Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 6. mar 2018 kl. 13:00

Seniorudvalget

Bertram Knudsens Have

Referat

Resumé

Centerleder, Helle Ernst Carlson, forestår rundvisning og orientering om Bertram Knudsens Have.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen om Bertram Knudsens Have blev taget til efterretning.


Resumé

Senior- og Socialforvaltningen har siden efteråret 2016 haft fokus på, hvordan det er at være pårørende til en person der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen.

Med udgangspunkt i interviews med pårørende, borgermøder og workshops har Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet udkast til model for pårørendesamarbejde.

 

Modellen bygger på fire temaer, der rammesætter de behov, man som pårørende kan have.

 

Model for pårørendesamarbejde fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget (21.02.2018), Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (21.02.2018), Seniorudvalget (06.03.2018), Handicaprådet (08.03.2018 - høring), Ældrerådet (15.03.2018-høring), Udsatterådet (høring), Seniorudvalget (03.04.2018-godkendelse), Social- og Sundhedsudvalget (18.04.2018-godkendelse), Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (18.04.2018-godkendelse). 

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at model for pårørendesamarbejde drøftes og sendes i høring.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Godkendt.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udviklingen af model for pårørendesamarbejde

Senior- og Socialforvaltningen har siden efteråret 2016 haft fokus på, hvordan det er at være pårørende til en person, der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen. Forvaltningen har blandt andet interviewet pårørende til borgere, der bor på plejecenter, modtager sygepleje eller hjemmehjælp, er handicappet eller er tilknyttet misbrugs- eller psykiatriområdet.

 

Indsigterne fra interviews med de pårørende dannede rammen for en temadag i marts 2017, med deltagelse af Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

 

På baggrund af temadagen i marts og workshops og borgermøde i august og oktober 2017 har forvaltningen udarbejdet udkast til pårørendemodel.

 

Model for pårørendesamarbejde

Model for pårørendesamarbejde bygger på de fortællinger og indsigter, som de pårørende har bidraget med i udvikling af modellen. Modellen er bygget op om fire temaer, som de pårørende har peget på:

 

 • På med iltmasken for at kunne hjælpe: Iltmasken hjælper til, at de pårørende tillader at have fokus på sig selv
 • Værktøjskassen til hjælperrollen: For at kunne påtage sig hjælperrollen, er det vigtigt at man har adgang til en værktøjskasse med en pårørendeplan
 • Pusterummet: Som pårørende har man brug for at tage en pause fra rollen og lade batterierne op
 • Fællesskaber for pårørende: Pårørende kan have brug for at have meningsfulde fællesskaber

Temaerne i modellen skal bruges i det fremadrettede arbejde med at udvikle pårørendesamarbejdet i Kolding Kommune.

 

Virkeliggørelse af model for pårørendesamarbejde

I budget 2018 er der afsat midler til at ansætte en pårørendeguide. Pårørendeguiden skal have fokus på at hjælpe pårørende i Kolding Kommune. Det kan være alt fra hjælp til at udfylde formularer, en samtale om det, der er svært i familien, eller støtte til den pårørende, der har brug for et pusterum. Pårørendeguiden skal også understøtte den politiske ambition om, at det skal være nemmere for pårørende at navigere rundt i de konkrete tilbud, der allerede findes i kommunen og udvikle fremtidige indsatser på pårørendeområdet.

Pårørendeguiden skal være bindeleddet, der sammen med samarbejdspartnere skaber sammenhæng og selvværd for den pårørende. Modellen for pårørendesamarbejde vil løbende blive evalueret med deltagelse af pårørende.

www.kolding.dk/pårørende kan alle interesserede følge med i pårørendesamarbejdet og de konkrete initiativer, der iværksættes for at styrke pårørendesamarbejdet i Kolding Kommune.


Resumé

Senior- og Socialforvaltningen udarbejder to gange årligt opfølgning på Seniorpolitikken 2015-2022.

 

Visionen i Seniorpolitikken er, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 76,4% i 2010 til 78,6% i 2016. Herefter er andelen af selvhjulpne borgere stagneret/gradvist faldet, hvilket forventeligt skyldes det stigende antal +80 årige i Kolding Kommune.

 

Visionen understøttes af de otte temaer i Seniorpolitikken.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning med den tilføjelse, at de nyeste tal er forbundet med en vis usikkerhed på grund indførelse af omsorgssystemet NEXUS, som blev implementeret i oktober 2017.

Sagsfremstilling

I 2022 er der 34% flere borgere over 65 år i Kolding Kommune i forhold til 2010. Seniorpolitikken udstikker 8 temaer, der skal være pejlemærker for ældreområdets udvikling. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Udviklingen ses i nedenstående skema.

 

 

Antal borgere over 65 år*

Antal borgere visiteret til hjælp

Antal selvhjulpne**

Andel selvhjulpne***

1/10 2010

14212

3358

10854

76,4 %

1/7 2011

14656

3342

11314

77,2 %

1/1 2012

14875

3357

11518

77,4 %

1/7 2012

15157

3401

11756

77,6 %

1/1 2013

15372

3374

11998

78,1 %

1/7 2013

15587

3404

12183

78,2 %

1/1 2014

15780

3376

12404

78,6 %

1/7 2014

15972

3406

12566

78,7 %

1/1 2015

16105

3460

12645

78,5 %

1/7 2015

16274

3517

12757

78,4 %

1/1 2016

16410

3510

12900

78,6 %

1/7 2016

16599

12869 (65-79 år)

  3730 (80+ år)

3620

1522

2098

12979

11347

1632

78,2%

88,2%

43,8%

 1/1 2017

16728

12925 (65-79 år)

  3803 (80+ år)

3682

1610

2072

13046

11315

1731

78,0%

87,5%

45,5%

1/7 2017

16928

13059(65-79 år)

3869 (80+ år)

3895

1716

2179

13033

11343

1690

77,0%

86,9%

43,7%

1/1 2018

17134

13200 (65-79 år)

3934 (80+ år)

3795

1687

2108

13339

11513

1826

77,9%

87,2%

46,4%

 

* Baseret på udtræk fra Danmarks Statistik.

** Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra Seniorområdet i Kolding Kommune. Dette tal omfatter både borgere, der tidligere har været visiteret hjælp og borgere, der aldrig har været visiteret hjælp, men ”blot” er fyldt 65 år.

*** Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med faktisk antal borgere over 65 år på opgørelsestidspunktet. Hjælpen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser. 

At andelen af selvhjulpne er steget fra september 2017 til januar 2018 kan skyldes:

 • At Senior- og Sundhedsrådgivningen har iværksat forsøg med udredning forud for eventuel visitation. Dette betyder, at nogle borgere der tidligere blev visiteret til hjemmehjælp nu er i et uvisiteret afklaringsforløb. Disse borgere fremgår derfor i statistikken som selvhjulpne.

Resumé

Partierne i det nye byråd har aftalt et overordnet politisk grundlag for de næste 4 års arbejde.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 drøftes for så vidt angår Seniorudvalgets ansvarsområder.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Grundlaget for Seniorudvalgets arbejde 2018-2021 drøftes og implementeres løbende i udvalget.

 

Forvaltningen pålægges at undersøge og afdække mulighederne for etablering af en værdighedsteknologi lejlighed, herunder udlån/udleje af hjælpemidler på tværs af områderne til gavn for borgeren.

Sagsfremstilling

Grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 er politiske tilkendegivelser, som partierne vil arbejde for i form af konkrete tiltag, analyser og indsatser. Det kan f.eks. betyde, at der skal analyseres eller undersøges nærmere, før der kan træffes en politisk beslutning. Hvert udvalg skal sikre, at emnerne tages på i de relevante udvalg.

 

For Seniorudvalgets område er de politiske målsætninger i henhold til grundlaget følgende:

 

Kolding Kommune skal være et behageligt sted at nyde et aktivt seniorliv med et varieret udbud af boliger.

 

Der arbejdes for, at ældre har mulighed for at flytte til et plejecenter, hvis de får brug for den hjælp, vi her kan tilbyde, og der skal være tilbud til grupper af borgere med specielle behov. Når man bor på plejecenter, skal det være muligt at opretholde et frit og indholdsrigt liv, blandt andet ved at bevare kontakten til det omkringliggende samfund og benytte ressourcer hos familie og venner.

 

Der skal arbejdes for forskellige typer af boliger, f.eks. en ”ollekolle” bydel for seniorer over 60 år, der skal skabe et fællesskab og liv, som giver livskvalitet for mange.

 

Der bliver stadig flere ældre med demens. Vi skal derfor sikre, at der er muligheder nok for at hjælpe både borgeren med demens og de pårørende, så der er sammenhæng i livet. Det kan vi blandt andet gøre igennem åbningen af endnu et dagcentertilbud.

 

Vi skal benytte et stadigt stigende brug af værdighedsteknologier, så teknologierne kan løse de opgaver, hvor vi mennesker helst vil klare os selv. Det, tror vi på, skaber selvværd. Så skal vores medarbejdere være der for borgerne, når det er bedst med menneskelige relationer.

 

I hjemmeplejen skal rehabilitering bruges til at give et selvstændigt og meningsfuldt liv, og den kommende analyse af ældreområdet skal bruges til den videre udvikling.


Resumé

På baggrund af erfaringerne med ”Senior Bestemmer” i 2016 og 2017 foreslås det, at midlerne til ”Senior Bestemmer” afsættes til udviklingsprojekter, hvor borgere vil blive inviteret med i udviklingsprocessen og få indflydelse og medbestemmelsesret i projekternes indhold og udformning.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at forslaget godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af værdighedsmidlerne er der fra 2016 til 2020 afsat 250.000 kr. årligt til ”Senior Bestemmer”. ”Senior Bestemmer” er borgerstyret budgettering, hvor enkeltpersoner eller foreningers gode ideer inden for ældreområdet støttes økonomisk. 

 

Indsigter og erfaringer fra ”Senior Bestemmer” i 2016 og 2017 i fire lokalområder viser, at borgerne har været glade for de aktiviteter, der er kommet ud af midlerne.

 

Indsigter og erfaringer fra ”Senior Bestemmer” viser dog samtidig, at der skal mobiliseres mange lokale kræfter, og at der er behov for en del personaleressourcer for at koordinere processerne i forbindelse med den borgerstyrede budgettering.

 

Seniorområdet ønsker derfor fra 2018 at ændre konceptet for ”Senior Bestemmer” så de afsatte midler anvendes til at borgere inviteres til at deltage i udviklingsprojekter, hvor de skal være med til at kvalificere projekternes udformning og indhold. Hermed vil midlerne i ”Senior Bestemmer” i højere grad blive koblet sammen med intentionerne i ”Selvværd og Sammenhæng”.


Resumé

Medlem af Seniorudvalget, Lis Ravn Ebbesen (F), anmoder i mail den 19. november 2017 om optagelse af følgende punkt;

”SF ved seniorudvalgsmedlem Lis Ravn Ebbesen ønsker mulighederne for at udlade at opkræve kost ved aflastning for ældre borgere undersøgt.

SF mener, det er vigtigt, at fastholde sundhedsydelser er gratis ydelser. Såfremt der ikke skete en så hurtig udskrivning fra sygehusene ville opholdet/behandlingen være gratis. I det øjeblik den ældre udskrevne er så svag, at et aflastningstilbud er nødvendigt efter udskrivning, opkræver Kolding Kommune betaling. Det beløber sig til omkring 130 kroner om dagen, og det kan derfor løbe op i 1.560 kroner for en måned. Det er nærmest umuligt for en ældre at betale, når det raske ægtefælde fortsat skal kunne betale husleje, kost etc., hvis man kun har sin folkepension. Det blev netop påtalt af en pårørende på mødet om pårørendepolitik. Og for vedkommende betød det, hun, af økonomiske grunde, så sig nødsaget til at påtage sig plejeopgaven.

SF foreslår derfor en undersøgelse med det formål:

 • at undersøge om lovgivningen åbner mulighed for at udlade betaling
 • at undersøge om lovgivningen via andre paragraffer kan give tilskud til aflastning
 • at fastslå hvad undladelse af betaling koster kommunen
 • at finde midlerne til at undlade at betale for kost inden for seniorudvalgets budget eller såfremt det ikke skønnes muligt
 • at udarbejde et budgetforslag til budget 19”.

Tilføjelse til resumé

Kolding Kommune bestemmer selv, om der skal opkræves egenbetaling for kost og rengøring på aflastningspladser og andre midlertidige døgnpladser på Vesterløkke. Praksis i landets kommuner er dog, at der opkræves egenbetaling for kost og rengøring på midlertidige døgnpladser svarende til de faktiske omkostninger.

En afskaffelse af egenbetaling på 136 kr. pr. døgn for kost og rengøring på de 32 midlertidige døgnpladser på Vesterløkke, vil medføre en årlig kommunal merudgift på 1.6 mio. kr.

Seniorområdet oplever generelt ikke, at borgerne har svært ved at betale for kost og rengøring på midlertidige døgnpladser eller er uforstående overfor, at der opkræves en egenbetaling. Seniorområdet er dog bekendt med, at borgere i enkelte tilfælde kan have vanskeligt ved at betale eller undrer sig over egenbetalingen, f.eks. hvis borgeren kommer direkte fra sygehus.
 

Borgere, der har vanskeligt ved at betale for kost og rengøring på en midlertidig døgnplads, kan søge om et personligt tillæg i Borgerservice.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior-og Socialdirektøren forslår,

 

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at information om muligheden for at ansøge om personligt tillæg til udgifter til kost og rengøring på midlertidig døgnplads styrkes,

 

at det drøftes, om Senior- og Socialforvaltningen skal udarbejde ændringsforslag til budget 2019 på afskaffelse af egenbetaling på kost og rengøring på midlertidige døgnpladser eller dele heraf.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Seniorudvalget besluttede, at der udarbejdes et budgetforslag, hvori der tages højde for at borgerens egenbetaling maksimalt må fastsættes indtil 14 dage.

Beslutning Seniorudvalget den 30-01-2018

Seniorudvalget besluttede,

 

at information om muligheden for at ansøge om personligt tillæg til udgifter til kost og rengøring på midlertidig døgnplads styrkes,

 

at forvaltningen til næste udvalgsmøde undersøger, hvor mange af de 5 ansøgninger om personligt tillæg, der er imødekommet, hvor mange borgere der benytter akutpladser og udskrivelsespladser, der har længerevarende ophold på over f.eks. 7 – 14 dage, og om det muligt at indføje et maksimumbeløb for egenbetaling for borgere med længerevarende ophold.

Beslutning Ældrerådet den 12-01-2018

Ældrerådet afventer Seniorudvalgets belysning af kriterier for personligt tillæg og sagen genoptages efterfølgende på Ældrerådets dagsorden.

Beslutning Seniorudvalget den 09-01-2018

Sagen udsættes med henblik på at få belyst kriterierne for at få bevilget personligt tillæg til kost og rengøring på midlertidig døgnplads.

Beslutning Seniorudvalget den 06-12-2017

Udvalget besluttede at optage punktet på dagsordenen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Seniorområdet skal indledningsvist bemærke, at en aflastningsplads er en type midlertidig døgnplads på Vesterløkke. Der findes to andre typer døgnpladser på Vesterløkke; akutpladser og udskrivningspladser. Sidstnævnte er den måske mest relevante i forhold til diskussionen om egenbetaling, da disse pladser er forbeholdt borgere, der kommer direkte fra sygehus. I praksis sker der dog et overlap mellem de tre typer af døgnpladser, og det vurderes uhensigtsmæssigt at fastholde egenbetaling på nogle døgnpladser, hvis egenbetalingen på f.eks. udskrivningspladserne ophæves.

Nedenstående besvarelse af de rejste spørgsmål omhandler derfor de 32 midlertidige døgnpladser på Vesterløkke samlet set;

At undersøge om lovgivningen åbner mulighed for at udlade betaling

Reglerne for egenbetaling for kost og rengøring fremgår af ”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven” stk. 197:

 

”Kommunalbestyrelsen kan - såvel for tilbud, der gives efter behov, jf. §§ 83-84, som for generelle tilbud, jf. § 79 - træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske omkostninger eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud”.

 

Midlertidige døgnpladser på Vesterløkke er baseret på §84 i serviceloven, og Kolding Kommune fastsætter egenbetalingen på kost og rengøring, herunder om egenbetaling skal udelades. Senior- og Socialforvaltningen er ikke bekendt med kommuner, der har fravalgt at opkræve egenbetaling for kost og rengøring på midlertidige døgnpladser.

At undersøge om lovgivningen via andre paragraffer kan give tilskud til aflastning

Borgere, der har vanskeligt ved at betale for kost og rengøring på en midlertidig døgnplads, kan søge om et personligt tillæg i Borgerservice. Borgerservice foretager en konkret individuel beregning af borgerens/ husstandens rådighedsbeløb. På baggrund heraf vurderer Borgerservice, om der kan ydes et personligt tillæg til at dække udgifter til kost og rengøring på en midlertidig døgnplads.

Borgerservice modtager allerede i dag ansøgninger fra borgere om personligt tillæg til at dække udgifter til kost og rengøring på en midlertidig døgnplads. Relativ få ansøgninger imødekommes, da borgerens/ husstandens rådighedsbeløb typisk ligger over grænsen for, hvornår der kan ydes et personligt tillæg.

At fastslå hvad undladelse af betaling koster kommunen

Egenbetalingen på kost og rengøring på midlertidige døgnpladser udgør 136 kr. i døgnet (119 kr. for kost og 17 kr. for rengøring). Beløbene svarer til den egenbetaling, der er på kost og rengøring på plejecentrene. En generel afskaffelse af egenbetalingen på de 32 døgnpladser på Vesterløkke vil medføre en kommunal merudgift på 1.6 mio. kr. årligt (beregnet ud fra fuld belægning).

Ovenstående omhandler alene de 32 midlertidige døgnpladser på Vesterløkke. De 23 midlertidige døgnrehabiliteringspladser på Sundhedscenteret indgår ikke i ovenstående beregning.

 

At finde midlerne til at undlade at betale for kost inden for Seniorudvalgets budget eller såfremt det ikke skønnes muligt…

Udgiften på 1.6 mio. kr., forbundet med afskaffelse af egenbetalingen på de 32 døgnpladser på Vesterløkke, skønnes ikke at kunne afholdes inden for Seniorudvalgets budget.

…at udarbejde et budgetforslag til budget 19

Det foreslås, at udvalget drøfter, om Senior- og Socialforvaltningen skal udarbejde forslag til budget 2019 på afskaffelse af egenbetaling på kost og rengøring på midlertidige døgnpladser eller dele heraf.

Jf. beslutning på Seniorudvalgsmøde 9. januar 2018 er nedenfor medtaget de konkrete kriterier der indgår når Borgerservice behandler en ansøgning om personligt tillæg:

 • Den likvide formue må ikke overstige kr. 50.000. Den likvide formue består af indestående i bank, aktiebeholdninger, obligationsbeholdninger og andet der hurtigt kan omsættes til likvide midler. Hus, bil m.v. medtages ikke i den likvide formue.

 • Socialudvalget har i 2014 fastsat/vedtaget et vejledende rådighedsbeløb for pensionister på henholdsvis kr. 4.850 til en enlig og kr. 7.650 til et ægtepar/samlevende. Dette beløb er til kost og personlige fornødenheder m.v. når de faste udgifter er betalt f.eks. husleje, vand, varme og el.

 • Såfremt der er øvrige indtægter, udover pension, vil disse indgå i beregningen af rådighedsbeløbet.

 • I forhold til bevilling af et personligt tillæg til kost på midlertidig døgnplads er det en individuel vurdering. Dette på grund af, at såfremt borgerne var hjemme ville der også skulle bruges penge på kost.

For at komme i betragtning til et personligt tillæg er udgangspunktet at den likvide formue skal være under kr. 50.000 og ens rådighedsbeløb skal være under kr. 4.850 for enlige og kr. 7.650 for ægtepar/ samboende.
 

Borgerservice skønner at de har cirka 5 ansøgninger om året fra borgere der søger om personligt tillæg til at dække merudgifter til kost på midlertidig døgnplads på Vesterløkke. Det er altid en konkret individuel vurdering af borgerens samlede forhold der afgør om ansøgningen imødekommes.

Tilføjelse til sagsfremstilling - 6. marts 2018

Seniorudvalget besluttede den 30. januar 2018, at forvaltningen til næste udvalgsmøde undersøger, hvor mange af de 5 ansøgninger om personligt tillæg, der er imødekommet, hvor mange borgere der benytter akutpladser og udskrivelsespladser, der har længerevarende ophold på over f.eks. 7 – 14 dage, og om det muligt at indføje et maksimumbeløb for egenbetaling for borgere med længerevarende ophold.

 

Senior- og Socialforvaltningen kan oplyse, at 4 af de 5 borgere har fået afslag på deres ansøgning om personligt tillæg til at dække kost og rengøring på Vesterløkke, da deres økonomiske forhold ikke berettigede dem hertil, jf. ovenstående beløbsgrænser. En ansøger har fået et personligt tillæg, der delvis dækker egenbetalingen for kost og rengøring på Vesterløkke.

 

Senior- og Socialforvaltningen kan oplyse, at 15 procent af borgerne på akutpladser og udskrivningspladser opholder sig under 7 dage på Vesterløkke. 20 procent opholder sig 8-14 dage på Vesterløkke, mens 65 procent opholder sig mere end 14 dage på Vesterløkke. (Baseret på 159 udskrivninger fra 2014 til 2017).

 

Senior- og Socialforvaltningen kan oplyse, at der er hjemmel til at Kolding Kommune kan fastsætte egenbetalingen til et lavere beløb end de faktiske omkostninger eller helt undlade at opkræve betaling. Der er derfor hjemmel til at indføre et maksimumbeløb på egenbetalingen for borgere på længerevarende ophold på akut- og udskrivningspladser. Senior- og Socialforvaltningen kan oplyse, at akut- og udskrivningspladserne udgør 10 af de 32 midlertidige døgnpladser på Vesterløkke. De resterende 22 pladser er aflastningspladser. I praksis anvendes de 32 pladser fleksibelt i forhold til det aktuelle behov. Senior- og Socialforvaltningen vurderer, at et loft på egenbetalingen ved længerevarende ophold på akut- og udskrivningspladserne forudsætter en skarpere adskillelse mellem akut- og udskrivningspladser og aflastningspladser, eller at loftet på egenbetalingen ligeledes omfatter de 22 aflastningspladser.

Nyt forslag den 6. marts 2018

Senior-og Socialdirektøren forslår,

 

at sagen drøftes.


Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. oktober 2017 godkendt årsregnskabet for 2016. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Regnskabet for 2016 viser et underskud på 1.301.899 kr.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes omsætning. Kolding Kommunes omsætning udgør 39,76% af interessentskabets samlede omsætning, og kommunens andel af underskuddet udgør således 517.635 kr. Beløbet er indbetalt til Elbokøkkenet til reetablering af Kolding Kommunes indskud.

 

På baggrund af Elbokøkkenets underskud for 2016 skal der ske en efterbetaling til de private leverandører af madservice på 318.720 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at det godkendte regnskab 2016 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning,

 

at de øgede omkostninger ved madproduktionen på i alt 837.000 kr., heraf 518.000 kr. i 2017 og 319.000 kr. i 2018, finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentkontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

 

Regnskabet er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den. 13. oktober 2017. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

 

Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

 

Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2016 er følgende:

 

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

Omkostningsbaseret

Udgiftsbaseret

 

 

 

Indtægter i alt

19.832

19.832

 

 

 

Udgifter i alt

21.134

20.509

 

 

 

Resultat

-1.302

-677

 

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs. at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

 

Elbokøkkenet har i 2016 haft et underskud på 1.301.899 kr., svarende til 6,56% af omsætningen. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes omsætning. Kolding Kommunes omsætning udgør 39,76% af interessentskabets samlede omsætning, og kommunens andel af underskuddet udgør således 517.635 kr. Beløbet er indbetalt til Elbokøkkenet til reetablering af Kolding Kommunes indskud.

 

På baggrund af Elbokøkkenets underskud for 2016 skal der ske en efterregulering til de private leverandører af madservice på 318.720 kr.

 

Der foreligger følgende note til budget 2017 og 2018:

”Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar 2016. 

 

Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner.

 

Eventuelt øgede omkostningerne ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Punktet påvirker ikke det budgetterede kasseforbrug. Punktet medfører en forøgelse af det endnu ikke realiserede provenu med 0,837 mio. kr. i 2018, da der efter 31. december 2017 ikke længere kan meddeles tillægsbevillinger vedrørende 2017. Den øgede udfordring vedrørende de strategiske projekter vil blive medtaget i bevillingskontrollen primo 2018 idet det bemærkes, at de nuværende indsatser ikke forventes at kunne realisere det provenu, der allerede er indlagt for 2018.


Resumé

Bestyrelsen i Elbokøkkenet har besluttet at hæve prisen på maden, der leveres fra Elbokøkkenet, med virkning fra 1. januar 2018.

 

Prisstigningen fra Elbokøkkenet medfører en forhøjet afregningspris til de godkendte private madserviceleverandører.

 

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejecentre, og prisstigningen medfører således også en merudgift i 2018 vedrørende madproduktion på plejecentrene.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

 

at fritvalgspriser for madservice reguleres pr. 1. januar 2018,

 

at merudgifter ved madproduktion på i alt ca. 0,8 mio. kr. finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 26. januar 2018 vedtaget nye priser for Elbokøkkenet med virkning fra 1. januar 2018. Kommunens udgifter til Elbokøkkenet vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til den fritvalgspris, som de godkendte private madserviceleverandører skal afregnes.

 

Fritvalgspriser pr. 1. januar 2018 fremgår af følgende tabel:

 

 

Pris Budget 2017

Pris regnskab 2016

Pris

01-01-2018

Ændring

Hovedret almindelig

43,84

46,71

48,31

4,47

Biret almindelig

11,54

12,29

12,71

1,17

Hovedret diæt

57,68

61,46

63,57

5,89

Biret diæt

11,54

12,29

12,71

1,17

 

 

Prisen for udbringning af maden til hjemmeboende madservice­mod­tagere er uændret på 64 kr. pr. uge.

 

Prisstigningen på madproduktionen fra Elbo vil medføre en merudgift på skønsmæssigt 0,8 mio. kr. I skønnet indgår merudgifter til madservice til hjemmeboende borgere, forhøjede priser til de godkendte private madserviceleverandører samt merudgifter til Elbokøkkenet i forbindelse med madproduktion til kommunens egne plejecentre.

 

Der foreligger følgende note til budget 2017 og 2018:

”Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar 2016. 

 

Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner.

 

Eventuelt øgede omkostningerne ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Punktet påvirker ikke det budgetterede kasseforbrug. Punktet medfører en forøgelse af det endnu ikke realiserede provenu med 0,800 mio. kr. i 2018. Den øgede udfordring vedrørende de strategiske projekter vil blive medtaget i bevillingskontrollen primo 2018 idet det bemærkes, at de nuværende indsatser ikke forventes at kunne realisere det provenu, der allerede er indlagt for 2018.


Resumé

Formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på Seniorudvalgets dagsorden:

 

”Seniorudvalget orienteres om mulige konsekvenser for ældre og gangbesværede mennesker, ved den nye taxalovs indførelse og dermed ophævelsen af bestemmelsen om befordringspligt. Desuden orienteres om de forholdsregler, som i den anledning er truffet, i andre kommuner, herunder Haderslev”.

Tilføjelse til resumé

1. januar 2018 er der indført en ny taxalov. I den nye taxalov er der ikke en bestemmelse om befordringspligt/kørselspligt. Det betyder, at taxaselskaber ikke længere er forpligtet til at køre i områder, de ikke finder rentable, f.eks. tyndtbefolkede områder. 

 

By-og Udviklingsforvaltningen vurderer, at der i Kolding Kommune ikke er sådanne områder. By- og Udviklingsforvaltningen følger udviklingen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 09-01-2018

Sagen blev optaget på dagsordenen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Mulige konsekvenser for ældre og gangbesværede mennesker ved den nye taxalovs indførelse og dermed ophævelse af bestemmelsen om befordringspligt.

I den nye taxalov, gældende fra 1. januar 2018, er der ikke en bestemmelse om befordringspligt/kørselspligt. Det betyder, at taxaselskaber ikke længere er forpligtet til at køre i områder, de ikke finder rentable, f.eks. tyndt befolkede områder. I stedet bygger den nye taxataxalov på principperne om udbud og efterspørgsel. Der er således en forventning om, at hvis der er efterspørgsel efter en bestemt type kørsel, er der også et taxaselskab, som vil køre den.

 

Den nye taxalov bestemmer, at kommunen ikke længere må udstede tilladelser til taxakørsel, og når tilladelser til taxakørsel skal fornys, skal de fornys som universaltilladelser af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Universaltilladelser må ikke være tilknyttet et bestillingskontor, men skal være tilknyttet et kørselskontor. Med tiden vil antallet af tilladelser til taxakørsel tilknyttet bestillingskontoret Kolding Taxa blive nul, og der vil dermed ikke længere være et bestillingskontor i Kolding Kommune.

 

En væsentlig forskel på et bestillingskontor og et kørselskontor er, at et bestillingskontor kun må formidle kørsel i den kommune, hvor det er godkendt, hvorimod et kørselskontor må formidle kørsel i hele landet.

Bestillingskontoret Kolding Taxa har kørselspligt lige så længe de eksisterer i Kolding Kommune, og er som udgangspunkt godkendt som bestillingskontor til 2027. Kolding Taxa har dog oplyst, at de forventer at nedlægge sig selv som bestillingskontor i sensommeren 2018, da de forventer at oprette et kørselskontor i stedet for. Hvis/når de oprettes som kørselskontor, vil deres kørselsforpligtigelse ophøre.

 

Forholdsregler, som andre kommuner i den anledning har truffet
By- og Udviklingsforvaltningen er ikke bekendt med, at andre kommuner har specielle forholdsregler til at imødegå eventuelle problemstillinger rettet direkte mod ældre og gangbesværede mennesker. Senior- og Socialforvaltningen har konkret været i dialog med Haderslev, Vejle, Århus og Silkeborg kommuner. Ingen af disse kommuner har på nuværende tidspunkt taget specifikke forholdsregler for de mulige konsekvenser af den nye taxilov. 

 

Kommunerne har, jævnfør § 29 i den nye taxalov, hjemmel til i områder, hvor der er vanskeligt at få en taxidækning, at foretage et udbud, således at det sikres, at der er en tilfredsstillende betjening i området.

 

Det vurderes, at der i Kolding Kommune ikke er sådanne områder. By- og Udviklingsforvaltningen vil følge udviklingen. Hvis det viser sig at blive nødvendigt at gøre brug af § 29, vil der blive fremlagt en sag for Byrådet. By- og Udviklingsforvaltningen er bekendt med, at denne fremgangsmåde også vil blive brugt i andre kommuner.

 

Senior- og Socialforvaltningen kan desuden oplyse, at der eksisterer individuelle befordringsmuligheder, der i visse situationer kan være et supplement/alternativ til taxa. Alle borgere kan f.eks anvende flextur til at køre fra yderområde til Kolding Midtby, og borgere der er gangbesværede kan blive visiteret til handicapkørsel.


Resumé

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Karina Lorentzen (F), anmoder i mail den 6. februar 2018 om optagelse af følgende punkt på dagsorden;

 

”Ifølge Sundhedsministeriet dør 21% af danskerne på et plejehjem, mens 24% dør i eget hjem. Der er derfor en god sandsynlighed for, at Kolding Kommune har personale, der tilser borgeren. Det er derfor ganske vigtigt, hvordan der gås til opgaven.

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen peger en række undersøgelser desuden på, at flere mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på sygehus, selvom de ønsker at dø i eget hjem. Det kan skyldes flere forhold, som fx manglende tidlig afklaring mellem fagpersoner og den syge om, hvilke ønsker denne måtte have til den sidste tid; manglende kompetencer til at sikre den faglige kvalitet i hjemmet; manglende afklaring om ansvarsfordeling mellem de involverede fagpersoner, som kan resultere i rettidige indsatser og utryghed for den syge og dennes pårørende samt manglende anvendelse.

 

Karina Lorentzen foreslår derfor, at udvalget får et oplæg til, hvordan vi i Kolding Kommune får brugt midlerne til at sikre en værdig død bedst, herunder om der er et uddannelsesbehov eller behov for flere hænder. Herunder ønskes også et skøn for, hvor mange borgere, der er tale om, på årsbasis. 

 

Der kan evt. søges inspiration hos Varde Kommune, hvor 245 SOSU’ er har gennemført et palliativt kursusforløb for satspuljemidler, mens Svendborg Kommune har lavet et projekt, som har haft til formål at afklare og sikre, at den døende kan blive længst muligt i eget hjem”.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Seniorudvalget besluttede, at punktet vedr. Kolding Kommunes anvendelse af midler til sikring af en værdig død, behandles under punkt 10 Finanslovens konsekvenser for Seniorområdet.

Sagsfremstilling

Finanslov 2018

I finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe rammerne for en værdig død for ældre.

 

Mange ældre ønsker at dø i eget hjem i trygge og kendte rammer.

Med aftalen om finansloven for 2018 understøttes kommunerne i deres opgave med at skabe rammerne for, at døende på plejehjem og i eget hjem kan få en god og værdig afslutning på livet. Det kan bl.a. ske ved at planlægge og afsætte personalemæssige ressourcer og involvere civilsamfundet, f.eks. med inddragelse af frivillige fra vågetjenester.

 

På den baggrund er der afsat 60 mio. kr. årligt, som skal understøtte kommunernes arbejde for at ældre, som kommunen har kontakt med f.eks. via hjemmepleje og sygepleje, får en god og værdig død.

 

Kolding Kommune

Ovenstående betyder, at Kolding Kommune fra 2018 tilføres cirka 1,0 mio. kr. årligt. Pengene udmøntes via bloktilskuddet.

 

På Seniorområdet var der i 2017 651 borgere fra plejecentrene, Vesterløkke eller hjemmepleje/sygeplejen, der døde. Seniorområdet har kontinuerligt fokus på, hvordan den palliative indsats bedst muligt understøtter en værdig død. Fra 2017 er den palliative indsats styrket med 1.0 mio. kr. årligt fra værdighedsmidlerne. Midlerne er blandt andet brugt til at ansætte en ekstra palliationssygeplejerske.

 

I 2016/2017 har der ligeledes været drøftelser af muligheden for et hospice/hospicelignende tilbud i Kolding Kommune.

 

Hvordan bloktilskuddet på 1,0 mio. kr. årligt fra 2018, til en værdig død, anvendes bedst muligt foreslås behandlet sammen med de andre elementer af finanslov 2018, jf. dagsordenspunktet ”Finanslovsaftalens konsekvenser for Seniorområdet i Kolding Kommune”.      


Resumé

Formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på Seniorudvalgets dagsorden:

 

”Seniorudvalget orienteres om konsekvenserne, for Seniorområdet i Kolding Kommune, af Finanslovsaftalen for 2018, herunder muligheder for at ansøge puljer, som kan gavne seniorer og personale på seniorområdet.

 

På baggrund af orienteringen, foreslås det at Seniorudvalget tager stilling til den videre proces.

 

Baggrund: Der er fra Finansministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets side oplyst, at ”Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2018. Med aftalen prioriteres ældreområdet med ca. 2,7 mia. kr. i perioden fra 2018-2021.

Pengene skal bl.a. gå til bedre bemanding på plejehjemmene og i hjemmeplejen landet over. Der afsættes også flere penge til yderligere støtte til pårørende til svage ældre og til at sikre en værdig død samt at forbedre det frie valg af leverandører i hjemmeplejen.

Bemandingen i hjemmeplejen og på de danske plejehjem, plejecentre og friplejeboliger skal forbedres. Det skal ske ved, at kommunerne permanent får 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere”.

 

Det oplyses ligeledes, at: ”Der afsættes en ansøgningspulje i regi af Beskæftigelsesministeriet til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen, på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021”.

Tilføjelse til resumé

Finanslovsaftalen 2018 medfører, at der på landsplan afsættes 2,7 mia. kr. til styrket ældrepleje i perioden 2018 til 2021 indenfor nedenstående 5 områder:

 • Bedre bemanding i ældreplejen: 2 mia. kr.
 • Aflastning af pårørende 240 mio. kr.
 • En værdig død: 240 mio. kr.
 • Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet: 100 mio. kr.
 • Bedre indsats mod sygefravær: 70 mio. kr.

I nedenstående sagsfremstilling skitseres de faktuelle forhold vedrørende de 5 områder samt forslag til proces for den politiske behandling heraf.

Sagen behandles i

Seniorudvalget 6. marts 2018, Seniorudvalget 3. april 2018, Ældrerådet (Høring), Seniorudvalget 7. maj 2018.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orientering om finanslovens konsekvenser for Seniorområdet tages til efterretning,

 

at forslag til proces for politisk behandling drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, og forslaget til proces for den videre politiske behandling blev godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 09-01-2018

Sagen blev optaget på dagsordenen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Seniorområdet kan oplyse, at finanslovsaftalen 2018 medfører, at der afsættes 2,7 mia. kr. til styrket ældrepleje i perioden 2018 til 2021. Midlerne fordeler sig på 5 områder:

 • Bedre bemanding i ældreplejen, 2 mia. kr.
 • Aflastning af pårørende, 240 mio. kr.
 • En værdig død, 240 mio. kr.
 • Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, 100 mio. kr.
 • Bedre indsats mod sygefravær, 70 mio. kr.

 

Nedenfor uddybes de 5 områder, herunder hvad Kolding Kommunes andel udgør og om midlerne tilføres kommunerne som bloktilskud eller er puljemidler, der skal ansøges.

1.    Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentrene mm.

I finansloven 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ovenstående medfører, at Kolding Kommune fra 2018 og ud i årene modtager cirka 7,7 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

 

Pengene udmøntes i 2018 – 2021 som en ansøgningspulje med ”øremærkede” midler til hver kommune ud fra en objektiv fordelingsnøgle.

 

Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskud.

 

2.    Aflastning af pårørende

I finansloven 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt til bedre vilkår for ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Det kan eksempelvis ske gennem ansættelse af pårørendevejledere, der kan bidrage til, at pårørende får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt, samt at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og forbliver raske.

 

Ovenstående medfører, at Kolding Kommune fra 2018 og ud i årene modtager cirka 1,0 mio. kr. årligt til bedre aflastning af pårørende.

 

Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet fra 2018.

 

3.    En værdig død

I finansloven 2018 der afsat 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe rammerne for en værdig død.

 

Midlerne tænkes anvendt til at understøtte kommunerne i, at døende på plejehjem og i eget hjem kan få en god og værdig afslutning på livet. Det kan bl.a. ske ved at planlægge og afsætte personalemæssige ressourcer og involvere civilsamfundet, f.eks. med inddragelse af frivillige fra vågetjenester.

 

Ovenstående medfører, at Kolding Kommune fra 2018 og ud i årene modtager cirka 1,0 mio. kr. årligt til at ældre, som kommunen har kontakt med f.eks. via hjemmepleje og sygepleje, får en god og værdig død.

 

Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet fra 2018.

 

4.    Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet

I finansloven 2018 er afsat 25 mio. kr. årligt til en forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet med henblik på at skabe et bedre grundlag for at styrke ældre borgeres frie valg.

 

Kommunerne er i dag forpligtet til at tilbyde borgere i eget hjem et valg mellem minimum to leverandører af hjemmehjælp og madservice. Der gælder ikke en tilsvarende forpligtelse i forhold til rehabiliteringsforløb, som ofte tilbydes forud for visitation til hjemmehjælp. Der afsættes på den baggrund midler til en ny forsøgsordning, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice. Dermed tilvejebringes et bedre grundlag for at styrke den enkelte ældre borgers mulighed for at få tilrettelagt den kommunale service efter egne ønsker. Ordningen skal bidrage til at afdække, hvordan private aktører kan inddrages i den kommunale opgaveløsning med henblik på at løfte kvaliteten og effektiviteten, heraf gennem en styrkelse af borgernes frie valg på ældreområdet.

 

Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor udvalgte forsøgsprojekter støttes.

 

5.    Bedre indsats mod sygefravær

I finansloven 2018 er afsat 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en forsøgsordning til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

 

Partierne bag finansloven er enige om, at det er væsentligt at styrke indsatsen for at reducere sygefraværet i ældreplejen til gavn for medarbejderne og de ældre borgere. Et reduceret sygefravær går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og kan bidrage til at forbedre rekrutteringsgrundlaget til ældreplejen og til de relevante uddannelser, f.eks. SOSU uddannelserne. Det er vigtigt, at der udvikles og spredes nye idéer til, hvordan fraværet kan mindskes.

 

Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor udvalgte forsøgsprojekter støttes.

 

Processen

Det foreslås, at:

 • Seniorudvalget den 6. marts 2018 drøfter sagen på baggrund af ovenstående faktuelle forhold og en mundtlig orientering om mulige anvendelsesområder i Kolding Kommune
 • Seniorudvalget den 3. april 2018 forelægges konkrete forslag til, hvordan finanslovsmidlerne 2018 kan anvendes
 • Ældrerådet høres den 12. april 2018
 • Seniorudvalget den 7. maj 2018 beslutter, hvordan midlerne skal anvendes

Resumé

Plejecentret Dreyershus på Agtrupvej er drevet af OK-Fonden. Seniorudvalget har 2 repræsentanter i styregruppen for Dreyershus.

 

Seniorudvalget udpeger for hver byrådsperiode deres 2 repræsentanter.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at Seniorudvalget udpeger 2 repræsentanter til styregruppen for Dreyershus.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Seniorudvalget udpegede Tobias Jørgensen samt Tanya Buchreitz Løwenstein til styregruppen for Dreyershus.

Sagsfremstilling

Den 7. december 2016 besluttede Seniorudvalget, og efterfølgende Økonomiudvalget og Byrådet, at den politiske repræsentation i Dreyershus fremadrettet skulle bestå af 2 repræsentanter i styregruppen i stedet for 2 repræsentanter i bestyrelsen.

 

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at Seniorudvalget udpeger 2 repræsentanter til styregruppen for Dreyershus for indeværende byrådsperiode.

 

Styregruppens arbejde fremgår af in-house kontraktens punkt 14:

 

”Samarbejdet mellem Dreyershus og Kommunen skal ske med baggrund i en dialogbaseret kvalitetsudvikling. Herved menes, at parterne gennem konstruktiv og udviklende dialog løbende løser opståede usikkerheder, problematikker og konflikter samtidig med, at der sikres en kontinuitet og ensartet praksis omkring drift af Plejecentre hos henholdsvis Kommunen og Dreyershus. Kommunen ønsker således et gensidigt samarbejde mellem Kommunen og Dreyershus, der tager udgangspunkt i gensidig udveksling af informationer og udviklingsideer og diskussion om valg af aktiviteter og handlinger.

 

Med henblik på at sikre kontinuitet i dialogen nedsættes en Styregruppe samt ad hoc arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver, jfr. nærmere nedenfor.

 

Styregruppen har det overordnede ansvar for at lede parternes samarbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kontrakt. Styregruppen består af faste medlemmer fra hhv. Dreyershus og Kommunen og kan suppleres ved behov. Kommunen og Dreyershus er forpligtet til altid at have udpeget mindst to medlemmer til Styregruppen, med fornøden kompetence til at træffe aftaler for den side de repræsenterer.

 

Styregruppen afholder møde mindst én gang i kvartalet, eller når der er behov herfor”.


Resumé

Senior- og Sundhedsområdet vil fra 1. maj 2018 være organiseret i 3 forskellige ledelsesområder:

 • Plejehjem – Aktiviteter og Køkken
 • Hjemmehjælp - Uddannelse og Demensområdet
 • Sundhed og Sygepleje

En væsentlig ændring er, at den kommunale sygepleje organiseres under Sundhedsområdet. Dette gøres, blandt andet, for at sikre en bedre overgang mellem sygehus og den kommunale sygepleje.

Organiseringen fra 1. maj 2018 fremgår af bilaget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Sagen udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Senior- og Sundhedsområdet omorganiseres pr. 1. maj 2018.

 

Omorganiseringen sker fordi den demografiske udvikling, efterspørgslen efter hjemmehjælp og aktivitetsudviklingen i sygeplejen udgør store økonomiske og kvalitetsmæssige udfordringer, der kalder på stor ledelsesmæssig bevågenhed.

 

Det er derfor nødvendigt, at Senior- og Sundhedsområdet udvikler nye løsninger, tilbud og tilgange.

 

Senior- og Socialforvaltningen har som svar igangsat arbejdet med at nytænke velfærden for seniorerne i Kolding Kommune med visionen ”Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad du siger og gør” og de fem tilknyttede leveregler. Vision og leveregler kræver et intensivt kulturarbejde, der på én gang fordrer både strategisk trækkraft og ledelse helt tæt på.

 

Hertil kommer på sygeplejeområdet en massiv tværsektoriel samarbejdsopgave på tværs af sygehus/regionale tilbud og ydelser, praktiserende læger/hele praksisfeltet og den kommunale sygepleje og sundhedsindsats.

 

På baggrund af ovenstående vil Senior- og Sundhedsområdet fra 1. maj 2018 være organiseret i 3 forskellige ledelsesområder:

 • Plejehjem, Aktiviteter og Køkken
 • Hjemmehjælp, Uddannelse og Demensområdet
 • Sundhed og Sygepleje

Som det fremgår, benyttes anledningen til at skifte betegnelser:

 • Fra hjemmepleje til hjemmehjælp
 • Fra plejecentre til plejehjem

Ændringerne i betegnelserne sker som en naturlig del af levereglen om, at ”tale et sprog alle mennesker forstår”. Ikke fordi borgerne ikke ved, hvad hjemmeplejen eller et plejecenter er, men fordi langt de fleste borgere bruger de ”nye” betegnelser allerede. Ordene ”hjælp” og ”hjem” signalerer i øvrigt også langt bedre dét, vi tilstræber at være.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Seniorudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Tobias Jørgensen deltager i indvielsen af Sundhedscentret d. 23. marts 2018 samt 25 års jubilæum hos Kolding KFUK Senioridræt.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning. 

 

Aktivitet

Invitation til

Deltagere

23. februar 2018, kl. 8.50-14.50 - Fælles bustur for Seniorudvalget og Ældrerådet

 

23. februar 2018, kl. 13.30-14.30, Låsbyhøj – Invitation til markering af start på ombygning af Låsbyhøj

Seniorudvalgets medlemmer

 

Seniorudvalgets medlemmer

Tobias JørgensenTobias Jørgensen

 

 

 

22. marts 2018, kl. 11.30 - Frokost på Plejecenter Teglgårdsparken

 

23. marts 2018, kl. 13-15.00, Indvielse af Sundhedscenter Kolding - Etape 2

 

23. marts 2018, kl. 14-16.00, 25 års jubilæum hos Kolding KFUM Senioridræt, KFUM Hallerne, Kolding

Seniorudvalgets medlemmer


Seniorudvalgets medlemmer


Seniorudvalgets medlemmer

Tobias Jørgensen

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

 • Aktivitets- og Rådgivningscenter
 • Attendos fakturering af Kolding Kommune

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår, 
 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 06-03-2018

Orienteringen udsættes til næste møde.