Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 11. apr 2018 kl. 13:00

Teknik- og Klimaudvalget

Driften

Referat

Resumé

Som en del af politikudviklingsprocessen frem mod en udvalgspolitik for 2018-2021 ønsker By- og Udviklingsforvaltningen en generel forventningsafstemning med udvalget omkring ambitionsniveau, politikudformning, borgerinddragelse m.v.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at punktet drøftes, og

 

at udvalget kommer med forslag til, hvilke eventuelle borgere/interesseorganisationer/virksomhedsrepræsentanter m.v., der kan inviteres til dagsseminaret den 24. maj 2018.

Sagsfremstilling

Som en del af politikudviklingsprocessen frem mod en udvalgspolitik for 2018-2021 lægger forvaltningen op til en forventningsafstemning med udvalget.

 

Forvaltningen foreslår, at fundamentet til politikudviklingen på seminaret den 24. maj 2018 udgøres af følgende:

 • Temamøderne januar-maj 2018
 • Anbefalingerne fra det/de tidligere udvalg (præsenteres på seminaret)
 • Designvisionen, Borgerens Centrum, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi
 • Konstitueringsaftalen ”Grundlag for Byrådets arbejde 2018-2021”
 • Trekantområdets vækststrategi

 

Som en del af seminaret foreslås det, at ca. 5 nøgle-borgere/interesseorganisationer/virksomhedsrepræsentanter m.v. inviteres til at give input til enkelte dele af udvalgets politikområde. Her kan de udvalgte repræsentanter komme ind på følgende: Hvad fungerer hensigtsmæssigt på området, hvad fungerer mindre hensigtsmæssigt, hvor er de største udfordringer, hvilke anbefalinger vil de give m.v. De udvalgte repræsentanter kan f.eks. blive inviteret til at give et kort oplæg med efterfølgende opklarende dialog med udvalget.

 

På udvalgsmødet vil forvaltningen sætte flere ord på ovenstående overvejelser og lægge op til, at udvalget drøfter input og retning for det kommende udvalgsseminar.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Punktet blev drøftet og der arbejdes videre med forskellige forslag.


Resumé

Næstformand i Teknik- og Klimaudvalget Hans Holmer (F), har anmodet om at få et punkt optaget på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden.

 

Punktet omhandler et ønske om, at bybus linje 2, igen kommer til at betjene Gl. Tved.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det af Hans Holmer (F) fremsatte forslag drøftes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Næstformand Hans Holmer (F) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden:

 

”På udvalgsmødet i Teknik- og Klimaudvalget den 17. januar 2018 blev det besluttet, at der skulle indsættes Flex-taxi, da det tidligere Teknikudvalg den 6. juni 2017 lavede ændringer i bybusnettet, så linje 2 ikke længere skal betjene Gl. Tved.

 

Løsningen, som der blev fundet frem til på udvalgsmødet i Teknik- og Klimaudvalget den 17. januar 2018, har vist sig at have nogle mangler. Blandt andet kan Daginstitutionen Tved ikke komme til og fra byen.

 

1. prioritet vil selvfølgelig være, at bussen og dermed fleksibiliteten kommer tilbage.

 

Når det nu på kort sigt ikke kan lade sig gøre, kan der så findes andre løsninger for Daginstitutionen Tved? Fx en tilkalderute, daginstitutionen kommer ind under Flex-ordningen eller El-ladcykler så daginstitutionen igen kan benytte byens mange muligheder og tilbud som resten af institutionerne i Kolding?

 

De øvrige institutioner vil få samme problem, når og hvis institutioner ønsker at komme til Rebæk. Derfor vil det være at vise rettidigt omhu at tænke dette med ind i en eventuelt løsning.

 

Jeg vil derfor gerne have dette punkt på dagsorden til det kommende møde, så vi kan drøfte mulige løsninger til det opståede problem.”

 

Forvaltningens bemærkninger:

Teknikudvalget besluttede den 6. juni 2017, at Linje 2 skal ophøre med at betjene Gl. Tved.

 

Teknikudvalget besluttede den 4. december 2017, at Gl. Tved skal betjenes via rute 254 om morgenen (1 afgang) og tilsvarende om eftermiddagen (2 afgange).

 

Den 17. januar 2018 besluttede et flertal (Teknik- og Klimaudvalget med undtagelse af Hans Holmer og Molle Lykke Nielsen) at justere flexturafgrænsningen således, at Rebæk-området kan serviceres med flexture som en kompensation for ændringen af bybusbetjeningen (linje 2). Justeringen gennemføres som en forsøgsordning med ikrafttrædelse hurtigst muligt. Ordningen følges tæt med hensyn til benyttelse og økonomi og evalueres i foråret 2019.

 

Et mindretal (Hans Holmer og Molle Lykke Nielsen) kunne ikke tilslutte sig beslutningen, idet de i stedet ønsker at opprioritere bybusbetjeningen i området.

 

Børnehaven havde før omlægningen 220 meter til linje 2’s stoppested. Afstanden er nu forlænget med 280 meter, så der er 500 meter til nærmeste stoppested.

 

Kolding Kommunen arbejder med servicemål for gåafstand i betjening af borgerne til kollektive trafiktilbud.  Servicemålet er er 400 meter i luftlinje til nærmeste stoppested i midtbyen og 600 meter i byens udkant og erhvervsområder. I luftlinje er der 440 meter fra børnehaven til nærmeste stoppested.


Resumé

Teknikudvalget blev i august 2017 orienteret om kommunens stop for termisk ukrudtsbekæmpelse.

 

Her orienteres om By- og Udviklingsforvaltningens plan for ukrudtsbekæmpelse i sæson 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har i løbet af vinteren 2017/2018 planlagt, hvordan Kolding Kommune i sæson 2018 vil løse opgaven med ukrudtsbekæmpelse på kommunale belægninger såsom fortove, langs kantsten, på helleanlæg og løse belægninger.

 

Forvaltningen har taget udgangspunkt i kvalitetsbeskrivelserne for området fra 2017 og præsenterer her en række løsninger, der i kombination vil løse opgavestillingen, så der ikke gås på kompromis, men også fremadrettet leves op til Kolding Kommunes kvalitetskrav.

 

Behandlingsinterval

Forvaltningen fastholder, at alle arealer ukrudtsbekæmpes 10 gange i tidsperioden fra 1. april til 31. oktober fordelt med flest behandlinger i forår og sommer, hvor der er størst fremspiring og vækst.

 

Brænding

Forvaltningen har efter brændingsforbuddet i efteråret 2017 været i dialog med Kolding Kommunes forsikringsselskab omkring en mere pragmatisk holdning til termisk ukrudtsbekæmpelse.

 

Forsikrings selskabet og Forvaltningen er enige om, at vi fastholder, at der ikke brændes i nærheden af bygninger samt under eller omkring andre brandbare elementer såsom hæk og beplantning.

 

Derimod genoptages brænding langs kantsten mellem vejbane, cykelsti og fortov samt på og omkring helleanlæg, der er placeret med fast belægning på alle sider.

 

Dermed genoptages kørslen med redskabsbærer monteret med gasbrænderudstyr samt benyttelse af håndbrænderudstyr på f.eks. helleanlæg.

 

Sprøjtning

For at kunne nå rundt i hele kommunen og ukrudtsbekæmpe langs alle kantsten samt på kommunale fortove, fortsættes der med sprøjtning med 2 sensorstyrede sprøjter ”Weed It” monteret på henholdsvis bil og redskabsbærer – se billede 1 i bilaget.

 

Det pelargonsyre baserede middel ”Ultima Proff”, som forvaltningen tidligere har benyttet, er af producenten trukket af markedet og erstattes i 2018 med det pelargonsyre baserede middel ”TopGun Finalsan” fra samme producent.

 

Forvaltningen vil også benytte håndsprøjtning med samme middel omkring bygninger, ved miljøstationer, busskure og omkring beplantninger, hvor der kan være brandfare.

 

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Der forefindes fortsat en lille bestand af Kæmpe-Bjørneklo på Seest Gl. losseplads. Denne bestand bekæmpes med Round-up på de svært tilgængelige skråninger og kun, hvor der er membran under lossepladsen. Bestanden er lille og efterhånden udryddet, og det forventes, at der kun vil blive brugt en begrænset mængde, eller slet ingen, pesticid i 2018. Eventuel brug af pesticider indrapporteres.

 

Alternativet er, at planterne skal rodstikkes eller skærmkappes, hvilket er vanskeligt/risikabelt at udføre, da skråningen er meget stejl og jorden er svær at grave i. Samtidig vil rodstikning kunne aktivere frøbanken, hvilket vil resultere i flere planter, der skal bekæmpes. Ved at lade frøbanken ligge uforstyrret er erfaringen, at mange frø efterhånden vil gå til, uden at blive til planter.

 

Hvis kommunen opdager nye større bestande eller tilkøber jord, hvor der forekommer Kæmpe-Bjørneklo, vil der løbende foretages en vurdering af den meste effektive bekæmpelsesmetode på den enkelte lokalitet.

 

Fejning

For at stresse ukrudtet og bekæmpe det mere sejlivede bredbladede ukrudt, som ofte kommer langs kantsten, har forvaltningen med baggrund i forsøg og benyttelse af koste i 2017, indført en fejning med fejemaskine monteret med stive børster.

 

For at højne på flere niveauer omkring renhold og ukrudtsbekæmpelse, har forvaltningen indkøbt sin egen fejemaskine – se billede 2 i bilaget. Forvaltningen får derved en større fleksibilitet og mulighed for hurtig indsats på specifikke områder. Fejningen med stive børster er planlagt til at foregå først på sommeren, hvor væksten kan være størst, og det kan være vanskeligt at bekæmpe større etableret ukrudt med sprøjtning eller brænding.

 

Manuel lugning

Omkring aptering, som f.eks. lysstandere, skilte, skulpturer og lignende, samt på mindre arealer med svær tilgængelighed, kan det være nødvendigt at udføre bekæmpelsen ved håndlugning.

 

Nye teknologier

Forvaltningen var i foråret 2017 på en inspirationstur til andre jyske kommuner for at se på løsninger til mere permanent lukning af fuger, for at forhindre ukrudtsvækst i belægninger – se billede 3 i bilaget.

 

Efterfølgende afprøvede forvaltningen i sommeren 2017 produktet Lithomex, et 2 komponent fugemateriale som erstatning for traditionelle sandfuger – se billede 4 i bilaget. Resultaterne er gode, og 10 mand fra Materialegården har i vinterens løb gennemgået et AMU kursus, så forvaltningen ved belægningsarbejder og reparationer af f.eks. helleanlæg kan lukke fugerne og minimere på den fremtidige ukrudtsbekæmpelse.

 

Som alternativ har forvaltningen også set på udskiftning af brostensbelægninger i helleanlæg til asfalt belægninger. Her pålimes eller males klinker som erstatning for traditionel brostensbelægning. Derved undgås fuger i hele fladen og visuelt fremstår fladen fortsat som en brostensbelægning – se billede 5 og 6 i bilaget.

 

Udskiftning i brostensbelægning til fast fuge eller limede klinker højner tillige arbejdsmiljøet. Arbejdsopgaven med manuel ukrudtsbekæmpelse, på i forvejen farlige og udsatte arbejdsområder, som f.eks. heller, nedsættes til få gange om året og den fremtidige ukrudtsbekæmpelse kan hovedsageligt udføres med maskine. 


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har arbejdet med budgetnoten fra budget 2018 omhandlende Banegårdspladsen.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at tidshorisonten for udarbejdelse af udviklingsplanen udvides frem til sommeren 2019,

 

at der udarbejdes ændringsforslag til Budget 2019 vedrørende midler til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udviklingsplanen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet på mulighederne for at udarbejde en udviklingsplan for Banegårdspladsen. Afsættet er budgetnote fra budget 2018 - Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen med afsæt i helhedsplanen for Kolding Bymidte. Planen skal afdække de potentialer, der er for at gøre området til et attraktivt ankomststed til Kolding og skitsere muligheder for omdannelse og nybyggeri – herunder i forhold til Posthuset. Planen skal samtidig indeholde et forslag til, hvordan Sneglen kan omdannes til en permanent park, som sikrer synergier og sammenhænge til Slotssøen, biblioteket, bymidten m.v. Det skal desuden skitseres, hvordan der kan skabes sammenhænge på tværs af jernbanen til inderhavnsområdet og Campusområdet, ligesom mulighederne for en sænkning af Fredericiagade undersøges i forhold til at skabe yderligere udsigt til Slotssøen.

Beskrivelsen skal også indeholde et forslag til en procesplan og eventuel projektkonkurrence for parken. Udviklingsplanen forelægges til politisk behandling senest i juni 2018.

 

Forvaltningens vurdering

I helhedsplanen for bymidten er Banegårdspladsen, og en del af området omkring denne, et af 6 fokusområder.

 

Helhedsplanen adresser følgende opmærksomhedspunkter for området

 1. Banegårdspladsen er mange gæsters første indtryk af Kolding og derfor skal pladsen være nem at orientere sig på. Pladsen skal lede vej til butikker og servicetilbud i gågaderne samt Koldinghus. Pladsen skal også lede vej til transportmulighederne bus, taxa og korttidsparkeringen/af- og pålæsning. Banegårdspladsen har en central og god beliggenhed i Kolding. Pladsen er dog udfordret ved, at det som fodgænger og gæst i byen er svært at orientere sig om, hvor tæt man er på byens faciliteter.
 2. Posthusbygningen nord for banegården er på vej til at blive overflødig, idet postfunktionerne efterhånden håndteres centralt. Bygningen er ikke bevaringsværdig og her kunne bygges noget andet i stedet.
 3. Parkeringsarealet ved Slotssøen har en attraktiv placering i forhold til bymidten og Koldinghus. Arealet kunne dog bringes i spil til park, nyt byggeri eller tilbageførelse af søens tidligere afgrænsning. Nyt byggeri samt ændringer på Banegårdspladsen, veje, stier og kryds skal understøtte et logisk og sikkert flow for både gående, cyklister og kørende, således både hjemmevante og gæster kan komme nemt rundt i attraktive omgivelser.
 4. En ny cykel- og gangforbindelse over banearealet vil give bedre sammenhæng mellem bydelen syd for jernbaneskinnerne og den ældre by nord for skinnerne. Ligeledes vil tilgængeligheden blive optimeret.

 

Frem mod juni 2018 vil forvaltningen arbejde på at kvalificere og adressere de opmærksomhedspunkter, som er centrale for den fremtidige udvikling af Banegårdspladsen, herunder de ønsker og ideer, som nævnes i budgetnoten.

 

Ud fra dette vil forvaltningen udarbejde et program, som skaber udgangspunktet for udarbejdelse af en egentlig udviklingsplan.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at færdiggøre en egentlig udviklingsplan til juni 2018 jf. budgetnoten, da udarbejdelse af en helhedsorienteret og robust udviklingsplan, som er fremtidssikret, vil kræve mange ressourcer, herunder vurderes det, at der vil være behov for ekstern bistand til analyser og skitsering.

 

Forvaltningen foreslår i stedet, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 fremlægges et budgetforslag, hvor der afsættes midler til analyse og skitsering ved en ekstern rådgiver. Dette skal indgå i en udviklingsplan for fremtidens banegårdsplads inklusive de omkringliggende arealer.

 

I dette arbejde skal indgå optimering af service og funktionen for pladsen som knudepunkt for kollektiv trafik og ankomstareal til Kolding.

 

I 2018 gennemføres det første projekt med bybusser henover Banegårdspladsen.

 

Det er besluttet, at der startes med én buslinje (linje 3) af hensyn til projektøkonomi og for at vurdere konsekvenserne for fodgængere i området, buschaufførernes forhold, trafiksikkerheden og belægningen på pladsen. Vurdering af konsekvenserne og videreudvikling af denne del skal indgå i arbejdet med en udviklingsplan for hele Banegårdspladsen.

 

Derudover vil det være et centralt element at få vurderet på den fremtidige parkeringsløsning, som omfatter Banegårdspladsen, Sneglen samt parkering i Jernbanegade. Endvidere vil Ejlersvej også være en del af den samlede kontekst.

 

Det anbefales, at udviklingsplanen udarbejdes gennem en designproces.

 

Som en del af en designproces vil det være naturligt, at den årlige indretning af Sneglen som bypark inddrages, som en del af dialogen med interessenter og brugere af området. Forvaltningen vil derfor i de kommende måneder afdække, hvordan den midlertidige indretning af Sneglen kan give inspiration til den permanente indretning af Banegårdspladsen.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har arbejdet med budgetnote fra Budget 2018 omhandlende Borchs Gård som grøn oase.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der arbejdes videre med scenarie 3 med henblik på at udarbejde et ændringsforslag til budget 2019 til finansiering af renovering og begrønning af Borchs Gård som et multifunktionelt byrum.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med udvikling af Borchs Gård, hvor afsættet er budgetnoten i Budget 2018 - Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares, om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares, om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler at bygge på Føtex-parkeringshus eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.

Et samlet projekt skal beskrives - eventuelt med inspiration fra tidligere projekter og forelægges byrådet i forbindelse med temamøde op til budgetforberedelserne for 2019 og sådan, at det rettidigt kan indgå som budgetændringsforslag i forhandlingerne.

 

På baggrund af ovenstående budgetnote har forvaltningen udarbejdet dette notat. Notatet redegør indledningsvis for parkeringssituationen i Borchs Gård i dag. Derefter redegøres der for 3 scenarier for udvikling af området.

 1. Udvidelse af Føtex’s parkeringshus, som frigør Borchs Gård til nyt byrum.
 2. Nyt parkeringshus, som frigør Borchs Gård til nyt byrum.
 3. Fastholdelse af parkering i Borchs Gård kombineret med en begrønning, renovering m.v. (multifunktionelt byrum).

 

Borchs Gård i dag

Borchs Gård er en parkeringsplads i centrum af Kolding med direkte adgang til gågadesystemet, se figur 1 i bilaget.

 

Borchs Gård er omkranset af bygninger og baggårde med private parkeringspladser. Der er 3 passager fra Borchs Gård til gågaderne mellem bygningerne. Parkeringspladsen består af ca. 100 betalingsparkeringspladser.

 

Borchs Gård er den mest benyttede parkeringsplads i centrum af Kolding.

 

Der er stor udskiftning på pladserne og udnyttelsesprocenten er i store dele af dagtimerne omkring 100 %, se tabel 1 i bilaget.

 

I enkelte tidsrum er der mere end 100 % udnyttelse, hvilket indikerer, at der her er parkeringssøgende trafik, varekørsel eller lignende, som kører ind i området på trods af, at henvisningsskiltet viser 0 ledige pladser. Der er flest udskiftninger i tidsrummet kl. 11-17 på hverdage.

 

I 2017 var den årlige omsætning på p-pladsen i Borchs Gård over 2 mio. kr.

 

De omkransende bygninger har adgangsvej via Borchs Gård og butiksfacader ud til gågaderne.

 

Flere af bygningerne har privat parkering med adgang fra Borchs Gård, hvilket fremgår af figur 2 i bilaget.

 

Vareindlevering og afhentning af renovation foregår ligeledes via Borchs Gård.

 

Scenarie 1 - Udvidelse af parkeringshuset ved Føtex

Parkeringshuset ved Føtex har ca. 215 parkeringspladser.

 

Parkeringshuset er placeret centralt i midtbyen og tæt på gågaden ligesom Borchs Gård, se figur 3 i bilaget. Der er gratis tidsbegrænset parkering på 2 timer. 

 

På trods af den korte afstand til gågaden og gratis parkering, bliver parkeringshuset ikke udnyttet i så stor grad, som de øvrige parkeringspladser i midtbyen.

 

Der er en udnyttelsesprocent på mindre end 50 i hverdagen i de timer, der er størst udnyttelse, jf. nedenstående tabel 2 i bilaget. Der vil her være et potentiale for at finde ca. 100 parkeringspladser.

 

Parkeringshuset er privatejet og Kommunen har ingen muligheder for at lave restriktioner eller tiltag vedrørende parkeringshuset. Kommunen kan derfor ikke sikre sig, at der fortsat vil være det samme antal parkeringspladser i parkeringshuset, eller sikre sig mod, at tidsbegrænsningen indsnævres eller mod, at der indføres betalingsparkering.

 

Årsager til, at p-huset ikke benyttes kan være mange. Det kan handle om utryghed i form af manglende belysning, frygt for indbrud, buler eller for trang plads. Det kan også være et manglende kendskab til p-huset.

 

Kendskabet til p-huset er blevet styrket af det nye parkeringshenvisningssystem, som skaber mere opmærksomhed omkring dets tilstedeværelse. Der kunne måske arbejdes yderligere på udbredelsen af kendskabet til p-huset, f.eks. ved at udbygge parkeringssystemet, så der samme sted henvises til de få pladser, der er længere fremme i Borchs Gård, Midtgården samt Ny Vestergade.

 

Scenarie 2 - Nyt parkeringshus

Etablering af et nyt parkeringshus i midtbyen vil kunne løse parkeringsbehovet. Placeringen vil dog være en udfordring, da det skal placeres tæt ved gågaden for at blive benyttet.

 

På nuværende tidspunkt er der ikke kommunale arealer inden for 5 minutters gang fra gågaden. Ca. 7 minutters gang fra gågaderne ved Ålegården ud mod Vestre Ringgade kunne der være mulighed for at placere et parkeringshus.

 

Parkeringshuse er dyre i opførelse, og har en lang tilbagebetalingstid. En mulighed er at etablere et parkeringshus ved OPP (offentligt privat partnerskab).

 

Et OPP-projekt foregår ved, at Kommunen gennemfører et udbud, hvor den vindende entreprenør skal stå for at designe, projektere, anlægge og varetage driften af anlægget over en længere periode, f.eks. 15-25 år. I forbindelse med udbuddet udarbejdes en detaljerende kravsspecifikation, som er grundlaget for det arbejde, den private leverandør skal udføre, både under anlægsfasen og den efterfølgende drift og vedligeholdelsesfase. Der er tre umiddelbare muligheder for OPP, se nedenstående tabel.

 

 

Mulighed 1

Mulighed 2

Mulighed 3

Finansieringsform

Privatfinansieret

Privatfinansieret

Offentlig finansieret

Exitmodel

Offentligt ejerskab ved kontraktens udløb

Privat ejerskab

Offentligt ejerskab gennem projektet

Tilbagebetalingsmodel

Offentlig ordregiver eller brugere betaler løbende driftsbetalinger

Offentlig ordregiver eller brugere betaler løbende driftsbetalinger

Offentlig ordregiver betaler løbende driftsbetalinger til den private part

 

Ved mulighed 1 og 2 finansierer den vindende leverandør både anlægs- og driftsfasen, så den private part varetager hele investeringen. Kommunen betaler den private part enten gennem løbende driftsbetalinger eller de modtager betaling via brugerbetaling fra f.eks. betalingsparkering. Ved mulighed 3 betaler Kommunen den private part ved ibrugtagning. Herefter betaler Kommunen løbende driftsbetalinger til den private part, som fortsat står for drift og vedligehold.

 

Gennem et OPP-projekt vil risici i projektet fordeles systematisk mellem den private part og den offentlige ordregiver, så en given risiko placeres hos den part, som bedst og billigst kan håndtere den.  Ligeledes sikrer organisationsformen en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne, da der gøres brug af de kompetencer og erfaringer, der er i private firmaer. Der skabes en mere helhedsorienteret løsning, hvor der er fokus på tidsplanen og totaløkonomien i projektet. I et OPP-projekt vil ”nu og her”-investeringen være højere end ved totalentrepriser, men den efterfølgende driftsomkostning vil være lavere.

 

Scenarie 3 - Opretholdelse af parkeringspladserne kombineret med begrønning, renovering m.v.

Scenarie 3 består i at bevare Borchs Gård med parkering og samtidig arbejde med en renovering og begrønning af pladsen.

 

Borchs Gård er en af byens centrale pladser, og den er meget vanskelig at se bort fra som parkeringsmulighed for gågaderne. Der har dog i mange år været et ønske at omdanne pladsen, så den ud over parkering kan anvendes til forskellige events - herunder koncerter, markeder og kulturelle arrangementer.

 

Området fremtræder meget rodet og uskønt og bør søges omdannet på en måde, hvor belægningen i højere grad signalerer en sammenhæng i byrummet. Byrummet kan i hverdagen anvendes til parkering og ved særlige anledninger og uden for spidsbelastningstidspunkterne anvendes til andre funktioner.

 

Der var i 2017/2018 prioriteret 500.000 kr. fra Vej- og Parkpolitikområdets budget til en nødtørftig udbedring af belægningerne i Borchs Gård, der trænger til at blive fornyet, men dette blev udsat, da budgetnoten omkring Borchs Gård blev vedtaget i Budget 2018.

 

Forvaltningen vurderer, at der med en anden disponering kan opnås en bedre indretning af gården, og der kan arbejdes med at give pladsen en grøn rand i stedet for at placere træerne midt på pladsen. Det giver også bedre muligheder for alternativ udnyttelse.

 

I dette scenarie kan pladsen samtidig indrettes, så den ved arrangementer naturligt kan lukkes af og bruges som et byrum, f.eks. til torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og foreningsliv.

 

I Helhedsplanen for bymidten er Borchs Gård udpeget som et af de fremtidige multifunktionelle byrum. Det betyder, at den skal kunne anvendes til mange forskellige formål. Det vurderes, at byrummet med fordel kan anvendes til en kombination af parkering og lejlighedsvis til særlige arrangementer.

 

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens anbefaling med afsæt i ovenstående, at der arbejdes videre med afsæt i Helhedsplanens tanker om, at Borchs Gård skal være et multifunktionelt byrum, hvor en central del stadig vil være parkering.

 

Det vurderes, at det ikke vil være nødvendigt at have et så stort permanent byrum. Derudover vil det medføre, at der vil være færre centralt beliggende parkeringspladser.

 

Generelt er der pres på parkeringsarealerne i midtbyen. I henhold til kommunens mobilitetsplan er der et underskud på ca. 300 parkeringspladser i midtbyen. Det vil blive øget til ca. 400 pladser ved en ændring af Borchs Gård til parkeringsfrit område. Yderligere medfører stigningen i trafikken, sammenholdt med fremgang i erhvervslivet, et øget behov for parkering i midtbyen.

 

Ved omdannelse af Borchs Gård fra parkeringsplads til et parkeringsfrit område, med plads til forskellige aktiviteter som f.eks. torvedage, koncerter og fritidsliv, skal det sikres, at omkringliggende bygninger stadig har vejadgang til private parkeringsarealer i baggårde ud til Borchs Gård, kan modtage varer eller få afhentet renovation. Ligeledes skal bygningerne have stillet parkeringsmuligheder til rådighed afhængigt af, hvad der er tinglyst eller opgivet for den enkelte ejendom.

 

I midtbyen er de fleste parkeringspladser godt fyldte i hverdagen og det vil ikke umiddelbart være muligt at finde de 100 parkeringspladser her.

 

I mobilitetsplanen fremgår det, at det kun er muligt at udvide parkeringskapaciteten ved at bygge p-huse, p-kældre eller automatiske p-anlæg samt ved bedre udnyttelse af de eksisterende parkeringsarealer.

 

I figur 4 i bilaget fremgår de offentlige parkeringspladser henholdsvis 200, 400 og 600 meter fra Borchs Gård.

 

I den videre proces kan der med fordel optages dialog med ejendomsejere og interessenter i bymidten om fremtidig indretning og begrønning af Borchs Gård, herunder sikring af hensigtsmæssig affaldsløsning.


Resumé

Af note til budgetforlig 2018-2021 fremgår:

”Busser uden tidsplan:

I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik, med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april 2018.”

 

By- og Udviklingsforvaltningen vil i det efterfølgende redegøre for, hvad Dolmus-busser er, og deres anvendelighed i Kolding.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at budgetnoten vedrørende ’Busser uden tidsplan’ drøftes. 

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Drøftet.

Sagsfremstilling

Af note til budgetforlig 2018-2021 fremgår:

”Busser uden tidsplan:

I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik, med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april 2018.”

 

Forvaltningens bemærkninger:

Ordet dolmus betyder proppet og beskriver fint, hvad Dolmus-busser bruges til.

 

Dolmus-busser afgår, når størstedelen af pladserne i busserne er optagede. Kørslen er fleksibel, da der køres uden tidsplan og uden fast ruteplan. Ofte er der tale om en vognmand, der har købt enkelte busser, som sendes på gaden uden en tidsplan og ruteføring at forholde sig til. Chaufføren kører mere eller mindre efter, hvor han forventer, at der er passagerer at samle op, og hvor de skal af. Oftest kan det dog hurtigt udvikle sig til en form for rutekørsel, hvis chaufføren samler mange af de samme passagerer op dag efter dag.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Dolmus-busser er ikke egnet til job- og uddannelsespendleres daglige befordringsbehov, hvor pålideligheden vægtes højt. Dolmus-busser er mere velegnet til turistkørsel.

 

Et af de steder, hvor der køres med Dolmus-busser er i Alanya i Tyrkiet. Udover Dolmus-busserne har Alanya også almindelige bybusser. I Mexico City hedder busserne ”Pesero”, men det foregår på samme måde, som Dolmus-busserne.

 

Da der ikke er tale om rutebunden trafik, hvor en køreplan følges, og kørslen er styret fra centralt hold, vurderer Sydtrafik, at Dolmus-busser sandsynligvis ikke vil kunne administreres af Sydtrafik, idet der i Lov om trafikselskaber bl.a. står følgende:

”§ 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, …”

 

Til større arrangementer som f.eks. Tall Ship Race, landsstævner, Grønne Koncerter osv. stiller Sydtrafik ofte med Shuttle-busser.

 

Frekvensen på disse busser er så høj, at en egentlig køreplan er overflødig, da passagerne kan stille sig ned til et stoppested og vil opleve, at der kommer busser i 10-minutters intervaller. Det kendes allerede fra f.eks. København, hvor de større linjer i et tidsrum i løbet af dagen kører med såkaldte ”flydende køreplaner”. Passagerne informeres blot på stoppestedstavlerne om, at der kommer en bus på ruten hvert tiende minut.

 

Der findes således allerede et produkt, der ville kunne fungere i Kolding både med hensyn til turister og hverdagspendlere.

 

Såfremt der ønskes oprettet en Shuttle-bus i Kolding by til dækning af jobpendleres, uddannelsessøgendes, handlendes og lignende behov, foreslås det, at den skal betjene Klostergården, Kolding Busterminal, Kolding Sygehus, Kolding Gymnasium, Hansenberg og Kolding Storcenter, som er nogle af de mest passagertunge destinationer i Kolding by.

 

 

Da ruten kun vil have sin berettigelse på hverdage i spidsbelastningstimerne, foreslås det, at den skal køres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7-9 og kl. 14-17 med 10-minuttersdrift. Ruten vil skulle køres af 4 busser og vil beløbe sig til ca. 4,5 mio. kr. pr. år.

 

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at denne løsning kan trække passagerer ud af det eksisterende bybusnet.

 

Benyttes den foreslåede rute kun til at supplere linje 3, 4 og 5, så der opnås tilnærmelsesvis 10-minuttersdrift til Kolding Storcenter, vil der være behov for to busser. Det vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. pr. år.

 


Resumé

Byrådet har afsat en grøn pulje på 425.000 kr. i 2017 og ud i årene, som skal bidrage med udmøntning af en grøn strategi.

 

Puljen skal være med til at løfte kvaliteten af det grønne, værne om de eksisterende grønne værdier og komme med nye grønne tiltag såsom træer og beplantning.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet 4 forslag til projekter i 2018:

 • Forskønnelse af indfaldsveje – Ny Esbjergvej
 • Forskønnelse af ringvejen – Sydbanegade
 • Afprøve vertikal beplantning
 • Kvalitetsløft i parker

 

Fælles for forvaltningens forslag er, at forslagene alle er permanente tiltag, der nu og på længere sigt vil bidrage til mere grønt i byen og byområderne.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik-og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der i 2018, som en udmøntning af Grøn Pulje-midlerne, prioriteres en indsats på Ny Esbjergvej og Sydbanegade.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Teknik- og Klimaudvalget tilsluttede sig Plan-, Bolig og Miljøudvalgets beslutning om, at der i 2018, som udmøntning af Grøn Pulje midlerne, prioriteres en indsats på Sydbanegade. Indsatsen udstrækkes så langt som det er muligt på Sydbanegade.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Udvalget indstillede, at der i 2018, som udmøntning af Grøn Pulje midlerne, prioriteres en indsats på Sydbanegade. Indsatsen udstrækkes så langt som det er muligt på Sydbanegade.

Sagsfremstilling

Formålet med Grøn pulje er at skabe mere grønt i byrummet og i bymiljøer. Grøn pulje arbejder med grønne løsninger, som indarbejdes og tilpasses den øvrige brug af byen. Puljen skal være med til at løfte kvaliteten af det grønne, værne om de eksisterende grønne værdier og komme med nye grønne tiltag såsom træer og beplantning. Projekterne under Grøn pulje understøtter principperne i Grøn Strategi.

 

Principperne i Grøn Strategi blev besluttet på et fælles udvalgsmøde mellem Miljøudvalget og Teknikudvalget den 3. april 2017. Strategien forventes at blive politisk forelagt medio 2018.

 

Den grønne strategi skal udgøre et grundlag for at prioritere og skabe attraktive grønne omgivelser i vores byer, set i forhold til de mangeartede funktioner og kvaliteter det grønne har.

 

§  Princip 1: Eksisterende grønne områder og træer i byerne skal som hovedregel bevares, og der skal udpeges en grøn struktur med områder og grønne ruter.

§  Princip 2: Der skal være fokus på områdernes identitet og værdier. Det skal sikres, at byens grønne områder samlet set er alsidig og spiller bedst muligt sammen. De særlig værdifulde områder og træer udpeges og bevares.

§  Princip 3: Der skal plantes mere grønt og flere træer i byerne. Beplantning skal sikres gode vækstvilkår, og der skal anvendes et varieret plantevalg.

 

Grøn Pulje 2017:

Projektet i 2017 blev udarbejdet som et midlertidigt projekt. På Tombolapladsen blev etableret et grønt byrum med to store landskabelige plantebede og et opholdsrum i mellemrummet, se bilag 1.

 

I projektet var der fokus på at skabe stemning og opholdskvalitet i byrummet året rundt. Desuden blev der i tilknytning til det grønne torv etableret små mobile plantekasser i Søndergade i februar 2018.

 

Plantekasserne har en stor fleksibilitet både i forhold til sammensætning, men også i forhold til, at de hurtigt og nemt kan flyttes. De foreløbige tilbagemeldinger på projektet har været meget positive. Det gælder både hos City Kolding, de erhvervsdrivende og de besøgende i gågaden. Det er hensigten, at projektet evalueres i foråret 2019.

 

Grøn Pulje 2018:

Projektet vedrørende udarbejdelse af Bydesignmanual for Kolding bymidte er undervejs (se anden sag på dagsordenen) og derfor er projektforslagene for 2018 beliggende uden for dennes områdeafgrænsning.

 

Projektforslagene i 2018 er (i modsætning til sidste års midlertidige projekt) permanente tiltag, hvilket skaber en vedvarende værdi for byen og borgerne.

 

Nedenfor uddybes projektforslagene for 2018. Bilag 2 viser kortudsnit og inspirationsbilleder til forslagene.

 

Forskønnelse af indfaldsveje:

1.    Vejtræer – Sydbanegade
Midterrabatten på Sydbanegade indeholder på nogle strækninger træer, der mistrives. Dette skyldes sandsynligvis dårlige vækstforhold til rødderne. Ved tilplantning af midterrabatten med nye træer, vil der ske en forskønnelse af vejforløbet og fastholdelse af de grønne elementer i bybilledet.

For at træer skal lykkes i gadebilledet, er det yderst vigtigt, at vækstforholdene er gode. Træerne bliver etableret i rodvenlige plantehuller, som garanterer røddernes optimale vækstforhold.

 

2.    Blomstrende midterrabat – Ny Esbjergvej
Der har igennem de seneste år været forespørgsler på flere grønne og blomstrende indfaldsveje i Kolding kommune.

 

På Ny Esbjergvej vurderes det, at der er gode muligheder for, helt eller delvist, at omdanne midterrabatten til en blomstrende rabat med flerårige urter, der er hårdføre nok til lokaliteten.

Rabatten opdeles i felter/etaper, hvor forskellige udtryk og sammensætning af planter vil skabe et varieret udtryk på indfaldsvejen.

 

3.    Vertikal beplantning
Grønne vægge eller lodrette haver er med til at give liv i byen og en anden rumlig oplevelse og kan fungere som et levende kunstværk.

Vertikal beplantning bruges i mange byer til at skabe grønne oaser på snævre arealer. Derudover har begrønning af hårde overflader og bygninger en støjdæmpende effekt og positiv indvirkning på klimaet. Ligeledes vil vertikal beplantning fungere som et værn mod graffiti.

Forslaget vil, udover den konkrete værdi, give forvaltningen erfaringer, som vil kunne lette tilgangen til at etablere lignende beplantninger i gågadesystemet eller på andre overflader, hvor det ikke nødvendigvis er kommunale bygninger.


Vertikal beplantning kan etableres på bygninger, trapper, toiletbygninger, skure, plankeværker, støjskærme og lignende. Man vil i projektet vælge en eller flere lokaliteter til at afprøve forskellige typer af vertikal beplantning, som kan bruges som referencer.

 

4.    Kvalitetsløft i parker
I mange år har der været fokus på at skabe gode muligheder for fysiske aktiviteter i vores udemiljøer. Undersøgelser viser, at freden, roen og den afstressende atmosfære i de grønne områder også efterspørges.

 

En delvis renovering af et parkanlæg vil bidrage til en ny oplevelse og forbedring af opholdsmuligheder. Eksempelvis Tivolianlægget, Stejlbjerganlægget eller den vestlige del af legeparken (dog koordineret med de øvrige planer for området).

 

Forvaltningen anbefaler, at Grøn Pulje projekterne i 2018 bliver forskønnelse af indfaldsvejene Ny Esbjergvej og Sydbanegade. Dette begrundes med, at der er efterspørgsel på flotte indfaldsveje og behov for opretholdelse af grønne vejforløb med træer, der har optimale vilkår for rodudvikling.

 

Økonomi:

Der er afsat 425.000 årligt til Grøn Pulje

 

Anvendte midler i 2017

kr.

Området klargøres (fjernelse af elementer)

9.000

Planterammer og plantekasser (tømrerarbejde)

169.000

Jord og planter m.v. samt anlæggelse

157.000

Drift og fjernelse af plantebede (i 2018, 2019)

90.000

I alt

425.000

 

Budget 2018

kr.

Til projekter i 2018 – Ny Esbjergvej og Sydbanegade

425.200

I alt

425.000

 

I Grøn Pulje projekterne er der indarbejdet 3 års etableringspleje. Som udgangspunkt estimeres der med 5 % af anlægssummen, som afsættes til afledt drift pr. år.


Resumé

Mundtlig orientering om status for arbejdet med Blå Plan.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig orientering om status for arbejdet med Blå Plan.


Resumé

Forvaltningen fremsender status på indsatsen mod graffiti-hærværk i Kolding kommune.

Sagen behandles i

Kulturudvalget og Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 20-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kulturudvalgsmødet i juni 2017 blev udvalget orienteret om den seneste status på graffitiindsatsen i Kolding kommune.

 

Kommunen havde i maj 2017 foretaget en besigtigelsesrunde i midtbyen for at fastlægge hvilke områder, der er særligt plaget af graffiti.

By- og Udviklingsforvaltningen afrenser løbende graffiti på kommunale ejendomme, men har ikke mulighed for at afrense for private.

 

På baggrund af besigtigelsesrunden forstærkede forvaltningen samarbejdet i bymidten ved at etablere en fast koordinationsgruppe med repræsentanter fra CityKolding, Kulturlogen, Kulturafdelingen og Vej & Park.

 

Siden juni 2017 har denne gruppe målrettet dialogen mod ejere af de mest berørte ejendomme/områder om afrensning, for at forsøge at koordinere en fælles indsats for en ren bymidte, da det erfaringsmæssigt også virker forebyggende mod nye hærværks-tag.

 

Gruppen har ud over afrensning og dialog også haft fokus på identifikation af steder, hvor det er muligt for blandt andet Kulturlogen at dekorere på lovlig vis.

 

Imidlertid har repræsentanterne i gruppen ikke observeret en bedring i form af færre nye ulovlige graffitianslag. Tværtimod har gruppen en formodning om, at der er en ny generation af unge graffiti-malere, der laver ulovlig graffiti og ”tagging”, på vej.

 

Dette kalder på en større forebyggende indsats, og der er derfor indgået aftale med politi, Ungdomsskole og SSP om, at repræsentanter herfra fremover deltager i gruppens arbejde. Formålet er at få kontakt med ulovlige graffiti-malere og via tilknytning til det lovlige graffitimiljø bekæmpe dette.

 

Alle repræsentanter har sagt ja til at deltage i arbejdet, og indkaldes til næste møde i koordinationsgruppen.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4907 Løverodde, slæbested.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat 200.000 kr. til projektet i 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det eksisterende slæbested ved Løverodde er anlagt som et fast anlæg i 2004. I de senere år har slæbestedet ikke fungeret optimalt, da sætninger gør, at sliskerne ikke er farbare for almindelige biler med bådtrailer.

 

Det nye slæbested anlægges i helhold til Kystdirektoratets anbefalinger, således der etableres et dynamisk anlæg, som kan flyttes efterhånden som kysten flytter sig længere ind. Et sådant anlæg kan ligge der hele året rundt, men kræver en gennemgang hvert forår, når vinterstormene er ovre. Her kan der påfyldes sand, og forankringen kan efterses og tilrettes.

 

De nuværende slisker genanvendes og suppleres med et par fag mere, så et korrekt fald opnås, så almindelige biler kan anvende slæbestedet.

 

Ved budgetlægning for 2018-2021 blev der afsat 200.000 kr. til anlægget i 2018 samt 50.000 kr. til årlig drift og vedligehold.

 

Det overordnede anlægsbudget ser således ud:

 

Fjernelse af eksisterende fundament og bortskaffelse af beton, mv.

50.000 kr.

Genanvendelse af slisker og tilkøb af supplerende fag

75.000 kr.

Regulering af terræn, sten, m.v.

75.000 kr.

I alt

200.000 kr.

 

 

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb

2018

200.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten for 2018.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4843 Nr. Bjertvej/Skolebakken, signalanlæg.

 

Ansøgningen skyldes merudgifter i forhold til projektet. Merudgiften foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af signalanlæg i krydset Nr. Bjertvej/Skolebakken den 6. marts 2017, afsat 4.035.000 kr. til projektet.

Omkostningerne til ekspropriation har overskredet de forventede udgifter. Desuden har det været nødvendigt at udarbejde en række alternative projekter i forbindelse med dialogen med berørte lodsejere og brugere.

Samlet set ventes projektet at blive 815.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat.

 

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling

4.035.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling

4.850.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

815.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

2018

 

Afsat rådighedsbeløb

3.435.000 kr.

Nødvendigt rådighedsbeløb

4.250.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb

815.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften på 815.000 kr. foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel, som udviser et mindreforbrug. Sagen er endnu ikke gjort endeligt op, men forventes at kunne fremlægges på mødet. Budgettet for Motorvejsafkørslen er på ca. 38,5 mio. kr., og vurderes at udvise et mindre forbrug på ca. 6-7 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving.

 

Ansøgningen skyldes merudgifter primært vedrørende forurenet jord.

 

Merudgiften foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der, ved Byrådets godkendelse af signalanlæg i krydset Kolding Åpark den 30. januar 2018, afsat 825.000 kr. til projektet.

 

Den primære årsag til merudgifterne er en forholdsvis stor mængde forurenet jord samt større kompleksibilitet i projektet end forventet.

 

Samlet set ventes projektet at blive 905.000 kr. dyrere end oprindeligt forudsat.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Oprindelig anlægsbevilling

825.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling

1.730.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

905.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb:

2018

 

Afsat rådighedsbeløb

825.000 kr.

Nødvendigt rådighedsbeløb

1.730.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb

905.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften på 905.000 kr. foreslås finansieret af p.nr. 4726 Motorvejsafkørsel, som udviser et mindreforbrug. Sagen er endnu ikke gjort endeligt op, men forventes at kunne fremlægges på mødet. Budgettet for Motorvejsafkørslen er på ca. 38,5 mio. kr., og vurderes at udvise et mindre forbrug på ca. 6-7 mio. kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Ultimo februar 2018 er forventningerne til Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, som omfatter Vej- og Parkpolitik, Forsyningspolitik, en andel af Miljøpolitik (Klima- og Bæredygtighed) og en andel af Administrationspolitik, følgende:

 • Regnskabet for Vej og Parkpolitik forventes at være 3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
 • Regnskabet for Forsyningspolitik forventes at balancere.
 • Regnskabet for Klima- og Bæredygtighed forventes at balancere.
 • Regnskabet for Teknik- og Klimaudvalgets andel af administrationspolitik forventes at balancere.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at være 3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes dermed en overførsel til 2019 på 3 mio. kr.

 

De øvrige områder bestående af Forsyningspolitik, andel af Miljøpolitik (Klima- og Bæredygtighed) samt andel af Administrationspolitik forventes alle at balancere i forhold til korrigeret budget.

 

Generelt kan forbrugsprocenten på enkelte budgetområder udvise store udsving. Det kan være på grund af et lille nettobudget, som eksempelvis under Drift, hvor udgifter og indtægter bogføres forskudt, og ligeledes under Forsyning, hvor størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året.

 

Økonomiudvalget besluttede i sag nr. 2 den 13. marts 2018, at udvalgene skal udarbejde en redegørelse for, hvordan udvalgene vil realisere deres 2018-budget. Her forstås, hvordan tidligere ikke realiserede reduktioner skal realiseres, samt realisering af yderligere reduktioner på 3 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, der nu fordeles forholdsmæssigt på politikområder.

 

For Teknik- og Klimaudvalget udgør de ikke realiserede reduktioner andelen af henholdsvis 3 mio. kr. og 5 mio. kr., svarende til 161.000 kr. i 2018 og 268.000 kr. i 2019 under Vej- og Parkpolitik.

 

Realiseringen af budgetreduktionen vil ske ved en nedjustering af aktivitetsniveauet, hvilket vil betyde serviceforringelser.

 

Bemærkning til Økonomiudvalget: Den forventede overførsel vedrørende Vej- og Parkpolitik er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse samt de budgetterede udgifter til busdrift.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. ultimo februar 2018 for ovennævnte områder.

 

Vej- og Parkpolitik

Budgetområde

Korrigeret budget

Forbrug

Forbrugs-%

Grønne områder inkl. skove, strande, kolonihaver og projekter

14.460.877

358.473

 

Tværgående vejformål

12.532.274

574.292

 

Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre, driftsbygninger)

4.039

3.110.666

 

Administration (Anlæg og Drift området)

14.980.293

3.034.384

 

Parkering

-4.770.759

-348.591

 

Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer

20.715.547

1.048.793

 

Rabatter, afvanding, renhold og graffitifjernelse

30.357.486

2.432.698

 

Vejbelysning

6.067.435

869.150

 

Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

5.783.288

518.909

 

Fornyelse af belægninger

40.896.030

523.507

 

Vinterdrift

14.189.706

1.920.405

 

Busdrift

52.649.084

8.278.726

 

Pulje til nytænkning af den offentlige trafik

976.000

0

 

Lufthavn og jernbane

2.597.700

1.132.900

 

I alt

211.439.000

23.454.311

11,09

Forsyningspolitik

Budgetområde

Korrigeret budget

Forbrug

Forbrug-%

Fælles formål

3.375.881

     -47.565.873

 

Dagrenovation/restaffald

-1.358.110

        3.691.505

 

Storskrald

-323.517

          188.758

 

Glas, papir og pap

-1.011.799

          423.354

 

Farlig affald

-97.588

          202.227

 

Genbrugsstationer

-2.043.745

        2.165.499

 

Øvrige ordninger

3.188.270

          267.005

 

Tjenestemænd

1.637.585

          214.770

 

I alt

3.366.977

-40.412.756

-1.200,27

Miljøpolitik

Budgetområde

Korrigeret budget

Forbrug

Forbrug-%

Klima og bæredygtighed

3.851.549

          236.033

6,13%

Administrationspolitik

Budgetområde

Korrigeret budget

Forbrug

Forbrug-%

Teknik- og Klimaudvalget

39.725

             2.155

5,43

 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 er der vedtaget en række bevillingsnoter og budgetposter for Teknik- og Klimaudvalgets område.

 

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk, og der vil ske en kvartalsvis orientering af Økonomiudvalget af de bevillingsnoter, hvor der er sket en statusændring.

 

Når noterne er gennemført, vil de også fremgå af denne sag.

 

Der henvises i øvrigt til sag nr. 7 på Teknik- og Klimaudvalgets møde den 7. februar 2018, hvoraf noter og budgetposter fremgår.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdede i 2016 en redegørelse for mulighederne for sociale ansættelser i Renovation på baggrund af en politisk budgetnote til Budget 2016.

 

Det blev opstarten på projekt RE:USE, som er et af flere tiltag i forvaltningen i forhold en cirkulær økonomi indsats.

 

Det første år i projekt RE:USE viste et underskud, som finansieres af driften i Renovation.

 

I et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen er der udarbejdet en plan med tilpasning og udvikling af aktiviteter samt et forslag til budget for 2018, der sikrer, at underskud undgås.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en politisk budgetnote til Budget 2016 blev der udarbejdet en redegørelse for mulighederne for sociale ansættelser i Renovation. Redegørelsen blev behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. juni 2016, Teknikudvalget den 6. juni 2016 og Økonomiudvalget den 20. juni 2016.

 

Byrådet vedtog den 26. september 2016 under 2. behandling af forslag til Budget 2017 den samlede finansiering af projektet "Sociale ansatte i Renovationen – RE:USE Kolding".

 

Projektet er et tilbud til jobklare kontanthjælpsmodtagere, unge uddannelsesparate og dagpenge-modtagere igennem en ”aktiv medvirken” i nytteindsats. Jævnfør kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014, skal den enkelte arbejdsløse borger indgå i et arbejdsfællesskab og udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse i en periode på op til 13 uger. Jobcentret visiterer og anviser ”Nyttejobbere” og ledige borgere.

 

Formål

RE:USE blev startet i et tæt samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen i januar 2017. Målet med at starte et værksted, der sorterer og opgraderer effekter fra storskrald og loppecontainere, var at forøge værdien eller gøre et affaldsprodukt genanvendeligt for aftagerne. Aftagerne var planlagt til at være f.eks. foreninger, der har et socialt eller humanitært engagement. Dette bidrager til at øge genanvendelsesprocenten og udgør et meget konkret bidrag i forhold til cirkulær økonomi tankegangen.   

 

Der er 10 pladser til nytteindsats og anden aktivering. Projektets succeskriterier i forhold til Jobcenteret måles i borgernes fremmøde, at borgerne hjælpes til at søge relevante job hver uge samt, at borgerne enten kommer i ordinært arbejde eller virksomhedspraktik.

 

RE:USE er desuden en del af en samlet indsats i forhold til Kolding Kommunes cirkulære økonomi tiltag. Udover RE:USE har forvaltningen iværksat RE:DIRECT og RE:LAB.

 

RE:DIRECT er et forsøg på at fremme direkte genbrug på genbrugspladsen med udgangspunkt i et ressourcepas til små virksomheder, institutioner, kunstnere m.fl.

 

Ressourcepas-ejerne får mulighed for at hente materialer til egen produktion, ideudviklingsprojekter eller lignende direkte på genbrugspladsen på Bronzevej.

 

RE:LAB er en gratis formidlingstjeneste, der med udgangspunkt i affald, genbrug og genanvendelse, leverer viden om bæredygtighed og cirkulær økonomi til alle aldersgrupper. RE:LAB rykker ud på alle kommunens fem genbrugspladser og eksternt på skoler, virksomheder, i foreninger m.fl.

 

Redegørelse

I forbindelse med status for projekt RE:USE i november 2017 stod det klart, at der ville blive et underskud på projektet på ca. 120.000 kr. i november 2017, og regnskabet viste afsluttende et underskud på ca. 300.000 kr. Dette underskud bliver finansieret af Renovation.  

 

I forbindelse med status for projekt RE:USE blev det aftalt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen i fællesskab ville udarbejde en plan for 2018 med tilpasning og udvikling af aktiviteter og vende tilbage med et samlet oplæg, herunder budgetoplæg, i foråret 2018.

 

For at undgå, at der skabes underskud i 2018, er projektet blevet gennemgået af By- og Udviklingsforvaltningen, og der er udarbejdet et nyt budget for RE:USE 2018.

 

Budget for projekt RE:USE 2018

Det samlede udgiftsbudget for 2018 er sat til 725.000 kr., og selvom projektet stadig er i sin opstart, er det forvaltningens vurdering, at det er et fornuftigt og balanceret budget.

 

Budgettet fremgår af bilag 1.

 

Fremtidige muligheder

Der arbejdes på at skabe flere potentielle indtægtskilder i løbet af 2018.

 

Det forventes, at der kan udfaktureres kørselsomkostninger til andre forvaltninger, når RE:USE udfører transportopgaver i forbindelse med designarrangementer og lignende.

 

Der arbejdes med at udvikle mulighederne for at kunne holde åbent for salg til alle borgere i kommunen i RE:USE butikken i et nærmere afgrænset tidsrum.

 

Der arbejdes også på muligheden for, at der kan afholdes årlige markedsdage med udsalg af lagervarer, men det bliver først relevant efter, at RE:USE er flyttet til Bronzevej ultimo 2018.

 

I forbindelse med etableringen af den nye genbrugsplads på Bronzevej, vil den eksisterende terminalhal blive indrettet til at kunne rumme de forskellige funktioner i RE:USE, RE:LAB og RE:DIRECT.

 

De nye potentialer om butik og salg vil blive fremsendt til politisk behandling, når sagen er belyst senere på året.


Resumé

Bestyrelsen i Deponi Syd I/S inviterede i 2016 ejerkredsens tekniske direktører til møde vedrørende Deponi Syd I/S’ fremtidige strategiplaner.

 

Direktørerne foreslog en proces til udarbejdelse af en ejerstrategi, som nu er mundet ud i et konkret forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Sagen behandles i

Teknik-og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udkast til ejerstrategi vedtages med direktørgruppens forslag til tilretninger, 

 

at placering af Deponi Syd’s sekretariat effektueres pr. 1. januar 2019 som foreslået af direktørgruppen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog den 25. februar 2016 at invitere ejerkredsens ”Tekniske direktører” til et møde om Deponi Syds strategi.

 

Mødet blev afholdt den 24. juni 2016, hvor direktørerne fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med deponichefen for Deponi Syd.

 

Der blev bl.a. orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s. Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.

 

Ejerkredsens tekniske direktører foreslog en proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.

 

2. Efter den politiske behandling mødes de tekniske direktører og deponichefen igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.

 

3. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.

 

4. Udkast til ejerstrategi forelægges de 6 kommuners kommunalbestyrelser.

 

Teknikudvalget godkendte den 7. november 2016 at igangsætte den forelagte køreplan for udarbejdelse af en ejerstrategi. Det blev ligeledes godkendt af de 5 andre kommuner.

 

Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de 6 kommuner og deponichefen og en styregruppe bestående af en direktør fra hver af de 6 kommuner og deponichefen. Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til ejerstrategi, som blev forelagt styregruppen den 1. juni 2017. Herefter blev udkast til ejerstrategi oversendt til deponichefen til forelæggelse for bestyrelsen.

 

Den 12. oktober 2017 afholdte Deponi Syd I/S bestyrelsesmøde, hvor udkast til ejerstrategi blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev der fra et flertal i bestyrelsen givet forslag til ændring på 2 punkter:

1.    4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein finder, at sidste afsnit før afsnittet ”Personaleforhold” på side 4 i udkastet til ejerstrategi om forelæggelse af planen for tekniske direktører, indeholder en for stor uklarhed i ledelseslagene.

2.    4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein, kan ikke anbefale forslag til organisering af administration, og ønsker fastholdt, at hjemsted er i en af interessentkommunerne.

 

Beslutningen er vedlagt som bilag.

 

Den 16. november 2017 holdt direktørerne møde på baggrund af Deponi Syd I/S’s bemærkninger til udkast til ejerstrategi.

 

Det foreslås på den baggrund, at:

1.    tilrette afsnittet om ”Personaleforhold”, således der ikke fremgår en uklarhed om ledelseslagene,

2.    at fastholde formuleringen i udkast til ejerstrategi om placering af administrationen, fordi der er et virksomhedsmæssigt rationale i at fastholde, at administrationen af Deponi Syd I/S fysisk er placeret, hvor der er et aktivt deponi.

 

For uddybning af disse bemærkninger henvises til bilag 1.

 

Seneste status

Sagen har været behandlet i den ny bestyrelse i Deponi Syd den 2. marts 2018 med følgende beslutning:

Esbjerg og Vejle kommuners bestyrelsesmedlemmer anbefaler fortsat det i deres byråd godkendte forslag til ejerstrategi for DS.

 

De fire øvrige kommuners bestyrelsesmedlemmer anbefaler, at forslaget til ejerstrategi revurderes og drøftes med de respektive kommuners baglande, herunder forholdet vedr. evt. udvidelse af ejerkredsen.

 

Stillingtagen til ejestrategien i DS behandles på næste bestyrelsesmøde den 22. maj 2018.

 

Kopi af Bestyrelsesprotokol fra mødet er vedlagt som bilag.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald til endelig godkendelse med nævnte tilføjelser og rettelser.

 

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger. Ved fristens udløb den 1. februar 2018 var der modtaget 1 høringssvar vedrørende Regulativ for husholdningsaffald og 0 høringssvar vedrørende Regulativ for erhvervsaffald

 

Ændringer og tilføjelser i forhold til de gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er en konsekvens af Affaldsplanen, herunder etablering af separat indsamling af madaffald hos husholdninger.

 

Regulativerne skal understøtte den daglige drift og indeholder muligheden for at lave forsøg som en del af en eller flere designprocesser.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er en nødvendig konsekvens af Affaldsplanen, herunder indfasning af, at borgerne skal udsortere madaffald fra april 2018.

 

Byrådet godkendte den 18. december 2017, at ”Forslag til høringsudkast for reviderede affaldsregulativer” sendes i høring i 4 uger.

 

Jævnfør gældende affaldsbekendtgørelse skal alle kommuner udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.

 

Formålet med regulativerne er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Kolding kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

 

Formålet er endvidere at fastsætte regler for de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger samt muligheden for udvikling.

 

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er udarbejdet på baggrund af gældende affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer.

 

De reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er desuden udarbejdet efter Affaldsbekendtgørelsens bilag 6, Standardregulativer for husholdningsaffald (paradigme) og Affaldsbekendtgørelsens bilag 7, Standardregulativer for erhvervsaffald (paradigme). Udarbejdelsen af regulativer sker i databasen NSTAR, der er en national regulativdatabase, som indeholder alle gældende affaldsregulativer.

 

Når en kommunal ordning er fastlagt i et regulativ for husholdningsaffald eller erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er borgere, grundejere og virksomheder forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet, herunder emballering af affaldet, fyldning af beholder, afhentning af affaldet, sortering af affaldet, betaling af gebyr m.v.

 

Regulativerne er et vigtigt redskab for forvaltningen og for dialogen med borgere, grundejere og virksomheder i kommunen om behandling af affald og understøtter det tidligere Teknikudvalgs fokusområde om øget genbrug og mindre forbrænding.

 

Affald fra husholdninger, der ikke kan håndteres via de etablerede ordninger, anvises til godkendt modtager, når borgeren henvender sig.

 

Høring:

Jævnfør regler om offentlighedens inddragelse har enhver ret til at kommentere forslag til affaldsregulativer i en periode på minimum 4 uger fra annoncering.

 

Ved fristens udløb den 1. februar 2018 var der modtaget 1 høringssvar vedrørende Regulativ for husholdningsaffald og 0 høringssvar vedrørende Regulativ for erhvervsaffald – se vedlagte bilag.

 

Ændringer:

Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer i det reviderede regulativ for husholdningsaffald, men giver dog anledning til at gennemgå det øvrige informationsmateriale på området.

 

Nedenstående forslag til ændringer i Regulativ for erhvervsaffald er foretaget som en konsekvens af Affaldsplanen og handler om:

 

      at Kolding Kommune indfaser en ordning med udsortering af madaffald fra dagrenovation. De få virksomheder, der er tilmeldt den kommunale ordning for afhentning af dagrenovationslignende erhvervsaffald, skal dermed også udsortere madaffald, men det må man som kommune ikke hente, da der er tale om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Virksomhederne skal derfor selv have en aftale med en registreret indsamler/transportør, hvis de frembringer madaffald.

 

­      at kommunen har slettet ordningen for problemaffald, da det ikke har været et tilbud til virksomheder siden Kommunen stoppede indsamlingen hos borgerne,

 

­      at Kommunen har indført øget overvågning og registrering af køretøjer på genbrugspladserne, som en konsekvens af øget selvbetjening og sikkerhed på pladserne,

 

­      at Kommunen har indført ”Genbrug 24-7” på genbrugspladserne,

 

­      at Kommunen indfører en automatisk fastsættelse af udvægten på 1.000 kg for de virksomheder, der glemmer at veje ud,

 

­      at reglerne for afbrænding er tilrettet som konsekvens af en beslutning i Miljøudvalget, dog er ”…, afbrænding af naturarealer …” slettet, da det ikke reguleres af affaldslovgivningen.

 

­I begge regulativer er der desuden sket nogle præciseringer, tilføjelser og konsekvensrettelser i de øvrige ordninger som følge af driftsmæssige hensyn i håb om, at det letter dialogen med borgerne/virksomhederne.

 

Den tekst, som er låst i databasen, og dermed ikke kan rettes, er markeret med gult i de vedhæftede forslag. 

 

Regulativerne forventes at træde i kraft i slutningen af april 2018, når det er indsat i databasen NSTAR efter godkendelse i Byrådet.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Teknik- og Klimaudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

 

Aktivitet

Deltager

 

 

 

 

 

Godkendte aktiviteter for 2018:

Dato

Aktivitet

Deltagere

Godkendt af Teknik- og Klimaudvalget

den …

7. februar 2018, kl. 12.30-16.00

Temamøde – udvidet møde i Teknik- og Klimaudvalget

Udvalgets medlemmer:

Jakob Ville

Hans Holmer

Hamlaoui Bahloul

Molle Lykke Nielsen

Yrsa Mastrup

Eea Haldan Vestergaard

Tobias Jørgensen

17. januar 2018

28. februar 2018,

kl. 8.00-12.00

Bustur for Teknik- og Klimaudvalget

AFLYST pga. sne

17. januar 2018

28. februar 2018, kl. 12.30-15.30

Byvandring i Kolding

AFLYST pga. sne

17. januar 2018

11. april 2018,

kl. 16.00-17.00

Rundvisning på Smedegade

Udvalgets medlemmer:

Jakob Ville

Hans Holmer

Molle Lykke Nielsen

Yrsa Mastrup

Eea Haldan Vestergaard

Tobias Jørgensen

Elvis Comic

17. januar 2018

12.-13. april 2018 

TEKNIK & MILJØ "18

i Århus

Teknik & Miljø er KL’s politiske konference for kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner

 

Læs mere om konferencen på dette link – indholdet opdateres løbende - http://tilmeld.kl.dk/TM18

Udvalgets medlemmer:

Jakob Ville

Hans Holmer

Molle Lykke Nielsen

Yrsa Mastrup

Eea Haldan Vestergaard

Tobias Jørgensen

Elvis Comic

17. januar 2018

25. april 2018,

kl. 8.00-12.00

Bustur for Teknik- og Klimaudvalget

Udvalgets medlemmer:

Jakob Ville

Hans Holmer

Molle Lykke Nielsen

Yrsa Mastrup

Eea Haldan Vestergaard

Tobias Jørgensen

Elvis Comic

17. januar 2018

 


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen vil på mødet præsentere et overblik over områderne: Vej og Park og Drift.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget har blandt andet Vej og Park og Drift som ansvarsområde.

 

By- og Udviklingsforvaltningen vil på mødet præsentere et overblik over de væsentligste opgaver indenfor disse områder. Det vil desuden blive præsenteret, hvilket lovgrundlag, hvilke planer, retningslinjer og andre styringsværktøjer, der ligger til grund for administrationen af områderne.

 

Der vil endvidere blive fremlagt en oversigt over centrale strategier, igangværende projekter og status for efterlevelse af politiske mål.