Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 3. nov 2020 kl. 13:30

Seniorudvalget

Brændkjærkirken

Referat

Resumé

Ole Pihl er Sognepræst i Brændkjærkirken, Kolding Provsti. På mødet vil han holde et oplæg med overskriften ”At være Senior i Brændkjær efter 1. september 2021”.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. – svarende til ca. 0,7 % af det korrigerede budget på 721,4 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag)

 

Forslag

Senior-. Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. – svarende til ca. 0,7 % af det korrigerede budget på 721,4 mio. kr.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventes der aktuelt en mindre opjustering af det forventede regnskabsresultat for 2020 med 0,5 mio. kr. Ændringen kan tilskrives en række mindre ændringer på både budget- og udgiftssiden, herunder mindre udgifter til mellemkommunale betalinger, end tidligere estimeret. En del af det forventede mindreforbrug i 2020 dækker desuden over mindreudgifter til planlagte, nødvendige anskaffelser som for eksempel udskiftning af nødkald hos borgerne, der er blevet forsinket som følge af COVID-19 situationen. Disse midler er således disponeret.

 

COVID-19 situationen udgør fortsat en ubekendt faktor for udgifterne i resten af 2020, om end usikkerheden omkring det endelige udgiftsniveau for 2020 aftager i takt med at regnskabs­afslutningen nærmer sig.

 

Det fortsat forhøjede smittetryk, og de løbende skærpelser og ændringer i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger til eksempelvis mere udbredt anvendelse af værnemidler på arbejdssteder og områder med offentlig adgang, kan medføre en tilsvarende forhøjelse af udgiftsniveauet. Modsat kan der også være forskellige aktiviteter, der må aflyses, udskydes eller reduceres i omfang, hvilket vil føre til mindreudgifter.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 


Resumé

Takster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2021.

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejehjem og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejehjem, for modtagere i eget hjem på Seniorområdet og taksterne for beboere på plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Taksterne på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2021.

 

Taksterne for kost på plejehjem, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2,0%, svarende til satsreguleringsprocenten for 2021.
 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejehjem er beløbsgrænsen 3.834,00 kr. pr. måned i 2021.
 

Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringnings­ordningen er 56 kr. i 2021.
 

Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer (Dreyershus) er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.
 

Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt.

 

Takster for kost på plejecentre

 

Takster 2020

Takster 2021

Fuld kost pr. måned

3759,00

3834,00

Morgenmåltid inkl. formiddagsmåltid - døgntakst

21,50

22,00

Kold frokost/aftensmad inkl. eftermiddagsmåltid-  døgntakst

36,00

36,50

Varm middag/aftensmad (hovedret og biret) inkl. "aftenkaffe" - døgntakst

66,50

67,50

 

Takst for betaling til madproduktion i leve-bomiljøer på Dreyershus

Takst pr. måned

Takster 2020

Takster 2021

Husholdningskassernes afregning med Kolding Kommune pr. beboer

340,50

347,00

 

Takster for madudbringning samt en portion i madudbringsordningen

 

Takster 2020

Takster 2021

Hovedret

42,00

42,00

Biret

9,00

10,00

Udbringning pr. uge:

 

 

1 hovedmåltid pr. uge

13,00

14,00

2 hovedmåltider pr. uge

26,00

28,00

3 -7 hovedmåltider pr. uge

35,00

36,00

 

Takster på Vonsild Have Kvarteret

 

Takster 2020

Takster 2021

Fuld kost pr. måned

3.420,00

3.475,00

Morgenmåltid inkl. formiddagsmåltid - døgntakst

20,00

20,00

Kold frokost/aftensmad inkl. eftermiddagsmåltid-  døgntakst

29,00

29,00

Varm middag/aftensmad (hovedret og biret) inkl. "aftenkaffe" - døgntakst

64,00

65,00

Serviceartikler I (obligatorisk) pr. måned*

156,00

159,00

Serviceartikler II (valgfri) pr. måned**

93,00

95,00

*Serviceartikler I: Indeholder personrelaterede rengøringsartikler, engangsvaskeklude samt vask og tørring af dyne og pude inkl. vaskemidler foretaget i servicearealet.

**Serviceartikler II: Indeholder vaskemidler til brug i egen bolig samt toiletpapir.

 


Resumé

Cafeteriatakster og øvrige takster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2021 i henhold til bilag. Priserne er generelt fremskrevet med 1,5 % i forhold til 2020, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Ældrerådet (til orientering)

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at cafeteriatakster ændres pr. 1. januar 2021 i henhold til bilag 1,

 

at øvrige takster ændres pr. 1. januar 2021 i henhold til bilag 2.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Cafeteriatakster og øvrige takster blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Cafeteriatakster og øvrige takster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2021 i henhold til bilag 1 og bilag 2. Taksterne er generelt prisfremskrevet med 1,5 % i forhold til 2020, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning og afrundet til nærmeste 50 øre. Cafeteriatakster er inkl. moms.

 


Resumé

Ifølge Beredskabslovens § 25 og Sundhedslovens § 210, stk. 2 skal kommunen i hver Byrådsperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen udgør en delplan til kommunens generelle beredskabsplan, og fungerer som en selvstændig beredskabsplan.

 

Sundhedsberedskabsplan 2020-2023 for Kolding Kommune fremgår af bilaget.

 

Sundhedsberedskabsplanen er målrettet sundhedsfaglige ledere og nøglemedarbejdere. Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at sikre driften på Senior-, Social-, Handicap- og Sundhedsområdet i tilfælde af at en ekstraordinær hændelse rammer kommunen.

 

Det forventes, at Sundhedsstyrelsen i løbet af 2021 udkommer med en ny skabelon for Sundhedsberedskabsplaner på baggrund af erfaringerne fra corona pandemien.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Sundhedsberedskabsplanen for 2020-2023 indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre, at kommunen kan udvide, omstille og koordinere sine sundhedsfaglige ressourcer ved ekstraordinære situationer, så kommunen kan opretholde normal drift. Planen er udarbejdet som et praktisk redskab, og beskriver de opgaver, der skal løses, og de procedurer som skal følges ved ekstraordinære situationer.

 

Kolding Kommune har på baggrund af corona pandemien fået etableret et centralt værnemiddellager, som har forskellige værnemidler, som kan anvendes i forbindelse med en pandemi. I forhold til kommunens forpligtigelser til fremtidig lagerstørrelse afventer kommunerne en nærmere udmelding fra den Nationale Værnemiddelstyrelse.

 

Under corona pandemien har den nuværende Sundhedsberedskabsplan fungeret efter hensigten. Det betyder, at de procedurer, retningslinier og fora der er anført i Sundhedsberedskabsplanen reelt er trådt i kraft. Corona pandemien har fungeret som en test af Sundhedsberedskabsplanen. Erfaringerne herfra indgår i det fremadrettede arbejde med Sundhedsberedskabsplanen.

 

I forbindelse med revideringen af Sundhedsberedskabsplanen 2020-2023 er der indhentet rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, og planen har efterfølgende været til høring i de nærliggende kommuner og Region Syddanmark. Tilbagemeldingerne i forhold til Sundhedsberedskabsplanens opbygning og forståelse har ikke givet anledning til korrektioner.

 


Resumé

I indsatsen ’Tættere På’ er der fokus på, hvordan vi kan komme tættere på borgerne, og stille spørgsmål før vi giver svar. En af de første prøvehandlinger i ’Tættere På’ er et nyt samtaleværktøj, der skal anvendes af de forebyggende medarbejdere i samtalen med borgerne, jf. bilag. Prøvehandlingen er halvvejs i testforløbet, og resultaterne er positive.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I indsatsen ’Tættere På’ er der fokus på at komme tættere på borgerne, stille spørgsmål før der gives svar, og at forenkle dokumentation og arbejdsgange. Formålet er at udvikle rammer og forudsætningerne for at samskabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne.

 

Kommunen er kompleks. Derfor har vi valgt at følge borgernes vej ind i vores organisation, være særlig nysgerrige på borgerens første møde med kommunen. Igennem afdækningen af borgerens oplevelser i servicerejsen vil vi kortlægge, hvor vi skal udvikle, understøtte og udfordre vores gængse arbejdsgange. En af de første prøvehandlinger i ’Tættere På’ er således udsprunget af et sted, hvor borgeren møder forvaltningen for første gang – nemlig i det forebyggende hjemmebesøg.

 

Tidligere brugte de forebyggende medarbejdere mange ressourcer på at dokumentere deres arbejde. Når en forebyggende medarbejder besøgte borgeren, var borgeren ofte uklar på formålet med besøget. Selve strukturen i den første åbne samtale kunne være svær at styre. Samtidig var der et ønske om at frigive tid til det vigtigste – nemlig nærvær hos borgerne, og at følge levereglen om, at det er borgerens plan/aftale. Citat fra medarbejder: ”Er det os der skal informeres om borgeren, eller er det borgeren der skal have information fra os?”  

 

Efter en afdækning af de juridiske dokumentationskrav, og behovet for dokumentation fra samarbejdspartnere i resten af organisationen, blev der udviklet et samtaleværktøj, der understøtter dialogen. Borgeren fører pennen, og tegner et billede af sin livssituation for medarbejderen.

 

Det nye samtaleværktøj bliver testet sammen med de forebyggende medarbejdere og med borgerne. Der er gennemført over 50 testsamtaler ved hjælp af prototypen på samtaleværktøjet, med tilhørende evalueringer og ca. 20 opfølgende borgerinterviews.

 

Prøvehandlingen er halvvejs i testforløbet, og resultaterne er positive. Medarbejderne oplever, at de bruger væsentlig mindre tid på dokumentation samtidig med, at computeren bliver i tasken under samtalen med borgeren. Det resulterer i højere grad af nærvær mellem borgeren og den forebyggende medarbejder. Borgerne oplever, at de har indflydelse på samtalen, og at det der noteres om borgeren er synligt. Når medarbejderen går ud af døren, beholder borgeren samtaleværktøjet – det er borgerens samtale.

 

Samtaleværktøjet gennemgår nogle tilpasninger på baggrund af medarbejdernes erfaringer og tilbagemeldinger fra borgere. Der er særlig opmærksomhed på den viden, der kan udledes af projektet. Det gælder både i forhold til den gode helhedsorienterede samtale, det at stille spørgsmål før vi giver svar, og især arbejdsgange i forhold til dokumentation og borgerens oplevelse af ejerskab.

 

På udvalgsmødet gives en generel status på indsatsen ’Tættere På’, og en uddybende orientering om prøvehandlingen med det nye samtaleværktøj.

 

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Ingen nye aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

 

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 03-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.