Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 4. maj 2016 kl. 08:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Mødelokale 2.1

Referat

Resumé

De stående udvalg kan, uden begrænsninger, fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg til budgetforslag 2017 med overslagsår.
 
Byrådet har på møde den 29. marts 2016 godkendt forslag til budgetprocedure.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 4. maj 2016 for fortsat drøftelse af sagen.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetforhandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2017, at den 9. juni 2016 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 20. juni 2016, hvorefter udvidelsesforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
I efterfølgende oplistning af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2016, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016.
 
De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2016 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.
 
De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering af disse.

 

Forslags-nr.
Tekst:
2017
2018
2019
2020
note
 
 
Drift:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-01
Renovering af Brostræde
5.580
 
 
 
1
 
3-5, etape 2
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-02
Renovering af Brostræde
10.971
 
 
 
2
 
3-5, etape 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-03
Renovering - ombygning
13.032
 
 
 
3
 
af Bøgelund hovedhus-/længe, etablering af p-pladser
- afledt drift
*
 
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-04
Etablering af omklædnings-
2.500
 
 
 
4
 
Faciliteter på Mosevej Sportsplads
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-05
Udvidelse af Kolding
11.699
 
 
 
5
 
KetcherCenters indendørs faciliteter
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
130
130
130
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-06
Multihus i Vester Nebel
14.220
 
 
 
6
 
- afledt drift
712
712
712
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-07
Udvidelse/renovering af
22.975
 
 
 
7
 
Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-08
Udvidelse af KFUM-
15.005
 
 
 
8
 
Hallerne
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-09
Etablering af
 
**
 
9
 
Svømmefaciliteter ved Vonsild
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
 
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-10
Ombygning af Kolding
2.060
 
 
 
10
 
Vandrerhjems hoved-bygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-11
Etablering af depotrum
914
 
 
 
11
 
ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-12
Udvidelse af
**
 
 
 
12
 
Bramdrupdam Sports- & Mødecenter
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-13
Udvidelse af Park-Hallen
**
 
 
 
13
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-14
Udvidelse af Lunderskov
27.405
 
 
 
14
 
Hallen
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
 
812
812
812
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-15
Etablering af lydtæt
1.600
 
 
 
15
 
hejsevæg i Fynslund-Hallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-16
Udvidelse af eksisterende
122
 
 
 
16
 
depotrum i Multihuset Hejls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-17
Vedligeholdelsesudgifter
727
727
727
727
17
 
Slotssøbadet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Afledt drift ej beregnet.
** Ændringsforslaget endnu ikke prissat
 
Note 1
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
 
Note 2
Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.
 
Note 3
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt).
 
Note 4
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser.
 
Note 5
Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.
 
Note 6
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
 
Note 7
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
 
Note 8
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey.
 
Note 9
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
 
Note 10
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
 
Note 11
Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.
 
Note 12
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum.
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 13
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 14
Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr.
Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med 812.000 kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca. 205.000 kr.
 
Note 15
Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.
 
Note 16
Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls.
 
Note 17
Projektet indeholder vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet.
 
Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på møde den 12. august 2015, at udvidelsesforslag til budget 2017 med overslagsår vil blive gennemgået på et møde i juni 2016 med de inviterede forslagsstillere med henblik på prioritering af forslagene ud i årene.
 
Tilføjelse til sagsfremstilling
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser endvidere, at der er sket ændring i følgende projekt:
 
FIU-S-1
Ansøgning om opskrivning af driftsleje- og samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond udgår, og erstattes af nyt projekt FIU-A-17 vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af dug i konkurrencebassin, reparation af tagrender på ejendom, nye overløbsrender til varmtvandsbassin, reparation af fuger i svømmehal, nye startskamler i Slotssøbadet med en samlet udgift i 2017 på 727.000 kr.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at udvalget den 10. maj 2016 har afholdt møde med foreninger, selvejende institutioner og initiativtagergrupper, og at dette møde har givet anledning til ændringer i følgende projekter:
 
FIU-A-03 – Renovering – ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser
Projektets entreprisesum er forhøjet med 15% grundet behov for flere m2. Endvidere udgår etablering af p-pladser, idet disse er etableret.
 
FIU-A-04 - Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads
Projektet udgår, og erstattes ved opskrivning af allerede afsatte midler med yderligere 2,5 mio. kr. til etablering af omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads.
 
FIU-A-05 - Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter
Projektet indeholder en opskrivning af anlægssummen incl. bygherreleverencer på i alt. 699.000 kr. Endvidere afsættes der 130.000 kr. til afledt drift.
 
FIU-A-08 – Udvidelse af KFUM-Hallerne
Etablering af projekt hal 3 med ankomstareal/foye er i forhold til tidligere reduceret til 19.005.000 kr. med fradrag af hallens egenfinansiering.
 
FIU-A-12 - Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter
Hallen tilkendegav, at de arbejdede på et projekt omhandlende en udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter og at et projektoplæg vil tilgå forvaltningen på et senere tidspunkt.
 
FIU-A-13 - Udvidelse af Park-Hallen
Hallen har skriftligt tilkendegivet, at de afventer udviklingen af området ved Park-Hallen i forhold til at fremkomme med nyt projektoplæg.
 
Tillæg til tidligere oplistning af anlægsprojekter samt drift:
 
Forslags-nr.
Tekst:
2017
2018
2019
2020
note
 
 
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-18
Vonsild Iværk’s Vision -
1.000
 
 
 
18
 
aktivitetsområde i Vonsild
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-19
Etablering af ny p-plads ved
1.419
 
 
 
19
 
Alminde-Viuf hallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-20
Dalby GF Klubhus
6.774
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-21
Udvidelse af Bjert-Hallen
2.988
 
 
 
21
 
med mindre aktivitets-
 
 
 
 
 
 
Lokaler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-22
Vamdrup Jagtforening -
450
 
 
 
22
 
Etablering af 2 maskinhuse
 
 
 
 
 
 
samt maskine til opsamling
 
 
 
 
 
 
af haglskåle og græsklipning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-S-01
Sjølund Multiarena
 
 
 
 
23
 
Afledt drift
315
315
315
315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 18
Projektet indeholder etablering af en multibane til forskellige typer boldspil, amfiscene til undervisning m.v., styrketræningsområde til skoleidræt og motionister, parkourområde til klatring og urban sport, bevægelsessti til løb og gang samt et legelandskaber til leg og ophold.
 
Projektet på 3.000 m2 placeres på et grønt areal ved skolen.
 
Anlægsprisen er beregnet til 3.963.292 kr. excl. moms.
 
Initiativtagergruppen ansøger om et tilskud på 1,0 mio. kr. og forventer at søge tilskud fra diverse fonde. Der er søgt om tilskud fra Nordea-Fonden og DBU’s multibanepulje samt gadeidræt med et samlet beløb på 425.000 kr. Endvidere ønsker Vonsild Iværk at ansøge yderligere fonde til finansiering af restbeløbet.
 
Note 19
Projektet indeholder etablering af ny p-plads med ny tilkørselsforhold til hallen, hvilket betyder, at der ikke vil være gennemgående trafik forbi børnehaven. Det nye p-areal forventes placeret på et kommunalt areal langs Storgaden.
 
Den nuværende parkeringsplads ved hallen vil kunne omdannes til et attraktivt og præsentabelt ankomstmiljø til hallen og udeområdet, samt et gårdmiljø til socialt samvær og aktiviteter. Udgifter til dette projekt vil arbejdsgruppen bag udvikling af friarealerne omkring Alminde-Viuf Hallen søge finansieret ved fonde.
 
Kolding Kommune har i budget 2017 afsat 650.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende parkeringsplads ved hallen. Dette beløb vil kunne indgå i projektet, således at det samlede anlægsprojekt på 2.068.750 kr. excl. moms vil kunne gennemføres.
 
Note 20
Projektet indeholder nyt klubhus til Dalby GF Fodbold og fritidsklubben i Dalby indeholdende mødelokale, klublokale, køkken, 6 bad og omklædning, dommer bad og omklædning, toiletter, handicaptoilet, depotrum, vaskerum, garderobe til fritidsklub samt pc-rum til fritidsklub på samlet 360 m2. Derudover indeholder projektet 2 skure på hver 25 m2 samt overdækket terrasse på 100 m2.
 
Anlægssummen er fra Kommunale Ejendomme opgjort til 6.774 mio. kr.
 
 
Note 21
Projektet indeholder tilbygning til bestående hal med aktivitetslokaler i 2 etager på samlet 330 m2. Lokalerne skal anvendes til bordtennis, ældreaktiviteter samt fitness.
 
Anlægssum for stueetagen beløber sig til 2.012.500 kr., tillæg for 1. sal udgør 1.475.000 kr., samlet udgift 3.487.500 kr. incl. moms.
 
Bjert-Hallen har mulighed for at medfinansiere projektet med 500.000 kr.
 
Bjert-hallen er en selvejende institution og afledt drift og dermed en evt. opskrivning af brugs- og støtteaftalen er ikke beregnet i forhold til den selvejende institutions evt. låneoptagning.
 
Note 22
Projektet indeholder etablering af et maskinhus på 20 m2 til spidsduer til 50.000 kr. samt yderligere et maskinhus på 100 m2 til vedligeholdelsesmaskiner og lerduer til 100.000 kr.
 
Endvidere ønsker Vamdrup Jagtforening til brug på Vamdrup Skydebane en professionel maskine til opsamling af haglskåle og græsklipning til 300.000 kr.
 
Note 23
Til projekt etablering af Sjølund Multiarena er der beregnet afledt drift med kr. 315.000 pr. år. Der bør efter etablering af Sjølund Multiarena indgås brugs- og støtteaftale med et samlet beløb på 315.000 kr. med den selvejende institution.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt, med den tilføjelse at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016

Udvalget besluttede at fremsende alle udvidelsesforslag til budget 2017, idet udvalget henleder opmærksomheden på, at midler til afledt drift af Sjølund Multiarena (FIU-S-01) ikke er tilført udvalgets budget.

Resumé

Det fremgår af den af Byrådet vedtagne budgetprocedure 2017 – 2020, at udvalgene allerede i det tekniske budgetbidrag skal indarbejde en generel reduktion på 0,6 %, der alene vedrører serviceudgifter. Udvalget skal vedtage det tekniske budgetbidrag inkl. reduktion på 0,6 % senest den 6. juni 2016.

Det fremgår ligeledes af budgetproceduren, at konsekvenser af f.eks. regeringsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet først vil kunne indarbejdes senere. Med baggrund heri får udvalgene mulighed for senest den 18. august 2016 at fremsende redegørelse for ændrede forudsætninger set i forhold til det i juni fremsendte budgetbidrag. Udkast til redegørelse forventes at blive forelagt udvalget på mødet den 8. august 2016.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % af det tekniske budgetforslag.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget foreløbigt udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % i det tekniske budgetforslag for Fritids- og Idrætspolitik. Efter reduktionsforslagene har været drøftet i Forvaltningsudvalget 24. maj 2016 beslutter udvalget på møde den 1. juni 2016 den endelige udmøntning af reduktionen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Byrådets vedtagne reduktion på 0,6 % svarende til 447.000 kr. fremkommer forvaltningen med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf for driftsbudgettet for 2017 – 2020.
 
Note
Reduktionsforslag
2017
2018
2019
2020
 
 
- Nettodrift hele 1.000 kr.
1
Øvrige projekter
43
43
43
43
2
Tilskud til venskabsbybesøg
18
18
18
18
3
Fritidspuljen
416
416
416
416
4
Voksenundervisning
300
300
300
300
5
Medlems-/aktivitetstilskud
300
300
300
300
6
Foreningspuljen
200
200
200
200
7
Fritidsklubber
408
408
408
408
8
Fritidsklubber
177
177
177
177
 
 
1.862
1.862
1.862
1.862
 
Note 1
Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.
 
Note 2
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
 
Note 3
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.
 
Konsekvensen er, at der ikke fremover kan ydes tilskud til nationale og internationale arrangementer.
 
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
 
Note 4
Det vil betyde, at der kan ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, som kan betyde der kan igangsættes færre hold.
 
Note 5
Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.
 
Note 6
 
Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.
 
Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.
 
Konsekvenserne kan være,
 
at     foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,
 
at     man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,
 
at     støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.
 
Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.
 
Note 7
Konsekvensen vil være at fritidsklubberne på Sdr. Vang og Brændkjærskolen lukkes med henvisning til, at antallet af børn ikke vurderes at være nok jf. tidligere beslutning vedrørende minimumsantal.
 
Note 8
Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Det tekniske budgetforslag rummer ud over serviceudgifter også anlæg.
Reduktionen på 0,6 % af budgetrammerne vedrører ikke anlæg, men alene serviceudgifter.
 
Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2010 – 2020. Af de igangværende indsatser bidrager Fritids- og Idrætspolitik med 132.729 kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 vedr. effektivisering i forbindelse med energihandleplan. Beløbene indarbejdes i de eksisterende rammer.
 
Investeringsoversigten udarbejdes med udgangspunkt i budget 2016 og indeholder alene ændringer af teknisk karakter. Investeringsoversigten behandles alene af Økonomiudvalget.
 
Fritids- og Idrætspolitiks andel af omprioriteringsbidraget udgør 0,745 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområdet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Sagen blev drøftet og genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016

Fritids- og Idrætsudvalget traf følgende principbeslutning omkring udmøntning af 0,6% reduktionen, idet endelig afgørelse træffes på udvalgets møde den 1. juni 2016:
 
Voksenundervisning: 471.000,- (2017-2020)
Gebyrstigning på 10,4%: 136.000,- (2017) og 271.000,- (2018-2020)
 
Beløbet ud over udmøntningen på 447.000 kr. tilføjes konto for ”øvrige projekter med 160.000 kr. i 2017 og 295.000 kr. i 2018 og fremefter.

Resumé

I forbindelse med budgetforlig 2015 blev det besluttet, at der på Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og fremefter skal foretages en generel trimning på 500.000 kr.
 
Den konkrete udmøntning af reduktionen er endnu ikke foretaget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 500.000 kr. fra 2016 og fremefter.

Sagsfremstilling

Der skal foretages udmøntning af rammebesparelse på 500.000 kr. og forvaltningen fremkommer med reduktionsforslag i uprioriteret rækkefølge samt konsekvenser heraf:
 
Note
Reduktionsforslag
2017
2018
2019
2020
 
 
- Nettodrift hele 1.000 kr.
1
Øvrige projekter
43
43
43
43
2
Tilskud til venskabsbybesøg
18
18
18
18
3
Medlems-/aktivitetstilskud
222
222
222
222
4
Foreningspuljen
100
100
100
100
5
Fritidsklubber
177
177
177
177
6
KUC
100
100
100
100
7
Cuben
50
50
50
50
8
Kolding Stadion
100
100
100
100
9
Kolding som Elitekommune
100
100
100
100
 
I alt
910
910
910
910
 
Note 1
Det vil ikke være muligt at understøtte nye mindre projekter.
 
Note 2
Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde tilskud til foreningers venskabsbybesøg samt til besøg fra venskabsbyerne. Det kan oplyses, at beløbet ikke de seneste år har været anvendt til formålet.
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
 
Note 3
Konsekvensen vil blive, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.
 
Note 4
 
Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.
 
Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.
 
Konsekvenserne kan være,
 
at     foreningerne selv må betale for uddannelse af lederne og instruktørerne, hvilket kan medføre en forringelse af de faglige kvaliteter,
 
at     man ikke kan understøtte foreningslivets bestræbelser på at skaffe og fastholde ledere, og dermed være med til at sikre, at der fortsat er personer, der vil arbejde frivilligt til gavn for de mange børn, unge og ældre, som er i foreningerne,
 
at     støtte til opstart af nye foreninger og nye initiativer begrænses grundet manglende økonomi.
 
Konsekvensen vil være, at der er færre midler til igangsætning af nye initiativer i foreningsregi, samlingssteder m.m.
 
Note 5
Da der ikke har vist sig behov for åbning af yderligere tilbud i regi af fritidsklubberne, forventes beløbet ikke at skulle anvendes til formålet.
 
Note 6
KUC reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning samt 50.000 kr. på konto for inventar, hvilket betyder, at indkøb af nyt inventar reduceres.
 
Note 7
Cuben reduceres med 50.000 kr. på konto for bygningsvedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygning.
 
Note 8
Stadionområdet reduceres med 50.000 kr. på konto for fast ejendom, vedligehold, hvilket betyder, at der vil være mindre til vedligehold af bygninger samt 50.000 kr. på konto for maskiner og materiel, hvilket betyder, at muligheden for at indkøbe nye maskiner reduceres.
 
Note 9
Forslaget medfører, at det i reduceret omfang er muligt at yde tilskud til at understøtte klubbernes udvikling i form af træneruddannelse og engangsinvesteringer i træningsoptimerende materialer, samt at muligheden for at understøtte fleksible vilkår for talenter på ungdomsuddannelserne reduceres.
 
Det afsatte beløb er ikke lovbunden.
 
Det kan oplyses, at nogle af ovennævnte reduktionsforslag også fremgår af sag vedrørende reduktionsforslag på 0,6% for budget 2017-2010, og at forslaget kun kan vedtages i én af sagerne.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Sagen blev drøftet og genoptages på udvalgets møde den 24. maj 2016 for fortsat drøftelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 24-05-2016

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at udmønte reduktionen på 500.000,- i 2016 på følgende områder:
 
Øvrige projekter: 43.000,- kr.
Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.
Foreningspuljen: 50.000,- kr.
Fritidsklubber (Sdr. Vang): 112.000,- kr.
Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.
Kolding Elite: 100.000,- kr.
 
For 2017 og fremefter udmøntes reduktionen på følgende områder:
 
Øvrige projekter: 43.000,- kr.
Tilskud til venskabsbyer: 18.000,- kr.
Fritidsklubber (Sdr. Vang): 225.000,- kr.
Fritidsklubber (ej forbrugte): 177.000,- kr.
Voksenundervisning: 37.000 kr.

Resumé

Alminde-Viuf GIF gaveoverdrager 502.670 kr. til støtte for udbygning af Alminde-Viuf hallen. Derfor denne ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4732 – Udbygning af hal, Alminde-Viuf. Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedbestyrelsen for Alminde-Viuf GIF oplyser, at i forbindelse med udbygningen af Alminde-Viuf Hallen ønsker man til indretning af den nye multisal med blandt andet springgrav, at gaveoverdrage 502.670 kr. til projekt nr. 4732 – Udbygning af hal, Alminde Viuf. Der skal svares moms af gavebeløbet (17,5 %), så nettobeløbet til supplement til Byrådets anlægsbevilling vedtaget på møde den 30. november 2015 er 415.000 kr. Den samlede anlægssum bliver herefter på 4.915.000 kr.
 
Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 415.000 kr., hvor rådighedsbeløbet i budget 2016 udgør:
 
Udgift 2016:
415.000
Indtægt 2016:
415.000
 
Ansøgningens materielle indhold:
 
Det samlede projekt indeholder etablering af multisal og depotrum.
 
Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for Kolding Kommune.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der fremsendes en orientering vedrørende gennemførte dialogmøder med fritidsklubberne i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2016.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde den 13. april 2015, at fritidstilbuddet i Kolding Kommune
 
 • understøtter folkeskolereformens intention om, at alle bliver så dygtige, de kan
 • sikrer og medvirker til, at alle har mulighed for at være en del af et fælleskab og deltage aktivt heri
 • virker strukturelt forebyggende, og er det naturlige og ”sunde valg”, og således fortsat virker forebyggende og præventivt
 • udgør en platform, hvorfra nye initiativer kan vokse og således komplementere det organiserede foreningslivs aktiviteter
 • er åbent og inddragende i forhold til det omgivende samfund
 • initierer og medvirker til et aktivt medborgerskab.
 
De vedtog desuden, at en styregruppe med repræsentation fra hver af 3 aktører inden for fritidsklub området samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen årligt gennemfører en kvalitetsdialog med hvert tilbud og udarbejder et kvalitetsnotat, der forelægges politisk.
 
Styregruppen har gennemført dialogmøder i løbet af januar og februar 2016.
 
Opsamlingen af dialogmøderne findes i vedlagte bilag.
 
Den nuværende model for fritidstilbud for 4.-6. klasse evalueres i 2. halvår 2017 jf. beslutning fra fællesmødet den 13. april 2015.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Sagen udsættes til mødet den 24. maj 2016.

Resumé

Det skal vurderes, hvorvidt driften af de foreningsdrevne fritidsklubber i tilknytning til Sdr. Vang Skole og Brændkjærskolen skal fortsætte.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det meddeles fritidsklubberne  i tilknytning til Sdr. Vang Skole og Brændkjærskolen, at de med udgangen af skoleåret 2015/2016 nedlægges.

Sagsfremstilling

De foreningsdrevne fritidsklubber i tilknytning til Sdr. Vang Skole og Brændkjærskolen blev startet op i september 2015 og drives af KIF Håndbold.
Det har vist sig, at tilslutningen er faldende. Tilmeldingstallene for fritidsklubberne har udviklet sig som vist nedenfor:
 
Antal tilmeldte ved fritidsklubben ved Sdr. Vang Skole, KFUM&K’s lokaler i Dalbygade:
 
 
2-dages modul
5-dages modul
i alt
Oktober 2015
6
5
11
Januar 2016
7
11
18
April 2016
0
2
2
 
 
Antal tilmeldte ved fritidsklubben ved Brændkjærskolen, Sydbank Arena
 
 
2-dages modul
5-dages modul
i alt
Oktober 2015
13
8
21
Januar 2016
11
14
25
April 2016
6
9
15
 
 
Dermed opfylder de foreningsdrevne fritidsklubber ved Sdr. Vang Skole og Brændkjærskolen ikke længere betingelserne for kommunalt tilskud til drift af en foreningsdrevet fritidsklub.
 
I reglerne for foreningsdrevne fritidsklubber står der blandt andet:
 
”For at oprette eller drive en foreningsdrevet fritidsklub, skal der gennemsnitligt over et halvt år minimum være tilmeldt 20 børn pr. måned, heraf minimum 15 børn tilmeldt et 5 dages modul”.
 
Såfremt fritidsklubberne lukkes vil de børn i 4.-6. klasse, der fra skoleåret 2016/2017 måtte have ønske om et eftermiddagstilbud have mulighed for at benytte skolens SFO.
 
Ved ophør af en foreningsdrevet fritidsklub skal det i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderes, hvordan overskydende midler herunder materialer anvendes bedst muligt til målgruppen.
 
Der er i 2016 afsat 183.000 kr. til drift af fritidsklubben ved Sdr. Vang Skole og 170.000 kr. i drift + 55.000 kr. i husleje til fritidsklubben ved Brændkjærskolen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Det blev besluttet
 
at nedlægge fritidsklubben ved Sdr. Vang Skole i KFUM & K´s lokaler med udgangen af skoleåret 2015/2016,
 
at fritidsklubben ved Brændkjærskolen i Sydbank Arena forsætter som tilbud for begge skoler.

Resumé

Seest Boldklub ansøger om 150.000 kr. i tilskud til etablering af en multibane i Seest Idrætspark.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at der ydes et tilskud på 150.000 kr. til etablering af en multibane i Seest Idrætspark i 2016,
 
at tilskuddet finansieres af de af Fritids- og Idrætsudvalget overførte ikke forbrugte midler fra 2015 eller fra konto for fritidsklubber,
 
at tilskuddet vil blive udbetalt til foreningens nemkonto, når foreningen skriftligt har oplyst, om multibanen vil blive etableret i overensstemmelse med ansøgningen,
 
at der senest 4 uger efter etablering af multibanen indsendes endeligt regnskab som dokumentation for de afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Seest Boldklub har modtaget støtte fra DBU og Nordea-fonden til etablering af en multibane i størrelsen 20 x 40 m. ved klubhuset på Holbergsvej 50.
 
Seest Boldklub har som udgangspunktet for etableringen af multibanen haft klubbens 2 udviklingshold for børn og unge med et lettere psykisk eller fysisk handicap. Klubben vil gerne give dem de bedste muligheder for at udfolde sig og få motion og sammenhold.
 
Målet med banen er at lave et samlingspunkt for hele Seest lokalområde, hvor børn, unge og ældre kan samles omkring motion og fællesskab. Banen vil være til fri afbenyttelse for alle interesserede døgnet rundt, da der bliver etablere lys ved banen.
 
De samlede etableringsomkostninger beløber sig til 1,2 mio. kr.
 
Seest Boldklub har via fonde og sponsorer og egen arbejdskraft fået tilsagn om 830.000 kr. klubben har selv rejst 430.000 kr. ud over tilsagnet på 400.000 kr. fra DBU og Nordea-fonden.
 
Seest Boldklub har aktuelle ansøgninger til fonde på 120.000 kr.
 
Klubben har en del lokale sponsorer, der har givet tilsagn om støtte. De lokale sponsorer vil først blive søgt i maj, når klubben kender det endelige projekt.
 
Seest Boldklub søger om et tilskud på 150.000 kr. til finansiering af restbeløbet.
 
I forhold til tilsagn om tilskud fra fonde skal projektet været startet primo juni 2016.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt idet tilskuddet finansieres af de af Fritids- og Idrætsudvalget overførte ikke forbrugte midler fra 2015.

Resumé

Dansk Boldspil Union søger om et tilskud på 50.000 kr. i forbindelse med afvikling af DBU Touren 2016 i Kolding.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det på mødet drøftes, om der skal ydes tilskud til DBU Tour 2016 herunder størrelsen af et eventuelt tilskud.

Sagsfremstilling

Dansk Boldspil Union oplyser, at DBU Touren 2016 er et to dages arrangement, som vil finde sted i ti forskellige danske byer i løbet af juni og juli måned. Den ene af afviklingsdagene vil der blive dystet i DM Streetfodbold for 13 – 18 årige, og den anden dag i VM Straffe for over 18 årige.
 
I forbindelse med de to aktivitetsdage vil der være mulighed for gratis at prøve omkringliggende aktiviteter, hvor man kan vinde forskellige præmier. På begge aktivitetsdage vil der om aftenen være storskærmsarrangementer primært for målgruppen 25 – 55 årige, hvor der vises kampe fra EM slutrunden i Frankrig. Det kan oplyses, at Danmark ikke har kvalificeret sig til deltagelse ved EM slutrunden.
 
DBU ønsker, at aktiviteterne i Kolding skal foregå søndag den 12. juni og mandag den 13. juni.
 
DBU vil gerne gennemføre arrangementet i Borchs Gård, der har den nødvendige størrelse, og samtidig ligger centralt placeret i forhold til city.
 
DBU Touren afvikles i 2016 for sjette år i træk. Der er tidligere gennemført næsten 100 arrangementer med ca. 1.500 deltagere pr. år. I forbindelse med såvel DM Streetfodbold og VM Straffe afvikles indledende stævner i hele landet og finaler i København.
 
DBU søger om et tilskud på 50.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af arrangementet. Beløbet skal finansiere løn, overnatning og bespisning af DBU´s eventcrew, omkostninger til transporten af det materiel der anvendes i forbindelse med de forskellige aktiviteter og udgifter i forbindelse med storskærmsarrangementet.
 
I forbindelse med arrangementet skal Kolding Kommune udover et økonomisk tilskud indhente nødvendige tilladelser, booking af central plads i byen, sikre strøm på eventpladsen, eventuel rekvirere mobile toiletter, gennemføre oprydning på pladsen, sikre mulig parkering af tre lastbiler i umiddelbar nærhed af eventpladsen samt invitere lokal personlighed til åbning af arrangementet. Udgifterne til strøm, toiletter og oprydning anslås til ca. 10.000 kr.
 
DBU vil forestå afviklingen af arrangementet med fodboldaktiviteter og storskærms arrangement, og vil sikre medieopmærksomhed i form af flere skrevne artikler, omtale på alle DBU´s platforme, udarbejdelse af flyers, plakater og stort fokus på facebook. 
 
DBU oplyser, at også andre byer er forespurgt om interessen for afvikling af arrangementet den 12. – 13. juni 2016.
 
Det kan oplyses, at der i 2016 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 99.200 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Der ydes ikke tilskud til DBU Touren 2016, idet der ikke på udvalgets budgetområde er afsat midler til ansøgte formål.

Resumé

Foreningen FOCA og foreningen Gymnastikgården anmoder om lån af grusarealet ved Kolding Stadion i forbindelse med afholdelse af Oktoberfest og showarrangementer med Flying Superkids.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at grusbanen ved Kolding Stadion stilles vederlagsfrit til rådighed for såvel Oktoberfesten som arrangementerne med Flying Superkids i perioden fra 29. august – 13. september 2016, med planlagte showdage 10. og 11. september og eventuelt også den 9. september, og med afholdelse af Oktoberfest i weekenden 2. – 4. september,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården skal sikre overholdelse af alle myndighedskrav samt sørge for indhentelse af alle nødvendige tilladelser fra bl.a. Kolding Brandvæsen, Politiet og Kolding Kommune vedr. bl.a. lydforhold, renholdelse og affald, sanitære forhold, elforsyning og forsikring,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården selv skal afholde alle ved arrangementerne forbundne udgifter herunder også udgifter til el, vand, varme og toiletvogne,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården selv sørger for afspærring samt nødvendigt materiel til afspærring på hele arrangementsarealet,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården sikrer, at grusbanen/arrangementsarealet ved Kolding Stadion forlades i rengjort stand,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården omgående orienterer KIF Fodbold om gennemførelse af Oktoberfesten og arrangementerne med Flying Superkids,
 
at foreningen FOCA og Gymnastikgården orienterer naboerne om arrangementet,
 
at alle 0. – 3. klasser i Kolding Kommune skal tilbydes deltagelse i Gymnastikgårdens aktivitetspark, hvor der vil blive gennemført forskellige workshops á ca. 30 minutters varighed,
 
at alle 0. – 3. klasser efter afholdelsen af workshops skal tilbydes et show på 30 – 45 minutter, hvor dele af Flying Superkids fulde show indgår,
 
at der indsendes regnskab til Børne- og Uddannelsesforvaltningen efter arrangementets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Foreningen FOCA og foreningen Gymnastikgården ansøger om lån af grusarealet ved Kolding Stadion i forbindelse med afholdelse af Oktoberfest og arrangementer med Flying Superkids i perioden 29. august -13. september 2016.
 
Det er hensigten, at såvel Oktoberfesten som arrangementerne med Flying Superkids afholdes i et showtelt med plads til max. 1.000 personer som Gymnastikgården stiller til rådighed i forbindelse med arrangementerne. Det er planen, at Oktoberfesten skal afvikles i perioden 2. – 4. september og Flying Superkids vil afholde showdage den 10. og 11. september og muligvis også den 9. september. Gymnastikgården oplyser, at showdagene kun vil blive gennemført, såfremt Oktoberfesten også afholdes i showteltet.
 
Gymnastikgården vil som modydelse for at arrangementerne kan gennemføres vederlagsfrit tilbyde, at
 • alle 0. – 3. klasser i Kolding Kommune tilbydes deltagelse i Gymnastikgårdens aktivitetspark, hvor der vil blive gennemført forskellige workshops á ca. 30 minutter,
 • alle 0. – 3. klasser efter afholdelsen af workshops tilbydes et show på 30 – 45 minutter, hvor dele af Flying Superkids fulde show indgår,
 • beboerne i lokalområdet tilbydes fribilletter til de forskellige shows.
De forskellige workshops har fokus på børn og unge og vil vise mulige aktiviteter, der kan aktiveres i skolegård eller klasselokalet. I forbindelse med den nye skolereform er der mulighed for flere kortvarige aktiviteter, og Gymnastikgården har derfor lavet 20 videoklip af 10 – 15 minutters varighed, som det er muligt at udføre i skolen. Det er nogle af disse aktiviteter, der vil blive vist i de forskellige workshops.
 
Det er Gymnastikgårdens erfaring fra tidligere afholdte workshops, at der maksimalt skal være 800 skolebørn i teltet i forbindelse med gennemførelsen af workshops. Gymnastikgården oplyser, at værdien af workshops normalt er 35. – 40.000 kr.
 
I forbindelse med gennemførelsen af arrangementerne oplyser Foreningen FOCA og Gymnastikgården endvidere,
 • at der udarbejdes en pladsfordelingsplan efter Beredskabsstyrelsens reglement, og den sendes til godkendelse hos Kolding Brandvæsen,
 • at hele arrangementsarealet vil blive afspærret,
 • at alle relevante tilladelser vil bliver overholdt,
 • at pladsen holdes ren og ryddelig, og afleveres i samme stand som ved modtagelsen,
 • der opsættes en stor affaldscontainer på pladsen,
 • der opsættes 2 x 9 personers toiletvogne og 2 x 3 kabiners badmobiler,
 • at det lokale elværk kontaktes for opsætning af målertavle på 2 x 63 ampere,
 • at Gymnastikgården har en erhvervsansvarsforsikring og en almindelig skadesforsikring,
 • at man vil orientere de lokale naboer om arrangementerne og samtidig tilbyde fribilletter som kompensation for de forskellige aktiviteter.
I henhold til Foreningen FOCA´s vedtægter har foreningen til formål, at afholde Oktoberfest i Kolding og andre lignende arrangementer, hvor foreningens overskud anvendes til sociale, kulturelle, sportslige eller velgørende formål. Bestyrelsen for foreningen kan vælge at overføre maksimalt 50% af årets overskud til overført resultat under egenkapitalen med henblik på at konsolidere foreningen og sikre et kapitalberedskab til afholdelse af fremtidige aktiviteter. Alle ansøgere med sociale, kulturelle, sportslige eller velgørende formål kan søge FOCA om tilskud.
 
FOCA´s bestyrelse er ikke aflønnet og modtager ikke økonomisk kompensation i forbindelse med bestyrelsesarbejdet eller det praktiske arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementer.
 
I forbindelse med Oktoberfesten i 2015 blev der uddelt 10.000 kr. til KIF Fodbold.
 
 
 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt.

Resumé

Kolding Realskole er i gang med en renovering, udbygning og fremtidssikring af skolen i Vesterbrogadekvarteret. I den forbindelse skal der etableres en ny SFO-bygning ved skolen. Da der i forvejen er pladsmangel omkring skolen har Realskolen brug for midlertidigt at flytte SFO´en til en anden placering.
 
Konkret ønsker Realskolen at etablere en midlertidig SFO på Kolding Stadion i form af opsætning af en pavillon i tilknytning til skolens hal, som ligger i den nordlige del af stadionområdet. Pavillonerne etableres på skolens eget grundstykke, men der bliver behov for at indgå en brugsretsaftale om et mindre kommunalt ejet areal til ophold for SFO-børnene.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der pr. 1. august 2016 indgås en midlertidig brugsretaftale med Kolding Realskole vedrørende et mindre areal på Kolding Stadion i tilknytning til Realskolens hal jævnfør sagsfremstillingen
 
at brugsretaftalen bliver vederlagsfri og tidsbegrænses til 3 år med mulighed for yderligere forlængelse i maksimalt 1 år

Sagsfremstilling

Kolding Realskole har igangsat planlægningen af en forestående renovering, udbygning og fremtidssikring af skolen med udgangspunkt i Vesterbrogadekvarteret. I den forbindelse skal der etableres en ny SFO-bygning ved skolen. Da der i forvejen er pladsmangel omkring skolen har forvaltningen og Realskolen drøftet muligheden for, at skolen i en midlertidig periode på 3-4 år kan etablere SFO i et pavillonbyggeri ved Realskolens hal på Kolding Stadion.
 
SFO-en bliver alene anvendt efter skoletid, da morgen-SFO´en fortsat opretholdes på skolen i Vesterbrogadekvarteret. Når den nye SFO-bygning står klar i Vesterbrogadekvarteret, vil pavillonen blive fjernet igen.
 
Pavillonen etableres inden for skolens eget grundstykke, men der bliver behov for at indgå en brugsretsaftale vedrørende et mindre areal for at sikre tilstrækkeligt med udendørs opholdsarealer til SFO-børnene.
 
Fritidsafdelingen, By- og Udviklingsforvaltningen og Kolding Realskole har derfor været i tæt dialog om muligheden for, at Realskolen midlertidigt kan få brugsret over et mindre areal til etablering af legefaciliteter til børnene – og Fritidsafdelingen har desuden sikret dialogen med klubberne på Kolding Stadion.
 
Det har i den forbindelse været undersøgt, om Realskolen kunne få yderligere brugsret over et areal på ca. 2 m fra grundgrænsen mod syd (ud på grusbanen). Det har imidlertid ikke været muligt at imødekomme dette, da KIF-fodbold arbejder på at rejse midler til etablering af en 8-mand kunstgræsbane på den eksisterede grusbane – og da der i forvejen er begrænset plads til etablering af en kunstgræsbane, er det vurderet, at det ikke er muligt at afgive yderligere areal – heller ikke midlertidigt. Realskolen har i den forbindelse tilkendegivet, at de er indstillet på at medvirke økonomisk til etablering af den ønskede kunstgræsbane, som herefter kan anvendes som et fælles aktiv i et samarbejde mellem KIF-fodbold og Realskolen.
 
På baggrund af ovenstående er der opnået enighed om, at Realskolen i en midlertidig periode kan få brugsret over et mindre areal på den nordlige og østlige side af hallen. Se det hvid-skraverede areal på kortet nedenfor.
 
 
 
 
 
Det har været overvejet, om Petanqueklubbens klubhus eventuelt kunne flyttes, for at skabe et mere regulært areal med øst, men klubben har ikke ønsket at medvirke til dette, hvorfor rådighedsarealet er ført uden om klubhuset og reduceret som vist på kortet.
 
Trafikbetjening
En naturlig rute til den midlertidige SFO vil være via krydset Vejlevej/Skovbogade. Kolding Kommune ønsker dog ikke, at denne vej anvendes til den midlertidige SFO, da krydset i forvejen er uheldsbelastet med uheld mellem personbil og henholdsvis cyklister, fodgængere eller knallerter. Stadionvej er desuden uhensigtsmæssig, da der ikke er gode standsnings- eller parkeringsmuligheder ud for nedgangen til den midlertidige SFO.
 
Det er derfor aftalt med Realskolen, at trafikbetjeningen til den midlertidige SFO på stadiongrunden skal ske via krydset Vestre Ringgade/Ålykkegade. Forældrene kan parkere på P-pladsen ved Marcus Allé, hvorfra de kan gå til SFO’en, jævnfør nedenstående kort.
 
Aftalen bliver sikret ved at Realskolen påtager sig at anvise forældrene, at de skal bruge den aftalte adgangsvej og parkering – og følge op på dette over for forældrene løbende i perioden. By- og Udviklingsforvaltningen vil samtidig følge op på aftalen via trafiktællinger eller lignende vurderinger.
 
Figur 17. Den nye SFO fremgår med orange firkant. Adgang til SFO’en i bil skal ske via Ålykkegade, som vist med rød stiplet streg. Blå stiplet streg viser gangstrækning fra parkeringspladsen på Marcus Alle til den nye SFO.
 
Brugsret og aftaleperiode
Det er forvaltningens vurdering, at der kan indgås en vederlagsfri brugsretsaftale vedrørende det hvid-skraverede areal på den nordlige og østlige side af hallen. Begrundelsen herfor er dels, at der er tale om en midlertidig periode på maksimalt 4 år – og dels at klubberne på stadionområdet i årevis har haft en tilsvarende vederlagsfri brugsret af den del af grusbanearealet, som ligger på Realskolens grund. Realskolen har desuden tilkendegivet, at klubberne er velkomne til at benytte mødelokalerne i pavillonbyggeriet om aftenen og i weekenderne efter nærmere aftale.
 
Det er endnu ikke klarlagt, hvornår Realskolen igangsætter SFO-byggeriet på skolens areal i Vesterbrogade. Det skyldes, at Realskolen har igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for fremtidssikringen af skolen, hvor SFO-bygningen indgår som et delelement. Helhedsplanarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af efteråret, og vil blandt andet også afklare et eventuelt behov for en udflytning af en del af skolens aktiviteter til en nærtliggende placering. Når helhedsplanen er færdiggjort forventes der fremlagt en sag for Plan- og Boligudvalget, hvor der blandt andet skal tages stilling til de planmæssige forhold – herunder behovet for en eventuel justering af den eksisterende lokalplan.
 
Ovenstående betyder, at der ikke er udarbejdet en færdig tidsplan for SFO-byggeriet – og derfor lægges der op til, at den midlertidige placering af SFO-pavillonen på stadiongrunden kombineret med brugsretsaftalen tidsbegrænses til 3 år med mulighed for forlængelse i maksimalt 1 år. Brugsretsaftalen foreslås indgået med virkning fra 1. august 2016. Realskolen har tilkendegivet over for forvaltningen, at de vil sikre, at pavillonbygningen fjernes, når den nye SFO står klar om maksimalt 4 år.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Sagen tages af med henblik på afholdelse af fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Plan- og Boligudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 23. maj 2016.

Resumé

Elitekoordinatoren fremsender forslag til ændring af vedtægter for Eliteidrætsrådet.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at udkastet til ændrede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget til vedtægtsændringer omhandler alene en reduktion af antallet af repræsentanter fra erhvervslivet fra 3 til 2. Eliteidrætsrådet foreslås dermed reduceret fra 12 til 11 deltagere.
 
I Eliteidrætsrådet er der udpeget tre repræsentanter fra erhvervslivet, da rådet har fokus på at kunne tilbyde fleksible jobs og uddannelsesstillinger til talenter og trænere. Det er lykkedes at oprette et samarbejde med Jobcentret, der varetager en ordning, hvor talenter og trænere tilbydes vejledning og støtte til at finde fleksible jobs og uddannelsesstillinger.
 
Såfremt anmodningen fra TUS-fonden imødekommes, vil store dele af erhvervsindsatsen være placeret i en ny forening. Den erhvervsrettede indsats forventes derfor at få et mere driftsorienteret fokus, og det vurderes, at to repræsentanter fra erhvervslivet er et passende niveau. Naturlig afgang betyder, at der ikke skal fravælges aktuelle medlemmer af Eliteidrætsrådet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Eliteidrætsrådets ændringer i forslaget til vedtægter for Eliteidrætsrådet er indarbejdet i det vedhæftede udkast.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 12-04-2016

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at
 
sammensætningen af Eliteidrætsrådet ændres således, at 1 repræsentant for idrætsskoler ændres til 1 repræsentant fra idrætsskoler med eliteidrætsklasser.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. april 2016 på 46,9 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 46,4 %.
 
Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Et eventuelt overskud vil blive overført til 2017.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. april 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Fritids- og Idrætspolitik
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-
procent 20/04-16
Forbrugs-
procent 20/04-15
Note
Fritid og Idræt
30.711
30.015
13.546
45,1 %
42,1 %
 
Lystbådehavne
-117
-117
0
0 %
-39,8 %
 
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter
43.769
43.919
0
48,0 %
49,9 %
 
I alt
74.363
73.817
34.643
46,9 %
46,4 %
 
Administrationspolitik – politisk organisation
117
117
1
0,9 %
4,3 %
 
I alt
117
117
1
0,9 %
4,3 %
 
 
Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering – tilstrækkelighedsprincippet – 25.000 kr., omplacering vedrørende fritidschef -500.000 kr. og øvrige effektiviseringer -21.000 kr.
 
I forbindelse med budgetforlig 2014 (sagsnr. 14/8413, løbenummer 163382) blev det besluttet at Fritids- og Idrætspolitik fra 2016 og frem skulle spare 500.000 kr. med teksten ”Diverse trimninger”. Besparelsen blev imidlertid fejlagtigt taget under administrationspolitik-BUF. Dette er nu bragt i orden med omplaceringen vedr. fritidschef.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
 
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
 • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
 • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
 • Besigtigelse i en bestemt sag
 • Deltagelse i borgermøder
 • Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Udvalget godkendte udvalgets deltagelse i møde den 22. juni 2016 omkring fremlæggelse af oplæg til svømmefaciliteter.

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-05-2016

Godkendt.