Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 28. jan 2020 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Skatteankestyrelsen meddeler ved brev af 19. december 2019, at kommunalbestyrelserne senest den 31. januar 2020 skal indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn samt kandidater til medlemmer til de nye vurderingsankenævn.

 

Kolding kommune skal indstille 3 kandidater og suppleanter til skatteankenævn Vejle og en kandidat til vurderingsankenævn Østjylland.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår i henhold til konstitueringsaftalen følgende medlemmer til Skatteankenævn Vejle:

 

(V) Bent Ole Jonsen som medlem med

(V) Lennarth J. Hansen som stedfortræder

 

(A) Poul Erik Jensen som medlem med

(A) Elvis Comic som stedfortræder

 

(O) Molle Lykke Nielsen som medlem med

(O) Gunner Nielsen som stedfortræder,

 

og til Vurderingsankenævn Østjylland:

 

Knud Erik Langhoff.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skatteankenævn

Skatteankestyrelsen oplyser, at den tidligere indstilling af kandidater bortfalder, da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur.

 

Ved indstillingen skal det tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor inddrage en alders- og kønsfordeling ved indstillingen.

 

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

 

Fællesankenævn

Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

 

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af – eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

 

Hvis medlemmer og/eller suppleanter fra de nuværende fællesankenævn indstilles til de nye skatteankenævn, skal kommunalbestyrelsen samtidig indstille det samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020.

 

Vurderingsankenævn

Kommunalbestyrelsen skal indstille én person med kendskab til ejendomsvurdering til Kolding kommunes plads i vurderingsankenævn Østjylland (ingen suppleant).

 

Funktionsperioden begynder den 1. januar 2021 og perioden udløber den 30. juni 2022.

 

De indstillede kandidater skal være valgbare til kommunalbestyrelsen og skal opfylde habilitets- og decorumkrav, ligesom de skal have basale IT-kundskaber.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke.

 

Anlægget omfatter etablering af en ca. 300 m lang sti fra udstykningen Solvænget mod syd til Østerløkke.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 15-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke.

 

Den nye boligudstykning, Solvænget i Agtrup, har forbindelse til vejnettet via Stenderupvej. Der mangler imidlertid en stiforbindelse til den sydlige del af Agtrup og Sdr. Bjert (herunder skolen), hvorfor der lægges op til at etablere en ca. 300 m lang sti fra udstykningen mod syd til Østerløkke som vist på kortet.

 

Stien forudsættes anlagt som en 3 m bred grussti uden belysning.

 

Der vil skulle erhverves areal fra privat lodsejer for at kunne anlægge stien.

 

Stien skal betragtes som en intern cykelsti og anlægges midlertidigt, idet stiforbindelsen på sigt er udset som en del af et vejudlæg for en fremtidig boligudstykning syd for Solvænget (og øst for Østerløkke).

 

Kort over området:

C:\Users\ykmarc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\BSM1LT9D\Agtup_sti.JPG

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

i kr.

Udgift

Anlægsbevilling

720.000

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

i kr.

Udgift

2020

720.000

 

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Leder af Godset Martin Røen giver på udvalget en status på ansøgningsprocessen om fortsat at bevare status som Regionalt Spillested i perioden 2021-2024. Ansøgningen om status til Regionalt Spillested, skal indsendes den 28. februar 2020. Det er en forudsætning for ansøgningen, at Kolding Kommune anbefaler, at Godset søger om status som Regionalt Spillested.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at kommunens anbefaling af ansøgningen og erklæring om støtte til et kommende Regionalt Spillested for perioden 2021-2024 indstilles til godkendelse og fremsendes til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg.

 

at Kolding Kommune inden for den til Godset afsatte netto driftssum svarende til årligt 2.645.000 kr. medfinansierer et kommende Regionalt Spillested for perioden 2021-2024.

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2020

Forslaget blev indstillet til godkendelse med enkelte redaktionelle justeringer i vedhæftede erklæring (bilaget er opdateret efter Kulturudvalgsmødet).

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for Musik udpeger hvert 4. år Regionale Spillesteder rundt i landet. I indeværende periode er der 18 Regionale Spillesteder spredt ud over Danmark. De er mangfoldige og formidler, præsenterer og udvikler rytmisk musik til glæde for musikinteresserede og koncertgængere.

 

Kunstfonden lægger vægt på, at de Regionale Spillesteder også i den kommende periode vil være meget forskellige og fordelt rundt i landet.

 

Det er Kunstfondens ambition, at spillestederne skal være knudepunkter, der hver især arbejder målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.

 

Det er en forudsætning for at blive udpeget som Regionalt Spillested, at der er kommunal opbakning og finansiering tilstede.

 

Godset har været Regionalt Spillested i perioderne 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016 og i indeværende periode 2017-2020.

 

Et Regionalt Spillested finansieres af beliggenhedskommunen og staten i fællesskab. Det er et krav fra Projektstøtteudvalget for Musik, at et Regionalt Spillested er en entydig juridisk enhed der såvel i forhold til den statslige finansiering, som i relation til de forpligtelser, der indgår i en aftale om drift af Regionalt Spillested, er hovedansvarlig. Det nuværende Regionale spillested Godset er en samarbejdskonstellation bestående af Godset (Kolding Kommune), Pitstop, Det Bruunske Pakhus i Fredericia, Bygningen i Vejle samt en række mindre spillesteder i Trekantområdet.

 

Godset ønsker igen at søge om at blive Regionalt Spillested i partnerskab med øvrige aktører i Trekantområdet.

 

Regionalt spillested 2021-2024

Ved udvælgelsen til Regionale Spillesteder i den kommende periode vil Statens Kunstfond lægge vægt på kvaliteten af det enkelte spillesteds aktuelle virksomhed, samt spillestedets muligheder for i perioden at opnå konkrete resultater inden for 2 opgaver:

 

1) Koncertvirksomhed og 2) Udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer.

 

Andre kriterier er den kommunale støtte til det enkelte spillested, at de udpegede spillesteder tilsammen bidrager til at det samlede net af Regionale Spillesteder i Danmark bliver mangfoldigt og af høj kvalitet, samt at der bliver en geografisk fordeling af Regionale Spillesteder over hele landet.

 

Ansøgningen vil, i lighed med tidligere og nuværende aftale, fastlåse driftsmidler på i alt 2.645.000 kr. af Godsets eksisterende budget i perioden 2021-2024. Godsets samlede driftsbudget for 2020 er 2.916.000 kr.

 

Kommunens erklæring om støtte

Det er en forudsætning for at kunne ansøge, at kommunen indsender en erklæring om godkendelse og anbefaling af spillestedet om at være Regionalt Spillested, og at det af erklæringen fremgår, at kommunen ønsker at medfinansiere et Regionalt Spillested for perioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om en fortsat aftale om Regionalt Spillested.

 

Yderligere ønsker Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik hjemstedskommunernes tilkendegivelse af de forventninger, man har til spillestedet som en del af det lokale og regionale kulturliv.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tilkendegivelse af forventninger til Det Regionale Spillested Godset.


Resumé

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Geografisk Have udløber den 31. december 2020 og skal derfor fornyes. Der er udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale mellem parterne. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Geografisk Have 2021-2024 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til ny 4-årig samarbejdsaftale med Geografisk Have.

Samarbejdsaftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Geografisk Have og Kolding Kommune, og den er gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

 

Aftalens 4-årige ramme sikrer, at parterne kan foretage den langtidsplanlægning, som er nødvendig for havens arbejde og Kolding Kommunes Kulturpolitiske udvikling.

 

Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at understøtte Geografisk Haves udvikling og Kolding Kommunes Kulturpolitiske Fokusområder. Kolding Kommune anser Geografisk Have som en unik attraktion på højt niveau, og der forventes et tæt samarbejde mellem haven og kommunen om realisering af Geografisk Haves Udviklingsplan.

 

Samarbejdsaftalen er et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til haven i kraft af sin rolle som bidragyder til institutionens virke – og de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Geografisk Have har fremsat.

 

Økonomi

Det årlige tilskud fra Kolding Kommune til Geografisk Have udgør 3.490.000 kr. (2020-niveau).

 

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

 

Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2023, og ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2024.


Resumé

Forvaltningen fremlægger ny forpagtningskontrakt inklusiv samarbejdsaftale med Film6000 til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forpagtningskontrakten med tilhørende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Film6000 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at forpagtningskontrakten gøres midlertidig frem til 31. januar 2021, og at der i perioden frem til udgangen af 2021 gives et fælles opdrag til forvaltningen og Film6000 om at revurdere modellen for afregning af forpagtningsafgift mv. og herunder indarbejde incitamentselementer i kontrakten gældende fra 2022 og fremefter.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Kulturudvalgets forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Sagen sendes retur til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen og Film6000 har været i dialog om den nuværende forpagtningskontrakt og muligheden for at udvide denne med en mere fleksibel samarbejdsaftale, som revideres hvert 4. år, og bruges i den løbende dialog og evaluering af samarbejdet i Nicolai-komplekset.

 

Der har derudover været enighed om, at en række forhold i den nuværende forpagtningskontrakt har været uhensigtsmæssige for både Film6000 og de øvrige aktører i Nicolai-komplekset.

 

Forvaltningen og Film6000 har på den baggrund forhandlet en ny forpagtningsaftale, samt en samarbejdsaftale, der indgår som bilag til forpagtningsaftalen.

 

De væsentligste ændringer i forpagtningsaftalen er følgende:

  • En klarere opdeling af lokalerne, så Film6000 fremover råder over en del af de tidligere såkaldte fællesarealer.
  • En ophævelse af forbuddet mod private arrangementer i cafeen.
  • En konkretisering af, at Film6000 betaler forpagtningsafgift, når egenkapitalen overstiger 500.000 kr.  

 

I forbindelse med opdelingen af lokalerne foreslår parterne at inventaret i de tidligere fælleslokaler overdrages til Film6000, så det fremover er foreningen, der står for vedligehold og udskiftning af dette. Det drejer sig konkret om inventar som stole, skærme, afspillerudstyr, fast belysning og kontormøbler.

 

Samarbejdsaftalen vil fremover være et bilag til forpagtningskontrakten, så det mere fleksibelt vil være muligt at revidere denne hvert 4. år uden at skulle ændre på forpagtningsaftalen.

Aftalen er et resultat af dialogen mellem Film6000 og forvaltningen, og det fremgår, at Kulturudvalget i januar 2019 har godkendt strategien ”Sammen om Kulturen” for Nicolai Kultur og anser det for afgørende, at alle faste aktører i komplekset bakker op om grundfortælling og fælles strategi.

 

Kulturudvalget anser Nicolai Biograf og Cafe som en væsentlig del af Nicolai- komplekset. I særlig grad ser Kulturudvalget, at Nicolai Biograf og Cafe har mulighed for at bidrage til at realisere og understøtte ”Sammen om Kulturen” og de Kulturpolitiske Fokusområder ”Kulturen som løftestang”, ”Mere Unge-kultur” og ”Borgeren som medskaber”.

 

Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt på et fælles møde med Film6000s formand og daglige leder, lederen af Nicolai Kultur samt Kolding Kommunes kulturchef.


Resumé

Harteværkets bestyrelse ønsker at ændre vedtægter i forhold til sammensætningen af institutionens bestyrelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om vedtægtsændringer tages til efterretning, og

 

at den ny udpegning af bestyrelsesmedlemmer drøftes og besluttes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det samtidig indstilles, at Birgitte Kragh og Poul Erik Jensen udpeges til bestyrelsen.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fonden Harteværket ønsker at ændre fondens vedtægter, som angår bestyrelsessammensætning. Fonden Harteværket er en erhvervsdrivende fond, og det er derfor fondsmyndigheden, der skal godkende vedtægtsændringerne.

 

Baggrunden for ændringer er bestyrelsens ønske om at efterleve såvel Komiteen for god fondsledelse, som Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse af fonde/kulturinstitutioner, hvad angår sammensætning af bestyrelsen.

 

Vedtægtsændringerne vedrører følgende nuværende punkter:

 

Bestyrelsen, daglig ledelse

6.1) Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. TRE-FOR El-Net udpeger 3 medlemmer, Kolding Kommune udpeger 4 medlemmer og 1 medlem udpeges af Gudenaacentralen A.m.b.a.

 

6.3) Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal den valgberettigede snarest udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

 

Ovenstående ønsket ændret til:

Ny 6.1) Fonden ledes af en bestyrelse bestående af op til 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens samlede profil.

2 medlemmer udpeges af Ewii.

2 medlemmer udpeges af Kolding Kommune.

 

Op til 4 medlemmer udpeges af Harteværkets bestyrelse.

 

Ny 6.3) Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. De kommunale medlemmer samt medlemmer udpeget af Ewii vælges for en 4-årig periode følgende henholdsvis den kommunale valgperiode og valgperioden for Ewiis repræsentantskab.

 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, hvor 2 følger den kommunale valgperiode og 1 følger valgperioden for Ewiis repræsentantskab.

 

Ny udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Forslaget til vedtægtsændringer vil også få konsekvenser for antallet af bestyrelsesmedlemmer, som Kolding Kommune fremover skal udpege. I den forbindelse ønskes en ny udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Kolding Kommune.

 

I dag er 4 medlemmer af bestyrelsen udpeget af Kolding Byråd. Det drejer sig om Birgitte Kragh, Hamlaoui Bahloul, Jakob Weber og Lisbet H. Lambert.

 

Fremover skal Kolding Kommune udpege 2 medlemmer. Lisbet H. Lambert udtræder af bestyrelsen, medens Jakob Weber fremover er udpeget af Harteværkets bestyrelse.


Resumé

Teknik- og Klimaudvalget besluttede i 2019, at kommunale arbejdspladser og institutioner skal til at sortere deres affald, så kommunen kommer et skridt tættere på at blive Danmarks førende Cirkulær Økonomi kommune. Der foreligger hermed en plan for implementering.

 

Sideløbende med en række dialogmøder gennemføres en intensiv informationskampagne med gode råd til, hvordan institutionerne kan komme i gang med affaldssorteringen. Der fastsættes et rådgivningsbeløb på 400 kr. pr. P-nummer som en delvis finansiering af projektets gennemførelse.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at alle kommunale forvaltninger og institutioner tilbydes rådgivning og vejledning som beskrevet i sagen, og

 

at alle kommunale forvaltninger og institutioner betaler 400 kr. pr. P-nummer som et rådgivningsbeløb til Redux - Affald og Genbrug i 2020 og 2021.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 15-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning, baggrund og omfang

På Teknik- og Klimaudvalgets møder i marts og juni 2019 besluttede udvalget at pålægge forvaltningen at udarbejde forslag til en udrulningsplan for affaldssortering i hele kommunen som virksomhed.

 

Hvis Kolding Kommune skal fremstå som en førende cirkulær kommune, skal alle kommunale institutioner og arbejdspladser som en konsekvens heraf, sortere deres affald i de samme affaldstyper som de private husholdninger inden udgangen af 2021. Når Kolding Kommune har indført egen affaldssortering, vil kommunen være et skridt nærmere en førerposition inden for Cirkulær Økonomi.

 

Forslaget indebærer obligatorisk frasortering af madaffald i kommunale institutioner og arbejdspladser i Kolding Kommune. I det omfang de genanvendelige affaldstyper (papir, glas, plast og metal) findes i institutionen, sorteres disse også.

 

Det kommer til at berøre de fleste af de 7.500 kommunalt ansatte, 9.800 skoleelever og mange andre, der bruger de kommunale institutioner. Sorteringen på arbejdspladsen komme til at ligne den sortering, man har hjemme i husholdningerne.

 

Der er ca. 220 adresser fordelt på 185 institutioner/arbejdspladser. Eksempelvis 26 folkeskoler, 52 daginstitutioner, 4 biblioteker, 27 kulturinstitutioner, 10 forvaltninger, 16 børne- og ungefaciliteter, 4 tandplejeklinikker, 28 senior- og socialboligenheder, 7 plejecentre og 8 jobcentre.

 

Implementering af intern affaldssortering vil såvel understøtte det politiske fokusområde, at ”øge andelen af affald, der genbruges”, udvikle Kolding som frontløber for cirkulær økonomi samt signalere en prioritering af miljøhensyn.

 

Foranalyse

Siden foråret 2019 har By- og Udviklingsforvaltningen afholdt en række indledende møder på forskellige organisationsniveauer for at undersøge institutioners og forvaltningers sorteringsfaciliteter.

 

Nogle få steder sorteres der allerede i dag, men på mange adresser indsamles der udelukkende restaffald.

 

Forundersøgelsen har vist, at der er et stort potentiale for indsamling af madaffald og genbrugelige fraktioner.

 

Som en del af foranalysen har der været afholdt 50 institutionsbesøg, møde med 4 sekretariatsledere og 6 ledergrupper.

 

Ved mange af besøgene og møderne efterspurgte personalet flere sorteringsmuligheder, og der viste sig en stor interesse i at inddrage f.eks. børn på skoler og daginstitutioner pædagogisk i ”hvorfor skal man sortere sit affald”.

 

Forsøg

Der har i 2019 kørt et forsøg med et samarbejde med 3 skoler - Eltang Skole, Brændkjærskolen og Alminde-Viuf Fællesskole - med fokus på affald, både for at minimere affaldsmængderne, men også for at integrere pædagogiske forløb, der sikrer, at alle elever får viden og læring om sortering og minimering af affald.

 

I kommissoriet for projektet står der:

 

”I Verdensmålenes delmål 12.5 står, at Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

 

Projektet er dermed en måde at gøre verdensmålene mere konkrete og nærværende for elever og lærere”

 

Det er tanken, at konceptet skal være skalerbart, så det kan videreføres til de andre skoler i kommunen, og derefter tilpasses til børnehaver og vuggestuer.

 

Udover øget viden om miljø og ressourcer hos børn og unge, er succeskriteriet for det konkrete projekt, at affaldsmængderne til forbrænding minimeres.

 

Brændkjærskolen er ikke startet med den pædagogiske indsats endnu, men evaluering fra forsøget på Eltang Skole og Alminde-Viuf Fællesskole viser nedgang i mængden til forbrænding og øget sortering:

 

 

2018

2019

Eltang Skole

 

 

Affald til forbrænding

7.570 kg

6.065 kg

Papir og pap

955 kg

905 kg

 

 

 

Alminde-Viuf Fællesskole

 

 

Affald til forbrænding

22.420 kg

20.740 kg

Papir og pap

270 kg

670 kg

Jern og metal

0 kg

520 kg

 

På baggrund af erfaringerne fra foranalysen, er der nu udviklet et koncept, der er klar til udrulning.

 

Det vurderes, at der kan opnås størst effekt med en intensiv indsats, der giver de fleste institutioner viden til handling. Forvaltningen foreslår derfor en koncentreret indsats, der starter med en række fælles dialogmøder i foråret 2020.

 

Forslag til forløb

1. Fælles dialogmøder

-         tidspunkter

-         indhold

-         startpakke

 

2. Informationskampagne

-         intern kampagne

-         ekstern kampagne

 

3. Opfølgende rådgivning

-         spørgeskema

-         opkald eller besøg

-         opsøgende rådgivning i 2021

 

4. Evaluering

-         2020

-         2021

 

Ad. 1. Fælles dialogmøder

Tidspunkter:

Der bliver sendt invitationer ud efter Teknik- og Klimaudvalgets møde her i januar 2020.

 

Planlagte møder i 2020 i Bronzehallen, Bronzevej 3, Kolding:

Skolerne

den 4. februar, kl. 8-9,30

Daginstitutionerne

den 5. februar, kl. 8-9,30

Plejecentre

den 19. februar, kl. 8-9,30

Socialområdet

den 20. februar, kl. 8-9,30

Kulturinstitutionerne

den 26. februar, kl. 8-9,30

Forvaltningerne

den 27. februar, kl. 8-9,30

 

Der tages forbehold for ændringer af mødedatoerne.

 

Indhold:

Til møderne gennemgås blandt andet eksempler på, hvordan der kan sorteres, og der redegøres for de økonomiske virkninger ved at sortere i flere typer/fraktioner med færre antal tømninger.

 

Mange institutioner vil kunne spare penge ved at omlægge til afhentning af flere fraktioner i forskellige størrelser af beholdere og ved at ændre på tømmefrekvens.

 

Der lægges op til en drøftelse af, hvordan man kan indarbejde færre interne affaldssorterings- muligheder, men med flere beholdere. Der ligges op til drøftelser om eventuelle ændrede personaleopgaver i forbindelse med den interne tømning samt udendørsplads til flere beholdere.

 

Der bliver lavet regneeksempler på, hvordan man kan justere antal af beholdere og skifte tømmefrekvens uden, at det nødvendigvis koster ekstra.

 

Startpakke:

Startpakkerne udleveres på dialogmøderne og indeholder bl.a.:

-         Eksempler på sorteringsmuligheder

-         Regneeksempler

-         Faktaark

-         Klistermærker

-         Et sæt papkasser, madaffaldskurv og første omgang grønne poser

 

By- og Udviklingsforvaltningen forventer, at mange institutioner efter møderne vil være selvkørende i forhold til at implementere de lokale ordninger på egen institution.

 

Ad. 2. Informationskampagne

Sideløbende med de fælles dialogmøder, vil der blive gennemført en intensiv informationskampagne, hvor projektet fremlægges for borgere og personale, ligesom der løbende vil blive informeret om projektets fremdrift og implementering.

 

Ad. 3. Opfølgende rådgivning

Der udarbejdes et spørgeskema som opfølgning på dialogmøderne for at opfange de institutioner, der har behov for mere individuel rådgivning og for at evaluere på, om de er kommet i gang.

 

Redux - Affald og Genbrug vil være behjælpelig både med telefonrådgivning, fysisk besøg og vejledning i øvrigt. Der er dog ikke afsat ressourcer til individuelle forløb på samtlige institutioner.

 

Ad. 4. Evaluering

Inden sommerferien 2020 og igen ultimo 2020 foretages en registrering af, hvor mange institutioner, der har valgt flere indsamlingsordninger, og statistikken fremsendes til Teknik- og Klimaudvalget efterfølgende. Først i 2021 udarbejdes en opsamling, og forvaltningen kontakter de institutioner, der endnu ikke er startet med at sortere affald for at få dem hjulpet i gang.

 

Økonomi:

Beregnede potentialetal vedrørende økonomien for eksempelvis alle folkeskoler viser, at der vil kunne opnås en samlet besparelse ved at sortere affaldet og justere antallet af tømninger.

 

Nogle få, specielt mindre institutioner, vil sandsynligvis få en mindre merudgift til afhentning af madaffald.

 

Det forventes, at hele kommunen samlet set ville kunne spare lidt på den samlede udgift til affaldssortering, når sorteringen er fuldt implementeret.

 

Det foreslås, at det årlige rådgivningsbeløb fastsættes til 400 kr. pr. P-nummer til Redux - Affald og Genbrug i 2020 og 2021. De 400 kr. svarer ca. til det beløb, der til og med 2018 er blevet opkrævet som et erhvervsaffaldsgebyr for hver institution, men som nu er bortfaldet. Beløbet vil blive opkrævet ved en intern postering, ligesom da erhvervsaffaldsgebyret blev opkrævet.

 

220 institutioner/adresser (P-numre) x 400 kr. = 88.000 kr.

 

Det vurderes, at opgaven i 2020 vil have et større omfang, og derfor finansieres den resterende del af rådgivningsindsatsen af den takst på 15 kr., der opkræves sammen med forbrændingstaksten, der er vedtaget omhandlende modtagekontrol, se sag nr. 19/47 (fremgår også af dagsordenen for Teknik- og Klimaudvalgets møde den 15. januar 2020).


Resumé

Bramdrupdam Sports- og Mødecenter kaldet (BSMC) ansøger om tilladelse til at forlænge de to nuværende lån på samlet 12,853 mio. kr., som har en restløbetid på henholdsvis 15 og 17 år, så løbetiden bliver 20 år for begge lån. Forlængelsen vil betyde en årlig samlet besparelse på ca. 300.000 kr., som BSMC foreslår bruges til et øget driftstilskud til centret.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidschef foreslår,

 

at BSMC får tilladelse til at forlænge de to nuværende lån på samlet 12,853 mio. kr. med en restløbetid på henholdsvis 15 og 17 år, så løbetiden bliver 20 år for begge lån endvidere,

 

at BSMC’s årlige driftstilskud via leje– og støtteaftale fremover udgør 250.000 kr. mere end ydelsen på lån, således at det resterende beløb på ca. 50.000 kr. bruges til delvis udmøntning af besparelser på idrætsområdet via omlægning af lån og justeringer i hallerne,

 

at der ikke stilles kommunal garanti for lånets indfrielse, såfremt låntager misligholder sine forpligtelser.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-01-2020

Første og 3. at indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Under forudsætning af at Byrådet godkender første og 3. at, vedtog Fritids- og Idrætsudvalget 2. at, således:

Via leje- og støtteaftale til BSMC ydes der mere end ydelsen på lån således:

  • 250.000 kr. i 2020,
  • 200.000 kr. i 2021,
  • 150.000 kr. i 2022
  • Fra 2023 og fremefter ophører det øgede tilskud.

De årlige resterende beløb via låneomlægningen bruges til delvis udmøntning af besparelser på idrætsområdet via omlægning af lån og justeringer i hallerne.

 

Trille Nikolajsen deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

 

Trille Nikolajsen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

BSMC søger om tilladelse til at forlænge de to nuværende lån på samlet 12,853 mio. kr., som har en restløbetid på henholdsvis 15 og 17 år, så løbetiden bliver 20 år for begge lån. Forlængelsen vil give en årlig samlet besparelse på ca. 300.000 kr.

 

BSMC oplyser, at den samlede besparelse vedr. forlængelse af lånene over 20 år vil være 716.608 kr. 

 

BSMC oplyser, at man i dag er et levende idræts- og kulturcenter, for både lokaleområdet, hele kommunen og store dele af landet. Centret har nogle fantastiske rammer, er et ”moderne gadekær”, hvor man gennem fleksibilitet skaber plads og rum for alle aldersgrupper samt til møder, fester og fællesskaber. Senest har centret taget imod KoldingQ.

 

BSMC oplyser, at centret gennem flere år har haft store økonomiske udfordringer med at drive idrætscentret for det driftstilskud, som centret modtager fra Kolding Kommune. Bl.a. på grund af manglende indtægt fra Bramdrupdam skole, da skolens SFO ikke længere skulle bruge lokaler i BSMC. Endvidere har der tidligere været besparelser vedrørende de selvejende hallers drift. BSMC har oplyst, at de tidligere SFO lokaler nu er udlejet, endvidere at man har fået flere indtægtsgivende arrangementer i centret.

 

BSMC søger derfor om at få den årlige besparelse på ca. 300.000 kr. tilført som øget driftstilskud via leje- og støtteaftale til centret. BSMC oplyser, at dette tilskud, sammen med øvrige tiltag, som centret planlægger, vil medvirke til at få skabt balance i centrets økonomi.

 

Forvaltningen oplyser, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 besluttede besparelser på 300.000 kr. vedrørende hallernes tilskud, bl.a. ved omlægning af lån og justeringer i hallerne. Derfor forslås det, at en del af den årlige besparelse vedrørende forlængelse af lån til BSMC indgår som delvis realisering af denne besparelse.

 

Iht. leje- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og BSMC, kan optagelse af lån eller afgivelse af sikkerhed i den faste ejendom ikke ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune. Iht. de nuværende leje- og støtteaftalen til selvejende haller gives der tilskud til hallernes prioritetsudgifter. 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Bjert Hallen ansøger om tilladelse til at omlægge bestående lån på ca. 2,700 mio. kr. med et nyt lån, som forhøjes til ca. 4,700 mio. kr. Forhøjelsen på ca. 2 mio. kr. vil sammen med hallens egne midler finansiere en påkrævet udbygning af hallen til opbevaring af redskaber samt et mindre aktivitetslokale. Omlægningen vil på trods forhøjelse af lån, som benyttes til udbygning, betyde et mindre årligt kommunalt tilskud til hallens prioritetsudgifter på ca. 28.500 kr.

 

Det årlige kommunale tilskud til prioritetsudgifter vil herefter udgøre ca. 301.000 kr. årligt i en periode på 20 år. Det kommunale tilskud udgør i øjeblikket ca. 330.000 kr. i en periode på 12 år. Omlægningen betyder for den samlede periode en større kommunal udgift på ca. 2,000 mio. kr. 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at den fremsendte ansøgning om låneomlægning med et 1,5% obligationslån på 4.700.800 kr. over 20 år godkendes,

 

at der ikke stilles kommunal garanti for lånets indfrielse såfremt låntager misligholder sine forpligtelser.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 14-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bjert Hallen søger om tilladelse til at omlægge bestående lån på ca. 2,700 mio. kr. med et nyt 20 årigt lån, som forhøjes til ca. 4,700 mio. kr. Forhøjelsen vil betyde at der fremkommer et provenu på ca. 2,000 mio. kr., som sammen med hallens egenfinansiering på ca. 1,500 mio. kr. kan finansiere en stærkt påkrævet tilbygning af opbevaringsrum samt et mindre aktivitetslokale. Omlægning af lånet vil på trods af forhøjelse af lånet, som benyttes til udbygning, betyde et mindre årligt kommunalt tilskud til hallens prioritetsudgifter på ca. 28.500 kr. Det reducerede årlige tilskud medvirker til en delvis realisering af den i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 vedtagne besparelse på området.

 

Bjert Hallen oplyser, at man oprindeligt havde planer om en evt. ny hal, men at dette ikke længere er aktuelt. Bjert Hallen ønsker i stedet at lave en mindre tilbygning, som skal indeholde et aktivitetslokale samt opbevaringsrum til redskaber og materiel. I øjeblikket er redskaber og materiel opbevaret i selve hallen, og det har man fra brandmyndighederne fået påkrav om ikke må finde sted. Endvidere er en del materiel også opbevaret i en gammel jerncontainer bag hallen, som desværre bliver ødelagt pga. fugt. Bjert Hallen oplyser, at man tidligere har fået prisoverslag på 3,500 mio. kr. til en mindre tilbygning, som kan realiseres såfremt lånet forhøjes.

 

Iht. leje- og støtteaftale mellem Kolding Kommune og Bjert Hallen kan optagelse af lån eller afgivelse af sikkerhed i den faste ejendom ikke ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune. Iht. de nuværende leje- og støtteaftaler til selvejende haller gives der tilskud til hallernes prioritetsudgifter.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Lykkegårdskolen ansøger om godkendelse af ny privat institution (integreret vuggestue og børnehave) pr. 1. marts 2020, som skal etableres og drives efter Dagtilbudslovens § 20.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 15/1 2020 og Byrådet den 28/1 2020.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Lykkegårdskolens Integrerede institution godkendes som privat institution med virkning fra 1. marts 2020.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-01-2020

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lykkegårdskolen ansøger om godkendelse af ny privat institution (integreret vuggestue og børnehave) pt. 1. marts 2020, som skal etableres og drives efter Dagtilbudslovens § 20.

 

Institutionen vil være beliggende i ”Kildens” (den ene af 4 bygninger, som Daginstitutionen Kildemosen tidligere har beboet) tidligere bygninger på Junghansvej 14. Lykkegårdskolen ønsker at videreføre det godkendte antal, som tidligere er givet på bygningerne, nemlig 15 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

 

Lykkegårdskolen skriver følgende i ansøgningen:

 

”Det har været – og er – gennem en længere periode et fælles ønske og vision for Lykkegårdskolens bestyrelse og skoleledelse at kunne tilbyde gode rammer for leg og læring på det kristne værdigrundlag.

Vi ønsker at kunne give et samlet tilbud fra 9 mdr. til 9. klasse og vil udvikle et udvidet samarbejde mellem skole og dagtilbuddet. Vi ønsker at skabe et favnende og rummeligt fællesskab, som inspirerer børns fantasi, giver fantastiske oplevelser og gode udfordringer, Som udruster til livsduelige mennesker. Vi ønsker at styrke børnefamilierne. Et godt familieliv er af allerstørste vigtighed for de små poder og for vores samfund generelt”.

 

Ved Kolding Kommunes behandling af ansøgning om godkendelse som privat institution skal de af Byrådet vedtagne ”Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune” iagttages. Det betyder, at den private institution er forpligtet til altid at overholde gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

 

Følgende skal fremhæves i forhold til den samlede ansøgning og i forhold til Kolding Kommunes efterfølgende krav og tilsyn:

 

Idet institutionen er en privat daginstitution, som drives efter dagtilbudslovens §§19 – 20 samt lov om friskoler og private grundskoler, skal institutionen godkendes af Undervisningsministeriet, og indgå som en del af skolens driftsområde.

 

Den nye private institutions formål er i overensstemmelse med vedtægten for den selvejende institution Lykkegårdskolen. Skolens vedtægter er vedlagt som bilag.

 

Skolebestyrelsen for Lykkegårdskolen har den overordnede ledelse af Lykkegårdskolens Integrerede institution jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler og § 20 i Dagtilbudsloven. Lykkegårdskolens bestyrelse er dermed den ansvarlige bestyrelse for såvel skole som privat daginstitution.

 

I tilfælde af daginstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

 

Økonomi

Kolding Kommune yder følgende tilskud til daginstitutionen:

Et tilskud pr. barn pr. måned afhængig af alder og svarende til tilskuddet til selvejende institutioner i Kolding Kommune. Et administrationsbidrag pr. barn svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune. Et bygningstilskud pr. barn svarende til en selvejende institution i Kolding Kommune.

 

Kommunalt tilsyn

Daginstitutionen er underlagt Kolding Kommunes tilsyn jf. ”Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune”. Tilsynet gennemføres som et pædagogisk og administrativt tilsyn efter en nærmere beskrevet plan herfor og vil bl.a. bestå i besøg på institutionen ved kommunens udpegede repræsentant. Såfremt institutionen tilsidesætter krav og forpligtelser, kan det medføre ophævelse af godkendelse, bortfald af tilskud og/eller erstatningsansvar.

 

Pædagogiske læreplaner

Institutionen har afleveret udkast til pædagogisk læreplan jf. ”Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune”. I forbindelse med tilsynsbesøgende vil der løbende blive fulgt op på disse.

 

Forsikringsmæssige forhold

Daginstitutionen har indgået aftaler om nødvendige forsikringer.

 

Antallet af pladser, som institutionen råder over, er indregnet i Kolding Kommunes kapacitetsberegninger for dagtilbudspladser i 2020.


Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en status vedr. Socialforvaltningens brug af det eksterne konsulentfirma Brorson Consult.

 

Det kan oplyses, at Socialforvaltningen endvidere har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, dateret den 20. december 2019. I henvendelsen anmoder Ankestyrelsen om besvarelse af en række spørgsmål, som omhandler brugen af eksterne konsulentfirmaer.

 

Besvarelsen skal danne bagrund for en vurdering af lovligheden af kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har bedt Ankestyrelsen om at tage spørgsmålet op.

 

Socialforvaltningen har indgået to kontraktaftaler med Brorson Consult. Samarbejdet med Brorson Consult vedrører alene konsulentbistand. Brorson Consult har til opgave at yde Kolding Kommune sparring i udvalgte sager, så der er den nødvendige gennemsigtighed mellem borgerens behov, indsats og taksten, der skal betales til leverandøren.

 

Som det fremgår af de to kontrakter, vedrører samarbejdet med Brorson Consult borgere, som modtager støtte efter serviceloven §§ 85, 103, 104, 107, 108 eller sociale indsatser, der kan sidestilles hermed. Det er alene Kolding Kommune, der varetager den sagsbehandling og træffer de afgørelser, der er forbundet med den hjælp, der ydes til borgerne.

 

Samarbejdet indebærer desuden ikke, at Brorson Consult foretager sagsforberedende skridt som eksempelvis indhentelse af oplysninger, udarbejdelse af udkast til partshøring, udarbejdelse af udkast til afgørelse eller lignende.

 

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets anmodning og henvendelsen fra Ankestyrelsen, har Socialforvaltningen påny gennemgået kontrakterne med Brorson Consult med henblik på vurdering af lovligheden. Det vurderes, at Brorson Consult ikke udøver myndighedsarbejde, og at samarbejdet med Brorson Consult falder indenfor lovgivningens rammer. Der er alene tale om bistand til socialfaglig forhandling, og derved vedbliver myndighedsansvaret og kompetencen enten hos rådgiver eller leder i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede socialdirektør foreslår,

 

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter samarbejdet med Brorson Consult,

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller udkast til besvarelse til Ankestyrelsen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2020

Et flertal i udvalget, bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolajsen, Henrik Nielsen og Tobias K.J. Jørgensen, besluttede at samarbejdet med det eksterne konsulentfirma genoptages med baggrund i behovet for opkvalificering op kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Et mindretal i udvalget, bestående af Hans Holmer, Hanne Dam og Benny Dall, stemte imod at samarbejdet genoptages, og foreslår at samarbejdet med det eksterne konsulentfirma fortsat sættes i bero frem til februar måned, hvor udvalget nærmere får belyst antallet af sager, som forvaltningen forventer, der skal samarbejdes om.

 

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg indstiller udkast til besvarelse til Ankestyrelsen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 22-01-2020

Et flertal i udvalget, bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolajsen, Henrik Nielsen, Ole Martensen og Tobias K. J. Jørgensen, besluttede at samarbejdet med det eksterne konsulentfirma genoptages, med baggrund i behovet for opkvalificering op kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Et mindretal i udvalget, bestående af Elvis Comic og Benny Dall, stemte imod at samarbejdet genoptages, og foreslår at samarbejdet med det eksterne konsulentfirma fortsat sættes i bero frem til februar måned, hvor udvalget nærmere får belyst antallet af sager, som forvaltningen forventer, der skal samarbejdes om.

 

Et enigt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalg indstiller udkast til besvarelse til Ankestyrelsen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Sagen tilbagesendes til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at opgaven konkretiseres, og at der sikres intern kompetenceløft, således at indsatsen fremadrettet varetages af kommunens egne medarbejdere.

 

Udkastet til besvarelse til Ankestyrelsen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for samarbejdet

Socialforvaltningen i Kolding Kommune oplever, at forhandlingerne omkring indsats og takster for borgere på sociale tilbud har fået et øget fokus hos de eksterne leverandører, idet leverandørerne har fået en langt mere professionel tilgang til forhandlingerne og desuden møder talstærkt og repræsentativt op.

 

Desuden oplever Socialforvaltningen, at det er komplekst at sikre den nødvendige gennemsigtighed i sagerne, så der er sammenhæng mellem borgernes behov, indsatsen og den takst, der skal betales. Der er mange forskellige sammensætninger af takster hos leverandørerne – eksempelvis har leverandøren en godkendt takst på Tilbudsportalen, men den suppleres ofte af tillægstakster, som leverandøren kræver forhandlet i den enkelte sag.

 

For Kolding Kommunes myndighedsfunktioner og økonomi har der derfor vist sig at være et behov for, at den enkelte sagsbehandler/rådgiver opkvalificeres og i udvalgte sager får hjælp/sparring til at sikre, at der er den nødvendige sammenhæng og gennemsigtighed mellem borgerens behov, indsatsen og taktsten.

 

Det overordnede formål for samarbejdet har derfor været at sikre gennemsigtighed i borgersager, hvor borgerne opholder sig på sociale tilbud. Der er særlig fokus på tilbud, der drives af andre kommuner, regioner eller private.

 

Det var hensigten, at samarbejdet med Brorson Consult skulle indledes med et uddannelsesforløb for socialrådgiverne i Psykiatri- og Handicapafdelingen.

 

På baggrund af Kolding Kommunes økonomiske situation blev gennemførelse af uddannelsen udsat. Samarbejdet blev i stedet indledt med, at Brorson Consult i enkelte sager skulle yde hjælp og sparring for at sikre den gennemsigtighed, som er beskrevet ovenfor.

 

Det er Kolding Kommune der prioriterer og vælger hvilke sager, der ønskes sparring til.

 

Konsulentfirmaets opgaver

Brorson Consult har til opgave at bistå med at sikre den nødvendige gennemsigtighed mellem borgerens behov, den indsats der ydes og den takst, der skal betales til leverandøren. Dette opnås ved en såkaldt socialfaglig forhandling ud fra modellen ”Behov-Indsats-Takst”. Borgerens behov er altid udgangspunktet, og dermed også pejlemærket for indsatsen. Taksten er i denne kontekst alene en konsekvens af den indsats, der er relevant at yde i relation til borgerens behov. I socialfaglig forhandling er takst derfor ikke selvstændigt forhandlingsparameter.

 

Når behov og indsats er klarlagt, skal dette som nævnt relateres til taksten. Her forekommer det i socialfaglige forhandlingssager, at taksten enten er for høj eller for lav i relation til den indsats, der skal leveres til borgeren. Her vil borgeren derfor ikke opleve en ændring i indsats, men der er alene tale om en tilpasning af taksten, således den matcher indsatsen. Dette kræver oplysning af takstsammensætning, takstvilkår og kontraktvilkår. Om taksten justeres op eller ned vil derfor afhænge af, hvordan den forventede indsats matcher i det konkrete tilbuds takststruktur.

 

Brorson Consult yder således alene konsulentbistand til den socialfaglige forhandling, som Kolding Kommune har ansvaret for.

 

Brorson Consult har til opgave at bistå Kolding Kommune med at sikre gennemsigtighed i udvalgte sager. Det overordnede formål er at der skal være overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Som det fremgår af de to kontrakter vedrører samarbejdet med Brorson Consult borgere, som modtager støtte efter serviceloven §§ 85, 103, 104, 107, 108 eller sociale indsatser, der kan sidestilles hermed.

 

Det er alene Kolding Kommune der varetager den sagsbehandling og træffer de afgørelser, der er forbundet med den hjælp der ydes til borgerne.

 

I samarbejdet med Brorson Consult har Kolding Kommune ikke overladt myndighedskompetence til konsulentfirmaet. Samarbejdet indebærer desuden ikke, at Brorson Consult foretager sagsforberedende skridt, som eksempelvis indhentelse af oplysninger, udarbejdelse af udkast til partshøring, udarbejdelse af udkast til afgørelse eller lignende.

 

Det er Socialforvaltningens vurdering, at Brorson Consult ikke udøver myndighedsarbejde og at samarbejdet med Brorson Consult falder indenfor lovgivningens rammer. Der er alene tale om bistand til socialfaglig forhandling, og derved vedbliver myndigansvaret og kompetencen enten hos rådgiver eller leder i Kolding Kommune, Socialforvaltningen.

 

Det kan bemærkes, at Socialforvaltningen, på baggrund af den tidligere Falck sag, har været særlig opmærksom på vurdering af, om der ved samarbejdet med Brorson Consult er overgivet myndighedskompetence.

 

Indhold af kontrakterne

Kolding Kommune har indgået to kontrakter med Brorson Consult. Kontrakterne er indgået den 23. maj 2019 og den 22. september 2019.

 

Kontrakten af 23. maj 2019 vedrører konsulentbistand, der består i forhandling af takster for borgere på sociale tilbud i henhold til servicelovens paragraffer. Der er tale om borgersager, hvor der forhandles med henblik på en ændring i indsats og/eller takst. Om konsulent-bistanden fremgår desuden, at konsulentfirmaet yder konsulentbistand til sagsgennemgang og forhandling af borgersager, som foregår ved at Kolding Kommune retter henvendelse til Brorson Consult, når der ønskes sparring til takstindplacering for borgere, der modtager støtte i henhold til servicelovens §§ 85,103,104,107,108 eller sociale indsatser, der kan sidestilles hermed.

 

Kolding Kommune kan modtage sparringen via telefon, mail eller ved fremmøde, alt efter hvad der aftales og findes formålstjenstligt i den enkelte sag.

 

Ved al forhandling og sparring er der tale om konsulentbistand, og dermed vedbliver myndighedsansvaret og kompetencen, enten hos socialrådgiver eller leder i Kolding Kommune. Brorson Consult varetager således ikke myndighedsansvar, ligesom der heller ikke udøves myndighedsarbejde.

  

Kolding Kommune kan benytte konsulentfirmaets bistand til forhandling i op til 130 borgersager, men er ikke forpligtet hertil.

 

Prisen for ovenstående klippekort udgøres af en engangsbetaling på 10 procent af den forhandlede besparelse i hver af de 130 borgersager i de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel. Såfremt der ikke forhandles en årlig besparelse, afregnes derfor intet ud over kørsel.

Den anden kontrakt er indgået den 22. september 2019. Denne kontrakt vedrører sparring til takstindplacering for borgere, der indflytter på et social tilbud, eller hvor leverandør søger om øgning af takst. 

 

Sparringen leveres via telefon, mail eller fremmøde, alt efter hvad der aftales i den givne sag.

 

Ved al forhandling og sparring er der tale om konsulentbistand, og dermed vedbliver myndighedsansvaret og kompetencen, enten hos socialrådgiver eller leder i Kolding Kommune. Brorson Consult varetager således ikke myndighedsansvar, ligesom der heller ikke udøves myndighedsarbejde.

  

Kolding Kommune kan benytte konsulentfirmaets bistand til forhandling i op til 30 borgersager, men er ikke forpligtet hertil.

 

Ifølge aftalen sker der fakturering på timebasis, således at timeprisen udgør 1600 kr. plus moms. Såfremt der bliver behov for fremmøde, regnes transporttid med en vægtning på 50% samt der afregnes for kørte km med 3,56 kr. pr. km tillagt moms.

 

Denne kontrakt har Kolding Kommune endnu ikke benyttet sig af.

 

Status på samarbejdet med Brorson Consult

Sager om borgere i botilbud, hvor der har været afholdt belysningsmøder:

 

Socialforvaltningen har alene afholdt belysningsmøder på henholdsvis Psykiatri- og Handicapområdet for de sager, hvor der ikke er den nødvendige gennemsigtighed i forhold til borgerens behov, den indsats der ydes og den takst, der skal betales til leverandøren. Det er sager, hvor taksten på bostedet udgør mere end grundtakst. Det vil sige, det er borgere, der betales ekstra til (tillægsydelser) på de respektive bosteder.

 

Psykiatri:

Gennemgang af borgersager på Psykiatriområdet har vist, at der i 25 borgersager ikke har været den nødvendige gennemsigtighed mellem behov, indsats og takst.

 

I 10 borgersager har der været afholdt belysningsmøder. Ingen af sagerne har vist et forhandlingspotentiale. 

 

I 12 borgersager var der planlagt belysningsmøder i december måned 2019 og januar måned 2020, men møderne er indtil videre aflyst, som følge af udvalgets beslutning i december måned 2019.

 

I 3 borgersager afventes der en tilbagemelding fra bostederne om mødedato.

 

Handicap:

Gennemgang af borgersager på Handicapområdet har vist, at der i 55 borgersager ikke har været den nødvendige gennemsigtighed mellem behov, indsats og takst.

 

I 10 borgersager har der været afholdt belysningsmøder. Ingen af sagerne har vist et forhandlingspotentiale.

 

I 3 borgersager var der planlagt belysningsmøder i januar måned 2020, men møderne er indtil videre aflyst, som følge af udvalgets beslutning i december måned 2019.

 

I 4 borgersager afventes der en tilbagemelding fra bostederne om mødedato.

 

I 38 borgersager er der endnu ikke fastlagt mødedato for et belysningsmøde.


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Byrådsmedlemmerne kan deltage i Mad og Meninger den 24. februar 2020 kl. 18.00-20.00.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.


Resumé

Formanden for Radikale Venstre anmoder om, at

 

Jesper Elkjær udtræder af repræsentantskabet for Business Kolding, og at

 

Merete Due Paarup indtræder i repræsentantskabet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår, at den ønskede omkonstituering imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til foreningen Business Koldings vedtægter udpeges 1 repræsentant for hvert parti, som er repræsenteret i Kolding Byråd. Den til enhver tid siddende borgmester repræsenterer sit parti.