Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 8. jun 2022 kl. 13:00

Kolding Uddannelsesråd

Hansenberg, lokale SK745

Referat

Resumé

Rektor på HANSENBERG, Carsten Schmidt, præsenterer skolen med en rundvisning.

 

HANSENBERG tilbyder en række forskellige uddannelser og har bl.a. et mål om at være helt fremme inden for kokke- og tjenerområdet. Der er derfor udvidet med en ny bygning, som indeholder et af landets bedste undervisningskøkkener. Ny satsning for HANSENBERG Tekniske Gymnasium er at oprette en ny studieretning med Bioteknologi A og Idræt B, og det er derfor prioriteret at bygge en multihal.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)


Resumé

Godkendelse af dagsorden.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)


Resumé

Krigen i Ukraine betyder, at mange civile ukrainere flygter. En del af disse flygtninge vil komme til Danmark og Kolding.

 

For at give en hurtig og samlet indsats for de nye borgere, er der etableret en Ukraine-styregruppe med tilhørende arbejdsgrupper, som samler og koordinerer alle indsatser på tværs af kommunens forvaltninger og de frivillige organisationer omkring bosætning og etablering i Kolding.

 

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Thomas Reintoft, giver en opdatering på det samlede arbejde i Kolding med at modtage de ukrainske flygtninge, mens Skolechef, Karen Mortensen, vil fortælle om modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn i de koldingensiske folkeskoler. Der lægges op til en fælles drøftelse af, hvordan rådsmedlemmerne oplever opgaver og udfordringer i forbindelse med opgaven.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet drøfter modtagelsen af de ukrainske flygtninge.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Forvaltningen gav en status på arbejdet med at modtage og boligplacere de nye flygtninge, og hvordan det går med at få børnene i skole. Uddannelsesinstitutionerne gav en status rundt om bordet, og her fortalte FGU, AMU Syd, Sprogskolen Kolding og Kolding HF/VUC om deres arbejde med Koldingmodellen, hvor de samarbejder om at give sprogundervisning og introduktion til det danske samfund og arbejdsmarked.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine betyder, at mange civile ukrainere flygter. En del af disse flygtninge vil komme til Danmark og Kolding. I foråret blev det meldt ud, at man forventede, at Danmark ville komme til at modtage omkring 100.000 ukrainske flygtninge. Og ud fra det tal var det forventet, at Koldings andel ville være 1.6% af flygtninge i Danmark, hvilket ville betyde, at Kolding skulle modtage mellem 1.500 – 1.600 ukrainske flygtninge i 2022.

 

Der er efterfølgende ankommet færre flygtninge til landet, men ikke sendt et nedjusteret nyt estimat ud til kommunerne. Det er dog meldt ud, at pr. 30. maj 2022 har 27.749 indtil videre søgt opholdstilladelse, og der er pt. visiteret 343 ukrainere til Kolding, som har behov for boligplacering.

 

Når flygtninge ankommer til Kolding skal de have afklaret forhold som indkvartering, mulige integrationsforløb, skole, daginstitutionspladser, lægehjælp, psykologhjælp m.m. Efterfølgende er fokus for de voksne at få dem i gang med et job, så de kan blive selvforsørgende og få så normalt et hverdagsliv som muligt. En Ukraine-styregruppe har ansvaret for at samle og koordinere alle de nævnte indsatser på tværs af kommunens forvaltninger og frivillige organisationer.

 

Ifølge styregruppen er 104 ukrainske børn indskrevet på koldingensiske folkeskoler. 90 af dem er allerede begyndt, mens 14 forventes at starte snarligst. Et mindretal af børnene bruger deres skoledag i de almindelige dansktalende klasselokaler, men langt størstedelen går i specielle modtagerklasser.

 

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Thomas Reintoft, giver en opdatering på det samlede arbejde i Kolding med at modtage de ukrainske flygtninge, mens Skolechef, Karen Mortensen, vil fortælle om modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn i de koldingensiske folkeskoler. Der lægges op til en fælles drøftelse af, hvordan rådsmedlemmerne oplever opgaver og udfordringer i forbindelse med opgaven.


Resumé

Som konsekvens af den nye politiske udvalgsstruktur, som trådte i kraft 1. januar 2022, besluttede Byrådet, at forvaltningsstrukturen skulle afspejle strukturen, hvor der er fokus på livsfaserne.

 

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren, Thomas Reintoft, vil på mødet præsentere den nye livsfasestrukturerede organisering. Ungechef, Ole C. Graversen, vil dernæst redegøre for organisationsændringens betydning for uddannelsesområdet.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at præsentationen drøftes.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Rådet drøftede oplægget med de snitflader og samarbejdsrelationer, den nye struktur lægger op til. Oplægget er vedhæftet referatet.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)

Sagsfremstilling

Som konsekvens af den nye politiske udvalgsstruktur, som trådte i kraft 1. januar 2022, besluttede Byrådet, at forvaltningsstrukturen skulle afspejle strukturen, hvor der er fokus på livsfaserne. Den nye forvaltningsstruktur blev godkendt af byrådet ultimo januar og trådte i kraft d. 11. april 2022.

 

Kolding Kommunens fokus på Borgerens Centrum og sammenhængende indsatsforløb afspejles i den nye forvaltningsstruktur, der er bygget op omkring de forskellige faser i borgerens liv. De overordnede principper for organiseringen af forvaltningen er, at:

 

-          indsatser målrettet børn og unge til og med grundskolen ligger i Børne- og Uddannelsesforvaltningens regi,

-          indsatser henvendt til unge efter grundskolen og voksne er placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og

-          indsatser til seniorer ligger i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

 

Rent praktisk blev den største ændring, at unge- og arbejdsmarkedsområdet flyttes væk fra den tidligere Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltning og placeres i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren, Thomas Reintoft, vil på mødet præsentere den nye organisering. Ungechef, Ole C. Graversen, vil dernæst redegøre for organisationsændringens betydning for uddannelsesområdet.


Resumé

Sommeren 2020 blev ”Strategi for Kolding Uddannelsesråd” vedtaget, og december samme år blev det besluttet, at for at arbejde aktivt med strategiens spor, blev der nedsat temagrupper, som hver især skulle arbejde med forskellige tiltag, der bygger op til de tre fokusområder i strategien:

 

 • Gode overgange for elever og studerende
   
 • Samarbejde om Kolding som uddannelsesby
   
 • Hele uddannelsesforløbet og koblingen til erhvervslivet.

 

Strategien og revitaliseringen af rådets arbejde har nu fungeret i to år, og der ønskes en fælles refleksion og drøftelse af arbejdet med strategien og temagrupperne. Der lægges derfor op til en overordnet vurdering af arbejdet indtil nu, og også det videre forløb med temagrupperne.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med strategien og temagrupperne, og

 

at rådet drøfter, om der er behov for at igangsætte andre initiativer. 

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Rådet drøftede det hidtidige arbejde i temagrupperne og behovet for at operationalisere det. Forvaltningen sender et forslag ud til rådsmedlemmerne på, hvordan der konkret kan arbejdes videre med gruppernes arbejde. Forslaget bliver også sat på dagsordenen på det kommende møde i rådet.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)

Sagsfremstilling

I sensommeren 2019 begyndte medlemmerne af Kolding Uddannelsesråd en drøftelse af, hvordan man kunne styrke rådets funktion som en central aktør på uddannelsesområdet og dets rolle som høringsorgan for Byråd og centrale fagudvalg i Kolding Kommune.

 

Det igangsatte et arbejde med revitalisere rådet, hvor der bl.a. blev udarbejdet en ny strategi, flere medlemmer blev inviteret ind, og møderækken udvidet, så der fremover holdes møder hvert kvartal. 

 

Sommeren 2020 blev ”Strategi for Kolding Uddannelsesråd” vedtaget, hvori det bl.a. blev formuleret, at:

 

”Kolding Uddannelsesråd ønsker at varetage rollen som Advisory Board for uddannelse i Kolding, og herigennem være med til at gøre Kolding til uddannelsesby”

 

December samme år blev det besluttet, at for at arbejde aktivt med strategiens spor, blev der nedsat temagrupper, som hver især skulle arbejde med forskellige tiltag, der bygger op til de tre fokusområder i strategien:

 

 • Gode overgange for elever og studerende
   
 • Samarbejde om Kolding som uddannelsesby
   
 • Hele uddannelsesforløbet og koblingen til erhvervslivet.

 

De tre fokusområder førte hver især til flere temagrupper, som siden hen har udviklet sig i tiden derefter. Rådsmedlemmerne har frit valgt sig ind i en eller flere af de forskellige grupper, og der er løbende fremlagt status på gruppernes arbejde på rådsmøderne. Undervejs er nogle grupper blevet nedlagt, fordi der var overlap til andre, eller fordi andre tiltag erstattede gruppernes arbejde.

 

I 2022 har strategien og revitaliseringen af rådets arbejde fungeret i to år, og der ønskes en fælles refleksion og drøftelse af arbejdet med strategien og temagrupperne. Der lægges derfor op til en overordnet vurdering af arbejdet indtil nu, og også det videre forløb med temagrupperne. Bl.a. med fokus på, hvordan der kan bygges bro fra temagruppernes drøftelser om de forskellige emner, og videre fremad til at gøre arbejdet mere operationelt og eksekverende. Der tænkes her på de forskellige muligheder for at tappe ind i både kommunale, regionale og statslige systemer for at føre emnerne ud i livet, men også mulighederne for at få midler til de forskellige ideer.


Resumé

Medlemmerne af Kolding Uddannelsesråd har, som et led i revitaliseringen af rådet, ønsket et mere strategisk fokus på indholdet i møderne og flere temadrøftelser. På mødet drøftes forslag til dagsordenspunkter og temaer på evt. kommende møder i Kolding Uddannelsesråd. Medlemmerne opfordres til at sende forslag til dagsordenspunkter eller temaer til forvaltningen.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og godkender forslag til evt. kommende dagsordenspunkter eller temaer.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

På mødet blev det foreslået, at der sættes et emne på dagsordenen om frafald af unge studerende på uddannelser. Vinklen skal både være de forskellige årsager til frafald, og hvad der gøres for at hjælpe de unge videre i en ny retning.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)

Sagsfremstilling

På rådsmødet i marts blev forskellige emner foreslået, hvoraf to er på dagsordenen i dag (forvaltningsstruktur og ukrainske flygtning og uddannelsesinstitutionerne). De øvrige emner er anført nedenfor.

 

 • Opfølgning på drøftelsen om en indsats mod seksuelt overførte sygdomme
 • Kolding som uddannelsesby
 • En fælles klimadag for alle uddannelsesinstitutioner.

Resumé

Kolding Uddannelsesråd besluttede på mødet d. 26. september 2019, at der skal holdes kvartalsvise møder – 2 møder i foråret og to møder i efteråret.

 

Med dette som udgangspunkt foreslås det, at der afholdes møder på følgende datoer i 2022/2023:

 

 • D. 14. september 2022 kl. 13:00-15:00
 • D. 14. december 2022 kl. 13:00-15:00
 • D. 15. marts 2023 kl. 13:00-15:00
 • D. 21. juni 2023 kl. 13:00-15:00

 

I forretningsordenen for rådet er der indskrevet, at møderne kan vare 2 – 3 timer. Der lægges op til en drøftelse af, om mødetidspunktet skal udvides, så der indkaldes mellem kl. 13.00 – 16.00.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at de foreslåede mødedatoer godkendes,

 

at en udvidelse af mødetidspunktet drøftes, og

 

at rådet beslutter, hvor møderne skal afholdes i 2022/2023.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Rådet godkendte de foreslåede mødedatoer, og at møderne udvides med en time, så de fremover bookes mellem kl. 13.00 – 16.00. Det blev ikke fastlagt, hvor møderne skal afholdes.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)


Resumé

Orientering om aktiviteter og indsatser v/studiebykoordinator Iben Østergaard Fog.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)


Resumé

Orientering om nyt fra uddannelsesinstitutionerne.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)


Resumé

Orientering om nyt fra Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Thomas Reintoft, vil orientere om:

 

 • Deltagelse i DM i Skills 2022.

Sagen behandles i

Kolding Uddannelsesråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kolding Uddannelsesråd den 08-06-2022

Der var intet under eventuelt.

Fraværende:

Tove Lykke Gæmelke (Business Kolding)

Lone Dalsgaard André (Designskolen Kolding)

Merete Due Paarup (Kolding Byråd)

Trille Nicolajsen (Byråd)

Lisbeth Duelund (Kolding Ungdomsråd)

Jesper Wiese (UC-Syd)

Niels Egelund (Erhvervsakademi Kolding)

Kris Munk (Strategisk Vækst)

Karen Steenbeck (Ungdomsuddannelserne)

Sebastian Nordahl Brun (Videregående uddannelser)