Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 13. maj 2015 kl. 09:00

Kulturudvalget

Godset

Referat

Resumé

Kultur Logens nuværende lejekontrakt på Esbjergvej 108, Harte, udløber ved udgangen af 2015.

Kulturudvalget har den 8. december 2014 pålagt By- og Udviklingsforvaltningen, i dialog med brugerne, at undersøge muligheden for placering af Kultur Logen i City, f.eks. på/ved Kolding Havn. 


Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at lokalerne på Esbjergvej 108, Harte, stilles til rådighed for Kultur Logen i en 5-årig periode med husleje og driftsstøtte fra kommunen, hvorefter ordningen evalueres,
 
at forvaltningen pålægges at udarbejde et ændringsforslag til budget 2016 med henblik på at finde midler til drift og vedligehold af Esbjergvej 108, Harte.

Sagsfremstilling

Kultur Logen er en forening af kunstnere og kreative folk. Medio 2012 fik de af kommunen stillet Esbjergvej 108 til rådighed. Det er i dag et velfungerende sted for subkulturel udfoldelse og alternative tilbud. Der vurderes at være ca. 50-70 ugentlige brugere af Råværket.

Proces i dialog med Kultur Logen:
By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med repræsentanter fra Kultur Logen om udarbejdelse af en række kriterier og ønsker for de fysiske rammer. Disse kriterier er indgået i forvaltningens undersøgelse af mulighederne for et nyt sted til Kultur Logen. Forvaltningen har endvidere været i dialog med Kultur Logen undervejs i processen.
 
Kriterierne er følgende:

 • Placeringen må gerne være bynær, men med omtanke i forhold til naboer - her tænkes på lydgener osv. i forbindelse med arrangementer. Kultur Logen er dog indstillet på at indordne sig.
 • Det er væsentligt, at det er en bygning, der må bruges til kreativ udfoldelse, selvfølgelig med mådehold og respekt.
 • Der skal være tilhørende udearealer med plads til graffitivægge, så det er muligt at male udendørs samt at have plads til større arrangementer såsom workshops, festivaler, Graffiti Get Down, evt. bålplads osv.
 • Bygningen skal være inddelt i flere rum, så der er plads til forskellige værksteder. Der er ca. 50-70 ugentlige brugere af stedet.
 • Rum til et lydstudie samt indspilningsstudier.
 • Hal eller lignende, hvor man kan male og udfolde sig kreativt indendørs i vintermåneder og ved dårligt vejr, herunder er gode muligheder for udluftning nødvendig.
 • Plads til opbevaring.
 • Brugbare toiletforhold.
 • Køkken (ikke en nødvendighed).
 • Internettilgang.
 • Vand og varme.
 • Der skal være mulighed for, at Kultur Logen kan komme og gå som de vil (som nu, hvor de selv er ansvarlige for nøgler).
 • Vedligeholdelseskonti-aftale.
 • Ønske om plads til afholdelse af koncerter indendørs.
 • Ønske om at bygningen så vidt muligt skal kunne huse et større arrangement (besøgstal på mellem 150-250 personer).
 
Muligheder for ny placering:
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en ny placering af Kultur Logen nærmere City, både ejendomme ejet af Kolding Kommune såvel som privatejede ejendomme.
 
Forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes egnede bygninger til formålet med placering i City. Endvidere kan det oplyses, at arealerne på Kolding Havn ikke er en mulighed, da lokalplanen ikke giver mulighed herfor. 
 
Forvaltningen har fundet frem til følgende to muligheder:
 
Niels Bohrs Vej 14, Kolding
Blandt de privatejede ejendomme har forvaltningen fundet frem til en mulig ejendom på Niels Bohrs Vej 14, som overordnet passer til Kultur Logens kriterier, herunder en placering nærmere City.

Ejendommen på Niels Bohrs Vej 14 er en erhvervsejendom (tidligere TDC kontorer). Lejemålet omfatter en ejendom på i alt 1.378 m². Den består af et stueplan på 1.055 m² samt en stor kælder på 323 m². Grunden har et areal på i alt 14.427 m² bestående af parkeringsplads samt en tennisbane og tilhørende grønne områder.
 
Ejendommen består desuden af yderligere 786 m², som er udlejet til erhverv.
 
Prisen på lejemålet er ca. 400.000 kr. pr. år. Hertil skal indberegnes udgifter til den årlige drift samt vedligehold, som anslås til at være 50.000 kr. Udgifter til årligt forbrug anslås til at være 85.000 kr. Udgifter til indflytning, herunder opsætning af ventilationsanlæg anslås til at være 150.000 kr.
 
Samlet vil der forventeligt være årlige udgifter i omegnen af 535.000 kr. Dertil den anslåede udgift i forbindelse med indflytning på 150.000 kr., samt udgiften til deponering i forbindelse med at kommunen indgår nyt lejemål.
 
Størrelsen af deponeringen vil være den højeste af følgende værdier:
 
1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms.
2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.
 
Ved fraflytning af lejemålet må der endvidere beregnes et større beløb til istandsættelen.

For at bygningen skal kunne bruges til formålet, vil det kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan. Endvidere vil det antageligt kræve en byggetilladelse med henblik på en ændret anvendelse af ejendommen.
 
Esbjergvej 108, ”Råværket”
I kulturbudgettet er der afsat 122.000 kr. årligt til diverse udgifter til bygningen. Dette beløb er overført fra Vej og Park-området til kulturområdet.
 
Kolding Kommunes årlige udgifter til ejendommen på Esbjergvej 108 beløber sig til ca. 85.000 kr. til el, varme og vand samt ca. 30.000 kr. til drift.
 
Forvaltningen vurderer, at en akut og nødvendig vedligehold af ejendommen vil beløbe sig til ca. 440.000 kr. og at fremtidige vedligeholdsudgifter som et minimum vil beløbe sig til 100.000 kr. årligt. En akut og nødvendig vedligehold dækker bl.a. renovering af tag i køkkenregion, udskiftning af vandskadede loftplader, gennemgang af kloaker pga. lugtgener, renovering af varme og ventilation, udskiftning af defekte tagpladerygninger på staldbygning m.m.
 
Samlet vil der forventeligt være årlige udgifter i omegnen af 215.000 kr. Dertil kommer den anslåede udgift i forbindelse med akut vedligehold på ca. 440.000 kr.        

Forvaltningens vurdering:
Forvaltningen har fremvist ejendommen på Niels Bohrs Vej 14 til repræsentanter fra Kultur Logen. Selvom placeringen i industrikvarteret er god og med lettere adgang til/fra Kolding midtby, ligger ejendommen stadig i en sådan afstand fra byen, at Kultur Logen vurderer, at det ikke vil tiltrække flere brugere.
 
Kultur Logen finder desuden ikke bygningen egnet som nyt sted, da den ikke vil kunne leve op til de funktioner, som er til stede på Esbjergvej 108. Bl.a. er der ikke ”højt til loftet” – der mangler en hal til at male, gode udendørsarealer og generel plads til afholdelse af Kultur Logens årlige arrangementer og koncertvirksomhed, herunder større festivaler og lignende, hvor der kommer mellem 150–250 gæster. Herudover er køkkenfaciliteterne meget begrænsede, her mangler bl.a. en ovn.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de på nuværende tidspunkt oplyste muligheder samt på baggrund af dialog med Kultur Logen og i forhold til deres kriterier, at ejendommen på Niels Bohrs Vej 14 ikke er en oplagt mulighed for en ny placering.
 
Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af ovenstående undersøgelse samt evaluering af Kultur Logen fra marts 2014, at rammerne på Esbjergvej 108 fortsat er de bedst egnede til formålet, såfremt der afsættes midler til den nødvendige vedligeholdelse. De mange rum og den store garage giver brugerne mulighed for at sprede kreativiteten ud over mange forskellige områder (foto, maleri, graffiti, musik osv.). Kultur Logen har oparbejdet god kontakt med naboerne og er blevet accepteret i området. Her er desuden god plads til at udfolde sig fysisk og afholde koncerter og festivaller for et større publikum samt opstille graffitivægge. Blot kan afstanden til byen og de manglende busruter være en udfordring for brugerne.
 
Fra et økonomisk perspektiv er bygningen på Esbjergvej 108 på sigt også en bedre løsning, da der er tale om en kommunal ejendom fremfor et lejemål med en høj årlig lejepris.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at lokalerne på Esbjergvej 108 stilles til rådighed for Kultur Logen i en 5-årig periode med husleje og driftsstøtte fra kommunen, hvorefter ordningen evalueres.
 
Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at der laves et forslag om at få afsat midler på budget 2016 til drift og vedligehold af bygningen.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Der er afholdt en workshop for at få input til en justering og kvalificering af retningslinjerne for skiltning langs indfaldsvejene samt på LED-infoskærmene.
 
Resultatet af workshoppen peger bl.a. på, at der overvejende er interesse for en både-og løsning i forhold til LED-infoskærme samt fysiske skilte i vejsiden.
 
På workshoppen blev det også klart, at ønsker og behov for skiltning ved henholdsvis Kolding og centerbyerne adskiller sig markant. Den politiske beslutningsproces vil derfor fremadrettet køre i to spor, der varetager henholdsvis behovet for skiltning ved Koldings indfaldsveje og centerbyernes muligheder for skiltning.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Teknikudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Teknikudvalget besluttede henholdsvis den 14. januar 2015 og den 2. februar 2015, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle inddrage en bred række interessenter med henblik på at samle input til en justering og kvalificering af retningslinjerne for skiltning ved indfaldsvejene samt på de opsatte LED-infoskærme.
 
Derfor blev der den 8. april 2015 afholdt en workshop med omkring 55 deltagere, primært foreningsaktive. Deltagerne blev præsenteret for de tre politisk vedtagne scenarier, der repræsenterer yderpunkter for, hvordan en fremtidig model kan tænkes.
 
Første scenarie skitserede en model med ”lige plads til alle”, hvor finansieringen er skattebetalt og især de mindre arrangementer fra foreninger kommer på skærmene, mens en række større aktører får mulighed for at sætte skilte op i vejsiden.
 
Andet scenarie vægtede branding af byen. Gennem en medium-høj prissætning og en klar stillingtagen til, hvilken fortælling info på LED-skærmene er udtryk for, skal der prioriteres, så de største og mest relevante annoncører får visning på skærmene, mens vejsideskilte helt undgås. Denne metode vil delvist blive finansieret gennem annoncørerne. 
 
I tredje scenarie er den bærende ide at sætte prisen højt, men i øvrigt regulere minimalt i, hvad der skal vises på skærmene. I dette scenarie er vilkårene for annoncering tilnærmet markedsvilkår og de, der annoncerer, er dem, der kommer først til mølle.
 
Efterfølgende gav deltagerne gennem en designproces udtryk for, hvorledes de gerne så en skiltning vægtet fremover, samt hvilke behov de har som potentielle annoncører og som borgere i Kolding kommune.
 
Hovedpointer fra workshoppen var:
•        Overvejende ønske om stringent design i skiltningen.
•        Overvejende ønske om en både-og løsning i forhold til LED og analog skiltning.
•        Overvejende enighed om, at formålet er at reklamere og skabe synlighed for arrangementer og aktiviteter – der var ikke interesse for en kommerciel løsning.
•        Overvejende ansås målgruppen for at være lokale borgere.
•        Overvejende var der ønske om en skattefinansieret løsning. Enten gratis eller med en meget lav betaling fra den enkelte annoncør.
•        Flere udtrykte ønske om at koble de fysiske skærme til digitale platforme, fx oplev.kolding.dk.
 
En spørgeundersøgelse rundsendt til By- og Udviklingsforvaltningens testpanel samt en rundbordssamtale med panelet pegede i en tilsvarende retning. Testpanelet er en bredt sammensat gruppe af borgere, der har indvilliget i, i en prøveperiode, at fungere som ”talerør for borgeren i Kolding kommune” ved at give feedback på forskellige tiltag, der tænkes igangsat – f.eks. retningslinjerne for skiltning.
 
Feedback fra workshop samt testpanelet har afstedkommet et behov for yderligere afdækning af mulighederne for annoncering samt økonomien forbundet hermed. By- og Udviklingsforvaltningen arbejder videre med forskellige modeller.
 
På workshoppen stod det klart, at behov og ønsker i centerbyerne adskiller sig fra dem, der gør sig gældende ved Kolding, og at behovene i henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup heller ikke er enslydende. Samtidig stemmer de input, der kom vedrørende centerbyerne, ikke overens med de udmeldinger, forvaltningen har fået gennem dialog med centerbyerne i efteråret 2014.  Som en følge heraf er der behov for en nærmere dialog for at sikre en løsning, der bedst muligt tilgodeser behovene i centerbyerne.
 
Som en konsekvens af de pointer, der kom frem på borgermødet og fra testpanelet, vil der blive udarbejdet to dagsordenspunkter om vejsideskiltning og annoncering på LED.
 
1. Annoncering ved indfaldsvejene omkring Kolding, hvor en ny praksis skal besluttes, der potentielt omfatter både fysisk skiltning samt LED-infoskærme, herunder økonomiske konsekvenser i forbindelse med 2-3 mulige scenarier.
2. Forslag til proces for det videre forløb i forhold til annoncering i og omkring centerbyerne.
 
Dagsordenspunkterne vil blive behandlet på et fælles møde mellem Kulturudvalget og Teknikudvalget i august 2015. Herefter vil de endelige retningslinjer blive udarbejdet. Disse vil også være med til at danne grundlag for udarbejdelsen af retningslinjer for øvrig elektronisk skiltning i Kolding Kommune. Det elektroniske skilteregulativ forventes udarbejdet i efteråret 2015.

Beslutning Teknikudvalget den 04-05-2015

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremsender evaluering af driftsmodellen for Legeparken til efterretning.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at evaluering af driftsmodel for Legeparken tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

I henhold til budgetnote for budget 2015 skal driftsmodellen for Legeparken evalueres i foråret 2015.
 
Driftsmodellen tager afsæt i, at By- og Udviklingsforvaltningen overtog ansvaret for Legeparken i 2013 mod, at Centralforvaltningen (Jobcentret) fortsat varetager ansvaret for de aktiverede borgere i parken.
 
Baggrund
I 2011 udarbejdede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Centralforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen samt Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen et oplæg om ”Legeparken – et attraktivt sted for fællesskab”. På baggrund af dette oplæg foreslog Arbejdsmarkedsudvalget den 10. april 2013, at Legeparken fremadrettet skulle organiseres under By- og Udviklingsforvaltningen.
 
Byrådet vedtog styrelsesændringen den 9. september 2013 og som følge deraf blev Legeparken organisatorisk flyttet til By- og Udviklingsforvaltningen. Økonomien omkring Legeparken er ligeledes overdraget til By- og Udviklingsforvaltningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. november 2013, at By- og Udviklingsforvaltningen i foråret 2014 skulle udarbejde en udviklingsplan for Legeparken som kultur- og fritidsprojekt med afsæt i den model, som Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 10. april 2013. Kulturudvalget godkendte denne udviklingsplan i august 2014.
 
Ved budget 2015 blev der afsat 1.000.000 kr. samt 500.000 kr. pr. år i overslagsårene til gennemførelse af udviklingsplanen for Legeparken.
 
På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 blev det besluttet, at driften af Legeparken skulle organiseres som en BUM-model (Bestiller, Udfører, Modtager) med By- og Udviklingsforvaltningen som bestiller og Centralforvaltningen som udfører. Det er denne model, der hermed evalueres.
 
Evaluering af driftsmodellen
Centralforvaltningen (Jobcenteret) og By- og Udviklingsforvaltningen har på baggrund af den politiske beslutning indgået en driftsaftale, der tager afsæt i, at By- og Udviklingsforvaltningen bestiller Centralforvaltningen til at løse en række opgaver i Legeparken (BUM-modellen). 
 
Driftsaftalen
Formålet med aftalen er at sikre, at driften, herunder vedligeholdelsen i Legeparken, fastholdes på et tilfredsstillende niveau samtidig med, at aktiveringsindsatsen tilrettelægges med fokus på udmøntning af udviklingsplanen for Legeparken.
 
Med driftsaftalen er By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen (Jobcentret) blevet enige om følgende målsætninger:
- Værdi for gæster og aktiverede
Målsætningen med overførsel af Legeparken fra Centralforvaltningen til By- og Udviklingsforvaltningen er at skabe mere attraktive rammer for kulturelle fællesskaber, oplevelser og leg gennem et bredere samarbejde bl.a. mellem uddannelses- og kulturinstitutioner samt større bredde i arbejdstilbud til de aktiverede borgere i beskæftigelsesprojektet. 
Beskæftigelsesprojektet skal fortsat bidrage til at få flere i arbejde, således at beskæftigelsesindsatsen og Legeparkens udvikling og drift går hånd i hånd.
 
- Effektiviseringsgevinst
En gennemgang af opgaver forbundet med drift og vedligeholdelse af parken skal medvirke til at optimere drift og vedligeholdelse og derigennem frigøre midler til udvikling af parken og løfte parken til en et højere niveau for vedligeholdelse og æstetik.
 
- Partnerskab
For at kunne løse de beskrevne opgaver i denne aftale er det nødvendigt, at parterne ser sig som partnere. Det betyder, at større omlægninger og udviklingstiltag i Legeparken drøftes i fællesskab, inden de igangsættes og udmøntes.
 
Driftsaftalen opererer med en række opgaver, som skal bidrage til at sikre parkens vedligeholdelse, en tilfredsstillende beskæftigelsesindsats og udvikling af Legeparken til en kulturpark, jf. Udviklingsplan for Legeparken.
 
Der er aftalt og arbejdes efter følgende fordeling:
- By- og Udviklingsforvaltningen bestiller i henhold til aftalen Jobcentret til at sikre, at Legeparken er åben og i tilfredsstillende stand. Dette koordineres med Vej og Park (By- og Udviklingsforvaltningen).
- By- og Udviklingsforvaltningen står for selve udviklingen af kulturelle aktiviteter.
- By- og Udviklingsforvaltningen bestiller i henhold til aftalen Jobcenteret til at bistå med at afvikle de kulturelle aktiviteter, såvel med forberedelse, gennemførelse og oprydning indenfor Legeparkens almindelige åbningstider.
 
Udmøntning af BUM-modellen 
Udmøntning af BUM-modellen er i sin begyndelse. Den nye model er benyttet i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen for Legeparken, hvor Legeparkens personale, herunder de aktiverede, har deltaget i inddragende processer i udarbejdelsen.
 
Der er blevet udpeget en kulturfaglig ansvarlig for Legeparken fra By- og Udviklingsforvaltningen, der i samarbejde med parkens faste socialfaglige holdledere fra aktiveringsområdet sikrer, at udviklingsplanen udmøntes.
 
Der er etableret et tæt samarbejde mellem den kulturfaglige ansvarlige og de aktiverede i Legeparken. I forlængelse heraf er der blevet afholdt et åbningsarrangement den 31. marts 2015 i Legeparken, hvor der blev informeret om Udviklingsplanen for Legeparken.  Ved dette arrangement deltog de aktiverede i afviklingen af arrangementet.
Legeparken afholdt også en dansescene-workshop den 6. maj 2015, forud for den planlagte opførelse af en ny overdækket dansescene i 2016. Arkitekterne bag dansescenen, professionelle dansere og dansere fra foreningerne i Kolding var inviteret til workshoppen. Workshoppen blev afholdt af Legeparken for at sikre en dansescene, der kan imødekomme de forskellige dansearters behov.
         
I forlængelse af udmøntning af udviklingsplanen vil samarbejdet mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen blive forstærket. Det tætte samarbejde vil fremadrettet sikre en aktiveringsindsats i Legeparken, hvor vedligeholdelse af Legeparken vil fylde mindre og gennemførelse af kulturaktiviteter vil udgøre en større andel i de aktiveredes arbejdsopgaver. Dette vil skabe en større variation i de aktiveredes arbejde og dermed medvirke til at skabe et godt og meningsfuldt aktiveringstilbud.
 
Der er planlagt 2-3 arrangementer i sommer 2015, hvor den kulturfaglige ansvarlige vil samarbejde med de aktiverede borgere i forhold til afvikling af arrangementerne. Der arbejdes på en eventstrategi og -plan for Legeparken. Den nye eventstrategi og –plan vil være klar i oktober.
 
Den begyndende udmøntning af driftsmodellen indikerer, at aftalen mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen understøtter realisering af målsætningerne i Udviklingsplanen for Legeparken.  

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen har i et par år arbejdet på at etablere en rekreativ sti langs den tidligere 1864-grænse. Stien skal være en del af Kongeåstien, som er under etablering i henholdsvis Vejen og Esbjerg Kommune.
 
I Kolding Kommune viser det sig imidlertid, at det er vanskeligt at få lokale kræfter til at arbejde for realisering af projektet og lodsejeropbakningen i Hejls-, Taps- og Ødisområdet mangler stort set på hele strækningen.
 
Forvaltningen har derfor besluttet at sætte projektet i disse områder i bero og udelukkende søge at få tilslutning til at etablere stistækningen i Vamdrupområdet, således at der på tværs af Jylland etableres en rekreativ sti fra Kongeåens udspring til udløb i Vadehavet.

Sagen behandles i

Miljøudvalget og Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen og Esbjerg Kommune har besluttet sig for at etablere en rekreativ stiforbindelse langs med Kongeåen, som på lange strækninger er sammenfaldende med 1864-grænsen. Vejen Kommune er i etableringsfasen og Esbjerg Kommune har for et par måneder siden taget første spadestik.
 
Fra begge kommuners side samt de fonde, der har doneret penge til projektet, er der ønske om, at stien føres videre gennem Kolding kommune, således at der skabes en sammenhængende vandrerute fra Hejls Nor til Vadehavet. Forvaltningen har derfor arbejdet på at finde opbakning hos lodsejerne og lokalrådene til at etablere den manglende stistrækning i Kolding kommune.
 
I Vejen og Esbjerg kommuner er det lokalrådene, der står bag projektet og lodsejerforhandlingerne er gennemført af arbejdsgrupper, der er nedsat på tværs af lokalrådene. Kommunerne er sekretær på projektet.
 
Beskrivelse af fremrykkervej i Kolding Kommune
I lighed med Vejen og Esbjerg vurderede Forvaltningen, at projektet ville opnå bedst tilslutning ved, at det var lokale kræfter, der stod bag projektet i Kolding kommune. Følgende fremrykkervej blev derfor valgt:
 
- Der blev afholdt fællesmøde for alle lokalråd og historiske foreninger den 30. april 2014.
- Der blev afholdt fællesmøde med samtlige lodsejere langs den gamle 1864-grænse den 27. maj 2014
 
Forvaltningens intention var herefter at dele stistrækningen op i 4 delstrækninger og efterfølgende besøge de enkelte lodsejere sammen med repræsentanter fra lokalrådene.
 
Den valgte tilgang gav imidlertid anledning til en del kritik blandt lodsejerne, fordi de var af den opfattelse, at Forvaltningen burde havde holdt møde med dem først, fordi de skulle lægge jord til projektet. Desuden synes de, at der manglede politisk deltagelse ved lodsejermødet.
 
Fra tidligere stiprojekter har Forvaltningen erfaring for, at den individuelle dialog med lodsejerne er meget vigtig og det er ikke muligt ved opstartsmøderne pga. mange deltagere, ønsker og holdninger. Det er først når man mødes med den enkelte lodsejer ved køkkenbordet og projektet ved dialog tilrettes efter hans ønsker om f.eks. beliggenhed og imødekommelse af særlige krav, at det er muligt at opnå aftaler. Derfor blev dette besluttet at holde fast i strategien med at opdele stistrækningen i 4 etaper: Vamdrup, Ødis, Taps og Hejls - med det formål, at afholde de nye møder med henholdsvis lokalrådene og lodsejerne i de 4 delområder.
 
Disse møder er afholdt i løbet af efteråret 2014 og vinteren 2015. Formålet med lokalrådsmøderne var at finde repræsentanter til 4 arbejdsgrupper, der lokalt skulle drive projektet. På grund af den store lodsejermodstand ønskede ingen at deltage i arbejdsgrupperne. Det var dog muligt at vælge 4 repræsentanter til styregruppen.
 
På de 4 lodsejermøder mødte Forvaltningen også store bekymringer, der overordnet gik på, om den enkelte lodsejer kan miste retten til landbrugsstøtte ved etablering af en rekreativ sti, utilsigtede forpligtigelser ved tinglysning af en sti, forstyrrelse af naturen, jagtinteresser og affald langs ruten. Trods den skeptiske stemning på møderne lykkedes det at vælge repræsentanter til styregruppen i Vamdrup-, Hejls- og Tapsdelområderne.
 
Den nedsatte styregruppe, der består af de valgte lodsejerrepræsentanter, lokalrådsrepræsentanterne, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Grænseforeningen, Kolding Herreds Landbrugsforening, Kolding Stadsarkiv og repræsentanter fra Forvaltningen, afholdt møde den 19. marts 2015.
 
På mødet gentog lokalråds- og lodsejerrepræsentanterne deres bekymringer omkring projektet og Forvaltningens forslag om, at besøge 3 til 4 lodsejere på hver delstrækning, for at lodde stemningen, kunne disse repræsentanter af styregruppen ikke anbefale. Repræsentanterne fra Vamdrup-delområdet var dog indstillet på at give forslaget et forsøg.
 
Plan for ny fremrykkervej i Kolding Kommune
Forvaltningen har evalueret på de gennemførte møder og har på den baggrund besluttet at undersøge, om det er muligt at etablere stistrækningen i Vamdrup-delområdet, således at der etableres en samlet stistrækning fra Kongeåens udspring til Vadehavet.
 
Forvaltningen mener det er realistisk, idet
 
 • der i forvejen findes en del stier langs Kongeåen, der kan benyttes,
 • opbakningen til projektet i dette område er mere positivt,
 • projektet kan sammentænkes med den helhedsplan centerbyrådet i Vamdrup arbejder med og
 • Forvaltningen mener, der er realistisk at få fonde til at donere penge til projektet.
 
Forvaltningens plan er derfor nu, at orientere styregruppens medlemmer om den nye strategi, udsende et nyhedsbrev til samtlige lodsejere, der tidligere har været indkaldt til møder, samt at aflægge samtlige lodsejere på delstrækningen i Vamdrup-området et besøg for at undersøge, om der kan findes tilslutning til delprojektet.
 
De 3 øvrige delstrækninger sættes i bero. Det kan evt. vise sig, at det på et senere tidspunkt kan være muligt at genoptage dialogen med lodsejerne, såfremt stemningen vender og lokale kræfter ønsker at arbejde videre med ideen og projektet.

Beslutning Miljøudvalget den 04-05-2015

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Museet på Koldinghus fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2014.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 260.000 kr.
 
Museets egenkapital udgør 1.723.000 kr. ved udgangen af 2014.
 
Entreindtægterne udgjorde 4.590.000 kr. for 124.238 besøgende i 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2014 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus, som er gældende fra 1. januar 2013 og frem til 2016.
 
Museet på Koldinghus har i 2014 fået et tilskud fra Kolding Kommune på 8.861.000 kr. Staten har ydet et tilskud på 1.002.000 kr.
 
Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på 260.000 kr. som anses for at være tilfredsstillende og 165.000 kr. bedre end budgetteret. Det øgede overskud er blevet oparbejdet på baggrund af tilskud fra fonde og sponsorer samt øget salg i butikken.
 
Museet på Koldinghus har ved udgangen af regnskabsåret 2014 en egenkapital på 1.723.000 kr.
 
Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt, at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar–31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i museumsloven.
 
Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kunst og kulturhistorie.
 
Den økonomiske udvikling har vist en fremgang i entreindtægter på 1.095.000 kr., hvilket skyldes en stigning i besøgstallet på 20.907 – svarende til ca. 20 % - i forhold til 2013.
 
Besøgstallene var i 2012 112.019, i 2013 103.331 og i 2014 124.238.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2014.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 548.000 kr.
 
Museets egenkapital udgør 3.284.000 kr. ved udgangen af 2014.
 
Entreindtægterne udgjorde 2.381.000 kr. for 75.363 besøgende i 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2014 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har indgået samarbejdsaftale med Trapholt, som er gældende fra 1. januar 2013 og frem til 2016.
 
Trapholt har i 2014 fået tilskud fra Kolding Kommune på 6.260.000 kr. Derudover har både Trapholtfonden og Staten ydet tilskud på henholdsvis 1.967.000 kr. og 2.162.000 kr.
 
Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på 548.000 kr. som anses for at være tilfredsstillende og 326.000 kr. bedre end budgetteret. Det øgede overskud er blevet oparbejdet på baggrund af tilskud fra fonde og sponsorer samt øget salg i butikken.
 
Trapholt har ved udgangen af regnskabsåret 2014 en egenkapital på 3.284.000 kr.
 
Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt, at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar–31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i museumsloven.
 
Museets aktiviteter er at sikre Danmarks kulturarv og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden samt stille dem til rådighed for forskning.
 
Den økonomiske udvikling har vist sig ved flere tilskud fra fonde og sponsorer samt øget salg i butikken, som har medvirket til et øget overskud. Overskuddet er større end forventet.
 
Besøgstallet er faldet fra 81.150 i 2013 til 75.363 i 2014. Den gennemsnitlige entre pr. gæst er dog steget fra 29 kr. til 32 kr., således at entreindtægterne samlet er steget med 62.000 kr.
 
Besøgstallene var i 2012 84.655, i 2013 81.150 og i 2014 75.363. Baggrunden for faldet i besøgstallet i 2014 i forhold til 2012 og 2013 skyldes primært, at Dronning-udstillingen i 2012 og 2013 trak ekstra ordinært mange besøgende til museet disse år.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. marts 2015 for Kulturpolitik sendes til orientering.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000. kr. mindre end det korrigerede budget.
Beløbet er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik er der pr. 31. marts 2015 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 46%, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2016 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2015 og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2015. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 31. marts 2015 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
 
(Beløb i 1.000 kr.)
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 31.03.15
Note
Biblioteket
39.113
38.981
12.161
31%
31%
1
 
-2.157
-2.157
-339
16%
16%
 
Museer
17.453
17.440
17.222
99%
99%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.402
9.402
5.575
59%
59%
3
 
-2.647
-2.647
-655
25%
25%
 
Musikskole
24.180
24.153
5.635
23%
23%
4
 
-13.399
-13.399
-2.910
22%
22%
 
Puljer
2.830
3.145
1.302
41%
22%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Institutioner
18.454
18.014
4.979
28%
28%
6
 
-2.183
-2.183
-586
27%
26%
 
  Øvrig kultur
1.773
6.667
1.550
23%
21%
7
 
-34
-4.106
-768
19%
18%
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
92.785
93.310
43.166
46%
46%
 
 
Noter:
 1. Forbruget er som forventet på nuværende tidspunkt. Huslejen er betalt for hele året.
 2. Tilskud til museerne er udbetalt for 2015.
 3. Lejeaftale vedr. Kolding Teater er betalt for hele 2015. Tilskud til Mungo Park er betalt for 1 halvår. Refusion vedr. Mungo Park er modtaget for 1. kvartal.
 4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år.

 5. Kulturpuljen
Afsat
1.307.000 kr.
Heraf disponeret pr. 21.04.2015
697.505 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
609.495 kr.
- Arrangementer udbetalt pr. 31.03.15
334.060 kr.
- Yderligere disponeret
363.445 kr.
 
 1. Forbruget følger generelt det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af året.
 2. Der er udbetalt tilskud til foreninger for hele 2015. Der er betalt for opsætning af 5 LED pyloner.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering om procedure og tidsplan for Kulturudvalgets budgetområder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 13. april 2015 budgetproceduren for budget 2016.

Ud fra budgetproceduren er der udarbejdet nedenstående tidsplan for budgetlægning 2016 for Kulturudvalget.
 
Dato
Aktivitet
 
 
13. maj
Kulturudvalget:
Orienteres om tidsplan, procedure for budget 2016.
 
 
10. juni
Kulturudvalget:
Orienteres om
· udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse,
· realisering af reduktionsramme til finansiering af omstillingspulje på 0,5 % i 2016 og fra 2017 1 %,
· ændringsforslag (udvidelsesønsker),
· takster, hvis disse er færdig beregnet.
 
 
22. juni
kl. 13.00–15.00
Temadag, Byrådet:
 • Udvalgenes foreløbige bemærkninger til rammeoverholdelse og påtænkte effektiviseringsindsatser.
 • Orientering om det foreløbige resultat af regeringsaftalen og den balancemæssige situation.
 
 
12. august
Kulturudvalget:
Orienteres om status for budgetlægning 2016 samt behandler eventuelle nye ændringsforslag og takstforslag for 2016.
 
Efter behandlingen den 12. august 2015 af budget 2016 i Kulturudvalget følges den overordnede tidsplan for budgetlægning for Kolding Kommune.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
Kulturevent, Nicolai Scene 05.03.2015
 
Jesper Elkjær
Merete Due Paarup
Hanne Dam
Søren Rasmussen
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 13-05-2015

Godkendt.