Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 11. aug 2016 kl. 11:00

Ældrerådet

Lokale 107. 1. sal

Referat

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
 • Dialogmøde med Seniorudvalget den 9. august 2016 vedr. budget 2017.
 • Møde for formand/næstformand i Danske Ældreråd den 24. august 2016

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Dialogmødet med Seniorudvalget forløb godt og Seniorudvalget har lyttet til Ældrerådets forslag.
 
Ældrerådet bringer emnet op om indskud på plejecentrene til formand/næstformandsmødet i Danske Ældreråd.
 
De kommende ældrerådsmøder afholdes fremadrettet på Nicolaiplads. Eget formøde fra kl. 09.00 - 10.30 og ordinært møde med forvaltningen fra kl. 10.30 – 12.00.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Seniorudvalget orienteres om status for budgetlægningen 2017 med tilhørende overslagsår 2018-2020.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Senior- og Socialdirektøren vil på mødet fremlægge status for budgetlægningen 2017.
 
Seniorudvalget fremsendte primo juni måned et teknisk budgetbidrag inkl. en reduktion på 0,6 %.
 
Seniorudvalget skal, jfr. de vedtagne budgetprocedurer, senest den 18. august 2016 fremsende et teknisk budgetbidrag til Centralforvaltningen for så vidt angår ændrede forudsætninger set i forhold til det primo juni fremsendte bidrag.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Der er udarbejdet nyt udvidelsesforslag vedrørende
 
- SEN-A-01 Renovering af køkkener på plejecenterområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at udvidelsesforslag SEN-A-01 tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2017. Alle udvidelsesforslag indgår i et katalog.
 
Seniorudvalget fremsendte i møde den 1. juni 2016 udvidelsesforslag vedrørende:
 
SEN-S-01 Befolkningsprognosens indvirkning
SEN-S-02 Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam
 
Disse forslag kan nu stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
Seniorudvalget skal senest den 18. august fremsende teknisk budgetbidrag til Centralforvaltningen for så vidt angår ændrede forudsætninger set i forhold til primo juni fremsendte bidrag.
                                                                                   
Der er udarbejdet nye udvidelsesforslag vedrørende
 
Beløb i 1.000 kr.
Forslagsnr.
Tekst
2017
2018
2019
2020
SEN-A-01
Renovering af køkkenerne på plejecenterområdet
Anlæg
1.128
 
 
 
 
Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:
 
Forslag nr. SEN-A-01 Renovering af køkkenerne på plejecenterområdet
Køkkenerne på Kongsbjerghjemmet, Vesterled, Bertram Knudsens Have, Teglgårdsparken, og Vesterløkke trænger til at få opgraderet den fysiske ramme, samt udskiftet nedslidt inventar.
 
Opgraderingen og udskiftningen sker med hensyntagen til hygiejniske forhold på sigt, forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til indeklima, samt generel hensyn til miljøet i forhold til at minimere forbrugsafgifter.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Sagen blev drøftet og udsat til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Seniorudvalget besluttede, at udvidelsesforslaget SEN-A-01 ikke fremsendes til det samlede katalog over udvidelsesforslag, idet udgiften til renovering af køkkener indarbejdes i indsatsen under  Værdighedsmidlerne ”Opdatering af pleje- og aktivitetscentre.”
 
Seniorudvalget besluttede, at pålægge forvaltningen at der udarbejdes et udvidelsesforslag om tilbygning af aktivitetscentret i Almind, som skal tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til bevillingsnoter 2017.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at bevillingsnote vedrørende cafeteriapriser videreføres i budgetforslag 2017-2020
 
at bevillingsnote vedrørende Seniorområdet, demografiudviklingen videreføres i budgetforslag 2017-2020.

Sagsfremstilling

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter skal fremsættes af byrådets medlemmer.
 
For 2017 er der i det af Byrådet vedtagne budgetforslag for 2017 indarbejdet følgende bevillingsnote i budgetforslaget:
 
0.04 - Cafeteriapriser
Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.
 
Noten er videreført fra budget 2016.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2016 er der herudover følgende bevillingsnote, som foreslås videreført.
 
Seniorområdet, demografiudviklingen
Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Det er aftalt, at der skal afholdes et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Seniorudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet i efteråret 2016. 
 
Ældrerådet drøfter hvilke emner de gerne vil medtage til mødet.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at Ældrerådet drøfter forslag til emner, de gerne vil medtage på fællesmødet.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Følgende emner blev udvalgt:
 
 • Fælles flader mellem Handicaprådet og Ældrerådet
 • Pårørendepolitik i Kolding Kommune

Resumé

Forebyggende hjemmebesøg aftales individuelt med den enkelte borger. Som supplement til afholdelse af individuelle forebyggende hjemmebesøg ønsker Kolding Kommune, at styrke den forebyggende indsats i forhold til borgere i aldersgruppen 75 – 80 år.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med virkning fra den 1. januar 2016 har en ændring af Serviceloven givet mulighed for mere differentierede forebyggelsestilbud, herunder at afholde kollektive arrangementer som alternativ til individuelle besøg i borgerens eget hjem. Kollektive arrangementer giver mulighed for, at få kontakt til nogle af de borgere, som ellers takker nej til et hjemmebesøg. Samtidig kan kollektive arrangementer styrke netværksdannelsen for deltagerne.
 
Det er de forebyggende medarbejdere i Kolding kommunes Senior- og Sundhedsrådgivning som står bag tilbuddet, som skal ses som et alternativ til de forebyggende hjemmebesøg der årligt tilbydes til kommunes ældre borgere.
 
Formålet med afholdelse af fælles arrangement for borgere, der er fyldt 75 år er, at styrke den forebyggende indsats i forhold til borgere i aldersgruppen 75 – 80 år. Ved arrangementet formidler kommunen informationer, som kan medvirke til at øge borgernes trivsel og styrke deres mulighed for at forblive selvhjulpne og aktive i hverdagen. De borgere, der takker nej til at deltage i arrangementet, tilbydes alternativt et besøg i eget hjem.
 
Borgerne vil modtage invitationen personligt som brev fra kommunen, og sammenkomsterne vil blive afviklet på nogle af de brugerstyrede aktivitetshuse.
 
Ved arrangementerne vil kommunen være vært med kaffe/kage. Undervejs vil der være information om lokale aktivitets-, samværs- og træningstilbud, samt orientering om kommunens indsatser omkring bl.a. hjælpemidler, hjemmehjælp, demens. Der vil være mulighed for at komme med forslag til andre indsatser på ældreområdet.
 
Det første fælles arrangement er planlagt til afvikling ultimo august 2016 på Midtgården i Kolding.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Sagen udsat til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Resumé

Ved mail af 5. juni har Lis Ravn Ebbesen (F) stillet følgende forslag.
 
”På byrådsmødet 30. maj 2016 nævnte både SF og Venstres Birgitte Kragh muligheden for at ældre ved flytning via et kommunalt lejemål til et andet kunne undgå at betale indskud.
SF ved Lis Ravn Ebbesen foreslår at en sådan ordning igangsættes i Kolding Kommune.”

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Senior- og Socialforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen har sammen undersøgt, om der kan igangsættes en ordning, hvor kommunen undlader at opkræve indskud for en plejebolig, hvis beboeren flytter til plejeboligen fra en anden plejebolig, hvor der er betalt indskud.
 
Indledningsvis bemærkes, at der skal betales indskud i almene boliger svarende til 2 % af anskaffelsesbeløbet for byggeriet. Dette gælder også kommunalt ejede plejecentre opført efter almenboligloven. Plan og Boligudvalget er ligeledes orienteret herom i møde den 13. juni 2016.
 
Der er enkelte undtagelser hertil, som dog i praksis har et begrænset anvendelsesområde:
 
 1. I forbindelse med nedlæggelse af et ældre plejecenter opført efter servicelovens § 192, hvor beboerne ikke har betalt indskud, kan kommunen ifølge almenboliglovens § 74 ikke opkræve indskud, når den ældre genhuses i en almen plejebolig. Dette er f.eks. sket i forbindelse med indflytning på Bertram Knudsens Have, hvor mange kom fra et andet nedlagt plejecenter.
 
 1. Hvis en flytning sker internt på et plejecenter - fra en lejlighed til en anden - har ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter i 2014 oplyst Kolding Kommune, at det vil være lovligt at overføre det oprindelige indskud til den nye bolig og dermed undlade separat at opkræve indskud. Det allerede betalte indskud vil så skulle dække to istandsættelser, da den fraflyttede bolig skal istandsættes og den fraflyttende er forpligtet til at afholde udgiften til denne istandsættelse. Kommunen risikerer dermed som udlejer, at der ikke er betalt nok i indskud til at dække udgifterne ved fraflytning eller lejemålets ophør ved beboerens død.
 
 1. Hvis der er tale om en flytning mellem to kommunalt ejede plejecentre kan kommunens boligadministration i den konkrete situation undlade at opkræve indskud, idet det er muligt at foretage en intern omkontering, så indskuddet overføres fra et center til et andet. Igen vil det betalte indskud skulle dække to istandsættelser.
 
Til punkt 2 og 3 bemærkes, at hvis beboeren har modtaget lån til indskuddet kan indskuddet ikke overføres til det nye lejeforhold, da indskudslån i henhold til reglerne forfalder til betaling ved fraflytning. Der er statsrefusion for en del af lån til indskud, som ikke tilbagebetales af beboeren (eller beboerens dødsbo), hvorfor man ikke kan fravige disse regler.
 
Endvidere understreges, at det er en forudsætning for anvendelse af pkt. 2 og 3, at der er tale om flytning internt på eller mellem kommunalt ejede plejecentre, da vi ikke kan pålægge de almene boligselskaber at tage imod en borger uden at denne betaler indskud, herunder ved interne flytninger på plejecenter ejet af alment boligselskab.
 
Kommunen kan således ikke indføre en generel ordning, hvor indskud i plejebolig ikke opkræves, når beboeren flytter til plejeboligen fra anden plejebolig.
 
Det tilføjes afslutningsvis, at kommunen i praksis allerede anvender pkt. 2 og 3 ved konkret henvendelse og når ovennævnte forudsætninger foreligger, men at der er ganske få henvendelser herom og det er meget sjældent, at forudsætningerne er opfyldt.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2016

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at tilslutte sig henvendelsen til Kommunernes Landsforening, idet henvendelsen forelægges udvalget til godkendelse.

Beslutning Seniorudvalget den 05-10-2016

Godkendt med den tilføjelse, at skrivelsen til KL også sendes til relevante udvalg i Folketinget.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-10-2016

Godkendt med den tilføjelse, at skrivelsen også sendes til relevante udvalg i Folketinget.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

August udgaven udsættes til den 17. september 2016.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
 • Venteliste til plejeboliger
 • Tilmelding til Seniordag den 30. november 2016
 • Tilmelding til temadag om ældrerådsvalg 2017 den 5. oktober 2016
 • Tilmelding til frivillighedsfest den 31. august 2016
 • Budgethøringsmøde den 19. september 2016
 • Ældrerådets budget 2016
 • Status på udmøntning af værdighedspolitikken

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Tilmelding til Seniordag den 30. november 2016:
Svend Aage Schiermer, Ritta Ravnholt, Niels Erik Thrane, Bent Nielsen, Ellen Andersen Toldshøj.
 
Tilmelding til temadag om ældrerådsvalg 2017 den 5. oktober 2016:
Christian Gøttig, Jytte Duus Andersen, Inger Rotne, Henry Clausen, Bent Nielsen, Niels Erik Thrane, Molle Lykke Nielsen.
 
Tilmelding til frivillighedsfest den 31. august 2016:
Christian Gøttig, Jytte Duus Andersen, Inger Rotne, Henry Clausen, Bent Nielsen, Bent Justesen, Niels Erik Thrane, Ritta Ravnholt, Ivan Johansen, Ingelise Johnsen, Molle Lykke Nielsen, Ellen Andersen Toldshøj.
 
Tilmelding til FN’s internationale ældredag den 30. september 2016:
Jytte Duus Andersen, Inger Rotne, Henry Clausen, Bent Nielsen, Bent Justesen, Molle Lykke Nielsen, Niels Erik Thrane, Ritta Ravnholt, Svend Aage Schiermer, Ingelise Johnsen, Ellen Andersen Toldshøj
 
Deltagelse i budgethøringsmøde den 19. september 2016 kl. 13.00:
Inger Rotne, Henry Clausen, Bent Nielsen, Bent Justesen, Molle Lykke Nielsen, Niels Erik Thrane, Svend Aage Schiermer, Ritta Ravnholt, Ingelise Johnsen.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Ingen punkter.