Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 27. nov 2018 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, anmoder ved e-mail af 11. november 2018 Kolding kommune om at udpege en suppleant for Bjarne Aasø i Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at der udpeges en suppleant til Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Hans Ole Petersen blev udpeget som suppleant.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, oplyser, at John F. Thomsen ikke længere ønsker at påtage sig hvervet som suppleant for Bjarne Aasø i Fredningsnævnet.

 

John F. Thomsen er udpeget af Byrådet den 1. december 2017 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 4, efter forslag fra Alternativet.

 

Genudpegninger sker af samme gruppe jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.


Resumé

Rektor Verner Rylander-Hansen, HF og VUC Kolding, anmodede den 10. oktober 2018 om, at Byrådet udpeger 1 medlem til Kolding HF og VUC’s Uddannelsesudvalg, idet Ole Alsted ønsker at udtræde af udvalget.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller udpegning af medlem til Byrådet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2018

Merete Due Paarup indstilles udpeget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forstander Verner Rylander Hansen, Kolding HF & VUC, anmoder om, at Kolding Kommune udpeger 1 medlem til voksenuddannelsescentrets uddannelsesudvalg.

 

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre, at bestyrelsen ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter et uddannelsesudvalg.

 

Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

 

Jf. bekendtgørelsens § 2 omfatter Uddannelsesudvalget:

 

”1) Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

 

2) Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.

 

Stk. 2. Uddannelsesudvalget kan herudover efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:

 

1) Repræsentation for regionsrådet.

 

2) Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.

 

3) Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.

 

4) Repræsentanter fra andre grupper, foreninger m.v. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentrets tilbud i lokalområdet.”

 

Jf. bekendtgørelsens § 3 indstilles de i § 2, stk. 2, nævnte repræsentanter af de pågældende råd og grupper m.v. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder om antallet af repræsentanter, og udpeges af bestyrelsen i henhold til lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, så udvalget har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

Endelig skal udvalget jf. § 3, stk. 2, have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.


Resumé

Der søges om to udgiftsneutrale anlægsbevillinger i 2018.

 

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af to vandløbsprojekter i Ferup Skovbæk, hvor eksisterende rørbroer i dag forårsager spærringer i vandløbet. Spærringerne er markeret med røde firkanter på nedenstående oversigtskort.

 

Projekterne består af en forundersøgelse og en realisering og bliver realiseret i løbet af 2018. Projekterne er udgiftsneutrale, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

 

P. nr. 4969 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Indtægt

34.000 kr.

34.000 kr.

 

Rådighedsbeløb fordeles således

Udgift

Indtægt

2018

34.000 kr.

34.000 kr.

 

 

P. nr. 4970 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Ferup Skovbæk

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Indtægt

118.000 kr.

118.000 kr.

 

Rådighedsbeløb fordeles således

Udgift

Indtægt

2018

118.000 kr.

118.000 kr.

 

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4867 Troldhedeprojektet - Rummelighed for alle.

 

Ansøgningen skyldes tilskud af flere fondsmidler.

 

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der ved Byrådets godkendelse af Troldhedeprojektet den 27. marts 2017, afsat 10. mio. kr. til projektet. Dette opjusteres nu til 12,6 mio. kr. Kolding Kommune finansierer fortsat 4 mio. kr. selv.

 

Årsagen til opjusteringen er, at det er lykkedes at få tilsagn om at få skovløberhuset med i projektet.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

 

Udgifter

Indtægter

Oprindelig anlægsbevilling

10.000.000 kr.

6.000.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling

12.600.000 kr.

8.600.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

2.600.000 kr.

2.600.000 kr.

 

Fordeling af nuværende rådighedsbeløb:

 

 

Udgift

Indtægt

2017

2018

1.000.000 kr.

4.000.000 kr.

 

2019

7.600.000 kr.

8.600.000 kr.

 

Fordeling af oprindelige rådighedsbeløb:

 

Udgift

Indtægt

2017

2018

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

 

2019

6.000.000 kr.

6.000.000 kr.

 

Forskellen er således, at forbruget øges med 2,6 mio. kr. i projektperioden, hvilket modsvares af en øget indtægt på 2,6 mio. kr. Der er overført 1 mio. kr. fra 2017 til 2018.

 

Ansøgningens finansiering:

Tre fonde har doneret i alt 8,6 mio. kr. til et projekt på Troldhedestien, der skal skabe nye mødesteder samt oplevelser for alle langs den tidligere jernbanestrækning fra Kolding til Dybvadbro Station. Naturstien bliver udbygget med tre stationer ved henholdsvis Skovløberhuset, Bramdrupdam Dam og Dybvadbro Station, hvor der bliver mulighed for forskellige aktiviteter. Projektet adskiller sig fra et almindeligt rekreativt projekt, idet hovedsigtet er at styrke inklusion af udsatte grupper i Kolding Kommune. Der er tale om et formål, som er udviklet i samarbejde mellem kommunen og Realdania, der ønskede at skabe faciliteter, som ikke ekskluderer handicappede og psykisk sårbare borgere, men tværtimod giver disse borgere muligheder for at bruge naturen i lokalområdet, involvere sig i forskellige aktiviteter og få nye relationer. Siden blev Lokale og Anlægsfonden involveret som den tredje part i projektet for at kvalificere aktivitets- og mødestederne langs Troldhedestien yderligere.

 

Efterfølgende har Friluftsrådet doneret penge, der skal bruges til at udvikle shelters, som også kan bruges af handicappede, samt til at uddanne et korps af naturguider bestående af handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

Projektet er udviklet gennem omfattende inddragelse af brugergrupper som f.eks. kommunens handicap- og psykiatriorganisationer, skoler og børnehaver, lokale foreninger, borgere og andre ildsjæle.

 

Fondsdonationerne fordeler sig således:

 

Friluftsrådet:

0,6 mio. kr.

Lokal- og Anlægsfonden:

4,0 mio. kr.

Realdania (inkl. gavemoms):

4,0 mio. kr.

I alt

8,6 mio. kr.

 

Kolding Byråd har herudover bevilliget 4,0 mio. kr. til udvikling og realisering af projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører fremrykning af en udgift på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2018, hvilket medfører et øget forbrug af likvide aktiver i 2018 og et tilsvarende mindre forbrug i 2019. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgning.


Resumé

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4902 Højvang Lunderskov.

 

Projektet er regnskabsmæssigt opdelt i to projekter, som søges samlet til ét projekt.

Sagen behandles i

Teknik-og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4902 Højvang Lunderskov.

 

Projektet er regnskabsmæssigt opdelt i to projekter, som søges samlet til ét projekt.

 

Ved budgetlægningen for 2017 blev der afsat 1.235.000 kr. vedrørende ”P.nr. 4845 Højvang Lunderskov, omlægning af fortov”.

 

Ved budgetlægningen for 2018 blev der afsat 1.565.000 kr. vedrørende ”P.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere”.

 

De to projekter skal ses som ét samlet anlæg på i alt 2.800.000 kr.

 

I februar 2018 blev der søgt anlægsbevilling til projektet. Ved en fejl blev der ikke søgt om anlægsbevilling til hele beløbet, men kun til de 1.565.000 kr.

 

Projektet er igangsat og omfatter, at kørebanen indsnævres til 5,5 m.

 

Der etableres en 2 minus 1 vej, hvor kørebanen indsnævres med afmærkning til 3,0 m. På hver side af kørebanen er der et afstribet areal med en bredde på 1,25 m, der kan anvendes af cyklister. Når bilister møder en modkørende, kan de trække ud i kantbanen under hensyntagen til cyklister (strækningen med 2 minus 1 vej er markeret med blåt i kortbilag 1, se nedenfor). En 2 minus 1 vej er en trafikløsning, der øger trygheden for cyklister.

 

Der etableres fortov i begge sider af vejen. Allé-beplantningen bevares.

 

På den centrale del af strækningen kan der ikke etableres en 2 minus 1 vej på grund af oversigtsforholdene i forbindelse med et sving. Der etableres cykelstier og fortove på denne strækning (markeret med grønt i kortbilag 1).

 

De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger bevares og suppleres med to nye indsnævringer. Hastighedszonen med anbefalet hastighed på 30 km/t udvides til hele strækningen.

 

Der etableres 2 hellestøtter på Sortebjergvej for cyklister, der skal fra Højvang og tværs over Sortebjergvej.

 

Kortbilag 1: Blå markering = 2 minus 1 vej. Grøn markering = Cykelstier

 

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Nuværende anlægsbevilling

1.565.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling

2.800.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

1.235.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

 

Oprindelig rådighedsbeløb 2018

1.565.000 kr.

Nødvendigt rådighedsbeløb 2018

2.500.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb

935.000 kr.

 

Oprindelig rådighedsbeløb 2019

0 kr.

Nødvendigt rådighedsbeløb 2018

300.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb

300.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering:

De ansøgte rådighedsbeløb for 2018 og 2019 er total set i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten for 2018 vedrørende p.nr. 4845 Højvang Lunderskov, omlægning af fortov, som overføres til p.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere. Fordelingen af rådighedsbeløbet mellem 2018 og 2019 betyder en mindreudgift i 2018 på 300.000 kr., som modsvares af tilsvarende merudgift i 2019 på 300.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en overførsel af 300.000 kr. fra 2018 til 2019, der reguleres via forskydning i likvide aktiver. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.


Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender takster på gebyrer for 2019 til godkendelse.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Motas I/S’s fremsendte takster for gebyrer for 2019 godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt takster for gebyrer for 2019 til godkendelse. Gebyrerne er med mindre ændringer i 2019 i forhold til 2018.

 

Af vedtægterne for selskabet fremgår det af 11.8, at:

”De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.”

 

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

 

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

 

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

 

Til og med 2012 blev disse administrationsomkostninger opkrævet som et selvstændigt administrationsgebyr for farligt affald. Gebyret blev udregnet som et gennemsnitsgebyr pr. virksomhed og opkrævet sammen med ”Grundgebyr erhverv”.

 

Motas I/S budgetterer for 2019 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2019 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 2.

 

Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret; ”Grundgebyr erhverv 2019”. Dette har været praksis siden 2013 og er ikke noget nyt for virksomhederne.

 

Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2019 i forhold til 2018 bortset fra følgende ændringer:

 • En stigning på 220 kr. til 230 kr./transport i ”Den lille landbrugsordning”
 • En stigning fra 15,83 kr./kg til 16,83 kr./kg i ”Den lille landbrugsordning” 
 • En stigning fra 0,07 kr./kg til 0,08 kr./kg ved opsugning af OBU/sandfang (OBU er forkortelsen for olie- og benzinudskiller)

 

Repræsentantskabet har den 8. juni 2018 godkendt beretning, regnskab og budget for 2019 samt forslag til takster/gebyrer for 2019 med ovennævnte ændringer.


Resumé

Kolding Teaterforening fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017/2018 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

 

Årsrapporten viser et overskud på 2.576 kr., hvor der var et underskuddet i 2016/2017 på 66.118 kr.

 

Egenkapitalen udgør pr. 30 juni 2018 i alt 518.032 kr. mod 515.456 kr. i 2017.

 

Kolding Kommunes har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening for perioden sommer 2017 – sommer 2021. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

 

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsregnskabet og revisionsprotokollat for Kolding Teaterforening for sæsonen 2017/2018 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Nyt forslag

Indstilles til godkendelse

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Teaterforening har fremsendt regnskabet for 2017/2018 samt det tilhørende revisionsprotokollat.

 

Regnskabet viser et overskud på 2.576 kr. mod et budgetteret underskud på 83.000 kr. Resultatet betyder, at egenkapitalen pr. 30 juni 2018 udgør 518.032 kr. mod 515.456 kr. i 2017.

 

Kolding Kommune har en 4-årig aftale med Kolding Teaterforening, med udløber sommer 2020. Aftalen inkluderer blandt andet en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt teaterforeningens egenkapital går under 500.000 kr.

 

I forbindelse med, at aftalen blev godkendt af Kulturudvalget, henstillede Kulturudvalget til, at Teaterforeningen arbejder hen mod et budget i balance.

 

Kolding Teaterforening har haft udgifter for i alt 1.245.661 kr. mod budgetterede udgifter 1.318.000 kr.

 

Der har været egne indtægter på i alt 947.236 kr. mod budgetterede egne indtægter på 950.000 kr. Kunststyrelsen har ydet tilskud på 301.001 kr., hvoraf de 71.051 kr. er garantitilskud.

 

Indtægter fra billetsalg udgør 718.422 kr. mod budgetterede billetindtægter på 725.000 kr.

 

Andre indtægter udgør 228.814 kr. mod budgetterede andre indtægter på 225.000 kr. De andre indtægter er abonnementsgebyr, renteindtægter, annonceindtægter, ekspeditionsgebyr, sponsorindtægter, programsalg, teaterture og administrationsgebyr.

 

I sæsonen er afviklet i alt 20 forestillinger med i alt 5.338 tilskuere.

 

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Af særlige forhold vedrørende årsregnskabet, har revisionen foreslået opfølgende ledelsesmæssige kontroller fra bestyrelsens side, samt attestation af bilag sker ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.


Resumé

Mungo Park Kolding fremsender årsrapport, samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017/18 til godkendelse. Regnskabsåret løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 81.727 kr.  

 

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2018 i alt 1.089.449 kr. mod 1.007.722 kr. i juni 2017.

 

Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Mungo Park Koldings Årsrapport 2017/2018 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mungo Park Kolding skal, jf. den indgåede egnsteateraftale, fremsende regnskabet til Kolding Kommunes godkendelse.

 

Regnskabet udviser et overskud på 81.727 kr. mod et budgetteret overskud på 73.800 kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. 30. juni 2018 udgør i alt 1.089.449 kr. mod 1.007.726 kr. pr. 30. juni 2017.

 

Der har været udgifter på i alt 10.115.259 kr. mod budgetterede udgifter på 9.305.200 kr.

 

Der har været indtægter på i alt 10.196.986 kr., mod budgetterede indtægter på 9.379.000 kr. Tilskud udgør 8.415.835 kr. Kolding Kommunes tilskud er på 7.580.750. Dertil kommer tilskud fra Kulturstyrelsen og andre sponsorer

  

Indtægter fra billetsalg udgør 777.997 kr. mod budgetterede billetindtægter på 808.000 kr. 

Øvrige indtægter udgør 1.005.417 kr. mod budgetterede øvrige indtægter på 402.000 kr. De øvrige indtægter er bl.a. sponsorater, tilskud, kontingenter og cafedrift m.v.

 

I sæsonen er der afviklet i alt 191 forestillinger og arrangementer i Kolding og på turné (i sæson 2016/201 var det 173 forestillinger) mod mindst 100 forestillinger i kontrakten mellem Mungo Park Kolding og Kolding Kommune. I Kolding har Mungo Park spillet forestillinger for 13.289 tilskuere. Der er skabt 3 nye egenproduktioner, 4 genopsætninger og en række samtalesaloner samt debatarrangementer. Derudover 11 gæstespil og det nye koncept Mungo Bhar.

 

Sophie Lauring tiltrådte som direktør for Mungo Park Kolding 1. juli 2017 og har nu afsluttet sin første sæson.

 

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret Mungo Park Koldings årsrapport 2017/2018, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold og har konkluderet følgende:

 

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juli 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt på grundlag af den på side 15-16 anvendt regnskabspraksis.


Resumé

Museet på Koldinghus fremsender budget for 2019 til Kolding Kommunes godkendelse.

 

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslaget indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Museet på Koldinghus skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

 

Der er budgetteret med indtægter vedr. entre og butiksdrift på 8.614.818 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 8.600.006 kr. vedr. entre og butiksdrift.

 

Tilskud fra Kolding Kommune og Staten på 11.464.778 kr., hvoraf Kolding Kommunes andel, er på 9.314.778 kr.

 

Øvrige indtægter inkl. museumsklub, café mv. er budgetteret med 3.169.750 kr., hvilket er en markant nedgang i forhold til 2018, hvor der blev budgetteret med 7.521.150 kr. Nedgangen skyldes et markant fald af andre tilskud, hvor der primært er afsat midler til særudstillinger.

 

Samlet budgetteres med indtægter på 23.249.346 kr. for 2019, samt udgifter for 22.979.473 kr.

Dvs. der budgetteres med et overskud på 269.874 kr. i 2019.

 

I 2018 var der tilsvarende budgetteret med udgifter på 27.155.051 kr. De faldende udgifter i 2019 skyldes markant lavere udgifter til udstillinger, som er budgetteret til at falde med 6.354.000 kr.

 

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.

 


Resumé

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

 

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 655.000 kr. (2019-niveau) til Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus. 

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

 

Det er fondens formål bl.a. efter indstilling fra museumsdirektøren, at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med international sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus. 

 

Aftalen

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 655.000 kr. (2019-niveau) til opfyldelse af udviklingsfondens formål i henhold til fondens vedtægter. Beløbet er udregnet efter beslutningen om reduktion af det samlede tilskud til Koldinghusfonden og Museet på Koldinghus med i alt 125.000 kr. i budget 2019.

 

 

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus rapporterer til Kolding Kommune dels ved det årlige dialogmøde mellem bestyrelsen for Museet på Koldinghus og Kulturudvalget og dels gennem indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

 

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af der vedtages besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

 

Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og i øvrigt, når begge parter er enige herom.


Resumé

Trapholt Museum fremsender budget for 2019 til Kolding Kommunes godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det fremsendte budget godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Trapholt Museum skal ifølge ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” fremsende budget til Kolding Kommunes godkendelse.

 

Der er budgetteret med indtægter vedr. entré og kontingenter på 4.650.000 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 4.522.250 kr.

 

Indtægter vedr. butiksdrift, café og arrangementer mv. er budgetteret med 2.114.000 kr. i 2019. I 2018 var der budgetteret med 1.984.000 kr.

 

Diverse tilskud m.v. er budgetteret til 13.856.000 kr. Heraf kommer 6.500.000 kr. fra Kolding Kommune.

 

Det fremsendte budget indeholder indtægter på i alt 20.600.000 kr. og udgifter på 20.357.100 kr., så der forventes et overskud på 242.900 kr.

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte budget og henviser til noterne i budgettet.


Resumé

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

 

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 1.690.000 kr. (2019-niveau) til Trapholtfonden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 13-11-2018

Indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med Trapholtfonden blevet udarbejdet forslag til ny tilskudsaftale for perioden 2019-2022 mellem Trapholtfonden og Kolding Kommune.

 

Trapholtfonden ejer de lokaler, som huser museet Trapholt.

 

Fonden ønsker, at aftalen sikrer tilstrækkelige midler til såvel udvikling, som løbende ekstraordinær bygningsvedligeholdelse samt betaling af grundskyld.

 

Aftalen

Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt yder et tilskud på 1.690.000 kr. (2019-niveau) til Trapholtfonden. Beløbet er udregnet efter beslutningen om reduktion af det samlede tilskud til Trapholt og Trapholtfonden med i alt 125.000 kr i budget 2019.

 

269.883 kr. heraf må kun anvendes til drift af museets bygning, jf. bestemmelserne i oprindeligt gavebrev.

 

Det resterende tilskud kan frit anvendes af Trapholtfonden til udvikling, drift (inkl. grundskyld) eller bygningsvedligeholdelse.

 

Trapholtfonden rapporterer til Kolding Kommune ved indsendelse af fondens reviderede og underskrevne årsrapport.

 

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som en følge af, der er vedtaget besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede aftaler.

 

Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå aftalen er indgået og i øvrigt, når begge parter er enige herom.


Resumé

Borgmesteren fremlægger aftalegrundlag for Kolding Havns fremtidige udvikling til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,

 

at aftalegrundlaget for Kolding Havns fremtidige udvikling godkendes,

 

at forvaltningen udarbejder og fremlægger en procesplan for, hvorledes aftalens hovedpunkter kan gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der efter behov nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Jobcentret, Arbejdsmarkedsudvalget, Business Kolding og fagbevægelsen.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med 21 stemmer for og 1 stemme imod, således at forvaltningen udarbejder og fremlægger en procesplan for, hvorledes aftalens hovedpunkter kan gennemføres inden for lovens rammer.

Imod stemte Elvis Comic.

 

Asger Christensen, Kristina Jørgensen og Per Bødker Andersen deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Sagsfremstilling

Med afsæt i konstitueringsaftalen har borgmesteren forhandlet et aftalegrundlag for Kolding Havns fremtidige udvikling mellem Byrådets seks partier A, B, F, O, V og Ø.

 

Aftalen er vedhæftet som bilag og har til sigte at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn fortsat kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur.

Der er lagt op til, at Kolding Havn fortsætter aktiviteterne på store dele af havnen; Arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaskaområdet (tidligere indspulingsbassin). Endvidere kan lejekontrakter på havnen forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde.

Arealerne ved inderhavnen vest for Bornholmer Pakhuset indgår i byudvikling i tilknytning til byen, ligesom området ved den nuværende Marina Nord, når den er flyttet til Marina City. Arealerne på Alaskaområdet skal anvendes som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City projektet.

 

Den politiske aftale indeholder desuden følgende hovedpunkter:

 

 • Udarbejdelse af en fremtidsplan for Kolding Havn med udgangspunkt i de politiske intentioner.
 • Redegørelse vedr. dialog og samarbejde med virksomhederne på havnen om længden af deres lejemål, herunder kortlægning af beskæftigelsesmulighederne for medarbejderne.
 • Afdækning af mulighederne for en forlægning af vejføringen Østerbrogade/Toldbodgade
 • Redegørelse for mulighederne for at udvikle industriområdet i Vamdrup som en ”tørhavn”, med fokus på hvilke virksomheder og hvilke transportopgaver, som kan have synergi med transport af gods på jernbane.
 • Igangsættelse af et langsigtet og målrettet udviklingsarbejde i form af et udviklingsselskab, f.eks. i samarbejde med Realdania.
 • Etablering af en organisationsform, som sikrer samklang imellem havnedriften og den fremtidsplan, der skal udarbejdes. Kolding Kommune, Kolding Havn samt havnens virksomheder skal repræsenteres i arbejdet.

 

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et oplæg til en tids- og handleplan for igangsættelsen af aftalens hovedpunkter – herunder en ansvars- og rollefordeling for de enkelte indsatser. Tids- og handleplanen forventes forelagt på et Økonomiudvalgsmøde primo 2019. Dog vil der hurtigst muligt blive taget initiativ til en nærmere dialog med Kolding Havn og de enkelte virksomheder på havnen – ligesom der optages dialog med Realdania.

 


Resumé

Med henvisning til sag i Økonomiudvalget den 23. oktober 2018 om håndtering af tiltagende vækst præsenteres på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget et overblik over igangværende sager med henblik på at prioritere indsatser, som kan sikre et afbalanceret fokus på vækst i hele kommunen, og som samtidig gør det muligt at maksimere byvækst og bosætning ud fra et aktuelt potentiale.

 

Målet er, at Kolding Kommune kan imødekomme en rekord stor efterspørgsel på grundsalg, tiltagende forespørgsler fra private investorer og en deraf forventet stigning i bygge- og anlægsaktiviteter, som kræver myndighedsbehandling.

Sagen behandles i

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik og Klimaudvalget. Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 25 mio. kr. ekstra til byggemodning og opkøb i perioden 2019-2022 – fordelt ligeligt mellem årene,

 

at byggemodningsrammen prioriteres i henhold til de anførte principper og konkret som foreslået i sagsfremstillingen,

 

at finansieringen af ekstrabevillingen sker via mersalget på salgsbudgettet for 2018.

Beslutning Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse, idet der afholdes ½ årlige fællesmøder med status på området.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Fællesmødets beslutning blev godkendt.

Sagsfremstilling

Med henblik på en samlet strategisk planlægning for vækst, samt en fokusering og prioritering præsenteres et oplæg til koordinering på tværs af fagområder og fagudvalg. Præsentation af status og oplæg til prioritering over de kommende år sker som opfølgning på sag af 23. oktober 2018 i Økonomiudvalget.

 

Der præsenteres på mødet et oplæg til prioritering af byggemodningsmidler ud fra nedenstående flersidet hensyn.

 

Målet med en prioriteret og strategisk indsats er at:

 

 1. Understøtte videre vækst og udvikling (vækstdriver-hensynet)
 2. Tiltrække nye borgere, både direkte og indirekte (bosætnings-hensynet)
 3. Udvikle byer og lokalsamfund iht. den kommunale planlægning (planlægnings-hensynet)
 4. Sikre et varieret udbud mht. geografi, prisniveau, mv. og som supplement til private udstykninger (variations-hensynet)
 5. Indfri salgsbudgettet og sikre optimering af en potentiel afledt vækst i kommunen (det økonomiske hensyn)

 

Oplæg præsenteres som grundlag for en politisk beslutning om fokusering og prioritering af indsatser særligt målrettet salg til private investorer og salg til private borgere eller tilflyttere med henblik på at imødekomme et aktuelt vækstpotentiale. Det omhandler hér også et afbalanceret fokus på hvor, kommunen skal agere udvikler og udbyde til salg imod hvor, det er hensigtsmæssigt at lade private drive med nye områder. Det kan ske ud fra en drøftelse af udbud og efterspørgsel ud fra politiske ønsker, markedstendenser og demografisk udvikling. Samtidig følges erhvervsudviklingen tæt, idet efterspørgslen også her er øget.

 

Ovenstående præsenteres på et fællesmøde umiddelbart forud for en årlig udarbejdelse af oplæg til politisk beslutning om prioritering af byggemodningsrammen. Målet er, at der sker en helhedsbetragtning, og at der er sammenhæng mellem jordforsyning, byggemodning og forventninger til salgsmål.

 

Prioriteringen forventes tillige at kunne danne grundlag for en videre afklaring i foråret målrettet budget 2020 og en kommende planstrategi og kommuneplan.

 

På fællesmødet deltager foruden direktører også chefer og ledere fra de berørte fagområder.


Resumé

Med den nye planlov, der trådte i kraft pr. 15. juni 2017, er der skabt mulighed for, at Kolding Kommune kan udvide det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter.

Økonomiudvalget traf den 26. juni 2018 (sagsnr. 16) beslutning om grundlaget for kommuneplanlægningen – herunder fastlæggelse af områdeafgrænsningen. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 9.

 

Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at området udvides geografisk ved inddragelse af arealer henholdsvis vest og syd for det nuværende aflastningsområde. Arealmæssigt sker der en forøgelse af arealrammen til detailhandel, således at der for området som helhed kan udbygges med 30.000 m2.

 

I området findes der i henhold til detailhandelsanalyse fra 2015 et samlet detailhandelsareal på ca. 79.200 m2. Med den foreslåede udbygningsramme på 30.000 m2 udvides den samlede arealramme til detailhandel i aflastningsområdet fra nuværende 63.000 m2 til 109.200 m2.

 

COWI A/S har på vegne af Kolding Kommune udarbejdet redegørelse, der følger kravet i Planloven. Ifølge redegørelsen vurderes en udvidelse af aflastningsområdet på kort sigt at få en effekt på den eksisterende detailhandel i Kolding Kommune. Inden for kommunen må der forventes en reduktion i butikkernes omsætning i både det eksisterende aflastningsområde, Kolding bymidte og centerbyerne. Uden for Kolding Kommune vurderes der ikke at være områder, hvor effekterne af den nye udvalgsvarehandel vil medføre væsentlig reduktion i omsætningen.

 

Der er med baggrund i miljøvurderingslovens § 10 udarbejdet miljørapport til belysning af mulige konsekvenser i forbindelse med en udvidelse af aflastningsområdet. 

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til kommuneplantillæg 9 sendes i offentlig høring i 8 uger,

 

at Redegørelse (COWI) offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillægget,

 

at Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillægget.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) indstiller forslaget til godkendelse med den præcisering, at muligheden for at planlægge for én dagligvarebutik på 1.400 m2 afhænger af, at der sker en tilsvarende reduktion af den eksisterende arealramme til dagligvareformål i den nordlige del af Kolding.

 

Et mindretal (Benny Dall (Ø) og Hans Holmer (F)) stemmer imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Et flertal (økonomiudvalget med undtagelse af Benny Dall og Karina Lorentzen) indstiller Plan, Bolig- og Miljøudvalgets flertaleindstilling til godkendelse.

 

Benny Dall og Karina Lorentzen stemte imod.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 22 stemmer mod 3. Imod stemte Karina Lorentzen, Hans Holmer og Benny Dall.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den nye planlov, der trådte i kraft pr. 15. juni 2017, er der skabt mulighed for, at Kolding Kommune kan udvide det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter. Økonomiudvalget besluttede den. 18. september 2017, at der skulle igangsættes en planproces med henblik på en mulig udvidelse af aflastningsområdet.

 

Definitionen på et aflastningsområde er, at det er område til detailhandel, der bl.a. kan aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten

 

I april-maj 2018 blev der gennemført en proces med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. På baggrund af ønsker fra private investorer var der et ønske om ud over nye udvalgsvarebutikker at etablere en dagligvarebutik på Danfoss arealerne. I den forbindelse modtog kommunen bemærkninger fra Handelsrådet og Liva Stormarked, som anbefalede, at der ikke etableres nye dagligvarebutikker i området.

 

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 26. juni 2018, at såfremt der kan ske en reduktion af den eksisterende arealramme til dagligvarehandel i den nordlige del af Kolding, vil der kunne åbnes op for muligheden for at etablere en dagligvarebutik inden for aflastningsområdet vest for Vejlevej. 

 

Arbejdet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for en reduktion af arealramme til detailhandel i den nordlige bydels lokalcenter Vejlevej Syd (0712-C1) er påbegyndt med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Der lægges op til en reduktion på 1.200 m2 svarende til en uudnyttet ramme.

 

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget åbner mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet med inddragelse af arealer henholdsvis vest og syd for det nuværende centerområde. Tillægget fastlægger den nye geografiske afgrænsning og definere hvor meget areal, der fremadrettet kan anvendes til detailhandel inden for områderne.

 

I området findes der i henhold til detailhandelsanalyse fra 2015 et samlet detailhandelsareal på ca. 79.200 m2. Der foreslås på baggrund af ønsker fra private investorer at give mulighed for at udbygge området med 30.000 m2. Det betyder, at den samlede ramme bliver 109.200 m2.

Rent planlægningsmæssigt betyder det, at den gældende arealramme til detailhandel i aflastningsområdet udvides fra nuværende 63.000 m2 til 109.200 m2.

 

Arealrammen på 63.000 m2 har i henhold til Planloven ikke tidligere kunnet ændres og har derfor været låst fast med baggrund i de arealopgørelser, der blev gjort i den tidligere detailhandelsanalyse fra 2007. Det har dog været forudsat, at den gældende lokalplan fra 1993 (0123-12 Center Nord) kunne udnyttes i henhold til udbygningsmuligheder med detailhandel for storcenterområdet og området nord for Egtved Allé.

 

Det samlede detailhandelsareal for det eksisterende aflastningsområde (storcenter/Bilka og Egtved Allé) er i henhold til detailhandelsanalysen fra 2015 opgjort til ca. 57.400 m2. I forhold til den eksisterende ramme på 63.000 m2 er der således en restrummelighed på 5.600 m2 til en udbygning. Denne rummelighed indgår i den nye udbygningsramme på 30.000 m2.

 

Af udbygningsrammen reserveres 12.800 m2 til nye detailhandelsarealer omkring storcenteret/Bilka og 1.700 m2 til området nord for Egtved Allé. Hermed kan der sikres mulighed for en udbygning i henhold til den gældende lokalplans bestemmelser samt til nye arealudlæg. 

Herudover reserveres 15.500 m2 til ny detailhandel på de ubebyggede Danfoss arealer vest for Vejlevej. 

 

En udvidelse vil endvidere betyde, at eksisterende butikker ved Albuen og Retail Park bliver inkluderet i aflastningsområdet med det eksisterende detailhandelsareal på ca. 21.800 m2. Der gives ikke mulighed for udbygning med ny detailhandel i disse områder, men de eksisterende butikker indgår som en del af aflastningsområdet med det eksisterende detailhandelsareal. Begge områder er i den gældende kommuneplan udlagt til særlig pladskrævende varegrupper.

 

For at fremtidssikre området med mulighed for en udvikling med store butikker sættes der ikke nogen maksimal størrelse på udvalgsvarebutikkerne. Den nye planlov åbner mulighed for butikker til udvalgsvarer på over 2.000 m2 og der er således ingen øvre grænse på butiksstørrelserne. Derimod fastlægges mindste størrelser på nye butikkerne på henholdsvis 600 m2 og 1.000 m2 afhængig af i hvilket området butikkerne placeres.

 

Der gives i kommuneplantillægget mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik i det nye udlæg ved Danfoss grunden (rammeområde 0123-C4) på maksimalt 1.400 m2. Herudover tillades der kun dagligvarebutikker i forbindelse med det eksisterende storcenterområde og Bilka (rammeområde 0123-C1).

 

Det udvidede aflastningsområde vil med baggrund i den nedenfor viste inddeling i områder bestå af fem rammeområder. I den nuværende kommuneplan er der alene ét rammeområde for aflastningsområdet.

 

For hvert område gælder særlige bestemmelser om butiksstørrelse og udbygningsmulighed.

 

Inddeling af områder

 

 

Aflastningsområde

Eksisterende butiksareal

Udbygnings-ramme

Samlet ramme

Kolding Storcenter inkl. Bilka (Delområde 1)

43.200 m2

12.800 m2

56.000 m2

Egtved Allé

(Delområde 2)

14.200 m2

1.700 m2

15.900 m2

Albuen

(Delområde 3)

12.500 m2

0 m2

12.500 m2

Danfossgrunden

(Delområde 4)

0 m2

15.500 m2

15.500 m2

Retailpark

(Delområde 5)

9.300 m2

0 m2

  9.300 m2

Ialt

79.200 m2

30.000 m2

109.200m2

Detailhandelsrammens fordeling i områderne

 

Særskilt Redegørelsen (Bilag 1)

Formålet med et aflastningsområde er bl.a. at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarebutikker. Kommunens endelige beslutning om udvidelse af et eksisterende aflastningsområde skal ske på baggrund af en samlet vurdering og afvejning af hensynet til konkurrenceeffekt, butiksforsyningen i bymidterne og oplandseffekt i forhold til nabokommuner. Derfor stiller planloven (§ 11 e, stk. 4) krav om, at kommunerne udarbejder en redegørelse til belysning af bl.a. kundeunderlag og oplandseffekt. Den nye planlov indebærer i øvrigt, at en manglende eller utilstrækkelig redegørelse vil kunne afføde et veto fra staten.

 

Redegørelsen skal som en del af plangrundlaget sendes i offentlig høring. Der skal foretages en særskilt høring af nabokommunerne, som kan komme med indsigelse til planforslaget.

 

I begyndelse af 2018 har COWI A/S på vegne af Kolding Kommune udarbejdet den lovpligtige redegørelse. Redegørelsen er nu blevet opdateret og tager udgangspunkt i ønskerne til et nyt detailhandelsareal på 30.000 m2.

 

Redegørelsen er bygget op omkring en række afsnit, der belyser grundlaget for planlægningen – indledningsvist en sammenfatning med baggrund i følgende overskrifter.

 

 • Omfanget af den eksisterende detailhandel
 • Behovet for yderligere detailhandel
 • Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter
 • Påvirkning af bymiljøet i udvidelsen af aflastningsområdet
 • Opland, som aflastningsområdet henvender sig til
 • Redegørelse for kundegrundlag
 • Påvirkning af konkurrencen
 • Effekter for den eksisterende dagligvarehandel
 • Effekter for den eksisterende udvalgsvarehandel
 • Effekter for den eksisterende detailhandel på længere sigt
 • Oplandseffekt i forhold til nabokommuner

 

Detailhandlen i Kolding Kommune omsatte i 2017 for ca. 5.2 mia. kr. Dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker bidrager hver med ca. 50% af omsætningen.

 

På baggrund af den forventede udvikling i indbyggertallet, privatforbruget og nethandlen er behovet for yderligere areal til detailhandel vurderet nærmere. Der er i redegørelsen beskrevet 3 scenarier (minimum, middel og maksimum) for detailhandelsbehovet i 2029. Ifølge middelscenariet, som vurderes at være det mest realistiske, forventes forbrugstilvæksten frem mod 2029 at udløse behov for yderligere 33.000 m2 til udvalgsvarebutikker og 10.500 m2 til dagligvarebutikker. Dette kan sandsynliggøre behovet for en udvidelse af aflastningsområdet.

 

I og omkring aflastningscenteret må der forventes en omsætningsreduktion på ca. 16% for de eksisterende butikker og tilsvarende må der i Kolding Bymidte forventes en omsætningsreduktion på 15%. I takt med, at der på længere sigt (frem til 2029) sker en tilvækst i indbyggertallet og dermed forbruget, vurderes effekten i forhold til den eksisterende detailhandel at blive mindsket.

 

Uden for Kolding Kommune vurderes der ikke at være områder, hvor effekterne af den nye udvalgsvarehandel vil medføre en reduktion i omsætningen på mere end 2,5%.

 

Miljøvurdering (Bilag 2)

Kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 2 stk. 10b anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

 

Kommuneplantillægget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kolding Kommune har i screeningen vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Miljøvurderingen er på baggrund af forudgående screening med efterfølgende høring af berørte myndigheder afgrænset til at omfatte:

 

 • De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for ombygninger af veje, kryds mv.
 • Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens levevilkår,
 • Bymiljø.

 

Der er som led i arbejdet med miljøvurderingen blevet udarbejdet et trafiknotat (COWI) omkring de trafikale konsekvenser ved en udbygning af aflastningsområdet. Trafiknotatet er et bilag til miljøvurderingen. Ifølge notatet vil udbygningen afstedkomme en vis mertrafik, som vil kunne udfordre kapaciteten i de signalregulerede kryds – herunder særligt krydset ved Vejlevej/Egtved Allé/Egtvedvej. Det kan i forbindelse med udbygning af storcenteret blive aktuelt med udbygningsaftaler, der kan sikre en bedre afvikling af trafikken i krydset.


Resumé

Forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten –et erhvervsområde og tillæg 17 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet med henblik på at sikre plangrundlag for et område med den nuværende genbrugsplads i Lunderskov.

 

Området er disponeret, så den nordlige del kan anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3 og i den østlige del til grønt friareal. Den sydlige del af området kan rumme genbrugspladsens aktiviteter i miljøklasse 1-5. Dermed er der så vidt muligt taget hensyn til boligerne mod nord og øst.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til kommuneplantillæg 17 sendes i offentlig høring i 8 uger,

 

at forslag til lokalplan 1113-31 Ved Slugten – et erhvervsområde sendes i offentlig høring i 8 uger,

 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres samtidig.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen, med det tilhørende kommuneplantillæg, er kategoriseret som en A-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, at planforslagene sendes i offentlig høring.

 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vedtog den 4. april 2018 synopsis for udarbejdelsen af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Det foreliggende forslag til lokalplan er udarbejdet ud fra de principper, der fremgår af synopsis.

 

Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.

 

Baggrund

Genbrugspladsen i Lunderskov, beliggende Slugten 6, blev etableret af Lunderskov Kommune i slutningen af 1980’erne ved den tidligere materialegård. Materialegården blev etableret i cirka 1968.

 

Genbrugspladsen har i en periode haft forlængede åbningstider som en forsøgsordning på baggrund af en midlertidig miljøgodkendelse, men opererer nu igen på grundlag af den tidligere miljøgodkendelse fra 1994.

 

Planforhold og formål

Området ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af hverken rammebestemmelser i kommuneplanen eller en lokalplan.

 

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at skabe grundlag efter planloven til byggeri og anvendelsesændringer i området, herunder også en støjmæssigt mere hensigtsmæssig indretning af genbrugspladsen.

 

Indkaldelse af idéer og forslag

Der har i perioden 18. april - 2. maj 2018 været foretaget en forhøring om planlægningen for området, hvor borgere var inviteret til at komme med ideer og forslag til planlægningens indhold.

 

Der er ikke indkommet forslag og ideer i den sammenhæng.

 

Kommuneplantillæggets indhold

Området udlægges til erhvervsområde med mulighed for genbrugsplads, miljøklasse 1-5, samt supplerende bestemmelser for grønne arealer.

 

Af hensyn til beliggenheden tæt på boligbebyggelsen mod nord begrænses den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter. I de fleste af kommunens erhvervsområder er der mulighed for en bygningshøjde på 10 meter eller mere.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet overføres til byzone og udlægges til erhvervsformål og grønt friareal.

 

Erhvervsområdet opdeles i miljøzoner. 

 

Den nordlige del af lokalplanområdet, delområde 1, som indeholder størstedelen af områdets byggeri, vil fremadrettet ikke blive en del af genbrugspladsen, men skal bruges til lagerformål eller tilsvarende, miljøklasse 1-3. En mindre del af dette areal udlægges til plantebælte som afgrænsning mod nord.

 

I sydlige del af området, delområde 2, vil der være mulighed for genbrugsplads, miljøklasse 1-5.

 

Det grønne areal mod øst i lokalplanområdet, syd for Birke Allé, som er en del af genbrugspladsens jordlod, medtages i lokalplanen og fastholdes som grønt friareal. Arealet vil fungere som en grøn adskillelse af boliger og erhverv. Arealet kan indgå i beregningen af erhvervsområdets befæstelsesgrad, herunder give mulighed for regnvandsforsinkelse, som en del af en samlet spildevandsløsning.

 

Spildevand fra området ledes i dag til septiktank og overfladevand afledes til en bæk syd for lokalplanområdet. Området skal ved overførslen til byzone tilsluttes spildevandssystemet helt eller delvist i henhold til Spildevandsplanen. Lokalplanen giver flere løsningsmuligheder og den konkrete løsning vil blive fastlagt i samarbejde med Blue Kolding.

 

Adgang til genbrugspladsen skal fremadrettet ske fra øst. Den hidtidige vejadgang i en nordlige ende af lokalplanområdet vil kun give adgang til arealet med lagerhallerne.

  

Miljøscreening og VVM

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene, der viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Lokalplanlægningen giver mulighed for afbødende foranstaltninger i forhold til støj i henhold til screeningen. Der er udarbejdet en VVM-screening for det konkrete anlæg og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

 

 

Tidsplan

Lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg skal i offentlig høring.

 

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i perioden 8. november 2018 – 25. januar 2019. En 8-ugers høringsperiode anses nødvendig, fordi kommuneplantillægget og lokalplanen vedrører arealer, som ikke er omfattet af hidtidig planlægning.

 

Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages den 26. marts 2019.


Resumé

Et af projekterne under Infrastrukturpuljen omhandler en ombygning af krydsene Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej med henblik på at øge fremkommeligheden og højne trafiksikkerheden. Der er udført skitseprojektering og afholdt møder med virksomheder i området for at finde den optimale løsning.

 

På baggrund heraf anbefaler By- og Udviklingsforvaltningen, at der arbejdes videre med et projekt, hvor de to kryds Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej samles i ét signalreguleret kryds.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at de to kryds Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej samles i ét signalreguleret kryds,

 

at der træffes principiel beslutning om erhvervelse af de fornødne arealer ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 10-10-2018

Forvaltningen anmodes om at undersøge konsekvenserne for virksomhederne i området ved løsningsforslag B og C – og herunder afklare krav om eventuel støjskærm, VVM-redegørelse og samlet økonomi.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 14-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilslutningen af Korsvej og Petersmindevej til Højvangen sker i dag ved to T-kryds uden signalregulering. Der opleves store kødannelser og forsinkelser. By- og Udviklingsforvaltningen har kendskab til 7 politiregistrerede trafikulykker de seneste 5 år. Forvaltningen er blevet informeret af virksomhederne i området, at der ofte sker mindre ulykker med udelukkende materielskade, som ordnes i mindelighed.

 

Herudover betjenes området af linje 4, som kører med store forsinkelser pga. den ringe fremkommelighed i krydset.

 

I det forberedende arbejde med at udpege en løsning på problemerne i de to T-kryds er forskellige løsninger vurderet. Der er peget på, at en samling af de to kryds i ét 4-benet signalreguleret kryds ville kunne forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden betydeligt.

 

Løsningen blev præsenteret på et møde med virksomhederne i området i august 2017. Dette udløste nogen debat og utilfredshed for de virksomheder, som i givet fald skulle afstå jord til projektet. Det aftaltes derefter, at Kolding Kommune skulle belyse to alternative forslag og sammenstille disse med det oprindelige.

 

Principielt ser forslagene således ud:

Løsning A: de to nuværende forsatte kryds bibeholdes, men suppleres med signalregulering

 

 

Løsning B: det ”oprindelige” forslag, hvor vejene samles i ét signalreguleret kryds

 

En sammenstilling af fordele og ulemper ved løsningerne er sammenstillet nedenfor:

Løsning C: den nuværende tilslutning af Korsvej til Højvangen lukkes, og der etableres en ny vejadgang ca. 300 m nordvest for det nuværende kryds, via Hesselly.