Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 10. dec 2019 kl. 14:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Kolding Vandrerhjem

Referat

Resumé

Vandrerhjemsbestyrer Sally Due Sperling og center- og sektorleder Paul Frandsen giver på mødet orientering om Kolding Vandrerhjem.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 10/12 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Godkendt med den tilføjelse, at der på Fritids- og Idrætsudvalget næste møde medtages punkt vedrørende Kolding Vandrerhjem.


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår at ændre reglerne for de foreningsdrevne fritidsklubber, så de selv må fastlægge forældrebetalingen i de enkelte fritidsklubber.

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 19/11 2019 og Fritids- og Idrætsudvalget den 10/12 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at de foreningsdrevne fritidsklubber pr. 1. januar 2020 selv må fastlægge forældrebetalingen i de enkelte foreningsdrevne fritidsklubber.

Beslutning Fritidsrådet den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en justering af Folkeskoleloven er der givet mulighed for at afkorte skoledagen med 2 timer om ugen for 4.-6.klasse. Det er der mange skoler i Kolding, der har valgt at gøre.

 

Den kortere skoledag giver fritidsklubberne en udfordring, da børnene gerne vil tidligere ind i fritidsklubben i direkte forlængelse af skoledagen.

 

I henhold til reglerne for de foreningsdrevne fritidsklubber skal de minimum holde åbent 12 timer om ugen.

 

Fritidsklubberne kan imødekomme den nye udfordring med de kortere skoledage ved at skubbe åbningstiden, så åbningstiden lægges i forlængelse af skoledagen og lukke fritidsklubben tidligere på eftermiddagen. Det kan nogle steder give udfordringer i forhold til de busser nogle af børnene skal hjem med.

 

En anden mulighed er at give de foreningsdrevne fritidsklubber mulighed for at øge deres indtægter og dermed deres åbningstid. De foreningsdrevne fritidsklubber kan øge deres indtægter ved at hæve forældrebetalingen.

 

Et fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 13. april 2015 bl. a. at fastsætte forældrebetalingen til 200 kr. pr. måned for et 2-dages modul og 300 kr. pr. måned for et 5 dages modul i alle fritidsklubber uanset, hvem der står for driften.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 6. maj 2015, at der i tilknytning til de foreningsdrevne fritidsklubber må etableres en forældrebetalt frugt/madordning.

 

Den mulighed har samtlige foreningsdrevne fritidsklubber benyttet sig af og deres forældrebetaling ser i dag således ud:

 

 

2-dages modul pr./md.

5-dages modul pr./md.

Bramdrupdam

250

350

Brændkjær

250

350

Dalby

250

350

Harte

250

350

Kolding Stadion

250

350

Nr. Bjært/-Strandhuse

330

530

Sdr. Bjert/Mejeriet

335

530

Seest

275

375

Vonsild ”Valhalla”

350

550

 

Se evt. nuværende regler for foreningsdrevne fritidsklubber i bilaget.


Resumé

Forvaltningen har i samarbejde med rideklubberne i Kolding Kommune udarbejdet en ny udgiftsneutral tilskudsmodel for rideklubber i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritidsrådet den 19/11 2019, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. december 2019.

Forslag

Den konstituerede senior, sundheds og fritidsdirektør foreslår,

 

at det af forvaltningen udarbejdede oplæg til ny tilskudsmodel for rideklubber i Kolding Kommune godkendes og er gældende med virkning fra 1. januar 2020.

Beslutning Fritidsrådet den 19-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ridesporten i Danmark har i de seneste år oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer. Dette gør sig ligeledes gældende i Kolding Kommune. På den baggrund har fritids- og idrætsafdelingen afholdt en række workshops og møder med rideklubberne i Kolding Kommune med det formål at udvikle rideklubberne fremfor at afvikle dem. For at ridesporten kan udvikle sig og øge antallet af medlemmer, er rideklubberne afhængige af, at der kommer nye ryttere til. Nye ryttere starter typisk på et elevskolehold. Et af de forslag, der er kommet frem under arbejdet med rideklubberne er, at tilskudsmodellen i højere grad tilgodeser de rideklubber, der har elevskoleryttere frem for ryttere med egen pony/hest.

 

Rideklubberne i Kolding bakker op om, at der sker en reduktion i den gældende lokaletilskudsprocent med 5% for rideklubberne, hvorefter beløbet hvert år fordeles blandt rideklubber i forhold til antallet af elevskoleryttere. Da der er tale om en omfordeling af et allerede afsat beløb, er den nye tilskudsmodel udgiftsneutral for Kolding Kommune, hvilket kan illustreres på følgende måde:

 

 

 

Den nuværende tilskudsmodel består af to dele:

 

   Tilskud til ridehal 

+ Tilskud til rytterstue

Tilskudsgrundlag x lokaletilskudsprocent = tilskud til rideklubben

 

Nuværende tilskudsgrundlag for ridehal og rytterstue foreslås bibeholdt, dog med en reduktion i tilskudsprocenten på 5%, der omfordeles ift. antallet af elvskoleryttere. Den nye tilskudsmodel anbefales at se således ud:

 

   Tilskud til ridehal 

+ Tilskud til rytterstue

Tilskudsgrundlag x (lokaletilskudsprocent-5%) = tilskud til rideklubben + tillæg til elevskoleryttere

 

Regnestykket for omfordelingen af de 5% til elevskoleryttere ser således ud:

(5% af rideklubbernes samlede tilskud / samlet antal elveskoleryttere) x den enkelte rideklubs antal elevskoleryttere = tillæg til elevskoleryttere

 

Tillægget til elevskoleryttere vil ændre sig hvert år, da antallet af elever givet vis vil ændre sig og rideklubberne er indbyrdes afhængige af hinandens antal elevskoleryttere i forhold til fordeling.

 

Definition på en elevskolerytter:

Et medlem, der deltager i holdundervisning på en rideskolehest.

 

Definition på antallet af elevskoleryttere:

Antallet af medlemmer, der deltager i holdundervisning på en rideskolehest. Hvis den samme elevskolerytter deltager på flere hold, tæller elevskolerytteren med det antal hold, der deltages i.

 

Antallet af elevskoleryttere opgøres som et gennemsnit af de 2 første uger i november og indberettes senest 10. januar.

 

Antallet af rideklubbernes elevskoleryttere er indhentet i 2018, hvor en fordeling efter den nye model ville have set således ud:

 

Lokaletilskud rideklubber i 2018

Foreningens

Tilskuds-

Tilskud på baggrund af elevskoleryttere

Nyt samlet tilskud efter ny model med 71,5% + elevskole-ryttere

Difference ift. nuværende tilskuds-model med 76,5%

tilskudsberet.

grundlag

udgifter

71,50%

 

 Ridehal + rytterstue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalby Rideklub

970.907,00

694.198,51

29.711,00

723.909,51

-18.834,35

Hejlsminde Rideklub

171.302,00

122.480,93

7.702,85

130.183,78

-862,25

Jordrup og Omegns Rideklub

217.200,00

155.298,00

26.776,58

182.074,58

15.916,58

Kolding Rideklub

1.276.772,00

912.891,98

66.391,26

979.283,24

2.552,66

Sjølund Rideklub

83.400,00

59.631,00

0,00

59.631,00

-4.170,00

Taps Rideklub

221.100,00

158.086,50

0,00

158.086,50

-11.055,00

Vamdrup Rideklub

298.000,00

213.070,00

23.108,56

236.178,56

8.208,56

Cedergaard Sportsrideklub

400.000,00

286.000,00

28.243,79

314.243,79

8.243,79

 

 

 

 

 

 

I alt

3.638.681,00

2.601.656,92

181.934,05

2.783.590,97

 

 

Ovennævnte tilskudsgrundlag forudsætter fortsat, at der gennemføres folkeoplysende aktiviteter jf. gældende regler.

 


Resumé

Der fremsendes udkast til samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Team Danmark for perioden 2020-2023.

Sagen behandles i

Talentrådet for idræt, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår, at det fremsendte udkast godkendes.

Beslutning Talentrådet for idræt den 12-11-2019

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Henrik Larsen

Søren Rasmussen

Catharina Ørnsholt-Christoffersen

Tue Knudsen

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har været Team Danmark elitekommune siden 2008, hvor der har været indgået aftaler i 4-årige perioder. Den nuværende samarbejdsaftale udløber den 31. december 2019, hvorfor der fremsendes et nyt udkast til aftale.

 

Som en del af arbejdet er der oprettet et Talentråd for idræt, eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen og en fleksibel ordning med trænings- og bomulighed målrettet talenter i ungdomsuddannelserne.

 

Den nuværende aftale er evalueret i samarbejde mellem Kolding Kommune og Team Danmark, og evalueringen kan ses som bilag. Der er administrativt opnået enighed om et udkast til fireårig aftale med tilhørende bilag.

 

Samarbejdsaftalen kan indeholdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Såfremt aftalen godkendes af Kolding Byråd vil den blive forelagt Team Danmarks bestyrelse til orientering.


Resumé

Der fremsendes anmodning om ændring af vedtægt for Talentrådet for idræt.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår, at ændringerne indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Søren Rasmussen (O) har anmodet om at udtræde af Talentrådet for idræt og bliver erstattet af Michael Krogh (V). På baggrund af denne anmodning fremsendes forslag om ændring af vedtægter for Talentrådet for idræt, da den ene af Byrådets repræsentanter jf. gældende vedtægter er formanden for Fritids- og Idrætsudvalget. Fremadrettet vil de to Byrådsrepræsentanter i stedet skulle udpeges blandt Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer.


Resumé

Orientering om samarbejdsaftale med ”Bevæg dig for livet – Parasport” og idræt for sindet (DAI).

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds-, og fritidsdirektør foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune er ”Bevæg dig for livet” kommune. I den sammenhæng er der indgået en samarbejdsaftale med ”Bevæg dig for livet – Parasport” og idræt for sindet. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune frem til udgangen af 2020 ønsker at afprøve en metode der kan øge idrætsdeltagelsen og bevægelsesniveauet for mennesker med funktionsnedsættelse eller psykiske lidelser. Det sker med afsæt i arbejdsformen ”spilleren på midten” og med inspiration fra den islandske model.

 

Aftalen tager udgangspunkt i Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitiks målsætning om, at flest mulige borgere, uanset forudsætninger og funktionsnedsætteler kan deltage i fritidslivets fællesskaber.

 

Bevæg dig for livet bidrager til aftalen med 100.000 kr.


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fået tilbudt at deltage i et toårigt forsøgsprojekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om aktivitetsmåling i kommunale- og selvejende idrætshaller. Med deltagelse i projektet får vi et bedre indblik i brugen af idrætsfaciliteterne og mulighederne for at optimere på måden faciliteterne benyttes samt finde potentialer for udvikling af faciliteterne på baggrund af konkrete og faktuelle data. Projektet startes op i januar 2020.

 

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 10/12 2019

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fra januar 2020 har Kolding Kommune fået tilbudt at deltage i et toårigt forsøgsprojekt med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om aktivitetsmålinger i kommunale- og selvejende idrætshaller. Projektet som har fokus på udnyttelsesgraden i danske idrætsfaciliteter er allerede ”sat i drift” i et antal sjællandske kommuner.

 

Projektet understøtter Idrættens Analyseinstitut ved Syddansk Universitet (SDU) rapport om fremtidens fritidsfaciliteter, der bl.a. viste at der på landsplan er ca. 25-30% booket haltid som ikke bliver benyttet.

 

Projektet giver konkrete og faktuelle data til planlægning om optimal benyttelse af idrætsfaciliteterne i Kolding Kommune. Disse resultater kan være med til at danne grundlag for dialog med foreninger og brugere om haltider og være med til at understøtte og kvalificere fremtidige beslutninger om drift og investeringer. Dette understøtter Fritids- og Idrætspolitikkens indsatser for at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab samt sikre let tilgængelige faciliteter for foreninger og borgere.

 

Selve målingen sker som anonymiserede fotos, hvor man ikke kan identificere personer, men kun kan tælle antallet af personer på billedet.

 

LOA overdrager omkostningsfrit måleudstyr til Kolding Kommune som efterfølgende har ansvaret for driften. Inden projektstart udsendes information til de involverede idrætshaller, foreninger og faste brugere af idrætsfaciliteterne. Der opsættes skilte i idrætshallerne med oplysninger om aktivitetsmålingen og der oprettes en underside på kommunes hjemmeside med information om projektet.

 

Forvaltningen evaluerer projektet og resultaterne efter det første år samt ved afslutningen af projektet i januar 2022. Herefter tages stilling til det videre forløb og mulige indsatsområder.

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 10/12 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at udvalget på mødet drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt. 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.


Resumé

Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 10. december 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Der blev givet orientering om:

  • Byrådsseminar vedr. ”Bevæg dig for livet”
  • Demensvenlige idrætshaller

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hvert enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Der orienteres om:

  • Aktuel status for realisering af beslutninger for Fritids- og Idrætsudvalget for 2018 og 2019

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 10/12 2019.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 10-12-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.