Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 2. mar 2022 kl. 16:00

Kolding Kommunes Landsbysamarbejde - KKL

Mødelokale 1.2 Øst og Mødelokale 1.2 Vest

Referat

Resumé

Forvaltningen har i januar modtaget ansøgninger til årets landsbypulje på ca. 2,8 mio. kr.

 

Landsbypuljen er i 2022 på 2,167 mio. kr.

 

17 af de 20 landsbyer har fremsendt samlet 47 projektansøgninger samt en forhåndsgodkendelse fra 2021.

9 af disse ansøgninger vedrører forsamlingshuse.

 

Landsbyforum har på møde 3. februar 2022 fundet en fælles løsning inden for budgetrammen. De gældende kriterier har ligget til grund for fordelingen, ligesom der er lagt vægt på at hjælpe de afviste projekter videre gennem rådgivning fra forvaltningen.

 

Landsbyforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2022 kan ses af vedhæftede skema. I skemaet ses også diverse udgifter til afledt drift til sidste års gennemførte projekter, og diverse andre udgifter, som vil blive gennemgået. Afledt drift til årets kommende projekter er ikke aftalt endnu, da de ikke er godkendt og ikke etableret endnu.

 

Derudover er der overførte midler til en række projekter, som også fremgår af skemaet.

 

Skemaet vil blive gennemgået på KKL mødet, og der uddybes projekter fra Hejls, Skanderup, Sdr. Bjert og Alminde Viuf. 

Sagen behandles i

Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) og Natur, Miljø og Klima (NMK).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Landsbyforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2022 godkendes.

Beslutning Kolding Kommunes Landsbysamarbejde - KKL den 02-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Oluf Lykke Nielsen

Anita Baagøe

Christian Krag

Erik Justesen

Kaare Vind Thomsen

Lars Hemrich

Lasse Kokholm

Lennert Alslöw-Jensen

Malene Skøtt

Susanne Frederiksen

Sagsfremstilling

Fordelingen i Landsbyforum er sket i henhold til de af det tidligere Lokaldemokratiudvalg vedtagne formålsbestemmelser. Desuden er Landsbyforums formulerede kriterier igen anvendt til at prioritere hvilke projekter, forvaltningen anbefaler at støtte. Her er oversigten over de 3 inddelinger.

 

1)     Forskønnelse af landsbyerne

 

Skitseprojekter, der understøtter lokal udvikling, beplantninger, vejtræer. Anlæg af torve, pladser og fællesarealer og stier. Desuden bygningsvedligeholdelse af forsamlingshuse.

 

2)     Inventar og materialer

 

Bålhytter, borde/bænke, broer, legeredskaber, infotavler, belysning.

 

3)     Diverse foreninger og klubber, inventar til forsamlingshuse, informationsmateriale og brochurer samt mindre redskaber og maskinindkøb.

 

Andet)

 

Indhentning af fondsmidler på minimum 80 % ved projekter over 0,5 mio. kr.

 

Forhåndsreserveret beløb til fundraising

I henhold til Landsbypuljens formålsbestemmelser, som blev vedtaget på Lokaldemokratiudvalgets møde i december 2018, er det muligt at ansøge om forhåndsreservering af midler fra puljen det efterfølgende år (under forudsætning af budgettets politiske godkendelse) til brug for egenfinansiering/kommunal medfinansiering ved fundraising af større projekter. Dog maksimalt 25% af den årlige pulje.

 

Sdr. Bjert har ansøgt om medfinansiering på 100.000 kr. til fundraising - rekreativt friluftsområde projektgruppen i Sdr. Bjert vurderer, at de først har behov for støttebeløbet i 2023, og beder om forhåndsreservering.

Sjølund har ansøgt om overførsel af 200.000 kr., der er øremærket til medfinansiering til fundraising i 2023.

Landsbyforum foreslår, at imødekomme disse to forhåndsreserveringer.

 

Fælles projekter

Alminde Viuf hallen indstilles til 200.000 kr., så man kan komme i mål med projektet ved hallen.

Landsbyforum foreslår, at imødekomme denne ansøgning.

 

Kolding Kommunes Landsbyforum har igen foreslået, at der bruges midler til landsbyernes abonnement på hjemmesideportalen Infoland. Samt at der oprettes en buffer til uforudsete opgaver samt prisstigninger grundet et uroligt marked/corona. Mange af landsbyerne har indhentet tilbud på deres indsendte projekter i 2021 priser, leverandørerne vil ikke garantere prisen i 2022.

 

På mødet den 3. marts 2022 vil alle 47 ansøgninger kort blive gennemgået af landsbykoordinatoren, eventuelt suppleret af landsbyrepræsentanterne. Samt de tilhørende omkostninger.

 

Desuden præsenteres 4 udvalgte projekter mere indgående:

 

  1. Hejls
  2. Skanderup
  3. Sdr. Bjert
  4. Alminde Viuf

 

 

 

 

 

 

 

  1. Hejls

Første spadestik til en stor flot plan i Hejls, hvor landsbyen ønsker at få bragt de mange uudnyttede m2 i spil. I dag er arealerne udlagt til fodboldbaner, der desværre ikke bruges. Derfor er byen gået sammen omkring ideudvikling af områdets muligheder.

I 2022 søger Hejls Landsbypuljen om 49.068 kr. til borde/bænke til området.

Disse borde/bænke skal støtte op omkring det fremtidige arbejde ved hallen - Hejls Multipark. Borde/bænkene skal bruges fremover, når de mange ildsjæle skal i gang med Hejls Multipark. De mange frivillige, der kommer og hjælper til, skal kunne samles og spise/hygge og tage en slapper, mens de bygger samt til fælles byggemøder mm. Man forventer, at der bidrages med ca. 50/50 egen indsats

På mødet vil der være en orientering om ideen og den fremtidige plan.

 

Hejls bidrag i dette projekt til indsatsområderne i bæredygtighedsstrategien er: Bæredygtige fællesskaber, Mangfoldig natur, og Sundhed og trivsel for alle.

 

Skitse over Hels fritidsareal med de nye forslag - opdelt i faserne 1, 2 og 3.

Skitse over Hejls fritidsareal med de nye forslag – opdelt i faserne 1, 2 og 3.

 

  1. Skanderup

Skanderup har et ønske om en fælles spiselig have og et ønske om mere biodiversitet (Vild Med Vilje). Til dette har man ansøgt Landsbypuljen om 90.000 kr.

 

Tanken er, at arealet skal kunne driftes af de lokale. Arealet skal ikke være en fin anlagt park, men derimod et åndehul for byens borgere og ikke mindst insekterne. I forslaget er der lagt vægt på insektvenlige og på hjemmehørende planter. Disse vil berige fællesareal med insekter og fugle, ligesom der ikke kræves lige så meget vedligeholdelse som ved et traditionelt park/haveanlæg. I den vilde have skal der ikke fjernes organisk materiale i form af nedfaldsblade og afklip. Dette forbliver i bedene, hvor det formulder og dermed afgiver næring til planterne igen. Plantematerialet giver også føde og gemmesteder til havens insekter, samt holder på fugten i tørre perioder.

 

Borgerne skal selv stå for anlæggelsen og lokale kræfter bakker op med landbrugsmaskiner til etableringen.

 

Frugthave for alle, er deres egen ide. Man ønsker at anlægge en frugthave, som er til gavn for alle i Skanderup (børn, unge, gamle, skolerne og ikke mindst dyrene).

 

Havedesignet/temaet for projektideen er overordnet Vild Med Vilje.

 

Landsbykoordinatoren vil orientere om projektet på mødet.

 

Skanderups bidrag i dette projekt til indsatsområderne i bæredygtighedsstrategien er: Bæredygtige fællesskaber, Klima i balance, Mangfoldig natur, og Sundhed og Trivsel for alle.

 

 

Oversigtskort over Skanderup og projektets placering, markeret med den røde prik

Oversigtskort over Skanderup og projektets placering, markeret med den røde prik.

 

Plan/tegning over det areal i Skanderup, der skal laves til fælles frugthave for byens borgere og det lokale dyreliv.

Plan/tegning over det areal i Skanderup, der skal laves til fælles frugthave for byens borgere og det lokale dyreliv.

 

  1. Sdr. Bjert

Sdr. Bjert har længe ønsket sig en farbar sti fra Binderup Mølleå til præstegården i Bjert. (grøn linje)

 

Til dette projekt har man ansøgt Landsbypuljen om 125.000 kr.

Det er især i vinterhalvåret, hvor stien er meget våd og mudret, og hvor turen kræver gummistøvler. Nu har menighedsrådet, der ejer jorden, givet tilladelse til etablering af en tør og permanent sti, og Bjert Beboerforening har besluttet fremover at varetage vedligeholdelse af stien. Den nuværende sti er blot en stribe græs, som landmanden, der forpagter marken af menighedsrådet, venligst lader ligge i græs for at tilgodese behovet for en smutvej for beboerne i Bjert. Smutvejen er til stor glæde for mange i byen, der enten går, cykler eller løber på stien for at komme fra Gl. Bjært til de nyere boligudstykninger i Agtrup. Samtidig er det også en smutvej i sommerhalvåret for forældre, der afleverer børn i børnehaven på Abildvej.

 

Behovet for en mere farbar sti er også blevet større i takt med at udstykningen omkring Westerbygaard bliver bebygget og nye familier flytter til.

 

Den nye sti vil derfor være med til at binde bydelene i vores landsby bedre sammen. Samtidig vil stien give en ekstra adgang til engen og æbleplantagen omkring Binderup Mølleå. Det grønne område fungerer som et naturskønt landsbycentrum, hvor borgerne samles til Skt. Hans fest, musikfestival og lejrbål. Den nye sti er 300 meter lang og vil via en eksisterende bro over Binderup Mølleå blive koblet på et stisystem på modsatte side af åen.

 

Sdr. Bjert ønsker også at etablere en mere gangbar og fast sti fra Kirkestien (stisystemets hovedvej i Sdr. Bjert) til den nye udstykning bag det gamle mejeri på Vesterløkke. (gul linje)

Til dette projekt har man ansøgt Landsbypuljen om 75.000 kr.

I dag er den 93 meter offentlige sti en meget våd og mudret sti. Ønsket er at gøre adgangen til det grønne område omkring den gamle æbleplantage og Binderup Mølleå så god som mulig. Et bedre udbygget stisystem med gode, tørre stier vil øge denne adgang og generelt appellere til at flere bruger stierne i byen.

Via disse ansøgninger vil man få et fint sammenhængende stisystem i Sdr. Bjert.

 

Sdr. Bjerts bidrag i disse to projekter til indsatsområderne i bæredygtighedsstrategien er: Bæredygtige fællesskaber og Sundhed og trivsel for alle.