Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 6. jun 2019 kl. 13:30

Handicaprådet

Bo- og Levestedet Horskær, Pottehusvej 7<br>6580 Vamdrup

Referat

Resumé

Handicaprådet har ønsket rundvisning på og orientering om Bo- og Levestedet Horskær i Vamdrup.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket at besøge Bo-og Levestedet Horskær i Vamdrup. Rådets møde starter derfor med rundvisning på Horskær fra kl. 13.30 til ca. kl. 14.15.


Resumé

Handicaprådet har ønsket en orientering om projekt Ligevægt.

 

Udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson deltager i mødet fra kl. 13.30 – 14.00, med henblik på at give rådet orientering om projektet.

Tilføjelse til resumé

Udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson deltager i mødet den 6. juni, fra kl. 14.15 – 14.45.

Sagen behandles i

Handicaprådet

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 09-05-2019

Punktet udsættes til mødet den 6. juni 2019, pga. afbud fra Ditte Priebe.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Rådet ønsker en opfølgning, når der er gennemført flere hold ved årets udgang.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 22. februar 2017, hvorvidt der i Kolding Kommune eksisterer tilstrækkelige tilbud til borgere med overvægt, herunder mennesker med spiseforstyrrelse, som ikke diagnosticeres. Det blev besluttet, at tilgangen i eksisterende tilbud skal revideres, og at der skal foreligge forslag til nye tilbud/indsatser med henblik på at få knækket kurven med overvægt.
 

På den baggrund har forvaltningen gennemført en designproces for bedre at forstå, hvordan vi kan udvikle indsatser rettet mod overvægt, som er effektfulde og meningsfulde for borgerne. Samtidig er der gennemført en grundig undersøgelse af den førende forskning indenfor området. Med afsæt i den indsamlede viden er der blevet udviklet et nyt tilbud til mennesker med overvægt, som også inkluderer et tilbud til mennesker med spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder, på dansk kaldet tvangsoverspisning) af let til moderat grad. Det er blevet til tilbuddet ”Ligevægt”. ”Ligevægt” tager afsæt i borgerens centrum og det nye indhold i sundhedsbegrebet i Kolding Kommune.

 

I tilbuddet ”Ligevægt” er indsatsen baseret på, at et ensidigt fokus på vægttab i sig selv ikke nødvendigvis er løsningen hos borgere, som ikke har yderligere komplikationer i forbindelse med deres overvægt – tværtimod er der bedre resultater forbundet med at øge aktivitetsniveauet hos borgere med overvægt, snarere end at fokusere ensidigt på vægt. Dertil kommer, at overvægt handler om langt mere end blot indtag og (manglende) forbrænding af kalorier. Fysiologiske, hormonelle, og ernæringsmæssige faktorer spiller en stor rolle, og især psykologiske, sociale og samfundsmæssige mekanismer menes at være centrale for, hvorvidt man har et grundlæggende positivt billede af sig selv, trives i sin krop og oplever at kunne fungere godt i sin dagligdag med andre. Derfor er sigtet med det nye tilbud til mennesker med overvægt at øge deltagernes fysiske, sociale og mentale aktivitetsniveau, og at styrke deres trivsel og selvværd.
 

Målgruppen for tilbuddet er borgere fra 16 år og opefter, som oplever, at overvægt udgør en begrænsning i forhold til fysisk, psykisk og social aktivitet og trivsel. For nogle borgere udfordrer dette også en tilknytning til arbejdsmarkedet.


Resumé

Handicaprådet orienteres om Hjælpemiddelområdet. Bettina Fischer deltager på mødet fra kl. 14.45 med henblik på orientering til rådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Det aftaltes endvidere, at der gives en status på sagsbehandlingstiderne på hjælpemiddelområdet 2 gange årligt i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet orienteres om Hjælpemiddelområdet, dels i forhold til kommende udbud samt omkring prøvehandlinger. Afdelingschef Hjælpemiddelafdelingen, Bettina Fischer, deltager på mødet og giver rådet en orientering.


Resumé

Handicaprådet ønsker at drøfte forslag og ønsker til budget 2020.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet drøfter forslag og ønsker til budget 2020.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet foreslår, at handicapkørslen udvides fra 104 årlige ture til 208 ture årligt. Der ønskes, at forvaltningen fremsender et budgetudvidelsesforslag.

 

I nabokommuner er der bevilget 208 ture og i en kommune er der ingen øvre loft.

 

Det undersøges, om det er muligt at frembringe en opgørelse over antal brugte ture.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker at drøfte forslag og ønsker til budget 2020.


Resumé

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at tidsplanen godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-05-2019

Tidsplanen for budget 2020 blev godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet godkendte tidsplanen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i møde den 19. februar godkendt budgetstrategi 2020. Ud fra denne er forslag til tidsplan for budgetlægningen 2020 under Social- og Sundhedsudvalgets politikområder udarbejdet.


Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 06-06-2019

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra handicaprådsmedlemmerne og handicapchefen.

 

  • Orientering om organisationsændringen pr. 1. april 2019 (udsat fra mødet den 9. maj 2019).
  • Orientering om tilgængelighed/adgangsforhold – fritidsfaciliteter.