Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 20. jun 2022 kl. 09:00

Kultur

Geografisk Have, Væksthuset

Referat

Resumé

Forvaltningen har i perioden fra 10. februar 2022 til 10. maj 2022 modtaget 13 ansøgninger til den løbende kvik-uddeling om tilskud under 15.000 kr. Til kvartalsuddelingen med tilskud over 15.000 kr. og ansøgningsfrist den 1. maj 2022, er der indkommet 3 ansøgninger.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der fra Kulturpuljen bevilges tilskud/underskudsgaranti til ansøgerne nr. 1 og 2 med i alt 66.800 kr.

 

at der gives afslag til ansøger nr. 3.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Ifølge Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål kan der blandt andet ydes tilskud/underskudsgaranti til kulturprojekter og kulturaktiviteter, der relaterer sig til et af de følgende formål: Musik, Kulturarv og lokalhistorie, Design og kunst, Litteratur, Teater, Film og Scenekunst.

 

Kulturpuljens formål er ligeledes at understøtte Kulturpolitikkens Fokusområder.

 

Kvik-uddeling

Forvaltningen har i perioden fra 10. februar til 10. maj 2022 modtaget 13 ansøgninger til kvik-uddelingen.

 

Byrådet har, efter indstilling fra Kulturudvalget, delegeret til By- og Udviklingsforvaltningen at træffe afgørelse om bevilling under kvik-uddelingen.

 

Der er til de 13 ansøgere til kvik-uddelingen i perioden fra 10. februar til 10. maj 2022 tildelt tilskud/underskudsgaranti på samlet 58.188 kr. Der er givet tilsagn til 10 ansøgere og afslag til 3 ansøgere.

 

Kvartals-uddeling

Hvad angår kvartals-uddelingen for tilskud over 15.000 kr., hvor der er annonceret i dagspressen og på kolding.dk med ansøgningsfrist den 1. maj 2022, er der indkommet 3 ansøgninger om tilskud fra puljen.

 

Fra Kvartalspuljen anbefales tilskud/underskudsgaranti på i alt 66.800 kr. (se bilag):

 

 1. Midtpunkt for Livet: Underskudsgaranti på op til 36.800 kr. til Lyshøj Sommerland i uge 34, 2022.

 

Der afvikles en række aktiviteter og tiltag i uge 34, som kulminerer med et større event den 27. august 2022. Projektet har 5 primære indsatsområdet: Musik, Guidede vandringer, Udstillingsvindue, Udstillinger og kreative workshops og Gastronomiske oplevelser.

 

Lyshøj Sommerland understøtter de Kulturpolitiske Fokusområde ”Borgeren som medskaber”, "Kultur som løftestang", ”Mere ungekultur” og ”Mødesteder og midlertidighed”.

 

(Midtpunkt for Livet søger om tilskud på 36.800 kr. til Lyshøj Sommerland.)

 

 1. Vamdrup Handelsforening: Tilskud på 45.000 kr. til Crazy Hours den 12. august 2022.  

 

Årets byfest, hvor folk samles fra nær og fjern. Lokale aktører inddrages, og der afsluttes med fyrværkeri. I år er der planlagt et alkoholfrit ungeområde i Beach party stil.

 

Kulturudvalget har på møde den 14. april 2020 reserveret 30.000 kr. årligt til Crazy Hours i Vamdrup. Arrangørerne har på baggrund af Covid-19 valgt at lave en særlig unge-satsning, og har særskilt søgt 15.000 kr. til dette projekt.

 

Crazy Hours understøtter de Kulturpolitiske Fokusområder "Kultur som løftestang", ”Mere ungekultur” og ”Mødesteder og midlertidighed”.

 

(Vamdrup Handelsforening søger om tilskud på 55.000 kr. til Crazy Hours 2022.)

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til følgende ansøger:

 

 1. Støj søger om tilskud på 38.200 kr. til Danmarks Vildeste Banko-Show den 9. juli 2022.

 

Forvaltningen anbefaler afslag med afsæt i, at arrangementet ikke falder inden for puljens formål og rammer.

 

Kulturpuljen har et budget i 2022 på 674.000 kr. Derudover er der overført i alt 799.000 kr. fra 2021 som følge af projekt-udsættelser grundet Covid-19 situationen.

 

Der er pr. 10. maj 2022 givet tilskud eller disponeret en underskudsgaranti for i alt ca. 692.000 kr.

 

De større disponeringer fremgår af nedenstående tabel:

 

Ansøger (forening/navn)

Formål

Bevilget beløb i kr.

Tilskud/underskudsgaranti

Afsluttet

Kolding Teaterforening

Samarbejdsaftale gældende til 30. juni 2025

140.000

Underskudsgaranti

December 2022

Brødremenigheden i Christiansfeld

Musikfestival

37.650

Underskudsgaranti

Flyttet til 2022

Hejlsminde selskabelige forening

Hejlsminde festival den 2. juli 2022

30.000

Underskudsgaranti

2022

Kolding i Toner

Kolding i Toner juli 2022

75.000

Underskudsgaranti

2022

Vinfestival Christiansfeld

Vinfestival

10.000

Tilskud

2022

Vamdrup Handelstandsforening

Crazy Hours

30.000

Tilskud

2022

Kolding Kunstdage

Kunstdage Kolding

30.000

Underskudsgaranti

2022

Støj

Comedy ved Søen 2022

40.000

Underskudsgaranti

2022

 

Såfremt forvaltningens anbefalinger følges, vil der på Kulturpuljen i alt restere ca. 780.000 kr. til uddelinger i 2022. 

 

Næste ansøgningsfrist til Kulturpuljens kvartals-uddeling er den 1. september 2022, i henhold til Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål. Ansøgningerne behandles på udvalgsmøde i oktober 2022.


Resumé

Foreningen City Kolding har i efteråret 2021 drøftet den fremtidige organisering af bylivsaktiviteter og understøttelse af detailhandel og erhverv i Kolding Midtby med Kolding Kommune, Kolding Egnsteater og Business Kolding. På baggrund af drøftelserne og det første år med samarbejdet mellem City Kolding og Kolding Egnsteater fremlægger forvaltningen en række forslag til organisering af det videre arbejde.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår:

 

1)     at der arbejdes videre med en model med en ændret rolle- og aftalefordeling mellem Cityforeningen, Kolding Egnsteater og Kolding Kommune, som indebærer følgende:

 

 • at Kolding Kommune hjemtager opgaven med snerydning i gågade-systemet Omkostningerne opkræves hos ejendomsejerne

 

 • at Kolding Kommune overtager den årlige opgave med drift, ophængning og løbende fornyelse af julebelysning fra City Kolding, hvilket kræver en budgetudvidelse på 200.000 kr. pr. år

 

 • at Kolding Kommune undlader at udfase det årlige tilskud til bylivsaktiviteter, som jævnfør den supplerende samarbejdsaftale med Kolding Egnsteater gives i 2021, 2022 og 2023. Det vil svare til et årligt kommunalt tilskud på 500.000 kr. fra 2023 og frem

 

2)     at den nuværende supplerende samarbejdsaftale med Kolding Egnsteater annulleres, så aftalegrundlaget med Kolding Egnsteater udelukkende består af Egnsteateraftalen 2021-2024

 

3)     at forvaltningen pålægges at udarbejde et ændringsforslag til Budget 2023 vedrørende omkostningerne til julebelysning (200.000 kr.) samt et årligt tilskud til City Koldings bylivsaktiviteter på 500.000 kr. Den nuværende Liv-i-City-pulje fastholdes.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

I oktober 2020 vedtog Byrådet en supplerende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Egnsteater vedrørende understøttelse af bylivsaktiviteter og samarbejde med City Kolding. Forud for aftalen havde en politisk nedsat Task Force igennem et par år arbejdet med en større borgerinddragende proces om byliv og byrum. Formålet var at udvikle et handlingskatalog, som skulle komme med bud på, hvordan borgere, erhvervsliv, kulturliv og politikere sammen kunne udvikle bylivet og understøtte detailhandlen.

 

Handlingskataloget blev udgivet i maj 2020, og i 2021 flyttede City Kolding ind i Fredericiagade 1 og etablerede et samarbejde med Kolding Egnsteater, som blandt andet resulterede i en lang række nyudviklede bylivsaktiviteter, samarbejder på tværs af byens erhvervsliv og kulturinstitutioner, større synlighed og en meget velbesøgt bymidte i sommerperioden 2021.

 

I efteråret 2021 nedsattes det i handlingskataloget anbefalede Bylivsforum, Kolding Kommune iværksatte kvarterdannelser- og aktiviteter, og en række anlægsprojekter i bymidten har skabt nye byrum blandt andet i Borchs Gård, Knudepunktet, Søndergade, Jernbanegade og i gågadesystemet.

 

Imidlertid har perioden også budt på udfordringer for detailhandlen og City Kolding. Ikke mindst på grund af to års Covid-19 pandemi.

 

På den baggrund har City Kolding drøftet foreningens fremtid og fremtidige udfordringer.

Covid-19, presset økonomi og detailhandlens krise har betydet, at City Kolding har måttet skære ned på lønomkostninger, og foreningen vurderer selv, at City Kolding i den nuværende organisering ikke er en bæredygtig løsning på sigt.

 

Foreningen gør i særlig grad opmærksom på, at der er behov for, at Kolding Kommune hjælper med opgaver som snerydning samt drift og løbende fornyelse af julebelysning.

 

Også i forhold til udvikling af nye bylivsaktiviteter vurderer City Kolding, at der er behov for hjælp. Såvel Kolding Egnsteater som City Kolding har været glade for samarbejdet, der er etableret som følge af den supplerende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og teateret. Der er skabt nye relationer og nye aktiviteter, som er en gevinst for det videre samarbejde. Den fysiske nærhed, der er etableret ved City Koldings indflytning i Fredericiagade bidrager løbende til et større kendskab til hinanden, og det første årlige møde mellem alle potentielle eventarrangører i kommunen var en succes med mange tilmeldte og mange nye samarbejdsrelationer på vej.

 

Begge parter vurderer dog, at der er behov for, at Kolding Kommune undlader at udfase det årlige tilskud til bylivsaktiviteter, som jævnfør den supplerende samarbejdsaftale med Egnsteateret gives i 2021, 2022 og 2023.

 

Det vil svare til et årligt kommunalt tilskud på 500.000 kr. fra 2023 og frem.

 

De to parter er enige om, at et årligt tilskud til bylivsaktiviteter fremover bør gives direkte til City Kolding, så der ikke længere er økonomiske aftaleforhold mellem de to parter. Til gengæld er begge parter enige om, at de gode relationer, der er skabt, vil sikre at samarbejdet fortsætter, hvor begge parter finder det meningsfuldt.

 

Derudover fastholdes det årlige tilskud til Cityforeningen fra Liv-i-Citypuljen på samme niveau som 2022, hvor City Kolding fik tildelt i alt 313.000 kr.

 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en model for, hvordan et samlet tilskud til City Koldings aktiviteter, kan administreres bedst muligt – f.eks. via en samarbejdsaftale om det samlede støttebeløb til aktiviteter.

 

Derudover foreslås det at ophæve den supplerende samarbejdsaftale med Kolding Egnsteater, idet det fremtidige samarbejde mellem Kolding Kommune og teateret derefter udelukkende reguleres via Egnsteateraftalen, som har som væsentligt strategisk fokus at styrke den lokale forankring og de lokale partnerskaber med særligt henblik på at deltage i udviklingsarbejdet for et styrket byliv.

 

Forvaltningen vurderer, at Kolding Egnsteater i det forløbne år netop har brugt scenekunsten og dens virkemidler til at forny og etablere flere kvalitative bylivsaktiviteter. Fremover byder teateret blandt andet på teater i gården i Nicolai, operaoplevelser og udstillinger om dansk teater i byrummet og ikke mindst det planlagte egnsspil, som er i støbeskeen i en kommende sæson.

 

Aktiviteterne fremgår såvel af teaterets årsrapport, der hvert år godkendes af Byrådet som af den årlig budget- og aktivitetsoversigt, der fremlægges for udvalget for Kultur.

 

Driftsopgaver i City

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at Kolding Kommune overtager opgaven med snerydning i gågaderne.

 

Kommuner kan med hjemmel i Vejlovens § 72, overtage snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af gågader for grundejernes regning. Omkostningerne opkræves derefter hos ejendomsejerne. Dette vil sikre, at alle grundejere og ikke kun medlemmer af City Kolding bidrager til den samlede opgavevaretagelse. Det anslås, at der i gennemsnit vil blive opkrævet i størrelsesordenen 25.000 kr. pr. år til snerydning, svarende til få hundrede kroner pr. ejendom.

 

Derudover har forvaltningen undersøgt, hvordan en række nabokommuner arbejder med drift af julebelysning. I Vejle og Fredericia er det kommunen, der står for drift og indkøb af ny julebelysning. Vejle Kommunes årlige budget til dette udgør 800.000 kr.

 

I Horsens Kommune har kommunen investeret i indkøb af belysning, mens City Foreningen får et årligt tilskud på 150.000 kr. til op- og nedtagning. I Esbjerg Kommune har City-foreningen dannet Esbjerg City Christmas Friends, hvor en række private sponsorer bidrager til såvel indkøb af nyt udstyr som årlig drift. Esbjerg Citys budget til årlig drift er 600.000 kr.

 

I Kolding Kommune er der samlet set afsat 500.000 kr. til julebelysning i Kolding og i centerbyerne. City Kolding får et årligt tilskud på 100.000 kr., Kolding Kommune bruger selv ca. 250.000 kr. til julebelysning på Akseltorv, Socialforvaltningen, Borchs gård, Nicolai Biograf og facaden på Rådhuset, mens ca. 150.000 kr. gives i tilskud til Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

 

Forvaltningen foreslår, at Kolding Kommune fremover overtager den samlede opgave med ophængning, nedtagning og fornyelse af julebelysning i Kolding Midtby, gerne med fortsat brug af frivillige. Det vurderes, at drift og løbende udskiftning af julebelysningen samlet set vil kunne udføres for i alt 700.000 kr. årligt, mod de 500.000 kr., der årligt bruges i dag.

 

Såfremt forslagene godkendes udarbejder forvaltningen en særskilt sag til Plan og Teknik (og videre til Byrådet) vedrørende overtagelse af snerydning og julebelysning.


Resumé

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår, at der udarbejdes koncept og budget for et kulturpas til børn i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) foreslår,

 

at forvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til en model og et budget for en kulturpas-ordning, der omfatter alle børn i Kolding Kommune.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) ønsker at langt flere børn og unge skal få adgang til og opleve Koldings rige og mangfoldige kulturliv, men ikke alle børnefamilier kender til mulighederne for børne- og familiekulturelle aktiviteter.

Det er baggrunden for at stille et forslag om udvikling af et kulturpas, som alle børn, der starter i skolen i Kolding Kommune får udleveret ved skolestart.

Med inspiration fra Destination Trekantområdets Be Happy Pass, og med målet om at udbrede kendskabet til de kulturelle tilbud til børn og børnefamilier i kommunen, foreslår Eva Kjer Hansen og Merete Due Paarup at forvaltningen pålægges at udarbejde et oplæg til en model for en kommende ordning. Kulturpasset kan udformes som en kopi af et voksenpas, med mulighed for at optjene klistermærker eller stempler, som kan veksles til nye oplevelser.

 

Forvaltningens vurdering

Såfremt forslaget vedtages, foreslår forvaltningen, at det netop nedsatte netværk for kommunikationsmedarbejdere fra kulturinstitutionerne inddrages i udarbejdelsen af en model.

 

Forvaltningen anbefaler, at modellen tilrettelægges, så finansieringen kan afholdes inden for Kulturudvalgets eksisterende markedsføringsbudget.


Resumé

Merete Due Paarup (R) foreslår, at der gennemføres en analyse af kulturområdets tilgængelighed for borgere med handicap.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

Merete Due Paarup (R) foreslår, at forvaltningen pålægges at gennemføre en gennemgang af tilgængelighed for borgere med handicap på kulturinstitutioner i Kolding kommune.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Kulturudvalget bakkede op om forslaget, og anmoder forvaltningen om at tænke gennemgangen af den fysiske tilgængelighed ind i den årlige bygningsgennemgang.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Merete Due Paarup (R) ønsker, at flere skal have adgang til mere kultur. Som en del af dette er tilgængeligheden for borgere med handicap et væsentligt element. På den baggrund foreslår Merete Due Paarup en gennemgang af den nuværende tilgængelighed for borgere med handicap på kulturinstitutioner i kommunen. Der ønskes en status på såvel den fysiske tilgængelighed som andre initiativer som f.eks. ledsageordninger.


Resumé

Kommunen har modtaget en henvendelse fra den ukrainske ambassade i Danmark. Ambassaden foreslår en støtteaktion for Ukraine i form at tildækning af monumenter/kunstværker i byrummet med sandsække.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget beslutter, om de ønsker at følge forslaget fra Ukraines ambassade.

 

at udgifterne til forslaget findes i Kulturpuljen, såfremt udvalget vælger at iværksætte projektet.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Kulturudvalget besluttede at gå videre med forslaget som en politisk markering med involvering af forskellige frivillige aktører. Kulturudvalget udgør en arbejdsgruppe for tilrettelæggelse af arrangementet, som afholdes den 24. august 2022 på Ukraines nationaldag.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Den ukrainske ambassade har henvendt sig til Kolding Kommune – i lighed med en lang række andre danske kommuner.

 

Ambassaden forklarer, at man i Ukraine har tildækket en lang række historiske monumenter med sandsække for at sikre kulturarven mod at blive ødelagt i forbindelse med bombardementer over de større byer i Ukraine.

 

På Biennalen for kunst i Venedig i foråret blev der opsat et kunstværk, der var helt dækket til med sandsække, netop for at vise støtte og sympati med Ukraine. Ambassaden foreslår, at man kunne gøre tilsvarende rundt i Danmark, herunder Kolding, for at vise sympati med Ukraine og synliggøre at også kunst og kulturarv er hårdt ramt, når et land er i krig.

 

Såfremt udvalget ønsker at lave en indsats i Kolding kunne det f.eks. være Berg-monumentet på Banegårdspladsen, som i en periode blev tildækket med sandsække. Forvaltningen anslår, at det ville koste maksimalt 30.000 kr. at dække Berg-monumentet ”til knæene” med sandsække. Indsatsen kunne f.eks. finde sted fra omkring medio august frem til medio september. Ved monumentet kan der etableres skilte med formidling af, hvorfor sandsækkene er lagt op om monumentet.

 

Projekt vil kunne finansieres fra Kulturpuljen.

 

Forvaltningen har endnu ikke oplysninger om andre danske kommuner, der har fulgt opfordringen.

 

 1. Foto af Mykhailo Hrushevsky-monument i Kyiv, 2. foto af Chresten Berg statue på Banegårdspladsen i Kolding og 3. foto af Kunstinstallation ved Biennalen i Venedig.

Resumé

I sagen gives en status på etablering og de første måneder med det nye sangkraftcenter ”Sangkraft Kolding”; herunder organisering, aktiviteter samt planer for finansiering.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

På Finansloven 2021 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt over 2 år til Sangens Hus i Herning. Midlerne skal anvendes til at få etableret op til 15 nye sangkraftcentre rundt i hele Danmark. Kolding er en af de første, der har budt ind på den nye ordning.

 

Sangkraft Kolding er et nystartet initiativ, der har til formål at styrke fællesskab og dannelse gennem sang. Sangkraft Kolding vil løfte og udbrede sangen i alle livets faser.

Ambitionen er, at mange flere borgere i Kolding skal opleve sangglæde i deres hverdag.

 

Sangkraftcenteret er startet som et initiativ mellem blandt andet Koldingbibliotekerne, Kulturskolen, lokale kirker og flere andre aktører. De er nu nået så langt, at Sangkraft Kolding er blevet dannet som forening og netop har afholdt sin første generalforsamling. Foreningen har ansat en medarbejder (deltid) fra 1. februar 2022, som har base på biblioteket, men bruger de fleste timer rundt i kommunen med forskellige sang-aktiviteter.

 

Indtil videre har Sangkraftcentret stået for fællessang ved en række større arrangementer i både kommunal sammenhæng og hos Pakhuset, der bl.a. huser Business Kolding. Desuden har Sangkraft Kolding arrangeret en propfyldt aften med minikoncerter i Nicolai med lokale kor, ligesom de arbejder med netværk og overblik over alle kor i kommunen og har stået for et længere korforløb med skoleelever på Aalykkeskolen.

 

Sangkraft Kolding er finansieret med opstartstilskud fra Sangens Hus i Herning. Sangens Hus er et nationalt videncenter for sang. Sangens Hus har blandt andet en større pulje til at understøtte etablering af lokale sangkraftcentre rundt i Danmark. Derudover har Sangkraft Kolding fået opstartsstøtte fra Kulturudvalget i form af midler fra den ekstraordinære Genstartspulje.

 

Alle kan blive medlem af Sangkraft Kolding, og et medlemskab koster 100 kr. hvad enten man er enkeltperson eller institution. Desuden arbejder foreningen på at få flere erhvervsmedlemmer/Sangkraftsponsorer. Den første sponsor, der har meldt sig, er Koldingfjord med et årligt tilskud på 10.000 kr.

Foreningen håber på et årligt tilskud fra Kulturudvalget på 200.000 kr., som vil matche de 200.000 kr. der kan søges ved Sangens Hus årligt til projektet i de første år. Midlerne fra Sangens Hus er betinget af en matchende medfinansiering lokalt. På sigt er det planen både at søge puljemidler til konkrete projekter i regi af Sangkraftcentret ligesom det forventes, at der vil kunne findes flere sangkraftsponsorer, således at der skabes et bæredygtigt fundament for aktiviteterne i foreningen.


Resumé

Kulturudvalget fordelte på møde den 13. september 2021 midler fra Genstartspuljen. Forvaltningen fremsender status på projekterne, som har opnået støtte, til udvalgets orientering.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne i juni 2021 blev der til alle fagudvalg tildelt såkaldte Corona-midler til udvalgets disposition i 2021. De midler der blev tildelt Kulturudvalget blev udmøntet i en Genstartspulje målrettet kulturinstitutioner i Kolding kommune.

 

Kulturudvalget godkendte på møde i august 2021 en Genstartspulje med følgende kriterier;

Der kan søges om projekter, der bidrager til genstarten af kulturlivet i Kolding kommune, og der er særlig fokus på projekter, der bidrager til at borgere genfinder trygheden og lysten til at bruge kultur.

 

Projekterne skal understøtte et eller flere af de Kulturpolitiske Fokusområder.

 

Puljen kan søges af professionelle kommunale eller kommunalt støttede kulturinstitutioner med samarbejdsaftaler. Professionelle institutioner forstås i denne sammenhæng som institutioner med lønnet ledelse og personale.

 

En kulturinstitution kan søge alene eller i samarbejde med andre.

Der skal minimum søges om et beløb på 100.000 kr.

 

På udvalgets møde i september 2021 blev midlerne uddelt til 9 ansøgere. Forvaltningen har i sagen her samlet en status på projekterne.

 

Nr.

Institution

Ansøgt beløb kr.

Bevilliget kr.

Projekttitel

Kort status

1

Kulturskolen Kolding

111.500

100.000

Kulturskolen i Skovparken - kom og vær med.

Kulturskolen har gennemført tre forskellige 9 ugers forløb for børn i og fra området omkring Skovparken. Et sammenspilsforløb målrettet 1.-3. klasses børn, et sangskriverforløb målrettet 4.-6. klasse og et billedkunstforløb.

 

Forløbene afsluttes med en finale, der er koblet på den traditionelle Kaffe-Kagedag i Skovparken den 4. juni. Her byder skolen på en mindre udstilling, musikindspilninger, der kører i baggrunden og en drop-in aktivitet af billedkunstnerisk karakter.

2

Jazz i Trekanten

110.000

50.000

JazzFlåden

Jazz I Trekanten har etableret en ny kulturscene i Kolding Midtby i form af en flydende tømmerflåde, som kan sejle på Kolding Å. Den nye scene, kaldet JazzFlåden, vil både blive brugt af Jazz I Trekanten til at præsentere jazz i alle former på Kolding Å i forbindelse med større arrangementer, eller som pop-up koncerter primært i sommerhalvåret. Jazz I Trekanten stiller JazzFlåden gratis til rådighed for alle private og offentlige aktører, som ønsker at præsentere ikke-kommercielle kulturtilbud med offentlig adgang og formål på Kolding Å og tilstødende vandområder, herunder Kolding Fjord og Kolding Havn. Der er planlagt koncert-aktiviteter i forbindelse en række store ’folkefester’ i Kolding centrum hen over sommeren, både til Open Night, Royal Run, Tour de France og Kulturnat, samt andre koncerter.

3

Museum Kolding

675.000

200.000

Debat camp på Skamlings-banken

Siden tilsagnet blev givet har Museum Kolding arbejdet på udvikling og realisering af en talefestival på Skamlingsbanken målrettet ungdomsuddannelserne i Kolding. Projektet er blevet yderligere konsolideret, og museet er gået i et tæt samarbejde med Danske Taler, der har modtaget en 4-årig bevilling på 14,5 mio. kr. til projektet Norden og verden. Talefestivallen på Skamlingsbanken er blevet en del af dette projekt og den første af indtil videre 4 talefestivaller kommer til at finde sted på Skamlingsbanken den 30. sep. 2022. Året efter bliver Skamlingsbanken ramme for en Nordisk Talefestival med deltagere fra de 3 nordiske lande. Fra projektet Norden og verden er økonomien til at gennemføre talefestivalerne blevet styrket med 100.000 kr. årligt til de nationale festivaler samt 400.000 kr. til afholdelse af de fælles nordiske festivaler, der vil går på tur mellem de nordiske lande. 

4

Koldingbiblio-tekerne

300.000

275.000

Sangkraftcenter i Kolding

Sangkraftcenteret har stået for fællessang ved alt fra Kulturevent til Business Kolding, der 3 gange har samlet erhvervslivet til fællessang. Desuden har der været korforløb i folkeskoler og fælles koncertdag for 5 lokale kor.

Sangkraft Kolding er blevet dannet som forening, og de første 32 betalende medlemmer har meldt sig ind. Foreningen har etableret hjemmeside, ligesom de er tilstede på Facebook og Instagram og arbejder med synlighed og netværk omkring sang i Kolding kommune.

5

Oplevelses-center Harteværket

136.000

75.000

Harteværkets kreative værksted "Tårnet"

I denne indledende fase fra efteråret 2021 til foråret 2022 har målet været en renovering af ”Tårnet” og en idéudvekslingsproces om, hvilke konkrete events og tilbagevende arrangementer ”Tårnet” skal kunne danne ramme om.

Investeringerne spreder sig over materialer til det kreative værksted, og 2 arrangementer er afholdt i foråret 2022.

6

Trapholt

173.000

125.000

Kultur som løftestang for trivsel og sociale fællesskaber hos nye brugergrupper

Kolding Kommunes Genstartspulje har gjort det muligt for Trapholt at etablere et projekt, som ved at åbne museet for nye brugergrupper kan være løftestang til bedre trivsel og sociale fællesskaber.

 

Målgruppen for dette projekt var borgere fra boligforeninger, der ikke så ofte ses på museet. Samarbejdspartner på projektet var BylivKolding. Der blev gennemført i alt 7 arrangementer for beboere i boligforeningerne, der kom på halvdagsudflugt til Trapholt.

7

Geografisk Have

346.000

50.000

Øge kendskabet til Geografisk Have og Aksel Olsens liv og virke

De tildelte midler er brugt til at lave en lille film og udstillingen ”Plantepionerens Verden” samt til diverse markedsførings-aktiviteter.

8

Kongernes Samling Koldinghus

155.000

50.000

DE LYSE AFTNER – Koldinghus lyser op i en mørk tid – en gave til Kolding

De tildelte midler er blevet brugt på indkøb af lys til at lyse slottet op med.

De er efterfølgende brugt til følgende arrangementer:

 • Lys på slottet i hele december måned 2021.
 • Lysfestival.
 • 4. maj.

Lysene bliver fordelt de dele af  slottet, der ikke i forvejen er oplyst indefra.

9

Godset

120.000

75.000

Unge koncert-arrangører

Genstartspuljen har givet mulighed for at Godset i samarbejde med Kulturel Kickstart på Råværket har kunnet afprøve et samarbejde med henblik på at hjælpe primært udøvende og arrangerende unge i musiklivet

 

Projektet handler om at genstarte de unges lyst til at arrangere aktiviteter, og meget gerne på et højere niveau end tidligere. Unge deltager i et uddannelsesforløb, hvor de gennemfører 10 koncerter fra september 2021 til september 2022. Genstartspuljens tilskud har muliggjort månedlige workshops om alt fra eventorganisering til teknik, fundraising og administration.

 


Resumé

 

Med parallelsamfundslovgivningen blev de to almene boligafdelinger Skovvejen/Skovparken i 2018 af den daværende Regering udnævnt til et ”hårdt ghettoområde”. Der fulgte et krav om udarbejdelse af en udviklingsplan med modeller for, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til at udgøre maks. 40 % af den samlede boligmasse på matriklerne inden år 2030.

 

Udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken blev godkendt af Byrådet i maj 2019.

 

Udviklingsplanen indeholder planer om et 4.000 m2 stort bydelshus, hvis indhold ikke er nærmere defineret. Kolding Kommune har sammen med boligorganisationen AAB/BOVIA en fælles forpligtelse til at fremme opførelsen af de 4.000 m2. For hver 75 m2, der ikke opføres, skal en bolig rives ned/frasælges/ommærkes til ældre- eller ungdomsbolig.

 

Det tidligere § 17, stk. 4 udvalg, Udvalget for udfordrede boligområder (UUB) havde kultur og fritidsaktiviteter som vigtige redskaber for det gode boligområde. UUB fik udarbejdet strategien fra ghetto til get-to, som blandt andet omhandler fritid/kultur. Med afsæt i strategien er der arbejdet videre med faciliteter til kultur og fritidsaktiviteter som greb i omdannelsesregnskabet, ligesom der er arbejdet med flytning af en kommunal arbejdsplads.

 

For at komme et visionsoplæg nærmere, har By- og Udviklingsforvaltningen gennemført en række undersøgelser, dialoger og workshops med de involverede boligorganisationer, borgere/beboere, foreninger, medarbejdere fra en bred vifte af forvaltningsområder ligesom øvrige relevante aktører har bidraget.

 

Med afsæt i den indsamlede viden anbefales det, at der arbejdes videre med at opføre et bydelshus som et delt hus mellem syge/hjemmeplejen og faciliteter til kultur/fritidstilbud. Samtidig arbejdes der med indtænkning af dagligvarebutik og øvrigt erhverv.

 

Bydelshuset anbefales opført centralt i området, konkret på matriklen hvor kommunens opkøbte nuværende center ligger. Et center opkøbt med henblik på nedrivning.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Sundhed og Fritid (til orientering), Kultur (til orientering).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Plan og Teknik arbejder videre med oplæg til bydelshus i Skovvejen/Skovparken jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen,

 

at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2023 vedr. den kommunale medfinansiering.

Beslutning Plan og Teknik den 14-06-2022

Godkendt.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Med parallelsamfundslovgivningen blev de to almene boligafdelinger Skovvejen/Skovparken i 2018 af den daværende Regering udnævnt til et ”hårdt ghettoområde”. Der fulgte et krav om udarbejdelse af en udviklingsplan med modeller for, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til at udgøre maks. 40 % af den samlede boligmasse på matriklerne inden år 2030, hvilket betyder en reduktion fra de 87 % almene boliger, som området består af i dag. Udviklingsplanen blev godkendt af Byrådet i maj 2019.

 

Byrådet har i sommeren 2021 bevilliget midler til opkøb af et nuværende bycenter, nedrivning og et videre procesarbejde med udviklingen af et bydelshus.

 

I udviklingsplanen er der indarbejdet et 4000 m2 bydelshus. Bydelshuset er en del af strategien om at skabe destinationer og åbne området op. Et flow af mennesker skal naturligt bevæge sig ud og ind i området, som en del af et fornyet by- og boligliv og dagligdag, ligesom det foregår i andre byområder. Bydelshuset understøtter visionen om området som ”den gode og blandede by”, hvor området skal ændres fra at være et isoleret boligområde til en funktionsblandet bydel. Sammen med indsatser på øvrige områder- sociale, kulturelle, arbejdsmarked etc. vil den fysiske omdannelse skabe den forandring der ønskes, for at Skovvejen/Skovparken løftes ud af ghettostemplet - og det image der er forbundet hermed - til et fremtidens attraktivt boligområde som folk vælger til på lige fod med øvrige boligområder. Bydelshuset vurderes at være en afgørende del af denne omdannelse.

 

I Udviklingsplanen er det ikke videre defineret hvad bydelshuset konkret skal indeholde. Viften af muligheder er mange: Flytning af arbejdspladser, nye erhverv, butikker og sundheds/kultur/fritidstilbud etc. Kolding kommune har en forpligtelse til, sammen med AAB/BOVIA, at fremme opførelsen af de nye 4000 m2. For hver 75 m2 der ikke bygges skal yderligere en bolig nedrives/sælges/fjernes fra Skovparken.

 

Forvaltningen og boligorganisationen har det seneste år arbejdet intenst for at komme konkrete behovsafdækkede funktioner nærmere.

 

På nuværende tidspunkt er der arbejdet med følgende:

 1. Detailhandel i form af dagligvarer, som evt. kan kombineres med nogen af de funktioner, som det nuværende center huser i dag
 2. Flytning af kommunale arbejdspladser
 3. Private arbejdspladser eller funktioner
 4. Faciliteter til fritids- og kultur aktiviteter.

 

Udover ovenstående forventes det, at Bovia vil etablere faciliteter, som vil være erhvervskvadratmeter og indgå som en del af de 4000 m2 i nedbringelsesregnskabet.

 

Der arbejdes for nuværende med, at detailhandel vil kunne anvende ca. 1500 m2, mens Bovias faciliteter udgør ca. 600 m2. Kommunale arbejdspladser vil forventeligt skulle bruge i omegnen af 1000 m2.

 

Det betyder, at der mangler ca. 1.000 m2 i forhold til de opstillede mål i udviklingsplanen, som er 4.000 m2.

 

Kommunale arbejdspladser

Der har været foretaget screeninger af kommunale arbejdspladser i lejede lokaler. I forhold til den kommende beboersammensætning med flere ældre beboere (jf. befolkningsprognoser og opførelsen af ældreboliger og evt. seniorbofællesskaber i området), er syge/hjemmeplejen valgt som et oplagt bud på en kommunal arbejdsplads, der med fordel kan flytte ind. I dag lejer kommunen sig ind i andre lokaler i nærområdet. Syge/hjemmeplejen har et ønske og behov for nye og større lokaler til også at favne deres fremtidige behov, og kan se gode muligheder i at dele lokaler med andre aktører og funktioner.

 

Forvaltningen har sammen med syge/hjemmeplejen lavet en screening af nuværende lokalebehov og efter dialog med ledere på området fået skitseret hvordan behovene formodes at være vokset om 10 år med flere klinikmuligheder og flere borgere der har behov for sygeplejen og hjemmeplejens tilbud.

 

Det forventes, at der skal anvendes ca. 1.000 m2 til syge/hjemmeplejen.

 

Faciliteter til kultur/fritidstilbud

En del af strategien ”fra ghetto til get-to” handler om fritids- og kulturaktiviteter. Det tidligere §17, stk. 4 udvalg Udvalget for Udfordrede Boligområder havde fokus på, hvordan kultur- og fritidsaktører bidrager til de ”bløde” elementer af den gode og blandede by. Men hvis der skal være denne form for aktiviteter kræves fysiske rum, hvori aktiviteterne kan foregå.

 

Forvaltningen har gennemført en række undersøgelser for at afdække behovet for bydelshus og mulige faciliteter inden for sporet af de ”bløde” områder. Det er sket gennem dialog og kontakt til foreningsliv, borgere og medarbejdere samt gennemførelse af 3 workshops i samarbejde med COWI.

 

Hovedkonklusionen er, at der et stort potentiale for at etablere gode samarbejder med foreningsliv, aftenskoler, uddannelsesinstitutioner etc. hvis faciliteterne var/er tilstede. Bilag 3 uddyber undersøgelse af foreningsliv, bilag 4 er det visionsoplæg COWI har udarbejdet på baggrund af 3 workshops og bilag 5 er en kort gennemgang af det samlede baggrundsarbejde der er lavet.

 

Et bydelshus med flere funktioner

Forvaltningen foreslår, at en del af det kommende bydelshus består i opførelse af en bygning med delte funktioner. Forvaltningen ser en stor synergi i at arbejde med bydelshuset som en kombination mellem arbejdspladser og faciliteter der kan understøtte samarbejder om aktiviteter for det gode og aktive liv i området.

 

Konkret påtænkes bydelshuset opført på den matrikel, hvor det nuværende center ligger, et center som Kolding Kommune købte i 2021 med henblik på nedrivning og opførelse af noget nyt - som et centralt og helt afgørende element i omdannelsen af området til en attraktiv bydel.

 

Økonomiske modeller

Der er forskellige modeller for realisering af den del af erhvervskvadratmeterne, som omfatter kommunale arbejdspladser og fritids/kulturfaciliteter:

 

 1. Det kan være en fuldt ud kommunal finansieret model
 2. Det kan være en offentlig/privat model, hvori der indgår kommunal medfinansiering og hvor der søges fonde og/eller private investeringer
 3. Det kan være privat byggeri.

 

Hvis det er privat byggeri, og kommunen dermed skal leje lokaler i byggeriet, vil der skulle deponeres for dette lejemål.

 

For de kommunale arbejdspladser, der flyttes til områder, og som er i lejede lokaler, kan deponeringen for det nuværende lejemål modregnes i deponeringen for det nye lejemål i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med en model, hvor der skal være kommunal medfinansiering. Der kan så arbejdes videre med afsøgning af ekstern finansiering fra mulige fonde eller privat deltagelse.

 

Det anbefales, at der afsættes 15 mio. over 3 år til kommunal medfinansiering. Forvaltningen vil med det som afsæt afdække realiseringsmulighederne nærmere.

 

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes ændringsforslag jævnfør ovenstående til de kommende budgetforhandlinger.


Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

 

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på mødet den 15. august 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

 

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at budgetbidraget tages til efterretning.

 

at udvalget fastsætter, hvordan omstillingsmålet realiseres.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Budgetbidrag er taget til efterretning.

 

Forslaget til realisering af omstillingsmålet er godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for Budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

 

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Kulturpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 19. maj 2022.

 

 

2023

2024

2025

2026

Foreløbig bevilling, årsbudget 2022

97.925

97.010

96.465

96.465

PL-fremskrivning

3.641

3.619

3.595

3.559

Omstillingsmål

-196

-388

-579

-1.250

Øvrige korrektioner

 

 

 

 

Budgetkorrektioner 30.09.21 omstillingsmål

0

500

500

0

 

Arkivering og journalisering – omorganisering og ressourcer, Stadsarkiv

630

630

630

630

Fordeling af tilskud til internationale aktiviteter

50

50

50

50

Kommunale møbler, fra lineært til cirkulært forbrug

-25

-25

-25

-25

Bevillingsramme pr. 19.05.2022

102.025

101.396

100.636

99.429

Foreløbigt budgetbidrag

102.025

101.396

100.636

99.429

Difference

0

0

0

0

 

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der er sket en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkninger:

 • Rammebesparelserne på kulturinstitutionerne kan få betydning for serviceniveauet for borgere og brugere. Det gælder både selvejende med samarbejdsaftale og kommunale institutioner.

 

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 Budgetstrategi 2023-2026. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

 

Omstillingsmålet er en mekanisme som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

 

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages den 15. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

 

Nedenstående tabel redegør for omstillingsmålet for Kulturpolitik i 1.000 kr.

 

2023

2024

2025

2026

Omstillingsmål:

 

 

 

 

- 0,5%

0

0

0

-482

- 0,2%

-196

-388

-579

-768

- 0,5% fra budget 2022

 

-464

-928

-928

PL regulering

-6

-17

-43

-79

I alt

-202

-869

-1.550

-2.257

 

Forslag til realisering af omstillingsmål:

 

I 1.000 kr.

 

2023

2024

2025

2026

Effektiviseringer på kontrakter og aftaler

202

369

550

1.550

Rammebesparelser på institutioner

0

0

500

707

Tidligere overført til omstillingsmål*

 

500

500

 

I alt

202

869

1.550

2.257

 

*Behandlet i punktet Budgetopfølgning 30. september 2021 i Byrådet den 14. december 2021 med følgende tekst: På Kulturudvalgets møde den 7. maj 2020 blev det besluttet at reducere tilskuddet til Trapholt-fonden i 2021 og 2022 i forbindelse med udbetaling af en anlægsbevilling til renovering af bygningen. Beløbene overflyttes til henholdsvis 2024 og 2025 til dækning af omstillingsmål.

 

ForvaltningsMED ved By- og Udviklingsforvaltningen har følgende bemærkninger til realiseringen af omstillingsmålet:

 

”ForvaltningsMED ved By- og Udviklingsforvaltningen gør opmærksom på, at der nu gennem flere år er gennemført omstillingsmål, som overalt i forvaltningen bliver opfattet og gennemført som sparemål, og der er derfor blevet mindre tid og økonomi til at løse de opgaver, der er besluttet udført.

 

En yderligere reduktion, selv om det ”kun” er de 0,2 %, er en besparelse, der vil kunne mærkes. Så derfor mangler der en præcisering af, hvilke opgaver, som berøres, dette skal ikke overlades til den enkelte medarbejder.

 

Endvidere vil vi gøre opmærksom på, at hvis de frigjorte omstillingsmidler resulterer i yderligere opgaver, skal der også medfølge ressourcer i form af arbejdstimer til gennemførelse.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremsætter liste med emner til ændringsforslag til Budget 2023 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager stilling til, hvilke ændringsforslag, der skal udarbejdes.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes ændringsforslag til alle forslag på bruttolisten.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2023 fremsætter By- og Udviklingsforvaltningen forslag til udarbejdelse af endelige ændringsforslag. De endelige ændringsforslag fremsættes på mødet i Kultur den 15. august 2022 for Kulturpolitik med beskrivelse af forslaget.

 

Kultur i 1.000 kr.

Nr.

Beskrivelse

Type

2023

2024

2025

2026

Note

1

Christiansfeld 250-års jubilæum

Drift

250

0

0

0

 

2

Trapholtfonden – sikring af bygningerne

Drift

800

800

800

800

 

3

Sangkraftcenter – fortsat drift

Drift

200

200

200

200

 

4

Kulturskolen – Billedskoletalentlinje

Drift

200

200

200

200

 

5

Kulturskolen – Indsats i Skovparken

Drift

100

100

100

100

 

6

Mindre bøvl for frivillige – opgradering af tilladelses-system i samarbejde med øvrige sønderjyske kommuner

Drift

150

0

0

0

 

7

Trapholt – Kulkur – medfinansiering EU-projekt m. fokus på forebyggelse af mistrivsel for unge kvinder

Drift

130

130

130

0

 

8

Trapholt – Kunstlærer

Drift

250

250

250

250

 

9

Trapholt –årlig underskudsgaranti

Drift

1.000

1.000

1.000

1.000

 

10

Light Festival – øget tilskud

Drift

600

600

600

600

 

11

Geografisk Have – oplevelsescenter

Anlæg Afledt drift

0

0

17.000

0

0

300

0

300

 

12

Stadsarkivet – Borgervidenskabsarkivar

Drift

500

500

500

500

 

13

Kulturlogen på Råværket, driftstilskud

Drift

300

300

300

300

 

14

Aksel Olsen-pakke med følgende del-elementer:

Restaurering af J.P. Andersens anlæg v. Legeparken

Aksel Olsen Podcast m. byvandring

Vandreudstilling om Aksel og Helene Olsen

 

Aksel Olsen pakke

 

 

 

Anlæg

 

Anlæg

Anlæg

 

Afledt drift

 

 

1.200

 

200

100

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

15

Bylivspulje, julebelysning og snerydning 

Drift

700

700

700

700

 

16

Campusliv-studiebypulje. Midlertidighed i Campusområdet

Drift

250

250

250

250

 

17

Renovering af Christinero – medfinansiering. (Sagen er på som dagsordenspunkt på Plan og Teknik i juni. Case 22-17483)

Anlæg

Afledt drift

3.500

50

0

50

0

50

0

50

 

18

Frivillighedssekretariat (mangler afklaring – kan evt. sammentænkes med tilsvarende forslag i Fritid og Idræt)

Drift

600

600

600

600

 

19

MusikKolding – sikring af årlig KOLD-festival

Drift

200

200

200

200

 

 


Resumé

Museet på Koldinghus, skiftede navn til Museum Kolding den 1. januar 2021. Museum Kolding fremsender årsrapport for 2021.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 9. maj 2022. Regnskabet er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årsrapporten udviser et underskud på 1.223.875 kr. ved udgangen af 2021.

 

Museets egenkapital udgør 5.244.896 kr. ultimo 2021.

 

Entreindtægterne udgjorde 1.239.310 kr. i 2021.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2021 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 skiftede Museet på Koldinghus navn til Museum Kolding. Museet flyttede ud af slottet på Koldinghus og ind på Staldgården, og fik samtidig overdraget opgaven med at drive såvel Christiansfeldcentret som det ny oplevelsescenter på Skamlingsbanken.

 

Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus udløb den 31. december 2020, og er pr 1. januar 2021 afløst af den nuværende samarbejdsaftale med Museum Kolding, der løber frem til 31. december 2025.

 

Museet på Koldinghus har i 2021 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 10.333.516 kr. Staten har ydet et tilskud på 2.296.049 kr.

 

Årsrapporten for 2021 udviser et underskud på 1.223.875 kr., som anses for at være tilfredsstillende, da der var budgetteret med et underskud på 1.300.000 kr.

 

Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2021 en egenkapital på 5.244.896 kr. Regnskabet er revideret af PWC og har ikke givet anledning til kommentarer af så væsentlig karakter, at det har betydning for revisionspåtegningen. Revisionsfirmaet har i forbindelse med revisionen ikke fundet forhold, som indikerer, at der har været utilsigtede fejl eller besvigelser. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiel stilling pr. 31. december 2021, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i museumsloven.

 

Der er sket meget i løbet af 2021, og arbejdet pågår ind i 2022. Det ses dog allerede efter det første regnskabsår, at Museum Kolding er godt i gang med at udleve visionen om at skabe fremtidens museum, der skaber nysgerrighed og begejstring for folkets historie, hvor kulturhistorie, håndværk og design går hånd i hånd. Et museum for nogen – ikke for noget.


Resumé

PricewaterhouseCoopers fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021 for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 539.417 kr. før uddelinger.

 

Fondens egenkapital udgør 916.002 kr. ved udgangen af 2021.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapport samt revisionsprotokollat for 2021 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Det er fondens formål at støtte og fremme aktiviteterne på Museet på Koldinghus, der fra 1. januar 2021 har skiftet navn til Museum Kolding.

 

Fonden støtter og udvikler museet ved gennem eksempelvis:

 

 • Forøgelse og forbedring af museets permanente samlinger.

 

 • Etablering af center for lokalhistorisk formidling, omfattende blandt andet en lokalhistorisk udstilling og en permanent besættelsestidsudstilling i Staldgården.

 

 • Bygningsmæssige tilpasninger af Museets lokaler.

 

 • Støtte for museets udvikling i øvrigt, først og fremmest museets formidlings- og udstillingsvirksomhed.

 

 • Støtte til videnskabelig rejser og undersøgelser i museets øjemed.

 

Fondens indtægter i 2021 var 547.614 kr., hvoraf kommunalt tilskud fra Kolding Kommune udgjorde 525.855 kr. Med fradrag af fondens driftsomkostninger gav dette et overskud på 539.417 kr. før uddelinger.

 

I 2021 blev der uddelt legater for 500.000 kr.

 

Fonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 916.002 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Der er ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2021.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Resultatet er et underskud på 162.114 kr., men dette er blevet dækket af hjælpepakken til ”særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner, så årsrapporten udviser et overskud på 0 kr.

 

 

Museets egenkapital udgør 5.110.342 kr. ved udgangen af 2021.

 

Entreindtægterne udgør 4.389.028 kr. for 69.880 besøgende i 2021.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2021 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstille til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har en samarbejdsaftale med Trapholt, som er gældende fra 1. januar 2021 og frem til 31. december 2024.

 

Kolding Kommune forventer at Den selvejende institution Trapholt, som er en anerkendt kulturel institution i både ind- og udland, vil være med til at udvikle Kolding Kommune som kultur- og designby. Det forventes samtidig af Trapholt, at denne indgår aftaler om samarbejde, som vil fremme satsningen fra Kolding Kommune, omhandlende et brand som Danmarks designby.

 

Trapholt har sendt årsrapport samt revisionsprotokollat for 2021, årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Trapholt har i 2021 fået tilskud fra Kolding Kommune på 6.519.115 kr. Derudover har både fonde og Staten ydet tilskud på samlet 10.956.716 kr. Trapholt har i 2021 et overskud på 0 kr. og museets egenkapital udgør 5.110.342 kr. ved udgangen af 2021. Resultatet var reelt et underskud på 162.114 kr., men dette er blevet dækket af hjælpepakken til ”særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner”.

 

Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv samt belyse tilstande og forandringer inden for kunsthistorien og dens beslægtede områder.

 

Opfyldelse af disse formål sikrer samtidig en overholdelse af museumslovgivningen.

 

Museets aktiviteter er endvidere at sikre Danmarks kulturarv og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden, samt stille dem til rådighed for forskning.

 

Museets besøgstal var i 2021 noget lavere end de foregående år, hvilket naturligvis skyldes nedlukningen under Covid-19 i starten af året.

 

Besøgstal:

2017

92.518

2018

82.994

2019

98.631

2020

76.796

2021

69.880

 


Resumé

Trapholtfonden fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021.

 

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen. Årsrapporten er revideret af PWC, som har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årsrapporten udviser et underskud på 697.721 kr.

 

Fondens egenkapital udgør 55.192.105 kr., hvoraf 54.729.230 kr. er bunden kapital. 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten og revisionsprotokollat for Trapholtfonden for 2021 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Fondens formål er i fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til Kunstmuseet Trapholt.

 

Fondens indtægter var i 2021 et kommunalt tilskud fra Kolding Kommune på 1.444.712 kr. og øvrige indtægter på 203.492 kr.

 

Med fradrag fra fondens driftsomkostninger giver dette et underskud på 697.721 kr.

 

Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret 2021 en egenkapital på 55.192.105 kr., hvoraf 54.729.230 kr. er bunden kapital, og 53.000.000 kr. er værdien af ejendommen Trapholt.

 

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt at resultatet af fondens aktiver for årsregnskabet 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

 


Resumé

Den selvejende institution Geografisk Have fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2021.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 18. marts 2022. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 200.661 kr. mod et overskud på 584.412 kr. i 2020.

 

Den selvejende institution Geografisk Have har i 2021 modtaget et tilskud fra Kolding Kommune på 3.571.350 kr.

 

Den selvejende institution Geografisk Haves egenkapital udgør 1.627.402 kr. pr. 31. december 2021, hvoraf de 623.067 kr. er bundne midler.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapport og revisionsprotokollat for den selvejende institution Geografisk have indstille til godkendelse.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Geografisk Haves vision er at være en national top-attraktion. En grøn oplevelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie.

  

I 2021 var besøgstallet på 54.814 mod 75.926 i 2020, hvilket skyldes Corona-situationen i starten af året.

 

Geografisk Have havde i 2021 indtægter for alt 7.034.000 kr., hvilket primært kommer fra et tilskud fra Kolding Kommune på 3.571.350 kr. og entré- og arrangementsindtægter på 2.712.843 kr.

 

Udgifterne for 2021 udgør samlet set 6.436.505 kr., hvoraf de største udgifter er personaleudgifter, som udgør 4.607.169 kr. Herudover er der udgifter til administration, fast ejendom, publikum, øvrige udgifter, arealdrift og dyrefold og voliere.

Årets resultat udviser dermed et overskud på 200.661 kr. for 2021.

 

Geografisk Have havde en egenkapital på 1.426.741 kr. pr. 31. december 2020. Årets resultat for 2021, som overføres til egenkapitalen gør, at egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør 1.627402 kr., hvoraf de 623.067 kr. er bundne midler.

 

Geografisk Have fremhæver fra 2021

Det fremgår af vedlagte beretning, at der trods endnu et år med Corona er iværksat flere nyheder, som gæsterne i haven har taget godt imod.

 

Der er gjort en særlig indsats for hele tiden at tilpasse havens aktiviteter og tilbud efter Corona-regler og diverse omstændigheder og potentialer.

 

Årets Plantemarked blev afholdt over 2 dage for at matche Corona-regler, og det viste sig at være en så stor succes for både stadeholdere og gæster, at havens markeder i fremtiden afholdes over 2 dage i en weekend. Det vil give større mulighed for indtjening på sigt.

 

I 2020 bevilgede Kolding Kommune midler til istandsættelse af stueetagen i Aksel Olsens hus (grundlæggeren af Geografisk Have, hvis hjem ligger umiddelbart op til havens p-plads). Geografisk Have har søgt fonds- og puljemidler til at etablere en udstilling i denne stueetage. Projektet med istandsættelse er fuldført i 2021. Der er arbejdet med etableringen af udstillingen i Aksel Olsens stueetage siden 2021. Åbningen af udstillingen skete 1. april 2022.

 

Der arbejdes desuden videre med at fundraise til et nyt besøgscenter i overensstemmelse med havens langsigtede udviklingsplan.


Resumé

Jazz I Trekanten fremsender årsrapport for 2021.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten for 2021 godkendes.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har i 2019 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Jazz I Trekanten. I maj 2021 aftalte Kulturudvalget og Jazz i Trekanten en allonge til samarbejdsaftalen, som løber til udgangen af 2022.

 

I allongen aftalte parterne, at Jazz i Trekanten skulle søge status som Netværks- og genrespillested, og dermed opnå et årligt statstilskud, som modsvarede det kommunale tilskud, som fra og med 2022 er på 1 mio. kr. årligt.

 

I sommeren 2021 blev Jazz i Trekanten udpeget som netværks- og genrespillested for andet halvår af 2021, og i oktober 2021 opnåede institutionen samme status i perioden 2022-2024, som et af ti netværks- og genrespillesteder.

 

Årsrapporten for 2021 blev godkendt på generalforsamlingen den 13. maj 2022. Regnskabet er revideret af Beierholm, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten for 2021 udviser et overskud på 65.107 kr. Jazz I Trekanten har, ved udgangen af regnskabsåret 2021, en egenkapital på 294.578 kr.

 

Jazz I Trekantens hovedaktiviteter i Kolding Kommune i perioden

 

Udnævnelse til netværks- og genrespillested

Jazz i Trekanten er meget stolte og beærede over, at Statens Kunstfond har udpeget institution som et ud af i alt 10 Netværks- og genrespillesteder. Udpegelsen til spillested blev understøttet af, at Kolding Kommune har øget bevillingen til Jazz i Trekanten til 1 mio. kr. årligt gældende fra sommeren 2021.

Som netværksspillested skal Jazz i Trekanten sikre et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Som genrespillested har institutionen valgt at have et særligt fokus på at fremme formidlingen og udviklingen af jazzmusikken i hele Trekantområdet.

 

Jazz i Trekanten festivalen 2021

I 2021 kunne Jazz i Trekanten igen samle publikum til jazzfestival, som der var tradition for før Covid-19. Der blev i løbet af uge 35 afholdt 50 koncerter fordelt på 7 kommuner i Trekantområdet.

 

Årets artist in residence var trompetist og komponist Peter Marrot, der sammen med den lokale duo TigerOak også var med til at indvie Jazz i Trekantens nye scene: JazzFlåden, som er en tømmerflåde, der primært skal bruges til afholdelse af små koncerter på Kolding Å.

 

JazzHouse

JazzHouse er institutionens talentudviklingsprogram med fokus på at få unge til at interessere sig for jazz. Der afvikles en række koncerter, som primært henvender sig til et unge publikum, og unge frivillige er med i alt fra planlægning til afvikling, ligesom det oftest er unge musikere, der står på scenen.

 

Årets fokus var på udviklingen af udendørsscenen Godset UJNFOR, hvor der blev afholdt en række succesfulde arrangementer.

 

Øvrige projekter

I løbet af 2021 afprøvede Jazz i Trekanten en række nye koncepter med nye samarbejdspartnere. Jazz for Kids og Vildt nok var koncerter målrettet børn og udviklet i samarbejde med UngKolding og Nicolai for Børn.

 

Med et formål om også at afholde koncerter uden for de større byer, har der i samarbejde med foreningen og spillestedet Bjert Gamle Brugs, været afholdt koncerter i Bjert, og i samarbejde med Museum Kolding har der været afholdt søndagsjazz på Skamlingsbanken.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

 

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2021. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandleplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2021.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orientering om Energiredegørelse 2021 tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2021. Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2006-2021. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

 

Energiredegørelsen for 2021 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.  

 

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2015-2021. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.

 

Energiforbrug i mio. kr.

 

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af: 

-         Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme.

-         Forbruget under de enkelte politikområder.

-         Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme.

-         Investeringer i energibesparende tiltag.

-         De kommunale ejendommes samlede miljøbelastning.

-         Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen.

 

Den nuværende Energihandleplan III forløber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 13 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger. Ud over den økonomiske besparelse reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

 

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2025 i forhold til 2015:

 

MÅL 2025

OPNÅET 2021

El: 17 %

El: 11 %

Vand: 20 %

Vand: 20 %

Varme: 10 %

Varme: 1,1 %

  

I 2020 og 2021 er der opnået et fald i energiforbruget primært på grund af Corona-nedlukningen. Dog er tendensen generelt nedadgående og målsætninger forventes opnået på både el og vand. Varmeforbruget er dog ikke faldet helt som forventet, hvilket der er flere årsager til.

 

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, lægger Energihandleplanens arbejde sig op ad den nye Bæredygtighedsstrategi i forhold til reduktion af CO2.

 

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

 

Elforbrug

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2021 er faldet med i alt 11 % til 24,7 kWh/m2 eller 15,1 mio. kr. eksklusiv moms. Forbruget er steget i forhold til 2020 som forventet, da bygningerne igen er taget i brug efter Corona-nedlukningen. Dog er forbruget i nedadgående retning som forventet i forhold til målet for 2025.

 

Der er i 2021 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt udskiftning af gamle udtjente ventilationsanlæg. Det forventes, at målet for 2025 vil kunne opnås.

 

Elforbrug

 

Vandforbrug:

Vandforbruget er faldet i 2021 med 20,1 % i forhold til 2015 til 0,184 m3/m2, svarende til et samlet forbrug på 4,2 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Forbruget falder i 2021 som forventet, men skyldes i nogen grad de mange nedlukninger, der har været, grundet Corona. Målsætning for 2025 er derfor opnået på nuværende tidspunkt, og det vil fremadrettet handle det om at fastholde det lave niveau, selvom brug af bygningerne vil være normaliseret igen.

 

Der er i 2021 investeret i vandbesparende indsatser, herunder berøringsfri vandhaner til berøringsfri.

 

Vandforbrug

 

Varmeforbrug:

Varmeforbruget er i 2021 faldet med 1,1 % i forhold til 2015 til 83,6 kWh/m2 svarende til et samlet forbrug på 17,7 mio. kr. eksklusiv moms. Forbruget er ikke nedadgående, som det ellers var forventet, og der er flere årsager til dette, som gennemgås i Energiredegørelsen.

 

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer. Der ud over er indeklimastrategien sat i værk, for at få klare retningslinjer for blandt andet indetemperaturen, så vi undgår unødvendigt høj temperatur. Derudover arbejdes på højtryk for at få bedre drift af CTS-anlæg.

 

Varmeforbrug

 

CO2-udledning

CO2-udledningen i perioden 2006 til 2021 samt den forventede belastning frem til 2023, hvor målet i Bæredygtighedsstrategien er reduktion af CO2 på varme til 90 % neutral og elforbrug 100 % CO2 neutral. For at komme dertil skal der konverteres en del naturgasejendomme over på varmepumper eller fjernvarme og el skal indkøbes som grøn strøm.

 

Forventet CO2 pr. m2 for kommunale ejendomme

 

Kolding Kommune har lige nu 1 oliefyr, som i 2022 overgår til varmepumpe. Mange ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

 

Forrentning af investeringer i Energihandleplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter.

Energihandleplanen 2021 resulterede i en forventet forrentning på 10,4 % pr. år eller 1.361.000 kr. eksklusiv moms i forhold til en investering på 13.144.000 kr. eksklusiv moms.

 

Forventede aktiviteter i 2022: 

-         CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer.

-         Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.

-         Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold.

-         Adfærdskampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.

-         Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen, der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.


Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Kultur vedrørende Kulturpolitik.

 

Der forventes et mindre overskud på 500.000 kr. Der er dog en naturlig usikkerhed, idet det er tidligt i regnskabsåret 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Kulturudvalget. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

 

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse. 

 

I nedenstående tabel er budgettet, og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et mindre overskud på 500.000 kr. Der er dog en naturlig usikkerhed, idet det er tidligt i regnskabsåret 2022.

 

(Beløb i 1.000 kr.)

Område

 

Korri-geret budget

Forbrug pr. 31. maj 2022

Forbrugs-procent

Forventet årsforbrug

Forventet mer-/mindre-forbrug

Note

Kulturinstitutioner

57.103

22.810

39,9%

57.103

0

1

Tilskud

 

 

 

 

 

2

  Kulturarv

14.691

14.519

98,8%

14.691

0

 

  Kunst og Design

7.783

7.406

95,2%

7.783

0

 

  Scenekunst

7.471

8.935

119,6%

7.471

0

 

  Musik

3.371

3.324

98,6%

3.371

0

 

Øvrige   kulturtilskud

4.037

3.936

97,5%

4.037

0

 

Event

1.206

99

8,2%

1.206

0

 

Puljer

796

81

10,1%

796

0

 

Fælles Kultur projekter

2.614

437

16,7%

2.114

500

3

Skulpturer og bygninger

2.984

1.054

35,3%

2.984

0

4

I alt

102.056

62.600

61,3%

101.556

500

 

 

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

 

Note 1:

Kulturinstitutionerne Biblioteket, Nicolai Kultur, Kulturskolen, Stadsarkivet og Godset prioriterer udgifterne til den løbende drift. Kulturskolen modtager løbende statstilskud. Regionalt spillested ligger under Godset og er et sted, der ved årets afslutning går i 0.

 

Note 2:

Udbetaling af tilskud jf. samarbejdsaftaler. Der kommer løbende statstilskud vedrørende Egnsteatret.

Området består også af Kulturpuljen og Ungepuljen, og det forventes at budgettet disponeres og udbetales i 2022 i takt med at ansøgningerne godkendes i Kulturudvalget og i administrationen efter gældende retningslinjer.

 

Note 3:

Området indeholder de løbende projekter, der er i den øvrige drift under kulturområdet. Det forventes et overskud på 500.000 kr. men det er stadig meget usikkert.

 

Note 4:

Drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kultur drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Intet.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

Ingen.


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kultur.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen


Resumé

Udvalget bydes velkommen i Geografisk Have, hvor direktør Lene Holm giver en status på udviklingsplanen for Geografisk Have.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Udvalget bydes velkommen til Geografisk Have af havens direktør Lene Holm. Lene orienterer udvalget om de seneste tiltag i haven og giver en status på arbejdet med den samlede udviklingsplan for Geografisk Have, herunder Aksel Olsens Hus samt de foreløbige planer for nyt indgangsparti til haven.