Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 20. aug 2018 kl. 08:00

Teknik- og Klimaudvalget

Søstrehuset, stuen

Referat

Resumé

Miljøudvalget besluttede den 5. december 2016, at den nugældende Spildevandsplan 2012-2019 skal undergå en hovedrevision samtidig med, at den skifter navn til ”Blå Plan Kolding – Kolding Kommunes Spildevandsplan” (Blå Plan Kolding). Der blev samtidig vedtaget 5 fokusområder, som har angivet retningen for udarbejdelsen af Blå Plan Kolding.

 

Forskellige udvalg har repræsenteret spildevandsområdet siden 2016, og udvalgene er løbende blevet introduceret til Blå Plan Kolding gennem forskellige politiske drøftelser, hvor der er taget forskellige principielle delbeslutninger.

 

På baggrund af de politiske beslutninger undervejs, er Blå Plan Kolding nu så langt i processen, at der kan tages beslutning om offentlig høring. Høringen vil blive igangsat umiddelbart efter en eventuel vedtagelse.

 

Blå Plan Kolding er udarbejdet i et tæt samarbejde med Blue Kolding.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at ”Blå Plan Kolding” sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Den 5. december 2016 traf Miljøudvalget beslutning om at igangsætte revision af den nugældende Spildevandplan 2012-2019.

 

Spildevandsplanen beskriver, hvordan Kolding Kommune som myndighed og BlueKolding som forsyningsselskab skal sikre, at borgere og virksomheder kan få renset deres spildevand på en effektiv måde med høj forsyningssikkerhed.

 

Planen beskriver også, hvordan kommunen skal leve op til vandområdeplanerne, hvordan der sikres gennemsigtighed samt, hvordan renoveringer af spildevandsnettet skal sikre en mere robust håndtering af de ændrede nedbørsmængder uden, at overskydende ledningsvand trænger op i kældre, ud på lavtliggende områder eller gennem overløb, urenset ud i overfladevandet.

 

Spildevandsplanen udgør således den planlægningsmæssige ramme for politiske beslutninger og administrative afgørelser på spildevandsområdet i Kolding Kommune.

 

Miljøudvalget besluttede, at den nye spildevandsplan skal bygge på nedenstående 5 fokusområder.

 

  1. Natur- og miljøhensyn

Sikring og forbedring af vandkvaliteten i recipienter (fjord, vandløb, søer og kystvande) samt det tilhørende vandmiljø, herunder fokus på at opnå sidegevinster som ny natur og nye rekreative områder, når de nødvendige tiltag i planen gennemføres. Afledning af spildevand og regnvand er også et spørgsmål om at sikre god badevandskvalitet i kommunens kystvande.

  1. Forsyningssikkerhed

Fokus på afledningssikkerhed, serviceniveau, sikring mod oversvømmelser samt sundhed for såvel borgere som erhverv. Dette fokusområde hænger sammen med sikring af recipienter mod forringelse som følge af udledninger af regn- og spildevand.

  1. Klimatilpasning

Indgår som et væsentligt element i spildevandsplanen specielt i forhold til håndtering af regnvand samt håndtering af større mængder nedbør og de hyppigere skybrud, som allerede nu kan registreres på grund af klimaændringerne.

  1. Gennemsigtighed

Størst mulig åbenhed om planer for renovering, separering og andet, som betyder omlægning af stikledninger og dermed omkostninger for erhverv og private husejere.

  1. Energi

Fokus på reduktion af energiforbrug ved håndtering af spildevand, CO2-emissioner samt forbedret renseeffektivitet. Spildevand betragtes som en ressource, som der bl.a. kan udvindes energi ud fra. Udover de økonomiske fordele er der en effekt i forhold til udledning af CO2.

 

Planen er blevet navngivet ”Blå Plan Kolding” for at markere, at det er en samlet plan for håndtering af såvel spildevand, som vand fra tage, veje og pladser.

 

Forvaltningen har med udgangspunkt i de 5 fokusområder udarbejdet forslag til ”Blå Plan Kolding”, og planen er klar til offentlig høring.

 

”Blå Plan Kolding” er udarbejdet i tæt samarbejde med BlueKolding og er i tråd med Udvalgspolitik for Miljøudvalget 2014-2018. Her fremgår bl.a.: ”Vi vil skabe bedre og mere natur samt forbedre miljøtilstanden i vandløbene og søerne”. ”Vi vil sikre, at kysterne er tilgængelige for alle og attraktive, samt at badevandskvaliteten er i orden på strandene”.

 

Forslaget består af 2 dele: en tekstdel og tilhørende kortmateriale. Begge dele alene i digital form på nettet, http://blaaplan.kolding.dk/

 

De væsentligste ændringer i Blå Plan i forhold til gældende spildevandsplan:

Der er i forhold til de aftalte fokusområder beskrevet en række konkrete tiltag for at sikre at opnå forbedringer indenfor de 5 fokusområder.

 

Af de væsentligste ændringer kan fremhæves:

 

A)   Der er, som bestilt af det daværende Miljøudvalg, udarbejdet en prioriteret rækkefølgeplan for kommende separatkloakeringsprojekter i hele Kolding kommune.

 

Rækkefølgeplanen skaber en gennemsigtighed om kommende planer, og giver grundejere mulighed for at være på forkant med eventuelle omkostninger til en omlægning af deres eget kloaksystem. Det digitale kortgrundlag for planen gør det muligt at søge hver enkelt adresse frem og se om, og i givet fald hvornår, en separatkloakering vil finde sted.

 

Kriterierne for rækkefølgeprioriteringen er besluttet af Plan- og Boligudvalget den 13. november 2017 – vedlagt som bilag 2.

 

B)   I forhold til kommende separatkloakeringsprojekter, vil der i denne planperiode blive arbejdet med en minimumsfrist på 2 år for ejendomsejere til, at vedkommendes ejendom skal have gennemført separering på egen grund.

 

C)   Der er på samme vis udarbejdet en plan for kloakering i det åbne land, der angiver, hvilket årstal, det er planlagt, at områderne skal kloakeres. Områderne er udpeget på baggrund af vandområde-planerne og de heri udpegede rensekravsområder.

 

Derudover planlægges det at kloakere et område ved Agtrupvig.

 

Området har tidligere været med i spildevandsplanen (2007), men blev nedprioriteret på grund af mange andre vandplanindsatser.

 

Området er det sidste tæt bebyggede område, der leder spildevand direkte ud via simple/utidssvarende septiktanke til Kolding Fjord. (Sommerhusområderne Fjorddalen og Elvighøj på den anden side af fjorden er kloakeret).

 

Ved den seneste badevandsanalyse (juni 2018) blev der igen konstateret forurening med E.coli-bakterier over accepterede grænseværdier, og der er uhygiejniske forhold i området.

 

D)   En afviklingsplan for de mest betydende spildevandsholdige overløb til Kolding Fjord.

 

Planen arbejder for, at badevandskvaliteten i fjorden - fra i dag at være god - bliver udmærket (den højeste karakter) omkring år 2021. Dette vil medvirke til færre dage med rødt badevandsflag.

 

E)    Samtlige spildevandsholdige overløb til Kolding Fjord vil inden for 2 år få monteret en logger til registrering af overløbshyppigheder og, hvor det er muligt, også overløbsmængde.

 

F)    Fortsat strukturomlægning.

 

I denne planperiode planlægges det at nedlægge nogle mindre og ældre renseanlæg (Trappendal og Ødis renseanlæg). Spildevandet fra disse renseanlæg skal i stedet ledes til mere moderne og bedre rensende anlæg. Dette betyder, at en række eksisterende udledninger af relativt dårligt renset spildevand, vil ophøre. På grund af deres relativt lille størrelse, er anlæggene ligeledes forholdsvis dyre at drifte.

 

G)   Der vil i den kommende planperiode blive arbejdet med differentieret serviceniveau i udvalgte områder ud fra en værdibaseret risikovurdering.

Hensigten er, at det samfundsøkonomisk mest optimale serviceniveau for et bestemt område vil blive beregnet under hensyntagen til eventuelle skadesomkostninger ved en oversvømmelse sammenholdt med anlægsudgifterne til at klimatilpasse.

Der vil blive udvalgt 1-2 pilotprojekter, der skal hjælpe til med at opstille en beregningsmetode til fremtidig brug.

Princippet for differentieret serviceniveau blev besluttet af Plan- og Boligudvalget den 9. oktober 2017.

 

H)   Kortmaterialet til ”Blå Plan Kolding” bliver lagt ud i en storymap på hjemmesiden http://blaaplan.kolding.dk/.

Det digitale kortgrundlag gør det muligt og enkelt for borgere og grundejere at navigere rundt i de forskellige temaer, ligesom det er muligt at søge på en bestemt adresse og se, hvad der er gældende for netop den ejendom.

 

I)     Udtræden fra kloakforsyningen for regnvand.

 

Muligheden for at søge BlueKolding om at framelde regnvandet (udtræden fra kloakforsyningen for regnvand) blev besluttet ved Spildevandstillæg 20 af Byrådet den 28. august 2017.

 

Det er i kortgrundlaget beskrevet, i hvilke områder af kommunen der er mulighed for at få tilladelse til at framelde regnvandet, hvis det håndteres på egen grund.

 

Miljøvurdering ”Blå Plan Kolding”

Ifølge miljøvurderingslovens § 8 (LBK nr. 448 af 10/5 2017) skal der udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, såfremt det vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

 

En kommunal spildevandsplan falder indenfor den type sektorplaner, der umiddelbart skal miljøvurderes efter loven.

 

Miljøvurderingen vil blive foretaget ved at udarbejde en miljørapport, hvor planens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vil blive beskrevet og vurderet. Miljørapporten vil afspejle planens detaljeringsniveau.

 

Forud for udarbejdelse af miljørapporten skal der foretages en afgrænsning af rapportens indhold. Afgrænsningen foretages bl.a. på baggrund af en høring af interne og eksterne berørte myndigheder.

 

Høringen skal sikre, at alle relevante forhold, som skal tages i betragtning under miljøvurderingen, er belyst.

 

På baggrund af høringen bliver det fastlagt, hvilke miljøparametre, der skal indgå i miljørapporten. 

 

”Blå Plan Koldings” indvirkninger på miljøet ses i vandkvaliteten af badevandet samt i vandløb, søer og fjord, og er overvejende positive.

 

Miljøvurderingen vil forholde sig til, om planens planlagte foranstaltninger for at afbøde eventuelle negative indvirkninger på miljøet er tilstrækkelige.

 

Miljørapporten sendes i offentlig høring samtidigt med høringen af ”Blå Plan Kolding”.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan der er taget hensyn til miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen.

 

”Blå Plan Kolding” vil efter en vedtagelse ligge til offentlig høring på hjemmesiden http://blaaplan.kolding.dk/. Adgang til kortmaterialet findes også på siden.

 

Log-in oplysninger er tilsendt på separat mail.


Resumé

BlueKolding ønsker at etablere en ny transportledning fra Kolding Forrenseanlæg til Kolding Centralrenseanlæg. Der ønsker derudover etableret en ny turbineledning fra Centralrenseanlægget til udledning i Lillebælt.

 

Dette tillæg udgør det planmæssige grundlag for det ønskede projekt.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til spildevandsplantillæg nr. 22 vedrørende ny transportledning fremlægges i 8 ugers høring og sendes til berørte matrikelejere.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

BlueKolding ønsker at etablere en ny transportledning fra Kolding Forrenseanlæg til Kolding Centralrenseanlæg. Der ønsker derudover etableret en ny turbineledning fra centralrenseanlægget til udledning i Lillebælt.

 

På det sidste ledningsstræk af den nye transportledning etableres en ekstra ledning fra Sdr. Bjert således, at der på den sidste strækning vil være 3 ledninger, der ligger parallelt med hinanden.  Alle de eksisterende ledninger forbliver uberørte.

 

De nye ledninger er nødvendige for at forøge forsyningssikkerheden i forhold til spildevand i midtbyen samt forøge kapaciteten væsentligt i forhold til transport af regn- og spildevand. Med etablering af den ny transportledning, vil der ske færre overløb af urenset spildevand til Kolding Fjord, hvilket vil forbedre badevandskvaliteten.

 

Forslag til spildevandsplantillæg nr. 22 vedrørende ny transportledning fremlægges i 8 ugers høring og sendes til berørte matrikelejere.


Resumé

Medlem af Teknik- og Klimaudvalget Elvis Comic (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om at få et punkt optaget på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden.

 

Punktet omhandler et ønske om, at der udarbejdes ændringsforslag til Budget 2019 til placering af 3 åsteder i henholdsvis Kolding, Vamdrup og Lunderskov.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det af Elvis Comic (A) fremsatte forslag drøftes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Forslaget blev drøftet.

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede, at forslaget ikke indgår i udvalgsforslagene, der fremsendes til budget 2019.

Fraværende:

Hans Holmer

Sagsfremstilling

Baggrund:

Medlem af Teknik- og Klimaudvalget Elvis Comic (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om, at følgende punkt optages på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden:

 

”Det er nok ikke overraskende, at vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe gerne ser flere åsteder.

 

Er der mulighed for at få udarbejdet forslag/overslag over tre ”åsteder”.

 

Et nyt åsted mellem Binde Å og Harteværket.

 

Et nyt åsted ved Vamdrup Å – i området mellem Grønvang og Arena Syd – så Arena Syd bindes bedre sammen med Vamdrup by. (Det er vist en del af den kommende helhedsplan for Arena Syd.)

 

Et nyt ”åsted” i Lunderskov mellem Hvidkildeparken og Drabæks Mølle.

 

Projekterne vil nok blive spredt ud over flere budgetår.”

 

Forvaltningens bemærkninger:

Forslag om placering af 3 nye åsteder kan ses som en naturlig udvikling af eksisterende planer for rekreative områder i de tre anførte områder.

 

Kolding Å
Placering af et nyt åsted mellem grillpladsen og legepladsen ”Furen” kan være en naturlig aktivering af det nyligt renoverede stiforløb, og en fortsættelse af ”Helhedsplan for Kolding Ŕ fra 2010 i en ”etape 2”, som ender ved Harteværket.

 

Der er forskellige muligheder for tematisering, f.eks. natur- og fugleobservationer, fokus på udløbet fra Blinde Å eller sjove lege- og opholdsfaciliteter.

 

Lunderskov

En plads langs Drabæks Møllesø passer godt med planerne for opgradering af stierne langs Lunderskovs syd-nord gående grønne kile kaldet ”Isfuglestien”.

 

Der er mulighed for en placering både øst og vest for søen. Vest for søen i forbindelse med den eksisterende opholdsplads eller øst for i Hvidkildeanlægget på det nye stiforløb mod Hellas.

 

Planlægning skal ske i samarbejde med lokalråd, interessenter, naboer og er betinget af tilladelse fra Fredningsmyndighederne.

 

Vamdrup
En placering ved Vamdrup Å, tæt på Arena Syd, Vamdrup Skole Vest (4.-9. kl.), Ådalsskolen og boligkvarteret Grønvang, kan give et stort potentiale for benyttelse af et nyt åsted.

 

I 2018 blev der etableret et åsted ved Kongeåen ved Vamdrup Skole Øst (0.-3. kl.) og opholdspladsen var specielt udviklet sammen med skolen og med fokus på den aldersgruppe.

 

Planlægningen af det nye åsted kan på samme måde komme til at inddrage de omkringliggende interessenter.

 

Budget pr. åsted:

Opmåling

10.000 kr.

Anlæg

350.000 kr.

Borgerinddragelse, projektering og gennemførelse

100.000 kr.

Uforudsete udgifter

40.000 kr.

I alt

500.000 kr.

 

 

Afledt drift pr. plads - 5% af anlægssummen

18.00 kr.

                                                                                    

Borgerinddragelse, projektering og gennemførelse vil have forskelligt indhold alt efter lokaliteten.

 

Såfremt udvalget ønsker at lade forslaget indgå i budgetforhandlingerne 2019, vil forvaltningen, at sikre færdiggørelsen af et ændringsforslag til Budget 2019 på 500.000 kr. pr. år i 2019, 2020 og 2021 samt afledt drift på 18.000 kr. pr. projekt.


Resumé

Udvalgsmedlemmerne Jakob Ville (V), Molle Lykke Nielsen (O) og Tobias Jørgensen (V) modtog den 11. juli 2018 en borgerhenvendelse stilet til Teknik- og Klimaudvalget vedrørende busforbindelse mellem Højrup og Haderslev samt regler for brug af Ungdomskort.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at henvendelsen drøftes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Sagen blev drøftet.

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede at sende et brev med forklaring om, at der ikke vurderes at være grundlag for at etablere en direkte rute på strækningen.

Fraværende:

Hans Holmer

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlemmerne Jakob Ville (V), Molle Lykke Nielsen (O) og Tobias Jørgensen (V) modtog den 11. juli 2018 nedenstående borgerhenvendelse stillet til Teknik- og Klimaudvalget vedrørende busforbindelsen mellem Højrup og Haderslev samt regler for brug af Ungdomskort.

 

”Jeg vil gerne henlede udvalget på nogle forhold, som der snarest bør gøres noget ved.  Jeg har i dagspressen læst at Molle Nielsen har arbejdet for og fået etableret en buslinje med direkte forbindelse til København fra Christiansfeld, hvilket ingen kan have nogle indvendinger imod.  Når der kan etableres forbindelse til København, må det også være muligt at lave nogle gode og fornuftige busruter til glæde for kommunens unge mennesker som skal videre med deres uddannelse.  Samt få lavet nogle regler for Ungdomskortet som er fleksible og som giver mening i hverdagen.

 

Min søn er optaget og skal starte på Katedralskolen i Haderslev august 2018. Transporten dertil er derimod noget at en stor logistisk udfordring, da vi bor i Højrup på kanten af Kolding kommune og gymnasieuddannelsen er i Haderslev kommune. 

 

Han kan købe et Ungdomskort, som giver fri rejse i de takstzoner som den anbefalede rute (mellem hjemadressen og Katedralskolen) går igennem indenfor Kolding kommune og de zoner som ruten går igennem inden Haderslev by.  Som tillæg er der desuden fri kørsel i hele Vejle og Fredericia kommune. De 2 ruter, som anbefales (når Ungdomskortet skal bestilles) går begge via Christiansfeld. Det betyder busskifte og desværre noget ventetid, da disse ruter ikke passer sammen.

 

MEN hvor er den direkte busrute fra Stepping til Haderslev?   Den savnes. Ret skal være ret: det kan lade sig gøre at køre fra Højrup til Haderslev med bus. Det kræver pænt mange timer dels på landevejen og især på busstationen i Christiansfeld med at vente.

 

Anbefaling 1:

Se at få organiseret en direkte busrute fra yderkanten af kommunen til både Haderslev og Kolding.  Der er en grund til, at der er så mange biler på vejene. (spar på CO2 og etabler kollektiv trafik, som giver mening) 

 

Da de anbefalede ruter ikke er attraktive, søger jeg efter en alternativ rute, hvilket der faktisk er. Den går via Sommersted, hvor min mand dagligt kører forbi. Uheldigvis er det i Haderslev kommune, hvilket betyder at dén takszone IKKE hører med til de anbefalede zoner, som vi har brug for. Ved opringning til Sydtrafik oplyser de at min søn kan indløse tillægsbillet mod forvisning af Ungdomskortet og betale med Rejsekortet (for ikke at have kontanter med dagligt). MEN det kræver, at han skal stemple UD med Rejsekortet ca omkring Bestsellers, da han dér igen er inde i de takstzoner som hører med til hans egen busrute jvf Ungdomskortet. 

 

Det er da helt grotesk.

 

Anbefaling 2:

Se at få organiseret et system med de myndigheder der bestemmer takstzonerne, så vi der har forskellige bopælskommune og uddannelseskommune, kan få et system som er anvendeligt og fornuftigt i hverdagen. Giv nabokommuner og Sydtrafik et fleksibelt system, som kan aktiveres når der er behov. Det giver god mening at tage bussen 6,5 km hjemmefra, når vi alligevel kører lige forbi. Det giver ikke mening at have fri kørsel i Thyregod i Vejle kommune, når vi bor i det sydligste hjørne af Kolding kommune.” 

 

Forvaltningens bemærkninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har bedt Sydtrafik om en redegørelse for reglerne for brug af Ungdomskortet og har modtaget følgende:

”Ungdomskort giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. Derudover er der en række andre fordele ved Ungdomskort. Du kan bruge Ungdomskortet til bus, tog og metro.

 

Der er forskellige betingelser for at få Ungdomskort, alt efter hvilken betingelse du opfylder; Enten er du 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse.

 

Ungdomskortet giver:

•   ret til ubegrænset antal rejser mellem dit hjem og dit uddannelsessted

•   ret til ubegrænset rejse i dit lokale område

•   mulighed for at rejse til nedsat pris i resten af Danmark

 

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen sætter betingelserne for ungdomskortet.

 

Trafikselskaberne administrerer Ungdomskortet, herunder regler om kompensation, aftaler om fælles markedsføring og rejseregler for at bruge Ungdomskortet, i samarbejde med Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.”

 

By- og Udviklingsforvaltningen kan tilføje, at de kommunale ruter, der både fungerer som skoleruter og tilbringeruter, dvs. ruter, der bringer passagerne frem til hovedsageligt regionalruter, som første prioritet planlægges efter bedst mulig forbindelse for skoleelever samt for de uddannelsessøgende, der skal til og fra Kolding.

 

Skal rejser ud af kommunen vægtes tilsvarende højt, vil det betyde en forringet betjening i form af længere ventetider for ovennævnte målgrupper, forudsat budgettet ikke udvides. Alternativt kan der indsættes flere afgange på tilbringeruterne. I dette tilfælde vurderes der dog ikke at være et stort nok passagergrundlag i forhold til den merudgift, det vil medføre.

 

Såfremt der skal oprettes en direkte rute fra Stepping til Haderslev, vil denne skulle etableres i samarbejde med Haderslev Kommune, idet kommunerne kun må betale for den kørsel, der foregår i egen kommune. Idet der med rute 134 er god forbindelse mellem Christiansfeld og Haderslev, er det ikke sandsynligt, at Haderslev Kommune vil prioritere en ny rute mellem Stepping og Haderslev.


Resumé

Efter en evaluering af bybusnettet kan det konstateres, at linje 5 og 6 for ofte kører med forsinkelser, især i myldretiden. Forsinkelser, der både giver gener for passagerne og buschaufførerne.

 

For at komme forsinkelserne til livs, er der behov for, at der gennemføres ruteændringer på linje 5 og 6.

 

I det efterfølgende opstilles de løsningsmuligheder, som By- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med Sydtrafik er kommet frem til, vil kunne afhjælpe problemerne.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at linje 5 ophører med at betjene Skovæblevej og Bramdrupskovvej mellem Kirkely og vendepladsen,

 

at linje 5 først betjener Kolding Storcenter ved biografindgangen i sydgående retning efter kl. 9 på hverdage,

 

at linje 6 ophører med at betjene Hospitalsgade og Ndr. Ringvej.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Et flertal (Teknik- og Klimaudvalget med undtagelse af Molle Lykke Nielsen (O)) godkendte forslaget.

 

Et mindretal (Molle Lykke Nielsen (O)) stemte imod med følgende forklaring; Der ønskes afsat ekstra midler i Budget 2019 til at opretholde køreplanerne for linje 5 og 6.

Fraværende:

Hans Holmer

Sagsfremstilling

Med henblik på at efterkomme næsten dagligt gentagende forsinkelser på flere af bybuslinjerne, er der siden den store omlægning af bybusnettet i august 2015 ad flere omgange blevet ændret i ruteføringen på flere af bybuslinjerne. De gennemførte ændringer har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Efter en ny evaluering af bybusnettet kan det konstateres, at linje 5 og 6 for ofte kører med forsinkelser, især i myldretiden. Forsinkelser, der giver gener for passagerne og buschaufførerne.

 

For at komme forsinkelserne til livs er der behov for, at der gennemføres ruteændringer på linje 5 og 6.

 

I det efterfølgende opstilles de løsningsmuligheder, som By- og Udviklingsforvaltningen og Sydtrafik i samarbejde er kommet frem til, vil kunne afhjælpe problemet.

 

Linje 5

Linje 5, der kører mellem Knud Hansens Vej og Bramdrup, er den mest benyttede bybuslinje i Koldings bybusnet. Ca. 26 % af alle bybusrejser foretages med linje 5.

 

Mange passagerer oplever næsten dagligt, at linje 5 er forsinket. Linjen har kun få minutters buffertid (0-2 minutter) i myldretiden og mangler næsten 2 minutters køretid på hver afgang for blot af dække de gennemsnitlige forsinkelser.   

 

Der er udarbejdet 3 løsningsforslag med henblik på at nedbringe forsinkelserne på linje 5:

1.    Undlade at betjene Skovæblevej og vendepladsen ved Bramdrupskovvej.

2.    Undlade at betjene Kolding Storcenter ved biografen.

3.    Indsættelse af ekstra bus.

 

Løsningsforslag 1 – linje 5:

Linje 5 kører på hverdage med halvtimes drift uden for myldretiden og med 20-minutters drift i myldretiden. Myldretiden ligger ca. kl. 6-8 samt ca. kl. 14-18 på hverdage.

 

Én gang i timen kører linje 5 med følgende ruteføring i Bramdrup: Vejlevej – Bramdrupvej – Bramdrupskovvej – Nørreskovgårdsvej – Skovæblevej – Nørreskovgårdsvej – Bramdrupskovvej – Bramdrupvej – Vejlevej.

 

På de øvrige afgange køres følgende ruteføring: Vejlevej – Bramdrupvej – Bramdrupskovvej – vendeplads ved Bramdrupskovvej – Bramdrupskovvej – Nørregyden – Nørreskovgårdsvej – Bramdrupskovvej – Bramdrupvej – Vejlevej.

 

 

Det foreslås, at linje 5 ophører med at betjene Skovæblevej (rød markering på kortet) samt Bramdrupskovvej mellem Kirkely og vendepladsen (blå markering på kortet), og i stedet kører i ring ad Bramdrupvej – Bramdrupskovvej – Nørregyden – Nørreskovgårdsvej – Bramdrupskovvej – Bramdrupvej (grøn markering på kortet).

 

For at skabe ekstra luft i morgenmyldretiden foreslås det yderligere, at Kolding Storcenter først betjenes ved biografindgangen efter kl. 9. Det vil sige, at betjeningen af Kolding Storcenter i sydgående retning på hverdage frem til kl. 9 vil, som i nordgående retning, foregå på Vejlevej. 

 

En sådan ruteændring vil have følgende ulemper:

-       Gennemsnitlig 78,1 passagerer til og fra Bramdrup vil blive berørt på en hverdag:

o    33,7 passagerer vil miste deres busstoppested helt, som fordeler sig som følger på de forskellige typer rejsekort:

§  Classic: 24,8

§  67+ buskort: 3,6

§  Ungdomskort: 2,6

§  Pendlerkort: 1,3

§  Skolekort (ikke transportberettiget): 1,4

For disse vil afstanden fra deres sædvanlige stoppested til nærmeste bybusbetjente stoppested blive mellem 500 og 950 meter. 

o    44,4 passagerer vil skulle benytte linje 6, hvis de fortsat ønsker at benytte deres sædvanlige stoppested.
Såfremt de vil benytte linje 5, vil afstanden fra deres sædvanlige stoppested til nærmeste stoppested betjent af linje 5 blive mellem 300 og 1.000 meter.

-       Længere gangafstand for plejecentre, institutioner og lignende:

o    De ældre og handicapegnede boliger på adresserne Kirkely 4-22 samt det brugerstyrede aktivitetshus Toften vil få en gangafstand på 350 meter til et stoppested betjent af linje 5, men vil fortsat kunne benytte linje 6 (har lavere frekvens end linje 5) ved deres sædvanlige stoppested.

6 passagerer på linje 5, benytter stoppestedet ud for Kirkely 4-22 og Toften på hverdage.

o    Plejecenteret Kirsebærhaven vil få en gangafstand på 1.200 meter til et stoppested betjent af linje 5, men vil fortsat blive betjent af linje 6 ved deres sædvanlige stoppested.

10,3 passagerer på linje 5 benytter stoppestedet ud for Kirsebærhaven på hverdage.

o    De ældre og handicapegnede boliger på adresserne Sneæblevej 76-122 vil få en gangafstand til nærmeste bybusbetjente stoppested på 1.000 meter.
10,9 passagerer benytter stoppestedet tættest på Sneæblevej 76-122 på hverdage.

-       På nogle tidspunkter er der, ifølge køreplanerne, korrespondance mellem linje 5 og 6 ved vendepladsen på Bramdrupskovvej, hvilket vil går tabt.
Det vurderes, at det er meget begrænset med passagerer, der benytter denne mulighed (ikke en daglig hændelse), især set i lyset af, at skiftene reelt ikke har været en mulighed på grund af de store forsinkelser på linje 5.

-       Gennemsnitlig 0,9 passagerer vil skulle benytte stoppestedet på Vejlevej ved Kolding Storcenter frem til kl. 9, hvilket kan give dem op til 600 meter længere gangafstand (fra biografindgangen til stoppestedet på Vejlevej).

 

Fordelene ved den foreslåede ruteændring er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       Passagerer på linje 5 i sydgående retning forbi Kolding Storcenter vil få en kortere rejsetid.

-       En udgiftsneutral løsning.

 

Løsning 2 – linje 5:

På sine ture fra Bramdrup mod Knud Hansens Vej betjener linje 5 Kolding Storcenter direkte ved dennes biografindgang. Idet linje 5 ikke har nok køretid til at betjene Storcentret direkte i begge retninger, betjenes Storcenteret på Vejlevej, når linjen kører i nordgående retning mod Bramdrup.

 

 

I løsningsforslag 2 foreslås det, at linje 5 ophører med at betjene Kolding Storcenter ved biografindgangen også i sydgående retning mod Knud Hansens Vej.

 

En sådan ruteændring vil have følgende ulemper:

-       162 passagerer vil skulle benytte stoppestedet på Vejlevej ved Kolding Storcenter, såfremt de skal med linje 5 (linje 3 vil fortsat betjene Kolding Storcenter ved biografen). Dette kan give dem op til 600 længere gangafstand (fra biografindgangen til stoppestedet på Vejlevej) og vil betyde, at de skal krydse Vejlevej for at komme til stoppestedet, hvilket er en mere utryg vej til deres busstoppested.

-       Det vurderes, at der på tidspunkter i spidsbelastningstimerne kan være risiko for, at der reelt ikke er tid at spare ved ruteændringen.

 

Fordelene ved den foreslåede ruteændring er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       En udgiftsneutral løsning.

 

Løsningsforslag 3 – linje 5:

Indsætte en ekstra bus på linje 5, der vil gøre det muligt at lægge mere køretid ind i køreplanen for linje 5.

 

Ulemper ved indsættelse af en ekstra bus er:

-       En forøget udgift på ca. 1 mio. kr. pr. år, som sikrer overholdelse af rutens køreplan.

 

Fordelene ved indsættelsen af en ekstra bus er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       Ingen negative ændringer i ruteføringen for linje 5, dvs. ingen passagerer berøres.

 

Linje 6

Linje 6, der kører mellem Palmealle og Bramdrup med Busterminalen som mellemstation, er den bybuslinje, når man betragter linje 8 og 9 som sammenhængende, der har de færreste passagerer. Ca. 6 % af alle bybusrejser foretages med linje 6.

 

Linje 6´s største problem er, at den ikke har nogen buffertid i myldretiden, hvilket betyder, at en forsinkelse på en afgang arves af de efterfølgende afgange. Bliver en eller flere af de efterfølgende afgange yderligere forsinkede, bliver det, der startede med at være en lille forsinkelser til en større forsinkelse.

 

Der er udarbejdet 3 løsningsforslag med henblik på at nedbringe forsinkelserne på linje 6:

1.     Kørsel kun til vendepladsen på Bramdrupskovvej

2.     Undlade at betjene Hospitalsgade

3.     Undlade at betjene Palmealle

 

Løsningsforslag 1 – linje 6:

I den ene ende af linje 6 køres der i en sløjfe i Bramdrup via; Bramdrupskovvej – Nørreskovgårdsvej – Nørregyde – Bramdrupskovvej (rød markering på efterfølgende kort).

 

 

Det foreslås, at linje 6 kun kører til vendepladsen på Bramdrupskovvej (blå markering på kort).

 

En sådan ruteændring vil have følgende ulemper:

-       Gennemsnitlig 93,5 passagerer til og fra Bramdrup vil blive berørt på en hverdag:

o    Såfremt ruteføringen på linje 5 ikke ændres i Bramdrup, vil alle berørte passagerer kunne benytte linje 5 som alternativ ved deres sædvanlige stoppested. Ønsker de fortsat at benytte linje 6, vil afstanden fra deres sædvanlige stoppested til nærmeste stoppested betjent af linje 6 blive mellem 200 og 1.900 meter.

o    Såfremt ruteføringen på linje 5 ændres, som foreslået i ”Løsningsforslag 1 – linje 5”, vil 40,9 passagerer helt miste deres stoppested og vil fra deres sædvanlige stoppested få en gangafstand til nærmeste bybusbetjente stoppested på 200-450 meter.

-       Længere gangafstand for plejecentre, institutioner og lignende:

o    De ældre og handicapegnede boliger på adresserne Kirkely 4-22 samt det brugerstyrede aktivitetshus Toften vil få en gangafstand til et stoppested betjent af linje 6 på 1.000 meter, men vil fortsat kunne benytte linje 5, såfremt denne ikke ændres, ved deres sædvanlige stoppested.

14,1 passagerer på linje 6 benytter på hverdage stoppestedet ud for Kirkely 4-22 og aktivitetshuset Toften.

o    Børnehaven Fristedet, børnehaven Troldebo, Bramdrup Skole og daginstitutionen Kastaniegården vil ikke blive betjent af linje 6 ved nærmeste stoppested, som dog fortsat vil blive betjent af linje 5.   

-       Længere gangafstand med hensyn til dagligvarebutikker:

o    SuperBrugsen i Bramdrup vil ikke blive betjent af linje 6.

Passagerer til linje 6 vil få en gangstand på 800 meter til nærmeste stoppested betjent af linje 6. SuperBrugsen vil fortsat blive betjent af linje 5.

 

Fordelene ved den foreslåede ruteændring er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       En udgiftsneutral løsning.

 

Løsningsforslag 1 Alternativ – linje 6:

Et alternativ og mindre drastisk tiltag kunne være, at der kun køres til vendepladsen på Bramdrupskovvej på udvalgte afgange. Så vil der ikke blive skabt luft på alle afgange, men der vil kunne blive indlagt pauser/buffertid i løbet af dagen, hvori bussen kan nå at indhente eventuelle forsinkelser. Med den udvikling, der forventes at være i trafikbelastningen i Kolding by, vurderes en sådan løsning ikke at være holdbar på længere sigt.

Gennemsnitlig 8,2 passagerer vil på en hverdag blive berørt ved dette forslag. 

 

Løsningsforslag 2 – linje 6:

På sin tur mod Palmealle betjener linje 6 Slotsøbadet ved at køre via Vejlevej – Låsbygade – Hospitalsgade – Ndr. Ringvej – Vejlevej (rød og mørkeblå markering på efterfølgende kort). I modsat retning betjenes Slotsøbadet ikke. Her bliver linje 6 på Vejlevej.

 

 

I løsningsforslag 2 foreslås, at linje 6 ophører med at betjene Slotsøbadet.

 

En sådan ruteændring vil have følgende ulemper:

-       Gennemsnitlig 15,7 passagerer vil blive berørt på en hverdag:

o    8,7 passagerer vil kunne benytte linje 2 som alternativ ved deres sædvanlige stoppested på Ndr. Ringvej. Ønsker de fortsat at benytte linje 6, vil afstanden fra deres sædvanlige stoppested til nærmeste stoppested betjent af linje 6 blive mellem 300 og 600 meter.

o    7 passagerer vil få en gangafstand fra deres sædvanlige stoppested til et bybusbetjent stoppested på 150-350 meter og en afstand på 350-550 meter til et af linje 6 betjent stoppested.

 

Fordelene ved den foreslåede ruteændring er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       En udgiftsneutral løsning.

-       Passagerer til Palmealle vil få en kortere rejsetid i retningen fra Kolding bymidte.

 

Løsningsforslag 2 Alternativ – linje 6:

Et alternativ og mindre drastisk tiltag kunne være at nedsætte betjeningen af Slotsøbadet til 1 gang i timen. Så vil der ikke blive skabt luft på alle afgange, men der vil kunne blive indlagt korte pauser/buffertid i løbet af dagen, hvori bussen kan nå at indhente eventuelle forsinkelser. Med den udvikling, der forventes at være i trafikbelastningen i Kolding by, vurderes en sådan løsning ikke at være holdbar på længere sigt.
7,3 passagerer vil i gennemsnit blive berørt på en hverdag ved dette tiltag, hvilket ikke er ret meget mindre, end hvis betjeningen af Slotsøbadet helt udelukkes.

 

Løsningsforslag 3 – linje 6:

I modsat ende af Bramdrup betjener linje 6 Palmealle i en sløjfe, dvs. den efter at have betjent Ndr. Ringvej kører; Vejlevej – Esbjergvej – Palmealle – Vejlevej (markeret med blåt og rødt på efterfølgende kort).

 

 

I løsningsforslag 3 foreslås at undlade at betjene Palmealle. Linjen vil da slutte med at køre i en sløjfe omkring Slotsøbadet dvs., at der efter Ndr. Ringvej køres sydpå ad Vejlevej.

 

En sådan ruteændring vil have følgende ulemper:

-       Gennemsnitlig 75,1 passagerer vil blive berørt på en hverdag:

o    21,9 passagerer vil opleve, at deres stoppested vil blive nedlagt og vil få en gangafstand fra deres sædvanlige stoppested til et bybusbetjent stoppested (betjent af linje 1) på 100-250 meter.

o    53,2 passagerer vil kunne benytte en anden busrute fra deres sædvanlige stoppested og vil få en afstand på 750-1.200 meter til et af linje 6 betjent stoppested.

o    Linje 6 korrespondere med linje 1 på Palmealle. Bl.a. skoleelever til Aalykkeskolen benytter denne mulighed, hvilket ikke vil være muligt, såfremt Palmealle ikke betjenes af linje 6.
Ca. 10,8 passagerer skifter mellem linje 1 og 6 på en hverdag.

o    Passagerer fra Palmealle vil få en betydelig længere rejsetid til Kolding midtby (+4 minutter), såfremt de skal tage linje 1 i stedet (Vejlevej betjenes dog af regionale ruter, som kører til Busterminalen).

-       Længere gangafstand for plejecentre, institutioner og lignende:

o    Daginstitutionen Palmealle vil få en gangafstand til et bybusbetjent stoppested (linje 1) på 250 meter og en gangafstand til nærmeste af linje 6 betjent stoppested på 1.200 meter.
Som alternativ til linje 6 kan de regionale ruter, som betjener Vejlevej, benyttes. Nærmeste stoppested betjent af de regionale ruter ligger i en gangafstand på 400 meter.

o    De ældre og handicapegnede boliger på adresserne Palmevænget 2-20 vil få en gangafstand til et bybusbetjent stoppested (linje 1) på op til 250 meter og en gangafstand til nærmeste stoppested betjent med linje 6 på op til 1.200 meter.
Som alternativ til linje 6 kan de regionale ruter, som betjener Vejlevej, benyttes. Nærmeste stoppested betjent af de regionale ruter ligger i en gangafstand på op til 350 meter.

o    De ældre og handicapegnede boliger på adresserne Norgesvej 2-4 og det brugerstyrede aktivitetshus Paletten vil som alternativ kunne benytte linje 1, der har stoppested på Islandsvej og ligger i tilnærmelsesvis samme gangafstand som linje 6´s stoppested på Vejlevej. Nærmeste betjente stoppested med linje 6 vil ligge i en gangafstand på 700 meter.
Som alternativ til linje 6 kan også de regionale ruter, som betjener de samme stoppesteder på Vejlevej som linje 6, benyttes.

-       Længere gangafstand med hensyn til dagligvarebutikker:

o    LIVA vil ikke blive betjent af linje 6. Passagerer til linje 6 vil få en gangstand på 950 meter til nærmeste af linje 6 betjente stoppested. LIVA vil fortsat blive betjent af linje 1 på Galgebjergvej og regionale ruter på Vejlevej.

 

Fordelene ved den foreslåede ruteændring er:

-       Opnåelse af mere troværdige køreplaner, hvilket betyder færre gener for passagerer og buschauffører.

-       Passagerer, som stiger på linje 6 på Ndr. Ringvej eller Hospitalsgade og skal til Kolding midtby, vil få en kortere rejsetid. 

-       En udgiftsneutral løsning.

 

Løsningsforslag 3 Alternativ – linje 6:

Et alternativ og mindre drastisk tiltag kunne være at nedsætte betjeningen af Palmealle, så der ikke køres hertil på udvalgte afgange. Så vil der ikke blive skabt luft på alle afgange, men der vil kunne blive indlagt korte pauser/buffertid i løbet af dagen, hvori bussen kan nå at indhente eventuelle forsinkelser. Dog vil 46 passagerer blive berørt ved dette tiltag.

 

By- og Udviklingsforvaltningens anbefalinger:

Forvaltningen anbefaler, at ”Løsningsforslag 1 – linje 5” samt ”Løsningsforslag 2 – linje 6” implementeres, hvilket vil medføre:

-       at linje 5 ophører med at betjene Skovæblevej og Bramdrupskovvej mellem Kirkely og vendepladsen,

-       at linje 5 først betjener Kolding Storcenter ved biografindgangen efter kl. 9 på hverdage,

-       at linje 6 ophører med at betjene Hospitalsgade og Ndr. Ringvej.

 

De to anbefalede løsninger berører færrest mulige passagerer og vurderes til at give den fornødne køretid, så der ikke i nærmeste fremtid vil være brug for at foretage ændringer i bybusnettet på grund af dagligt gentagende forsinkelser.

 

En betjening af Kolding Storcenter med linje 5 ved stoppestedet på Vejlevej i sydgående retning vil give et større antal passagerer en længere gangafstand og ikke mindst en mere utryg vej til deres busstoppested, idet de skal krydse Vejlevej for at komme dertil. Dette kan resultere i, at de vælger at benytte linje 3 i stedet, hvorfor der kan være bekymring om, at linje 3 vil få kapacitetsproblemer. 

 

Indsættelse af en ekstra bus på linje 5 vil betyde en betydelig merudgift i forhold til den sparsomme merkørsel, der opnås. Passagerne vil opleve, at linje 5 ikke så ofte kører med forsinkelser, men en reel forhøjelse af betjeningsniveauet i bybusnettet vil ikke blive opnået, hvilket en udgift i den størrelse bør medføre. 

 

Ophører linje 6 med at betjene Bramdrup, samtidigt med at linje 5 ophører med at betjene Bramdrupskovvej fra Kirkely til vendepladsen, vil en strækning på 950 meter helt miste sin busbetjening. Derudover vil grundlaget for, at linje 6 skal køre til Bramdrup, være tilnærmelsesvis smuldret væk.  

 

Palmealle og Bramdrup er betydeligt vigtigere destinationer på linje 6 end Slotsøbadet set ud fra passagertallene.

 

Det område, som vil blive hårdest ramt af de anbefalede ændringer i bybusnettet, er Skovæblevej, hvor længste gangafstand til et busbetjent stoppested vil blive 950 meter. I lignende boligområder anbefales normalt en maksimal gangafstand på 600 meter. En kompensation for dette kunne være at indføre Flextur og/eller Flexrute.

 

Flextur er:

-       Kørsel fra dør til dør i mindre vogne (passageren bestemmer selv start- og slutdestination, der kan dog ikke kun rejses internt i Kolding by).

-       Passageren bestemmer selv afhentnings-/ ankomsttidspunkt.

-       Turen bestilles senest 2 timer før afhentning.

-       Vognen ankommer tidligst 15 minutter før og senest 45 minutter efter det ønskede tidspunkt.

-       Takster:

o    Rejser inden for kommunegrænsen:  3,50 kr. pr. kørt km (minimum 35 kr.)

o    Rejser over kommunegrænsen:  5 kr. pr. kørt km (minimum 35 kr.)

 

På grund af bestillingsbetingelserne, og ikke mindst taksten, kan Flextur ikke betragtes som et pendlertilbud, men som et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flextur kan således ikke blive betragtet som en brugbar erstatning for linje 5 for de, der dagligt tager bussen.

 

Skovæblevej ligger i dag inden for det, der er defineret som Kolding by i Flextur-regi. Der kan derfor ikke tages en Flextur fra Skovæblevej til f.eks. Kolding midtby. Der kan kun rejses til og fra en adresse uden for Kolding by. Skal det være muligt at rejse fra Skovæblevej til en adresse i Kolding by, skal grænsen for Kolding by ændres.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at en implementering af Flextur på Skovæblevej kan danne præcedens. Der er andre boligområder i Kolding by, der har samme eller længere gangafstand til et bybusbetjent. 

 

 

Den nuværende grænse for Kolding by i Flextur-regi (markeret med rødt) er primært defineret ud fra større overordnede veje.

 

En ændring af grænsen for Kolding by i Flextur-regi, så Skovæblevej kommer til at ligge uden for denne, vurderes til at give en absolut maksimal merudgift på 0,8 mio. kr. pr. år (her er der taget udgangspunkt i det nuværende forbrug på linje 5 på hverdage).

 

Andet

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en forudgående høring af berørte passagerer og vil sikre, at disse vil blive informeret om ruteændringerne, inden disse træder i kraft. 

 

Frist for indmelding af køreplanændringer til Sydtrafik er fredag, den 24. august 2018, hvis køreplanskiftet skal gælde fra den 9. december 2018. Ved en senere bestilling kan køreplanændringerne først træde i kraft ved køreplanskiftet den 30. august 2019.

 

Arbejdstilsynet

Tide Bus modtog i slutningen af 2017 en vejledning fra Arbejdstilsynet om, at der bør foretages ændringer i bybusnettet med henblik på afhjælpning af de næsten dagligt gentagende forsinkelser, da arbejdsforholdene (de gentagne forsinkelser) gav stressede chauffører.

 

Foretages der ikke ændringer af forholdene, kan Arbejdstilsynet vælge at give Tide Bus et påbud, som vil have den effekt, at de berørte, eller alle bybuslinjer, ikke køres, før der er fundet en løsning, som Arbejdstilsynet kan acceptere. 

 

Tidebus og chaufførrepræsentanter har været inddraget i processen, der er endt i ovenstående løsningsforslag, og ser positivt på disse. De vil få de endelige køreplaner i høring, når der er blevet truffet beslutning om, hvilke løsninger, der skal implementeres.    

 

Dataene

Dataene om påstigende og afstigende passagerer er rejsekortdata fra perioden 9. til 22. april 2018.

 

Normalt anvendes passagertællinger foretaget i oktober måned, men idet der ikke er foretaget en passagertælling i 2017, vurderer forvaltningen rejsekortdataene til at være de mest pålidelige data.

 

Da hovedparten af mulige rejsekortprodukter først er kommet over på kort fra april 2018, benyttes data fra april. Dertil skal siges, at dataene ikke dækker alle rejsende, idet bl.a. kontantbilletter, mobilbilletter og grupperejser ikke er på eller medregnet i rejsekortdataene. Data fra rejsekortet vurderes til at dække 85-90 % af alle rejsende, hvorfor de angivne data er korrigeret herfor.


Resumé

Teknik- og Klimaudvalget behandlede den 13. juni 2018 Sydtrafiks budgetforslag 2019.

 

Sydtrafik meddelte den 9. juli 2018, at de under udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning 2018 har måttet konstatere, at der er en væsentlig større stigning i antallet af rejser med flextur, end hvad forventningen var, da budgetforslag 2019 blev udarbejdet. For at få det mest retvisende budget for 2019 finder Sydtrafik det nødvendigt at korrigere budgettet for 2019 i forhold til budgetforslag 2019.

 

By- og Udviklingsforvaltningen redegør i sagen for de økonomiske konsekvenser for Kolding Kommune i forbindelse med det stigende forbrug på Flextur-ordningen.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen vedrørende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med et stigende forbrug på Flextur-ordningen tages til efterretning, idet budgetoverskridelsen er indarbejdet i ændringsforslaget for kollektiv trafik til Budget 2019.  

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget behandlede den 13. juni 2018 Sydtrafiks budgetforslag 2019. I sagen blev det oplyst, at Kolding Kommune i Budget 2019 har afsat 52,96 mio. kr. til området.

 

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik til den kollektive trafik i 2019 vil ifølge Sydtrafik budgetforslag 2019 blive på 53,01 mio. kr., hvilket vil sige, at der vil være et lille underskud på 0,05 mio. kr.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har efterfølgende, den 9. juli 2018, modtaget en mail fra Sydtrafik, hvori trafikselskabet meddeler, at de under udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning 2018 har måttet konstatere, at der er en væsentlig større stigning i antallet af rejser med Flextur i alle kommuner i trafikselskabets område, end hvad forventningen var, da budgetforslag 2019 blev udarbejdet.

 

For at få det mest retvisende budget for 2019 finder Sydtrafik det nødvendigt at korrigere budgettet for 2019 i forhold til budgetforslag 2019.

 

Med hensyn til budgettet for Kolding Kommunes Flextur-ordning opjusteres denne som følger:

 

 

Ændring fra budgetforslag 2019 til Budget 2019 (kr.)

Nettoudgift til kørsel

569.418

Administrationsomkostninger Sydtrafik*

130.000

Indtægter

-181.165

I alt

518.253

*Anslået af By- og Udviklingsforvaltningen

 

Der skal således forventes en budgetoverskridelse på 0,57 mio. kr. i 2019 med hensyn til den kollektive trafik, såfremt rammen herfor ikke hæves.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et ændringsforslag til Budget 2019, der bl.a. tager højde for den forventede budgetoverskridelse.

 

Budget 2019 for Kolding Kommunes Flextur-ordning opjusteres i forhold til budgetforslag 2019 med 21 %. Gennemsnitligt opjusteres budgettet for kommunernes Flextur-ordninger med 20 %.

 

*=Kommuner med en takstpris på 3,5 kr. pr. kørt km.

Øvrige kommuner har en takstpris på 5 kr. pr. kørt km.

 

En stagnering, og muligvis en nedgang i forbruget på Flextur-ordningen, kan sandsynligvis opnås ved at hæve taksten på en Flextur i Kolding Kommune fra 3,50 kr. pr. kørt km til 5 kr. pr. kørt km. Dette tyder en sammenligning af forbruget i de kommuner, der har en takst på 3,5 kr. pr. kørt km, med forbruget i de kommune, der har en takst på 5 kr. pr. kørt km, på. Sammenhængen mellem pris og forbrug af flextur er dog usikker.

 

Sydtrafiks endelige budget for 2019 forventes behandlet af trafikselskabets bestyrelse på deres møde den 31. august 2018, hvorefter det sendes ud til kommunerne.

 

I 2018 er der i Kolding Kommunes budget til den kollektive trafik afsat 51,84 mio. kr. I Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 er tilskudsbehovet til Sydtrafik opgjort til 50,92 mio. kr. På det tidspunkt var der således en buffer på 0,92 mio. kr.

 

Det stigende forbrug på Flextur-ordningen i 2018 vil blive synliggjort i budgetopfølgning 2 2018, som vil blive behandlet på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 24. august 2018, hvorefter det udsendes til kommunerne. Teknik- og Klimaudvalget vil blive orienteret herefter.


Resumé

Prioritering af restmidler samt status af cykelpulje - p.nr. 4748 Cykelby uden for pulje

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslag til prioritering af restmidler godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Cykelfremme er et centralt element i indsatsen for at forbedre mobiliteten i Kolding kommune. Mobilitetsplanen opridser en række indsatser i form af fysiske forandringer og adfærd ved blandt andet at forbedre fremkommeligheden og servicen for cyklister samt at få flere børn og unge til at cykle dagligt.

 

I budgetårene 2017-2020 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til cykelfremmende tiltag.

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 6. marts 2018 at prioritere følgende projekter i 2018:

i kr.

 

Diverse cykelkampagner

90.000

Signaturrute Christiansfeld-Hejlsminde-ruten - skiltning

60.000

Supercykelsti: Test en el-cykel

140.000

Supercykelsti: Gymnasiekampagne videreudvikling

150.000

Cykelfremme kommunikation

50.000

Rest til uspecificerede cykeltiltag

510.000

1.000.000

 

Status:

 

Diverse cykelkampagner

I maj 2018 blev cykelkampagnen ”Vi Cykler Til Arbejde” (VCTA) gennemført. Lige knap 700 deltog. Sammenlagt cyklede de 97.102 km, som direkte oversat gav miljøet en besparelse på 15.827 kg udledt CO2 samt 135 færre sygedage.

 

I de 2 første uger af september 2018 kører ”Alle Børn Cykler” (ABC)-kampagnen, hvor Koldings skoler har tradition for at stille med rigtig mange hold. I år er målet, at der er flere end året før, som vil deltage, og med den forøgede markedsføringsindsats ser det allerede nu fornuftigt ud.

 

Lige efter ABC starter ”Vi Cykler STADIG Til Arbejde” (VCSTA)-kampagnen op. Efterårets pendant til VCTA foregår i ugerne 38-41.

 

Signaturrute Christiansfeld-Hejlsminde-ruten - skiltning

Signaturruten ”Christiansfeld-Hejlsminde-ruten” er en rekreativ cykelrute, som skal tilbyde noget særligt til vores borgere samt til de cykelturister, som besøger Kolding Kommune. Christiansfeld og Hejlsminde bliver bundet sammen via en smuk rute på 25 km, som tilbyder en lang række interessante og smukke udsigter og oplevelser.

 

Skilte er bestilt og leveres til opsætning i efteråret 2018.

 

Supercykelsti: Test en el-cykel

Elcykelkampagnen er rettet mod de kommende brugere af supercykelstien mellem Kolding og Christiansfeld. Der er indkøbt 10 elcykler. Kampagnen starter i uge 34, hvor 10 udvalgte Kolding Kommune medarbejdere får mulighed for at teste en elcykel på deres tur til og fra arbejde via supercykelstien i 6 uger. Efter de 6 uger overgår cyklerne til en ny virksomhed, og 10 nye får muligheden for at afprøve en el-cykel, og sådan fortsætter det hen over sammenlagt 6 perioder med afslutning i maj 2019.

 

Supercykelsti: Gymnasiekampagne videreudvikling

Adfærdsprojektet ”Kolding Cykler” ved 4 af Koldings ungdomsuddannelser blev afsluttet i efteråret 2017. Efterfølgende er elevernes 51 forskellige cykelprojekter blevet bearbejdet med henblik på at realisere ét eller flere af projekterne. Der er valgt et projekt, som der nu bliver arbejdet videre med hen mod en realisering.

 

Projektet ”Ride don’t Hide” er et projekt, som fokuserer på helt små børn fra 2 år og op efter. Idéen er at skabe sociale cykelgrupper, hvor forældre i stil med en mødregruppe kan mødes og sammen lære deres børn at cykle. Midlerne skal gå til at gennemføre en kampagne.

 

Cykelfremme kommunikation

Kommunikation er et vigtigt element i forhold til at formidle til borgere og virksomheder, at Kolding er en cykelby og ikke mindst cykelkommune. Gennem de sociale medier samt tilstedeværelsen i byens forskellige rum, arbejdes der løbende på at skabe synlighed og genkendelighed, som skaber en identitet for det at cykle i Kolding.

 

Midlerne skal konkret gå til at markedsføre kampagner og tiltag via de sociale medier på henholdsvis Facebook og Instagram og i forbindelse med artikelserier, lavet i samarbejde med lokalpressen, med tiltag såsom Månedens Cyklist og Månedens Ladcyklist. Midlerne skal også gå til diverse tryksager til generel markedsføring samt markedsføring ved forskellige events.

 

Rest til uspecificerede cykeltiltag

i kr.

Overførsel til 2019 til cykelstierne Lyshøjalle/Buen

460.000

Mobil cykelindsats ved arrangementer (indkøb af materiel)

50.000

510.000

 

Mobil cykelindsats ved arrangementer:

Hvert år er der i hele Kolding kommune mange forskellige arrangementer, for eksempel Grøn Koncert, Sommer ved Søen, cirkusforestillinger, Vinfestival i Christiansfeld, Kolding Kulturnat og mange andre, hvor mange vælger at tage bilen. Det skaber altid trængsel. Hvis flere valgte at cykle til arrangementerne, ville trængslen kunne minimeres.

 

Forvaltningen vil med indkøb af bl.a. 2 oppustelige søjler og andet materiel skabe et større fokus på, at det er nemmere at komme frem og tilbage til arrangementerne på cykel, og ved, at der altid vil være en ledig cykelparkeringsplads, flytte transporten fra bil til cykel.

 

Indsatsen lægger op til at skabe en større synlighed for, hvor man må og kan parkere sin cykel ved forskellige arrangementer. Det er vigtigt at få kommunikeret, at der tilbydes cykelparkering og gøre cyklen synlig som et attraktivt transportmiddel.

 

Det kan ikke forventes, at de cyklende på forhånd ved, hvor de må og kan parkere, hvorfor der er behov for at markere området tydeligt. Til dette vil de 2 oppustelige søjler give den ønskede synlighed.

 

Søjlerne oppustes på samme måde som en luftmadras med en elektrisk pumpe, som tilsluttes enten til en bil eller til et almindeligt strømstik. Den valgte model gør desuden, at søjlerne kan anvendes igen og igen og er, modsat en løsning med f.eks. heliumballoner, miljømæssigt forsvarligt, og kan nemt sættes op til forskellige arrangementer. Derudover vil man ved cykelindsatsen lave små cykelevents på dagen.

 

Med ca. 150 arrangementer om året, hvoraf mere end 30 vil være oplagte til at få flere til at cykle til, er der et stort potentiale forbundet med at få flere til at cykle også generelt set.

 


Resumé

I forbindelse med udvikling af ejendommen Mølleparken 1, Godkendt.

Vonsild, hvor der skal opføres 10 boliger, ønsker bygherre at omlægge en del af den private fællesvej Mølleparken i overensstemmelse med den gældende lokalplan nr. 0412-13.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der sker omlægning af en del af den private fællesvej Mølleparken, Vonsild, så der kan opføres boliger på ejendommen Mølleparken 1 – den tidligere Vonsild Mølle.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvikling af ejendommen Mølleparken 1, Vonsild, hvor der skal opføres 10 boliger, ønsker bygherre at omlægge en del af den private fællesvej Mølleparken i overensstemmelse med den nyligt vedtagne lokalplan nr. 0412-13.

 

Mølleparken forlægges, som beskrevet i lokalplan nr. 0412-13, ved, at vejen rettes ud, og udkørsel til Vonsildvej rykkes mod syd.

 

Vejen udlægges i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 5,5 m, og hvor der etableres en rabat på 0,5 m mod de kommende boliger og 2 m bredt fortov/rabat i den sydlige side af vejen.

 

Det eksisterende (blå markering) og det ønskede fremtidige vejforløb (rød markering) er vist på kortene nedenfor.

 

Eksisterende vejforløb for del af den private fællesvej Mølleparken.

 

Fremtidigt vejforløb for del af den private fællesvej Mølleparken.

 

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2, skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

Det pågældende vejareal er eneste adgangsvej til ejendommene på Mølleparken, men idet Mølleparken alene omlægges ved udmundingen i Vonsildvej, og vejadgangen derved bevares for ejendommene med vejadgang til Mølleparken, anbefaler forvaltningen, at en del af vejen kan omlægges som beskrevet.

 

Omlægningen af vejarealet sker efter reglerne i lov om private fællesveje, hvori der er en høringsfrist på minimum 8 uger.

 

Sagen har været sendt i høring hos de berørte parter i perioden 25. april 2018 til 20. juni 2018 samt været annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside i samme periode. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Ejeren af Mølleparken 1, Vonsild, forestår selv omlægningen af vejen, herunder tilslutning til den offentlige vej Vonsildvej, samt de matrikulære forandringer.


Resumé

Ejeren af Nørre Alle 34, Stepping, ønsker at erhverve en del af det tilstødende areal – matr.nr. 411, Stepping Ejerlav, Stepping – og sammenlægge dette med ejendommen.

 

Arealet udgør en privat fællesvej, og en overdragelse forudsætter derfor, at arealet nedlægges som vejareal.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at en del af den private fællesvej Nørre Alle nedlægges med henblik på overdragelse til ejeren af Nørre Alle 34, Stepping.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Ejeren af Nørre Alle 34, Stepping, ønsker at erhverve en del af matr. nr. 411, Stepping Ejerlav, Stepping, og sammenlægge dette med ejendommen.

 

Arealet udgør en privat fællesvej, og en overdragelse forudsætter derfor, at arealet nedlægges som vejareal.

 

Den private fællesvej er ejet af Kolding Kommune.

 

Byrådet har den 24. april 2018 tiltrådt salg af vejarealet til ejeren af Nørre Alle 34, Stepping, under forudsætning af, at Teknik- og Klimaudvalget træffer beslutning om at nedlægge arealet som vejareal. Med nedlæggelsen af vejarealet kan salget gennemføres endeligt.

 

Af ældre ortofotos fremgår det, at vejen tilsyneladende ikke eller kun delvist har været anlagt. Vejen kan ikke ses på ortofotos tilbage til 2004.

 

På ortofotos før 2004 ses vejen muligvis anlagt, men der kan også være tale om, at tidligere ejere af Nørre Alle 34, Stepping, har anvendt arealet som et tilliggende til haven. Arealet ender blindt ved Nørreå.

 

Arealet er vist med rødt på kortet nedenfor.

 

På oversigtskortet er vist med gult, hvor vejen ender blindt. Ejendommen er markeret med blå cirkel.

 

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2, skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

Det pågældende vejareal er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder efter matrikelkortet, og Forvaltningen vurderer, at vejarealet i øvrigt ikke er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Vejen ender desuden blindt ved Nørre Å umiddelbart vest for ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at arealet nedlægges som vejareal.

 

Nedlæggelsen af vejarealet sker efter reglerne i lov om private fællesveje, hvori der er en høringsfrist på minimum 8 uger. Sagen har været sendt i høring i perioden 14. marts 2018 til 10. maj 2018.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Køber afholder alle udgifter i forbindelse med vejens nedlæggelse, herunder udgifter til landinspektør.

 

Oversigtskort, hvor ejendommen Nørre Alle 34 er markeret med rød cirkel.


Resumé

Som budgetnote til Budget 2018 blev det besluttet, at By- og Udviklingsforvaltningen skal gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den sydvestlige del af Kolding, og herunder i henhold til mobilitetsplanen en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal.

 

Plovfuren forbinder Seest med boligområderne ved Alpedalsvej og Stadionvej. Vejen anvendes som genvej for en mindre del af trafikken mellem syd og nord, hvilket opleves som en gene for nogle af beboerne langs Plovfuren og Alpedalsvej, ligesom nogle trafikanters hastighed er til gene for de lette trafikanter. Der har derfor været overvejelser om at lukke Plovfuren for gennemkørsel, hvilket blandt andet fremgår af kommunens Mobilitetsplan.

 

En lukning af Plovfuren vil medføre væsentlige omveje for de lokale, ligesom en lukning vil medføre en mærkbar trafikstigning på Vestre Ringgade/Vejlevej. Vejen fungerer som en ventil, der er medvirkende til at reducere trafikafviklingsproblemer i spidsperioder på det overordnede vejnet.

 

Det anbefales, at Plovfuren holdes åben for trafik indtil videre. Der bør etableres fartdæmpende foranstaltninger samt belysning på Plovfuren og en del af Overbyvej af hensyn til de lette trafikanter. Bump og belysning på den 1.400 meter lange strækning har en beregnet anlægsudgift på 1,4 mio. kr. og med afledte driftsomkostninger på 13.000 kr. pr. år.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Plovfuren holdes åben indtil videre,

 

at der udarbejdes et ændringsforslag til Budget 2019, til etablering af fartdæmpende foranstaltninger og belysning på Plovfuren.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Fraværende:

Hans Holmer

Elvis Comic

Sagsfremstilling

Af Kolding Kommunes Mobilitetsplan fremgår det, at Plovfuren skal lukkes for gennemkørende trafik. Som budgetnote til Budget 2018 blev det dog pålagt By- og Udviklingsdirektøren, ”at gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den sydvestlige del af Kolding. Analysen skal ses i lyset af den kraftigt forøgede trafiktilvækst i Kolding svarende til en fordobling i forhold til tidligere år og skal omfatte en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal, jf. Mobilitetsplanen, også med henblik på at minimere generne for beboerne i området.”

 

Plovfuren, Kolding, forbinder Seest med boligområderne ved Alpedalsvej og Stadionvej. Vejen anvendes som genvej for en mindre del af trafikken mellem syd og nord, hvilket opleves som en gene for nogle af beboerne langs Plovfuren og Alpedalsvej, ligesom nogle trafikanters hastighed er til gene for de lette trafikanter. Dette har været den primære årsag til, at vejen er foreslået lukket i Mobilitetsplanen. 

 

By- og Udviklingsforvaltningen har vurderet på konsekvenserne af en eventuel lukning på baggrund af de senere års kraftige trafikvækst.

 

Figur 1. Plovfuren fremgår med rødt.

 

Trafiksystemet

Figur 2 viser det overordnede trafiksystem/vejnet i Kolding.

 

Figur 2. Overordnet trafiksystem/vejnet i Kolding. Plovfuren fremgår ved de blå pile. Den blå cirkel viser, hvor Kolding Kommune ønsker et tilslutningsanlæg til E45 ved Vranderupvej.

 

Som det fremgår, er der få nord-sydgående forbindelser i den vestlige del af Kolding, hvilket er årsagen til, at Plovfuren for nogle borgere kan være et attraktivt alternativ fremfor at benyttet Vestre Ringgade/Vejlevej. Ruten kan være en genvej for trafikanter fra Seest, der skal i nordgående retning, f.eks. til motorvejen ved motorvejskrydset Kolding Vest.

 

I morgen- og eftermiddagsspidsbelastningsperioderne er der reduceret fremkommelighed på Vestre Ringgade/Vejlevej, hvilket medfører øget rejsetid.

 

Særligt i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade er der trafikafviklingsproblemer. Krydset ombygges i 2019-2020, hvilket vil give en væsentlig forbedring af trafikafviklingen. Dette kan gøre det mere attraktivt at benytte denne rute. Der vil dog fortsat være trængsel på Vester Ringgade/Vejlevej i spidsbelastningsperioderne, hvilket forventes forværret over de kommende år.

 

Kolding Kommune ønsker at forbedre adgangen til det overordnede vejnet i den vestlige del af byen ved at etablere et tilslutningsanlæg til E45 i området omkring Vranderupvej. En tilslutning vil afhjælpe den udfordring, der er i den vestlige del af Kolding, hvor der er dårlig forbindelse mellem nord og syd, ligesom det vil forbedre adgangen til Kolding Midtby. Et tilslutningsanlæg skal godkendes af Vejdirektoratet.

 

I efteråret 2018 gennemføres et forsøg med at lukke Skovbogade mod Vejlevej for at vurdere konsekvenserne for trafikafviklingen på Vejlevej og trafiksikkerheden for cyklister. Højre ud fra Skovbogade vil dog fortsat være tilladt. Dette vil reducere adgangsmulighederne til Stadionvej.

 

Tiltaget vurderes ikke at have indflydelse på gennemkørselsproblematikken på Plovfuren og Alpedalsvej, da kun en meget lille del af trafikken på Plovfuren kommer til/fra Stadionvej, som det fremgår af figur 6 og figur 7.

 

Plovfuren - Beskrivelse

Plovfuren er en smal vej på ned til 3 meters bredde. Der er kantbaneforstærkninger på store dele af strækningen, så biler kan passere hinanden. Vejen er snoet, hvilket giver dårlige oversigtsforhold i flere sving. Vejen er i den nuværende Mobilitetsplan ikke udpeget som en del af det overordnede vejnet.

 

Plovfuren er i byzone, selvom det opleves som åbent land. Hastighedsgrænsen er derfor 50 km/t.

 

Midt på strækningen er en et-sporet tunnel under jernbanen. Der er en frihøjde på 2,7 m, hvilket, sammen med en vægtbegrænsning, medfører, at store køretøjer ikke benytter strækningen.

 

Figur 3. Plovfuren set fra syd.

 

Plovfuren er i dårlig stand. Vejen er dyr i drift, da der ofte skal udføres kantforstærkninger, fordi den oversvømmes af Kolding Å.

 

Kolding Å krydses på en et-sporet bro. Broen er i dårlig stand. Broen udskiftes med en ny bro i september 2018.

 

Figur 4. Eksisterende vejbro over Kolding Å.

 

Der er registreret 1 uheld på strækningen i løbet af de seneste 5 år. En bilist er forulykket på broen over Kolding Å.

 

Plovfuren anvendes som rekreativ forbindelse, hvor blandt andet Ådalsstien udmunder nær broen. Plovfuren er desuden en genvej for cyklister mellem nord og syd. Nogle bilisters høje hastighed medfører utryghed for de lette trafikanter.

 

Alpedalens Beboerforening oplever, at hastigheden er for høj på Alpedalsvej og Plovfuren, hvorfor forvaltningen løbende har været i dialog med foreningen. På Alpedalsvej er gennemsnitshastigheden i 2018 målt til 46 km/t, og der er opsat hastighedsbegrænsning på en del af Alpedalsvej i åbent land frem mod Harteværket.

 

Trafikmængder

Figur 5 viser årsdøgntrafikken på udvalgte veje.

 

Årsdøgntrafikken er på ca. 800 køretøjer på Plovfuren. I spidsbelastningstimerne om morgenen og eftermiddagen kører der ca. 120 køretøjer, svarende til 2 biler pr. minut. I 2008 var årsdøgntrafikken ca. 1.000 køretøjer. Der er således sket et mindre fald i trafikmængden. Et tilsvarende fald ses på Alpedalsvej.

 

Trafikken har en tydelig retningsfordeling, hvor størstedelen af trafikken kører mod nord om morgenen og omvendt om eftermiddagen. Tal, der indikerer, at det er bolig-arbejdsstedtrafik, hvor trafik fra Seestområdet kører mod nord om morgenen og hjem om eftermiddagen. I weekenderne er trafikmængden ca. 600 køretøjer.

 

Figur 5. Trafiktal. Årsdøgntrafik – 2017. Trafikmængden på hverdage er på Plovfuren ca. 875 køretøjer.

 

Der er gennemført en nummerskrivningsanalyse i området for at afdække, hvor meget af trafikken, der er lokal trafik og hvor meget, der er gennemkørende trafik.

 

Analysen blev gennemført i perioden mandag, den 14. maj 2018, kl. 14, til fredag, den 18. maj 2018, kl. 10.

 

Nummerplader blev registreret med kamera på Overbyvej, Alpedalsvej og Stadionvej. Det er herved muligt at registrere, hvor mange biler, der kører igennem systemet og i hvilke retninger. Figur 6 og figur 7 viser resultaterne af analysen.

 

Der blev registreret ca. 250 gennemkørende bilture dagligt i hver retning (500 gennemkørende bilture dagligt i alt). Lidt over halvdelen af den daglige trafik er således gennemkørende. Den øvrige trafik er lokal trafik fra boligerne langs Stadionvej, Alpedalsvej, Overbyvej samt sideveje til disse veje.

 

Figur 6. Trafik registreret fra Overbyvej mod enten Stadionvej eller Alpedalsvej (gennemsnit for hverdage).