Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 28. feb 2018 kl. 16:00

Kolding Talentråd

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1

Referat

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at Eliteidrætsrådet vælger en formand for Eliteidrætsrådet for perioden 2018 – 2021.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Eliteidrætsrådet vedtog at udpege Tanya Buchreitz Løwenstein som formand.

Sagsfremstilling

I henhold til §4 i vedtægt for Kolding Kommunes Eliteidrætsråd vælger rådet selv sin formand.
 
Valget foretages som et flertalsvalg efter reglerne i §24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.
 
Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af rådet. Hvis flere har været medlem lige længe, ledes valget af det ældste af disse.
 
Valget ledes af Lene Hauge.

Resumé

I henhold til §4 i vedtægt for Kolding Kommunes Eliteidrætsråd vælger Eliteidrætsrådet selv sin næstformand.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at Eliteidrætsrådet vælger en næstformand for Eliteidrætsrådet for perioden 2018 – 2021.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Eliteidrætsrådet vedtog at udpege Jesper Kjølhede som næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til §4 i vedtægt for Kolding Kommunes Fritidsråd vælger rådet selv sin næstformand.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand efter reglerne om flertalsvalg i henhold til §24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Resumé

Der fremsendes udkast til forretningsorden for Eliteidrætsrådet.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at det fremsendte udkast godkendes.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

I henhold til §4 i vedtægt for Kolding Kommunes Eliteidrætsråd fastsætter rådet selv sin forretningsorden.

Resumé

Udkast til fordeling af budget 2018 fremsendes til Eliteidrætsrådets godkendelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at udkastet til fordeling af budget 2018 godkendes.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Under Fritids- og Idrætsområdet er der afsat 2.236.000 kr. til Eliteidrætsrådets arbejde i 2018. Dertil kommer 50.000 kr., som Team Danmark yder i tilskud i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Team Danmark.
 
 
Budget for Kolding Elite 2018
Budget 2017 i t. kr.
Budget 2018 i t. kr.
1
Samlet Budget inkl. tilskud fra Team Danmark
2.206
2.286
2
Støttekoncept inkl. løntilskud til klubber
330
375
3
Udviklingstiltag
103
138
4
Kolding Elite atleter i ungdomsuddannelserne
0
139
5
Egenbetaling udøverne i ungdomsuddannelserne
0
-84
6
Understøttelse af fleksible ungdomsuddannelser
50
50
7
Tilskud til akademi
155
0
8
Kostvejleder, fysisk træner og mentaltræner
230
330
9
Eliteidrætslinje
355
355
10
Træneruddannelse
100
100
11
Klubudviklingsforløb inkl. støtte til klubber for at realisere udviklingsplan
186
186
12
Markedsføring
16
16
13
Administration – møder og kurser
60
60
14
Idrætsskoler 0.-6. klasse
621
621
 
Restbeløb
0
0
 
Noter:
 
 1. Kommunalt budget tillagt tilskud på 50.000 kr. fra Team Danmark.
 2. Der er etableret samarbejde med drengefodbold, og der forventes at være ekstra påsætning af trænere i mindre idrætsgrene, hvor flere vil kunne honorere krav fra støttekoncept om 3 udøvere til en træner, da træningsmiljø er samlet for både folkeskole og ungdomsuddannelserne.
 3. Til prioritering af pilotprojekter, nye udviklingstiltag eller optimering af eksisterende tiltag under Eliteidrætsrådet.
 4. Beløbet dækker sammen med stigningen i post 8 over det beløb, der hidtil er brugt til træningsordning i ungdomsuddannelserne. Det er højere end tidligere men skal også fratrækkes den indtægt, der er i egenbetaling i post 5.
 5. Udøvere i ungdomsuddannelserne har en egenbetaling for at deltage i ordningen.
 6. Der er afsat en fri pulje til at understøtte skolefleksibilitet på ungdomsuddannelserne eks. i form af supplerende undervisning. Der pågår et arbejde om at optimere samspillet mellem skole og sport, hvor midlerne kan komme i spil selvom, de ikke har været udnyttet de seneste år.
 7. Samarbejde med IKA er ophørt, og midlerne er anvendt som i skitseret i punkt 5.
 8. Øget brug af fysiske trænere, behandling og ekspertbistand til atleter i ungdomsuddannelserne er baggrunden for stigningen i denne post.
 9. Posten til Brændkjærskolens eliteidrætslinje dækker over tøjpakke, behandlingsmulighed, transport fra ketchercentret, foredrag og kurser.
 10. Tilskud til træneruddannelse jf. støttekoncept
 11. Ca. 1/3 af midlerne anvendes til klubudviklingskonsulent, og de resterende midler er afsat til tilskud til klubberne, når/hvis de opnår målsætninger i udviklingsplan som skitseret i Kolding Elites støttekoncept.
 12. Til promovering på facebook og tryksager.
 13. Elitekommuneaftale med DHF, inspirationsoplæg, Talentpris og diverse udgifter.
 14. Årlig kursusdag for idrætslærere på 7 idrætsskoler samt tilskud til eliteforeningers deltagelse i idrætsundervisning til opkvalificering af lærere og øget motivering til idrætsdeltagelse af elever.

Resumé

Udkast til støttekoncept for Kolding Elites samarbejdsklubber 2018-2019 fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at udkastet godkendes.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med Kolding Elites støttekoncept er at regulere samarbejdet med de lokale klubber og synliggøre støttemulighederne. Udkastet til støttekoncept for 2018-2019 tager udgangspunkt i det gældende støttekoncept for 2017-2018 med enkelte justeringer.
 
På Eliteidrætsrådets møde i november 2017 blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremkomme med et oplæg til konsekvensbeskrivelse, hvis samarbejdsklubber ikke tager del i klubudviklingsforløbet.
 
På samme måde som de øvrige forventninger til klubberne om at sikre udvikling af deres talentmiljøer, er det i udkastet til støttekoncept 2018-2019 noget man scorer point for i klubanalysen. Det er indarbejdet i udkastet til støttekoncept 2018-2019, hvor klubudviklingen ikke længere er sat op som et ultimativt krav, men derimod er det svært at bevæge sig højt op i støttekonceptet uden at tage aktivt del i klubudviklingsforløbet.
 
Der er flere point at hente i analysen, hvor man nu kan score 105 point mod 95 point tidligere. Pointkravene er også justeret tilsvarende op til de fire indplaceringskategorier. Baseret på den score klubberne fik i støttekonceptet for 2017-2018 vil de fleste klubber rykke en kategori ned i støttekonceptet, hvis ikke de har fulgt klubudviklingen. De vil ligeledes heller ikke kunne modtage tilskud for at realisere mål i deres udviklingsplan.
 
Navnene på kategorierne er justeret. I udkastet til støttekoncept for 2018-2019 er kategorierne benævnt henholdsvis A-klubber, B-klubber, C-klubber og U-klubber.

Resumé

Kolding Svømmeklub søger om tilskud til træneruddannelse.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at der ydes støtte 5.700 kr. svarende til 60% af kursusudgiften.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilskuddet søges til et modul i diplomtræneruddannelse, der er DIFs næsthøjeste træneruddannelse. Diplomtræneruddannelsen henvender sig til trænere, som har et idrætsteoretisk fundament, og som har gennemført en træneruddannelse svarende til DIFs Træner 2. Uddannelsen indeholder 165 timers undervisning fordelt på 3 blokke.
 
Kolding Svømme Klub oplyser, at der søges til klubbens cheftræner, der også er morgentræner på eliteidrætslinjen. Klubben oplyser endvidere, at den senere fremsender ansøgning på efterfølgende moduler, men det er endnu uklart, hvor meget den pågældende træner skal have, da han forventes at kunne få merit for dele af uddannelsen med baggrund i hans uddannelsesmæssige baggrund.
 
Kolding Elites støttekoncept giver mulighed for at yde tilskud på 60% af kursusudgifterne dog maks. 35.000 kr. til kategori 3/talentklubber, som Kolding Svømmeklub er indplaceret 3.
 
Klubben oplyser at have haft udgifter til uddannelsen på 14.643 kr. Udgifterne er fordelt på 9.500 kr. til kursusafgift og 5.143 kr. til brobizz, forplejning og overnatning. Der resterer inden dagens møde 100.000 kr. i puljen til træneruddannelse for 2018, såfremt det fremsendte udkast til budget godkendes.

Resumé

KoldingQ søger om tilskud til uddannelse af træner.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at der ydes tilskud på 6.700 kr. svarende til 50% af kursusudgiften, idet træneren ikke vurderes at have en primær funktion i forhold til Kolding Elites målsætning.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Sagen blev udsat til næste møde med henblik på behandling af kriterier for tilskud til træneruddannelse.

Sagsfremstilling

Tilskuddet søges til B2-trænerkursus, der er DBUs tredjehøjeste træneruddannelse, hvis efterfølgende eksamen vælges til. DBU B2-træner er en uddannelse på 80 timer fordelt ud på en uge og to weekender. Uddannelsen kommer omkring emner som teknik, taktik, fysiologi, fairplay, ledelse og pædagogik. DBU B2-træner uddannelsen tilbydes trænere, som har gennemført DBUs B1 og man har efterfølgende mulighed for at tage en afsluttende eksamen, der giver B-licens.
 
KoldingQ oplyser, at der søges om tilskud til uddannelse af assistenttræneren på klubbens 3F-ligahold. Træneren fungerer både som assistenttræner på 3F holdet og som fysioterapeut og fysisk træner. Han varetager for en stor del individuel kompetencetræningen med de enkelte spillere på banen.
 
Kolding Elites støttekoncept giver mulighed for at yde tilskud på 70% af de udgifter, som ikke er dækket af andet tilskud dog maks. 35.000 kr. til kategori 1/internationale talentklubber, som KoldingQ er indplaceret som. Prisen for kurset er 13.400 kr.
 

Resumé

Kaizen Karate Do søger om optagelse af samarbejde med Kolding Elite.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår,
 
at anmodningen imødekommes,
 
at Kaizen Karate Do indplaceres i Kolding Elites støttekoncept som udviklingsklub.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kaizen Karate Do er en kampsportsklub grundlagt i 2011 i Kolding, som træner karate stilarten Itosu Ryu. Indenfor Karate konkurreres der i to forskellige discipliner. Kumite er den traditionelle kamp, hvorimod kata er et mønster af bevægelser, der indeholder angrebs- og blokeringsteknikkker, hvor der vurderes på udførelsen.
 
Klubben har 5 udøvere på talentcenter i kumite og 4 i kata, hvoraf to af talenterne er udtaget i begge discipliner.
 
Kaizen Karate Do har gennemgået klubanalysen i Kolding Elites Støttekoncept for 2017-2018 med en score på 58. Der har været en fin dialog med Dansk Karate Forbund, der kunne bakke op om klubben som et godt talentmiljø i en positiv udvikling.
 
Udgifterne til en udviklingsklub kan normalt indeholdes indenfor maksimalt 10.000 kr. til at dække klubudvikling. Et samarbejde med Kaizen Karate Do forventes derfor at kunne indeholdes i Kolding Elites samlede budgetramme.

Resumé

Der gives på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen på Eliteidrætsrådets område.

Sagen behandles i

Eliteidrætsrådet.

Forslag

Elitekoordinatoren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Eliteidrætsrådet den 28-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.
 
Der orienteres bl.a. om status på:
 
 • Boforhold
 • Brændkjærskolens Eliteidrætslinje
 • Trænerkontor
 • Netværk og arrangementer