Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 21. okt 2015 kl. 08:00

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgslokalet,

Referat

Resumé

Budgetterne for serviceudgifter forventes overholdt. Både for sundhedspolitik og socialpolitik.
 
Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet forventes overholdt. Det bemærkes, at aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for servicerammen, og der er ikke pålæg om finansiering inden for egen ramme.
 
Budgettet for socialpolitik vedrørende overførselsudgifter forventes overholdt.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om budgetrealisering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For sundhedspolitik kan budgetrealiseringen ultimo september vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
2015, ultimo september - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
 
 
 
 
Forebyggelse og Sundhedsfremme
18.032
12.812
71,0%
 
Træning
51.620
39.613
76,7%
 
Sundhedstjeneste
19.598
14.376
73,4%
 
Tandpleje
32.193
23.077
71,7%
 
I alt
121.443
89.878
74,1%
1
Note 1:
De faktiske forbrugsprocenter er som forventet og budgettet for sundhedspolitik vedrørende serviceudgifter forventes overholdt. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016, men et foreløbigt skøn er, at der netto vil blive overført 1 mio. kr.
 
For socialpolitik kan budgetrealiseringen ultimo september vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
2015, ultimo september - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
 
 
 
 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov
186.794
123.965
66,4%
 
Tilbud til ældre og handicappede
127.959
102.690
80,3%
 
Rådgivning
2.080
1.425
68,5%
 
Tilbud til voksne med særlige behov
293.884
204.012
69,4%
 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
28.089
16.698
59,4%
 
Kommunale fleksjob
16.777
11.788
70,3%
 
I alt
655.583
460.578
70,3%
2
Note 2:
De faktiske forbrugsprocenter er som forventet og budgettet for socialpolitik vedrørende serviceudgifter forventes overholdt. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016, men et foreløbigt skøn er, at der netto vil blive overført 8 mio. kr.
 
For sundhedspolitik kan budgetrealiseringen ultimo september vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering opstilles således:
 
2015, ultimo september - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
307.031
198.132
64,5%
 
I alt
307.031
198.132
64,5%
3
Note 3:
Forbrugsprocenten er som forventet og budgettet for sundhedspolitik vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering forventes overholdt. Det bemærkes, at aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for servicerammen og der er ikke pålæg om finansiering inden for egen ramme.
 
For socialpolitik kan budgetrealiseringen ultimo september vedrørende overførselsudgifter opstilles således:
 
2015, ultimo september - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
Kontante ydelser, handicapområdet
12.683
9.340
73,6%
 
I alt
12.683
9.340
73,6%
4
Note 4:
De faktiske forbrugsprocenter er som forventet og budgettet for socialpolitik vedrørende overførselsudgifter forventes overholdt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt.

Resumé

Socialudvalget afholdte den 16. juni 2015 et dialogmøde med de 4 store foreninger under KFUM´s Sociale Arbejde (Folkekøkkenet, Cafe Paraplyen, Gademix og Børnekontakten)
 
På baggrund af dialogmødet besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et konkret beslutningsforslag omkring værestederne/foreningernes fremtidige organisering

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at reviderede samarbejdsaftaler fremsendes sammen med
caféernes/værestedernes ansøgning om §18 midler i november måned
2015. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på den baggrund i løbet af august og september måned afviklet møder med de 4 foreninger (Folkekøkkenet, Cafe Paraplyen, Gademix og Børnekontakten)
 
Udover den daglige leder, har bestyrelsesrepræsentanter samt en repræsentant fra KFUM´s Sociale arbejde deltaget i møderne.
 
Drøftelserne tog udgangspunkt i:
 
1. Foreningernes/værestedernes organisering
 
2. Revision/tilpasning af samarbejdsaftalerne
 
3. Dialog om sammenhængen i indsatserne, såvel imellem tilbuddene som mellem tilbuddene og Kolding kommunes indsatser
 
4. Økonomi
 
Samlet set om besøgende:
 
Foreningernes/værestedernes organisering
 
Alle værestederne/cafeerne udtrykte stor værdi i den nuværende organisering hos KFUM´s Sociale Arbejde, såvel i forhold til helt konkrete ydelser som kurser, konsulentbistand, sparring og fundraising, men også i forhold til at have en klar og tydelig identitet og profil.
 
Revision/tilpasning af samarbejdsaftalerne
 
Der er i høj grad tale om redaktionelle ændringer
 
 
Dialog om sammenhængen i indsatserne, såvel imellem tilbuddene som mellem tilbuddene og Kolding Kommunes indsatser
 
På børneområdet var der en oplevelse af, at der eksisterer relevante foraer, som kan sikre sammenhæng i indsatsen.
 
På voksenområdet blev der udtrykt ønske om at oprette et forum, der kan sikre sammenhængen både mellem tilbuddene men også mellem tilbuddene og Kolding Kommune.
 
 
Økonomi
 
Alle værestederne/caféerne oplever at de er pressede på økonomien, og at tilskuddet fra Kolding Kommune stort set kun dækker udgifter til husleje og løn. Dette indebærer at der bruges meget tid på fundraising m.v.  
 
 
 
Der vil på baggrund af møderne blive udarbejdet udkast til nye samarbejdsaftaler.  

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Det pålægges Senior- og Socialdirektøren
 
at udarbejde forslag til foreningernes/værestedernes fremtidige organisering
 
at revidere samarbejdsaftalerne således, at samarbejdsaftalerne er mere sammenlignelige i forhold til basisbudgetterne.

Resumé

Udmøntning af selvværdsstrategien er på linje med aktivt seniorliv og sundhedspolitikken udtryk for Senior- og Socialforvaltningens overordnede prioriteringer i forhold til den borgerrettede indsats. Udmøntning af selvværdsstrategien beskriver prioriteringerne på det specialiserede socialområde.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes i forhold til den videre proces.

Sagsfremstilling

Udmøntning af selvværdsstrategien retter sig primært mod de udsatte børn og voksne, handicappede, psykisk syge og misbrugere og omhandler de indsatser på det specialiserede socialområde, som ønskes prioriteret.
 
Tendensen på det specialiserede socialområde er en stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser, og det specialiserede socialområde skal derfor fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.
 
Socialpolitikken sætter fokus på 8 temaer:
 
  1. Forebyggende, tidlige og rettidige indsatser
  2. Sammenhæng i opgaveløsningen
  3. Mestring af eget liv
  4. Velfærdsteknologi – hjælp til selvhjælp
  5. Netværk, familier og pårørende
  6. Frivillighed og medborgerskab
  7. Lighed i sundhed
  8. Fremtidens tilbud
 
Udmøntning af selvværdsstrategien er et af de elementer, som skal være med til at skabe sammenhængskraft på tværs af Senior- og Socialforvaltningens 3 primære driftsområder, og en pendant til seniorpolitikken ”Aktivt seniorliv” og Sundhedspolitikken. Opbygningen af produktet sker efter samme koncept som ”Aktivt seniorliv” med en beskrivende tekst, prioriteringsforslag, borgerudsagn og fakta boks.
 
Arbejdet er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af områdechefer, myndighedsledere og konsulenter på socialområdet. Selve opstarten af processen blev understøttet af konsulentfirmaet Muusmann. Da produktet lå i første udkast, blev de øvrige ledere på socialområdet inddraget på et stormøde, hvor teksten blev drøftet. Der var generelt positive tilbagemeldinger fra lederne.
 
Den 8. juni 2015 blev borgere, foreninger, interesseorganisationer og virksomheder inviteret til en ”arbejdsdag i testlaboratoriet” med det formål, at give konstruktiv feedback og relevant input til udmøntningen af selvværdsstrategien.
 
Tilbagemeldingerne blev indarbejdet i teksten i form af borgerudsagn.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg besluttede, at der afholdes en temadag om udmøntningen af selvværdsstrategien.

Resumé

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har udmøntet puljen; Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge. Den samlede pulje var på 52,4 mio. kr. og ansøgningsfristen var den 11. april 2015.
Senior- og socialforvaltningen har afsendt og fået godkendt en ansøgning om etablering af ”Projekt Space”, der er et 3-årigt projekt for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.
 
Puljens formål er, at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienterede indsatser, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge, der har nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som f.eks. venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner.
 
Endvidere er formålet, at støtte barnet eller den unge til at opnå netværk og sociale relationer, som de kan drage fordel af i deres nuværende livssituation og fremover f.eks. i forhold til at opnå øget trivsel, skabe et socialt netværk, færdiggøre folkeskolen, tage en uddannelse, få et arbejde, have styr på økonomien eller opnå en stabil boligsituation.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at       status på Projekt Space tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt Space er et aktivitets og netværkstilbud til anbragte, eller tidligere anbragte børn og unge i alderen 15 – 30 år. Tilbuddet indeholder et café og samværstilbud, åben rådgivning, mentorordninger, samtale- og aktivitetsforløb, efterværn og kontaktpersonsordninger. Tilbuddet organiseres under Tinghøj, hvor det knyttes op på Netværket.
 
Projektet skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse og der skal bl.a. være fokus på at understøtte den unges skolegang, uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold som eksempelvis erhvervelse af selvstændig bolig. Der skal således være udsigt til en positiv udvikling for den unge med henblik på, at kunne evne at føre en selvstændig voksentilværelse. Målet med projektet vil være at skabe rammer for at give anbragte og tidligere anbragte børn- og unge mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer om det at være anbragt, med andre i samme situation.
 
Projekt Space er et 3-årigt projekt og bevillingen løber fra 1. september 2015 til og med 31. august 2018. Ministeriet har godkendt 2 medarbejdere og en samlet projektsum på i alt 4,5 mio. kr. Projektet evalueres af en ekstern evaluator, der tilknyttes i 2016 og 2017.
 
Den fysiske placering af Projekt Space bliver i lokaler på Låsbyhøj.
Lokalerne og den centrale beliggenhed i byen vil kunne give brugerne og medarbejderne de nødvendige rammer for at skabe et godt samværstilbud. Lokalerne indeholder et fællesrum, køkken, toiletforhold, kontor, samtalerum samt mulighed for selvstændig indgang. I forbindelse med etableringen på Låsbyhøj, vil projektet kunne genbruge en hel del af inventar mv. fra den tidligere døgninstitution Landerupgaard.
 
Der planlægges en officiel åbning af projektet primo november 2015, hvor Social- og Sundhedsudvalget, relevante samarbejdspartnere og de frivillige organisationer inviteres.
 
Projektlederen og projektmedarbejderen er ansat pr. 1. oktober 2015, og det er meningen at de, udover at skulle have alt det praktiske på plads, også indgår i følgende studieture;
 
Projektmedarbejderne vil tage på orienteringsrunder i Kolding Kommunes relevante afdelinger, som Familierådgivningen, Handicapafdelingen, Jobcentret, Ungekontakten, Familieplejen, Børnefamiliehuset samt hos de frivillige organisationer.
Hertil kommer udarbejdelse af pjecer, oprettelse af Facebook-gruppe og andre relevante kontaktgrupper. Der vil ligeledes skulle lægges en plan for aktiviteterne i det kommende projekt, herunder åbningstider mv.
 
Det er hensigten, at de første brugere af projektet skal inddrages i opbygningen, både hvad angår indretning, indhold og aktiviteter i tilbuddet, så det giver mening for dem, og en oplevelse af at blive inddraget.
 
Ud over aktiviteter, fællesspisning og socialt samvær, er det planen at iværksætte en mentoruddannelse for den ældste del af målgruppen, som på længere sigt forventes at kunne bære en del af det daglige aktivitetsprogram og den personlige vejledning og støtte, samt være grundpillerne i det sociale liv i øvrigt. Der er dog ikke en umiddelbar opfattelse af, at dette korps på sigt helt vil kunne overtage den daglige drift af et sådant tilbud.
 
Det forventes, at potentialet i et aktivitets- og samværstilbud til unge tidligere og nuværende anbragte bidrager til deres personlige udvikling og giver dem spændende oplevelser og nye erfaringer samt gode muligheder for at få nye venner, og udvide og udvikle deres netværk.
 
For mange af de anbragte og tidligere anbragte børn og unge, der i kraft af deres anbringelse mangler et sted, hvor de kan komme, når de har lyst, vil Projekt Space komme til at skabe et rum, der imødekommer, at der skabes kontinuitet og stabil voksenkontakt, således at ensomhed og udsathed forebygges.
 
Projekt Space er en investering i fremtiden, som forventes at rumme et endnu ukendt økonomisk besparelsespotentiale på sociale udgifter til en gruppe af borgere og deres efterkommere, som typisk har en forøget risiko for, at komme til at leve på kanten af samfundet. På den baggrund forventes det, at når projektperioden ophører, kan Space videreføres inden for den eksisterende økonomiske ramme i Senior- og socialforvaltningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt med den tilføjelse, at Social- og Sundhedsudvalget får en status omkring projekt Space om et halvt år og en evaluering af projektet om et år.

Resumé

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lis Ravn Ebbesen (F), har i mail af 30. september 2015 anmodet om, at der gives en orientering på Social- og Sundhedsudvalgsmødet omkring hjemløshed.
”På baggrund af artikel i Jydske Vestkysten den 27. september 2015 om hjemløshed, ønsker socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen (F) en orientering om hjemløse. Hvad bygger tallene på? Hvordan opgøres og defineres hjemløse? Og hvad kan og bør vi som kommune gøre i forhold til at nedbringe antallet af registrerede hjemløse yderligere?
Ifølge artiklen, har Kolding 47 hjemløse borgere.”

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodningen er der indhentet svar fra Institutionschef for misbrugsområdet:
Hvert andet år er der en kortlægning af hjemløsheden i Danmark, og kortlægningen er baseret på hjemløsetællingen der gennemføres i uge 6, 2015. Kortlægningen er gennemført hvert andet år siden 2007 og belyser udviklingen og karakteren af hjemløshed i Danmark. Tællingen sker ved, at myndigheder, væresteder, behandlingssteder, forsorgshjem, støttekontaktpersonsordningen (SKP) og lignende registrerer de personer, som er hjemløse. Hver person registreres særskilt, således at der ikke sker dobbelttælling. Fx registreres samtlige personer som er indskrevet på Overmarksgården, og her kan det være tilfældigt, hvorvidt alle 44 pladser er besat i uge 6.
 
Den danske hjemløsedefinition
”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen
(ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige
bo-alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden opholdssted den kommende nat.”
 
Kolding Kommune har modtaget puljemidler (2014-2016) fra Hjemløsestrategien (Housing First), som betyder at Overmarksgårdens efterforsorg tilbyder bostøtte til borgere som bosætter sig i Kolding Kommune. Bostøttemetoderne implementeres i indeværende år, og betyder at fraflyttede borgere tilbydes massiv støtte, således at der skabes gode betingelser for at kunne forblive i egen bolig. Disse metoder skulle gerne medvirke til, at antallet af hjemløse falder yderligere. Overmarksgården tilbyder desuden indskrivning i aflastningsophold på Overmarksgården, hvis der opstår vanskeligheder i egen bolig. Denne aflastning er ofte medvirkende til at borgeren fastholdes i egen bolig.
Housing First betyder at borgeren hurtigst muligt skal fra forsorgshjem til egen bolig, dette indebærer hurtige tilsagn om fx indskudslån og enkeltydelser, således at økonomien ikke bliver en barriere for at kunne give hurtigt tilsagn om en bolig. Dette samarbejdes der tæt med Økonomisk rådgivning omkring.
 
Vedrørende gengangere
Der er samlet set udskrevet 100 borgere fra efterforsorgen fra januar 2013 til dags dato 2015.
 
17 borgere er blevet genindskrevet på Overmarksgården, heraf 4 borgere som har bevaret egen bolig, men som har brugt genindskrivningen i et kort aflastningsforløb.
 
Støttekontaktpersonsordningen (SKP) medvirker til, at borgere hurtigere hjælpes til at forblive i egen bolig, hvis fx de er boligtruet (i risiko for at blive sat ud af boligen). SKP ordningen har et meget tæt samarbejde med Boligforeningerne i Kolding, Jobcentret, Økonomisk rådgivning, Misbrugscentret, Handicaprådgivningen m.fl., som betyder, at den medarbejder, som erfarer, at her er risiko for hjemløshed, ret hurtigt kan afhjælpe situationen.
 
Hyttebyen er et tilbud til nogle af de borgere som oftest har figureret i statistikken over hjemløse. Dette tilbud betyder at de mest udsatte borgere får egen bolig, og kommer ud af hjemløsheden.
 
Nedbringelse af antal hjemløse
Misbrugsorganisationens sammenhængskraft har desuden stor betydning for nedbringelsen af hjemløsheden. Den enkelte medarbejder har kendskab til mulighederne for borgere med risiko for hjemløshed, eller som er hjemløse og ved hvor den rette hjælp kan findes.
 
Socialsygeplejersken kan desuden opfange hjemløshed blandt de borgere vedkommende møder i sit arbejde. Socialsygeplejerskens tætte samarbejde med hjemmehjælpen/sygeplejen vil desuden kunne mindske risiko for hjemløshed, idet social sygeplejersken kan medvirke til at brobygge til den rette støtte til borgeren.
 
Misbrugscentret har indgået et samarbejde med Kolding Kommunes ungdomsuddannelser, således at flere unge tager imod tilbud om misbrugsbehandling, og dermed ikke dropper ud af uddannelsen. Dette forebygger i nogen grad hjemløshed blandt unge, idet hjemløshed blandt unge bl.a. skyldes misbrug, uddannelsesstop, økonomi, og huslejerestance.
 
Med opnormeringen på Overmarksgården, på baggrund af analysen på psykiatri- og misbrugsområdet, vil der ske en styrkelse i anvendelsen af principperne og metoderne i Hjemløsestrategien.
Analysen anbefalede endvidere en designproces omhandlende unge på forsorgshjem og tilbud til borgere med en dobbeltbelastning. Denne designproces vil give svar på andre tilgange/metoder, som kan forebygge hjemløsheden blandt unge.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt.

Resumé

Handicaprådgivningen har i forbindelse med et uddannelsesforløb anmodet ekstern handicapkonsulent Inge Louv om at vurdere kvaliteten i sagsbehandlingen af ydelser efter servicelovens § 41 – merudgifter i forbindelse med handicappede børn i hjemmet.

Tilføjelse til resumé

Socialudvalget vedtog på mødet den 16. september 2015, at pålægge forvaltningen at udarbejdes en konkret handleplan og at der sættes fokus på samarbejdsrelationer på tværs af forvaltningerne med hensyn til sektoransvar, især i forhold til overgange fra et system til et andet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at forslag til handleplan godkendes.

Sagsfremstilling

Før sommerferien udtalte nogle borgere kritik af Handicaprådgivningens sagsbehandling af merudgifter efter servicelovens § 41. Kritikpunkterne gik bl.a. på uens sagsbehandling socialrådgiverne imellem og kritik af beregningen. Jydske Vestkysten valgte at viderebringe kritikken.

Handicaprådgivningen havde forinden dette iværksat et uddannelsesforløb netop omkring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Man valgte derfor at anmode underviseren om at gennemgå en række afgørelser omkring merudgifter på tværs af afdelingen og på den baggrund vurdere kvalitet i sagsbehandlingen.

Sammenfattende lyder vurderingen:
”Efter gennemlæsning af en række afgørelser samt dialog med sagsbehandlerne kan jeg konstatere, at der ses en høj grad af ensartethed i sagsbehandlingen.
De faglige vurderinger er i alle sagerne foretaget på baggrund af de indhentede oplysninger, og såvel serviceniveau som konkrete bevillinger følger de samme retningslinjer.
Det er tydeligt, at der foregår en fælles drøftelse i Børnehandicap, som medfører, at familierne behandles så ens, som det er muligt i skønsbaserede afgørelser.
Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg kun har haft adgang til selve afgørelsesbrevene og derfor kun kan udtale mig på baggrund af de oplysninger, der er skrevet i selve afgørelsen. Alle afgørelser er ledsaget af en begrundelse, og det ses, at der forud for afgørelsen er foretaget en faglig vurdering på baggrund af de indhentede oplysninger.
I alle sager er forældrene inddraget – det er vanskeligt at se, om børnene er inddraget. ”
 
Der peges i notatet på fem konkrete udfordringer, som der bør sætte fokus på:
1. Sektoransvar – der ses enkelte bevillinger, som bør vurderes efter andre bestemmelser – eksempelvis folkeskoleloven.
2. Afløsning/aflastning – bestemmelserne i § 41 bør først tages i anvendelse, når andre muligheder er udtømte. Eksempelvis bør aflastning primært bevilges efter servicelovens § 84.
3. Hjemmepasserordning – fokus på sammenligningen med andre familiers behov for barnepige og det særlige behov handicappede børn har for pasning. En eventuel ændret praksis kan både betyde, at nogle familier får en nedsat ydelse, mens det for andre kan betyde, at de ikke bliver pålagt egenbetaling.
4. Drift af hjælpemiddelbil – merudgifter i forbindelse med drift af hjælpemiddelbil/handicapbil er et kompleks område. Det skal vurderes, hvor meget af familiens kørsel som er en nødvendig merudgift ved forsørgelse af barnet. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at udarbejde en standard for, hvor meget der som hovedregel kan dækkes.
5. Råd og vejledning – Konsulenten påpeger vigtigheden af, at der sker rådgivning og understreger samtidig, at denne meget vel kan være foretaget, men blot fremgår af et journalnotat, hvilket i givet fald opfylder rådgivningsforpligtelsen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Lovgivningen omkring merudgifter ved forsørgelse af et handicappet barn blev ændret pr. 1. januar 2015 med fuld indfasning i alle løbende sager senest 1. januar 2016.
 
Lovændringen indebærer et forenklet udmålingssystem, afskaffelse af løbende genberegning og en præcisering af merudgiftsbestemmelsernes subsidiære karakter i forhold til anden lovgivning.
 
For at kvalificere implementeringen af lovændringerne iværksatte Handicaprådgivningen i løbet af 2015 to heldages kurser på området.
Samtidigt med disse kurser, iværksatte man en konsulentundersøgelse af området for at få en ekstern vurdering af forvaltningen på merudgiftsområdet som følge af kritik i eksterne medier.
Sideløbende med de interne kurser og den eksterne konsulentundersøgelse, iværksatte man et kvalitetsprojekt i samarbejde med Familierådgivningen.
 
Som en konsekvens af disse tiltag, bliver samtlige børnehandicapsager gennemgået grundigt i samarbejde med ledelsen i løbet af efteråret 2015.
 
Denne sags gennemgang vil forventeligt medføre, at mange borgere vil få deres ydelser reguleret.
 
Det kan forventes, at de borgere, der får deres ydelser reguleret i nedadgående retning, vil gøre brug af deres mulighed for at påklage afgørelsen, hvorfor forvaltningen forventer et højere antal klager i efteråret end vanligt.
 
I den eksterne konsulentrapport udarbejdet af Handicapkonsulent Inge Louv, fremgår 5 områder der bør sættes fokus på for at opkvalificere arbejdet med merudgifter ved forsørgelse af et handicappet barn i hjemmet. Handicaprådgivningen vil arbejde struktureret med de 5 områder i kombination med det aktuelle fokus på kvalitet i sagsbehandlingen.
 
 
Ad. 1 Sektoransvar
Samarbejde på tværs og overgangsproblematikker har stort fokus i udviklingsarbejdet i forvaltningen.
I forbindelse med Ungeanalysen blev der iværksat en række tiltag, der har til formål at styrke det tværfaglige arbejde og minimere overgangsproblematikker. Tiltagene er følgende:
 
1. Chefforum – formålet er at kunne agere og på tværs af faglige, administrative og organisatoriske opdelinger. Chefforum består af socialchef, sundhedschef, handicapchef, jobcenterchef, skolechef, børnechef og chef for PPR. Chefforum mødes kvartalsvis.
 
2. Systematisk, koordineret, flerfaglig indsat og samarbejde – der er etableret en samarbejdsmodel imellem relevante aktører, der arbejder med komplekse sager. Modellen bygger på TUS-metoden (Tværgående Unge Samarbejde), hvor der arbejdes med tværgående møder styret af en uafhængig mødeleder.
 
 
Ud over de tiltag, der er igangsat i forbindelse med Ungeanalysen, arbejdes der i Handicaprådgivningen med
 
a. Samarbejdsforum med afdelingschefer og faglige ledere
b. Procedure for oversendelse af sager fra én afdeling til en anden
c. Etablering af fælles visitation mellem Familierådgivning og Handicaprådgivning
d. Særlig fokus på 16-17 årige (overgangsproblematik).
 
Generelt opleves der at være meget opmærksomhed på, hvis en beslutning i en anden afdeling/anden forvaltning får en afledt virkning hos f.eks. Handicaprådgivningen. I de tilfælde tages der kontakt for at sikre, at der ikke ske uhensigtsmæssig henvisning af borgere fra én afdeling til en anden.
 
Ad. 2 Afløsning/Aflastning
I forhold til afløsning/aflastning fremgår det af notatet, at afløsning/aflastning som udgangspunkt skal hjemles i servicelovens § 84 eller § 52, stk. 3, nr. 5 afhængig af sagens karakter og kompleksitet før afløsning/aflastning ydes med hjemmel i servicelovens § 41.
Der er i den aktuelle sags gennemgang og ledelsestilsyn inden for børnehandicapområdet fokus på at sikre ovenstående.
Der er tale om en forvaltningspræcisering for at sikre juridisk korrekt sagsbehandling, som ikke forventes at medføre en ændring i omfang af den støtte borgerne modtager.
 
Ad. 3 Hjemmepasserordning (barnepige)
I forhold til hjemmepasserordningen, gør konsulentrapporten opmærksom på, at den aktuelle praksis kan medføre, at der ydes dækning af merudgifter til hjemmepasserordning (barnepige) til familier med handicappede børn i større omfang, end familier med ikke handicappede børn vil anvende barnepige. Altså kan der ske en overkompensation i visse tilfælde.
Samtidig gør rapporten opmærksom på, at den aktuelle praksis ikke altid tager højde for, at familier til ikke handicappede normalt ikke har udgifter til barnepige ud over en vis alder. Derfor fremgår det af rapporten, at forældre til børn med handicap i samme høje alder ikke bør have en egenbetaling. I disse tilfælde, henstiller konsulenten til at støtten i stedet ydes med hjemmel i servicelovens § 84, afløsning eller § 45 ledsagelse.
For at sikre korrekt og fortsat ensartet praksis på dette område i fremtiden, vil forvaltningen udarbejde forslag til vejledende serviceniveau på hjemmepasserordningen. I denne forbindelse vil det være relevant at involvere dialoggruppen med forældre til handicappede børn.
 
Ad. 4, Drift af hjælpemiddelbil
Rapporten gør i sit notat opmærksom på, at man som kommune kun må dække nødvendige merudgifter ved kørsel i hjælpemiddelbiler. Derfor anbefaler rapporten, at kommunen udarbejder et vejledende serviceniveau der kan danne baggrund for sagsbehandlernes vurdering af hvilke former for kørsel man kan betragte som nødvendige.
Dette serviceniveau vil forvaltningen udarbejde forslag til. Det vil ligeledes i denne forbindelse være relevant at involvere dialoggruppen med forældre til handicappede børn.
 
 
Ad. 5 Råd og vejledning
Rapporten gør desuden opmærksom på, at det ikke altid fremgår af sagens akter, om der er ydet den relevante råd og vejledning. Dette område er der særskilt fokus på i den aktuelle sags gennemgang.
Der arbejdes på at dokumentere og sikre at familierne har fået relevant og tilstrækkelig råd og vejledning.
Dette arbejde indgår i forvejen som et punkt i den handleplan, som forvaltningen har udarbejdet i samarbejde med dialoggruppen med forældre til handicappede børn.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

Orienteringen toges til efterretning idet Socialudvalget besluttede, at der til næste møde udarbejdes en konkret handleplan og at der sættes fokus på samarbejdsrelationer på tværs af forvaltningerne med hensyn til sektoransvar, især i forhold til ovegange fra et system til et andet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt med den tilføjelse, at Social- og Sundhedsudvalget får en status på de 5 fokus punkter i handleplanen.

Resumé

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lis Ravn Ebbesen (F) anmoder i mail af 5. oktober 2015 om at følgende punkt optages på dagsordenen:
 
”Der afholdes nu årligt statusmøde for forældre med børn med handicap, og der er nedsat en dialoggruppe af forældre, der følger forvaltningens arbejde med input mellem møderne. Jeg foreslår, at der fastsættes en praksis på lignende vilkår for voksne med handicap.
 
Første møde bør ud over en status, indeholde en dialog om, hvordan voksne med handicaps egne resurser kan bringes i spil for at følge strategien "Selvværd er mere end velfærd". Tildeling af ydelser og hjælpemidler indgår som en naturlig del i mange borgere med handicaps hverdag. Borgerne oplever således sagsbehandling fra socialrådgiverne og fra ergoterapeuterne som væsentlig del af dagligdagen. Dialogen bør derfor også sætte fokus på, hvordan vi sammen skaber den bedst mulige og mest effektive handicapafdeling, hvor lovgivningen og brugernes behov forenes bedst muligt.”

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at sagen drøftes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg besluttede, at der fastsættes en praksis på lignende vilkår for voksne med handicap, som det er praksis på børneområdet.

Resumé

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lis Ravn Ebbesen (F) anmoder i mail af 5. oktober 2015 om at følgende punkt optages på dagsordenen:
 
”Der gives en orientering om Kolding Kommunes brug af BPA ordningen.
Hvor mange brugere har ordningen?
Hvor forskellige er ordningerne?
Findes der et talmateriale på antal timer pr dag/uge pr person?
Hvordan udmåles timer?
Hvordan sikres det, at der sker justeringer i forhold til borgernes ændrede behov både i opgående og nedgående retning?
Er der som på ældreområdet tilsyn og årlig opfølgning?
Der har været sager, hvor borgeren med alderen mistede arbejdsgiverevnen. Hvordan følger vi op på det og hjælper de borgere i dagligdagen?”

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at sagen drøftes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg besluttede at Senior- og Socialdirektøren pålægges at informere om den årlige opfølgning på området.

Resumé

Der foreligger forslag til mødeplan for 2016 for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at       mødeplanen for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget træffes for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal holdes.
 
Fastlæggelse af mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordinering med arbejdet i Byrådet.
 
Udvalgets mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget indbringes for Byrådet til stillingtagen. Bestemmelse skal sikre, at der ikke af et flertal i udvalget fastsættes en mødeplan, der er uhensigtsmæssig for et mindretal af udvalgsmedlemmerne.
 
I praksis fastlægges mødeplan for udvalgets ordinære møder i udvalgets forretningsorden, der tillige indeholder bestemmelse om indkaldelse af ekstraordinære udvalgsmøder.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt med den tilføjelse, at mødetidspunktet fremover ændres fra kl. 8.30 til kl. 12.30 og at mødeplanen genoptages på næste møde med henblik på indarbejdelse af de årlige begivenheder.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2015

Godkendt med den tilføjelse, at Social- og Sundhedsudvalget primo juni måned deltager i en studietur.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning. 

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udvalgets medlemmer kan deltage i følgende andre kommunale hverv:
 
Brandkær bestemmer den 24. oktober 2015
Dialogmøde mellem Frivillig Kolding og Dansk Flygtningehjælp den 28. oktober 2015
KL’s Rusmiddelkonference den 29. oktober 2015
Fernisering Kunstskolen i Christiansfeld den 30. oktober 2015
Fernisering Vækststedet og Savværket den 3. november 2015
Social økonomisk kapitalfonds konference den 18. november 2015.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering om udvalgt nyt fra social- og sundhedsområdet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. 

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015

Godkendt.