Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 12. okt 2017 kl. 13:30

Handicaprådet

Mødelokale 1, stuen

Referat

Resumé

Tilgængelighed er fast punkt på dagsordenen til Handicaprådets møder.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Handicaprådets møde i januar 2016 blev det besluttet, at tilgængelighed fremadrettet er et fast punkt på rådets møder.
 
Handicaprådet ønsker at sætte ekstra fokus på blandt andet tilgængelighed til idrætsfaciliteter.
 
Rådet besluttede på deres møde den 17. oktober 2016 at lave aftale om rådets besigtigelse af kommunens haller.
 
Handicaprådet godkendte på mødet den 20. april 2017 forslag til kriterier i forbindelse med besigtigelse af haller i Kolding kommune.
 
Den 6. juni 2017 blev der afholdt møde med repræsentanter for Handicaprådet, Fritids- og Idrætsafdelingen var repræsenteret af fritidschef Kurt Smidt, sektorleder for service og drift af fritids- og idrætsanlæg Paul. J. Frandsen samt Hans Præstø fra Fritid- og Idræt.
På mødet blev rådets kriterier for besigtigelse, den videre proces samt forholden til de selvejende haller drøftet.
 
På Handicaprådets møde den 15. juni 2017 fik rådet en orientering fra Fritids- og Idrætsafdelingen omkring besigtigelse af tilgængelighed i Kolding Kommunes haller.
 
Rådet ønsker på mødet en tilbagemelding fra Fritid- og Idrætsafdelingen omkring hallerne og tilgængelighed.
Fritids- og idrætschef Kurt Hansen Smidt deltager i mødet under dette punkt fra kl. 13.30.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Projektet Håndholdt indsats på handicapområdet er et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Dansk Handicap Forbund (herefter DHF) med støtte fra satspuljemidlerne og ansøgningspuljen ”initiativer for personer med handicap”. Projektet er tilbudt flere kommuner.
 
Projektet bygger på ideen om, at eksisterende netværk mellem små og mellemstore virksomheder kan være med til at skabe flere åbninger til den voksende gruppe af borgere, der er visiteret til et fleksjob. Arbejdsmarkedsudvalgets sag om ”Deltagelse i projekt om håndholdt indsats på handicapområdet” fra den 7. september 2016 (sag nr. 9) indeholder yderligere informationer omkring indhold i og formål med projektet.
 
Målgruppen for projektet i Kolding Kommune er fremadrettet borgere med bevægelseshandicap.
 
Status september 2017
Der er igangsat opbygning af virksomhedsnetværk og afholdt workshops, ligesom der er udarbejdet kommunikationsmateriale og oprettet en Facebook-gruppe.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd (14. sep. 2017), Handicaprådet  (orientering).

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller
 
at statussen godkendes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt Håndholdt indsats på handicapområdet et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Dansk Handicap Forbund (herefter DHF) med støtte fra satspuljemidlerne og ansøgningspuljen ”Initiativer for personer med handicap”.
 
Projektet bygger på ideen om, at eksisterende netværk mellem små og mellemstore virksomheder kan være med til at skabe flere åbninger til den voksende gruppe af borgere, der er visiteret til et fleksjob. Projektet har derfor fokus på at medvirke til at sikre et endnu bedre samarbejde med virksomhederne for at fastholde de borgere, der allerede er i arbejde, men som rammes af sygdom eller handicap. Se evt. Arbejdsmarkedsudvalgets sag om ”Deltagelse i projekt om håndholdt indsats på handicapområdet” fra den 7. september 2016 (sag nr. 9) for yderligere informationer omkring indhold i projektet.
 
 
Status september 2017
Der er udvalgt og uddannet to jobkonsulenter (én fra Jobigen samt én fra Fleksjobrådgivergruppen) til projektet.
 
Der er i samarbejde med DHF:
 • Udarbejdet materiale til virksomhederne og borgerne,
 • Oprettet en Facebook-gruppe,
 • Afholdt workshop med Sygehus Lillebælt,
 • Planlagt yderligere to workshops i henholdsvis september og oktober 2017.
Projektlederen fra DHF samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens virksomhedskonsulenter har sammen eller hver for sig haft personlig kontakt til 20 virksomheder i Kolding-området, og er blevet budt indenfor i virksomhedernes netværk. Disse netværk/virksomheder vil blive inviteret til workshops i september og oktober 2017.
 
Derudover skal virksomhedskonsulenterne på besøg ved to erhvervsnetværk – Birkemosenetværket og Erhvervsgruppen – for at præsentere projektet. De deltagende virksomheder vil blive inviteret til workshoppen den 3. oktober 2017.
 
Den 17. august 2017 blev der afholdt workshop på Sygehus Lillebælt i Kolding med 13 ledere fra forskellige sygehuse. Her var der repræsenteret forskellige fagområder inden for eksempelvis køkken/kantine, portør/rengøring samt administration og teknik.
På workshoppen blev det afklaret, at Sygehus Lillebælt gerne vil deltage i projektet med DHF samt være behjælpelig med at afprøve og ansætte mennesker med et handicap. Der skal nu udarbejdes en samarbejdsaftale.
 
Den 21. september 2017 afholdes workshop med Slotsøbadet og deres netværksgruppe for at få afklaret mulighederne for disse virksomheders deltagelse i projektet.
 
Den 3. oktober 2017 afholdes workshop med omkring 40 virksomheder. Ønsket er, at skabe ca. fire klynger (virksomhedernes eksisterende netværk samles i klynger i projektet) i Kolding Kommune, Kolding Storcenter, Christiansfeld og Vamdrup. Virksomhedskonsulenterne er pt. ved at invitere interesserede virksomheder til denne workshop.
 
Nedenstående case illustrerer, hvordan et forløb kan se ud, og hvilken betydning samarbejdet kan have for henholdsvis borger og arbejdsplads.
 
Case – borgersiden
Marianne[1] er 25 år, og har haft sklerose i flere år på et niveau, hvor hun har en personlig hjælper i alle døgnets timer.
 
Dette til trods har Marianne gennemført først en naturfaglig studentereksamen og efterfølgende en professionsbachelorgrad som Multimediedesigner. Samtidig er Marianne - trods sit handicap - en aktiv ung dame, der blandt andet har arbejdet som frivillig i Muskelsvindsfonden.
 
Marianne har, på grund af sit handicap, haft svært ved at finde en praktik eller et job, hvor hun kan udnytte sin uddannelse og de kompetencer, som hun har opnået.
 
I et samarbejde mellem Marianne, hendes sagsbehandler samt en af virksomhedskonsulenterne fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er det lykkedes at finde en praktik til Marianne i firmaet AB A/S, som efterfølgende er blevet til et løntilskud.
 
Marianne er ansat som web-udvikler, det vil sige hun udvikler og servicerer hjemmesider for virksomhedens kunder, lige som hun er en aktiv deltager i bemanding af virksomhedens hotline.
 
Mariannes handicap har med andre ord ingen indflydelse på de opgaver, som hun løser for virksomheden, og meget tyder på, at hun er godt på vej mod et fast ordinært arbejde.
 
 
Case – fra virksomhedssiden
Virksomheden AB A/S arbejder blandt andet med komplicerede programmeringsopgaver.
 
AB A/S’ ejer var ikke i tvivl, da beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens virksomhedsmentorer kontaktede ham – AB A/S ville gerne give Marianne en mulighed for fast arbejde.
 
For at Marianne kunne være på arbejdspladsen, var det nødvendigt med mindre justeringer i bygningsforholdene, således adgangen blev mere brugervenlig for en kørestolsbruger.
 
Næste status på projektet kan forventes i foråret 2018.


[1] Borgerens og virksomhedens navne er opdigtede.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2017

Godkendt med den bemærkning, at sagen sendes til orientering i handicaprådet.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 14-09-2017

Status blev godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning, med den tilføjelse at Handicaprådet ønsker en status i foråret 2018.

Resumé

I december 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget projektgrundlaget for projekt Selvværd og Sammenhæng. Fase 1 af projektet er nu gennemført, og resultatet af denne fase samt planen for næste fase præsenteres på udvalgsmødet den 16. august 2017. 

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget projektgrundlaget for projekt Selvværd og Sammenhæng. Fase 1 af projektet er nu gennemført. Fire designere har i 3 måneder gennemført en brugerundersøgelse igennem interview og observationer blandt borgere, der modtager hjælp fra forvaltningen. Det er blevet opsummeret i en række hovedindsigter, som efterfølgende har dannet grundlag for en række strategiske leveregler for forvaltningens ansatte og en udviklingsplan med fokusområder for, hvor forvaltningen skal udvikle sine tilgang og ydelser de kommende år. De strategiske leveregler og fokusområderne er kædet sammen med Selvværdsstrategien.
 
På udvalgsmødet den 16. august 2017 præsenteres de strategiske leveregler og udviklingsplanen med fokusområder. 

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

Social- og Sundhedsudvalget godkendte planen for fase 2 i projekt Selvværd og Sammenhæng og tog resultaterne af fase 1 i projekt Selvværd og Sammenhæng til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 07-09-2017

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Handicaprådet ønsker at få en status i foråret 2018.

Resumé

Det Fælleskommunale Socialsekretariat i Region Syddanmark har fremsendt rammeaftalen for 2018 på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet og Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde”.
 
Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.
 
Den 9. marts 2017 mødtes de politiske udvalg til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til rammeaftale 2018:

 • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
 • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
 • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Indsatser i Rammeaftalen 2018:

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.
 
Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud
Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.
 
Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet
Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.
 
Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange
Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Styring af udgifterne på det specialiserede området
Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
 
Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:
 • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
 • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:
 • Tendenser og behov
 • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
 • Sikring af effektiv drift
 • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:
 • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
 • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Handicaprådet den 07-09-2017

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

På baggrund af det forestående kommunalvalg fremsender forvaltningen forretningsordner for Handicaprådet, Udsatterådet og Multikulturelt Forum til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at drøfte rådenes sammensætning, formål og arbejdsområder.

Tilføjelse til resumé

Økonomiudvalget har behandlet forslaget om at Multikulturelt Forum overgår til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og besluttet, at Senior- og Socialdirektøren sammen med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren udarbejder et konkret oplæg om Multikulturelt Forum.

Med henblik på at skabe større lighed i sammensætningen af de tre udvalg under Social- og Sundhedsudvalget samt for at effektivisere arbejdet i rådet foreslås at ændre sammensætning af Handicaprådet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Handicapråd (høring), Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at forretningsordnerne drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet med virkning fra 1. januar 2018 sammensættes af
5 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer, og derudover af 5 medlemmer udpeget af Byrådet. 2 af medlemmerne udpeget af Byrådet skal udpeges blandt medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget. De tre øvrige medlemmer udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning, således at et medlem udpeges fra hhv. Senior- og Socialforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen med suppleanter fra andre forvaltninger eller områder.

Sagsfremstilling

Rådene er nedsat med henblik på at rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål, der vedrører handicap-, udsatte- og integrationsområderne. Rådene kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, ligesom rådene høres i spørgsmål, der vedrører deres respektive områder.
 
Handicaprådet er nedsat i henhold til Retssikkerhedslovens § 37a. Rådet skal sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.
 
Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
 
Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.
 
Udsatterådet og Multikulturelt forum er nedsat af Byrådet i Kolding Kommune.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Handicaprådet består i øjeblikket af i alt 10 medlemmer. 5 medlemmer er indstillet og udpeget af og blandt byrådets medlemmer.
 
Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Handicaprådet i Kolding Kommune, at af de medlemmer, som Byrådet indstiller, skal ”et antal” også være medlem af Byrådet. Desuden fremgår af retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3, at ”Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen”.
 
Det er således efter lovgivningen og ifølge den nuværende styrelsesvedtægt muligt for Byrådet at indstille andre end byrådsmedlemmer til Handicaprådet. Der skal ifølge loven mindst udpeges 2 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan ifølge reglerne være ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
 
I Multikulturelt Forum og Udsatterådet er ligeledes politisk deltagelse i form af hhv. formand og næstformand fra Social- og Sundhedsudvalget. Det vil derfor skabe større overensstemmelse mellem de tre udvalg under Social- og Sundhedsudvalget at reducere antallet af politikere i rådet til 2 – hvoraf den ene kunne være formanden i Social- og Sundhedsudvalget. 

Handicaprådet skal ifølge lovgivningen for etablering af Handicapråd beskæftige sig med alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap på tværs af sektorer, hvorfor Byrådet bør sikre, at repræsentanterne for kommunalbestyrelsen i Handicaprådet repræsenterer flere forskellige sektorer, f.eks. transportområdet, sundhedsområdet m.v.

I øjeblikket deltager ansatte fra kommunens forvaltning ad hoc i rådets møder. Forvaltningen vurderer, at fast medlemskab for kommunens ansatte i rådet vil sikre en bedre kontinuitet og dynamik i rådet, samt en dybere og bredere tværfaglig belysning af spørgsmål og sager bragt op i Handicaprådet. Det vurderes også at kunne give større viden i forvaltningen om handicaporganisationernes arbejde og indblik i og forståelse af i handicapgruppernes høringssvar. I sidste ende vil dette medføre større effektivitet i rådets arbejde.

For at sikre bred repræsentation blandt medlemmer udpeget af Byrådet foreslås konkret, at de tre øvrige medlemmer udpeges fra hhv. Senior- og Socialforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen samt suppleanter fra andre forvaltninger eller områder.

Der er indhentet erfaring fra andre kommuner. Det kan i den sammenhæng konstateres, at det er meget udbredt, at der deltager ansatte fra forvaltningen som medlemmer af Handicaprådet. Det er således bl.a. tilfældet i Esbjerg Kommune og Vejle Kommune.

Sekretariatet i Vejle har oplyst, at der igennem længere tid har været denne repræsentation af forvaltning i Handicaprådet, og at de oplever et velfungerende samarbejde i rådet ved denne sammensætning. Handicaprådet i Vejle består af 14 personer, hvoraf 4 er udpeget blandt Byrådets medlemmer.
 
Sekretariatet i Esbjerg kommune har oplyst at have gennemført en evaluering af bl.a. Handicaprådet i foråret 2017. På baggrund af evalueringen reducerer man fra 1. januar 2018 antallet af byrådsmedlemmer i rådet fra 3 til 2. Rådet i Esbjerg har 14 medlemmer.   
 
Afslutningsvis bemærkes, at det fremgår af vejledning til etablering af Handicapråd, at Byrådet i forbindelse med udpegningen af medlemmer til Handicaprådet skal sikre sig, at Handicaprådet sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicap. Det fremgår endvidere af vejledningen, at kommunalbestyrelsen ikke kan afvise at udpege et medlem indstillet af Handicaprådet, hvis medlemmet opfylder de formelle betingelser for medlemskab af Handicaprådet (bopælskravet).
 
I øjeblikket er der en meget bred repræsentation af handicap i Handicaprådet, hvilket principielt er i overensstemmelse med loven. Det sker dog på bekostning af, at de store handicaporganisationer forholdsmæssigt set er ringe repræsenteret. Danske Handicaporganisationer opfordres til ved indstilling af medlemmer så vidt muligt at tilstræbe en repræsentativ sammensætning af organisationerne i Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

Social- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at indstille til Økonomiudvalget at Multikulturelt Forum overgår til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og at Kolding Byliv også er repræsenteret når Multikulturelt Forum sammensættes,
 
at kommissoriet for Udsatterådet fastholdes med redaktionelle ændringer,
 
at drøftelsen vedrørende Handicaprådet genoptages, når der er indhentet erfaringer fra andre.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Social- og Sundhedsudvalget første ”at” sendes retur med henblik på, at senior- og socialdirektøren sammen med beskæftigelses- og integrationsdirektøren udarbejder et konkret oplæg. Oplægget skal være klart således, at det kan indgå i konstitueringen af nyt byråd.
 
Social- og Sundhedsudvalgets andet og tredje ”at” blev godkendt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-09-2017

Et enigt udvalg besluttede:
 
at forslaget omkring ny sammensætning af Handicaprådet indstilles til godkendelse,
 
at Senior- og Socialdirektøren sammen med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren udarbejder et konkret oplæg om Multikulturelt Forum.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Repræsentanter fra handicaporganisationerne går imod forslag om ændringerne af sammensætningen af handicaprådet, da det ses som et demokratisk tilbageskridt.
 
Repræsentanter fra handicaporganisationerne ønsker en mere direkte
kontakt til det politiske niveau.

Resumé

Handicaprådet skal fastsætte tidsfrist for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2017.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicapprisen 2017 overrækkes den 7. december 2017,
at fristen for indstilling af kandidater til prisen er den 5. november 2017.

Sagsfremstilling

Handicapprisen 2017 foreslås overrakt den 7. december 2017 i Byrådssalen.
 
Det foreslås, at fristen for indstilling af kandidater til handicapprisen er den 5. november 2017, således at handicaprådet på deres møde den 16. november 2017 kan udpege kandidat til årets handicappris.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Godkendt, med følgende bemærkning:
Handicapprisen gives fortrinsvis til personer, der har gjort en særlig indsats indenfor handicapområdet. Personer, der er valgt til at varetage bestyrelsesposter er som udgangspunkt ikke kvalificeret til at modtage prisen.

Resumé

Handicaprådet orienteres om budgetudvidelserne på budget 2018-2021.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet orienteres om budgetudvidelser for Budget 2018-2021, som er relevante for rådet.
Der, hvor der ikke er anført partinavn, er det fælles forslag.
 
 
 • Virtuel bostøtte (O)
 • Psykiatrisygeplejerske
 • Socialsygeplejerske
 • Flexjob – kommunalpulje 1,2 mill. kroner ud i årene (F)
 • Delebørn – hele børn, værktøj til skilsmissebørn udbredes til specialskoler
 • Borgercentreret tilgængelighed ud i årene (F, C)
 • Naturbaseret terapi, flere steder a la Terapihaven indrettes (F)
 • Indretning af Marielundskolen
 • Udbygning af Vonsild specialcenter (flytning af Brændkjær).

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Handicaprådet ser med stor skuffelse på, at toiletforholdene i Borchs Gård ikke er en del af det vedtagne budget.

Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.

Beslutning Handicaprådet den 12-10-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.