Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 5. jan 2021 kl. 13:00

Seniorudvalget

Skype

Referat

Resumé

Chef for Hjemmehjælp, Uddannelse og Demensområdet, Tina Andersen, og leder af Uddannelse og HR, Dorte Jørgensen, fortæller om status og udfordringer på elevområdet med hensyn til økonomi og elevantal.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Trepartsaftalen om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked medfører, at kommunerne fra 1. juli 2021 forpligter sig til at ansætte elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets anden del. Derved sikres elever over 25 år et halvt års elevløn i stedet for SU, hvilket kan medvirke til et bredere, mere kvalificeret og mere modent ansøgerfelt til SOSU uddannelserne.

 

Næstformand for Seniorudvalget, Birgitte Kragh (V), anmoder i mail den 1. december 2020 om at følgende sag optages på Seniorudvalgets dagsorden:

 

’Der ønskes en redegørelse for hvad det betyder for os i Kolding Kommune, og hvordan vi får mest mulig gavn af puljen i forhold til at øge rekrutteringen – også af mennesker med værdifuld livserfaring’.

 

Chef for Hjemmehjælp, Uddannelse og Demensområdet, Tina Andersen, og Leder af Uddannelse og HR, Dorte Jørgensen, deltager på mødet.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den 21. november 2020 indgik regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL en ny Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked.

 

Med den nye aftale udmøntes samlet set 500 mio. kr. i varige midler i AUB-systemet (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag). Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærerpladsudfordringer, men der er også vigtige kommunale aftryk på de udfordringer, som kommunerne står overfor.

 

De forhold i aftalen der relaterer sig til kommunerne, er særligt en økonomisk ramme på 156 mio. kroner til øget rekruttering på sundheds- og ældreområdet. Den indeholder blandt andet følgende elementer: 

 

 • Fra 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig på at ansætte voksne elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets anden del. Derved sikres elever over 25 år et halvt års elevløn i stedet for SU.

 

 • Kommunerne får forventeligt refunderet alle lønudgifter hertil via AUB. De endelige kriterier for ordningen udmeldes senet 31. marts 2021.

 

Kolding Kommunes lønudgift kompenseres via AUB systemet, og Kolding Kommune holdes dermed forventeligt udgiftsneutral. Midlerne tilfalder ikke Kolding Kommune direkte, men Kolding Kommune ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om AUB kompensation for hver elev over 25 år.

 

Forvaltningen håber med ovenstående ændring, at der uddannes flere SSA elever og at Kolding Kommune får lettere ved at tiltrække voksne elever til arbejdet i ældreplejen i Kolding Kommune. SOSU hjælperuddannelsen er ikke omfattet af ordningen, hvilket forventeligt skyldes at der er større mangel på SOSU assistenter.

 

Uddannelse og HR i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen vil løbende drøfte med SOSU skolerne og andre relevante aktører, hvordan den nye ordning for over 25 årige elever på SOSU-assistentuddannelsen bedst muligt synliggøres og implementeres. Dette vil blandt andet ske i før-uddannelse forløbet ’Klar til SOSU’, hvor deltagerne kan afklare om en SOSU uddannelse er noget for dem. En del af deltagerne er voksne der ønsker at skifte branche og som herved udgør en vigtig andel af de fremtidige voksne elever.

 

Uafhængigt af ovenstående, men grundet samme problematik med mangel på SOSU personale, iværksætter forvaltningen primo marts 2021 en rekrutteringskampagne. Kampagnen skal få flere til at uddanne sig til indenfor SOSU området og søge job indenfor SOSU området i Kolding Kommune.

 


Resumé

Seniorområdet oplever i stigende grad, at det er vanskeligt at rekruttere SOSU-personale til hjemmehjælpsområdet og plejehjemmene i Kolding Kommune. I marts 2021 iværksættes en rekrutteringskampagne i lokalaviser, i busser, på hjemmehjælpens biler m.m. Reklamerne har til formål at få flere til at uddanne sig indenfor SOSU-området og synliggøre mulighederne for at arbejde i Kolding Kommune. Udgifterne til reklamekampagnen afholdes inden for eget budget.

 

Reklamekampagnen iværksættes sideløbende med at TV Syd fra marts 2021 sender 12-14 TV afsnit af cirka 12 minutters varighed omhandlende hverdagen som hjemmehjælper i Kolding Kommune. Udsendelserne følger hjemmehjælpere fra Niels Bohrs Vejs hjemmehjælpsgruppe i Kolding Kommune og giver et indblik i hverdagen som hjemmehjælper og forholdet mellem hjemmehjælpere og borgere.

 

Chef for Hjemmehjælp, Uddannelse og Demensområdet, Tina Andersen, og Leder af Uddannelse og HR, Dorte Jørgensen, deltager på mødet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Antallet af 80+ årige stiger markant de kommende år. Ældreområdet oplever, at plejen og behandlingen af borgerne bliver tiltagende kompleks, f.eks. på grund af nye behandlingsmetoder, borgere med multiple sygdomme, og på grund af tidligere udskrivning fra sygehus.

 

Derfor er der et stigende behov for SOSU-personale, og i særdeleshed for SOSU-assistenter. Det skønnes, at rekruttering af SOSU-personale kan blive en væsentlig udfordring de kommende år.

 

Allerede i dag oplever forvaltningen, at det kan være svært at få kvalificerede ansøgere til vakante stillinger indenfor SOSU-området. Dette medfører, blandt andet, at der periodisk gøres brug af eksterne vikarer, indtil den vakante stilling er besat.

 

 

På den baggrund iværksættes i marts 2021 en reklamekampagne i lokalaviser, i busser, på hjemmehjælpens biler m.m. Reklamerne har til formål at få flere til at uddanne sig indenfor SOSU-området, og synliggøre mulighederne for at arbejde i Kolding Kommune.

 

Reklamekampagnen iværksættes sideløbende med at TV Syd fra marts 2021 sender 12-14 TV afsnit af cirka 12 minutters varighed omhandlende hverdagen som hjemmehjælper i Kolding Kommune. Udsendelserne følger hjemmehjælpere fra Niels Bohrs Vejs hjemmehjælpsgruppe i Kolding Kommune og giver et indblik i hverdagen som hjemmehjælper og forholdet mellem hjemmehjælpere og borgere.


Resumé

Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. – svarende til ca. 1,8 % af det korrigerede budget på 721,4 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Ældrerådet (orientering).

 

Forslag

Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om budgetopfølgningen pr. 30. november 2020 tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. – svarende til ca. 1,8 % af det korrigerede budget på 721,4 mio. kr.

 

I forhold til opfølgningen pr. 31 oktober er der sket forskellige korrektioner i forhold til vurderingen af regnskabsresultatet:

 

Det drejer sig blandt andet om et mindreforbrug på projektmidler for 1,3 mio. kr. På grund af corona-situationen og forlænget test-periode for nye nødkald, kan indkøb først ske i 2021, hvilket medfører en yderligere mindreudgift på 0,8 mio. kr. i 2020. Beløbet er disponeret i 2021.

 

Derudover er der mindre ændringer på de enkelte områder – blandt andet som følge af at udgifterne til værnemidler nu er fordelt fra Senior tværgående (fælles lager) til de enkelte områder og andre politikområder.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

 

Der er bl.a. taget initiativ til at nedbringe tomgangshuslejen i nogle af de mindst benyttede boliger ved at indgå i samarbejde med boligforeningerne om genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

 


Resumé

11. august 2020 og 1. december 2020 besluttede Seniorudvalget 5 ændringsforslag, der skulle indgå i den videre budgetproces for budget 2021. Ændringsforslaget vedrørende hygiejnepakke blev senere opdelt i S-2, S-3 og S-4, hvorfor 7 ændringsforslag pt. indgår som Seniorforvaltningens budgetbidrag til budget 2021.

 

 • SEN-S 1 Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2021.
 • SEN-S-2 I sikre hænder
 • SEN-S-3 Hygiejnesygeplejerske
 • SEN-S-4 Reduktion af smittespredning på plejehjem
 • SEN-S-5 Plejehjemsleder Teglgårdsparken
 • SEN-S-6 Sygeplejersker til plejehjem
 • SEN-S-7 Coronatest af plejepersonalet

 

Som supplement til ovenstående fremgår nedenfor yderligere et ændringsforslag. Det foreslås, at Seniorudvalget drøfter, hvorvidt nedenstående ændringsforslag skal indgå i den videre budgetproces for budget 2021.

 

 • SEN-S-8 Dokumentation i plejeboligen.

 

Det nye ændringsforslag er beskrevet nedenfor.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det drøftes om ændringsforslaget skal indgå i Seniorudvalgets budgetbidrag til budget 2021.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Alle ændringsforslag indgår i uprioriteret rækkefølge i den videre budgetproces.

 

Sagsfremstilling

SEN-S-8 Dokumentation i plejeboligen:

 

Plejehjemmene Bertram Knudsens Have, Kirsebærhaven og Olivenhaven foretager dokumentation på en touchskærm i beboerens plejebolig. Dette skaber nærvær og inddragelse af beboeren, og sikrer at arbejdsgangen omkring dokumentation sker i forbindelse med opgavens udførelse hos den enkelte plejehjemsbeboer. Dette kan være med til at mindske fejl og forsinkelser i dokumentationen, og sikrer en god sammenhæng mellem plejen af borgeren og den nødvendige dokumentation.

 

På ovenstående baggrund foreslås det, at der monteres touchskærme i 194 plejeboliger på de resterende 7 kommunale plejehjem.

 

Udgiften til indkøb af 194 IPads, vægbeslag, montering og forbedring af netværksforholdene er 1.7 mio. kr. i 2021. Den løbende udgift til drift, servicering og udskiftning af IPads er 210.000 kr. årligt fra 2022.

 

Udgiften til dokumentation i plejeboligerne er:

(1.000 kr., P/L 2021)

 

2021

2022

2023

2024

 

Drift

1.700

210

210

210

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt).

 


Resumé

Med finanslovaftalen den 5. december 2020 blev Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om tiltag, der skal sikre en mere tryg og værdig ældrepleje.

 

Med finansloven har regeringen og aftalepartierne afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023, der skal understøtte faglighed, kvalitet og flere ansatte i ældreplejen. Herefter afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

 

Sekretariatschef Brian Urban gennemgår aftalens hovedpunkter.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Med finanslovaftalen den 5. december 2020 blev Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om tiltag, der skal sikre en mere tryg og værdig ældrepleje.

 

Med finansloven har regeringen og aftalepartierne afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023, der skal understøtte faglighed, kvalitet og flere ansatte i ældreplejen. Herefter afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

 

Sekretariatschef Brian Urban gennemgår aftalens hovedpunkter.

 


Resumé

Udkast til plejeboligplan 2021-2031 forventes at blive behandlet på ekstraordinært seniorudvalgsmøde 1. marts 2021 i forlængelse af temamøde med byrådet. Ældrerådet vil ligeledes få udkast til plejeboligplan præsenteret.

 

Plejeboligplanen estimerer, at der er behov for 170 nye plejeboliger frem mod år 2031. Derudover kommer Plejeboligplanen med bud på, hvordan den fysiske bygningsmasse på Seniorområdet generelt kan tilpasses de øvrige afledte udfordringer som et kraftigt stigende antal 80+ årige forventeligt afstedkommer. Nogle af de spørgsmål plejeboligplanen kommer med konkrete løsningsforslag til er:

 

 • Hvordan dækkes behovet for daghjemspladser til borgere med demens?
 • Kan ældreboliger, der ligger i forbindelse med et plejehjem, anvendes som plejeboliger?
 • Kan der foretages tilbygninger til enkelte plejehjem, så der opnås en størrelse der er driftsøkonomisk mere fordelagtig?
 • Kan der etableres særskilte plejeboliger til borgere med særlige behov, f.eks senhjerneskadede eller borgere med misbrugs- eller psykiatriudfordringer?
 • Kan der skabes mere aktivitet og bedre udnyttelse af servicearealerne på plejehjem, ved at andre borgere fra f.eks. aktivitetsområdet, kunne anvende servicearealerne?

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kolding Kommune forventes at opleve en markant stigning i antallet af 80+ årige borgere frem mod år 2031. I 2020 er der 4.225 borgere over 80 år i Kolding Kommune. I 2031 er antallet steget til 6.727.

 

Den markante stigning i antal 80+ årige medfører, at forvaltningen i Plejeboligplan 2021-2031 vurderer, at der er behov for at etablere 170 nye plejeboliger frem mod år 2031.

 

Ud over behovet for flere plejeboliger afstedkommer det stigende antal 80+ årige, at den fysiske bygningsmasse på Seniorområdet kan blive udfordret på andre områder.

 

Derfor indeholder plejeboligplan 2021-2031 ligeledes konkrete overvejelser om, hvordan den fysiske bygningsmasse på Seniorområdet anvendes bedst muligt i forhold til at imødekomme det stigende antal 80+ årige.

 

Plejeboligplan 2021-2031 fremkommer med konkrete eksempler på, hvordan den eksisterende bygningsmasse på Seniorområdet kan tilpasses, så den bedst muligt afspejler det fremtidige behov. Nogle af de spørgsmål plejeboligplanen kommer med konkrete løsningsforslag til er:

 

 • Hvordan dækkes behovet for daghjemspladser til borgere med demens?
 • Kan ældreboliger, der ligger i forbindelse med et plejehjem, anvendes som plejeboliger?
 • Kan der foretages tilbygninger til enkelte plejehjem, så der opnås en størrelse der er driftsøkonomisk mere fordelagtig?
 • Kan der etableres særskilte plejeboliger til borgere med særlige behov, f.eks senhjerneskadede eller borgere med misbrugs- eller psykiatriudfordringer?
 • Kan der skabes mere aktivitet og bedre udnyttelse af servicearealerne på plejehjem, ved at andre borgere fra f.eks. aktivitetsområdet, kunne anvende servicearealerne?

 

Ovenstående spørgsmål belyses ud fra den eksisterende fysiske bygningsmasse på Seniorområdet, herunder om der f.eks. er bygninger, der er (eller på sigt vil blive) uhensigtsmæssige at anvende til deres eksisterende formål.


Resumé

Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af de forskellige former for hjælp, borgerne kan ansøge om, f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

 

Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet i ældreplejen i Kolding Kommune og godkendes én gang årligt af Seniorudvalget.

 

Kvalitetsstandarderne for 2021 rummer ingen konkrete ændringer i forhold til 2020. Dog er der medtaget afsnit om de 2 midlertidige palliative pladser i Gæstehuset Vesterløkke (bilag side 21). Derudover er der blot foretaget redaktionelle ændringer i forhold til kvalitetsstandarderne for 2020.

 

Corona pandemien har medført, at enkelte visiterede ydelser, f.eks. daghjem for borgere med demens, periodisk har været lukket eller reduceret i antal brugere. 

 

Kvalitetsstandarderne er beskrevet samlet i en folder, der er skrevet i et let forståeligt og borgernært sprog. Folderen er udarbejdet for at efterleve intentionerne i Selvværd og Sammenhæng om at tale et sprog alle forstår, samt beskrive de forskellige ydelser på Seniorområdet på en praksisnær og borgerrettet måde.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at kvalitetsstandarderne for 2021 sendes til høring i Ældrerådet.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Ældrerådets høringssvar drøftes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 01-12-2020

Godkendt.

 

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Ældrerådet den 10-12-2020

Ældrerådet finder kvalitetsstandarderne passende. Ældrerådet vil dog gerne foreslå at siden med lovgrundlaget flyttes, så den kommer lige efter indholdsfortegnelsen. De billeder der bruges i folderen bør skiftes ud samtidig vil det være en god ide at påføre årstal på forsiden Endvidere finder Ældrerådet farveskift på siderne uhensigtsmæssig.

 

Under afsnit om hjælp fra en nærstående ønsker Ældrerådet tilføjet, at der i tilfælde af dødsfald sker en opfølgning af den vanlige hjemmehjælp til den tilbageværende – gerne af den hjemmehjælper, som er kommet mest i hjemmet ift. at tale med den efterladte.

 

 

Fraværende:

Inger Rotne

Verner Thune

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne beskrives forskellige former for hjælp, som borgere kan ansøge om på seniorområdet. Borgeren kan f.eks. ansøge om hjælp til rengøring i hjemmet. Senior- og Sundhedsrådgivningens rådgivere anvender herefter kvalitetsstandarderne som grundlag for at bevilge eller give afslag på borgerens ansøgning. Kvalitetsstandarderne skal ses som en ramme, idet det altid vil være en konkret individuel vurdering, der afgør om borgerens ansøgning imødekommes, eller om der gives afslag.

 

Kvalitetsstandarderne for 2021 rummer ingen konkrete ændringer i forhold til 2020. Dog bemærkes, at:

 

 • Der i folderen på side 21 er medaget afsnit om de 2 midlertidige palliative pladser i Gæstehuset Vesterløkke.

 

 • Corona pandemien har medført periodisk nedlukninger og begrænsninger, f.eks i hjemmehjælpen eller på daghjem for borgere med demens.

 


Resumé

Seniorudvalget skal én gang årligt godkende en politik for, hvordan der føres tilsyn med hjemmehjælp og madservice til borgere i eget hjem.

 

I tilsynspolitikken er der fokus på, at tilsynet er praksisnært og dialogbaseret, og med fokus på Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri.

 

Tilsynspolitikken fremgår af bilaget.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at tilsynspolitik 2021 sendes i høring.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at tilsynspolitik 2021 godkendes.

 

Beslutning Seniorudvalget den 01-12-2020

Godkendt.

 

Fraværende:

Ole Alsted

Beslutning Ældrerådet den 10-12-2020

Ældrerådet tager tilsynspolitik 2021 til efterretning.

 

Ældrerådet anmoder om at få en kopi af spørgeguide som benyttes ifm. tilsynet.

Fraværende:

Inger Rotne

Verner Thune

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken fastlægger, at tilsynet skal omfatte interviews med hjemmehjælpsmodtagere og madservicekunder hos hver af de private leverandører, og hos den kommunale hjemmehjælpsleverandør. Derudover består tilsynet i at observere og drøfte forholdene i borgerens hjem og hos leverandørerne.

 

Målet er, at tilsynet bliver så praksisnært og dialogbaseret som muligt, og med afsæt i Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri.

 

De væsentligste elementer i tilsynskonceptet på hjemmehjælpsområdet er:

 

 • Interview med cirka 6 borgere fra hver af de private hjemmeplejeleverandører, og cirka 20 borgere fra den kommunale hjemmehjælpsleverandør (fordelt på 3-4 grupper).
 • Observationer og gennemgang af dokumentation.
 • Fokus på dialog og praksisnær kvalitetsudvikling.
 • Nem og overskuelig tilsynsrapport for hver hjemmehjælpsleverandør, der kan anvendes i den fortsatte kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen.
 • Helhedsorienteret billede af den enkelte borger med fokus på læring ud fra konkrete problemstillinger.
 • Tilsynskonceptet udvikles fortsat i sammenhæng med Kolding Kommunes fokus
  på Selvværd og Sammenhæng, og de indsigter der er indhentet i regi heraf.

 

Tilsynet gennemføres så praksisnært og dialogbaseret som muligt, og med fokus på Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri. De konkrete tilsynsrapporter vil give de enkelte hjemmehjælpsleverandører et overblik, de kan anvende til kvalitetsudvikling.

 

Det er en ekstern konsulentvirksomhed, der foretager de konkrete tilsyn. De konkrete tilsyn, og metoden heri, vil løbende blive evalueret i dialog med Enheden for Kvalitet og Læring i Kolding Kommune, og med hjemmehjælpslederne. Tilsynspolitikken tilpasses efter behov på baggrund heraf.

 

Tilsyn på madserviceområdet planlægges og gennemføres som telefoninterview af Kolding

Kommunes Enhed for Kvalitet og Læring.

 

Tilsynspolitik 2021 for hjemmehjælp og madservice fremgår af bilaget.

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Ingen nye aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

 

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Seniorområdet, herunder:

 

 • Ny leder på Plejehjemmet Elim.
 • Elbokøkkenet.
 • Simulationsprojekt.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.

Dog er det ikke alle borgere i disse målgrupper, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller fx blive transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet.

Der vurderes derfor at være behov for at sikre klarhed om, hvordan borgere som ikke selv kan transportere sig, kan komme til vaccinationsstedet. KL har tilkendegivet, at kommunerne gerne vil tilbyde at varetage denne opgave, såfremt der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne påtager sig en sådan opgave.

Kommunalbestyrelsen vil efter servicelovens § 117, stk. 1, kunne beslutte at yde tilskud til

befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes, at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget godkender, at der ydes tilskud efter servicelovens § 117, stk. 1 til den gruppe af borgere på Seniorområdet, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.

Dog er det ikke alle borgere i disse målgrupper, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller fx blive transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet.

Der vurderes derfor at være behov for at sikre klarhed om, hvordan borgere som ikke selv kan transportere sig, kan komme til vaccinationsstedet. KL har tilkendegivet, at kommunerne gerne vil tilbyde at varetage denne opgave, såfremt der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne påtager sig en sådan opgave.

I det følgende lægges til grund, at tilbuddet om vaccination for COVID-19 ikke er sygehusbehandling, jf. sundhedslovens § 79, når tilbuddet gives ved et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed.

 

Hvis vaccination gives som led i en i øvrigt igangværende sygehusbehandling, vil vaccinationen være en del af denne behandling. Efter sundhedsloven kan kommunalbestyrelsen og regionsrådet i en række nærmere fastsatte situationer yde befordring eller i en række nærmere fastsatte situationer yde befordringsgodtgørelse. Efter de gældende regler ydes der imidlertid ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling. Se hertil sundhedslovens §§ 170-172.

 

Kommunalbestyrelsen kan imidlertid, jf. servicelovens § 117, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr.

1287 af 28. august 2020) beslutte at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler. Bestemmelsen henhører under Social- og Indenrigsministeriets ressort.

 

Kommunalbestyrelsen vil efter servicelovens § 117, stk. 1, kunne beslutte at yde tilskud til

befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes, at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19.

 

Social- og Indenrigsministeriet har hertil oplyst, at såfremt en kommune efter servicelovens §117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til COVID-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbud om en sådan befordring.

 

Delegationsplanen i Kolding Kommune forholder sig ikke konkret til omfanget af/serviceniveauet for servicelovens § 117, men har bestemmelse om servicelovens § 79, som svarer til § 117 (en ”kan-bestemmelse”). Sagen forelægges derfor Seniorudvalget til beslutning.

 

Regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale/regionale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne/ sundhedsopgaven i regionerne.

 


Resumé

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

 

Beslutning Seniorudvalget den 05-01-2021

-