Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 2. feb 2021 kl. 17:00

Multikulturelt forum

Online møde via Teams

Referat

Resumé

Af forretningsorden for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 1, at foreningerne hver kan udpege op til to repræsentanter, som er bosiddende i Kolding Kommune til at sidde i Multikulturelt forum, samt at forummet kan udpege nye medlemmer, hvis det er relevant.

Der opfordres generelt til, at minimum en af repræsentanterne er under 30 år, samt at begge køn er repræsenteret.

 

Der indstilles et nyt medlem fra Somalisk Forening Kolding til Multikulturelt forum.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Abdiwahaab Sabriye, Somalisk Forening Kolding, indtræder som medlem i Multikulturelt forum.

Beslutning Multikulturelt forum den 02-02-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af forretningsorden for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 1, at foreningerne hver kan udpege op til to repræsentanter, som er bosiddende i Kolding Kommune til at sidde i Multikulturelt forum, samt at forummet kan udpege nye medlemmer, hvis det er relevant.

Der opfordres generelt til, at minimum en af repræsentanterne er under 30 år, samt at begge køn er repræsenteret.

 

Abdirahman Bashir fra Somalisk Forening Kolding, er fraflyttet Kolding Kommune, og har derfor ikke mulighed for at være en del af Multikulturelt forum.

 

Som nyt medlem indstilles Abdiwahaab Sabriye, Somalisk Forening Kolding i Multikulturelt forum.


Resumé

Af forretningsordenen for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 2, at forummet blandt sine medlemmer vælger en næstformand. Det fremgår yderligere af § 3, at forummets repræsentanter skal være bosiddende i Kolding Kommune.

 

Den nuværende næstformand Abdirahman Bashir fra Somalisk Forening Kolding, er fraflyttet Kolding Kommune, og kan derfor ikke længere være en del af Multikulturelt forum.

 

Der skal derfor foretages valg af en ny næstformand efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24 stk. 1 i Lov om Kommunernes styrelse og ledes af formanden.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Multikulturelt forum blandt foreningerne vælger en ny næstformand.

Beslutning Multikulturelt forum den 02-02-2021

Vahida Hadzija fra Bosnisk Kulturcenter blev enstemmigt valgt som næstformand for Multikulturelt forum.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 2, at forummet blandt sine medlemmer vælger en næstformand. Det fremgår yderligere af § 3, at forummets repræsentanter skal være bosiddende i Kolding Kommune.

 

Den nuværende næstformand Abdirahman Bashir fra Somalisk Forening Kolding, er fraflyttet Kolding Kommune, og kan derfor ikke længere være en del af Multikulturelt forum.

 

Der skal derfor foretages valg af en ny næstformand efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24 stk. 1 i Lov om Kommunernes styrelse og ledes af formanden.

 

Kommunalstyrelsesloven, LBK nr. 186 af 19/02/2014

§ 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de

tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en

ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår

stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives

stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages

bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det

ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3.

afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved

lodtrækning.

 

Med afsæt i ønsket om at inddrage unge aktivt i Multikulturelt forum bør det overvejes,

hvorvidt næstformanden udpeges blandt gruppen af unge under 30 år.


Resumé

Med det formål at gøre en indsats for at styrke idræts- og foreningsdeltagelsen blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund deltager Projektleder for Aktiv Fritid Hanne Flaskager Stentoft på mødet, og vil introducere til Kolding idræts- og foreningsliv. Hanne vil yderligere kort orienter at Aktiv Fritid sammen med Byliv Kolding og Get2Sport har fået bevilliget 20.000 kr. fra Udviklingspuljen til netop at understøtte denne indsat.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Multikulturelt forum drøfter, hvordan idræts- og foreningslivet kan spille en mere aktiv rolle i integrationsindsatsen,

 

at Multikulturelt forum drøfter, hvordan der kan skabes øget kendskab til idræts- og foreningslivet blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Beslutning Multikulturelt forum den 18-08-2020

Punktet blev udsat til næste møde den 17.11.2020.

Beslutning Multikulturelt forum den 02-02-2021

Godkendt med den tilføjelse at Aktiv Fritid tilbyder at holde oplæg for de etniske foreninger omkring emnet.

Sagsfremstilling

Med det formål at gøre en indsats for at styrke idræts- og foreningsdeltagelsen blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund deltager Projektleder for Aktiv Fritid Hanne Flaskager Stentoft på mødet, og vil introducere til Kolding idræts- og foreningsliv. Hanne vil yderligere kort orienter at Aktiv Fritid sammen med Byliv Kolding og Get2Sport har fået bevilliget 20.000 kr. fra Udviklingspuljen til netop at understøtte denne indsat.

 

Deltagelse i foreningslivet, som en aktiv rolle i integrationsindsatsen

At være en del af det frivillige foreningsliv kan være med til at danne rammen om mange forskellige aktiviteter, give indsigt i demokratiets vilkår, sociale kompetencer og fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle forskelle.

 

Det kan herudover styrke det aktive medborgerskab, udvikle den enkeltes sociale kontaktflade, give sociale og faglige kompetencer, give kendskab til samfundsmæssige normer og koder, og udvikle sprogkundskaber samt inddrage etniske minoriteter i det danske kulturfællesskab.


Resumé

Der blev på mødet i Multikulturelt forum den 18. maj 2020 tilbudt fra Dansk Flygtningehjælps side, at indkalde til netværksmøde på tværs af de etniske foreninger, med det formål at skabe et frivilligt netværksforum, som blandt andet kan spille aktivt ind i Multikulturelt forum.

 

Netværket har indtil videre afholdt 2 møder i 2020, henholdsvis den 25. august og 20. oktober, hvor sidste møde var repræsenteret af Somalisk Forening, Bosnisk Kulturcenter, Kurdisk Forening, Afghansk/Dansk Venskabsforening og Kolding Provsti.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 02-02-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev på mødet i Multikulturelt forum den 18. maj 2020 tilbudt fra Dansk Flygtningehjælps side, at indkalde til netværksmøde på tværs af de etniske foreninger, med det formål at skabe et frivilligt netværksforum, som blandt andet kan spille aktivt ind i Multikulturelt forum.

 

Netværket har indtil videre afholdt 2 møder i 2020, henholdsvis den 25. august og 20. oktober, hvor sidste møde var repræsenteret af Somalisk Forening, Bosnisk Kulturcenter, Kurdisk Forening, Afghansk/Dansk Venskabsforening og Kolding Provsti.

 

På sidste møde blev følgende punkter drøfte i netværket:

 • Corona situationen, som låser mange af vores aktiviteter
 • Vores samarbejde i Multikulturelt Forum - kan foreningslivet få mere ud af møderne?
 • Iværksætteri for unge mænd
 • Sociale sammenkomster på tværs af foreningerne
 • Hvordan bidrager vi til at få Munkebo og Skovparken/Skovvejen af ghettolisterne?

 

Margit Vestbjerg vil på mødet kort fortælle om drøftelserne, samt appeller til, at flere af foreningerne deltager på netværksmøderne.


Resumé

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 2. februar 2021 blive informeret omkring nedenstående:

 

 1. Forslag om temadrøftelse ift. udviklingsplanen i Skovparken/Munkebo på næste møde
 2. Beskæftigelsesindsatser i Skovparken/Munkebo
 3. Status på ghetto kriterierne.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 02-02-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 2. februar 2021 blive informeret omkring nedenstående:

 

 1. Forslag om temadrøftelse ift. udviklingsplanen i Skovparken/Munkebo på næste møde
 2. Beskæftigelsesindsatser i Skovparken/Munkebo
 3. Status på ghetto kriterierne

 

Der vil mundtligt blive orienteret omkring ovenstående punkter.