skulle ændres i det eksisterende plangrundlag.
 
Bemærkningerne blev derfor behandlet på Plan- og Boligudvalgets møde den 8. juni 2015, hvor sagen blev begæret i Byrådet. Inden sagen nåede til Byrådets behandling, blev bemærkningerne trukket tilbage, således at der fra husejerne nu er opbakning til at ændre i det eksisterende plangrundlag.
 
Strandbeskyttelseslinjen
Bemærkning fra Moshuse Strand Sommerhusforening vedrørende strandbeskyttelseslinje:
Gør opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem lokalplangrænsen og undtagelsen fra strandbeskyttelseslinjen. Det har fået betydning for to medlemmer i forbindelse med udstykningen af den østlige del af området, fordi det nu er to forskellige ejere, der udlejer den samme grund. Det ønskes rettet.
 
Bemærkning fra Henrik Sørensen, Moshusevej nr. 20, vedrørende strandbeskyttelseslinje:
Moshusevej 20 ligger delvist inden for strandbeskyttelseslinjen, og det anføres at give en række udfordringer med at udnytte grunden. Derfor opfordres til, at der i den nye lokalplan forsøges at få ændret strandbeskyttelseslinjen, således at arealerne som er lejet for Moshusevej nr. 20 og 22 ikke er omfattet af strandbeskyttelse. Oplyser desuden, at udlejer har tilkendegivet, at der af udsigtshensyn vil blive udarbejdet og indgået en lejekontrakt på grund nr. 28, der sikrer, at denne grund ikke vil blive bebygget inden for de næste 30 år.
Forvaltningens kommentar til begge bemærkninger:
Kommunen er ikke myndighed for strandbeskyttelseslinjen og kan derfor ikke gennemføre den ønskede rettelse. Det kan oplyses, at der findes andre lokalplanlagte områder i kommunen, som også er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og udstykningen blev gennemført i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Det bemærkes endvidere, at der i planlovens forstand ikke er tale om sommerhusgrunde, men fritidshuse i landzone på lejet grund, hvor husejerne lejer deres lod på privatretligt grundlag. Om grundejer har haft ret til at opdele lodderne må derfor eventuelt afklares privatretligt. Det står også udlejer og ejer frit for, at aftale at grunde ikke bebygges. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændring af principperne for kommuneplantillægget.
 
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har til formål at tilføje en rammebestemmelse for fritidshusområdet ved Moshuse. Området er i Kommuneplan 2013-2025 alene omfattet af en retningslinje for åbent land, hvilket ikke er tilstrækkeligt plangrundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. Der indføres med tillægget en ny rammebestemmelse for anvendelse til fritidsformål i landzone og med en særlig bestemmelse om bevaringsværdige sammenhænge. Retningslinjen for åbent land fastholdes.
 
Kommuneplantillægget tilføjer en rammebestemmelse 0929-G1 for fritidshusområdet ved Moshuse. Anvendelsen fastlægges til fritidsformål i landzone og med en særlig bestemmelse om bevaringsværdige sammenhænge, som skal sikres ved bl.a. at fastholde husstørrelser på max 50 m2.
 
Miljøscreening
Miljøscreeningen har vist, at en realisering af lokalplanen vil medføre en væsentlig påvirkning af oplevelsen af kystlandskabet og forbindelsen til det bagvedliggende landskab langs engdraget. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering.
 
Ud fra en helhedsbetragtning og i betragtning af den gældende lokalplan, vurderes der ikke at være landskabelige hensyn, der taler imod at ændre anvendelsen af de tre lodder til fritidsbebyggelse som de øvrige huse, uanset om dette ses i forhold til en anvendelse til fællesformål, eller som ubebyggede lodder.
 
Ved miljøscreening og udarbejdelse af forslaget er desuden fremkommet et særligt opmærksomhedspunkt vedrørende oversvømmelsesrisiko. I kommuneplanens klimadel er området udpeget som risikoområde i forhold til oversvømmelse. Da denne udvikling vurderes at tiltage i fremtiden, kan der være en risiko ved at bygge det pågældende sted.
Det vurderes dog, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning, da planens ændringer, omfang og karakteristika er forholdsvis begrænset. Det forventes også, at lejerne kender til risikoen.
 
Dialog med husejere og lovliggørelsessager
Forvaltningen forventer, at lokalplanen skal følges op af en lovliggørelsesgennemgang, ligesom det er sket i de nærliggende sommerhusområder ved Binderup og Grønninghoved. Forvaltningen vil tilbyde at informere herom og i øvrigt besvare spørgsmål om lokalplanforslaget på et borgermøde, som afholdes i planforslagets høringsperiode.
 
Midlertidige retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan offentliggøres, træder de midlertidige retsvirkninger i kraft. Herefter må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. De midlertidige retsvirkninger gør med andre ord, at der ikke kan gives byggetilladelse i høringsperioden, indtil den endelige lokalplan offentliggøres. Lokalplanen forventes fremlagt i høring i december og januar med endelig vedtagelse på byrådsmøde i april 2016.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2013-2025 samt lokalplan 0012-12 Klostergården.
 
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 24. juni – 19. august 2015. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget én bemærkning til de fremlagte planforslag.
 
Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.
Forvaltningen har ved nærmere gennemgang af planforslaget fundet ønsker til enkelte mindre ændringer og præciseringer.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at kommuneplantillæg 29 vedtages uden ændringer,
at lokalplan 0012-12 Klostergården – et centralt by- og boligområde vedtages med ændringsforslagene a-b som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en A lokalplan, jævnfør A, B, C, kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.
 
Lokalplanen understøtter Plan- og Boligudvalgets fokusområde om at anvende arkitekturstrategien som et dialogværktøj til at inspirere private bygherrer til at styrke kvaliteten i byggeri og byrum. Derudover bidrager lokalplanen til at udvikle Kolding Bymidte og skabe øget bosætning, hvilket ligeledes understøtter Plan- og Boligudvalgets politik om øget bosætning.
Projektet er dertil i overensstemmelse med strategien for almene boliger.
 
Lokalplanen understøtter bylivsstrategien, som lægger vægt på såvel flere boliger som et varieret udbud af funktioner i bymidten. Det øgede antal boliger i bymidten understøtter ligeledes de politiske fokusområder.
 
Byrådet vedtog den 22. juni 2015 uden afstemning at offentliggøre planforslagene.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag har været offentligt fremlagt i perioden 24. juni til 19. august 2015. Ved indsigelsesfristens udløb havde forvaltningen modtaget én bemærkning til de fremlagte planforslag.
Større parkeringskapacitet
Indsiger foreslår, at den i lokalplanen omtalte parkeringskælder får en større kapacitet end den nuværende parkeringsplads, som kælderen skal erstatte, og at man reserverer parkering for ”grøn zone beboere”.
 
Forvaltningens bemærkninger
Lokalplanen udlægger ca. 100 p-pladser i kælder under ny bebyggelse. Det endelige antal afhænger af det endelige byggeprojekt og antallet af boliger og m2.
I dag er der 36 almindelige p-pladser samt 2 handicappladser på arealet ved Klostergården. Dermed bliver antallet af parkeringspladser øget.
Ved salget af arealerne har Kolding Kommune stillet krav om, at omkring 100 af de kommende p-pladser bliver offentligt tilgængelige på hverdage i tidsrummet 8-16. Derudover må man formode, at parkeringspladserne reserveres af byggeriets beboere. Idet grunden og dermed parkeringsarealet ikke længere vil være kommunalt ejet, vil det ikke være muligt at anvende ”grøn zone”-betingelser.
Indsigelsen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.
 
Ved nærmere gennemgang af planforslaget er der fundet ønsker til mindre ændringer og præciseringer (ændringsforslag a og b). Det drejer sig om:
 
At det i anvendelsesbestemmelsen præciseres, at der ved Brostræde kan etableres parkeringsarealer, cykelsti mv.
 
At tagterrasser nu også tillades mod gaden, men kun som indeliggende altaner i tagfladen. Denne bestemmelse er tilrettet for at skabe bedre overensstemmelse med projektforslaget fra Domea.
 
Fra
Til
Ændringsforslag a:
 
På side 4 ændres § 3.4 fra:
 
"Område 2 kan anvendes til aktivt, offentligt byrum, som park eller lignende. Der må desuden etableres busstoppested."
 
"Område 2 kan anvendes til aktivt, offentligt byrum, som park eller lignende. Der må desuden etableres busstoppested, parkering, cykelsti og lignende."
 
Ændringsforslag b:
 
På side 6 ændres § 7.7 fra:
 
"Der tillades indrettet tagterrasser i og på tagflader mod gårdarealer. I tagflader på forhus må terrasse højst udgøre 1/3 af tagfladen. Tagterrasser må ikke etableres højere end gulv i ejendommens øverste etage"
 
"Der tillades indrettet tagterrasser i tagflader. I tagflader på forhus må terrasse højst udgøre 1/3 af tagfladen. Tagterrasser må ikke etableres højere end gulv i ejendommens øverste etage"
 
 
Der er desuden gennemført mindre ændringer og præciseringer af redaktionel karakter.
 
Orientering om støjafskærmning
Der er indhentet projekt og beregning af pris på støjskærm som beskrevet i lokalplanen. En standard støjskærm i 2 meters højde, som er forudsat i de udarbejdede støjberegninger, vil koste ca. 1,5 mio. kr. at etablere. I forbindelse med udarbejdelsen af planen for det nye byrum mellem Klostergården og jernbanen, vil det blive vurderet, om det er muligt at finde finansiering til en evt. støjskærm

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding, afd. 122/07 har den 12. oktober 2015 fremsendt ansøgning om tilsagn, skema A, til etablering af 84 almene familieboliger på matr. nr. 334a Kolding Markjorder, 1. Afd., beliggende Ndr. Ringvej 1. Grundsælger er Kolding Kommune og aftalen er betinget af vedtagelse af lokalplan, der muliggør projektet samt kommunens godkendelse af skema A og B.

Sagen behandles i

Plan-og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum inkl. energitillæg på 165.968.000 kr., svarende til 20.240 kr./m2,
 
at byggetilladelse skal være opnået og meddelt forinden skema B godkendes,
 
at bygherre som minimum skal indhente 3 tilbud på byggelånsrente og kommunal garantistillelse. Tilbuddet skal medsendes ved ansøgning om godkendelse af skema B.

Sagsfremstilling

Baggrund
Byrådet godkendte den 29. september 2015 at sælge matr. nr. 334a Kolding Markjorder, 1. Afd., beliggende Ndr. Ringvej 1 til boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding til opførelse af et etageboligprojekt med et etageareal på i alt ca. 8.200 m2 på betingelse af vedtagelse af lokalplan, som muliggør projektet samt godkendelse af skema A og B. Det blev ligeledes besluttet, at der af salgssummen på i alt 22.960.000 kr. ekskl. moms skulle afsættes 16.400.000 kr. til betaling af grundkapitalindskud finansieret ved en tilsvarende forøgelse af salgsmålet for 2014.
 
Lokalplan 0111-13 ved Ndr. Ringvej – et etageboligområde, behandles på Plan- og Boligudvalgsmødet den 9. november 2015 (pkt. nr. 2) med henblik på endelig vedtagelse. Etablering af boliger på lokaliteten er i overensstemmelse med Plan- og Boligudvalget udvalgspolitik, hvor bosætning er et særligt fokusområde.
 
Skema A
Domea Lunderskov-Kolding ønsker tilsagn, skema A, til opførelse af 84 almene familieboliger på Ndr. Ringvej 1. Domea oplyser, at projektoplægget er i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Grundarealet udgør ved skema A 4.758 m2. Grundsælger er Kolding Kommune.
 
Grundudgifterne udgør 32.772.000 kr. svarende til 3.997 kr./m2 inklusiv moms og tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Det er i grundkøbsaftalen forudsat, at kommunen deltager i en evt. forureningsoprensning af grunden med et beløb på maksimalt 800.000 kr. ekskl. moms.
 
Købsaftalen indeholder en bestemmelse om, at der skal opføres 96 almene familieboliger på ejendommen. Domea har siden ønsket projektet justeret med en reduktion af antal boliger fra 96 til 84 stk. for at få en større variation i boligstørrelserne. Byrådet har som grundsælger accepteret ændringen den 26. oktober 2015.
 
Der påtænkes således opført 84 familieboliger med et samlet bruttoetageareal på 8.200 m2, som fordeles på følgende måde:
 
Antal rum pr. bolig
Antal boliger
3
72
4+
12
 
3-rumsboligerne har et areal på 95 m2, og 4-rumsboliger har et areal på 113 m2. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse udgør 98 m2.
 
Jf. projektmaterialet består bebyggelsen af 4 punkthuse i 6 etager, (partielt 7 etager), som er placeret oven på en grøn plint. Under plinten ligger hele parkeringsanlægget samt flere sekundære funktioner. Oven på plinten udføres fælles friarealer og midt i bebyggelsen anlægges en offentlig trappe/rampegade, som forbinder området syd for bebyggelsen med Utzonsgade. Bebyggelsen udføres i et venligt og moderne formsprog med lyse bygningskroppe placeret på den grønne plint.
 
Byggeriet udbydes i begrænset udbud i totalentreprise.
 
Af budget 2015 budgetnote 0.33 – klausuler ved kommunalt støttet byggeri – fremgår det, at ”kommunens udbuds- og indkøbspolitiks bestemmelser skal overholdes”. I forhold til brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler i nærværende projekt har Domea oplyst, at der stilles krav til totalentreprenøren om, at mindst 4 stillinger der anvendes til at opfylde kontrakten skal besættes med elever. Ligeledes stilles der i entreprisekontrakterne krav om, at løn og arbejdsvilkår for de personer som udfører arbejdet ikke må være mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektive overenskomster mv. gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres.
 
Byggeriet har forventet byggestart medio juni 2016 og forventet aflevering den medio august 2018. Forventet indflytning 1. september 2018.
 
Økonomi
Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 165.968.000 kr., svarende til 20.240 kr. pr. m2. Den samlede anskaffelsessum holder sig inden for det beregnede bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg. Den årlige husleje ved skema A anslås til 939 kr. pr. m2 ekskl. el, vand og varme.
 
Domea oplyste i forbindelse med grundkøbet, at man forventede en årlig husleje på 909 kr./m² ekskl. forbrug. Som følge af at driftsbudgettet nu er gennemarbejdet på baggrund af det færdige projektoplæg og sammenholdt med tilsvarende byggerier i Domea´s portefølje, er lejeniveauet hævet med 30 kr. pr. m2. Dette medfører jf. oplysninger fra Domea, at afdelingen vil starte på et mere robust grundlag. Huslejen pr. m2 er på niveau med lejen for Lejerbos kommende familieboliger på Kløvkær, og forvaltningen vurderer, at huslejeniveauet er fornuftigt.
 
Udgiftsfordelingen for projektet:
 • Grundudgifter 32.772.000 kr.
 • Entrepriseudgifter 109.808.000 kr.
 • Omkostninger 20.904.000 kr.
 • Gebyrer til offentlige myndigheder 2.484.000 kr.
Grundudgifterne udgør 19,75% af den samlede anskaffelsessum og holdes således under de anbefalede 20%.
 
Den samlede anskaffelsessum finansieres med 88% realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2% beboerindskud. Den kommunale grundkapitaludgift kan således opgøres til 16.597.000 kr.
 
Der er oprindeligt afsat 16.400.000 kr. til den kommunale grundkapital i forbindelse med grundsalget. De resterende ca. 197.000 kr. finansieres af de midler, der i øvrigt er afsat til grundkapital.
 
Når det støttede byggeri finansieres med lån, hvor der tinglyses pant i afdelingens faste ejendom, er det en betingelse for optagelse af lånet, at kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse.
 
Den kommunale garantistillelse omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.
 
Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendt skema C. Den kommunale garanti er en eventualforpligtigelse, som ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi.
 
Domea udbyder finansieringen og eftersender oplysninger om vilkår.
 
Da det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg er fuldt udnyttet, kan bygherre ikke forvente, at der godkendes en højere anskaffelsessum ved skema B.
 
Det skal bemærkes, at idet maksimumbeløbet inkl. energitillæg er fuldt udnyttet, skal en eventuel budgetoverskridelse afholdes af bygherre fx via egenkapitalen. Domea Lunderskov-Kolding’s egenkapital er af begrænset størrelse, hvorfor denne ikke vil kunne dække en større budgetoverskridelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Lejerbo, Kolding, har den 16. oktober 2015 anmodet Kolding Kommune, som tilsynsmyndighed med det støttede byggeri om godkendelse af boligorganisationens, afhændelse af afdeling 201-0 Kløverhøj i henhold til modtaget købstilbud med overtagelse pr. 1. december 2015.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune som tilsynsmyndighed med det støttede byggeri godkender, at Lejerbo Kolding afhænder afdeling 201-0, Kløverhøj, matr. Nr. 17c Kolding Markjorder 1. afd. beliggende Kløvervej 44, på vilkår som nævnt nedenfor i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Lejerbo Kolding søger om Kolding Kommunes godkendelse af afhændelse af afdeling 201-0, Kløverhøj, matr. nr. 17c Kolding Markjorder 1. afd. beliggende Kløvervej 44. Ejendommen er opført i 1977 af Lejerbo Kolding til udlejning til Kolding Kommune som plejecenter. Plejecenteret er ikke betegnet som almene ældre-/plejeboliger, men derimod som en institution.
 
Kolding Kommune har indtil den 30. april 2015 lejet ejendommen på en erhvervslejekontrakt, men i forbindelse med opførelsen af OPP-projektet Vonsild Have, er beboerne løbende flyttet til det nye plejecenter. I bestræbelserne på at afværge tomgangsudgifter på ejendommen har Lejerbo besluttet at forsøge at afhænde ejendommen. Lejerbo har desuden valgt i den mellemliggende periode at benytte en del af Kløverhøj til midlertidige boliger for studerende, som venter på at flytte ind i de nye ungdomsboliger i Design City pr. 1. november 2015.
 
Der har i løbet af foråret 2015 været en længere møderække mellem Lejerbo og Kolding Kommune om forskellige scenarier for fremtidig udnyttelse af Kløverhøj. Den seneste drøftelse resulterede i, at Byrådet den 31. august 2015 besluttede, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle indgå aftale med Lejerbo om leje af boliger stykvis på Kløverhøj, efterhånden som behovet for midlertidige boliger opstod, samt at forvaltningen skulle indgå i drøftelser med Lejerbo med henblik på at forlænge lejeaftalen fra den forudsatte lejeperiode på 1 år. Forvaltningen har ikke nået at effektuere Byrådets beslutning forud for Lejerbos modtagelse af købstilbud på ejendommen.
 
Kommunens godkendelse af afhændelse af ejendommen ansøges i kraft af Kommunens funktion som tilsynsmyndighed med det støttede byggeri, hvorfor det udelukkende er sagligt begrundede hensyn i den henseende, som kan begrunde et eventuelt afslag.
 
Oplysninger og ejendommen og købstilbuddet.
Der er ikke ydet kommunal grundkapital i forbindelse med opførelsen af ejendommen, ligesom der ikke er kommunale garantier på lånene i ejendommen.
 
Lejerbo har den 1. september 2015 indgået formidlingsaftale med ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv Poul Erik Bech, som har udbudt ejendommen til en kontantpris på 18.500.000 kr.
 
Lejerbo har modtaget købstilbud på 18.500.000 kr. på ejendommen med overtagelse pr. 1. december 2015. Købsaftalen er betinget af Byrådets godkendelse samt af, at parternes advokater kan godkende handlen i sin helhed.
 
Ejendommen sælges med diverse inventar og løsøre og overtages af køber som den er og forefindes og af køber beset, idet køber er indforstået med, at Lejerbo er uden ansvar for fejl og mangler af nogen art, bortset fra adkomstmangler.
 
Lovgrundlag og behandling af ansøgningen.
Jf. driftsbekendtgørelsens § 6 stk. stk. 4 nr. 1 er det boligorganisations øverste myndighed, som træffer beslutning om salg af afdelingernes ejendomme. Kompetencen kan delegeres til boligorganisations bestyrelse jf. § 7 stk. 1. Lejerbo Koldings repræsentantskab vedtog 10. april 1997 at delegere beslutningen om erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme til organisationsbestyrelsen. Lejerbo Koldings organisationsbestyrelse har den 9. oktober 2015 godkendt afhændelse af ejendommen i henhold til det fremsatte købstilbud.
 
I medfør af almenboliglovens § 27 stk. 1 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af Byrådet. Såfremt ejendommen omfatter almene boliger, skal afhændelsen tillige godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Idet der ikke er tale om almene boliger, men en institution, kræver afhændelsen alene Byrådets godkendelse.
 
I henhold til almenboliglovens § 27 stk. 3. skal afhændelsen ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. Henset til at købstilbuddet er i overensstemmelse med den af mægler fastsatte udbudspris for ejendommen, er det By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at dette krav er overholdt.
 
Et salg på de skitserede vilkår vil resultere i et nettoprovenu for Lejerbo, når der fradrages udgifter til indfrielse af eksisterende lån, øvrige omkostninger i forbindelse med salget – herunder flytteopgørelse i forbindelse med kommunens fraflytning af ejendommen. Det vil senere blive fremlagt et særskilt punkt vedr. denne fraflytningsopgørelse.
 
Lejerbo har over for By- og Udviklingsforvaltningen oplyst, at der ikke i forbindelse med afhændelsen af ejendommen skal ske indbetalinger til Landsbyggefonden for mistede fremtidige renteindtægter, idet der er tale om en erhvervsejendom/institution uden statslig støtte. Nettoprovenuet ved salget tilgår således boligselskabets dispositionsfond.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Byrådsmedlemmerne deltager i:
 
Oplæg om ny designlinje den 30. november 2015 kl 16.30-17.00.
 
Fejring af Visionens Fødselsdag den 10. december 2015 kl. 14.00-17.00.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4768 – Slotssøbadet, legeland.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Der søges om en anlægsbevilling på 4.500.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2016:
4.500.000 kr.
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet omfatter en udvidelse af badet med ca. 300 m2 til brug for etablering af et helt nyt børneområde med nye spændende legefaciliteter.
 
Projektet gennemføres som et kommunalt projekt med inddragelse af Slotssøbadets Fond.
 
Projektet gennemføres i henhold til Kolding Kommunes administrative retningslinjer for byggeopgaver.
 
Bygherrefunktionen varetages således af Kommunale Ejendomme som gennemfører opgaven i tæt samarbejde med Slotsøbadets Fond og ekstern rådgiver.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2015

Sagen blev udsat til behandling på næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på nærmere belysning af de på mødet drøftede modeller.

Beslutning Byrådet den 30-11-2015

Godkendt.
 
Jørn Pedersen deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.