Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 22. jan 2019 kl. 17:00

Multikulturelt forum

Konference 1, KUC, Ågade 27

Referat

Resumé

Arbejdsmarkedstilknytningen for ikke-vestlige kvinder er markant lavere end for kvinder med dansk baggrund, og blandt andet derfor er det besluttet at afsætte 95 millioner til en målrettet indsats i kommunerne, en indsats, som skal få kvinderne ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet. Midlerne vil typisk blive brugt til at styrke kontakten og opfølgningen med kvinderne og virksomhederne, således at flere kommer i træningsforløb og ordinært arbejde.   
 
På den baggrund foreslås det at medlemmerne af Multikulturelt forum drøfter, hvordan man lokalt i Kolding Kommune kan understøtte indsatsen med at få flere kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren foreslår,
 
at Multikulturelt forum drøfter forslag og ideer, som kan øge beskæftigelsen blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Beslutning Multikulturelt forum den 20-11-2018

Punktet er udsat til næste møde.

Beslutning Multikulturelt forum den 22-01-2019

Godkendt.
 
Forvaltningen vil til næste møde konkretisere forslagene.
 
Forslagene drøftes på næste møde i Multikulturelt Forum.
 
Herefter sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og Kolding Arbejdsmarkedsråd.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedstilknytningen for ikke-vestlige kvinder er markant lavere end for kvinder med dansk baggrund, og blandt andet derfor er det besluttet at afsætte 95 millioner til en målrettet indsats i kommunerne, en indsats, som skal få kvinderne ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet. Midlerne vil typisk blive brugt til at styrke kontakten og opfølgningen med kvinderne og virksomhederne, således at flere kommer i træningsforløb og ordinært arbejde.   
 
På den baggrund foreslås det at medlemmerne af Multikulturelt forum drøfter, hvordan man lokalt i Kolding Kommune kan understøtte indsatsen med at få flere kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse.
 
Inspirationen til drøftelserne, som kommer til at foregå i grupper, kan komme mange steder fra, blandt andet Aarhus, hvor Kommunen har understøttet projekt Somali Food. https://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2016/december/30/kvinder-klar-til-jobsoegning-paa-rekordtid/
 
Det kan ligeledes indgå i drøftelserne, om integrationspuljen kan være med til at understøtte nye tanker og ideer, og om socialøkonomi og etnisk iværksætteri kan være værktøjer, der kan bringe kvinder med anden etnisk baggrund end dansk tættere på arbejdsmarkedet.
 
Integrationschefen vil på mødet mundtligt fortælle om, hvilke initiativer der er igangsat i Kolding for at få kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse.

Resumé

Munkebo og Skovparken er på regeringens liste over ghettoer i Danmark. Med de nyeste politiske aftaler om bekæmpelse af parallelsamfund kommer begge områder til at stå som nogle af de hårdeste ghettoområder i Danmark.
 
Sådan et stempel skaber negativ omtale og kan være med til at forstærke områdernes udfordringer.
 
Derfor har Byrådet besluttet en ny og klar målsætning for arbejdet med at komme af ghettolisterne og nedsat et § 17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg, er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet kan nedsætte til at varetage særlige opgaver.
 
Det er besluttet at udvalget skal bestå af medlemmer fra Arbejdsmarkedsudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Herudover har Byrådet udpeget et medlem og en formand for §17, stk. 4 udvalget.
 
 • Økonomiudvalget har indstillet Tobias Kristian Jensen Jørgensen som formand, og Benny Dall og Pernille Øhlenschlæger som medlem af udvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget har indstillet Hans Holmer som medlem af udvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget har indstillet Trille Nikolajsen som medlem af udvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget har indstillet Hamlaoui Bahloul som medlem af udvalget
 • Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har indstillet Birgitte Kragh som medlem af udvalget

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 20-11-2018

Punktet er udsat til næste møde.

Beslutning Multikulturelt forum den 22-01-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Munkebo og Skovparken er på regeringens liste over ghettoer i Danmark. Med de nyeste politiske aftaler om bekæmpelse af parallelsamfund kommer begge områder til at stå som nogle af de hårdeste ghettoområder i Danmark.
 
Sådan et stempel skaber negativ omtale og kan være med til at forstærke områdernes udfordringer.
 
Derfor har Byrådet besluttet en ny og klar målsætning for arbejdet med at komme af ghettolisterne og nedsat et § 17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg, er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet kan nedsætte et at varetage særlige opgaver.
 
Det er besluttet at udvalget skal bestå af medlemmer fra Arbejdsmarkedsudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Herudover har Byrådet udpeget et medlem og en formand for §17, stk. 4 udvalget.
 
Nedenstående er valgt til udvalget:
 
 • Økonomiudvalget har indstillet Tobias Kristian Jensen Jørgensen som formand, og Benny Dall og Pernille Øhlenschlæger som medlem af udvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget har indstillet Hans Holmer som medlem af udvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget har indstillet Trille Nikolajsen som medlem af udvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget har indstillet Hamlaoui Bahloul som medlem af udvalget
 • Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har indstillet Birgitte Kragh som medlem af udvalget.
 
Det primære formål med at nedsætte udvalget er, at have fokus på at få Munkebo og Skovparken af ghettolisten.

Resumé

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på alle møder i Multikulturelt forum blive informeret om forskellige projekter og tiltag.
 
På mødet den 20. november 2018 vil der blive informeret omkring nedenstående:
 
 • Cyklistkurser for flygtninge – indhold og status på projektet, som er finansieret af integrationspuljen
 • Barselsprojektet for integrationsborgere – indhold og status på projektet, som er finansieret af integrationspuljen
 • Status på Kulturforståelse
 • Status på repatriering
 • Status på iværksætteri

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Multikulturelt forum drøfter projekterne.

Beslutning Multikulturelt forum den 20-11-2018

Punktet er udsat til næste møde.

Beslutning Multikulturelt forum den 22-01-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på alle møder i Multikulturelt forum blive informeret om forskellige projekter og tiltag.
 
På mødet den 20. november 2018 vil der blive informeret omkring nedenstående:
 
 • Cyklistkurser for flygtninge – indhold og status på projektet, som er finansieret af integrationspuljen
 • Barselsprojektet for integrationsborgere – indhold og status på projektet, som er finansieret af integrationspuljen
 • Status på Kulturforståelse
 • Status på repatriering
 
Integrationschef Bethina Danielsen vil mundtlig gennemgå ovenstående indsatser.

Resumé

Det blev besluttet, at der i 2018 skulle igangsættes en proces, som skal udmøntes i en Fritids- og idrætspolitik i Kolding Kommune, for 2019 – 2021.
 
Udkastet har været i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger. Herefter er udkastet behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget og tilrettet i overensstemmelse med udvalgets drøftelse den 13. november 2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at Fritids- og Idrætsudvalget indstiller udkast til Fritids- og idrætspolitik for 2019 – 2021 til godkendelse.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at punktet har været til skriftlig høring, og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 18-12-2018

Godkendt.

Beslutning Multikulturelt forum den 22-01-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af 2018 er der gennemført en proces, som er udmøntet i et udkast til en Fritids- og idrætspolitik for 2019 – 2021.
 
Processen er gennemført i tæt samarbejde med en strategigruppe bestående af formandskaberne fra:
 • Fritids- og Idrætsudvalget
 • Fritidsrådet
 • Idrætsrådet
 • Spejdersamrådet
 • Aftenskolesamrådet
 • Eliteidrætsrådet
 • Handicapidrætsforeningen
 • Samt en repræsentant fra Parasport Danmark.
 
Der har været tilknyttet en ekstern konsulent med særlig viden på området.
 
I forbindelse med processen har der været afviklet:
 
 • Workshop for medarbejdere i fritidsfaciliteterne samt i fritidsafdelingen
 • Tværkommunal workshop for medarbejdere i Kolding Kommune.
 
I 2017 er der foretaget en analyse af fritids- og idrætsområdet. Analysen afdækker de nuværende forhold og giver en pejling og anbefalinger til fremtidige muligheder samt udviklingspotentialer på fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune. Samtidig er der lavet kapacitetsundersøgelse i udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter.
 
Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sit møde den 6. december 2017 at rapporten fra 2017, vedrørende analyse af fritids- og idrætsområdet skulle inddrages i processen.
 
Rapporten indeholder bl.a.:
 
 • Tilbagemeldinger fra workshops med foreninger, halbestyrelser, medarbejdere, frivillige og øvrige interesserede
 • Tilbagemeldinger fra unge studerende i Kolding
 • Tilbagemeldinger fra bestyrelses- og foreningslederkurser
 • Tilbagemeldinger fra studietur til udvalgte faciliteter på Fyn, for styregruppe og ansatte i fritid og idræt
 • Kapacitetsundersøgelse af udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter.
 
Den nuværende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik er godkendt i 2012. I december 2014 blev det besluttet, at den gældende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik skulle bevares uændret indtil 2017.
I stedet skulle der arbejdes med udvalgte fokusområder. Fokusområderne var fysiske rammer, aktiviteter for alle generationer, borgeren som medskaber samt synliggørelse.
 
Den nuværende Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik samt fokusområderne indeholder elementer som stadig er aktuelle, og derfor er videreført i udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021.
 
Men samfundsudviklingen og den generelle udvikling på fritids- og idrætsområdet betyder ændringer i måden vi som borgere i Kolding Kommune dyrker fritidsaktiviteter på, nu og i fremtiden.
 
Den kommende Fritids- og idrætspolitik skal derfor være med til at favne denne udvikling, samt skabe et fremtidsorienteret og udviklingsparat fritids- og idrætsliv i Kolding Kommune. Det skal ske ved at politikken står på to ben.
 
Fritids- og idrætspolitikken skal:
 • Understøtte det allerede eksisterende fritidsliv for at bevare og udvikle det som virker
 • Formulere en række målrettede indsatser, hvor der kan skabes mest udvikling til gavn for borgere og foreninger.
 
I udkastet til Fritids- og idrætspolitikken for 2019 – 2021 er der arbejdet med ”Aktive fællesskaber gennem hele livet”, som vision for politikken.
 
Endvidere er der arbejdet med følgende indsatsområder:
 
 • Gøre borgerne til medskabere
 • Udvikle en stærk frivillighedskultur
 • Udvikle rammerne for livslang læring
 • Udvikle fremtidens talenter
 • Udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fællesskab
 • Udvikle optimale rammer for et aktivt seniorliv
 • Udvikle tilbud målrettet børn, unge og studerende
 • Styrke mulighederne for deltagelse for alle
 • Fritids- og idrætsevents
 
Udkast til Fritids- og idrætspolitik har været sendt til høring i:
 • Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
 • Seniorudvalget
 • Kulturudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Lokaldemokratiudvalget
 • Social- og sundhedsudvalget
 • Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Fritidsrådet
 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Eliteidrætsrådet
 • Spejdersamrådet
 • Aftenskolesamrådet
 • Kolding Idrætsråd
 • Halbestyrelserne
 • MultiKulturelt Forum
 • Centerbysamarbejde
 • DGI/DIF Visionskommune
 • Kolding Kommunes Hjemmeside
 
Det kan oplyses, at der generelt har været positive tilbagemeldinger vedr. Fritids- og idræts- politikkens indhold, samt ønske om en tværkommunal indsats omkring udmøntning af politikken.
Fritids- og Idrætsudvalget har den 13. november 2018 drøftet og tilrettet udkastet i forhold til de høringssvar, der er kommet. Det reviderede udkast til Fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune 2019 – 2021 er vedlagt dagsordenen.
 
Når Fritids- og idrætspolitikken er godkendt, vil der blive udarbejdet handleplaner vedrørende udmøntning af politikken.

Resumé

Kolding Byråd besluttede den 20. marts 2018 at ansøge om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. Der er udarbejdet et udkast til en visionsaftale ’Bevæg dig for livet’, der indgås med DGI og DIF med det formål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden.
 
Udkastet har været i høring i relevante udvalg, råd, nævn og sammenslutninger og er tilrettet i forhold til høringssvar.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren forslår,
 
at udkastet til Visionsaftalen Bevæg dig for livet indstilles til godkendelse.

Nyt forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at punktet har været til skriftlig høring, og orienteringen tages til efterretning
 
at Fritids- og Idrætsafdelingen på næste møde i Multikulturelt forum den 16. april 2019, vil informere yderligere om projekter på kultur og fritidsområdet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 13-11-2018

Udkast til Visionsaftale Bevæg dig for livet indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Beslutning Multikulturelt forum den 22-01-2019

Godkendt med den tilføjelse, at der på mødet også sættes fokus på bredde idrætten, f.eks. idræt for alle.

Sagsfremstilling

DGI og DIF arbejder ud fra en fælles vision ’Bevæg dig for livet’, der har som mål at sætte Danmark i bevægelse og gøre det til den mest idrætsaktive nation i verden. Helt præcist er målet, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Det betyder blandt andet, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i forening.
 
Kolding Kommune ønsker at få sundere og gladere borgere ved målrettet på tværs af forvaltninger at arbejde med visionen om at få flere i bevægelse, derfor indgås der en aftale om at blive visionskommune under ’Bevæg dig for livet’. En ’Bevæg dig for livet’ visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunes virke arbejder på at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive via indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen.
 
Udkastet til visionsaftalen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DGI, DIF, Kolding Idrætsråd, Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Senior- og Socialforvaltningen.
 
Udkastet til aftalen har været til høring i:
 
 
 
 • Kulturudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Teknik- og Klimaudvalget
 • Socialøkonomi-, Handicap-, og Hjælpemiddeludvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Seniorudvalget
 • Lokaldemokratiudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
 • Aftenskolesamrådet
 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Fritidsrådet
 • Eliteidrætsrådet
 • MultiKulturelt Forum
 • Spejdersamrådet
 • Kolding Idrætsråd
 • Udsatterådet
 • DIF
 • DGI
 
Høringssvarene er samlet i bilaget ”Høringssvar på udkast til visionsaftale Bevæg dig for livet”, som er vedhæftet dagsordenen.
 
Der har generelt været positive tilbagemeldinger samt opbakning til en tværkommunal indsats omkring udmøntning af visionsaftalen.
 
Arbejdsgruppen har tilrettet Visionsaftalen i forhold til de høringssvar, der er kommet. Ændringerne er markeret med rødt i bilaget ”Udkast til visionsaftale Kolding Kommune.
 
Procentantallet af idrætsaktive borgere i en forening i Kolding Kommune samt målsætningen om vækst i procentantallet af medlemmer er justeret i forhold til de nyeste oplysninger.