Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 23. maj 2016 kl. 13:00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Mødelokale 2.1, 2. sal

Referat

Resumé

Det fremgår af den af Byrådet vedtagne budgetprocedure 2017 – 2020, at udvalgene allerede i det tekniske budgetbidrag skal indarbejde en generel reduktion på 0,6 %, der alene vedrører serviceudgifter. Udvalget skal vedtage det tekniske budgetbidrag inkl. reduktion på 0,6 % senest den 6. juni 2016.

Det fremgår ligeledes af budgetproceduren, at konsekvenser af f.eks. regeringsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet først vil kunne indarbejdes senere. Med baggrund heri får udvalgene mulighed for senest den 18. august 2016 at fremsende redegørelse for ændrede forudsætninger set i forhold til det i juni fremsendte budgetbidrag. Udkast til redegørelse forventes at blive forelagt udvalget på mødet den 8. august 2016.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 9/5, 23/5 og 1/6 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget udvælger, hvilke forslag der skal udmønte reduktionen på 0,6 % i det tekniske budgetforslag for hhv. Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender ændring af reduktionen under Børnepasningspolitik, forslag c, til 85.000 kr. og

at udvalget træffer principbeslutning om, hvilke forslag der skal udmønte den resterende del af reduktionen på 0,6 % i det tekniske budgetforslag for hhv. Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik. Efter reduktionsforslagene har været drøftet i Forvaltningsudvalget 24. maj 2016 beslutter udvalget på møde den 1. juni 2016 den endelige udmøntning af reduktionen.

Sagsfremstilling

Reduktionen på 0,6 % af budgetrammerne for serviceudgifter udgør for Børnepasningspolitik 2,540 mio. kr. og for Uddannelsespolitik 5,487 mio. kr.

Efter indarbejdelse af reduktionen udgør de samlede budgetrammer under Børne- og Uddannelsesudvalgets forretningsområde følgende:

Nettodrift
2017
2018
2019
2020
- 1.000 kr. -
Børnepasningspolitik – serviceudgifter
425.553
424.791
424.677
424.680
Uddannelsespolitik – serviceudgifter
919.588
916.185
916.178
916.175
Uddannelsespolitik – overførsler
5.719
5.719
5.719
5.719

Børnepasningspolitik – mulige forslag til udmøntning af 0,6 % reduktion
Der er i efterfølgende skema oplistet en række mulige forslag til udmøntning af reduktionen på 0,6 %. Der skal i alt reduceres med 3,387 mio. kr. for at opnå besparelsen på 0,6 % (= 2,540 mio. kr.), idet 25 % af reduktionen er forældrebetaling, som mistes. Den samlede sum af forslagene overstiger den pålagte (brutto) besparelse, idet det er hensigten, at udvalget skal udvælge de forslag til besparelser, som udvalget kan tilslutte sig. Oplistningen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering.

Forslag nr.
Forslag
Reduktion
kr.
Note
a.
Nedlæggelse af gæstefunktion i Lunderskov
760.000
a
b.
Fjernelse af gratis bleer i daginstitutionerne
568.000
b
c.
Reduktion af tildeling af materialer til specialbørn i daginstitutioner
1.148.000
c
d.
Én ekstra lukkeuge i sommerferien
684.000
d
e.
Nedlæggelse af Skatkammeret
592.000
e
f.
Nedlæggelse af én støttepædagogstilling
448.000
f
g.
Reduktion af tilskud til ressourcepædagoger
448.000
g
h.
Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling
417.000
h
i.
Rammebesparelse på centrale og decentrale konti for børnerelaterede driftsudgifter
xxx.xxx
i

Note a
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at gæstefunktionen i Engsøens Børnehus nedlægges. Når den faste dagplejer er fraværende på grund af ferie, sygdom m.m. sker gæstepasningen ved en anden dagplejer i Lunderskov.

Note b
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der ikke længere leveres gratis bleer til børnene, mens de er i vuggestuen. Fremover skal forældrene selv medbringe bleer. Der er ikke gratis bleer i Kolding Kommunes Dagpleje.

Note c
I dag får specialbørn 3 gange så meget til materialer m.v. som almenbørn. Forslaget vil reducere tildelingen til specialbørn til 2 gange så meget som til almenbørn. Forslaget berører ikke handicappede børn, som gives dagtilbud efter Serviceloven (Løvetand).

Note d
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at daginstitutionerne lukker en ekstra uge i sommerferien, idet der dog altid er en institution åben i hver skoledistrikt, hvor distriktets børn kan blive passet (behovspasning). Der er i øjeblikket to uger ferielukket med behovspasning.
 
Note e
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at Skatkammeret lukkes. Lønnen til de to deltidsmedarbejdere, som er ansat i Skatkammeret finansieres af Børneområdet.
 
Note f
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der reduceres med en støttepædagogstilling i støttekorpset. Herefter er der 18 fuldtidsstillinger i støttekorpset. Reduktionen svarer til 5,3 %.
 
Note g
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at et antal timer tildelt institutioner som tilskud til ansættelse af ressourcepædagoger ikke længere gives. Reduktionen svarer til 20 %.
 
Note h
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der reduceres med en dagplejekonsulentstilling i Dagplejen. Herefter er der 18 fuldtidsstillinger i Dagplejen. Reduktionen svarer til 5,3 %

Note i
Rammebesparelsen skal ses i lyset af, at ikke alle besparelsesforslag i kataloget kan få fuld effekt i 2017. Besparelsesforslag, der indebærer nedlæggelse af pædagogstillinger, kan i gennemsnit først få effekt fra 1. marts 2017 på grund af opsigelsesvarsler. Rammebesparelsen gælder alene i 2017, da der er fuld effekt fra og med 2018.
 
Uddannelsespolitik – mulige forslag til udmøntning af 0,6 % reduktion
Der er i efterfølgende skema oplistet en række mulige forslag til udmøntning af reduktionen på 0,6 % (= 5,487 mio. kr.). Den samlede sum af forslagene overstiger den pålagte besparelse, idet det er hensigten, at udvalget skal udvælge de forslag til besparelser, som udvalget kan tilslutte sig. Oplistningen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering.

Forslag nr.
Forslag
Reduktion
kr.
Note
a.
Lukning af Sdr. Bjert Centralskoles afd. i Sdr. Stenderup
3.209.000
a
b.
Takstnedsættelse på danskuddannelse
479.000
b
c.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 10 %
896.000
c
d.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 20 %
1.792.000
d
e.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 30 %
2.688.000
e
f.
Reduktion i antallet af støttetimer på 10 %
406.000
f
g.
Reduktion i antallet af støttetimer på 20 %
812.000
g
h.
Reduktion i antallet af støttetimer på 30 %
1.218.000
h
i.
Nedlæggelse af skoletjenesten på Koldinghus
275.000
i
j.
Rammebesparelse på Ungdomsskolen
300.000
j
k.
Ekstra lukkeuge på specialcentre i sommerferien
623.000
k
l.
Nedlæggelse af AKT-klassen
1.000.000
l
m.
Nednormering af førskoletilbuddet
150.000
m
n.
Reduktion af elevrelaterede tildelinger på specialundervisningsområdet
200.000
n
o.
Rammebesparelse på centrale og decentrale konti for elevrelaterede driftsudgifter
xxx.xxx
o

Note a
Udmøntning af reduktionen vil ikke medføre sociale, pædagogiske eller faglige forringelser. Børnene vil få længere til skole.
 
Note b
Der er tale om driftseffektiviseringer på danskuddannelserne. Disse har ingen indflydelse på serviceniveauet.
 
Note c
Udmøntning af reduktionen vil medføre en øget arbejdsbelastning af det pædagogiske personale på skolerne.

Note d
Udmøntning af reduktionen vil medføre en øget arbejdsbelastning af det pædagogiske personale på skolerne. Arbejdsbelastningen forstærkes, jo større reduktionen er.

Note e
Udmøntning af reduktionen vil medføre en øget arbejdsbelastning af det pædagogiske personale på skolerne. Arbejdsbelastningen forstærkes, jo større reduktionen er.

Note f
Udmøntning af reduktionen vil forringe mulighederne for at hjælpe børn i vanskeligheder.

Note g
Udmøntning af reduktionen vil nedsætte mulighederne for at hjælpe børn i vanskeligheder. Mulighederne forringes, jo større reduktionen er.

Note h
Udmøntning af reduktionen vil nedsætte mulighederne for at hjælpe børn i vanskeligheder. Mulighederne forringes, jo større reduktionen er.

Note i
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at formidlingen i forhold til historie og byhistorie forringes for alle kommunens skoleelever.

Note j
Udmøntningen af reduktionen vil have den konsekvens, at Ungdomsskolens aktivitetsniveau reduceres. Reduktionen svarer til 1,3 % af Ungdomsskolens budget.

Note k
Specialcenter Brændkjær og Specialcenter Vonsild indgår ikke i reduktionen – dvs. disse har fortsat 1 lukkeuge i sommerferieperioden.
Forslaget omfatter en udvidelse af antallet af lukkeuger i sommerferieperioden fra 1 til 2 uger for specialcentrene Bramdrup, Ådalsskolen, Marielundskolen og Karen Blixen Skolen, med undtagelse af specialcentrene Brændkjær og Vonsild. Lukkeugen er i 2016 placeret i uge 28.
Det er primært de udviklingshæmmede elever, der anvender tilbuddet om pasning i sommerferieperioden. Belægningsgraden på de øvrige områder er lav.
Forslaget indebærer, at der holdes åben i de 2 første uger af sommerferien, som følges af 2 lukkeuger, hvorefter der igen holdes åben de 2 sidste uger af sommerferien.

Note l
AKT-klassen er jf. Styrelsesvedtægten placeret ved Specialcenter Rådhusskolen, men da der ikke visiteres til tilbuddet anbefales det, at tilbuddet nedlægges. Elever fra AKT-klassen, som fortsat er på Rådhusskolen, og som har behov for et tilbud for elever i socio-emotionelle vanskeligheder skal indarbejdes i forbindelse med kommende visiteringer.

Note m
Førskoletilbuddet er p.t. ikke normeringsstyret, hvilket indføres såfremt dette forslag vedtages. Normeringen vil herefter svare til, hvad børn i specialgrupperne på børneområdet tildeles.

Note n
Udmøntning af reduktionen har den konsekvens, at de elevrelaterede tildelinger til specialundervisningselever, inkl. fritidsområdet, reduceres med 10 %.

Note o
Rammebesparelsen skal ses i lyset af, at ikke alle besparelsesforslag i kataloget kan få fuld effekt i 2017. Besparelsesforslag, der indebærer nedlæggelse af pædagogstillinger kan først få effekt fra 1. marts 2017 på grund af opsigelsesvarsler, ligesom besparelser, der indebærer nedlæggelse af lærerstillinger først kan få effekt fra 1. august 2017 på grund af skoleårets planlægning. Rammebesparelsen gælder alene i 2017, da der er fuld effekt fra og med 2018.

Det tekniske budgetforslag rummer ud over serviceudgifter også anlæg.
Reduktionen på 0,6 % af budgetrammerne vedrører ikke anlæg, men alene serviceudgifter.

Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2010 – 2020. Af de igangværende indsatser bidrager Børnepasningspolitik med 120.350 kr. og Uddannelsespolitik med 542.890 i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 vedr. effektivisering i forbindelse med energihandleplan. Beløbene indarbejdes i de eksisterende rammer.

Investeringsoversigten udarbejdes med udgangspunkt i budget 2016 og indeholder alene ændringer af teknisk karakter. Investeringsoversigten behandles alene af Økonomiudvalget.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børnepasningspolitik

I nedenstående skema er oplistet forslag til mulige reduktioner fra udvalgets møde 9. maj 2016, reduktionsforslag vedr. 0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser samt yderligere relevante forslag til reduktioner.

Forslagene b, c og h blev vedtaget på udvalgets møde 9. maj 2016 og er i nedenstående skema markeret med *. Nye forslag er i nedenstående skema markeret med **.

Efter udvalgets møde 9. maj 2016 er forvaltningen blevet opmærksom på en fejl i forslag c, under Børnepasningspolitik, hvor den mulige reduktion skulle have været 85.000 kr. og ikke 1.148.000 kr., hvorfor besparelsen besluttet i medfør af forslag c, derfor alene udgør 85.000 kr.

Når henses til korrektionen af forslag c, mangler der således udmøntning af en reduktion på 2,386 mio. kr. i 2017 og 2,317 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

Forslag nr.
Forslag
Reduktion
kr.
Note
a.
Nedlæggelse af gæstefunktion i Lunderskov
760.000
a
*b.
Fjernelse af gratis bleer i daginstitutionerne
568.000
b
*c.
Reduktion af tildeling af materialer til specialbørn i daginstitutioner
85.000
c
d.
Én ekstra lukkeuge i sommerferien
684.000
d
e.
Nedlæggelse af Skatkammeret
592.000
e
f.
Nedlæggelse af én støttepædagogstilling
448.000
f
g.
Reduktion af tilskud til ressourcepædagoger
448.000
g
*h.
Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling
417.000
h
i.
Rammebesparelse på centrale og decentrale konti for børnerelaterede driftsudgifter
xxx.xxx
i
**j.
0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser
711.000
j
**k.
Besparelse på ledelsesstrukturen på Børneområdet
600.000
k
**l.
Besparelse på 3 specialpladser i specialgrupperne
450.000
l
**m.
Reduktion af grundnormeringen i daginstitutioner med 1 %
1.375.000
m
**n.
Forøgelse af belægningsgraden i dagplejen med 1 %
760.000
n

Forvaltningen har desuden udarbejdet uddybende bemærkninger til flere af noterne:
 
Note a - inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at gæstefunktionen i Engsøens Børnehus nedlægges. Når den faste dagplejer er fraværende på grund af ferie, sygdom m.m. sker gæstepasningen ved en anden dagplejer i Lunderskov.

Forslaget skal ses med baggrund i det faldende børnetal, hvilket har betydet reduktion af antallet af dagplejere. En økonomisk set rentabel gæstefunktion forudsætter et vist antal dagplejere med et heraf afledt løbende antal børn med behov for gæstepasning, ellers har gæstefunktionen for få børn i forhold til de to medarbejdere, som er ansat i funktionen. Antallet af dagplejere i Lunderskov er for lille til fortsat at kunne holde gæstefunktionen i rentabel drift.

Note b – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der ikke længere leveres gratis bleer til børnene, mens de er i vuggestuen. Fremover skal forældrene selv medbringe bleer. Der er ikke gratis bleer i Kolding Kommunes Dagpleje.

Note c – ingen ændringer
I dag får specialbørn 3 gange så meget til materialer m.v. som almenbørn. Forslaget vil reducere tildelingen til specialbørn til 2 gange så meget som til almenbørn. Forslaget berører ikke handicappede børn, som gives dagtilbud efter Serviceloven (Løvetand).

Note d – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at daginstitutionerne lukker en ekstra uge i sommerferien, idet der dog altid er en institution åben i hver skoledistrikt, hvor distriktets børn kan blive passet (behovspasning). Der er i øjeblikket to uger ferielukket med behovspasning.
 
Note e – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at Skatkammeret lukkes. Lønnen til de to deltidsmedarbejdere, som er ansat i Skatkammeret finansieres af Børneområdet.

Note f – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der reduceres med en støttepædagogstilling i støttekorpset. Herefter er der 18 fuldtidsstillinger i støttekorpset. Reduktionen svarer til 5,3 %. Reduktionen skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal.

Note g – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at et antal timer tildelt institutioner som tilskud til ansættelse af ressourcepædagoger ikke længere gives. Reduktionen svarer til 20 %. Institutioner beliggende i områder, hvor børnesammensætningen medfører størst behov for ekstraressourcer, vil fortsat få tildelingen.

Note h – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at der reduceres med en dagplejekonsulentstilling i Dagplejen. Herefter er der 18 fuldtidsstillinger i Dagplejen. Reduktionen svarer til 5,3 %. Reduktionen skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal.

Note i – ingen ændringer
Rammebesparelsen skal ses i lyset af, at ikke alle besparelsesforslag i kataloget kan få fuld effekt i 2017. Besparelsesforslag, der indebærer nedlæggelse af pædagogstillinger, kan først få effekt fra 1. marts 2017 på grund af opsigelsesvarsler. Rammebesparelsen gælder alene i 2017, da forslaget har fuld effekt fra og med 2018.

Note j – nyt forslag
Forslaget indebærer, at varekøb og tjenesteydelser med og uden moms ikke fremskrives fra 2016 prisniveau til 2017 prisniveau. Det vil sige, at forbrugsmuligheden på disse konti reelt reduceres med ca. 2,0 % jf. KL’s PL-skøn.

Note k – nyt forslag
Forslaget indebærer en tilretning af ledelsesstrukturen efter principperne nedenfor. Det betyder en reduktion af 10 mellemlederfunktioner, hvilket bevirker en besparelse af de tilknyttede løndele. Institutionerne tildeles løn til lederstillinger ud fra et princip om, at mellemledere også har ”børnetimer”. En reduktion af en mellemlederstilling svarer derfor ikke til en fuld stilling.

 
Små institutioner
 
(Firkløveret, Sønderled, Troldblomst, Trekløveren, Fristedet, Gl. Kongevej, Højvang, Taps Børnehave, Sdr. Bjert Menighedsbørnehave, Troldebo og Vamdrup Børnehave).

De mindste af de små institutioner (op til ca. 45 børn) fratages souscheffunktionen. Ledelsesmæssig sparring foregår i netværk og sammen med forvaltningen. Ved lederens fravær overgår ledelsen efter nærmere aftale til naboinstitutionen eller til en ledelsesperson på forvaltningen. Til varetagelse af den umiddelbare koordinering forbundet hermed pålægges en pædagog en koordinatoropgave. Selvejende institutioner tildeles midler efter samme model, men fastlægger på grund af ejerforholdene naturligvis selv deres ledelsesorganisering.
 
 
 
Øvrige små institutioner med op til to matrikler har maksimalt 2 ledelsespersoner: Leder og souschef.
 
 
 
Mellemstore institutioner
 
(Ådalen, Børnehuset Søbo, Palmeallé, Strandhuse, Skovbrynet, Regnbuen, Kernehuset, Børnehuset Hejls, Kastaniegården og Tusindfryd).

Mellemstore institutioner med op til to matrikler har maksimalt 2 ledelsespersoner: Leder og souschef.
 
 
 
Store institutioner
 
(Kildemosen, Tved, Børnehuset Engsøen, Agtrupvej/Brunebjerg, Børnehusene i Vonsild, Mariekjær, Løvetand, Over Vejen, Drejens, Børnehuset v. Åen, Midtbyens Børnehus, Pinjevejens Børnehus, Vester Nebel, Petersbjerggård, Kongeåen, Nordstjernen og Under Egen).

Store institutioner på én matrikel og med op til 200 vægtede børneenheder har maksimalt 2 ledelsespersoner: Leder og souschef.

Store institutioner på én matrikel og med mere end 200 vægtede børneenheder har maksimalt 3 ledelsespersoner: Leder, souschef og afd.leder.

Store institutioner på to matrikler har maksimalt 3 ledelsespersoner: Leder, souschef og afd.leder.

Store institutioner på tre – fire matrikler har maksimalt 4 ledelsespersoner: Leder, souschef og afd.ledere.

Note l – nyt forslag
Der reduceres i antallet af specialpladser i specialgrupperne. Forslaget skal ses i sammenhæng med det faldende børnetal.

Note m – nyt forslag
Forslaget vedrører en generel nednormering af pædagogisk personale i daginstitutionerne (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner). Dvs. færre voksne pr. barn. Forslagets udmøntning kan effektueres som reduktion af timer til uddannet eller ikke-uddannet personale – afhængigt af den konkrete situation i daginstitutionen (de decentrale enheder har lønsumstyring).

Note n – nyt forslag
Forslaget vedrører en generel nednormering af pædagogisk personale i dagplejen til en belægningsgrad på 3,20. I gennemsnit er belægningsgraden for en dagplejer, som kan passe 4 børn p.t. 3,16. Det forhold, at belægningsgraden er mindre end 4 skyldes:
  1. Dagplejeren har krav på afvikling af ferie og frihed
  2. Der opstår andet fravær blandt dagplejerne i form af sygdom, barsel, efteruddannelse m.v.
  3. Kapaciteten er ikke udnyttet 100 %,
    1. dels fordi forældrene har mulighed for at skifte plads, søge dispensation for udmeldelse, søge orlov – herved skabes tomme pladser i en periode, som ikke fyldes op med det samme,
    2. dels fordi der er sikret et mindre antal tomme pladser, således at forældrene har noget at booke, og således at forvaltningen har plads til opprioriterede børn ikke for langt fra bopælen.

Uddannelsespolitik

I efterfølgende skema er oplistet forslag til mulige reduktioner fra udvalgets møde 9. maj 2016, reduktionsforslag vedr. 0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser samt yderligere relevante forslag til reduktioner.

Forslagene b, k og l blev vedtaget på udvalgets møde 9. maj 2016 og er i nedenstående skema markeret med *. Nye forslag er i nedenstående skema markeret med **.

Der mangler således udmøntning af en reduktion på 3,968 mio. kr. i 2017 og 3,385 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

Forslag nr.
Forslag
Reduktion
kr.
Note
a.
Lukning af Sdr. Bjert Centralskoles afd. i Sdr. Stenderup
3.209.000
a
*b.
Takstnedsættelse på danskuddannelse
479.000
b
c.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 10 %
896.000
c
d.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 20 %
1.792.000
d
e.
Reduktion i antallet af inklusionspædagoger på 30 %
2.688.000
e
f.
Reduktion i antallet af støttetimer på 10 %
406.000
f
g.
Reduktion i antallet af støttetimer på 20 %
812.000
g
h.
Reduktion i antallet af støttetimer på 30 %
1.218.000
h
i.
Nedlæggelse af skoletjenesten på Koldinghus
275.000
i
j.
Rammebesparelse på Ungdomsskolen
300.000
j
*k.
Ekstra lukkeuge på specialcentre i sommerferien
623.000
k
*l.
Nedlæggelse af AKT-klassen
1.000.000
l
m.
Nednormering af førskoletilbuddet
150.000
m
n.
Reduktion af elevrelaterede tildelinger på specialundervisningsområdet
200.000
n
o.
Rammebesparelse på centrale og decentrale konti for elevrelaterede driftsudgifter
xxx.xxx
o
**p.
0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser
1.990.000
p
**q.
Forøgelse af lærernes undervisningsnorm med 1 time
500.000
q
**r.
Reduktion af timetildelingen på skolerne med 1 %
2.880.000
r
**s.
Rammereduktion på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
500.000
s

Note a – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil ikke medføre sociale, pædagogiske eller faglige forringelser, men børnene vil få længere til skole. Der er kun mindre afledte udgifter forbundet hermed, idet eleverne fra Sdr. Stenderup kan optages i eksisterende klasser.
 
Note b – ingen ændringer
Der er tale om driftseffektiviseringer på danskuddannelserne. Disse har ingen indflydelse på serviceniveauet.

Noterne c, d og e – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil medføre en øget arbejdsbelastning af det pædagogiske personale på skolerne. Arbejdsbelastningen forstærkes, jo større reduktionen er. Inklusionspædagoger er en bevilling, der ligger ud over den almindelige driftstildeling. Ambitionen er at styrke almenfællesskaberne for at lette presset på de specialiserede tilbud.

Noterne f, g og h – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil nedsætte mulighederne for støtte til børn i vanskeligheder. Mulighederne forringes, jo større reduktionen er. Bevillingen til støttetimer anvendes til enkeltbørn i særlige vanskeligheder, hvad enten der er tale om praktisk medhjælp, som følge af midlertidige eller permanente fysiske skavanker, adfærdsmæssige udfordringer eller forhold, der handler om trivsel og læring. Tildelingen ligger ud over den almindelige driftstildeling, som omfatter bl.a. AKT og supplerende undervisning.

Note i – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at formidlingen i forhold til historie og byhistorie forringes for alle kommunens skoleelever.

Note j – ingen ændringer
Udmøntningen af reduktionen vil have den konsekvens, at Ungdomsskolens aktivitetsniveau reduceres. Reduktionen svarer til 1,3 % af Ungdomsskolens budget.

Note k – ingen ændringer
Specialcenter Brændkjær og Specialcenter Vonsild indgår ikke i reduktionen – dvs. disse har fortsat 1 lukkeuge i sommerferieperioden.
Forslaget omfatter en udvidelse af antallet af lukkeuger i sommerferieperioden fra 1 til 2 uger for specialcentrene Bramdrup, Ådalsskolen, Marielundskolen og Karen Blixen Skolen, med undtagelse af specialcentrene Brændkjær og Vonsild. Lukkeugen er i 2016 placeret i uge 28. Det er primært de udviklingshæmmede elever, der anvender tilbuddet om pasning i sommerferieperioden. Belægningsgraden på de øvrige områder er lav. Forslaget indebærer, at der holdes åben i de 2 første uger af sommerferien, som følges af 2 lukkeuger, hvorefter der igen holdes åben de 2 sidste uger af sommerferien.

Note l – ingen ændringer
AKT-klassen er jf. Styrelsesvedtægten placeret ved Specialcenter Rådhusskolen, men da der ikke visiteres til tilbuddet anbefales det, at tilbuddet nedlægges. Elever fra AKT-klassen, som fortsat er på Rådhusskolen, og som har behov for et tilbud for elever i socio-emotionelle vanskeligheder skal indarbejdes i forbindelse med kommende visiteringer.

Note m – ingen ændringer
Førskoletilbuddet på Rådhusskolen er p.t. ikke normeringsstyret, hvilket indføres såfremt dette forslag vedtages. Normeringen vil herefter svare til, hvad børn i specialgrupperne på børneområdet tildeles.

Note n – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen har den konsekvens, at de elevrelaterede tildelinger til specialundervisningselever, inkl. fritidsområdet, reduceres med 10 %.

Note o – ingen ændringer
Rammebesparelsen skal ses i lyset af, at ikke alle besparelsesforslag i kataloget kan få fuld effekt i 2017. Besparelsesforslag, der indebærer nedlæggelse af pædagogstillinger kan først få effekt fra 1. marts 2017 på grund af opsigelsesvarsler, ligesom besparelser, der indebærer nedlæggelse af lærerstillinger først kan få effekt fra 1. august 2017 på grund af skoleårets planlægning. Rammebesparelsen gælder alene i 2017, da der er fuld effekt fra og med 2018.

Note p – nyt forslag
Forslaget indebærer, at varekøb og tjenesteydelser med og uden moms ikke fremskrives fra 2016 prisniveau til 2017 prisniveau. Det vil sige, at forbrugsmuligheden på disse konti reelt reduceres med ca. 2,0 % jf KL’s PL-skøn.

Note q – nyt forslag
I forbindelse med budgetforlig 2016 blev givet en bevilling på 5 mio. kr. (helårsvirkning) til at nedsætte lærernes undervisningsnorm. Bevillingen blev konkret udmøntet ved en reduktion af undervisningsnormen fra 730 timer til 720 timer årligt. Ved at sætte normen op med en time til 721 timer, kan der spares 500.000 kr. årligt.

Note r – nyt forslag
Tildeling af lærertimer (ekskl. understøttende undervisning) er ca. 610 fuldtidsstillinger. 1 % heraf svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger. Besparelsen kan udmøntes enten ved at reducere i antallet af undervisningstimer eller ved at reducere i lærernes øvrige opgaver (uddannelse, læringscenter og klasse-/kontaktlærertimer) eller en kombination af disse.

Note s – nyt forslag
Forslaget indeholder en reduktion i antallet af vejledningstimer på skoler og ungdomsuddannelsessteder samt projekter på UU’s område.

Omprioriteringsbidrag
Børnepasningspolitiks andel af omprioriteringsbidraget udgør 4,233 mio. kr., mens andelen for Uddannelsespolitik udgør 9,144 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområderne.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2016

Børnepasningspolitik: Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall) stemte for reduktionsforslagene b, c, h svarende til 2.064.000,- kr. i 2017 og 2.133.000,- kr. fra 2018.
 
Et mindretal (Benny Dall) stemte imod.
 
Uddannelsespolitik: Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall) stemte for reduktionsforslagene b, k, l svarende til 1.519.000,- kr. i 2017 og 2.102.000,- kr. fra 2018.
 
Et mindretal (Benny Dall) stemte imod. 
 
Sagen genoptages på udvalgets møde den 23. maj 2016. Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges endvidere til dette møde at udarbejde reduktionsforslag vedr. 0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser, samt yderligere relevante forslag til reduktioner.
 
Benny Dall kom med følgende udtalelse: ”Enhedslisten er modstander af tekniske reduktioner i budgettet, ligesom vi har foreslået effektiviseringsmålene sat ned til det halve. Det var baggrunden for, at Enhedslisten stemte imod den vedtagne budgetprocedure. Enhedslisten ønsker derfor ikke at indgå i prioriteringer, der indgår i proceduren”.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 23-05-2016

 
Udvalget traf følgende principbeslutning omkring udmøntning af 0,6 % reduktionen, idet endelig afgørelse træffes på udvalgets møde 1. juni 2016:

Børnepasningspolitik: Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall) stemte for reduktionsforslagene f, j, k og l og reduktionen jf. forslag i (som alene er gældende for 2017) til 319.000,- kr., samt en rammebesparelse på 108.000 på den samlede ramme for børnepasningspolitik.

Et mindretal (Benny Dall) stemte imod.

Uddannelsespolitik: Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall) stemte for reduktionsforslag p, reduktionen jf. forslag o (som alene er gældende for 2017) til 500.000,- kr., samt en rammebesparelse på 1.395.000,- kr. på den samlede ramme for uddannelsespolitik.
 
Et mindretal (Benny Dall) stemte imod.
 
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede at pålægge forvaltningen at iværksætte en evaluering vedr. tilmelding og driftsøkonomi i forbindelse med Børneuniverset i Sdr. Stenderup første halvår 2018 og sådan, at Børne- og Uddannelsesudvalget på baggrund af evalueringen kan indstille det igangværende forsøgs fremtid til Byrådets beslutning.