Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 14. aug 2014 kl. 11:00

Ældrerådet

Mødelokale 107, 1. sal

Referat

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
· Pårørendes rolle i forhold til hjælp
· Dialogmøde med Seniorudvalget den 6. august 2014

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Ældrerådets plejeudvalg følger udviklingen vedr. pårørendes rolle i forhold til hjælp på f.eks. plejecentre mv.
 
Ældrerådet pointerede, at det er vigtigt, at samtlige udvalgsmedlemmer er tilstede under fællesmøderne, som Ældrerådet er inviteret til med Seniorudvalget.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Ældrerådsmedlem Jytte Duus Andersen orienterede om, at invitationen til de frivillige hjælpere på pleje- og aktivitetscentre til FNs internationale ældredag den 1. oktober 2014 er klar og vil blive udsendt hurtigst muligt.
 
Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

For seniorpolitik er ultimo maj 2014 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter på 38,0. Budget vedrørende serviceudgifter viser tendens til et mindreforbrug.
 
For seniorpolitik er ultimo maj 2014 en forbrugsprocent vedrørende lejetab ældreboliger på 43,5. Budget vedrørende lejetab ældreboliger forventes overholdt.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. ultimo maj 2014 viser et samlet forbrug vedrørende serviceudgifter på 228,2 mio. kr. Det svarer til, at der er brugt 38,0 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet udviser tendens til et mindreforbrug. Udviklingen vil blive fulgt nøje.
 
For seniorpolitik er ultimo maj 2014 en forbrugsprocent vedrørende lejetab ældreboliger på 43,5. Budget vedr. lejetab ældreboliger forventes overholdt.
 
 
 
 

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

 
Seniorudvalget orienteres om status for budgetlægningen 2015 med tilhørende overslagsår 2016-2018.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Senior- og Socialdirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet. Tilretningen er igangværende.
 
Forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
 
- SEN-S-01 Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen
- SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
 
Ændringsforslagene erstatter eksisterende forslag i det rullende katalog.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling.

Sagsfremstilling

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2015.
 
Ændringsforslagene er ”et rullende katalog”, hvor der på baggrund af ønsker fra udvalgene løbende kan indarbejdes yderligere ønsker til ændringer ligesom ændringsforslag løbende kan justeres eller udgå. Alle ændringer skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.
 
På nuværende tidspunkt indeholder det rullende katalog nedenstående ændringsforslag under Seniorudvalgets politikområde. Ændringsforslagene er justeret i henhold til prisfremskrivning mv.
 
Forslagsnr.
Tekst
2015
2016
2017
2018
SEN-S-01
Udvidelse af målgruppen for handicapkørsels-ordningen
Drift
261
261
261
261
SEN-A-01
Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
Anlæg

Drift
0
293
2.407
0
 
4.030
 
De fremsendte forslag kan kort beskrives således:
 
Forslag nr. SEN-S-01 – Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen
 
Kolding Kommune kan ligesom Varde Kommune udvide handicapkørselsordningen, til at omfatte blinde. Den årlige udgift skønnes at være kr. 261.000, jf. Transportministeriets forsøg med at udvide handicapkørselsordningen til at omfatte blinde.
 
Jf. i øvrigt også Seniorudvalgets møde den 5. juni 2013 (sag 12/4869).
 
Forslag nr. SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
 
Byrådet godkendte den 12. december 2011 (sag 09/4319) den reviderede fysiske udviklingsplan for seniorområdet 2010 – 2018. Udviklingsplanen angiver en udvidelse af Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 plejeboliger i 2018.
 
Med udgangspunkt i gældende principper for plejecenterbyggeri har Kommunale ejendomme udarbejdet overslag over projektet. Overslaget er baseret på ca 716 m2 boliger + 47 m2 servicearealer. De ansøgte rådighedsbeløb vedrørende boligdelen finansieres i anlægsperioden via byggelån og ved projektets afslutning lånefinansieres 88% af den samlede udgift til boligdelen, 2% finansieres via beboerindskud mens den resterende del kassefinansieres. Finansieringen er lovbestemt.
 
De årlige driftsudgifter til 10 yderligere boliger er opgjort til 4,0 mio. kr.
 
Øvrigt
Seniorområdet vil senere fremlægge eventuelle konsekvenser og ændringsforslag som følge af regeringsaftalen samt eventuelt øvrige ændringsforslag.
 

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Taget til efterretning.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til bevillingsnoter 2015. Set i forhold til 2014 er der ikke indarbejdet nye forslag.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
At bevillingsnote fra 2014 vedrørende cafeteriapriser videreføres i budgetforslag 2015-2018.

Sagsfremstilling

Følgende bevillingsnote videreføres fra 2014:
 
Cafeteriapriser
Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.
 
De i budget 2014 optagne bevillingsnoter er enten afsluttet eller forventes afsluttet i 2014.
 
Der er ikke forslag til nye bevillingsnoter.

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Ældrepuljen for 2015 blev genudmeldt den 2. juli og har ansøgningsfrist den 26. september 2014. Ministeriet har justeret Kolding Kommunes andel i 2015, så den udgør 15.436.000, når der igen ansøges hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
 
Seniorudvalget godkendte den 3. februar 2014 forvaltningens forslag til indsatser i Ældrepuljen for 2014 såvel som 2015. De godkendte indsatser i 2015 er ikke nye selvstændige indsatser, men er en videreførelse af indsatserne startet op i 2014.
 
Seniorområdet ser 2014 og 2015 som en sammenhængende periode for indførelsen og fremdriften af de 11 indsatser. Seniorområdet startede de 11 indsatser i april 2014 og har oplevet udfordringer med at implementere 11 indsatser sideløbende. Der er pt ikke tilstrækkelig viden om effekten af de enkelte indsatser til at revurdere indsatserne.
 
Seniorområdet vurderer, at det er af central betydning for fremdriften og administrationen af ældrepuljen, at ansøgning gældende for 2015, baseres på indsatserne godkendt på Seniorudvalgsmøde den 3. februar 2014.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at forslag til indsatser i Ældrepuljen 2015, godkendt på Seniorudvalgsmøde den 3. februar 2014, danner baggrund for fremsendelse af ansøgning til ministeriet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kroner årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne et år ad gangen. Kolding Kommunes andel af puljen udgør i 2014 15,3 mio. kroner. Ministeriet har justeret i Kolding Kommunes andel for 2015, så den udgør 15.436.000. Ansøgningsfristen for Ældrepuljen 2015 er den 26. september 2014. Midlerne vil blive udmøntet i januar 2015 og skal anvendes i perioden 1/1 - 31/12 2015.
 
Den 3. februar 2014 godkendte Seniorudvalget indsatserne i ældrepuljen for 2014 og 2015, jf. bilag. Den forudgående politiske proces bestod i:
 
  • Den 8. januar 2014 drøftede Seniorudvalget den daværende konstituerede seniordirektørs forslag til indsatser.
  • Den konstituerede seniordirektørs forslag blev sendt til høring i Ældrerådet den 16. januar 2014. Forslag til indsatserne blev taget til efterretning.
  • Den 3. februar 2014 godkendte Seniorudvalget de indsatser, der skulle indgå i ansøgningen til ministeriet.
Seniorområdet ser 2014 og 2015 som en sammenhængende periode for indførelsen og fremdriften af de 11 indsatser. Seniorområdet startede de 11 indsatser i april 2014 og har oplevet udfordringer med at implementere 11 indsatser sideløbende. Der er pt ikke tilstrækkelig viden om effekten af de enkelte indsatser til at revurdere indsatserne.
 
 

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.
 
Ældrerådet ønsker løbende at blive orienteret om status på ældrepuljen.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. til afvikling af frivillighedsfest på seniorområdet i efteråret 2014.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget tilkendegav den 3. juni 2014 ønske om, at afsætte midler til en frivillighedsfest på seniorområdet i efteråret 2014.
 
Seniorområdet foreslår, at festen afvikles på samme måde som i 2013:
  • Alle frivillige indenfor seniorområdet inviteres. Det vil sige både dem, der er frivillige i regi af Seniorområdet (Brugerråd og Bruger- og Pårørenderåd) samt dem, der er frivillige i ældreforeninger, klubber for ældre mm.
  • Festen afholdes forventeligt i Tre-For Arena med spisning, drikkevarer, underholdning og kaffe/kage.
  • Det forventes, at festen afholdes i tidsrummet 12-16 (ligesom sidste år), og at festen afholdes i oktober måned.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ældrerådet, frivillige fra ældreområdet og medarbejdere fra seniorområdet.
 
I 2013 var budgettet 200.000. Den faktiske udgift var ca. 175.000 kr. Der var cirka 750 deltagere.
 
Efter frivillighedsfesten er afviklet medtages kort evaluering på seniorudvalgsmøde, herunder overvejelser om, hvorvidt frivillighedsfesten på seniorområdet fremadrettet bør tænkes sammen med festen for frivillige på socialområdet.

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Formanden for Seniorudvalget Søren Rasmussen ønsker ved e-mail af 20. juni 2014 følgende optaget på udvalgets dagsorden:
 
”Formanden for Seniorudvalget Søren Rasmussen foreslår, at det pålægges Senior- og Socialforvaltningen at udarbejde et forslag til indførelse og indkøb af rickshaw-cykler i Kolding Kommune evt. placeret ved plejecentre og aktivitetscentre, hvor frivillige så kan cykle hyggelige ture med de ældre, og dermed give både dem selv og de ældre en oplevelse og forøget livsglæde.
 
Forslaget skal blandt andet indeholde beskrivelse af, hvorledes cyklerne kan opbevares, udlånes og hvad prisen for indkøb og vedligehold er”.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

En undersøgelse fra 2012, hvor Marselisborg Centret undersøger ensomhed blandt ældre i 25 kommuner, viser, at hver fjerde borger over 65 føler sig ensom. Undersøgelsen viser desuden, at risikoen for ensomhed øges ved et selvvurderet dårligt helbred. Samtidig efterspørger de ældre flere aktiviteter.
 
Københavns Kommune har haft gode erfaringer med et projekt ved navn ”Cykling uden alder”. Her er det lykkedes at aktivere 70 unge frivillige, som afholder events og kører ture med beboere fra områdets plejecentre. De frivillige cykler blandt andet borgerne på café, i tivoli eller blot rundt i nærområdet.
 
I Kolding Kommune har flere plejecentre erfaringer med, at det for nogle beboere giver øget glæde og livskvalitet at komme ud at cykle sammen med et personale på plejecentrets sofacykler.
 
Ud fra Seniorpolitikkens mål om at skabe rammer for engagerede, deltagende og aktive borgere samt understøttelse af aktivitetstilbud ønsker Seniorudvalget, at afdække om og hvordan eldrevne rickshaws kan skabe værdi for seniorer i Kolding Kommune.
 
Det foreslås derfor, at der indkøbes seks rickshaws til seks af Kolding Kommunes bynære plejecentre, som ikke har sofacykler. Det forventes, at rickshaw-cyklerne bliver opbevaret på hvert deres plejecenter, hvorfra udlån til frivillige finder sted. De frivillige kan så cykle borgerne rundt i byen, langs fjorden eller åen, til Koldinghus, i Geografisk Have eller et helt andet sted.
 
Der skal derfor gøres en indsats for at finde frivillige. Dette kan eksempelvis ske ved at aktivere unge fra kommunens uddannelsesinstitutioner, cykelklubber m.fl.
 
Målgruppen for turene på rickshaw-cyklerne er både beboere på plejecentrene og ældre borgere i eget hjem, som ikke er i stand til selv at cykle. Plejepersonale og forebyggende medarbejdere kan i forbindelse med deres besøg være opmærksomme på, om borgeren har et ønske om at komme ud. I så fald rettes henvendelse til den eller de personer, der skal koordinere indsatsen.
 
Koordineringen af chauffører og passagerer kan ske via en elektronisk kalender.
 
Det er hensigten, at indkøb af de seks rickshaws skal være led i en afprøvning af, hvorvidt der skal købes rickshaws til øvrige plejecentre. Samtidig kan det være en test af, hvordan igangsættelsen af rickshaw-cyklerne bedst fungerer og hvilke aktiviteter, der skal udbydes i denne sammenhæng.
 
Den samlede udgift for 6 rickshaws med elmotor med 8 gear, taxakaleche og taxapude udgør ca. 172.000 kr. ekskl. moms. Herudover skal der afsættes ca. 2.000 kr. pr. rickshaw til vedligehold pr. år. Dette inkluderer omkostninger til eftersyn, udskiftning af dæk samt udskiftning af kæde og tandhjul.
 
Merudgifterne kan afholdes indenfor rammerne af Seniorudvalgets budget.

Beslutning Seniorudvalget den 06-08-2014

Godkendt med tilføjelse om, at alle kommunens plejecentre får mulighed for at afprøve og anvende de indkøbte rickshaws.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.
 
Ældrerådet bemærkede, at Ældrerådet efter dialogmødet med Seniorudvalget har opfattelsen af at alle plejecenter som ønsker en rickshaw kan få det og de indkøbes med det samme.
 
Ældrerådet foreslår, at ansvaret for rickshaws placeres i bruger- pårørenderådet.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Ældrerådets ældreguide er blevet udarbejdet og bliver udleveret løbende til aktivitetscentre mv.
 
Næste udgave af 60+ avisen udkommer den 23. august 2014.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
· Venteliste til plejeboliger
· Seniortræf 2015
· Følgeskab
· Magtanvendelser i hjemmeplejen
· Omsorgstandplejen og tandplejen på plejecentre
· Ny aktivitetskonsulent pr. 1. september 2014

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.
 
Orienteringspunktet vedr. omsorgstandplejen og tandplejen på plejecentre udsættes til næste Ældrerådsmøde.

Resumé

Demensfaglig leder Kirsten Jørgensen deltager i mødet kl. 12.15 med henblik på orientering om regler for værgemål samt brug af alarmer og pejlesystemer.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-08-2014

  • Omsorgstandplejen og tandplejen på plejecentre
  • Status vedr. ældrepuljen
  • Status på indkøb af busser