Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 15. jun 2017 kl. 10:30

Ældrerådet

KUC - lokale 107

Referat

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen modtog 1. maj 2017 13.275.000 kr. og 31. maj 2017 131.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering eller renovering af køkkener på 8 plejecentre, samlet 13,4 mio. Økonomiudvalget har i marts 2017 afsat 5 mio. til egenfinansieringen af renovering af køkkener.
 
Midlerne vil blive brugt til at etablere eller renovere køkkener på plejecentrene, så der skabes rammer, der muliggør produktion af mad.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midlerne vil blive anvendt på, at der i perioden 1. maj til 31. december 2017 etableres eller renoveres køkkenfaciliteter på 8 plejecentre. Tids- og handleplan for perioden er udarbejdet i samarbejde mellem By- og Udviklingsforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen og konsulentfirmaet Ingeniør’ne.
 
På nogle plejecentre vil eksisterende modtagekøkkener blive bygget om til produktionskøkkener (Vesterled, Birkebo, Teglgårdsparken, Bertram Knudsens Have og Kongebrocentret), mens det på andre plejecentre er eksisterende produktionskøkkener, eller køkkener på fællesarealer, der renoveres (Munkensdam, Kongsbjerghjemmet og Kirsebærhaven).
 
Generelt vil ovenstående medføre, at plejecentrene fra 1. januar 2018 har:
 
 • Sousvideanlæg der muliggør at plejecentrene kan lave hjemmelavet pålæg i stedet for at modtage skivepålæg fra eksterne leverandører.
 • ’Grøntafdeling’ med plads og redskaber til bedre at kunne tilberede salater, frugt og grøntsager.
 • Kogeøer, fryserum, ovne, kipgryder og andet storkøkken inventar der muliggør produktion af mad.
 • Mulighed for, på udvalgte dage, at supplere maden fra Elbo med retter der med fordel kan produceres lokalt (for eksempel nykogte kartofler, stegte karbonader eller friske årstidsbestemte grøntsager).
 • Faciliteter der muliggør, at forskellige former for madproduktion kan foregå (for eksempel koge marmelade, lave æblekage eller bage brød). 
 • Fleksible rammer der muliggør, at beboernes ønsker og behov, i højere grad, kan tænkes ind i madproduktionen (f.eks ved fødselsdag eller ved konkrete ønsker fra beboerne/nogle af beboerne).     
 • Inventar der er tidssvarende og sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 
 
På mødet uddyber funktionsleder for plejecentrene Gitte Meyer Larsen og cheføkonoma, Susanne Nygaard Jensen, hvad etableringen og renoveringen af køkkenerne betyder for madlavningen på plejecentrene.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Driftsleder for plejecentre, aktivitet og køkkenområdet Gitte Meyer Larsen deltager i mødet og orienterer om udmøntning af klippekortsordningen på plejecentrene samt indførelsen af skridsikre sokker.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
- Ældrerådets oplæg til dialogmøde med Seniorudvalget i august måned.
- Inspirationstur til Vejen Køkken?

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Ældrerådets formand orienterede om at han udtræder af Ældrerådet pr. 1. juli 2017, da han fraflytter Kolding Kommune.
 
Der afholdes evalueringsmøde omkring Seniortræf 2017 den 26. juni 2017.
 
Ældrerådsmedlem Bent Nielsen kontakter Vejen Kommune med henblik på et besøg i Vejen køkken.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede om møde på Vesterløkke. Ældrerådet bemærkede, at sagsbehandlingstiden ved det Statsforvaltningen er uacceptable, da det udfordrer Vesterløkke mens demente venter på afklaring.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Budgetbidraget for Seniorpolitik svarer til den korrigerede budgetramme for perioden 2018-2021 vedtaget af Byrådet. I bidraget er indregnet konkret reduktion på 0,3%.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen,
 
at bevillingsrammer og befolkningsprognosens indvirkning drøftes,
 
at udvalget drøfter mulige ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure.
 
Bevillingsrammen for Seniorpolitik, service er udnyttet således (i hele 1.000 kr.)
 
 
2018
2019
2020
2021
Bevillingsramme
657.619
660.305
657.359
655.476
Budgetbidrag
657.619
660.305
657.359
655.476
Difference
0
0
0
0
 
 
Byrådet har den 24. april 2017 godkendt Befolkningsprognose 2018 med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2018. Her fremgår bl.a. at den forventede udvikling i antallet af 75+ årige forventes at stige med 3.726 personer (53,0%) i perioden 2017-2030.
 
Befolkningsprognosens udvikling samt en oplevet aktivitetsstigning i sygeplejen, bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og mere komplekse sygeplejefaglige opgaver, bevirker, at området er under pres til trods for, at der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior til imødegåelse af det fremtidige behov.
 
Herudover opleves en stigning i borgere med særlige behov på plejecenterområdet. Det er nødvendigt, at de igangsatte tiltag bevirker, at behovet for ekstra ressourcer mindskes.
 
Et budget i balance kræver, at de forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje følger nedenstående prognose samt at udgifterne til behovet for ekstra ressourcer på plejecentrene falder.
 
En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opføres til nedenstående forudsat at der sker en reduktion i Seniorpolitiks andel af 75+ og således at efterspørgselsprocenten falder til 20,5% i 2018 og faldende til 18,5% i 2021. For sygeplejeområdet skal der ske en reduktion i tyngden, således at borgeren gennemsnitlig fra 2018 til 2021 får én time mindre hjælp.
 
Mer(-)/ Mindreforbrug(+)
2018
2019
2020
2021
Hjemmepleje
1.189
-662
-2.603
-4.031
Sygepleje
-7.590
-8.538
-6.508
-5.032
Værdighedsmidler
6.400
9.200
9.200
9.200
Difference
-1
0
89
137
 
Senior- og Socialdirektøren bemærker samtidig, at Økonomiudvalget den 20. marts 2017 i forbindelse med puljeansøgningen til Renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre besluttede, at driften skal finansieres inden for Seniorudvalgets ramme.
 
Forbrugsmønsteret de senere år samt nuværende erfaringer i forhold til fortsat at kunne vedblive med at opnå et fald i efterspørgselsprocenten kombineret med det stigende behov for udførelsen af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver gør, at det vurderes som værende urealistisk at nå ovenstående forudsætninger og dermed et budget i balance. Senior- og Socialdirektøren foreslår derfor, at der udarbejdes ændringsforslag.
 
Senior- og Socialdirektøren bemærker endvidere, at der af bevillingsnote 0.36 til budget 2017 fremgår, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet skal anvendes til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet i 2018 og fremover.
 
Reduktionen på de 0,3%, svarende til 1,9 mio. kr. i 2018 stigende til 7,5 mio. kr. i 2021 foreslås i 2018 realiseret ved indførelse af Fællessprog 3 (FSIII). Senior- og Socialforvaltningen implementerer FSIII og Nexus i løbet af efteråret 2017. I forhold til gevinstrealisering er det KL’s opfattelse, at der er et besparelsespotentiale, primært fra effektivisering på sygeplejefaglige udredninger, løbende dokumentation og intern kommunikation. Datamaterialet til KL’s businesscase vurderes dog at være spinkel, hvorfor vi har iværksat egen effektmåling i 2017, 2018 og 2019. På denne baggrund vil det blive vurderet, om det også er muligt at realisere de 0,3% fra 2019 og frem.
 
Bevillingsrammen for Seniorpolitik, lejetab er udnyttet således (i hele 1.000 kr.)
 
 
2018
2019
2020
2021
Bevillingsramme
1.998
1.998
1.998
1.998
Budgetbidrag
1.998
1.998
1.998
1.998
Difference
0
0
0
0
 

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Seniorudvalget besluttede,
 
at sende budgetbidraget til Centralforvaltningen
 
at der på baggrund af drøftelsen om bevillingsrammer og befolkningsprognosens indvirkning udarbejdes ændringsforslag til behandling i august måned.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo april 2017 viser en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter på 34,1.
 
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo april en forbrugsprocent på 33,3. 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. april 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2017 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2017
30.04.17
30.04.17
 
Driftssikring af boligbyggeri Vonsild Have Kvarteret
               93
                -  
0,0
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
          6.779
           1.616
23,8
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
          2.279
              497
21,8
 
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
          1.717
              277
16,1
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
       582.684
        198.944
34,1
 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
         35.718
          13.998
39,2
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
          8.723
           2.284
26,2
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
          3.028
              574
18,9
 
Kontaktperson døvblinde
             453
              264
58,2
 
I alt
       641.474
        218.454
34,1
1
 
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Til sammenligning kan oplyses, at forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år var på 33,4.
 
Budgettet er under pres forårsaget af en stigning i antallet af borgere og antallet af henvisninger fra sygehuset. Samtidig med at borgere udskrives tidligere fra sygehuset bliver forløbene mere komplekse, især i forhold til pleje, fortsat behandling og koordinering af indsatsen, hvilket presser budgettet. Herudover opleves en stigning i borgere med særlige behov på plejecenterområdet. 
 
Samtidig er der er i budgettet forudsat et fald i efterspørgselsprocenten for de 75+ årige, idet der i regi af seniorpolitikken arbejdes med at kunne imødekomme det fremtidige behov.
 
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2018, men pt. ses en budgetudfordring på omkring 8-10 mio. kr. Udviklingen følges tæt.
 
Der er iværksat en række tiltag, der skal sikre overholdelsen af budgettet, bl.a.:
 • Styrket faglig fokus på fritvalgsområdet
 • Styrket indsats i forhold til rehabiliteringsforløb efter SEL §83A
 • Styrket rehabiliterende indsats for de borgere, der modtager sundhedslovsydelser
 • Indsats i forhold til at forebygge behovet for ekstra ressourcer til borgere med særlige behov.
 • Fokus på de videredelegerede ydelser
Sideløbende hermed arbejdes der med de besluttede reduktioner i forhold til områdets andel af de tværgående strategiske projekter, effektiviseringer i forhold til synergi, værdighedsteknologi og personalepolitiske tiltag mv.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2017 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2017
30.04.17
30.04.17
 
Ældreboliger
          1.959
              652
33,3
 
I alt
          1.959
              652
33,3
2
 
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for maj måned. Udviklingen følges. Det skal bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. april 2017 blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

På Seniorområdet skal der offentliggøres sagsbehandlingsfrister i sager, hvor en borger kan søge om hjælp. Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingsfrister på de enkelte lovområder er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagsbehandlingsfristerne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag,
 
at det overlades til Senior- og Socialdirektøren af beslutte, hvor sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres,
 
at sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at:
 
”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.
 
Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til retssikkerhedsloven, at Byrådet som kommunens øverste organ har det politiske lederansvar, samt ret og pligt til at tage ansvar for at planlægge og prioritere kommunens serviceniveau, og at Byrådet derfor har pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de enkelte områder.
 
Seniorudvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Seniorudvalget.
 
Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes.
 
I vedhæftede bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80 – 90 % af sagerne på de enkelte sagsområder. Som det fremgår er der ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne fra sidste år.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Ældrerådet bakker op om Seniorudvalgets beslutning.

Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017

Godkendt.

Resumé

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen (§83) foretages som observationer og interviews hos hjemmehjælpsmodtagere. I 2016 er der foretaget tilsynsbesøg hos 456 hjemmehjælpsmodtagere. 300 havde den kommunale leverandør. 156 havde en privat leverandør.
 
Tilsynet kan, ud fra observationer, konstatere, at andelen af ’tilfredsstillende’ rengøring i 2016 er steget markant i forhold til 2015. Ud fra interviews med borgerne kan tilsynet konstatere, at borgernes tilfredshed med hjemmehjælpen i 2016 generelt er på niveau med 2015.
 
Tilsynsrapporten fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældreråd (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 har tilsynet foretaget tilsynsbesøg hos 456 hjemmehjælpsmodtagere, svarende til 19,9 % af alle hjemmehjælpsmodtagerne.
 
Tilsynet består af 2 elementer:
 
 1. Tilsynets observerede rengøringsstandard. Tilsynet observerer om rengøringen i de forskellige rum svarer til Kolding Kommunes kvalitetsstandard. Observationerne omhandler alene praktisk hjælp.
 2. Borgernes udtrykte tilfredshed. Tilsynet spørger borgeren om deres tilfredshed med den praktiske hjælp, den personlige pleje og madservice. 
 
Ad 1: Tilsynets observerede rengøringsstandard
Af nedenstående tabel fremgår tilsynets observation af om rengøringen var ’tilfredsstillende’ eller ’mangelfuld’: 
Tilsynets observerede rengøringsstandard
 
Tilfredsstillende
Mangelfuld
 
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Badeværelse
82%
68%
84%
18%
32%
16%
Stue
87%
84%
92%
13%
16%
8%
Soveværelse
85%
83%
91%
15%
17%
9%
Køkken
79%
77%
82%
21%
23%
18%
Entre
91%
83%
93%
9%
17%
7%
Sengelinned
96%
92%
97%
4%
8%
3%
Tøjvask
97%
86%
96%
3%
14%
4%
 
Tilsynet vurderer, at udviklingen med en markant forbedret observeret rengøringsstandard fra 2015 til 2016 skyldes:
 • Fokus på dialogen med leverandørerne, herunder hyppigere mødefrekvens og opfølgning på tilsynsresultaterne for den enkelte leverandør.
 • Fokus på læring og handling ud fra konkrete eksempler, hvor rengøringen ikke er tilfredsstillende.
 • Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til rengøring. Der har været afholdt rengøringskurser for Social- og Sundhedshjælpere i regi af AMU Syd.
 • Fokus på betydningen af en god relation mellem medarbejderen og borgeren.
 • Fokus på at det er den eller de samme hjemmehjælpere der kommer i hjemmet.
Ad 2: Borgernes udtrykte tilfredshed
Tilsynet spørger borgerne om deres tilfredshed med den personlige pleje, praktiske hjælp, tøjvask, indkøb og madservice.
 
Borgernes udtrykte tilfredshed*
 
Tilfreds
Utilfreds
 
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Personlig pleje
91%
83%
88%
4%
5%
4%
Praktisk hjælp
85%
82%
83%
5%
5%
6%
Tøjvask
90%
79%
85%
3%
9%
5%
Indkøb
93%
88%
86%
3%
7%
10%
Madservice
82%
79%
82%
5%
7%
4%
* Restsummen op til 100 % er borgere der har svaret ’hverken/eller’.
 
Tilsynet konstaterer, at borgernes udtrykte tilfredshed med hjemmehjælpen i 2016 generelt er på niveau med 2015. Mindre udsving mellem årene skal, blandt andet, ses som et udtryk for den statistiske usikkerhed.
Tilfredsheden med ’indkøb’ er dog faldet to år i træk og vil indgå som et fokusområde i tilsynets arbejde fremadrettet.  

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen påtænker at søge nedenstående tre puljer inden for demensområdet.
 
Der er ansøgningsfrist den 19. juni, 23. juni og 7. august. De konkrete ansøgninger er under udarbejdelse.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort tre puljer inden for demensområdet:
 
 1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.
 2. Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund.
 3. Livshistorier i demensplejen.
 
De to første puljer er en del af den nationale demenshandlingsplan, hvor der er afsat 470 mio. kr. til forskellige puljetiltag i perioden 2016-2019. Den sidste pulje er en del af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.
 
Seniorområdet søger de tre puljer. Nedenfor fremgår hvad der overordnet søges om. De konkrete ansøgninger er under udarbejdelse.
Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner
Formålet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis. Puljens målgruppe er de fagprofessionelle som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som borgere med demens er i berøring med.
Seniorområdet påtænker at søge midler til ansættelse af læringspartnere der skal have fokus på kompetenceudvikling af hjemmehjælpere i samspil med borgere med demenssygdom i eget hjem.
Puljen er på 139 mio. kr. fordelt på 97,5 mio. kr. i 2017 og 47,5 mio. kr. i 2018/19.
Ansøgningsfristen er den 19. juni 2017.
Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund
Formålet med puljen er at udvikle et demensvenligt samfund, ved at udbrede viden om demens og ved at det offentlige rum indrettes mere demensvenligt. Puljen kan for eksempel støtte oplysningskampagner eller etablering af lokale eller landsdækkende partnerskaber, som eksempelvis kan have til formål at sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder eller fysiske omgivelser til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Puljens målgruppe er kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer og andre aktører.
Seniorområdet undersøger mulighederne for at indgå i partnerskab med OPI Living Design Lab om at udvikle velfærdsløsninger på demensområdet. OPI Living Design Lab er et samarbejde mellem Kolding, Billund og Haderslev Kommuner, tre erhvervskontorer samt Syddansk Universitet og private virksomheder.
Seniorområdet påtænker at søge midler til at implementere den eller de velfærdsløsninger på demensområdet der udvikles i samarbejde med OPI Living Design Lab.
Puljen er på 25 mio. kr. der fordeles i 2017. De tildelte midler kan anvendes frem til udgangen af 2019.
Ansøgningsfrist er den 23. juni 2017.
Puljens formål er at forbedre brugen af livshistorier i plejen af borgere med demens, herunder vejledning af medarbejdere og fremme anvendelsen af digitale værktøjer med henblik på at sikre kontinuitet i plejen.
Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over en persons liv. Livshistorier kan hjælpe borgere med demens til at erindre, og andre til at få viden om, hvem de er.
Seniorområdet påtænker at søge midler til udvikling og anvendelse af livshistorier i sammenhæng med projekt ” Den gode indflytning” på de kommunale plejecentre.
Puljen er på 4 mio. kr. der fordeles i 2017. De tildelte midler kan anvendes frem til udgangen af 2018.
 
Ansøgningsfrist er den 7. august 2017.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Plejecentrene og Sundhedsplejen i Kolding Kommune har siden november 2016 afviklet et pilotprojekt om, hvordan ’besøgsbabyer’ kan skabe livsglæde og gode relationer på tværs af generationer.
 
Projektet går ud på at mødre eller fædre på barsel, sammen med barnet, besøger beboere på et plejecenter.
 
Der er pt. besøgsbabyer på 6 plejecentre. De øvrige 7 plejecentre vil gerne have besøgsbabyer, men der er endnu ikke etableret en kontakt. 

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget iværksatte den 5. oktober 2016 et pilotprojekt med besøgsbabyer på plejecentrene. Formålet med pilotprojektet er, at mødre/fædre på barsel, og deres barn, kan besøge plejecentre og at mødet mellem generationerne kan skabe gode relationer og livsglæde.
 
Af de 13 plejecentre i Kolding Kommune har 6 plejecentre en eller flere besøgsbabyer. De andre 7 plejecentre har endnu ikke besøgsbabyer men vil gerne have det.
 
Besøgsbabyerne kommer typisk hver 14. dag eller 1. gang om måneden. Besøgsbabyerne mødes med en eller flere plejecenterbeboere og aktiviteterne er som regel socialt samvær, sang, musik eller forskellige aktiviteter på plejecentret.
 
Det er plejepersonalets vurdering, at såvel beboerne på plejecentrene og mødrene/ fædrene samt besøgsbabyerne er glade for ordningen.
 
Sundhedsplejerskerne informerer deltagerne på ’Klar - parat - familie’ holdene om besøgsbabyordningen. Sundhedsplejerskerne fortæller hvad besøgsbabyordningen indebærer og hvilke plejecentre man kan besøge. Der henvises til: https://www.kolding.dk/borger/sundhed-sygdom/sundhedspleje/smaaboern-0-5-aar/bliv-besoegsbaby
 
Information om besøgsbabyordningen vil fremadrettet blive styrket, så alle plejecentrene forhåbentligt kan få besøgsbabyer. Herudover skal en styrket information om projektet medvirke til, at sikre den fortsatte ’rekruttering’ af nye besøgsbabyer.
 
Af bilaget fremgår hvilke plejecentre der pt. har besøgsbabyer tilknyttet.  

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-05-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 07-06-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Næste 60+ udgave udkommer 23. september 2017
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
- Venteliste til plejeboliger
- Status på strategisk designprojekt
- Forbrug på 67+ buskort
- Konstituerende møde den 8. august 2017 i Ældrerådet kl. 11.30 – 12.00
- Fællesmøde med Seniorudvalget om budgetbidrag 2018 den 14. august 2017 kl. 07.30 - 08.00
- Fællesmøde med Seniorudvalget om måltidsforsyning i fremtiden den 16. august 2017 kl. 14.30 – 15.00
- Status på Ældrerådsvalget 2017
- Renovering af Elbo-køkkenet

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2017

Ingen punkter.