Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 26. okt 2021 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Benny Dall (Ø) har anmodet om at få et punkt optaget på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets dagsorden.

 

Punktet omhandler klapning i forbindelse med Marina City projektet.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter det af Benny Dall (Ø) stillede forslag.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 29-09-2021

Forslagets 3 punkter blev drøftet.

 

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø)) forkastede forslagets punkt 1 med henvisning til:

Punkt 1) at forvaltningen allerede har tilkendegivet at følge Miljøstyrelsens anbefalinger, som afventes.

 

Et flertal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (udvalget med undtagelse af Benny Dall (Ø) og Hans Homer (F)) forkastede forslagets punkt 2 og 3 med henvisning til:

Punkt 2) at der ikke vurderes at være grundlag for yderligere vurderinger,

Punkt 3) Byrådsbeslutningen af 26. januar 2021 om Marina City, hvor Byrådet har besluttet at fastholde klapningsansøgningen.

 

Et mindretal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (Hans Holmer (F)) kunne ikke tiltræde flertallets henvisning til punkt 2 og 3, men forkastede forslag 2 og 3.

 

Et andet mindretal i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (Benny Dall (Ø)) tiltrådte det samlede forslag med de 3 punkter.

 

Herefter begærede Benny Dall (Ø) punktet behandlet i Byrådet.

Fraværende:

Yrsa Mastrup

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Forslagets punkt 1, punkt 2 og punkt 3 blev forkastet med 22 stemmer mod 2. For forslaget stemte Benny Dall og Hanne Dam.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Baggrund

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Benny Dall (Ø) har anmodet om at få et punkt optaget på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets dagsorden.

 

Forslag:

Jeg skal hermed på vegne af Enhedslisten anmode om at der optages en sag på dagsordenen på det kommende møde i PBMU, vedrørende klapningen i forbindelse med Marina City projektet.

 

Enhedslisten foreslår:

 • At Kolding Kommune i forbindelse med ansøgning om klapningstilladelse imødekommer anbefalingerne fra Miljøstyrelsens uvildige rådgiver vedrørende simuleringer af klapnings indvirkning på Lillebælt.
 • At Kolding Kommune anmoder samme uvildige rådgiver om at forholde sig til kommunens miljørapport vedrørende klapningsmaterialets forureningsgrad.
 • At Kolding Kommune stopper yderligere forarbejder for Marina City, bortset fra ovenstående, indtil udvalget har fået forelagt resultaterne af klapnings forureningsgrad og påvirkning på Lillebælts fauna og dyreliv.

 

Begrundelse:

Enhedslisten er modstandere af klapning. Vi har derfor fulgt kritikken af kommunens miljørapport vedrørende klapningsmaterialets forureningsgrad. En kritik der er fremført af bl.a. DN og tænketanken Geohav. Begge organisationer stiller spørgsmålstegn ved principperne for prøvetagning og beregninger af forureningsgrad. Geohav har stillet en række spørgsmål i høringsperioden, og er endt med at politianmelde Kolding Kommune for dokumentfalsk. Flere eksperter, Enhedslisten har været i kontakt med, deler DNs og Geohavs kritik af metoderne der er anvendt til belysning af klapningsmaterialets forureningsgrad. Enhedslisten er af den opfattelse at der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved et så vigtigt dokument i grundlaget for den politiske beslutningsproces i forhold til klapning, hvorfor vi vil foreslå at en uvildig ekspert får i opdrag at forholde sig til den eksterne leverandørs(Niras) metoder og konklusioner vedrørende prøvetagning i de 13 felter, der er undersøgt.

 

Vi er desuden blevet bekendt med at Miljøstyrelsen har bedt Mogens Flindt fra SDU om at forholde sig til Kolding Kommunes eksterne leverandørs (Niras) rapport om klapningens indvirkning på Lillebælts fauna og dyreliv.

 

Mogens Flindst rapport diskvalificerer Niras metoder og konklusioner, og anbefaler nye simuleringer for at fastslå påvirkningen af klapningen. Det finder vi i Enhedslisten stærkt bekymrende, og vil anbefale at Kolding Kommune efterkommer Mogens Flindts anbefalinger.

 

I den sammenhæng er det værd at bemærke at Flindt forudser langt større spredning af klapningsmaterialet end Niras. Vejle Kommune har tidligere gjort opmærksom på det scenarie, hvor de udtrykte bekymring for at klapningen vil føre til skader på deres genopretningsprojekt i Vejle Fjord.

 

Enhedslisten ser med alvor på at Niras som ekstern konsulent for Kolding Kommune overhovedet kan komme i en situation hvor deres faglige ekspertise kan beklikkes. Vi frygter at ovenstående kan være udtryk for at Niras har arbejdet på en bunden dagsorden om at producere materiale der har til hensigt at gøre Marina City mulig uanset hvad.

 

Vi vil derfor foreslå at alle aktiviteter i forbindelse med det videre arbejde med Marina City stoppes, indtil klapningens konsekvenser er ordentligt belyst.”

 

Forvaltningens bemærkninger

Et flertal i Byrådet besluttede den 26. januar 2021 i forbindelse med godkendelse af plangrundlaget og VVM-tilladelsen for Marina City (på de landfaste arealer) at fastholde klapningsansøgningen til Miljøstyrelsen vedr. genplacering af de uddybede fjordbundsmaterialer. Siden hen har Kystdirektoratet meddelt anlægstilladelse for projektdelen på søterritoriet. Tilladelserne er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og da klagen over Kystdirektoratets anlægstilladelse har opsættende virkning, bliver de marine anlægsarbejder tidligst igangsat i vinteren 2022/2023.

 

Der udestår stadig en klapningstilladelse fra Miljøstyrelsens side. Selve klapningsansøgningen blev udarbejdet i foråret 2020 med bistand fra en rådgiver. Det har været kendetegnende for ansøgningsprocessen, at der hele vejen igennem har været en tæt dialog med Miljøstyrelsen om klapningsansøgningen, modelleringsværktøj, undersøgelsesparametre, sedimentundersøgelser og –dybder mv. Det er løbende afklaret med dem, hvad der skulle belyses – bl.a. var der møde med Miljøstyrelsen i efteråret 2020, hvor ansøgningen yderligere blev udbygget, for at de kunne sagsbehandle ansøgningen.

 

Her i august måned bliver vores rådgiver bekendt med, at Miljøstyrelsen har bedt lektor Mogens Flindt fra SDU om at vurdere på klapningsansøgningen inkl. modelleringsværktøj og –parametre, som vores rådgiver har anvendt i ansøgningen. Mogens Flindt udtaler i sin vurdering (jf. bilag) kritik af det anvendte modelleringsværktøj. Samtidig giver Mogens Flindt en række anbefalinger til nogle modeljusteringer, som med fordel kan gennemføres. Og derudover konkluderer Mogens Flindt, at det vil kunne forsvares at klappe sedimentet i vinterhalvåret, hvis det efter modeljusteringerne kan dokumenteres, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger. Det kan nævnes, at vi af hensyn til bl.a. fiskeyngel og miljøet i fjorden og bæltet kun har intentioner om at uddybe og klappe i vintermånederne december-marts.

 

Vores rådgiver er ikke enig i Mogens Flindts kritik og anbefalinger. Vi har dog som bygherre sagt, at vi ikke vil være en del af en eventuel faglig uenighed. Vi er derimod indstillet på at sikre, at eventuelle justeringer og nye modelkørsler gennemføres, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det er relevant for at belyse ansøgningen bedre.

 

Alt ovenstående foregår i en teknisk dialog mellem kommunen som bygherre (og ansøger), vores rådgiver, som varetager den tekniske specialistviden og Miljøstyrelsen som myndighed og sagsbehandler. Vi afventer nu Miljøstyrelsens endelige udmelding vedr. de ønskede justeringer og modelkørsler.

 

Vi er som kommune kun interesserede i at sikre et fyldestgørende og velbelyst ansøgningsmateriale – og vil ikke kunne holde til, at der kan sås tvivl om miljøpåvirkningerne. Forvaltningens arbejde er baseret på ordentlighed, gennemsigtighed og åbenhed – og forvaltningen tager dermed kraftigt afstand til hentydninger til, at der kunne være tale om en bestilt rådgiveropgave med en bunden konklusion. Forvaltningen har undervejs i ansøgningsprocessen afstemt metoder og undersøgelser med Miljøstyrelsen.

 

Vi vil sikre en orientering af Byrådet, når der er væsentligt nyt i sagen. Skulle nye beregninger munde ud i andre konklusioner end de hidtidige, vil Byrådet naturligvis blive orienteret herom.


Resumé

Byrådet skal indstille forslag til Transport- og Boligministeriet til beskikkelse af formand og suppleant til Huslejenævnet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at følgende indstilles til beskikkelse af Transport- og Boligministeriet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

 

 • Formand: Cand. jur. Leif Guldhammer
 • Suppleant: Cand. jur. Mikael Kunst.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

 

Beskikkelsen af formanden og suppleanten for Kommunens Huslejenævn udløber den 31. december 2021.

 

Det er Transport- og Boligministeriet, der efter indstilling fra Byrådet beskikker formand og suppleant til Huslejenævnet.

 

Et Huslejenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

 

Udnævnelsen sker for indtil 4 år ad gangen.

 

Leif Guldhammer er for nuværende formand for Huslejenævnet med Mikael Kunst som suppleant.

 

Huslejenævnets sekretariat har haft et godt samarbejde med både Leif Guldhammer og Mikael Kunst. Begge ses at have de fornødne lovformelige kvaliteter.


Resumé

Byrådet skal indstille forslag til Transport- og Boligministeriet til beskikkelse af formand og suppleant til Beboerklagenævnet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at følgende indstilles til beskikkelse af Transport- og Boligministeriet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

 

 • Formand: Cand. jur. Mikael Kunst
 • Suppleant: Cand. jur. Leif Guldhammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boligselskaber.

 

Beskikkelsen af formanden og suppleanten for Kommunens Beboerklagenævn udløber den 31. december 2021.

 

Det er Transport- og Boligministeriet, der efter indstilling fra Byrådet beskikker formand og suppleant til Beboerklagenævnet.

 

Et Beboerklagenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

 

Udnævnelsen sker for indtil 4 år ad gangen.

 

Mikael Kunst er for nuværende formand for Beboerklagenævnet med Leif Guldhammer som suppleant.

 

Beboerklagenævnets sekretariat har haft et godt samarbejde med både Mikael Kunst og Leif Guldhammer. Begge ses at have de fornødne lovformelige kvaliteter.


Resumé

Forslag til låneoptagelse af 125 mio. kr. til udnyttelse af den skattefinansierede låneramme for 2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at der hjemtages et 25-årigt lån på 125 mio. kr.

 

at kommunaldirektøren i øvrigt fastsætter lånetyper efter rådgivning fra kommunens rådgiver.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Den foreløbige lånemulighed for 2021 er opgjort således:

 

Energihandleplan

13,0 mio. kr.

Byfornyelse

1,4 mio. kr.

Kolding Marina

-144,9 mio. kr.

Jordkøb

57,2 mio. kr.

Ordinær lånepulje

8,0 mio. kr.

Ekstraordinær indfrielse i 2021 vedr. Nordic Synergi Park

-15,4 mio. kr.

Plejecenter Kirsebærhaven

2,0 mio. kr.

Overførsel af fremrykkede anlæg

109,3 mio. kr.

Overførsel af almindelige anlægsinvesteringer

174,8 mio. kr.

Anlæg, genbevillingssag

9,6 mio. kr.

 

 

Korrigeret låneoptagelse i alt

215,0 mio. kr.

Forventet overførsel til 2022

-90,0 mio. kr.

 

 

Lånemulighed i alt i 2021

125,0 mio. kr.

 

Den endelige lånemulighed kan først beregnes i marts 2022. Såfremt den endelige lånemulighed viser sig at være mere end 125,0 mio. kr., vil der blive fremsendt forslag om yderligere låneoptagelse. Såfremt lånemuligheden viser sig at være mindre, skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

 

Ordinære lånepulje svarer til Koldings andel af lånemulighed jævnfør regeringsaftalen.

 

Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. Det foreslås derfor, at lånetypen fastsættes efter rådgivning herfra, dog inden for de muligheder Byrådet har udstukket.


Tilføjelse til resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p. nr.  5044 - Jordkøb, transformatorstation.

 

Merudgiften skyldes at projektet er ændret fra køb af arealet med transformatorstation og nedrivning af denne til også at indeholde nedgravning af ledninger samt etablering af midlertidig parkeringsplads.

Sagen behandles i

Økonomiudvalg og Byråd.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

I første runde af fremrykkede anlæg blev der bevilliget 3.000.000 kr. til købe af arealet Ålegården 1A, den nedbrændte transformatorstation. Arealet blev erhvervet for 2.300.000 kr. og med det vilkår, at en forsikringssum på ca. 200.000 kr. skal anvendes til delvis dækning af nedrivningsomkostningerne af de omkostninger Kolding Kommune vil få som medfølge af købet. Kommunen skal selv stå for nedrivningen, med delvis dækning af omkostningerne via den ovennævnte forsikringssum.

 

Efter nedrivningen vil der blive etableret en midlertidig p-plads, som kan erstatte de parkeringspladser, som er nedlagt i forbindelse med opførelsen af den nye transformerstation.

 

Det købte areal indgår i de muligheder for at udvikle Ålegården efter kommuneplanramme 0032-C1, samt giver mulighed for at følge intentionerne i lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv – bycenterfunktioners ”§ 6.3 Luftledninger til transformerstationen mellem Ålegården og Kolding Å skal jordlægges.”

 

Det har vist sig, at der i 1954 er betalt erstatning for opstilling af master til de daværende ejere af arealet, hvor der i dag er parkeringsplads. Det betyder juridisk, at ledninger og master ikke er omfattet af gæsteprincippet og en flytning derfor vil være ejers udgift, altså Kolding Kommunes. Der er aftalt, at der bidrages til TREFOR med 700.000 kr. til fjernelse og nedlægning af ledningerne i jorden. Udover at følge intentionerne i lokalplanen vil fjernelsen bidrage til at øge den rekreative værdi langs Ådalen, der i dag er landskabelig påvirket ved masterne i Ådalen, og som vil blive minimeret ved fjernelse af masterne. En fjernelse af masterne vil bidrage til fokusområdet omkring den blå-grønne struktur. Selve flytningen af transformerstation har ligeledes haft det fokus at sikre fremtidige muligheder ved Ålegården.

 

Det er hensigtsmæssigt, at hele projektet omkring arealet Ålegården 1A udføres på en gang – nedrivning, nedgravning af ledninger og etablering af en midlertidig parkeringsplads og der er derfor behov for tilføre flere midler til projektet.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

Udgift

Indtægt

Oprindelig anlægsbevilling

3.000.000 kr.

0

Nødvendig anlægsbevilling

4.850.000 kr.

200.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

1.850.000 kr.

200.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering

Merudgiften finansieres af ikke disponerede midler under byggemodningsrammen

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

TVIS anmoder om godkendelse af ny belåning til:

 

 1. Budgetoverskridelserne i forbindelse med udvidelserne samt ombygning, som følge af Banestyrelsens elektrificering, i Vejle Kommune.
   
 2. Etablering af fjernvarmetransmissionsledningen til Strib, Røjle og Vejlby i Middelfart Kommune.
   
 3. Etablering af fjernvarmetransmissionsledning til modtagelse af overskudsvarme fra brintproduktion ved Everfuel i Fredericia Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at lånoptagelse på i alt 73 mio. kr. i TVIS godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen, og

 

at der opkræves garantiprovision på 0,55 % svarende til 0,116 mio. kr. for Kolding Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

TVIS er et kommunalt interessent-selskab etableret efter §60 i Kommunalstyrelsesloven. Interessentkommunerne udgør:

 

 • Middelfart med en ejerandel på 8,14 %
 • Kolding med en ejerandel på 28,87 %
 • Fredericia med en ejerandel på 31,68 %
 • Vejle med en ejerandel på 31,32 %
   

TVIS er et varmetransmissionsselskab, der køber varmen ved CrossBridge Energy, Ørsted, Energnist og en mindre del overskudsvarme fra aktiviteter i Middelfart, Vejle samt Fredericia.

 

TVIS overvåger og vedligeholder 123 km transmissionsledninger og 60 stationer på tværs af fire kommuner i Trekantområdet og sørger for, at 9 fjernvarmeselskaber kan levere varme til 242.000 borgere.

 

I foråret 2020 godkendte byrådene i ejer-kommunerne TVIS’ låneanmodning på 228 mio. kr. Der er desværre behov for ekstra finansiering idet projektøkonomien samlet set er overskredet. Derudover er der behov for finansiering af de nye projekter. Samlet set er det nye lånebehov 73 mio. kr.

 

Overskridelserne i Vejle (II samt IV) udgør 26,6 mio. kr. og skyldes blandt andet:
 

 • Valg af øget dimension på Vejle-strækningen (DN250-DN300) (ca. 3 mio. DKK)
  • Ekstra materialeomkostninger
  • Ekstra dokumentationskrav (3. parts kontrol ved Force)
  • Ekstra entreprenøromkostninger (justering af tilbudslister)

 

 • Ekstra omkostninger til interne medarbejdere (ca. 0,8 mio. DKK)
  • Intern hjælp i forbindelse idriftsættelse

 

 • Reguleringer i tilbudslisterne på nedstående poster (gældende alle entrepriser både over og under jorden ca. 18,3 mio. DKK)
  • Ændrede tracéer bl.a. pga. krav fra Vejle Kommune, trafik- og borgerhensyn og uforudsete skjulte forhindringer, svært terræn mv.
  • Mere forurenet jord end antaget
  • Lossepladsgas i udgravninger
  • Uoplyste fremmedledninger, som giver stop i produktionen
  • Udfordringer med grundvand og skybrud
  • Andre ændringer, som er opstået i udførelsesfasen

 

 • Ekstra ordinære prisstigninger på materialer i henhold til AB18 (ca. 2,0 mio. DKK)

 

 • Udvidede krav til udseende af pumpestationer (ca. 1,0 mio. DKK)

 

 • Omkostninger til kedelkørsel i Jelling og Bredsten/Balle ved en forsinkelse (ca. 1,5 mio. DKK)

 

 • Ekstra omkostninger som følge af Banestyrelsens elektrificering, i Vejle Kommune. (ca. 1,8 mio. kr.).

 

Projekterne i Kolding og Vejle gav de eksisterende varmeforbrugere i TVIS en besparelse på godt 90,2 mio. kr. over projektperioden. Denne gevinst reduceres med ovennævnte 26,6 mio.kr.
 

Projektet omfatter etablering af en ca. 5 km transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem samt pumpe- og varmevekslerstation m.m.

 

Omkostninger, som TVIS afholder, i forbindelse med projektet er budgetteret til:

 • Pumpestation ab Middelfart
 • 5.060 m transmissionsledning
 • Vekslerstation i Strib.

 

Det samlede budget er på 42 mio. kr., hvoraf der i budget 2021 er henlagt 4,0 mio. kr. til projektet, lånebehovet er derfor 38 mio. kr.

 

Besparelsen for TVIS’ eksisterende kunder over 20 år, er ved en tilslutnings procent startende på 20 %, og en sluttende ved 75 %, ligger på 26,4 mio.kr.

 

Projektforslaget vedrører etablering af en fjernvarmetransmissionsledning mellem Everfuel's brintanlæg ved Crossbridge Energy raffinaderiet og frem til TVIS' transmissionsledning ved krydset Egeskovvej og Ydre Ringvej i Fredericia med henblik på at udnytte den direkte overskudsvarme fra brintanlægget, idet denne overskudsvarme ikke kan afsættes til anden side.

Projektet omfatter:

 • Tilslutningsledning – 1,2 km
 • Måler, ventiler mm.

 

Samlet budget 8.0 mio. DKK. Der er henlagt 1,4 mio. kr. til projektet, hvilket betyder at lånebehovet er 6,6 mio. kr.

 

I anlægsfasen optages en byggekredit på op til 73 mio. kr. ved KommuneKredit i Q4 2021. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i Q2-2022. Renten på byggekreditten er i øjeblikket 0,01 %.

 

KommuneKredit har udarbejdet låneberegning på et fast forrentet lån den 17. august 2021. Ved lånet (KK-fast 30 årige) skal TVIS betale en rente på 0,76 %.

 

TVIS’ bestyrelse godkendte ved 2. behandling den 24. september 2021 at direktøren og formanden kan underskrive låneaftalen vedr. forøget finansiering af lånepakke I til IV samt ny finansiering til udvidelserne af transmissionsledning til Strib og til Everfuel (lånepakke V og VI); jf. ovenstående sagsfremstilling. Der hjemtages lån jf. sagsfremstillingen i fastforrentet lån (KK-fast) med KommuneKredit med en låneramme  i alt 73 mio. kr.

 

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende lånoptagelse er beregnet til 0,55 %

 

Det medfører en årlig garantiprovision på 0,402 mio. kr. heraf 0,116 mio. kr. til Kolding.


Resumé

Formand for Teknik- og Klimaudvalget og Bevillingsnævnet Jakob Ville (V) stiller forslag om, at Bevillingsnævnets sammensætning justeres i næste byrådsperiode således, at der udpeges 2 brancherepræsentanter i stedet for 1 repræsentant som i den nuværende byrådsperiode.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter og tager stilling til det af Jakob Ville (V) stillede forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Formand for Teknik- og Klimaudvalget og Bevillingsnævnet Jakob Ville (V) har stillet forslag om, at Bevillingsnævnets sammensætning justeres i næste byrådsperiode således, at der udpeges 2 brancherepræsentanter i stedet for 1 repræsentant som i indeværende valgperiode. Konkret foreslås det, at Restaurationsbranchen (Kolding Hotelvært- og restauratørforening) indstiller en repræsentant til bevillingsnævnet som hidtil og at Business Kolding derudover indstiller en repræsentant fra branchen, som har økonomisk og driftsmæssig erfaring (sagkyndig). Begrundelsen for at udvide branchens repræsentation med ét medlem er både at sikre en lokal forankring og fastholde og styrke de faglige kompetencer i bevillingsnævnet.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af Restaurationsloven, at Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der i henhold til loven er henlagt til Kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet skal bestå af en repræsentant for politiet, valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.

 

I Kolding Kommune består Bevillingsnævnet i dag af lederen af Kolding lokalpoliti, samt 4 medlemmer. Af disse medlemmer er 2 udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer, 1 medlem er udpeget efter indstilling fra Kolding Hotelvært- og restauratørforening som repræsentant for restaurationserhvervet og et medlem er udpeget efter indstilling fra 3F i Kolding som repræsentant for restaurationspersonalet. I Kolding Kommune er det et krav, at de udpegede medlemmer har bopæl i Kolding Kommune.

 

Byrådet vedtog den 25. november 2013 efter indstilling fra Udvalget for Forretningsorden, at Kolding Hotelvært- og Restauratørforening fik indstillingsretten til 1 medlem i stedet for HORESTA.

 

Forvaltningen har fornylig undersøgt, hvordan bevillingsnævnene er sammensat i de øvrige kommuner i vores nærområde. I Fredericia, Skanderborg, Horsens og Haderslev kommuner er bevillingsnævnene sammensat som i Kolding, dog er der udpeget yderligere 2 medlemmer fra Byrådene. Hedensted og Billund Kommuner har i forhold til Kolding udpeget yderligere 3 medlemmer fra Byrådene, men kun en repræsentant fra restaurationsbranchen. I Vejle kommune er bevillingsnævnet sammensat som i Kolding, dog med 1 yderligere medlem udpeget af Byrådet.

 

Alle de adspurgte kommuner vælger i lighed med Kolding Kommune brancherepræsentanterne, efter indstilling fra brancheorganisationerne.

 

Bevillingsnævnet i Kolding er således umiddelbart det antalsmæssigt mindste nævn, sammenlignet med de adspurgte kommuner.

 

Forvaltningen vurderer, at Bevillingsnævnet er en meget vigtig spiller i forhold til at sikre en tryg by og et trygt natteliv. Afgørelser om tildeling af bevillinger beror på konkrete individuelle vurderinger af den enkelte ansøger, hvilket også indebærer en vurdering af ansøgerens egnethed og virksomhedens forretningsmæssige bæredygtighed. Derfor er det behov for et indgående kendskab til driften af en restauration og indblik i de økonomiske forhold, der ligger til grund for en sund forretning. Ud over den individuelle vurdering er det vigtigt, at medlemmerne i nævnet også har blik for helheden og det samlede restaurationsmiljøs påvirkning på omgivelserne i Kolding Kommune.

 

Den fælles restaurations- og bevillingsstrategi udløber med udgangen af 2021 og skal fornyes. Der forestår derfor et arbejde for bevillingsnævnet med at komme med indspil til den fælles strategi, så der lægges en ens linje i hele politikredsen og således at erhvervets muligheder ballanceres med de øvrige hensyn, der skal varetages. Forvaltningen vurderer derfor, at det er væsentligt at nævnet sikres de fornødne kræfter og den fornødne kompetence.

 

Såfremt det stillede forslag vedtages, vil forvaltningen anbefale, at bevillingsnævnet yderligere styrkes ved at der udpeges et ekstra medlem fra Byrådet, så nævnet fra næste valgperiode samlet set består 7 medlemmer – Politiet 1, Byrådet 3, Restaurationsbranchen 3.


Resumé

Der er afsagt dom i retssagen mellem Energnist og TREFOR.

 

Retssagens udfald betyder, at Kolding Kommunes gæld til Energnist nu er 17,5 mio. kr.

 

For at fastholde en budgetteret tilbagebetalingsperiode på ca. 5 år, foreslås det at ændre taksten på alt forbrændingsegnet affald fra 50,00 kr. til 75,00 kr. pr. ton. Ændringen indregnes i taksterne for 2022.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at gælden på 17,5 mio. kr. afvikles over 5 år med opkrævning af 75,00 kr. pr. ton forbrændingsegnet affald,

 

at pristillægget justeres årligt, så det tilpasses for ændringer i affaldsmængder og restgæld.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse, under forudsætning af, at Teknik- og Klimaudvalget ligeledes indstiller forslaget til godkendelse.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 15-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Der henvises til tidligere sag omkring merafskrivningsret hos Energnist behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 4. maj 2021.

 

I sagen blev der informeret om, at der var en verserende retssag mellem Energnist og TREFOR om betaling for varme hidrørende til 2017.

 

Denne retssag er nu afgjort og ikke til fordel for Energnist. Energnist’s advokat har efterfølgende gennemgået dommen og har ikke fundet elementer i rettens begrundelse, der giver grundlag for at anke sagen. Energnist’s bestyrelse har den 6. oktober 2021 besluttet af følge advokatens anbefaling om ikke at anke sagen.

 

Udskrift af retsbogen med dommen er vedhæftet som bilag.

 

Retssagens udfald betyder, at Kolding Kommunes samlede gæld til Energnist ændres fra 10,5 mio. til 17,5 mio. kr.

 

For fortsat at sikre en tilbagebetaling af denne gæld over 5 år, som det tidligere er besluttet, foreslås det at ændre taksten fra tidligere vedtaget 50,00 kr. pr. ton til 75,00 kr. pr. ton for alt forbrændingsegnet affald i Kolding Kommune. Ændringen er indregnet i sagen Budget 2022 - Takster for Forsyningspolitik, Renovationsområdet, som behandles efterfølgende på dette møde.

Centralforvaltningens bemærkninger

 Ingen bemærkninger.


Resumé

Forslag til renovationstakster under Forsyningspolitik for 2022.

 

Budget 2022 for Forsyningspolitik fremsendes senere end forventet, idet By- og Udviklingsforvaltningen har afventet styresignal fra SKAT omkring moms for perioden 2012-2021.

 

For villaejere med en 2-delt beholder med 14-dags tømning vil taksten i 2022 falde med 225,00 kr. i forhold til taksten for 2021. Faldet i taksten er primært på grund af, at der fremadrettet ikke beregnes moms på affaldsgebyrer.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at renovationstakster for 2022 under Forsyningspolitik godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse, under forudsætning af, at Teknik- og Klimaudvalget ligeledes indstiller forslaget til godkendelse.

 

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 15-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

By– og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet budget samt forslag til renovationstakster under Forsyningspolitik for 2022.

 

Forslag til takster nedenfor er beregnet med udgangspunkt i den seneste affaldsaktørbekendtgørelse, som bevirker at de enkelte ordninger under renovationsområdet skal have hver sin mellemregning.

 

Der pålignes ikke moms på affaldsgebyrer fra 2022. Taksterne for 2022 er beregnet ud fra de rammer, som BDO Revisionsselskab har beskrevet i notat omkring fremtidig moms for affaldsområdet. Notatet var vedhæftet sagen omkring moms, der blev behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 18. august 2021.

 

Styresignalet omkring moms for perioden 2012-2021 var forventet udsendt i august/september 2021, men BDO Revisionsselskab har oplyst, at udsendelsen er forsinket, og deres forsigtige bud på forventet udsendelse er nu foråret 2022.

 

I forlængelse af implementeringen af de sidste områder i den nye ordning for mad- og restaffald, som var den sidste del af affaldsplanen for 2014-2018 har forvaltningen endeligt opgjort mellemregningen for de enkelte ordninger. De endelige opgørelser er ligeledes medregnet i gebyrberegningen for 2022.

 

Ligeledes er gælden til Energnist (merafskrivningsret) blevet indregnet i gebyrberegningen for 2022 med 75,00 kr. pr. ton for forbrændingsegnet affald, se beslutningen i sagen ’Energnist – merafskrivningsret’ på dette møde.

 

Kolonihaver i Kolding Kommune vil fra 2022 indgå i gebyrberegningen på alle ordninger jf. sag på Teknik og Klimaudvalget den 9. juni 2021.

 

PRIVATE:

 

Eksempel på den samlede takst for en villa for 2022 - med 240L to-delt beholder:

 

Villa (i kr.)

2021

2022

Ændring

Administration

           516

           360

-156

Lukkede deponier mv.

           197

           210

13

Genbrugsbilen

              91

           102

11

Miljøstationer og genbrugsøer

           249

           214

-35

Farligt affald

              91

           192

101

Genbrugsplads

        1.205

        1.164

-41

Tømningsgebyr, 240L to-delt - 14-dags

        1.042

        1.051

9

Hensættelse til klimaplan

           375

           249

-126

 I alt

        3.766

        3.541

-225

 

Administration

Store dele af udgifterne på dette område er momsfri, såsom lønninger og administrationsudgifter, hvilket gør, at taksten falder.

 

Lukkede deponier mv

Stigningen i taksten kan alene henføres til endelig opgørelse af mellemregningen for denne ordning.

 

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Fra 1. juli 2021 ændredes antal mulige tømninger fra 6 til 12 afhentninger pr. år. Dette medfører øgede driftsudgifter og dermed en stigning i gebyret.

 

Miljøstationer og genbrugsøer

Faldet i taksten kan alene henføres til endelig opgørelse af mellemregningen for denne ordning.

 

Farligt affald

Etablering af ordning for farligt affald fra 1. juli 2021 medfører øgede drifts- og administrationsudgifter til denne ordning.

 

Genbrugsplads

Lønninger er momsfrie og disse udgør en stor del af udgifterne på dette område, hvilket bevirker, at taksten falder.

 

Tømningsgebyr

I 2020 blev indfasning af ny ordning til rest- og madaffald afsluttet. I forhold til de budgetterede antal beholderstørrelser, har der vist sig en mindre forskydning i antallet af de enkelte beholderstørrelser, hvilket også påvirker takstberegningen, især på beholdere med større volumen.

 

Hensatte midler til klimaplanen

Her ses et fald i taksten fra 375,00 kr. i 2021 til 249,00 kr. i 2022. Dette skyldes, at de afledte driftsudgifter til farligt affalds kasser samt mad- og drikkeemballager nu er placeret på de enkelte ordninger.

 

ERHVERV:

 

Gebyr for virksomheders aflevering af affald på genbrugspladserne

Gebyret på 780,00 kr. ekskl. moms fastholdes.

 

Gebyr for anvisning og jordflytning

Ny takst for konkret anvisning og jordflytninger, jf. beslutning på Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021.

 

SAMLEDE TAKSTER:

 

Note: Der pålægges ikke moms fra 2022. Forsyningsområdet har fortsat udgifter, hvor der afholdes moms. Momsen er disse steder indregnet i opkrævningen, da området er omfattet af ’hvile i sig selv’-princippet.

 

Private:

I kr.

2021

2021

2022*

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Pris til private

 Administration

 

 

 

 Villaer/stuehus

413

516

360

 Rækkehuse

372

465

324

 Etageboliger

290

362

252

 Ældre/ungd.boliger

248

310

216

 Sommerhuse

248

310

216

 Kolonihaver

67

84

36

 Værelser

82

103

72

 

 

 

 

 Bygning/lukket dep. 

 

 

 

 Villaer/stuehus

158

197

210

 Rækkehuse

142

177

189

 Etageboliger

110

138

147

 Ældre/ungd.boliger

94

118

126

 Sommerhuse

94

118

126

 Kolonihaver

31

39

21

 Værelser

31

39

42

 

 

 

 

 Genbrugsbilen

 

 

 

 Villaer/stuehus

73

91

102

 Rækkehuse

66

82

91

 Etageboliger

51

64

71

 Ældre/ungd.boliger

44

55

61

 Sommerhuse

44

55

61

 Kolonihaver

-  

-  

10

 Værelser

14

18

20

 

 

 

 

 Miljøstationer og genbrugsøer

 

 

 

 Villaer/stuehus

199

249

214

 Rækkehuse

179

224

192

 Etageboliger

140

175

150

 Ældre/ungd.boliger

120

150

128

 Sommerhuse

120

150

128

 Kolonihaver

-  

-  

21

 Værelser

40

50

43

 

 

 

 

 Farligt affald

 

 

 

 Villaer/stuehus

73

91

192

 Rækkehuse

66

82

173

 Etageboliger

51

64

135

 Ældre/ungd.boliger

44

55

115

 Sommerhuse

44

55

115

 Kolonihaver

-  

-  

19

 Værelser

14

18

38

 

 

 

 

 Genbrugsplads

 

 

 

 Villaer/stuehus

964

1.205

1.164

 Rækkehuse

867

1.084

1.047

 Etageboliger

674

843

815

 Ældre/ungd.boliger

578

723

698

 Sommerhuse

578

723

698

 Kolonihaver

-  

-  

116

 Værelser

193

241

233

 

 

 

 

 Hensatte Klimamidler

 

 

 

 Villaer/stuehus

300

375

249

 Rækkehuse

270

337

224

 Etageboliger

210

263

174

 Ældre/ungd.boliger

180

225

149

 Sommerhuse

180

225

149

 Kolonihaver

-  

-  

25

 Værelser

60

75

50

 

 

 

 

 *Kolonihaver betaler for den periode, der er ophold

 

 

 

 

 

 

 

 Tømningsgebyr, rest/madaffaldssortering

 

 

 

 Sække m. ugetømning:

 

 

 

 Madaffald 90L uge

787

984

1.096

 Rest 130L sæk uge

1.086

1.357

1.390

 

 

 

 

 Sække m. 14-dags tømning:

 

 

 

 Madaffald 90L 14dg

394

493

549

 Rest 130L sæk 14dg

495

619

636

 

 

 

 

 Beholder m. ugetømning:

 

 

 

 Restaffald:

 

 

 

 Rest 140L uge

919

1.149

1.755

 Rest 190L uge

1.465

1.831

1.880

 Rest 240L uge

1.724

2.155

2.051

 Rest 400L uge

2.408

3.010

2.834

 Rest 660L uge

3.651

4.564

4.240

 Rest 770L uge

4.179

5.224

4.876

 

 

 

 

 Madaffald:

 

 

 

 Madaffald 140L uge

991

1.239

1.646

 Madaffald 190L uge

1.280

1.600

1.816

 Madaffald 240L uge

1.518

1.897

1.970

 Madaffald 400L uge

2.067

2.584

2.699

 

 

 

 

 To-delte rest/madaffald:

 

 

 

 2-delt 240L uge

1.613

2.016

2.033

 2-delt 370L uge

2.152

2.690

2.611

 

 

 

 

 Beholder m. 14-dags tømning:

 

 

 

 Restaffald:

 

 

 

 Rest 140L 14dg

583

729

905

 Rest 190L 14dg

758

947

971

 Rest 240L 14dg

884

1.105

1.053

 Rest 400L 14dg

1.246

1.558

1.470

 Rest 660L 14 dg

1.866

2.333

2.190

 Rest 770L 14dg

2.149

2.686

2.512

 

 

 

 

 Madaffald:

 

 

 

 Madaffald 140L 14 dg

518

647

851

 Madaffald 190L 14 dg

665

831

939

 Madaffald 240L 14 dg

781

976

1.012

 Madaffald 400L 14dg

1.076

1.345

1.403

 

 

 

 

 To-delte rest/madaffald:

 

 

 

 2-delt 240L 14dg

834

1.042

1.051

 2-delt 370L 14dg

1.117

1.396

1.356

 

 

 

 

Tømningsgebyr sommerhuse

 

 

 

19 sommerhustømninger

 

 

 

 Sække: 

 

 

 

 Madaffald 90L 

288

360

401

 Rest 130L sæk 

362

453

465

 

 

 

 

 Restaffald:

 

 

 

 Rest 140L 

426

533

662

 Rest 190L 

554

692

710

 Rest 240L

646

807

769

 Rest 400L 

911

1.139

1.074

 Rest 660L

1.364

1.705

1.601

 Rest 770L 

1.570

1.963

1.836

 

 

 

 

 Madaffald:

 

 

 

 Madaffald 140L 

378

473

622

 Madaffald 190L 

486

607

686

 Madaffald 240L 

570

713

740

 Madaffald 400L 

786

983

1.025

 

 

 

 

 To-delte rest/madaffald:

 

 

 

 2-delt 240L 

610

762

768

 2-delt 370L 

816

1.020

991

 

 

 

 

32 sommerhustømninger

 

 

 

 Sække: 

 

 

 

 Madaffald 90L 

484

605

674

 Rest 130L sæk 

668

835

855

 

 

 

 

 Restaffald:

 

 

 

 Rest 140L 

566

707

1.080

 Rest 190L 

901

1.126

1.157

 Rest 240L

1.061

1.326

1.262

 Rest 400L 

1.482

1.853

1.744

 Rest 660L

2.246

2.808

2.609

 Rest 770L 

2.572

3.215

3.001

 

 

 

 

 Madaffald:

 

 

 

 Madaffald 140L 

610

762

1.013

 Madaffald 190L 

787

984

1.117

 Madaffald 240L 

934

1.168

1.212

 Madaffald 400L 

1.272

1.590

1.661

 

 

 

 

 To-delte rest/madaffald:

 

 

 

 2-delt 240L 

992

1.240

1.251

 2-delt 370L 

1.324

1.655

1.607

 

 

 

 

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer:

 

 

 

90L Madaffald (Sæk)

15

19

21

130L Restaffald (Sæk)

19

24

24

240L Restaffald

34

43

40

400L Restaffald

48

60

57

660L Restaffald

72

90

84

770L Restaffald

83

103

97

240L Madaffald

30

38

39

400L Madaffald

41

52

54

240L Rest/Mad

32

40

40

370L Rest/Mad

43

54

52

 

 

 

 

Øvrige gebyr:

 

 

 

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time

670

837

758

Afhentning, for 1 ekstra mand.

316

395

384

 

 

 

 

Ekstra affald:

 

 

 

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. tømning

17

21

29

Ekstra køb af grønne madposer - 200stk.

42

53

54

Lejegebyr byttebeholder

240

300

240

 

 

 

 

Ændringer m.m.:

 

 

 

Beholderstørrelse udover 1 gang i kalenderår

240

300

240

Tømningsfrekvens udover 1 gang i kalenderår

120

150

120

 

 

 

 

Vask af beholder:

 

 

 

Vask af restaffaldscontainer pr. stk

156

195

164

Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time

 

95

384

 

316

 

 

Miljøstation:

 

 

 

Genoprettelse af miljøstation

500

625

500

 

 

 

 

Leje af beholder/stativer:

 

 

 

240L Restaffald

9

11

9

400L Restaffald

10

12

10

660L Restaffald

13

16

13

770L Restaffald

15

19

16

240L Madaffald

17

21

17

400L Madaffald

 

 

-  

240L Rest/Mad

 

 

-  

370L Rest/Mad

 

 

-  

Låner skal selv afhente/aflevere materiel.

 

 

-  

Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje.

 

 

-  

 

 

 

 

 Køb af stativer (Valgfrit):

 

 

 

 Affaldsstativ, 130 liter

775

1.066

1.066

 Affaldsskab med gaffel, 130 liter

919

1.264

1.264

 Gaffel til affaldsskab

90

124

124

 

 

 

 

 Køb af erstatnings beholdere (i tilfælde af påkørsel, brand, hærværk mv.):

 

 

 

 

 

 

 

 140 Liter

 

 

428

 190 Liter

 

 

483

 240 Liter

 

 

421

 400 Liter

 

 

820

 660 Liter

 

 

1.082

 770 Liter

 

 

1.137

 240 Liter to-delt

 

 

531

 370 Liter to-delt

 

 

780

 

 

 

 

Særgebyr - dagrenovation pr. time:

 

 

 

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. 

584

730

749

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

 

 

 

 

 

 

 

Nedgravede for én eller få ejere:

 

 

 

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling og behandling. Dertil lægges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

 

 

 

 

 

 

 

 Nedgravede fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand:

 

 

 

 5000 Liter - Restaffald ugetømning

 

 

316

 2500 Liter - Restaffald ugetømning

 

 

214

 2500 Liter - Madaffald ugetømning

 

 

116

 

Erhverv:

 

2021

2021

2022

2022

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Ekskl. moms

Inkl. moms

Genbrugsgebyr:

 

 

 

 

Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne

780

975

780

975

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne

7

8

7

8

Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særgebyrer:

 

 

 

 

Virksomheder, der benytter ordning på trods af fritagelse pålægges særgebyr

750

938

750

938

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald

327

409

316

395

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

485

606

485

606

 

 

 

 

 

Tømningsgebyr:

 

 

 

 

1 sæk - restaffald 130 L - uge

1.180

1.475

1.390

1.737

1 sæk - restaffald 130 L - 14dags

543

679

636

795

 

 

 

 

 

Tillægstakst – asbestgebyr:

 

 

 

 

Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton

459

574

630

788

Afhentning af Bigbags pr stk.

 -

 -

68

84

 

 

 

 

 

Institutioner:

 

 

 

 

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner

320

400

320

400

 

 

 

 

 

Skatkammeret, helårlige takster:

 

 

 

 

Private dagplejere

40

50

40

50

Private institutioner (Ekskl. Børnehave, skole eller SFO

800

1.000

800

1.000

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner

4.000

5.000

4.000

5.000

Kulturinstitutioner

1.200

1.500

1.200

1.500

Enkeltstående Workshops

320

400

320

400

 

Udvikling i affaldsgebyrer for perioden 2012–2021

By- og Udviklingsforvaltningen har gennemgået udviklingen i affaldsgebyrer for perioden 2012–2021. De væsentligste stigninger sker i 2016, 2017 og 2021. Dette kan henføres til implementering af affaldsplanen for 2014-2018 og indsatser i Klimaplanen, som blev vedtaget i 2020.

 

Oversigten over udviklingen i taksterne er vedhæftet som bilag.


Resumé

Kolding midtby er af Kystdirektoratet udpeget som et område, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelser, jf. EU´s oversvømmelsesdirektiv. Kolding Kommune er derfor forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelse, som skal revideres hvert 6. år.

 

Risikostyringsplanen skal medvirke til at reducere fremtidige oversvømmelser og værditab i Kolding midtby. I planen er opstillet mål og tiltag for perioden 2021-2027. Det er mål og tiltag, som skal sikre en beskyttelse på kort og mellemlang sigt, men som samtidig har et langsigtet blik i forhold til beskyttelse mod klimaforandringernes konsekvenser. Samtidig er det også vigtigt, at planen er så dynamisk, at den kan tilpasses ny viden og teknologi.

 

Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 har været i 6 måneders offentlig høring.

 

Ud over høringssvar fra Kystdirektoratet, er der ikke kommet høringssvar ind i høringsperioden. By- og Udviklingsforvaltningen har i høringsperioden drøftet en nuancering af sikringskoten i forhold til byggeri, der ikke ligger direkte mod fjorden.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Risikostyringsplan 2021-2027 Risikoområde Kolding vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse, under forudsætning af, at Teknik- og Klimaudvalget ligeledes indstiller forslaget til godkendelse.

 

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 15-10-2021

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 26-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Kolding midtby er af Kystdirektoratet udpeget som et område, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelser, jf. EU´s oversvømmelsesdirektiv. Derfor er Kolding Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelse, som skal revideres hvert 6. år.

 

Afgrænsning af Risikoområde Kolding

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 10. marts 2021 at sende forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 i 6 måneders offentlig høring frem til 12. september 2021. Endvidere blev Risikostyringsplanen sendt i høring til relevante myndigheder.

 

Høringssvar

Ud over høringssvar fra Kystdirektoratet, er der ikke kommet høringssvar. By- og Udviklingsforvaltningen har i høringsperioden drøftet en nuancering af sikringskoten i forhold til byggeri, der ikke ligger direkte mod fjorden.

 

Bemærkninger fra Kystdirektoratet vedrører:

 • Miljøscreening, hvor Kystdirektoratet vurderer, at planen skal miljøscreenes, hvilket ikke har været By- og Udviklingsforvaltningens vurdering.
   
 • Risikostyringsplanen bør indeholde kort over risikoen for oversvømmelse og konklusioner på baggrund af disse kort. De forefindes ikke i planen, og Kystdirektoratet anbefaler derfor, at dette tydeliggøres i den endelige plan.

 

Kystdirektoratets fulde høringssvar og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vil svare Kystdirektoratet på deres bemærkninger umiddelbart efter, at planen er politisk behandlet.

 

Vurderingen af bemærkningerne fra Kystdirektoratet, og den interne drøftelser af planen, har ført til, at der er foretaget følgende ændringer i den endelige udgave af risikostyringsplanen.

 

 • Forvaltningen anbefaler at følge Kystdirektoratets anbefaling og har igangsat en  miljøscreening af planen, hvor resultatet af screeningen skrives ind i planen, før den vedtages endeligt.
   
 • Der udarbejdes risikokort for oversvømmelse.

  Risikokortene udarbejdes for de forskellige scenarier, som Kystdirektoratet har udarbejdet data for. Konklusioner på baggrund af risikokortene skrives ind i planen før den vedtages endeligt. Kortene vil være som bilag til planen.
   
 • I forslag til Risikostyringsplanen havde forvaltningen foreslået en minimums sikringskote på 2,8 meter for hele risikoområdet.

  Drøftelser i forvaltningen har ført til, at sikringskoten sættes ned til 2,5 meter som en generel kote for området. Undtaget er det byggeri, som ligger i første række til fjorden, hvor sikringskoten på minimum 2,8 meter fastholdes, idet områder, som ligger i 1. række ved en stormflod, skal sikres mod eventuelle bølger. Det er tillige den kote, der bliver arbejdet med i Marina City projektet.

 

Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser.

 

Der har ikke været afholdt borgermøder eller anden inddragelse af interessenter i høringsperioden, ud over inddragelsen i forbindelse med de konkrete indsatser.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har vurderet, at det giver mere mening at foretage dialogen med interessenter og borgere ved gennemførelse af de enkelte tiltag angivet i risikostyringsplanen. Et godt eksempel er den inddragelse, der er sket i forbindelse med pumpe-/sluseprojektet, hvor Havnen og dens virksomheder og foreninger langs Kolding Å har været inddraget.

 

I planperioden frem til 2027 vil der ske en koordinering med Beredskabsplanen og andre relevante planer for at sikre, at der arbejdes efter de mål og hensigter, som er beskrevet i Risikostyringsplanen. I Kommuneplanen er der anført et krav om vurdering af behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med fremtidig lokalplanlægning inden for risikoområdet og dermed også i forhold til sikringskoten i Risikostyringsplanen.

 

Opmærksomhedspunkter i Risikostyringsplanen

Det udpegede risikoområde er opdelt i 6 mindre delområder, hvilket gør det muligt at planlægge tiltag, der er relevante for det enkelte delområde i forhold til at opfylde målene for håndtering af oversvømmelsesrisikoen.