Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 24. feb 2014 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Henvendelse fra Sprogskolen i Kolding om at overtage driften af cafeen i Geografisk Have og drive den som en socialøkonomisk virksomhed.

Tilføjelse til resumé

Fremsendelse af forslag til tre forskellige driftsformer for cafeen i Geografisk Have.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forvaltningen går i dialog med Sprogskolen.

Nyt forslag

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår,
 
at udvalget træffer beslutning om driftsform for cafeen i Geografisk Have
 
at forvaltningen arbejder videre med at indgå en forpagtningsaftale for sæson 2014.

Sagsfremstilling

Der skal inden sæsonstart 1. maj 2014 udarbejdes en ny forpagtningsaftale for cafeen for Geografisk Have.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har fået en henvendelse fra Sprogskolen i Kolding, der er interesseret i at overtage driften af cafeen i Geografisk Have og drive den som en socialøkonomisk virksomhed. Skolen foreslår, at cafeen drives af en ansat og med tilknytning af praktikpladser for skolens kursister, som er i praktik i et integrationsforløb.
 
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen går i dialog med sprogskolen med henblik på at indgå en forpagtningsaftale om drift af cafeen i Geografisk Have drevet som en socialøkonomisk virksomhed.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse:
Cafeen i Geografisk Have har de sidste to sæsoner fungeret som et socialøkonomisk virksomhedseksperiment.
 
Kontrakten blev i 2012 indgået med en socialøkonomisk virksomhed med 2 partnere. Før første sæsons afslutning valgte den ene at afslutte samarbejdet, hvorefter den anden person afsluttede sæsonen og fik kontrakt på endnu en sæson. Denne er nu afsluttet, hvorfor der skal tages stilling til en ny forpagtningsaftale. Den tidligere forpagter ønsker ikke at forlænge aftalen.
 
By- og Udviklingsforvaltningens vurdering er på baggrund af evaluering af de sidste 2 sæsoner med socialøkonomisk virksomhed, at den fornødne faglighed omkring cafedriften samt den pædagogiske faglighed ikke har været tilstrækkelig.
 
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer derfor, såfremt cafeen i Geografisk Have fremover skal drives som en socialøkonomisk virksomhed, at det er nødvendigt, at der er den fornødne faglighed omkring cafedriften, madlavning m.m. på et højt kvalitetsmæssigt niveau. Ligeledes er det nødvendigt, at den fornødne pædagogiske faglighed er til stede for at støtte de personer, der bliver ansat i en sådan virksomhed.
 
Cafeen skal have en kapacitet til at klare både de meget store begivenheder, der finder sted i haven, som f.eks. forårets plantemarked og Sct. Hans aften, hvor der kommer op til 6.000 gæster, samtidig med, at den også i perioder skal være robust til at magte et begrænset salg. Der er ikke de fornødne køkkenfaciliteter i havens cafe til at klare de store arrangementer, så det er nødvendigt at have mulighed for brug af køkkenfaciliteter andet steds.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at der ligger en lang række muligheder for at udvikle cafeen. Det vil fx være hensigtsmæssigt i øget omfang at tilrette cafeens udbud af mad og drikke, så de er i tråd med havens arrangementer og til enhver tid matcher havens events og kvalitet.
 
Med den rette driftsform og aftale vil caféen også over tid kunne udvikle sig til et unikt sted, hvor gæsterne søger hen, for at få en særlig kulinarisk oplevelse, der ikke kan opleves andre steder i Kolding, fx picnickurve, brunch, afternoon tea eller andre tematiske arrangementer, der kan tiltrække nyt publikum.
 
I forhold til driftsform er det forvaltningens vurdering, at der vil være tre relevante driftsformer for cafeen:
 
1. Kommunaldrevet. Det kunne være en kommunal institution eller enhed som kunne kombinere driften af cafeen med dens øvrige virke.
 
2. Drevet af privat forpagter, der har erfaring med restaurant- og cafedrift. Det kan oplyses, at fx Den gyldne Hane er interesseret i at indgå en forpagtningsaftale. Den Gyldne Hane har endvidere oplyst, at den er indstillet på at gå i dialog med fx Sprogskolen om at modtage praktikanter herfra og bidrage til at udvikle og bemande cafeen.
 
3. Som socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen har ikke kendskab til interesserede, hvorfor muligheden i givet fald skal annonceres.
 
 
For at sikre tid til en ordentlig politisk drøftelse af cafeens fremtid samt koordinering med den masterplan for Geografisk Have, som er under udarbejdelse, anbefaler forvaltningen, at der indgås forpagtningsaftale for sæson 2014, med henblik på en evaluering i oktober 2014.

Beslutning Kulturudvalget den 13-01-2014

Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde et mere detaljeret beslutningsoplæg vedr. cafeens indhold og driftsform.
 
Jesper Elkjær deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Et flertal i Kulturudvalget (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) pålagde forvaltningen, at arbejde videre med at indgå en forpagtningsaftale med en privat forpagter for sæson 2014.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) stemte imod med den bemærkning, at han ønsker muligheder for etablering af social økonomisk virksomhed som driftsform for cafeen i Geografisk Have afsøgt og annonceret.
 
Søren Rasmussen begærede herefter sagen i Byrådet.
 
Jesper Elkjær deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Kulturudvalgets mindretalsbeslutning blev forkastet med 19 stemmer mod 5. For forslaget stemte Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen.
 
Kulturudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 19 stemmer mod 5. Imod stemte Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen, Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Olus Lykke Nielsen.

Resumé

Summen af de årlige vederlag, som kan ydes som udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag til byrådsmedlemmer, afhænger af indbyggertallet i Kommunen. Da indbyggertallet i Kolding Kommune har rundet 90.000, vil det være muligt at hæve vederlagene fra 1. januar 2015. Dette er under forudsætning af, at indbyggertallet pr. 1. juli 2014 opgjort af Danmarks Statistik er over 90.000.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, under forudsætning af, at indbyggertallet i Kolding kommune pr. 1. juli 2014 opgjort af Danmarks Statistik er over 90.000,
 
at § 26 i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune ændres pr. 1. januar 2015, således at formændene for de stående udvalg og formanden for Børn og unge-udvalget vederlægges med 14,25 pct. af borgmesterens løn årligt og næstformændene i de stående udvalg og Økonomiudvalget vederlægges med 4,75 pct. af borgmesterens løn årligt.
 
at punkt 6 i Diætregulativet ændres pr. 1. januar 2015, således at udvalgsvederlaget udgør 3,27 pct. af borgmesterens løn årligt.

Sagsfremstilling

Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og unge-udvalget. Der ydes endvidere vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, samt til formanden for Børn og unge-udvalget og til næstformanden for Økonomiudvalget.
 
Det fremgår af § 7 i vederlagsbekendtgørelsen, at summen af de vederlag, som kan fordeles til byrådsmedlemmer for deres arbejde i udvalg, er afhængig af indbyggertallet i kommunen. I kommuner, hvor der er mellem 80.001-90.000 indbyggere, kan 330 pct. af borgmesterens løn fordeles, mens der i kommuner, hvor der er over 90.000 indbyggere, kan fordeles 370 pct. af borgmesterens løn.
 
Kommunens indbyggertal efter bestemmelsen, er indbyggertallet pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner.
 
Beslutning om anvendelse af puljen til vederlag og fordelingen skal foretages for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, medmindre der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.
 
Kolding Kommune rundede i oktober 2013 90.000 indbyggere. Såfremt indbyggertallet den 1. juli 2014 i henhold til opgørelse fra Danmarks Statistik fortsat er over 90.000, vil det være muligt fra 1. januar 2015 at fordele 370 pct. af borgmesterens løn til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag.
 
Med den samme procentvise fordeling som i dag af vederlag til de omhandlede formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer vil fordelingen af de 370 pct. af borgmesterens vederlag se således ud:
 
Formænd for de stående udvalg og formanden for Børn og unge-udvalget: 14,25 pct. af borgmesterens løn årligt.
 
Næstformænd for de stående udvalg og økonomiudvalget: 4,75 pct. af borgmesterens løn årligt.
 
Udvalgsmedlemmer i de stående udvalg, økonomiudvalget og det at Byrådet valgte medlem af Børn- og ungeudvalget: 3,27 pct. af borgmesterens løn årligt.
 
Udvalgsformandsvederlagene er fastsat i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune og udvalgsvederlagene er fastsat i Diætregulativet.
 
Ændringer til styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 27-01-2014

Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Boligselskabet DUAB kan ikke betale hele sin termin med forfaldsdato den 30. december 2013 for afdeling 4, Ungdomsboliger, Bredevej og Fynsvej, Kolding, og beder om, at Kolding Kommune vedstår sin garantiforpligtigelse.
 
Dette forventes også at gøre sig gældende for terminer til betaling i 2014.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der gives anlægsbevilling til dækning af Kommunens garantiforpligtelse for 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger for terminer 2013 og 2014:
Udgift
175.000 kr.
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
2014
175.000 kr.
 
Ansøgningens finansiering:
Beløbet foreslås finansieret af de afsatte midler til ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, under Ejendoms- og Boligpolitik, idet der i 2014 forventes et mindreforbrug.
 
Boligselskabet DUAB har igennem en længere årrække haft udlejningsvanskeligheder med ungdomsboligerne på Bredevej i Seest, hvorimod der ikke er udlejningsvanskeligheder for ungdomsboligerne på Fynsvej. På Bredevej er der tale om i alt 30 boliger, hvoraf 16 blev opført i 1991, 4 blev ombygget i 1991 og 10 boliger blev opført i 1998. De 12 boliger på Fynsvej blev opført i 1997.
 
Boligerne på Bredevej er ifølge de unge for dyre og ligger forkert og for langt væk i forhold til uddannelserne i Kolding by. De er derfor ikke attraktive.
 
Huslejen ligger pt. fra ca. 2.740-4.740 kr. pr. måned uden forbrug afhængig af størrelse, og om der er tale om 1 eller 2 værelses-lejligheder. Det svarer til en husleje på 1.116-1.272 kr. pr. m2 pr. år og er over gennemsnittet for tilsvarende boliger med en bedre beliggenhed i Kolding, f.eks. Lærkevej og Skovvejen, hvor huslejen er på 572-815 kr. pr. m2 pr. år. Boligerne er heller ikke attraktive for udenlandske studerende pga. den høje husleje.
 
Kolding Kommune har stillet garanti for lån og dermed også for terminsydelser, morarenter mv. i afdeling 4, Bredevej og Fynsvej, i Boligselskabet DUAB.
 
Afdeling 4 kan ikke betale hele terminen med forfald den 30. december 2013 og har derfor bedt om, at Kolding Kommune vedstår sin garantiforpligtigelse overfor Nykredit med 44.895,95 kr. Forvaltningen har aftalt med Nykredit, at sagen forelægges til politisk behandling i januar 2014. Terminsydelserne til BRF Kredit og RealKredit Danmark pr. 30. december 2013 er betalt af afdelingen.
 
Da der er stor sandsynlighed for, at afdeling 4 heller ikke kan betale de fulde terminer for 2014, beder Forvaltningen om, at anlægsbevillingen også omfatter 2014, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Afdelingen skal selvfølgelig forsøge at betale alle terminsydelser, uanset anlægsbevillingen.
 
Maksimale garantiforpligtigelser for 2014:
 
Oprindelige lån
Restløbe-tid i år
Garanti
Kommunens maks. andel
Nykredit 1)
2.798.000 kr.
35,5
100 %
87.146 kr.
Nykredit 1)
98.000 kr.
36,0
100 %
3.020 kr.
BRF Kredit 2)
4.172.800 kr.
27,0
30,1 %
ca. 40.000 kr.
 
1) Oplyst af Nykredit
2) Oplyst af regnskabschef Jan Hansen, UBSBOLIG A/S (DUAB)
 
Københavns Kommune, der er hjemstedskommune, har besluttet, at udgifter vedrørende lejeledighed, som normalt dækkes af boligselskabets dispositionsfond, skal dækkes af afdelingen selv for ikke at belaste resten af boligselskabet. Kolding Kommune er i kontakt med Københavns Kommune om at ændre denne beslutning, da disse udgifter påvirker huslejen i negativ retning.
 
Forvaltningen arbejder på at finde en permanent løsning på problemerne, f.eks. ved at
- gøre huslejen billigere
- sælge boligerne
- udleje boligerne til anden målgruppe, herunder ommærke boligerne.
 
Forslag vil blive fremlagt til politisk behandling, når der er fundet en løsningsmodel.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 27-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus. I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 vejkryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr., som er afsat på budgettet over de næste 3 år.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:
 
 
Udgift
Anlægsbevilling
26.000.000 kr.
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
 
Udgift
2014
9.600.000 kr.
2015
7.600.000 kr.
2016
8.000.000 kr.
 
Den ansøgte anlægsbevilling er højere end rådighedsbeløbene i investeringsoversigten, for at tage højde for forventede prisfremskrivninger af rådighedsbeløbene ved budgetlægningerne for 2015 og 2016.
 
Efter udbud af entreprisen, vil der kunne ske reguleringer i fordelingen af de optagne rådighedsbeløb.
 
Afledt drift primært til de 5 nye signalanlæg vil andrage 100.000 kr. årligt. Beløbet forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget til vejvedligeholdelse mv.
 
I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 kryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr., som er afsat på budgettet over de næste 3 år.
 
Sygehuset skal udbygges og ombygges for ca. 900 mio. kr. Trafikmængden til/fra Sygehusområdet er i dag ca. 7.600 biler i døgnet (ÅDT), og den forventes at stige til ca. 26.000 biler i døgnet (ÅDT) når sygehuset er fuldt udbygget.
 
Planlagte vejudbygninger:
 
1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som alm. vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen. Skovvangen udbygges med et ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalanlæg i krydset.
 
2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalregulering.
 
3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På lærkevej udbygges med et svingspor.
 
4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset og der etableres signalanlæg.
 
5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres.
 
6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten, på Nordre ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten.
 
 
Kryds nr.
Sted
Åbningsår
1
Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej
Forventeligt primo 2016
2
Nordlig adgang til Skovvangen
Forventeligt ultimo 2015
3
Lærkevej/Skovvangen
Forventeligt ultimo 2015
4
Nuværende sydlig adgang til Skovvangen
Forventeligt primo 2016
5
Nordre Ringvej/Skovbrynet
Forventeligt ultimo 2014
6
Nordre Ringvej/Skovvangen
Forventeligt ultimo 2014
 
Signalanlæggene i de 6 kryds bliver alle trafikstyrede, så grøn- og omløbstiderne tilpasses de aktuelle trafikmængder. Ligeledes kommer de enkelte kryds til at ”snakke sammen”, så der opnås grønne bølger for at sikre en optimal trafikafvikling i de enkelte kryds og på strækningen.
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3 vedrørende 2014. Der foreslås anvendt 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
 
Udgift
Indtægt
Anlægsbevilling
7.500.000 kr.
3.000.000 kr.
 
 
 
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
2014
7.500.000 kr.
3.000.000 kr.
 
 
Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.
 
Forvaltningen har søgt cykelpuljen 2014 om støtte til 3. del af Kolding Cykelby. Kolding Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 3 mio. kr. under forudsætning af, at Kolding Kommune selv støtter projektet med 4,5 mio. kr. Af den samlede ramme på 7,5 mio. kr. anvendes 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til lønninger, adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.
 
Kolding Kommune arbejder strategisk med at blive den førende klimakommune i Danmark. Derfor satser Kommunen på cykelfremme sammen med andre virkemidler på blandt andet det teknologiske område som fx indførelse af hybridbusser, forsøgsordninger med elbiler og elcykler.
 
Men et bedre miljø er kun den ene side af sagen. På den anden side står Kolding Kommune overfor meget store investeringer i at udvide infrastrukturen i Kolding By. Det forventes, at der indenfor de næste 12 år skal investeres op mod 175 mio. kr., for at vejnettet i byen kan håndtere de stigende trafikmængder, som følge af den generelle trafikudvikling og byudvikling i Kolding.
 
For at nå målene lægges der vægt på 3 bærende værdier for cykelfremmen. Det drejer sig om:
 • En koordineret cykelfremmeindsats. For at kunne arbejde for alle cyklismens positive og forebyggende effekter, vil der blive gennemført en koordineret cykelfremmeindsats, hvor alle Kommunens forvaltninger deltager.
 • Kommunen kommer tæt på brugerne og erhvervslivet. Samspillet mellem brugernes, institutionernes og erhvervslivets erfaringer og Kommunens viden skal give cyklisterne den bedst tænkelige service.
 • Alle får noget. For at nå målet er det nødvendigt, at der arbejdes med dagligdagens ture, så alle borgere i Kolding Kommune nyder godt af cykelfremmeindsatsen.
For at så mange som muligt får gavn af cykelfremmeindsatsen, lægges der vægt på dagligdagens ture. Dagligdagens ture inddeles i:
 
1. Hjem – skole/uddannelse: På flere skoler opleves det, at denne turtype er inde i en ond spiral, hvor flere forældre vælger at køre deres børn til skole, fordi de oplever, at det er for utrygt at lade børnene færdes blandt de mange andre forældre, som kører deres børn samt det trafikale ”kaos” der er ved skolen, når forældrene skal sætte børnene af.
 
2. Bolig – arbejdsturen. Det primære mål er at flytte bilister over på cykel på enten hele rejsen eller dele af rejsen. Der arbejdes med 3 typer bolig – arbejdsture:
a. Ture hvor afstanden mellem bolig og arbejde er under 6 km.
 
b. Ture hvor afstanden er stor, men hvor der arbejdes med at flytte bilture mellem Kommunen og de største pendlingsbyer i nabokommunerne. Dette vil primært ske ved kombinationsrejser mellem bus, tog og cykler.
 
c. Ture fra motorvejen og ind til Kolding By. Kolding by ligger meget tæt på motorvejen. Trafikken er tæt på samtlige indfaldsveje til byen, og der skal arbejde med at skifte fra bil til cykel.
 
3. Fritidsturen. Fritidsturen foregår ofte i bil, men gøres den på cykel er der bedre mulighed for at se de investeringer, Kommunen har foretaget i stiruter, parker og naturområder. Den store stigning, rejsebranchen har oplevet i aktivferier, vil således kunne omsættes til aktiv fritid i nærområdet.
 
De ovenfor nævnte indsatsområder kræver en investering på ca. 1 mio. kr.
 
Anlæg
Anlæg omfatter forslag til cykelstier fra cykelhandlingsplanen ”Cyklen i Fokus”.
By
Vej
Delstrækning
Indhold
Længe i m
Pris i 1.000 kr.*
Kolding
Agtrupvej
Kongebrogade - Østerbrogade
Cykelsti i én side
260
1.700
Kolding
Broagervej
-
Cykelsti i én side
760
2.800
Almind
Sysselbjergvej
Stagebjergparken - Vejlevej
Dobbeltrettet sti
340
1.300
Vamdrup
Jernbanegade
Torvet - Hvidøre
Cykelbaner
1200
700
I alt
 
 
 
2.560
6.500
*Priser er inkl. udgifter til projektering, tilsyn og arealerhvervelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4640 - mindre vejprojekter.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der afsat en ”Pulje til mindre vejprojekter” med et budget på 1 mio. kr. Formålet med puljen er at lette administrationen og sagsbehandlingen, når mindre vejprojekter skal realiseres.
 
Forvaltningen har udarbejdet en bruttoliste over projekter med forslag om, at 7 projekter gennemføres i 2014.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes,
 
at listen med projekter til udførelse i 2014 gennemføres.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
Udgift: 1.000.000 kr.
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
 
2014: 1.000.000 kr.
 
Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.
 
I forbindelse med realiseringen af bolig- og erhvervsområder er det ofte indbygget i lokalplanerne, at der skal gennemføres trafikale forbedringer i takt med områdets udvikling. Ligeledes kommer der ofte borgerhenvendelser med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer trygheden eller fremkommeligheden i deres lokalområde.
 
Forvaltningen samler de forskellige projektforslag og indstiller hvilke der skal realiseres i 2014.
 
Projekter til udførelse i 2014
Anlægsoverslag tkr.
Kantstensflytning i rundkørsel Koldingvej/Industrivej, Vamdrup:
Med det nuværende kantstensforløb er det vanskeligt for cyklister at foretage højresving fra rundkørslen mod den dobbeltrettede sti langs Koldingvej/Jernbanegade.
20
Gl. Kongevej ved Christiansfeld Skole – fortovsudbygning:
I forbindelse med et kommende fodgængerfelt skal der ske en udbygning af fortovet, således at de krydsende fodgængere sikres så god oversigt som muligt.
150
Ændret stiføring på Skolebakken ved Lavendelvej:
Udkørende bilister fra Lavendelvej kommer i konflikt med indkørende cyklister mod sti langs Skolebakken pga. dårlige oversigtsforhold. Stien forlægges derfor over en kortere strækning, ligesom der etableres en ny forbindelsessti til Lavendelvej.
70
Christiansfeld - ændring af rundkørsel til Tværvej:
Det østlige ben ombygges så det ikke er fysisk muligt for lastbiler at benytte afkørslen til Christiansfeld (jf. beslutning i TBU den 4. december 2013).
160
Lukning af Buen justering af omkringliggende signalanlæg:
Omfatter gennemgang af 7 signalanlæg, inkl. nye signalgruppeplaner, mellemtidsmatrice og detektorfunktion, nye vej/tidsdiagrammer og Programmering af 5 styreapparater.
200
Sidehelle på Hoppesvej:
Der etableres en sidehelle på Hoppesvej nord for Teglvænget for at forbedre oversigtsforholdene for udkørende fra Teglvænget.
50
Bussluse på Hoppesvej:
Der etableres en bussluse på Hoppesvej jf. lokalplanen for området. Busslusen forudsætter at Lykkeshave forlænges til Hoppesvej, hvilket skal finansieres af projektudvikleren.
150
 
SUM
800
 
 
De resterende 200.000 kr. kan anvendes til projekter, der måtte komme i løbet af foråret eller øvrige projekter i vedlagte bilag. Forvaltningen vil udarbejde forslag til prioritering af de resterende midler inden sommerferien.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Et flertal (udvalget med undtagelse af Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal (Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse med undtagelse af 5. projekt på listen – Lukning af Buen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Teknikudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Teknikudvalgets mindretalsindstilling til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Byrådet med undtagelse af Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
 
Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen godkendte forslaget med undtagelse af 5. projekt på listen – Lukning af Buen. listen – Lukning af Buen.
 
Et af Dansk Folkeparti stillet forslag: ”at den del af sagen som omhandler lukning af Buen udsættes. Beslutningen om Buens lukning genoptages samlet når Designskolen har taget endelig stilling til sin fremtidige adresse” blev forkastet med 21 stemmer mod 3.
For forslaget stemte Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund. Kolding Kommune har fra fremkommelighedspuljen 2014 fået tilsagn om støtte til etablering af en ny busterminal på den eksisterende busterminal ved banegården. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at Kolding Kommune selv investerer 9,5 mio. kr. i projektet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:
 
 
Udgift
Indtægt
Anlægsbevilling
15.275.000 kr.
5.775.000 kr.
 
Rådighedsbeløb fordeles således:
 
 
Udgift
Indtægt
2014
15.275.000 kr.
5.775.000 kr.
 
Formål
Det overordnede mål med den nye terminal er at gøre den kollektive trafik mere attraktiv ved at:
 • Skabe bedre fysisk sammenhæng mellem bybusser, regionalbusser og tog.
 • Forbedre muligheden for kombinationsrejser for tog/bus/bil/cykel.
 • Forkorte omstigningstiden mellem tog og bus og mellem regional- og bybusser.
 • Forbedre informationen til de rejsende.
 • Synliggøre og forbedre tilgængeligheden til den kollektive trafik.
Baggrund
Den eksisterende rutebilstation (regionalbusterminal) ved Kolding Banegård er forældet og nedslidt. Kolding Kommune vil i forbindelse med en omlægning af samtlige bybusruter flytte terminalopholdet fra den nuværende bybusterminal i Klostergården til den nuværende regionalbusterminal. En flytning af den nuværende bybusterminal giver mulighed for at etablere en samlet terminal med moderne forhold for både bybus- og regionalbus-passagerer. En forudsætning for at implementere det nye bybussystem er, at der etableres en ny terminal.
 
Projektet omfatter
 • Etablering af en samlet terminal for bus- og togtrafik i Kolding, dels gennem en ombygning af den eksisterende rutebilstation til en mere tidssvarende og overskuelig indretning med kortere gangafstande, dels gennem en ombygning af det eksisterende bybusstoppested i Mazantigade til en egentlig terminal.
 • Nye vente- og chaufførfaciliteter.
 • Skiltning og information, der gør det lettere for passagererne at finde rundt i det samlede terminalområde, og sammenhæng til togstationen.
Ud over etablering af busterminalen til en samlet anlægssum på 13 mio. kr. er der udgifter til køb af grunden, som i dag ejes af DSB Ejendomme. Købssummen er vurderet til 2,275 mio. kr.
 
En renovering af den nuværende bybusterminal skal ses i sammenhæng med et kommende salg af Klostergården og indgår således ikke i ovenstående projekt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Forslag til låneoptagelse af 87,0 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2014.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at der hjemtages et lån på 87,0 mio. kr.
 
at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra Kommunens rådgiver.

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2014 er opgjort således:
 
Andel af lånepuljer, regeringsaftalen
50,5 mio. kr.
Energihandleplan
2,9 mio. kr.
Ekstra energisparepulje
3,0 mio. kr.
Byfornyelse
1,4 mio. kr.
Energirenovering af vejbelysning
32,0 mio. kr.
Folkeskoleområdet, solceller
5,0 mio. kr.
Deponering
-1,7 mio. kr.
Lånemulighed 2013, modregning
-6,0 mio. kr.
 
 
Lånemulighed i alt
87,0 mio. kr.
 
Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2015. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 87,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, kan Kommunen vælge at indfri det for meget optagne lån eller modregne det i det kommende års lånemulighed.
 
Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog indenfor de muligheder, Byrådet har udstukket.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til en Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Delegerings- og kompetencefordelingsplanen godkendes
 
at der administrativt i planen kan foretages mindre redaktionelle ændringer og ændringer, der følger af lovgivningen.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har hver især behandlet de afsnit i Delegerings- og kompetencefordelingsplanen, der vedrører det pågældende udvalgs forretningsområde. Samtlige stående udvalg har indstillet deres afsnit til Byrådets godkendelse.
 
Den samlede Delegerings- og kompetencefordelingsplan dækker dermed alle de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Hensigten med planen er at give et samlet overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Kolding Kommune er placeret. Det er hensigten, at såvel politikere, ansatte og andre til enhver tid ved planen kan skaffe sig oplysninger om og overblik over, hvor en sag afgøres.
 
Delegerings- og kompetencefordelingsplanen vil blive lagt ud på Kommunens intranet, hvor den løbende vil blive ajourført.
 
Det ses hensigtsmæssigt, at der administrativt kan foretages ændringer, der følger af lovgivningen og mindre redaktionelle ændringer i planen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Revisionen i Kolding Kommune udføres af BDO. Den nuværende kontrakt indeholder en mulighed for 2 års forlængelse (option).
 
Alternativt kan foretages en direkte tildeling via SKI, hvilket giver mulighed for indgåelse af en ny kontrakt med en løbetid på op til 4 år.
 
Såvel de faglige som økonomiske forhold taler for indgåelse af en ny kontrakt via SKI.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Det foreslås, at der indgås SKI-aftale med en løbetid på 4 år.

Sagsfremstilling

Kontrakten med BDO udløber med udgangen af 2014. Af kontrakten fremgår en option på forlængelse af aftalen med 2 år.
 
Som alternativ hertil er det en mulighed at foretage en direkte tildeling af opgaven via SKI aftalerne. Ved direkte tildeling er det muligt at lade kontrakten løbe i 4 år på samme vilkår som nu. Der har været kontakt til BDO, der garanterer en kontraktsum svarende til den nuværende.
 
Ved ny kontraktindgåelse er BDO bundet i 4 år, mens Kolding Kommune kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel. Muligheden for at indgå aftale på de nuværende SKI vilkår udløber den 28. februar 2014. Det vurderes, at muligheden ikke vil være til stede i de nye SKI aftaler.
 
Det nuværende samarbejde med BDO er udmærket, ligesom kontraktsummen vurderes som værende god. Et nyt udbud vil give et stort administrativt arbejde, både for Kolding Kommune og for eventuelle tilbudsgivere.
 
Det foreslås derfor, at der indgås ny kontrakt via SKI aftale for de kommende 4 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.
 
Byrådet udpeger medlem til bestyrelsen efter indstilling fra Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Thomas C. Thulstrup, direktør på Museet på Koldinghus, udpeges som medlem af bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.

Sagsfremstilling

Konserveringscentret i Vejle er en selvejende institution med Kulturstyrelsen som tilskudsgiver. Centret fokuserer på at understøtte de kulturhistoriske museers bevaringsforpligtelser.
 
Konserveringscentret har en række forskellige arbejdsområder, der dels afspejler museernes behov for konservering og dels repræsenterer en materialemæssig mangfoldighed, der gør værkstedet i stand til at kunne påtage sig relativt mange og forskelligartede opgaver:
 • Arkæologisk konservering
 • Konservering af genstande fra nyere tid
 • Maleri og farvelagskonservering
 • Grafisk konservering
 • Tekstilkonservering
 • Rådgivning (magasinering, håndtering og udstilling, herunder f.eks. klima, lys, transport, kurérvirksomhed og tilstandsbeskrivelser)
Kolding Kommune har tidligere udpeget en fagperson, da Poul Dedenroth-Schou, museumsdirektør på Museet på Koldinghus, repræsenterede Kolding Kommune i bestyrelsen i sidste byrådsperiode.
 
Sammensætning af bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud:
 • Formand Bent Bechmann, D. S. I Fælles Museumsmagasiner
 • Næstformand Bodil Schelde-Jensen, Museerne i Fredericia
 • Ove Sørensen, Vejle Museum
 • Anne Bjerrekær, Horsens Museum
 • Poul Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus/Kolding kommune
 • Rasmus Kreth, Glud Museum
 • Dan Arnløv Jørgensen, Vejle Kommune
 • Jørgen Korshøj, Horsens Kommune
 • Jens Louis Lange Wollesen, Konserveringscentret i Vejle

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester har meddelt, at man er ved at ændre orkestrets vedtægter, og det betyder bl.a., at man vil nedlægge den bestyrelsespost, som er udpeget af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune ønsker at fastholde sin repræsentation i bestyrelsen enten fast eller på skift mellem de tilskudsgivende kommuner.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager årligt 298.000 kr. samt teatersal og teknikertimer 2 dage à ca. 50.000 kr. incl. teknikertimer fra Kolding Kommune. For dette beløb spillede orkestret i 2012 følgende koncerter i Kolding Kommune:
 
13 skolekoncerter, hvortil der er udarbejdet pædagogisk materiale
1 symfonikoncert for børn på Kolding Teater
4 symfonikoncerter på hhv. Kolding Teater, i Kristkirken i Kolding, Brødremenighedens kirke i Christiansfeld samt udendørs ved Kvarterhuset.
 
Sønderjyllands Symfoniorkester er samtidig en væsentlig aktør i forhold til den internationale musikfestival i Christiansfeld, som finder sted i juni 2015.
 
Af regnskab for 2012 fremgår, at Sønderjyllands symfoniorkester får følgende kommunale tilskud:
Sønderborg: 1.673.000 kr.
Tønder: 50.000 kr.
samt fra Sydslesvigs forening: 475.000 kr.
Orkestret arbejder på en økonomisk ordning med Esbjerg Kommune.
 
I forbindelse med Kulturministeriets krav om mere professionelle bestyrelser for de store kulturinstitutioner i Danmark har Sønderjyllands Symfoniorkester udarbejdet et udkast til nye vedtægter.
 
I de tidligere vedtægter fra 2006 § 2 fremgår følgende:
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes således:
2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommunalbestyrelse
1 medlem udpeges af Kolding Kommunalbestyrelse
1 medlem udpeges af Sydslesvigsk forening
1 medlem udpeges af Region Syddanmark
1 medlem udpeges af Sønderjyllands Erhvervscenter og
2 medlemmer udpeges af og blandt Institutionens ansatte.
 
For hvert medlem udpeges tilsvarende 1 suppleant.
 
Bestyrelsens sammensætning og konstituering er jf. § 5 i de nye vedtægter, som følger:
 
5.1:
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer
1 medlem (formanden) udpeges af Kulturministeren
 
5.2.
3 medlemmer er politisk udpegede:
1 medlem udpeges af Region Syddanmark for en periode, der følger de regionale valgperioder
2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommune for en periode, der følger de kommunale valgperioder
samt
 
1 medlem udpeges af Sydslesvigsk Forening for en periode på fire år
2 medarbejderrepræsentanter udpeges af og iblandt orkestrets fastansatte for en periode på fire år
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for en periode på fire år.
 
By- og Udviklingsforvaltningen finder det rimeligt, at der udpeges 2 medlemmer af bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester for at professionalisere bestyrelsen, som anført i vedtægtsforslaget.
 
Vedtægtsændringen vil dog medføre, at Kolding Kommune ikke længere har et bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester, og det kan have betydning for Kolding Kommunes indflydelse på orkestrets fremtidige virke og strategi.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at Kolding Kommune orienterer Sønderjyllands Symfoniorkester om, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen. Alternativt at en plads i bestyrelsen går på skift mellem de tilskudsgivende kommuner. Det vil også understøtte orkestrets egen nye målsætning om at være til stede i hele den sydlige del af Jylland bl.a. i Esbjerg, samt at styrke sin tilstedeværelse i Kolding for at blive en større aktiv partner i kulturlivet.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Udvalget besluttede at indstille, at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Kulturudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Der er i december 2013 vedtaget en lokalplan (0034-41) for området ved Riberdyb og Holmsminde. Lokalplanen giver mulighed for et varieret bymiljø med boliger, butikker, erhverv og rekreative faciliteter.

Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2012-2019 for at ændre P-arealet ved Riberdyb og Holmsminde fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tillæg nr. 5 til spildevandsplanen vedtages.

Sagsfremstilling

Området anvendes i dag hovedsageligt som parkeringsareal. De helt ånære arealer afvander direkte til Kolding Å. Resten af området er som hele Kolding midtby fælleskloakeret.
 
En separering af spildevandet i regnvand og husspildevand vil betyde, at der ikke skal pumpes store mængder regnvand den lange vej til centralrenseanlægget, da regnvandet i stedet ledes til Kolding Å.

Parkering vil ske i P-huse i de nye bygninger, hvilket betyder at det kun er regnvand fra tage, gangstier og nogle få køreveje, der udledes direkte til åen. Øvrigt spildevand, herunder afløb fra P-huse, ledes til spildevandsledningen.
 
Tillægget er alene et administrativt grundlag for at ændre kloakeringen i området, idet der ikke skal iværksættes fysiske tiltag før den ændrede arealanvendelse bliver aktuel.
 
Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 16. oktober til den 11. december 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Beslutning Miljøudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.

Resumé

Byrådet besluttede på møde 25. november 2013,

at forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser ved Dronning Dorothea Skolen, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen, idet forslaget indebærer,

at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og skoledistriktet vest for Skovvangen overføres til Munkevængets Skole, mens skoledistriktet øst for Skovvangen overføres til Lyshøjskolen,

at de integrationsmæssige konsekvenser som følge af lukningen af Dronning Dorothea Skolen og deraf afledte skoledistriktsændringer vurderes og præsenteres for Uddannelsesudvalget forud for behandlingen af høringssvarene. Vurderingen sker i et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, og

at de langsigtede effekter for Munkevængets Skole vurderes med henblik på at kunne sikre en fortsat balance i elevsammensætningen og en bred forældreopbakning i skoledistriktet.

26 stemte for beslutningen og 1 imod. Imod stemte Marwan Zobi. Christian Gøttig stemte hverken for eller imod. Fraværende: Trine Maria Sloth Ebbesen, Hans Winther, Hans Peter Andersen.

SF ønskede følgende stemmeforklaring tilføjet:

”SF finder, at høringsmaterialet hviler på et mangelfuldt grundlag i forhold til konsekvenserne for integrationsindsatsen ved en lukning af Dronning Dorothea Skolen, idet der ikke ses at være overvejelser i forhold til hvad ændret elevsammensætning vil betyde i forhold til forældres fravalg af Munkevængets Skole.”

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og

at skolebestyrelserne ved hhv. Dronning Dorothea Skolen, Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen høres (jf. folkeskolelovens § 40) i forhold til følgende fordeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt:
 • Distriktet øst for Skovvangen og i nordlig retning fra Ndr. Ringvej frem til Bramdrup Skoles nuværende distrikt tilføres Lyshøjskolen,
 • distriktet nord for Lærkevej, afgrænset mod vest af Vejlevej og mod øst af Skovvangen og dennes forlængelse mod nord til Bramdrup Skoles distrikt, tilføres Bramdrup Skole,
 • distriktet syd for Lærkevej (inkl. Lærkevej) afgrænset af Skovvangen i øst tilføres Munkevængets Skole,
at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte kompetenceudvikling for personalet på Bramdrup Skole, idet der arbejdes målrettet med overlevering af de enkelte elever fra Dronning Dorothea Skolen til Bramdrup Skole,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte proces med henblik på, at de samarbejdsrelationer, som Dronning Dorothea Skolen i dag er en del af – SSP, Værested, Kvarternetværk, Hot-spot og boligområdet i øvrigt – overtages af Bramdrup Skole,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren i dialog med by- og udviklingsdirektøren at undersøge, hvorvidt distriktsændringen medfører ændrede behov for buskapacitet,

og idet beslutningen samtidig indebærer,

at Uddannelsesudvalgets tidligere besluttede besparelse på 2,7 mio. kr. på tosprogsundervisningen tilbagerulles,

at indstillingen om at ændre distriktsopdelingen ligeledes vil kunne opfylde det af Byrådet pålagte sparemål i budget 2014, og at et evt. ekstra provenu ud over rammebesparelsen, der opstår ved lukning af Dronning Dorothea Skolen, anvendes til inklusionspædagogtimer på de skoler, eleverne overflyttes til,

at integrationsmedarbejderne på Dronning Dorothea Skolen samt de særlige AKT-ressourcer, der har været tildelt skolen, følger eleverne,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i de nævnte forudsætninger redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at optage dialog med KFUM Værestedet beliggende ved Dronning Dorothea Skolen om værestedets fremtid, og

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at afsøge muligheden for at sikre, at bygningskapaciteten på Dronning Dorothea Skolen udnyttes optimalt, idet de øvrige forvaltninger inddrages og høres i dette spørgsmål.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at Uddannelsesudvalget besluttede på møde 25. november 2013 under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af forslaget om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1. august 2014,

at tidligere besluttede besparelse på 2,7 mio. kr. på tosprogsundervisningen tilbagerulles, og midlerne følger eleverne,

at det ekstra provenu ud over rammebesparelsen, der opstår ved lukning af Dronning Dorothea Skolen, anvendes til inklusionspædagogtimer på de skoler, eleverne overflyttes til,

at integrationsmedarbejderne på Dronning Dorothea Skolen samt de særlige AKT-ressourcer, der har været tildelt skolen, følger eleverne,

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges, at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger og ”at’er” redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at optage dialog med KFUM værestedet beliggende ved Dronning Dorothea Skolen om værestedets fremtid. Dette med skyldig hensyn til budgetnote for budget 2014 omkring væresteder, og

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at afsøge muligheden for at sikre, at bygningskapaciteten på Dronning Dorothea Skolen udnyttes optimalt, idet de øvrige forvaltninger inddrages og høres i dette spørgsmål.

I forhold til Byrådets beslutning om,
at de integrationsmæssige konsekvenser som følge af lukningen af Dronning Dorothea Skolen og deraf afledte skoledistriktsændringer vurderes og præsenteres for Uddannelsesudvalget forud for behandlingen af høringssvarene. Vurderingen sker i et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen,

at de langsigtede effekter for Munkevængets Skole vurderes med henblik på at kunne sikre en fortsat balance i elevsammensætningen og en bred forældreopbakning i skoledistriktet, og
i forhold til Uddannelsesudvalgets beslutning om,
at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i de af Uddannelsesudvalget vedtagne forudsætninger og ”at’er” redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,
kan oplyses, at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2014 blev redegjort for diverse forhold med baggrund i spørgsmål stillet af Lis Ravn Ebbesen. Dagsordenspunktet fra mødet 13. januar 2014 findes som bilag til nærværende dagsordenspunkt.

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at samarbejdet med Dronning Dorothea Skolen foregår i forhold til den kriminalitetsforebyggende indsats og den boligsociale indsats omkring boligområdet Skovparken.

Den boligsociale indsats, hvor skolen primært indgår i det kvarternetværk, der findes i området.
Kvarternetværket er et samarbejdsforum, hvor alle institutioner, beboerforeninger og øvrige offentlige ansatte i området samarbejder om de problemstillinger, der er i området. Det betyder bl.a. et samarbejde omkring børnenes fritid og samarbejde med forældrene.

SSP-samarbejdet.
Skolen er her omdrejningspunkt i forhold til den lokale SSP-skolegruppe, både i forhold til børn, der begår kriminalitet og forebyggelse af dette. Skolens opgave er også at have ”fingeren på pulsen”.

Hot-spot.
Hot-spot er et projekt i perioden 2011 – 2014, som skal være med til at mindske kriminaliteten og antisocial adfærd blandt unge. Her indgår skolen i styregruppen og nogle af de aktiviteter, der er i et hot-spot projekt.

Værestedet.
Derudover har skolen et samarbejde med værestedet ved KFUM’s klubhus, som drives af Munkevængets Fritids- og Idrætsforening.

Generelt kan man sige, at skolen indgår i mange samarbejdsrelationer omkring den særlige problemstilling, der findes i boligområdet Skovparken. Det betyder, at skolen har opbygget en ekspertise i de særlige problemstillinger, der findes i forhold til hele ghettoindsatsen, som Kolding Kommune er en del af.

Det betyder, at de opgaver, skolen i dag varetager, vil følge med børnene. Forstået på den måde, at det er vigtigt, at den skole, de kommer til at gå på i fremtiden, også vil skulle indgå i disse samarbejdsrelationer i forhold til det boligområde, som børnene bor i.

Høring

Der er indkommet høringssvar fra de berørte skolebestyrelser som følger:

Skolebestyrelsen ved Dronning Dorothea Skolen

”Skolebestyrelsen ved Dronning Dorothea Skolen har på et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde mandag den 16. december behandlet det fremsendte forslag.

Før et endeligt høringssvar besluttede skolens bestyrelse ved et møde at rådføre sig med skolens samlede forældregruppe. Der var et meget stort fremmøde og følgende punkter blev anført:
 • Forældrene ønskede primært, at skolen skulle bestå, og forældrene er meget uforstående på ønsket om at lukke skolen. Skolen ligger ideelt, da eleverne ikke skal krydse befærdede veje samt den kort afstand fra hjem til skole.
 • Skolen har igennem en årrække opnået gode faglige resultater uanset andelen af tosprogede elever.
 • Argumentet omkring andelen af tosprogede kan forældrene ligeledes ikke genkende, da en meget stor del af eleverne er født i Danmark (Kolding Sygehus). I hvor lang tid skal man egentlig stadigvæk blive opfattet som værende tosproget?
 • Den samlede forældregruppe var ligeledes meget bekymrede for, om de kan opnå lige så stor tillid og ekspertise fra det kommende personale, som de får nu fra såvel lærere i skolen som pædagoger i SFO’en.
 • Ved nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen var forældrenes største bekymring den kommende transport, uanset om det var til Munkevængets Skole, eller det var til Bramdrup Skole.
Uanset hvilken løsning der måtte blive valgt, så imødeses det, at en del af skolens forældre vil ønske en anden skole end den kommende distriktsskole.

Skolebestyrelsen har følgende forslag til opdeling af skoledistriktet:
 1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
 2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen).
 3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).
Der er store udfordringer omkring transport for eleverne uanset valget falder på Munkevængets Skole eller Bramdrup Skole. Problemet gælder både for buskapaciteten samt det økonomiske. Specielt kapacitetsproblemstillingen imødeses, når den kommende skolereform implementeres.

Et stort flertal af forældrene vender sig mest mod Bramdrup Skole.

Afslutningsvis finder skolebestyrelsen det for meget problematisk, at der er opstået en negativ holdning for både elever og forældre fra Dronning Dorothea Skolen. Denne negative holdning er i høj grad debatteret i medierne af nogle forældre tilknyttet Munkevængets Skole. Denne negative holdning har ikke været fremmende for integrationsproblematikken.”

Skolebestyrelsen ved Munkevængets Skole

”Skolebestyrelsen udtaler, at forslaget om ændringen af Dronning Dorothea Skolens skoledistrikt skal afvises som foreslået, fordi:
 1. Elevtallet i det foreslåede distrikt vil blive alt for stort til at kunne rummes på to spor i den almindelige undervisning.
 2. Der med to spor, med udgangspunkt i de faktuelle elevtal, vil blive tale om meget høje klassekvotienter og deraf følgende store pædagogiske udfordringer.
 3. Der i perioden (14/15 – 21/22) ikke vil kunne spares de 47 klasser, som forudsat i forslaget.
 4. Forslaget ikke vil give den ønskede integration.
Skolebestyrelsens afvisning af høringsforslaget sker blandt andet med baggrund i nedenstående:

Større skoledistrikt:
En sammenlægning af de to skoledistrikter, som foreslået, vil medføre, at Munkevængets Skole slet ikke vil kunne rumme skoledistriktets elever, såfremt distriktets elever ønsker at gå på distriktsskolen, og det mener skolebestyrelsen må være udgangspunktet for beslutningen. Skolen arbejder allerede i dag for, at elever i distriktet går på distriktsskolen.

Talmaterialet:
Talmaterialet, Allongen, der har ligget til grund for beslutningen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Der forudsættes en besparelse på 47 klasser totalt set over perioden (14/15 – 21/22), men med udgangspunkt i de faktiske elevforhold 2014-2015, (se tabel)
vil klassebesparelsen, og dermed den økonomiske besparelse, blive væsentlig mindre end forudsat, nemlig ca. 2 om året, i hvert fald de næste 7 år.

Integrationsmæssige og pædagogiske konsekvenser:
Med udgangspunkt i Munkevængets Skoles værdier: Faglighed, Anderkendende tilgang, Skole-hjemsamarbejde og Global skole har Munkevængets Skole arbejdet hårdt for at få ”en blandet skole”, hvor alle elever fra distriktet søger skolen.

Dette arbejde har især igennem de sidste 3 år båret frugt, fordi en sparringsgruppe af forældre sammen med skolen er gået ind i arbejdet og har ydet en fantastisk indsats. Som det kan ses af ovenstående tabel, har det været med til at skabe en bedre blanding af elever i indskolingen. Forslaget vil, hvis der var tale om fastholdelse af to spor (almindelig uv.), give meget høje klassekvotienter. Det vil give store pædagogiske udfordringer.

Munkevængets Skole ser det som en fantastisk kvalitet, at den i dag har mangfoldigheden og samtidig et højt fagligt niveau. Skolen er allerede i dag udfordret herpå og en ændring som foreslået vil gøre udfordringen endnu større.

Forskningen peger entydigt i retning af, at ”tosprogsprocenten” har negativ effekt på det faglige niveau for alle eleverne, når procenten bliver for høj. Der er lidt uenighed om præcist hvornår, udfordringerne for alvor bliver så mange, så skolen affolkes, idet også mange tosprogede forældre/forældre med anden etnisk baggrund kan tænkes at vælge andre skoler.

Langsigtede effekter for Munkevængets Skole (elevsammensætning og forældreopbakning):
Det kan konstateres, at der i forbindelse med det fremsendte høringsforslag samt den sideløbende offentlige debat herom, i skolebestyrelsen og blandt en stor gruppe af forældre i Munkevængets Skoles distrikt er stor bekymring over for forslaget.

Bekymringen handler ikke om, at der er nogen, som man ikke vil være sammen med, den handler derimod om muligheden for/eller rettere manglen på muligheden for integration. Der er allerede i dag mange tosprogede elever på Munkevængets Skole, det er godt, fordi der samtidig er en god udvikling i, at skolen er ”en god blandet skole”, som samtidig har et godt og højt fagligt niveau.

Der er i de politiske partiers begrundelser for det fremlagte høringsforslag lagt vægt på, at der er mangel på integration på Dronning Dorothea Skolen. Med det besluttede og udsendte forslag kan det ikke ses, at der grundlæggende tages fat på denne problemstilling.

Hvis det af Uddannelsesudvalget og Byrådet udsendte høringsforslag vedtages, kan det medføre dels, at en i forvejen god udviklingsproces på Munkevængets Skole (en blandet skole – alle elever på distriktsskolen) sættes i stå, dels at man ikke opnår den ønskede integration. Det sidste underbygges blandt andet af den igangværende offentlige debat men også faktuelt af, at der siden forslaget er bragt i høring, er elever, som er taget ud af Munkevængets Skoles eksisterende klasser med den begrundelse, at forældrene finder, at forslaget vil skubbe skolen i en forkert retning.

Skolebestyrelsen ønsker samtidig at udtale følgende:
At, hvis Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges, og hvis der skal foretages skoledistriktsændringer, hvori Munkevængets Skole indgår, så kunne tænkes i følgende skoledistriktsændringer, der samtidig også i sit udgangspunkt vil indeholde overvejelser om integration. Dronning Dorotheas skoledistrikt deles som følger:
 • nord for Lærkevej til Bramdrup
 • syd for Lærkevej til Munkevængets Skole
 • øst for Skovvangen til Lyshøj
At såfremt det fortsat ønskes, at Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges, så bør Uddannelsesudvalget/Byrådet vælge at følge den beslutning op, som blev taget med fjernelsen af overbygningen på Dyrehaveskolen i 2010. Altså bør Uddannelsesudvalget fremfor forslag 5 i indstillingen på Uddannelsesudvalgets møde den 25. november 2013 indstille forslag 6, hvor Dronning Dorothea Skolens distrikt overføres til Bramdrup Skole, til udmøntning.”

Skolebestyrelsen ved Lyshøjskolen

”Indstillingen tages til efterretning”.

Offentlig høring

Der er i forbindelse med den offentlige høring modtaget 10 høringssvar, hvoraf 3 høringssvar (nr. 3, 4 og 5) er fra samme borger. Høringssvarene findes som bilag til dagsordenspunktet.

Forvaltningens kommentering af berørte skolebestyrelsers høringssvar

I forhold til Munkevængets Skoles bemærkninger vedr. talmaterialet i allongen skal følgende bemærkes:

Beregningerne vedr. antal klasser er lavet med udgangspunkt i elevprognosen udarbejdet af COWI i foråret 2013. Denne bygger på befolkningsprognosen. I allongen er konsekvenserne ved sammenlægningen beregnet på 1. – 9. klassetrin. I efterfølgende tabel indgår alene tallene for 1. – 6. klassetrin. Da Dronning Dorothea Skolen ikke har nogen overbygning ændrer det ikke på konklusionerne.
Prognose
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
Dr. Dorothea
74
6
73
6
70
6
71
6
72
6
72
6
71
6
70
6
Munkevænget (nu)
238
12
229
12
225
12
225
12
221
12
217
12
210
12
206
12
Munkevænget (efter)
312
13
302
12
295
12
296
12
292
12
289
12
281
12
276
12
Difference
 
5
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
Klasser x 28
364
 
336
 
336
 
336
 
336
 
336
 
336
 
336
 
Overskud
52
 
34
 
41
 
40
 
44
 
47
 
55
 
60
 
 
Klasserne er dannet med udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever vel vidende, at Munkevængets Skoles klassekvotient er 24 elever. Dette for, som nævnt, at kunne optage elever fra modtageklasserne. Der er p.t. 28 elever i modtageklasserne, og tallet ligger typisk på 25 til 35 elever. Af overskuddet ((klasser x 28) minus antal elever) ses, at klasserne kan rumme modtageklasseeleverne uden problemer. Hvis det skulle ”tippe” et enkelt år, så udløses der naturligvis en ekstra klasse, men til gengæld udløses næsten ingen puljetimer. Med andre ord ingen større forskel.

Ved at anvende samme metode som for perioden 2014/15 til 2021/22 på indeværende skoleår (tal trukket i KMD-elev 8. januar 2014) fås følgende resultat. Der er altså 52 ”frie” pladser til løbende optag fra modtageklasserne.
Pr. 8. januar 2014
Elever
Klasser
Kl. kvotient
Dr. Dorothea
55
6
9,2
Munkevænget (nu)
229
12
19,1
Munkevænget (efter)
284
12
23,7
Difference
 
6
 
12 klasser x 28
336
 
 
Overskud
52
 
 
 
Beregningen viser, at det ønskede provenu vil kunne opnås.

Børne- og uddannelsesdirektøren ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på følgende forhold, der har betydning i forhold til den del af indstillingen, der omhandler opdeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt:

I § 5, stk. 2, i bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse står følgende:

”Hvis der vedtages ændringer i det offentliggjorte forslag, der indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, skal det nye forslag offentliggøres og vedtages efter reglerne i denne bekendtgørelse.”

Det betyder, at Byrådet kan foretage ændringer i det offentliggjorte forslag – både som følge af de fremkomne indsigelser, men også hvis Byrådet af andre årsager ønsker at ændre det. Kun hvis ændringen indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, kan endelig vedtagelse ikke finde sted, før det ændrede forslag har været igennem samme høringsprocedure som det oprindelige forslag (dvs. 8 uger + evt. 4 uger).

Der vil ikke være tale om et nyt forslag, der skal gennem den offentlige høringsprocedure i henhold til nævnte bekendtgørelse, hvis f.eks. eleverne fra den nedlagte skole flyttes til en anden skole end den i det oprindelige forslag anførte. Skolen kan i den situation stadig besluttes nedlagt. Dog vil der skulle ske høring af skolebestyrelsen/skolebestyrelserne på den skole/de skoler, hvor Byrådet foreslår eleverne overført til jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2. Det er den bestemmelse, der handler om ændring af skoledistrikter ved strukturændringer, og der skal de berørte skolebestyrelser høres forinden, der træffes beslutning. Denne høring er således ikke til hinder for og udsætter ikke selve beslutningen om skolenedlæggelse.

Efter udløbet af høringsfristen for berørte skolebestyrelser, men inden udløbet af fristen for den offentlige høring er modtaget yderligere høringssvar fra skolebestyrelserne ved Munkevængets Skole, Bramdrup Skole Lyshøjskolen og Aalykkeskolen som følger:

Munkevængets Skole

”Supplerende bemærkninger vedr. forslaget i høring om: Nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1.8.2014.

Skolebestyrelsen har den 8. januar 2014 deltaget i et fællesmøde på Børne- og Uddannelsesforvaltningen indkaldt af skolebestyrelsen ved Bramdrup Skole. På mødet deltog repræsentanter fra følgende skoler: Bramdrup, Dronning Dorothea Skolen, Lyshøjskolen, Harte Skole og Munkevængets Skole.

Formålet med mødet var at få drøftelse om ovenstående for at se, om der kunne findes en fælles tilgang til nogle af problemstillingerne i høringsforslaget.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor der blev drøftet forskellige synsvinkler og samtidig også viste sig at være enighed omkring en anderledes opdeling af det hidtidige skoledistrikt for Dronning Dorothea Skolen, såfremt beslutninger bliver, at Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges.

Skolebestyrelsen ved Munkevængets Skole ønsker derfor at fremsende følgende supplerende bemærkninger i forbindelse med den igangværende høring.

Skolebestyrelsen på Munkevængets Skole kan tilslutte sig den formulering om en evt. skoledistriktsændring som fremgår af høringssvaret fra Dronning Dorothea Skolen, nemlig at skoledistriktet deles som følger:
  1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
  2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen)
  3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).”
Bramdrup Skole

”Den 8. januar 2014 var der møde mellem de berørte skolebestyrelser: Bramdrup Skole, Dronning Dorothea Skolen, Lyshøjskole, Harte Skole og Munkevængets Skole. Mødet blev afholdt i en positiv konstruktiv atmosfære, med det formål at drøfte lukning af Dr. Dorothea Skolen og den deraf affødte flytning af skoledistrikt.

Der var på mødet enighed om at støtte op om Dr. Dorotheas forslag til distriktsinddeling:
 1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
 2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen).
 3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).
Skolebestyrelsen på Bramdrup Skole ser positivt på en sådan inddeling og vil i fald af politisk godkendelse glæde sig over at få tilføjet nye elever og forældre til distriktet. Vi vil se frem til at kunne formalisere vores samarbejde med institutioner og foreningsliv, som vi gør det med vores nuværende skoledistrikt.

Skolebestyrelsen ønsker at fremhæve følgende udfordringer, som vi håber at få støtte til at løse tilfredsstillende:
 • Transport. Buskørslen til og fra skolen og Dr. Dorotheas distrikt er i forvejen problematisk i forhold til antal elever og busser. Det bliver yderligere problematisk ved at lægge flere elever til distriktet.
 • Kompetenceudvikling. Lige som Dr. Dorotheas bestyrelse, ønsker vi også at pege på nødvendigheden af, at sikre den ekspertise, der p.t. ligger på Dr. Dorothea skolen. Vi ønsker derfor at iværksætte en kompetenceudvikling af vores personale.
 • Ressourcer p.t. tilknyttet Dr. Dorothea Skolen. Vi oplever, at vores integrations-medarbejder, som vi deler med Dr. Dorothea, er af stor værdi. Derfor ønsker vi at fastholde ham på Bramdrup Skole i fuld tid. Derudover ønsker vi at ressourcer tilknyttet enkelte børn tænkes med over i det nye distrikt.
 • Fysiske rammer. Der er forventeligt et sted mellem 200-300 elever i det foreslåede skoledistrikt. Vi vil arbejde på, at de på sigt naturligt søger Bramdrup Skole. Vores fysiske rammer er derfor ikke fremtidssikrede i forhold til klasseværelser og fælles læringsarealer.”
Lyshøjskolen

”I forlængelse af mødet mandag den 8. januar på BUF kan skolebestyrelsen ved Lyshøjskolen bakke op om det af Dr. Dorotheaskolens bestyrelse fremsendte forslag, hvor distriktet opdeles i de 4 navngivne distrikter.”

Aalykkeskolen

”Høringssvar vedr. tre skolers alternative forslag til en skolestrukturændring.

Uddannelsesudvalget har den 24. november 2013 indstillet et forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen sendes i høring ved skolebestyrelserne ved Dronning Dorothea Skolen, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen, idet forslaget indebærer, at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og skoledistriktet vest for Skovvangen overføres til Munkevængets Skole, mens skoledistriktet øst for Skovvangen overføres til Lyshøjskolen.

Efterfølgende har der været afholdt et selvstændigt møde med repræsentanter fra ovennævnte skolebestyrelser og Bramdrup Skole, hvortil Aalykkeskolen også var inviteret. Vi deltog ikke i dette selvstændige møde, da antallet af elever på skolen er så højt, at vi ikke anså Aalykkeskolen som en del af et alternativt forslag.

Aalykkeskolen finder det positivt, at Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen efterfølgende tilsyneladende ønsker at overtage det skoledistrikt, som i dag ligger ind over Dronning Dorothea skole. Efter henvendelse til Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan det konstateres, at samme skoler foreslår, at Aalykkeskolen også overtager en del af Dronning Dorothea skolens distrikt, hvilket skolebestyrelsen umiddelbart ikke kan tiltræde.

Skolebestyrelsen vil på næste møde drøfte problemstillingen, men som udgangspunkt mener vi forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, at antallet af elever i klasserne allerede er meget højt på Aalykkeskolen, hvorfor vi vil være meget bekymrede for en yderligere udvidelse af skoledistriktet.

I forlængelse af ovenstående vil jeg derfor opfordre til, at skoledistriktet for Aalykkeskolen ikke ændres i forbindelse med skolestrukturændringen.”

Endvidere er der 22. januar 2014 modtaget følgende høringssvar fra skolebestyrelsen ved Harte Skole, dvs. efter udløbet af den offentlige høringsfrist:

”Skolebestyrelsen ved Harte Skole tager forslaget til lukning af Dronning Dorothea Skolen til efterretning.

Hvis lukningen af Dronning Dorothea Skolen bliver en realitet, tilslutter skolebestyrelsen ved Harte Skole sig Dronning Dorotheas forslag til opdeling af deres skoledistrikt jf. nedenstående:
 1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
 2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen).
 3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).”
Forvaltningens kommentering af skolebestyrelsernes høringssvar

Efter at have læst høringssvarene er det forvaltningens opfattelse, at der kan samles opbakning til en løsning, der deler distriktet i tre til henholdsvis Bramdrup, Munkevænget og Lyshøj jf. beslutningsforslaget. Det er en mulig løsning, der samtidig sikrer det nødvendige provenu for at realisere besparelsen. Det er forvaltningens opfattelse, at der med de beslutninger, der er vedtaget i Uddannelsesudvalget i 2013, kan sikres en faglig forsvarlig løsning på Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på Aalykkeskolens distrikt, idet den bygningsmæssige kapacitet er fuldt udnyttet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet Børne- og Uddannelsesudvalget pålægger forvaltningen at indarbejde integrationstiltag, herunder SSP-samarbejdet i kvalitetsrapporterne for Munkevængets Skole og for Bramdrup Skole. Med henblik på at sikre integration i området fortsættes samarbejdet med andre interessenter/aktører ex. boligselskaber, Børnekontakten, Ungdomsskolen, idrætsforeningerne og Socialforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Godkendt.