Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 2. sep 2020 kl. 08:15

Lokaldemokratiudvalget

Forsamlingshuset Dannevirke

Referat

Resumé

Temadrøftelsen indledes med en kort præsentation af status for Landsbyfællesskabsplanen for Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.

 

Herefter præsenterer repræsentanter fra Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening og Stenderup Halvøråd de to foreningers aktuelle og kommende initiativer og ønsker til samarbejde med Lokaldemokratiudvalget, Byrådet og de kommunale forvaltninger.

 

Undervejs foretages en kort besigtigelsestur i nærområdet.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen indledes med en kort præsentation af status for Landsbyfællesskabsplanen for Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.

 

Camilla H. Horsted fra Planafdelingen gennemgår den hidtidige proces, indholdet på de afholdte møder, og hvordan lokalrådene og Halvørådet har været involveret undervejs.

 

Der gives efterfølgende et overblik over de resterende faser og tidsplanen herfor.

 

Herefter præsenterer repræsentanter fra Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening og Stenderup Halvøråd de to foreningers aktuelle og kommende initiativer og ønsker til samarbejde med Lokaldemokratiudvalget, Byrådet og de kommunale forvaltninger.

 

Undervejs foretages en kort besigtigelsestur i nærområdet.


Resumé

Rikke Laigaard-Andersen fra Centralforvaltningen, der er borgerrådgiver og ansvarlig for afvikling af valg i Kolding Kommune, giver en redegørelse for valgdeltagelsen i Kolding kommune. På baggrund af redegørelsen drøftes hvilke initiativer, der eventuelt kan igangsættes i Kolding Kommune for at øge valgdeltagelsen.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt med den konklusion, at udvalget arbejder videre med et oplæg til Økonomiudvalget efter en fornyet drøftelse med i Lokaldemokratiudvalget.

Sagsfremstilling

Rikke Laigaard-Andersen fra Centralforvaltningen, der er borgerrådgiver og ansvarlig for afvikling af valg i Kolding Kommune, giver en redegørelse for valgdeltagelsen i Kolding Kommune.

 

Det belyses bl.a., hvordan valgdeltagelsen er i Kolding, herunder f.eks. geografiske forskelle og forskelle mellem aldersgrupper, hvilke tiltag man tidligere har foretaget i Kolding, og erfaringer med at understøtte en øget valgdeltagelse.

 

Med baggrund i oplægget tages en drøftelse af, hvilke initiativer, der eventuelt kan igangsættes i Kolding Kommune for at øge valgdeltagelsen ved det kommende kommunalvalg.


Resumé

Medlem af Lokaldemokratiudvalget Merete Due Paarup (B) har anmodet om at få et punkt optaget på Lokaldemokratiudvalgets dagsorden.

 

Punktet omhandler et forslag om, at der som pilotprojekt afholdes en nytårskur mellem Byråd, centerbyer, landsbyer og bydele samt alle øvrige bestyrelser, råd og fora.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det af Merete Due Paarup (B) fremsatte forslag drøftes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt med aftale om, at forvaltningen kommer tilbage til udvalget med et oplæg.

Sagsfremstilling

Medlem af Lokaldemokratiudvalget Merete Due Paarup (B) har anmodet om at få følgende punkt optaget på Lokaldemokratiudvalgets dagsorden.

 

”På byrådsseminar omkring fremtidens byrådsarbejde og demokratiets rolle havde vi kommunaldirektøren fra Skanderborg som oplægsholder. Her fortalte hun om deres årlige arrangement, hvor alle bestyrelser, råd og fora blev inviteret til den årlige nytårskur, hvor de både blev orienteret omkring kommunale strategier, status og slagplaner - så de også aktivt kan være med til at arbejde for dem + komme i dialog med politikere og fagfolk. 

 

Det vil jeg gerne foreslå, at vi gør i Kolding til næste år som et pilotprojekt i Lokaldemokratiudvalgets sidste år i denne periode -under hensyntagen til COVID-19 mm.”


Resumé

Der skal godkendes en mødeplan for Lokaldemokratiudvalget for 2021.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at mødeplan 2021 godkendes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan, der som udgangspunkt fastlægger møderne i Lokaldemokratiudvalget til 1. onsdag i måneden i tidsrummet kl. 8.15-11.15. Tidsrummet er inkl. eventuel tid til hjemtransport for de møder, der ikke holdes på Nytorv.

 

Møderne afholdes enten på By- og Udviklingsforvaltningen, i bydele, landsbyerne eller centerbyerne.

 

Mødedatoer og –tider er koordineret med den øvrige mødeaktivitet for Byrådets medlemmer.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Lokaldemokratiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

  • Ingen.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 02-09-2020

Godkendt.