Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 7. mar 2018 kl. 09:00

Lokaldemokratiudvalget

Lunderskovhallen

Referat

Resumé

Forvaltningen præsenterer på mødet et overblik over en række planer og realiserede og planlagte projekter i Lunderskov. Præsentationen afsluttes med en besigtigelse på en tur rundt i Lunderskov.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og tager præsentationen til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 07-03-2018

Godkendt.

 

I drøftelsen og i den efterfølgende besigtigelsestur i Lunderskov deltog fra Lunderskov Lokalråds bestyrelse:

 

Steen Sparvath,

Claus Hagedorn Schultz,

Lone Thorndahl,

Torben Sandvej.

Sagsfremstilling

Der er i regi af Centerbypuljen gennem årene realiseret og planlagt en række større og mindre projekter i Lunderskov.

 

I borgerplanen for Lunderskov findes en række visioner og ønsker til prioriteringer af den fremtidige udvikling af Lunderskov.

 

Forvaltningen præsenterer på mødet et overblik over en række af de realiserede og planlagte projekter i Lunderskov, samt indholdet af borgerplanen, og den proces, der har været i forbindelse med borgerplanens tilblivelse.

 

Lokalråd Lunderskov deltager under dette punkt i temamødet og vil her redegøre for projekter og Lokalrådets fokusområder i Lunderskov.

 

Præsentationen afsluttes med en besigtigelse af udvalgte lokaliteter i området ved Drabæks Mølle og Kongsbjergområdet sammen med Lokalråd Lunderskov.


Resumé

Kolding Kommune har modtaget ansøgninger til årets Centerbypulje fra alle tre centerbyer.

Ansøgningerne er vedhæftet sagen som bilag.

 

Centerbyerne har på mødet den 6. februar 2018 diskuteret fordeling af ansøgningerne i samarbejde med forvaltningen.

 

Der indgår overførte midler fra 2017 i årets puljefordeling.

 

Forslag til fordeling af puljens midler ses af skemaoversigt, som er vedhæftet sagen som bilag.

Sagen behandles i

Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC) og Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at centerbyernes forslag til fordeling af årets Centerbypulje 2018 godkendes og

 

at trafikprojekterne for Kirkevejen i Lunderskov fremsendes til behandling i Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 07-03-2018

Godkendt med den supplerende bemærkning, at forvaltningen anmodes om i samarbejde med centerbyerne at udarbejde et forslag til fremtidige prioriteringskriterier for fordeling af midler fra centerbypuljen til politisk behandling i efteråret 2018.

Beslutning Kolding Kommunes Centerbysamarbejde - KKC den 22-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fordeling af Centerbypuljen 2018

 

På mødet den 6. februar 2018 blev der diskuteret, hvordan puljefordelingen skal prioriteres og der blev talt om, at det nødvendigvis ikke er en tredeling af beløbet, som hidtil har været praktiseret, men udvalgte projekter, der prioriteres.

 

Centerbysamarbejdet blev organiseret i 2010 og med virkning fra 2011 med nedsættelse af Centerbypuljen med dengang 300.000 kr. til fordeling mellem de tre centerbyer. Beløbet blev i 2014 forhøjet til 600.000 kr./år.

 

Forvaltningen vil anbefale, at centerbysamarbejdet får et eftersyn i løbet af året og at man får diskuteret hvilke kriterier og prioriteringer, der vil være vejledende for samarbejdet og fordelingen af midler fremover.

 

Lunderskov

 

Kongsbjergområdet - et forslag til øget trafiksikkerhed og forskønnelse af området

 

Lunderskov Lokalråd anmodede i 2017 om at få udarbejdet et skitseprojekt, for at få højnet sikkerheden ved Kongsbjergskolen og få forbedret udsigtsforholdene. Det blev påpeget, at krydsning af Reinholdt Bakke er problematisk og trafikken kan udgøre en risiko for skolebørnene.

 

Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt, som opfylder de stillede krav om sikkerhed og klarhed. Skitseprojektet er i sin helhed godkendt af lokalrådet. Det foreslås, at de mange stier samles i en lille plads og at den ene af de to parallelle stier nedlægges for at præcisere og tydeliggøre den egentlige skolesti og der opsættes belysning. Den eksisterende beplantning langs stierne minimeres eller fjernes for at skabe bedre overblik.

 

For at skabe en helhed i området på begge sider af Reinholdt Bakke foreslås etableret en større træplantning, som vil forskønne, skabe helhed og give en hastighedsdæmpende virkning.

 

Skitseprojekt for Kongsbjergområdet.

 

Ny skolesti i det grønne område over for skolen og den lille plads- 1. etape af Kongsbjergprojektet.

 

På baggrund af skitseprojektet ønsker Lunderskov Lokalråd at afsætte midler til udarbejdelse af dels en detailbeskrivelse og dels til anlæg af den lille plads og sikring af krydsning af Reinholdt Bakke.

Der skal derfor nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra skole, lokalråd, fritidsafdeling og forvaltning.


Det forventes, at der igangsættes anlægsarbejde i efteråret 2018.

Forvaltningen oplyser, at der for nuværende ikke er opstillet et budget for de kommende driftsomkostninger, men det forventes at indgå i den

detaljerede oversigt.

 

Lokalrådet ønsker at afsætte 330.000 kr. til første etape af Kongsbjergprojektet. Næste etape, som vil omfatte træplantninger og nye belægninger, kan man evt. anmode om som ekstrabevilling til budget 2019 forhandlingerne.

 

Stiforbindelse ved Koralvænget omkring søen og videre til Dollerup Sø

 

Lokalrådet har fremsendt et ønske om at få anlagt stier ved den nye udstykning omkring Koralvænget. Forvaltningen oplyser, at et overslag vil lyde på 100.000 kr. og der arbejdes for øjeblikket med byggemodningsprojektet i Vej og Park og nogle stier vil indgå i byggemodningen.

 

I forbindelse med vedtagelse af Borgerplan for Lunderskov i 2016 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at få udarbejdet en samlet stiplan for Lunderskov med prioriteringer af udvalgte strækninger. Arbejdet er fortsat igangværende og vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for udvalget.

Der forestår et møde i forvaltningen i begyndelsen af marts, hvor de nærmere prioriteringer vil blive drøftet.

 

Bebyggelsesplan for Koralvænget.

 

Forvaltningen oplyser videre, at Lokalrådet har fremsat ønske om at dele af de afsatte millioner til udvalgte projekter fra borgerplanen kan anvendes til anlæg af stier.

 

Det oplyses, at i forbindelse med vedtagelse af borgerplanerne for henholdsvis Vamdrup og Lunderskov afsatte Byrådet 1 mio. kr. til hver by i de følgende år, 2016- 2020.

 

Et ønske fra borgerplanen om at få etableret en sti rundt om Dollerup Sø.

 

Hvidkilde og Hellas

 

Forvaltningen blev i 2017 kontaktet af boligselskabet Bovia om der kunne være interesse i et samarbejde om at skabe stiforbindelse gennem området ved og omkring Hellas.

På et fællesmøde i området mellem Bovias bestyrelse, Lunderskov Lokalråd og forvaltningen blev det aftalt at indgå samarbejde om anlæg og opretning af stierne og derved sikre en stiforbindelse fra bymidten til Møllegade. De nye stier blev indviet i november 2017 med repræsentation fra Kolding Byråd, Lunderskov Lokalråd, Bovias bestyrelse og beboerne i området.

 

I den forbindelse blev der foretaget en del udtynding af bevoksning på skråningerne, så udsigten til Mølledammen blev genskabt. Lunderskov Lokalråd har fremsendt en ansøgning om at få arbejdet færdiggjort med etablering af beplantning af den ryddede skråning. Der ønskes afsat 35.000 kr. til formålet. Arbejdet vil ligeledes være i samarbejde med Bovia.

 

 

Ny stiforbindelse fra Lunderskov bymidte.

 

Kirkevejen og trafikdæmpende foranstaltninger

 

Det har i flere år været et stort ønske fra beboerne omkring Kirkevejen at få nedsat hastigheden, da der er store trafikale gener ved høj hastighed.

 

Placering på Kirkevejen.

 

Anlæg af hævet flade 210.000 kr.

 

Anlæg af helle 150.000 kr.

 

Lokalrådet har været i tæt dialog med forvaltningen om udformningen af begge trafikdæmpende projekter. På mødet den 6. februar 2018 vurderede man, at Kirkevejens projekter bør sendes til behandling i Teknik- og Klimaudvalget med henblik på, at de overføres til listen over mindre trafikprojekter.

 

Christiansfeld

 

Legeplads i bymidten, i Søsterhusets have

I forbindelse med udarbejdelsen af Legepladsstrategi for Kolding Kommune blev der foretaget en screening, som bl.a. blev drøftet med Forum Christiansfeld. Da sagen var for byrådet i 2017 blev der peget på Søsterhusets have til placering af en højt ønsket legeplads i bymidten i Christiansfeld.

 

 

Der er efterfølgende sat 700.000 kr. af til anlæg i 2019 i regi af Teknik- og Klimaudvalget. Der skal i 2018 udarbejdes et skitseforslag til legeplads for de afsatte midler i Centerbypuljen. Midlerne blev afsat i 2017, så der er tale om en overførsel. Der indledes et samarbejde med Brødremenigheden og Forum Christiansfeld omkring indretningen. Vej og Park er projektansvarlige og det forventes, at der kan præsenteres et projekt på KKC s statusmøde i november 2018.

 

Legeplads ved grundejerforeningen, Steenbjerg

 

Eksempel på Tarzanbane

 

Grundejerforeningen Steenbjerg ønsker at supplere den eksisterende legeplads med at åbne en ny legeplads for de lidt større børn, der har brug for andre udfordringer.

Grundejerforeningen ønsker at anvende de ansøgte midler på 200.000 kr. til at etablere en Tarzanbane. Det oplyses, at Nordeafonden har støttet projektet med 10.000 kr.

                                               

Forvaltningen vil i samarbejde med Forum Christiansfeld indlede en dialog med grundejerforeningen om nærmere placering, evt. etablering af en lægivende beplantning, oplyse om at legepladsen kræver en byggetilladelse og oplyse om de gældende sikkerhedskrav, bl.a. udlægning af faldsand.

 

Vamdrup

 

Kinotorvet

 

Skitseforslag til indretning af Kinotorvet og lyskunst langs banen og tunnel.

 

 

 

Vamdrup Byforum ønsker i år at prioritere puljemidlerne til at igangsætte en etape af helhedsplanen, som blev beskrevet på udvalgets temamøde i Vamdrup Kino den 31. januar 2018. Den første etape er at få sammenhængen mellem bymidten, Kino og stadiongrunden etableret. Med nedrivningen af bygningen Østergade 8 er det blevet meget tydeligt, at den ønskede sammenhæng med bymidten er opnået. Der er nu en enestående mulighed for at skabe et moderne byrum, der inviterer til ophold og oplevelse og invitation til hele området via Kinotorvet.

 

Et detailprojekt skal indeholde en grundig beskrivelse af terrænbehandling, afvanding, materialebeskrivelse, inventar, belysning samt overslag og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Der bør derfor snarest nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vamdrup Byforum, Kino og med forvaltningens relevante afdelinger.

 

Lys for enden af tunnelen

Vamdrup Byforum er i gang med planlægningen af lysprojektet i Østergadetunnelen og langs banen mod Stadiongrunden. Der er indhentet oplysninger og erfaringer fra Bramming om både økonomi og om deres dialog med Banedanmark. Vamdrup Byforum har et stort ønske om at få gennemført dette lysprojekt.

Der skal udarbejdes et forprojekt, hvor alle muligheder er belyst og beskrevet.

Kolding Kommunes fundraiser oplyser, at Kulturministeriet har fokus på lys og at der i forbindelse med temaet, ”Kunst i det offentlige rum” kan indsendes en ansøgning om støtte til et forprojekt.

Med et forprojekt i hånden kan man søge om yderligere støtte gennem samme pulje til etablering af lyskunsten.

 

Forvaltningen vil derfor foreslå, at Vamdrup Byforum, i samarbejde med forvaltningen og Kolding Kommunes fundraiser, søger Kulturministeriet om støtte til et forprojekt. Beløbsstørrelsen vil ligge mellem 25-50.000 kr.


Resumé

Kolding Kommune har modtaget ansøgninger til årets landsbypulje på godt 4,6 mio. kr.

 

19 landsbyer har fremsendt 85 projektansøgninger, som spænder fra enkeltindsatser med nyt inventar til skitseprojekter, der skal forskønne og forbedre de lokale miljøer.

 

Der er fortsat stor interesse for at sikre forsamlingshusene gode betingelser med nyt inventar og løbende vedligeholdelse.

 

Samtlige ansøgninger er vedhæftet sagen som bilag.

 

Kontaktforum har på mødet den 1. februar 2018 fundet en fælles løsning inden for budgetrammen på fordeling af puljemidlerne, hovedsageligt ud fra de gældende prioriteringer.

 

Kontaktforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2018 kan ses af vedhæftede skema.

 

Derudover er der overførte midler på i alt 670.000 kr. fra Landsbypuljen 2017 til færdiggørelse af Skanderup stien, færdiggørelse af stierne i Birkemosen i Eltang og til beplantning i Sdr. Stenderup.

 

Udvalgte projekter vil blive nærmere gennemgået på mødet i KLF den

22. februar 2018.

Sagen behandles i

Kolding Kommunes Landsbyforum (KLF) og Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kontaktforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2018 godkendes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 07-03-2018

Godkendt med den supplerende bemærkning, at forvaltningen anmodes om i samarbejde med kontaktforum at udarbejde et forslag til fornyede prioriteringskriterier for fordeling af midler fra landsbypuljen til politisk behandling i efteråret 2018.

Beslutning Kolding Kommunes Landsbyforum - KLF den 22-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontaktforums prioriteringsliste er udsprunget af et behov for at styre de mange ansøgninger, som langt overskrider budgetrammen.

 

  • Forskønnelse af landsbyerne,

f.eks. skitseprojekter, beplantninger, vejtræer, torve, pladser og fællesarealer, stier og forsamlingshuse.

 

  • Inventar og materialer,

f.eks. bålhytter, borde/bænke, broer, legeredskaber, infotavler, belysning og mindre maskinindkøb.

 

  • Diverse foreninger og klubber,

f.eks. inventar til forsamlingshuse, brochurer, formidling.

 

Kontaktforum vil i løbet af det kommende år se på de gældende kriterier og prioriteringer og ønsker i samarbejde med udvalget at udarbejde en fælles prioriteringsliste.

 

På mødet den 22. februar vil de anbefalede projekter kort blive gennemgået af landsbyrepræsentanterne. Der er sat fokus på udvalgte projekter, som nærmere vil blive gennemgået på mødet af de ansvarlige landsbyrepræsentanter.

 

Aller

Der blev i 2017 afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for de rekreative muligheder omkring Aller Mølledam. Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe med en bred repræsentation fra de frivillige i området og fra fonden, Aller Mølle.
I arbejdet med helhedsplanen er der dukket yderligere rekreative potentialer frem, muligheder som vil gøre området omkring Aller Mølledam endnu mere attraktivt i rekreativ og i læringsmæssig henseende. Der er også skitseret på at forskønne området omkring bålhytten med forbedrede adgangsforhold og strukturerende beplantninger og forslag til placering af en p-plads.

Oversigtsplan over området ved Aller Mølle.

 

Der er derfor søgt om supplerende midler til færdiggørelse af skitseprojektet, eftersom det har vist sig at opgaven var større end først antaget.

Kontaktforum har imødekommet med 20.000 kr. til færdiggørelse af helhedsplanen, hvor der vil blive udarbejdet en inddeling i etaper og et økonomisk overslag.

 

I 2016 blev der desuden bevilliget og opført en bålhytte som første synlige mulighed til at udvikle fællesskabet omkring et fælles mødested.

I 2018 er der bevilliget grus omkring hytten og på adgangsvejen.

Desuden er der givet et supplerende beløb til en bro over Taps Å/Aller Mølleå– supplement til bevilling i 2017, da det i løbet af året er blevet tydeligt, at broen måtte have et længere spænd og placeres højere af hensyn til vandgennemstrømningen.

 

Kontaktforum har imødekommet 75.000 kr. til broen over Aller Mølleå.

 

Udsnit af helhedsplan med hytte, træbro og flydebro.

 

Der er et ønske om en flydebro/trædæk, der vil kunne bruges til bl.a. skoleklasser i Natur og Teknik. Desuden er der ønske om at etablere to shelters i området.

 

Kontaktforum har imødekommet med 10.000 kr. i 2018 til at lave forundersøgelser, bl.a. myndighedsbehandling, vedr. etablering af faciliteterne – og ser frem til at modtage en ansøgning til landsbypuljen 2019.

 

 

Sdr. Stenderup

Beplantning omkring Torvet

Der blev i 2017 udarbejdet et skitseprojekt for Torvet i Sdr. Stenderup i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe.

 

Torvet i Sdr. Stenderup, forslag til forskønnelse.

 

 

Projektet beskriver en pladsdannelse med en samlet belægningsflade og med et enkelt beplantningsudtryk, der omkranser selve torvet.

 

Der blev i 2017 uddelt 80.000 kr. til beplantning omkring Torvet. I løbet af 2017 blev man klar over at dette beløb ikke rakte og pengene er overført til 2018, hvor Kontaktforum støtter med yderligere 42.500 kr., så man i 2018 kan gennemføre et samlet beplantningsprojekt.

 

En ny Folkepark ønskes på den gamle legeplads´ areal bag torvet

I 2017 blev der desuden startet en proces omkring gentænkning af legepladsen i Sdr. Stenderup. I processen blev det tydeligt, at det ikke er en egentlig legeplads, der er behov for – Sdr. Stenderup Centralskole har nylig renoveret skolegården med indretning af forskellige muligheder til leg og udfoldelse. I stedet ønsker man, at der skal være fokus på familier og de mange besøgende, der cykler på Stenderuphalvøen til ophold og til inspiration – og ideen om en Folkepark opstod. En park, hvor det kreative miljø i Sdr. Stenderup og omegn bliver synligt gennem kunst og unikt inventar.

 

Foreløbig skitse af Folkeparken i Sdr. Stenderup.

 

Kontaktforum har imødekommet med 25.000 kr. til færdiggørelse af skitseprojektet og 40.000 kr. til etablering af en træbænk omkring et markant træ, hvorfra der er udsigt til landskabet og Solkær Enge.

 

 

Forsamlingshuset Dannevirke

 

Forsamlingshuset Dannevirke er desuden imødekommet med 140.000 kr. til et nyt tag, hvor landsbypuljens bidrag svarer til de 30 % egenfinansiering, der modsvares af 70 % fra en statslig landsbybygningsfornyelsespulje.
Kolding Kommunes restaureringsarkitekt er involveret i valg af materialer mv.

 

 

Almind

Aktivitetsparken med klubhus