Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 21. jan 2020 kl. 17:00

Multikulturelt forum

Frivillighuset Kolding

Referat

Resumé

På baggrund af et 3 årigt forskningsprojekt ”Thread” på Designskolen i Kolding har projektlederen fremsendt ansøgning om midler til at teste, hvorvidt der efter projektperioden er potentiale for at etablere et bæredygtigt etnisk iværksætterifællesskab.

 

I projektet har der været fokus på at skaffe viden om bedre integration af flygtningekvinder, herunder viden om et overset produkt, Modest Fashion, som er tildækket mode/ærbar beklædning.

 

Projektet er et EU-projekt støttet af Innovationsfonden, hvor fokus har været på at synliggøre flygtningekvindernes håndværks- og entreprenørmæssige kompetencer både for dem selv og ikke mindst for mulige samarbejdspartnere i erhvervslivet. I alt har 15 kvinder deltaget frivilligt i forløbet, hvor de har lært at sy og er blevet undervist i f.eks. materialelære, målsætning for egen produktion og i ”min virksomhed” m.v.

 

Gennemgående i forløbet har der været et tæt samarbejde med Kolding Kommunes Integrationsafdeling. Ydermere har der været et tæt samarbejde med 13 virksomheder i større eller mindre grad, herunder H&M og senest Storm & Marie. Kvinderne har leveret deres produkter til Designskolens Julebazar og til Vielgut Studios pop-up butik i midtbyen. Projektet er afsluttet i 2019.

 

Grobund for et etnisk talentfællesskab?

Solveig Søndergaard, som er den tidligere projektleder, er af Designskolen Kolding og Københavns Universitet, blevet bemyndiget til at videreføre projektet udenfor forskningsregi, således at det kan afprøves, hvorvidt der er grobund for en bæredygtig forretning.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et 3 årigt forskningsprojekt ”Thread” på Designskolen i Kolding har projektlederen fremsendt ansøgning om midler til at teste, hvorvidt der efter projektperioden er potentiale for at etablere et bæredygtigt etnisk iværksætterifællesskab.

 

I projektet har der været fokus på at skaffe viden om bedre integration af flygtningekvinder, herunder viden om et overset produkt, Modest Fashion, som er tildækket mode/ærbar beklædning.

 

Projektet er et EU-projekt støttet af Innovationsfonden, og hvor fokus har været på at synliggøre flygtningekvindernes håndværks- og entreprenørmæssige kompetencer både for dem selv og ikke mindst for mulige samarbejdspartnere i erhvervslivet. I alt har 15 kvinder deltaget frivilligt i forløbet, hvor de har lært at sy og er blevet undervist i f.eks. materialelære, målsætning for egen produktion og i ”min virksomhed” m.v.

 

Gennemgående i forløbet har der været et tæt samarbejde med Kolding Kommunes Integrationsafdeling. Ydermere har der været et tæt samarbejde med 13 virksomheder i større eller mindre grad, herunder H&M og senest Storm & Marie. Kvinderne har leveret deres produkter til Designskolens Julebazar og til Vielgut Studios pop-up butik i midtbyen. Projektet afsluttet i 2019.

 

Grobund for et etnisk talentfællesskab?

Solveig Søndergaard, som er den tidligere projektleder, er af Designskolen Kolding og Københavns Universitet, blevet bemyndiget til at videreføre projektet udenfor forskningsregi, således at det kan afprøves, hvorvidt der er grobund for en bæredygtig forretning.

 

Status i projektet p.t.:

 • Der er afholdt informationsmøde på Designskolen, hvor 25 kvinder deltog og efterfølgende har i alt 25 udtrykt interesse for at indgå, heraf er 10 ikke på forsørgelse.
 • Teknik- og Klimaudvalget besluttede på deres møde den 9 oktober 2019, at SHEworks kommer til at indgå som et cirkulært økonomiinitiativ i hallen på den nye genbrugsplads på Bronzevej, hvilket betyder at SHEworks har lokaler, hvorfra de kan producere i testperioden.
 • Der er planlagt følgende potentielle cases, hvoraf minimum 2 forventes at blive til konkrete bestillingsopgaver:
 1. Produkter til Vielgut Studio til levering i januar og februar 2020
 2. Samarbejde med Dansk Dyneproducent omkring afsætning af overskudsmateriale i form af fyld, hvorefter SHEworks up-cykler og genbruger dette i nye design, der kan sælges online i producenternes webshop
 3. Lokalproduktion for up-cyklings firma, der laver børnetøj og interiør og virksomheden ønsker at out-source deres up-cyklings produktion til SHEworks, der skal sy deres produkter på bestilling
 4. Muleposer, der vil blive indledt dialog med både offentlige og private virksomheder omkring udskiftning af plastikposer med et mere bæredygtigt alternativ.

 

Sideløbende med opkvalificeringen igennem produktion af ovenstående produkter vil kvindernes særlige kompetencer indenfor Modest Fashion blive afdækket i.f.t. at skabe et grundlæggende fundament for et lokalt forankret videnscentrum og produktion af Modest Fashion beklædning.

 

I et menneskeligt perspektiv er det desuden tydeligt, at kvinderne har passion for at sy og komme i beskæftigelse indenfor netop dette felt, hvilket blandt andet viser sig ved, at der 10 kvinder, som ønsker at indgå frivilligt i fællesskabet.

 

Solveig Berg Søndergaard vil på mødet orientere om projektet.


Resumé

Dansk Flygtningehjælp har i mere end 20 år været involveret i at hjælpe flygtninge og andre udlændinge, som ønsker at vende hjem. De har i den periode indsamlet og formidlet viden om dem, der vender hjem – og dem, der beslutter sig for at blive – samt de nødvendige forudsætninger for, at en tilbagevenden bliver en succes.

 

Kolding Kommune har sammen med Haderslev, Skive og Nyborg Kommune søgt og fået tildelt midler hos SIRI ifm. styrkelse af repatrieringsindsatsen. Job- og Integrationschef Bethina Danielsen vil informere nærmere herom.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp har i mere end 20 år været involveret i at hjælpe flygtninge og andre udlændinge, som ønsker at vende hjem. De har i den periode indsamlet og formidlet viden om dem, der vender hjem – og dem, der beslutter sig for at blive – samt de nødvendige forudsætninger for, at en tilbagevenden bliver en succes.

 

Hjemlandsperspektivet er ikke kun relevant i repatrieringssager, men er forbundet med alle aspekter af integrationsarbejdet. De drager derfor stor nytte af at samarbejde på tværs af faglige opdelinger og finder i fællesskab nye måder at hjælpe udlændinge til en bedre tilværelse – enten i Danmark eller i hjemlandet.

 

Der er mange regler og krav i forbindelse med den frivillige hjemvenden, derfor vil Asim Perendija fra Dansk Flygtningehjælpe orientere nærmere herom.

 

Kolding Kommune har sammen med Haderslev, Skive og Nyborg Kommune søgt og fået tildelt midler hos SIRI ifm. styrkelse af repatrieringsindsatsen. Det overordnet formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, videndeling og styrkelse af repatrieringsområdet, som forankres i de 4 deltagende kommuner og kan inspirere og overføres til andre kommuner. Job- og Integrationschef Bethina Danielsen vil informere nærmere herom.


Resumé

Hvert år uddeler Kolding Kommune omkring 7 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven) Pengene er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper.

 

Kolding Kommune er den kommune i landet, som uddeler flest penge til det frivillige sociale arbejde målt per indbygger.

 

På Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet udgør beløbet for 2020 511.000 kr., som er blevet fordelt mellem etniske foreninger og Dansk Flygtningehjælp.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år uddeler Kolding Kommune omkring 7 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven) Pengene er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper.

 

Kolding Kommune er den kommune i landet, som uddeler flest penge til det frivillige sociale arbejde målt per indbygger.

 

På Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet udgør beløbet for 2020 kr. 511.000, som er blevet fordelt mellem etniske foreninger og Dansk Flygtningehjælp. Beløbet er fordelt mellem nedenstående foreninger, som har ansøgt om midler for 2020:

 

 • Bosnisk Kulturcenter
 • Nyd Bare Danmark
 • Radio Hormuud
 • Kurdisk Forening
 • Dansk Flygtningehjælp, Frivilligeafdelingen
 • Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggrupper i Kolding

 

Overordnet set skal de uddelte midler anvendes til aktiviteter og projekter i de frivillige foreninger og organisationer, med henblik på at integration og kendskab til det danske samfund, og hvor der fremadrettet skal være et større fokus på, at flere borgere bliver en del af det danske arbejdsmarked.

 

 

Kriterier for ansøgning af §18 midler

Her er de fælles udmeldte kriterier for støtte til det frivillige sociale:

 • Det er kun foreninger, organisationer eller grupper, der kan søge om tilskud fra puljen.
 • Foreningen/organisationen/gruppen skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger, organisationer eller grupper uden for Kolding Kommune kan kun i særlige tilfælde få støtte.
 • Som hovedregel gives kun tilskud til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
 • Tilskud gives fortrinsvis til aktiviteter eller projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.
 • Som udgangspunkt er tilskuddet etårig, men der kan i særlige tilfælde søges om en flerårig bevilling.

 

Der skal desuden lægges vægt på de strategiske pejlemærker i politikken for integration og international arbejdskraft:

 • Virksomhederne får aktiv hjælp og støtte til at modtage udenlandsk arbejdskraft
 • Internationale studerende får bedre mulighed for bosætning i Kolding Kommune
 • Alle uanset etnisk oprindelse bidrager gennem et aktivt arbejdsliv
 • Det danske sprog er en naturlig del af integrationen og arbejdslivet
 • Uddannelse er vejen til et godt arbejdsliv
 • Aktivt samarbejde med civilsamfundet i Kolding Kommune
 • Borgere med anden etnisk herkomst skal indgå i og bidrage værdifuldt til aktive og meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet i Kolding Kommune.

 

Tildelingen af tilskud efter §18 sker under forudsætning af, at der ikke udøves religiøs

aktivitet.

 

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet.

 

Man skal være opmærksom på at have det seneste regnskab og budget for det kommende år klar til at uploade, inden man går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

 

Formål og baggrund

Formålet med §18-midlerne er at fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde. Kolding Kommune giver §18-tilskud til både at udvikle nye frivillige sociale indsatser, aktiviteter og foreninger, samt til at sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte. Det kan fx være:

 • Forskellige former for rådgivning
 • Selvhjælpsgrupper
 • Sociale caféer og væresteder o.lign.
 • Netværksskabende og sociale aktiviteter for borgere i en udsat position
 • Krisecentre

 

Selve lovgrundlaget for tilskuddet findes i servicelovens §18 og i vejledningen til serviceloven.

 

Her defineres en frivillig social indsats som ”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer”.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for §18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår.


Resumé

I 2020 har man på Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet uddelt kr. 511.000 i §18 midler til frivilligt socialt arbejde. Såfremt der i 2021 er en lignede ramme tilrådighed, har Arbejdsmarkedsudvalget et ønske om, at der i samarbejde med Multikulturelt forum igangsætte en proces, som kan føre til, at der skabes mere synergi og samarbejde på tværs af ansøgerne. Herudover at processen fører til, at der fremadrettet kommer mere fokus på, at få flere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse og/eller uddannelse.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at Multikulturelt forums møde i april måned 2020 bliver en temadrøftelse, som skal føre frem til at skabe større synergi og samarbejde mellem ansøgerne

 

at temadrøftelse desuden tager afsæt i, hvordan der kan skabes større fokus på beskæftigelse og/eller uddannelse og netværksdannelse

 

at Multikulturelt forum drøfter forslaget om at flytte den politiske behandling af ansøgningerne fra 4. kvartal til 3. kvartal.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. december 2019 blev det besluttet at igangsætte en proces, som skal føre frem til, at der bliver skabt større synergi og samarbejde mellem ansøgerne. F.eks. kortlægning af indsatser og aktiviteter, som afholdes i alle foreningerne, og hvor der potentielt kan skabes synergi og samarbejde mellem foreningerne, hvis indsatserne tænkes mere sammen. 

 

Herudover har Arbejdsmarkedsudvalget et ønske om, at indholdet i ansøgningerne for 2021 i højere grad har fokus på at understøtte borgere med anden etnisk baggrund end dansk i at komme i beskæftigelse og/eller uddannelse.

 

Arbejdsmarkedsudvalget vil gerne inddrage Multikulturelt forum i en drøftelse og en proces omkring dette.

 

Desuden ønsker Arbejdsmarkedsudvalget, at Multikulturelt forum drøfter et forslag om at flytte den politiske behandling af §18 midlerne, således at de fremadrettet finder sted i 3. kvartal og ikke i 4. kvartal, som det er i dag. Formålet med at fremrykke den poliske behandling er at give foreningerne bedre mulighed for at planlægge deres arbejde i det kommende år.

 

Multikulturelt forums drøftelser vil efterfølgende blive forelagt for Arbejdsmarkedsudvalget.


Resumé

Med det formål at øge fremmødet i Multikulturelt forum, og dermed holde fast i formålet om at forummet skal fungere som et videns- og sparingsforum for integration, foreslås det at nedenstående emner drøftes på mødet:

 

 • Sammensætningen ift. medlemmerne
 • Emnerne
 • Strukturen for møderne
 • Mødefrekvensen.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til,

 

at Multikulturelt forum kommer med forslag til hvordan fremmødet kan øges

 

at Multikulturelt forum drøfter, hvordan forummet i højere grad kan fungere som videns- og sparringsforum for integration.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med det formål at øge fremmødet i Multikulturelt forum, og dermed holde fast i formålet om at forummet skal fungere som et videns- og sparingsforum for integration, foreslås det at nedenstående emner drøftes på mødet:

 

 • Sammensætningen ift. medlemmerne
 • Emnerne
 • Strukturen for møderne
 • Mødefrekvensen

 

Forretningsordenen for Multikulturelt forum er vedhæftet som bilag.


Resumé

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 21. januar 2020 blive informeret omkring nedenstående:

 

 • Puljeansøgning ”Flere skal med 2”
 • Indsatsen i Skovparken/Munkebo.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til,

 

at Multikulturelt forum drøfter punkterne.

Beslutning Multikulturelt forum den 21-01-2020

Godkendt, med den tilføjelse at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal planlægger, hvordan Multietnisk dag kan blive en del at Kulturnatten 2020.

Sagsfremstilling

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 21. januar 2020 blive informeret omkring nedenstående:

 

 • Puljeansøgning ”Flere skal med 2”
 • Indsatsen i Skovparken/Munkebo

 

Der vil mundtligt blive orienteret omkring ovenstående punkter.