Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 18. feb 2015 kl. 13:00

Kulturudvalget

1.2 Vest

Referat

Resumé

Forslag til samarbejdsaftale mellem Kolding Miniby og Kolding Kommune. Byrådet har ved det vedtagne budget 2015 bevilget et fast årligt tilskud på 150.000 kr. til drift af Kolding Miniby fra 2015.
 
Den nye samarbejdsaftale er gældende for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Kolding Miniby, der er foreningsdrevet, ønsker at indgå samarbejdsaftale med Kolding Kommune.
 
Byrådet har ved det vedtagne budget 2015 bevilget et fast tilskud på 150.000 kr. til drift af Kolding Miniby fra 2015.
 
Kolding Miniby har ikke tidligere modtaget et fast tilskud fra Kolding Kommune, men modtog i 2014 et engangstilskud på 75.000 kr. bevilliget af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
På baggrund af dette har forvaltningen i dialog med Kolding Miniby udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale mellem Kolding Miniby og Kolding Kommune.
 
Samarbejdsaftale 1. januar 2015 – 31. december 2016
Forvaltningen fremlægger forslag om, at en aftale med Kolding Miniby gøres 2-årig, dvs. for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016. Det vil sikre, at nye kulturpolitiske fokusområder kan indarbejdes fra 2017, hvorved udviklingen af Kolding Minibys aktiviteter osv. vil lægge sig tæt op af Kulturudvalgets målsætninger for kulturområdet. Endvidere vil en efterfølgende aftale fra 2017 kunne koordineres med den kommende masterplan for Geografisk Have.
 
Aftalen mellem Kolding Miniby og Kolding Kommune inkluderer et årligt tilskud på 150.000 kr. til Kolding Minibys virksomhed og drift. Med aftalen forpligter Kolding Miniby sig til årligt at udarbejde og aflevere en årsrapport samt evaluering. Denne skal være kommunen i hænde første gang den 15. marts 2016.
 
Kolding Miniby er med aftalen indstillet på at bidrage til realiseringen af Kolding Kommunes Kulturpolitik og herunder også til udmøntningen af de politiske fokusområder for 2014 – 2015.
 
Her kan bl.a. nævnes, at foreningen fortsat vil arbejde på en udvikling af Kolding Miniby, som en turistattraktion for Kolding Kommune. Det sker bl.a. ved optimering af PR og markedsføring på sociale medier såvel som på minibyens hjemmeside.
 
Kolding Miniby vil endvidere arbejde på en udvikling af samarbejdet med Geografisk Have, herunder initiativer til fælles aktiviteter. Herudover vil de, hvor det er relevant, indgå i samarbejder med kommunens øvrige kulturaktører og institutioner.
 
Udvidelse af Kolding Miniby
Forvaltningen kan endvidere oplyse, at Byrådet ved det vedtagne budget 2015 har afsat 600.000 kr. i 2016 til udvidelse af Kolding Miniby.
 
Denne udvidelse forventes igangsat medio 2016, hvor der ligger en ny masterplan for Geografisk Have samt ny lokalplan klar for området.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommune og Mungo Park Kolding skal forhandle en ny egnsteateraftale. Som optakt til forhandlingen ønsker Mungo Park Kolding at drøfte udviklingen på Mungo Park Kolding med Kulturudvalget.
 

Tilføjelse til resumé

Forvaltningen har været i dialog med Kulturstyrelsen om en forlængelse af samt et tillæg til egnsteateraftalen for 2016. På baggrund af dialogen har forvaltningen og Mungo Park Kolding udarbejdet et forslag til en forlængelse af egnsteateraftalen samt en tillægsaftale. Tillægsaftalen forudsætter, at Kolding Kommune øger tilskuddet til Mungo Park Kolding med 300.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter udviklingen på Mungo Park Kolding,
 
at forvaltningen igangsætter arbejdet med at forlænge den eksisterende egnsteateraftale med Mungo Park Kolding til og med 31. december 2016 med henblik på, at der i 2016 udarbejdes en ny 4-årig egnsteateraftale fra 2017-2020.

Nyt forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at den eksisterende egnsteateraftale forlænges for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
 
at tillæg til egnsteateraftalen godkendes under forudsætning af at der afsættes 300.000 kr. ved budget 2016.
 
at forvaltningen udarbejder et ændringsforslag til budget 2016 på forhøjelsen af tilskuddet til Mungo Park Kolding.

Sagsfremstilling

I henhold til den nuværende egnsteateraftale, skal Kolding Kommune forhandle en ny egnsteateraftale med Mungo Park Kolding. Forslag til en ny egnsteateraftale eller en et-årig forlængelse af den eksisterende aftale skal forhandles, aftales og indsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2015.
 
På baggrund af Kulturudvalgets drøftelse vil forvaltningen i tæt dialog med Mungo Park Kolding igangsætte arbejdet med at forlænge den eksisterende egnsteateraftale til og med 31. december 2016 med henblik på, at der i 2016 udarbejdes en ny 4-årig egnsteateraftale fra 2017-2020.
 
Den nuværende egnsteatersaftale er fireårig og løber fra 1. januar 2012 til 31. december 2015. Aftalen er indgået i henhold til teaterlovens bestemmelser om egnsteatre i § 15-15a og bekendtgørelse nr. 1404 af 7. december 2007.
 
Kolding Kommune yder i henhold til den nuværende aftale et tilskud til Mungo Park Kolding på i alt 6.928.878 kr. Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.700.000 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud. Hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.228.878 kr.
 
Jf. Mungo Park Koldings årsrapport for 2013/2014 var teaterets samlede indtægter på 9.583.214 kr. Heraf udgjorde teaterets egenindtægt 2.447.988 kr. Årets resultat var 76.844 kr. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2014 721.727 kr.
 
I sæsonen 2013/2014 har Mungo Park Kolding spillet i alt 132 forestillinger; 90 forestillinger på teatret i Fredericiagade og 42 forestillinger ude af huset. I den nuværende egnsteateraftale gælder, at Mungo Park Kolding skal gennemføre mindst 100 forestillinger om året, der, som minimum, er fordelt på to egenproduktioner.
 
Mungo Park Kolding har i sæson 2013/2014 solgt 10.768 billetter til forestillinger på teatret i Fredericiagade. Derudover er Mungo Park Koldings turnéforestillinger blevet set af 4.795 publikummer.
 
For sæsonen 2014/2015 budgetterer Mungo Park Kolding med et underskud på 345.739 kr., som teatret forventer at finansiere via private driftstilskud.
 
Folketinget har vedtaget en ny lovgivning omkring egnsteaterområdet. I forlængelse af lovændringen er en ny bekendtgørelse for egnsteatre udstedt. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2014.
 
Lovændringen betyder blandt andet, at egnsteateraftalernes løbetid synkroniseres. Formålet er at give kommunerne budgetsikkerhed i forhold til størrelsen af den statslige refusion af driftsudgifterne til egnsteatre i hele den 4-årige aftaleperiode. Egnsteateraftalernes løbetid synkroniseres første gang den 1. januar 2017. Dette gælder egnsteatre, hvis nuværende aftaler udløber senest den 31. december 2016. Mungo Park Kolding er omfattet heraf. Fra 2021 vil samtlige egnsteateraftaler i landet følge samme 4-årige aftaleperiode.
For egnsteatre, der er omfattet af synkronisering pr. 1. januar 2017, heriblandt Mungo Park Kolding, er der to muligheder for forhandling af en ny aftale:
 • At forlænge den eksisterende aftale frem til den 31. december 2016.
 • At lave en ny aftale for perioden frem til den 31. december 2016.
Kulturstyrelsen anbefaler ligeledes, at kommuner og teatre, der skal forhandle en etårig aftale for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 i samme omgang også forhandler den efterfølgende fireårige aftale for 2017-2020.
Lovændringen betyder endvidere, at egnsteaterets udgifter til husleje højst må udgøre 15 % af teatrets samlede, offentlige tilskud. Mungo Park Koldings huslejeudgifter var i sæson 2013/2014 på 894.086 kr. Det svarer til 12,5 % af teatrets samlede offentlige tilskud. Lovændringen betyder ligeledes, at staten kun yder refusion af udgifter, der er forbundet med teatrets primære aktiviteter og til aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil.
Til at indlede Kulturudvalgets drøftelse vil direktør for Mungo Park Kolding, Lasse Bo Handberg, præsentere Mungo Park Kolding og teatres visioner og udfordringer.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen og Mungo Park Kolding har udarbejdet et forslag til forlængelse af den eksisterende egnsteateraftale for 2016.
 
Forvaltningen oplyser, at Kulturstyrelsen har udarbejdet en ny skabelon for egnsteateraftaler, der skal anvendes. Skabelonen rummer en omfordeling af samt nye elementer, herunder Strategi og delmål, Vedtægter, Åbenhed og gennemsigtighed samt Evaluering. Den eksisterende egnsteateraftale er skrevet ind i den nye skabelon.
 
Egnsteateraftalen omhandler Kolding Kommunes tilskud til drift af Mungo Park Kolding i perioden samt de fysiske, formelle, økonomiske, organisatoriske og indholdsmæssige rammer for teatervirksomheden og samarbejdet med Kolding Kommune.
 
Hovedpointerne i egnsteateraftalen er, at:
 • Mungo Park Kolding skal producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk kvalitet. Mindst 100 opførelser om året fordelt på mindst 2 egenproduktioner.
 • Mungo Park Kolding skal arbejde for at højne teaterprofilen i Kolding Kommune, fx gennem udviklings- og samarbejde med kommunens teaterforeninger og skoler.
 • Mungo Park Kolding skal være med til at skærpe den kulturelle profil i Kolding Kommune og manifestere sig som en udadvendt, samarbejdsorienteret og dynamisk kulturinstitution.
 • Mungo Park Kolding skal øge kendskabet til teatret, lokalt såvel som nationalt.
 • Mungo Park Kolding skal øge antallet af solgte billetter på teatret med 20 % hvert år i aftaleperioden (i forhold til sæson 2009/10).
Tillægsaftale
Forvaltningen har været i dialog med Kulturstyrelsen om muligheden for at indgå en tillægsaftale med Mungo Park Kolding for 2016.
 
Kulturstyrelsen oplyser, at Kolding Kommune og Mungo Park Kolding kan indgå en tillægsaftale til egnsteateraftalen. Kulturstyrelsen oplyser endvidere, at såfremt staten skal yde refusion for et øget tilskud, skal hele støttebeløbet – det eksisterende og det øgede tilskud – skrives ind i egnsteateraftalen, der skal indsendes i godkendt og underskrevet stand til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2015.
 
Med udgangspunkt i Kulturstyrelsens oplysninger har forvaltningen og Mungo Park Kolding udarbejdet et tillæg til egnsteatersaftalen. Tillægget forudsætter, at Kolding Kommune afsætter 300.000 kr. ved budgetforhandlingerne for 2016.
 
De 300.000 kr. er, grundet Kulturstyrelsens deadline den 1. april 2015, ikke refusionsberettigede og udgør således et nettobeløb.
 
Tillægsaftalen indeholder nye fokusområder og dertil relaterede aktiviteter:
 • Levende Byrum: Minimum 2 begivenheder i det offentlige rum, fx udendørssaloner, udendørs Mungo Bar og særlige forestillinger i mobile teaterrum. Aktiviteterne skal øge synergieffekten mellem kultur- og erhvervsliv. Understøtter Kolding Kommunes bylivsstrategi og det kulturpolitiske fokusområde Mødesteder og midlertidighed.
 • Unge-arrangementer: Minimum 4 arrangementer af unge for unge. Arrangementerne skal inspirere til dialog og iværksætte unge borgere med virkelyst samt lyst til at skabe og indgå i fællesskaber. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde Borgeren som medskaber samt Kolding Kommunes profil som uddannelses- og studieby.
 • Samarbejde på tværs af institutioner: Minimum 4 konkrete samarbejder med andre kulturinstitutioner i Kolding Kommune. Samarbejderne vil omhandle publikumsorienterede aktiviteter samt fælles markedsføring og vidensdeling. Understøtter det kulturpolitiske fokusområde KulturKolding – et fælles løft.
Herudover vil Mungo Park Kolding øge brandingen af teatret og Kolding Kommune gennem øget omtale af teatrets forestillinger og aktiviteter i lokale, regionale og nationale medier.
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2015

Sagen blev udsat til næste møde i februar.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller 1. at til godkendelse.
 
Et mindretal bestående af Søren Rasmussen indstiller at 1. at forkastes.
 
Jesper Elkjær indstillede følgende ændringsforslag, at byrådet opskriver budgettet for Mungo Park fra 2016 med 500.000 kr. (hvilket efter hjemtagelse af refusion betyder en nettoudgift på 300.000 kr. for kommunen) med henblik på fra 2016 gennem en ny aftale med Mungo Park at opnå refusion efter egnsteater-lovgivningen.
 
Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Ramussen og Yrsa Mastrup) indstiller Jesper Elkjærs forslag til godkendelse.
 
Et mindretal bestående af Yrsa Mastrup indstiller 2. og 3. at til godkendelse.

Resumé

Reglerne for støtte til at drive Art Cinema ændres fremover. Det betyder, at Nicolai Biograf potentielt imødegår finansielle udfordringer i forhold til at drive kunstbiograf.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget tager redegørelsen vedrørende Nicolai Biograf til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet pålagde på sit møde den 26. januar 2015 forvaltningen i et samarbejde med foreningen Film6000 at undersøge, hvorledes Film6000 under en eventuel ny filmlov sikres et virke, der fortsat tilbyder biografpublikum et art cinema-tilbud i Nicolai-komplekset.
 
Forvaltningen kan oplyse, at Nicolai Biograf er den eneste art cinema i det syd- og sønderjyske område (nærmeste ”konkurrenter” er Øst for Paradis i Århus og Cafébiografen i Odense).
Foreningen Film6000, der driver Nicolai Biograf, har en forpagtningsaftale med Kolding Kommune. Foreningen modtager ikke direkte driftstilskud fra Kolding Kommune men støttes via:
 
 • Lav husleje/forpagtningsafgift, herunder mulighed for videre forpagtning af cafe.
 • Faciliteter stillet til rådighed og vedligeholdt af Kolding Kommune.
 • Støtte via Kulturpuljen til arrangementer, børnebio mv.
 
I den nuværende aftale med Kolding Kommune er en af forudsætningerne for, at Film6000 kan forpagte og drive Nicolai Biograf, at biografen indfrier kravene om at opnå støtte fra Det Danske Filminstitut som ”art cinema”. Dette indebærer bl.a. krav til repertoire og program, der baserer sig på kunstneriske kvalitetskriterier med film, der for størstedelens vedkommende ellers ikke ville blive vist i området.
 
Ny filmlov
Nye regler på filmområdet trådte i kraft pr. 1. januar 2015 og medfører bl.a. ændringer i den måde, hvorpå det vurderes, om den enkelte kunstbiograf lever op til art cinema-kravene.
 
Tidligere blev andelen af ”kunstfilm” opgjort på antal titler. Med de nye regler opgøres andelen på antal solgte billetter (2/3 af de solgte billetter skal være ikke-amerikanske film). Dette betyder i praksis, at muligheden for at tjene penge på film, der ikke lever op til kravene for ”kunstfilm”, bliver reduceret.
 
En særlig problematik knytter sig til film, der indgår i Biografklub Danmarks program (danske film, der er støttet under DFI’s konsulentordning eller New Danish Screen). Disse film har repræsenteret en væsentlig indtægtskilde for Nicolai Biograf og har hidtil kunnet tælles med i art cinema-regnskabet. Med de nye regler er der lagt op til, at denne mulighed bortfalder. For Nicolai Biografs vedkommende vurderes de nye regler at kunne føre til et årligt tab i indtægt på omkring 100.000 kr.
 
Det Danske Filminstitut har som primært kriterie for tildeling af art cinema-støtte, at biografen har ”et repertoire og program, som primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film”. I begrebet art cinema indgår således andre parametre end fordelingen på amerikanske/øvrige film. Nicolai Biograf indlejrer sig aktivt som art cinema gennem blandt andet:
 
 • Tilbud om børnebio (støttet via Kulturpuljen)
 • Deltagelse i salaam.dk (i samarbejde med Nicolai for børn)
 • Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Arrangementer i forbindelse med forevisninger af kunstfilm.
 
Den aktuelle situation
Nicolai Biograf har hidtil modtaget en årlig støtte på 200.000 kr. fra Det Danske Filminstitut. Der er ansøgningsfrist til støtte fra DFI den 31. januar – Nicolai Biograf har indsendt ansøgning om støtte på i alt 300.000 kr. for 2015.
 
Der hersker fortsat usikkerhed om vurderingskriterier og fortolkningen af de nye regler, hvorfor det er for tidligt at sige præcist, hvad konsekvenserne vil blive. Meget vil afhænge af den dialog, der i øjeblikket pågår mellem Det Danske Filminstitut og kunstbiograferne.
Forvaltningen følger udviklingen tæt og er løbende i dialog med Nicolai Biograf. Forvaltningen vil følge op med initiativer afhængigt af udfaldet af Nicolai Biografs ansøgning.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet sagen optages på Kulturudvalgets dagsorden, når der er kommet svar på ansøgningen fra Det Danske Filminstitut og således, at kriterier og definitioner i relation til støtten er nærmere defineret.

Resumé

Kiosken i Legeparken står pt. uden forpagter. Forvaltningen fremlægger forslag til, at forvaltningen udbyder kiosken i forpagtning og at forvaltningen, såfremt der ikke kan findes en forpagter, etablerer en midlertidig selvbetjeningsløsning.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forvaltningen udbyder kiosken i forpagtning,
 
at forvaltningen, såfremt der ikke kan findes en forpagter, etablerer en midlertidig selvbetjeningsløsning.

Sagsfremstilling

I Legeparken i Kolding ligger en kioskbygning på ca. 45 kvm., der har været drevet med skiftende forpagtere i en årrække. Pt. står kiosken uden forpagter, da den tidligere forpagter har opsagt kontrakten pr. 31. december 2014.
 
Kioskens udvalg har tidligere baseret sig på is, slik, drikkevarer og enkelte grillretter. Is udgør det primære salg, hvoraf det største salg ligger i sommerperioden. Åbningstiden har i kontrakten været aftalt til som minimum at følge Legeparkens åbningstider i årets mest travle måneder, det vil sige kl. 10-20 i juni-august og kl. 11-18 i april, maj samt september og oktober.
 
Hen over sommeren er der en del turister i Legeparken, mens der hen over en stor del af året er mange familier, der frekventerer parken – både fra nærliggende områder med lejlighedskomplekser og fra lokalområdet generelt. Der holdes i weekenderne mange børnefødselsdage i Legeparken, der er attraktiv som udflugtsmål for større grupper med børn – bl.a. pga. adgang til toilet og madpakkehuse. En del dagplejere samt børnehaver besøger Legeparken i hverdagene. Besøgende tager i høj grad selv mad samt drikkevarer med til deres besøg i Legeparken..
 
Den tidligere forpagter har haft et svingende kiosksalg, hvorfor kiosken ikke har været åbent i hele Legeparkens åbningstid. Herudover har der været perioder, hvor kiosken har været lukket.
 
Forpagtningsafgiften for kiosken har i de sidste 5 år andraget sig til cirka 24.000 kr. årligt.
 
Forpagtning af kiosk
Forvaltningen foreslår, at kiosken udbydes i forpagtning på lignende vilkår som tidligere med en forpagtningsafgift på ca. 24.000 kr. årligt og med et rimeligt varesortiment. I forbindelse med udbuddet vil forvaltningen tilpasse krav om åbningstider i henhold til efterspørgslen på kioskvarer i Legeparken.
 
Såfremt det ikke lykkes forvaltningen at finde en forpagter til kiosken, vil forvaltningen etablere en selvbetjeningskiosk med en selvbetjeningsautomat i en midlertidig periode, indtil en forpagter findes.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Søren Rasmussen fremsatte følgende ændringsforslag, at mulighed for socialøkonomisk virksomhedsdrift indarbejdes i udbudsmaterialet.
 
Udvalget godkendte forslaget.

Resumé

Trapholt har fremsendt ansøgning om støtte på 50.000 kr. til analyse af de eksisterende bygninger. Analysen udarbejdes med henblik på udvikling af masterplan for udvidelse af Trapholt.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der gives afslag på ansøgningen med baggrund i, at Trapholt i 2015 allerede modtager kommunalt driftstilskud på 6.378.739,56 kr.

Sagsfremstilling

Trapholt har den 29. januar 2015 fremsendt ansøgning til Kulturudvalget om tilskud på 50.000 kr. til analyse af eksisterende bygninger. Analysen udarbejdes med henblik på udvikling af masterplan for udvidelse af Trapholt.
 
Trapholt oplyser, at de er i dialog med Realdania vedrørende de bygningsmæssige forbedringer, som museet har skitseret i museets strategi 2015-2018.
 
Realdania har tilkendegivet, at de gerne vil støtte en analyse og udviklingen af en masterplan, og stiller som betingelse, at museet og museets hovedinteressenter medvirker til at skaffe en del af finansieringen.
 
Realdania har bedt Arkitektfirmaet Mejeriet i Kolding om at udarbejde et tilbud på analysedele, og Realdania planlægger at henvende sig til tegnestuen Lundgaard og Tranberg vedrørende masterplan. De fysiske rammer om designmuseet Trapholt anskues som et ”værk”, og bør derfor videreudvikles af den tegnestue, som skabte det oprindelige byggeri.
 
En analyse af de eksisterende bygninger samt en masterplan for udvidelsen forventes at koste ca. 600.000 kr. Trapholt søger Kulturudvalget i Kolding Kommune om støtte på 50.000 kr. til medfinansiering af analysen. Herudover bidrager Trapholt Fonden, der ejer bygningerne, med et tilsvarende beløb, mens Trapholt bidrager med arbejdstimer.
 
Forvaltningen kan oplyse, at Trapholt i 2012 har indgået en samarbejdsaftale med Kolding Kommune gældende fra 2013 til og med 2016. Kolding Kommune yder i 2015 driftstilskud på 6.378.739,56 kr.
 
Trapholts rengskab for 2013 viste et overskud på 112.712 kr. Den samlede indtægt var på 17.800.369 kr. Heraf Kolding Kommunes driftstilskud på 6.179.470 kr.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Trapholt indenfor sit årlige tilskud på 6.378.739,56 kr. fra Kolding Kommune, bør kunne afholde udgiften på 50.000 kr. Alternativt anviser forvaltningen, at midlerne tages fra kulturpuljen.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) besluttede at bevillige 50.000 kr. til formålet fra kulturpuljen.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) tilsluttede sig forvaltningens indstilling.

Resumé

Country Truckstop Danmark har fremsendt ansøgning til Kulturpuljen om underskudsgaranti på 150.000 kr. til afholdelse af Country Music Festival i Kolding den 26. og 27. juni 2015.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der fra Kulturpuljen gives en underskudsgaranti til Country Truckstop Danmark til afholdelse af Country Music Festival Kolding 2015 på 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Country Truckstop Danmark har den 28. december 2014 fremsendt ansøgning til Kulturpuljen om underskudsgaranti på 150.000 kr. til afholdelse af Country Music Festival Kolding den 26. og 27. juni 2015. Country Music Festival Kolding er en international country festival med live musik fra 2 scener med bands fra ind- og udland.
 
Country Truckstop Danmark er en forening, hvis hovedformål er at udbrede kendskabet til country musikken i Danmark.
 
Country Truckstop Danmark oplyser, at foreningen i 8 år har arrangeret Country Music Festival i Kolding og festivallen bygges op af ca. 130 frivillige hjælpere. Udover selve festivallen har foreningen i samarbejde med City Kolding arrangeret 4 gratis koncerter i centrum af Kolding om fredagen som åbningsoptakt til selve musikfestivalen som afholdes på Amfiscenen. Der bliver også arrangeret fælles linedance for alle i gågaden, hvor der er professionel instruktør. Country Music Festival Kolding er et tilbud til det modne publikum, men også unge mennesker finder vej til festivalen.
 
Af budgettet for 2015 fremgår en udgift på i alt 646.500 kr. samt en indtægt på 643.500 kr. fra arrangementet. Festivalen budgetterer hermed med et underskud på 3.000 kr. Regnskabet for 2014 viser et underskud på 67.757 kr. Årsagen til underskuddet skyldtes primært et afbud fra en af de udenlandske artister, hvortil der var betalt det halve honorar samt dårligt vejr, således at mange gæster udeblev. Country Truckstop Danmark oplyser, at de, såfremt Kolding Kommune ikke yder tilskud, ser sig nødsaget til at aflyse festivallen.
 
Ifølge Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål kan der bl.a. ydes tilskud/underskudsgaranti til kulturprojekter og kulturaktiviteter samt til deltagelse i stævner/konkurrencer, udstillinger, festivaler, kunst og lignende, ligesom der kan ydes sæsontilskud til musikformål og uddannelsestilbud til f.eks. workshops og sammenspilsseminarer m.v.
 
Kulturpuljens formål er ligeledes at understøtte kulturpolitikkens fire fokusområder for 2014-2015.
 
Der uddeles midler fra Kulturpuljen 4 gange årligt, og næste ansøgningsfrist er 1. februar 2015, og indstillingerne behandles herefter på udvalgsmøde 11. marts 2015.
 
Country Truckstop Danmark oplyser, at de af hensyn til den videre planlægning og booking af artister er afhængig af svar på ansøgningen tidligere end medio marts såfremt festivalen skal kunne gennemføres i Kolding i 2015. Forvaltningen har derfor aftalt med formandskabet, at ansøgningen behandles ved udvalgets møde i februar.
 
I henhold til retningslinjerne for tilskud til kulturelle formål vil der kunne ydes tilskud til det ansøgte formål.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Country Music Festival i høj grad understøtter Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområder Mødesteder og midlertidighed og KulturKolding – et fælles løft og forvaltningen anbefaler derfor, at der gives en underskudsgaranti på 75.000 kr. til Country Truckstop Danmark.
 
Forvaltningen kan oplyse, at der restere 910.000 kr. inkl. forventet overførsler på 184.000 kr. på Kulturpuljen.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Godkendt.

Resumé

Det foreslås, at Reglement for Koldingbibliotekerne ændres, så det følger nye lovændringer omkring udpantningsret for gebyrer. Tidligere begrænsninger i Biblioteksloven om udpantningsret er ophævet, så det nu alene er Inddrivelseslovens bestemmelser der er gældende.
Herudover er der sket en tilretning i forhold til, hvornår oplysninger om afleveringer slettes. Oplysningerne slettes efter 28 dage, mod tidligere oplyst efter 50 dage. De 28 dage er fastsat i henhold til Kulturstyrelsens vejledning i forhold til Persondataloven.
Der er ligeledes sket mindre sproglige tilretninger i reglementet.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at ændring af reglement for Koldingbibliotekerne godkendes,

at grænsen på 200 kr. for skyldige gebyrer og erstatninger, der sendes til inddrivelse hos kommunens opkrævningsafdeling fastholdes.

Sagsfremstilling

Bibliotekslovens bestemmelser (§§ 32, 33 og 34) om udpantningsret for gebyrer er ophævet, og det er nu alene inddrivelseslovens bestemmelser, der er gældende. Det betyder, at biblioteket i modsætning til tidligere nu kan sende tilgodehavende gebyrer under 200 kr. til inddrivelse ud til lånere, da inddrivelsesloven ikke indeholder bestemmelser om en minimumsstørrelse for det skyldige beløb. Dog er praksis fra SKAT, som er inddrivelsesmyndighed, at der ikke inddrives krav under 50 kr.
 
Bibliotekets reglement forslås derfor ændret.
 
Af bibliotekets nuværende reglement fremgår:
Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover og ikke betaler inden for betalingsfristen, bliver sagen sendt videre til kommunens betalingsafdeling. Når sagen er overgået til kommunen, er der udpantningsret, og der kan foretages lønindeholdelse (Lov om Biblioteksvirksomhed, §§ 33 og 34 samt bekendtgørelsens §§ 15-20).
 
Koldingbibliotekerne og kommunens opkrævningsafdeling foreslår teksten ændret til:
Hvis du ikke betaler gebyrer eller erstatningsbeløb efter udsendelse af regning, overgives sagen til kommunens opkrævningsafdeling. Sagen vil efterfølgende blive sendt til domsafsigelse eller der kan foretages lønindeholdelse. Begge dele med deraf følgende ekstraomkostninger.
 
Selv om det nu er blevet muligt at sende tilgodehavende gebyrer under 200 kr. til inddrivelse, anbefaler Koldingbibliotekerne, at grænsen fastholdes som en administrativ grænse.
 
Koldingbibliotekerne fremsender i dag ca. 400 gebyrregninger svarende til 95.000 kr. årligt til inddrivelse via kommunens opkrævningsafdeling.
 
En grænse på 200 kr. passer sammen med, at tilsvarende beløb giver mulighed for udelukkelse som låner fra biblioteket i henhold til § 15 stk. 2 i Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.
Derudover indberettes regningerne manuelt i kommunens debitorsystem, da der ikke er integration til bibliotekssystemet. I forbindelse med indførelse af et nyt fælles bibliotekssystem vil Koldingbibliotekerne undersøge muligheder for en sådan integration.
 
Det skal pointeres, at alle skyldige beløb under 200 kr. stadig søges inddrevet af biblioteket. Lånerne gøres løbende opmærksomme på deres skyldige beløb ved udlån og aflevering af materialer, samt via deres lånerstatus på hjemmesiden.
 
Gebyrer tilskrives og betales i et løbende flow. I 2014 havde biblioteket gebyrindtægter på 750.000 kr.
 
Udover ovenstående er der sket en ændring i reglementet af, hvornår oplysninger om afleveringer slettes. Oplysningerne slettes efter 28 dage, som er fastsat i vejledning fra Kulturstyrelsen i forhold til Persondataloven, og ikke efter 50 dage som fremgår af det tidligere reglement.
 
For at gøre reglementet mere læsevenligt er der ligeledes foretaget mindre sproglige tilretninger.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale erhverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktiviteter for Kulturudvalget
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
Åbning af biblioteksstationer i Hejls og Jordrup den 30. januar 2015
Merete Due Paarup
 
KL’s Kultur-og Fritidskonference i Helsingør. 21-22 Maj
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 18-02-2015

Punktet blev drøftet.