Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 24. nov 2020 kl. 16:30

Økonomiudvalget

Skype

Referat

Resumé

Kolding Egnsteater fremsender reviderede vedtægter til godkendelse. Vedtægtsændringen indbefatter en udvidelse af Kolding Egnsteaters bestyrelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at vedtægterne indstilles til Byrådets godkendelse

 

at Byrådet udpeger medlemmer til Kolding Egnsteaters bestyrelse.

Beslutning Kulturudvalget den 10-11-2020

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2020

Forslaget indstilles til godkendelses, med den ændring i vedtægtens § 13, at den kunstneriske leder kan afskediges, når mindst 50 pct. af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

 

Det indstilles til godkendelse af følgende udpeges til Kolding Egnsteaters bestyrelse:

 

Merete Due Paarup

Kristina Jørgensen

Eea Vestergaard.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af egnsteateraftalen mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024 blev det aftalt, at teatret udvider sin bestyrelse, således at den består af minimum 9 og højst 11 medlemmer mod tidligere minimum 5 og højst 7 medlemmer. Den udvidede bestyrelse vil rumme politiske, teaterfaglige samt forretningsmæssige kompetencer.

 

Af de tidligere vedtægter fremgik, at 2 medlemmer var udpeget af Byrådet for en 4-årig periode, der følger valgperioden og at de resterende 3-5 medlemmer var selvsupplerende og valgt ved almindelig flertalsbeslutning. I nærværende, reviderede vedtægter er bestyrelsen udvidet med følgende, udpegede medlemmer:

  • 3 medlemmer, der udpeges af Byrådet.
  • 1 medlem, der udpeges af Business Kolding.
  • 1 medlem, der udpeges af Teaterskolen Dorothea og Dronning Dorothea Teatret i fællesskab.


Ovennævnte 5 medlemmer udpeges for en 4-årige periode, som følger Byrådets valgperiode og med tiltrædelse i januar måned. Herudover suppleres bestyrelsen op med 4-6 medlemmer, hvoraf 1-2 medlemmer skal have en teaterfaglig baggrund og/eller indsigt. Medlemmerne indsættes i bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning for en 4-årig periode, der går modsat Byrådets valgperiode, således at medlemmer så vidt muligt overlapper hinanden. Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand 1 gang årligt i januar måned. Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af de hertil berettigede.

 

Byrådet udpeger på Byrådsmødet i november 3 medlemmer til bestyrelsen, som – grundet kommunalvalget i november 2021 – sidder for en 1-årig periode. Efter valget i november 2021 udpeger Byrådet 3 medlemmer, der indsættes for en 4-årig periode med start i januar 2022.


Resumé

Byrådet traf den 28. august 2017 beslutning om at udarbejde ejerstrategier for de selskaber, hvor kommunen har ejerandel.

 

Der foreligger nu et udkast til en ejerstrategi for Kolding Havn. Baggrunden for udkastet er den politiske hensigtserklæring fra den 18. december 2019 om udviklingen af Koldings havneområder.

 

Ejerstrategien suppleres af en samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune. Forarbejderne til samarbejdsaftalen har været drøftet tidligere på året imellem Kolding Kommune og havnen. Det fremlagte forslag er tilrettet iht. de drøftelser, der har været imellem forligskredsen og havnebestyrelsen, de seneste uger. Forslaget til samarbejdsaftale behandles i havnebestyrelsen den 17. november 2020.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at forslag til ejerstrategi for Kolding Havn godkendes,

 

at forslag til samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

Et flertal (udvalget med undtagelse af Elvis Comic) indstiller forslaget til godkendelse.

 

Elvis Comic stemte imod forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2020

Et flertal (udvalget med undtagelse af Elvis Comic) indstiller forslaget til godkendelse, med den justering af ejerstrategien, at der i kompetenceskemaet på side 6, række 8 vedrørende ”forlængelse, ændringer og indgåelse af lejeaftaler i udviklings- og intereseområder (jf. kortbilag)” skrives ind i højre kolonne, at ”byrådet konsulteres forud for en beslutning, jævnfør beskrivelsen i afsnit 6.3 i samarbejdsaftalen”.

 

Imod stemte Elvis Comic.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 28. august 2017 beslutning om at udarbejde ejerstrategier for de selskaber, hvor kommunen har en ejerandel. Denne beslutning gælder derfor også for Kolding Havn, der er en kommunal selvstyrehavn.

 

Grundlaget for ejerstrategien er den politiske hensigtserklæring underskrevet af alle byrådets partier og løsgænger den 18. december 2019. Det er derfor skrevet ind i ejerstrategien, at det er Kolding Kommunes vision, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet. Dele af havneområdet skal udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere erhvervshavn.

 

Formålet med ejerstrategien er at varetage Kolding Kommunes interesse som ejer af havnen. Ejerstrategien har fokus på at sikre de bedst mulige sammenhænge imellem Kolding Havns vision og strategi og Kolding Kommunes visioner, politikker, strategier, planer m.v.

 

Ejerstrategien rummer mål for Kolding Havn under overskrifterne vision, politikker og indsatser; Økonomi; Planlægning og arealdisponering; Infrastruktur og klimatilpasning; Det gode naboskab; Bæredygtighed og grøn omstilling. Derudover indeholder ejerstrategien en kompetenceplan, samt et kortbilag med angivelse af udviklingsområder og interesseområder, der relaterer sig til afsnittet angående planlægning og arealdisponering samt kompetenceplanen.

 

Ejerstrategien forudsætter, at der skal være et godt og konstruktivt samarbejde imellem Kolding Havns ledelse og kommunen. Ejerstrategien suppleres af en samarbejdsaftale, der konkretiserer, hvordan Kolding Havn og Kolding Kommune i fællesskab fører strategien ud i livet og fastsætter rammer for organiseringen af det løbende samarbejde. Forarbejderne til samarbejdsaftalen har været drøftet tidligere på året imellem Kolding Kommune og havnen. Det fremlagte forslag er tilrettet iht. de drøftelser, der har været imellem forligskredsen og havnebestyrelsen, de seneste uger. Forslaget til samarbejdsaftale behandles i havnebestyrelsen den 17. november 2020.

 

Ejerstrategien kan medføre at der skal ske justeringer i Vedtægterne for Kolding Havns bestyrelse. En revision af disse vil derfor ske efter endelig behandling af ejerstrategien og fremlægges som en selvstændig sag.

 

Der har været igangsat en dialogproces om udviklingen af Kolding havneområder, der dog er blevet bremset af bl.a. Covid-19. Dialogen med virksomheder, borgere og andre interessenter skal genoptages med baggrund i ejerstrategien og bidrage til forberedelsen af et fremtidigt beslutningsgrundlag om udviklingen af havneområdet jf. samarbejdsaftalen. Der vil på et kommende møde blive fremlagt en revideret procesplan for udviklingen af havneområdet og en plan for dialogprocessen.

 

Det er tanken, at beslutningsgrundlaget skal danne baggrund for den videre fysiske planlægning (kommuneplantillæg, lokalplan mv.) for de udpegede byudviklingsområder i overensstemmelse med hensigtserklæringen, planstrategien mv.

 

Såfremt Havnebestyrelsen har bemærkninger til samarbejdsaftalen i forbindelse med deres behandling af denne den 17. november 2020, vil disse bemærkninger tilgå inden Byrådets behandling.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kolding Havn har fredag den 20. november 2020 fremsendt deres forslag til tilretninger af samarbejdsaftalen. Der er derfor vedhæftet et nyt bilag til dagsordenspunktet med den tilpassede samarbejdsaftale som erstatning for den tidligere. Den væsentligste tilretning ses i afsnit 6.3 ligesom afsnit 1.10 i det oprindelige udkast fra samarbejdsaftalen er udgået.


Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.