Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 1. mar 2022 kl. 12:00

Sundhed og Fritid

Sundhedscenteret - Lokale 1.58B

Referat

Resumé

Kaizen Karate Do søger om et tilskud på 40.000 kr. i forbindelse med afholdelse af et internationalt stævne i karate, Itosu-ryu World Championships, den 4. - 7. august 2022 i Sydbank Arena, Kolding.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at der ydes et tilskud på 40.000 kr. fra Eventpuljen

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kaizen Karate Do arrangerer den 4. - 7. august 2022 et internationalt stævne i karate, Itosu-ryu World Championships, i Sydbank Arena, Kolding. Foreningen arrangerer stævnet under professionelle rammer, og det forventes, at der i stævnet vil være deltagere i alderskategorierne fra børn til seniorer og masters klasserne. Samlet set forventes der over 400 deltagere fra minimum 10 nationer, som alle vil overnatte i Kolding.

 

I bestræbelserne på at lave et professionelt stævne er et af de vigtigste kriterier for forbund og udøvere, at dommerne skal have høje dommergrader. Der kommer derfor højt graduerede dommere fra store dele af Europa og USA, som skal have dækket omkostningerne i forbindelse med rejse og ophold.

 

Foreningen opererer med et samlet budget på 320.100 kr. for stævnet. Der er budgetteret med et underskud på 82.600 kr. Foreningen søger om støtte på 40.000 kr. til at dække udgifterne til internationale dommere og halleje i Sydbank Arena.

 

Foreningen har som vision at sætte Kolding på landkortet inden for karatesporten, såvel nationalt som internationalt. Foreningens tidligere stævner har medvirket til en øget interesse for karatesporten i Koldingområdet.

 

 

Vedhæftet er budget for 2022 Itosu-ryu World Championships og oversigt over eventpuljen 2022.

 

Det kan oplyses, at der i 2022 under Eventpuljen resterer et ikke-forbrugt budgetbeløb på 328.500 kr.

 


Resumé

Byrådet har på møde 27. januar 2014 besluttet, at det er det pågældende stående udvalg, som den enkelte bestyrelse ressortmæssigt hører under, der konkret forestår udpegning af kontaktpersoner til bestyrelserne for de selvejende institutioner.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at der på mødet træffes afgørelse om, hvorvidt der fortsat skal udpeges kontaktpersoner til selvejende institutioner,

 

at udvalget, såfremt der fortsat skal udpeges kontaktpersoner, udpeger kontaktpersoner til de selvejende institutioner, der har ønsket det.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Godkendt.

 

Følgende blev udpeget:

Arena Syd; Birgitte Kragh,

Bjert Hallen; Folmer Krogh,

Brændkjær Idræts- og Kulturhus; Folmer Krogh,

Forum Kolding Bramdrupdam; Søren Rasmussen,

Fynslund Hallen; Birgitte Kragh,

Harte Fritidscenter; Ole Martensen,

Hejls Multihus; Poul Fremmelev,

Kolding Ketcher Center; Jonathan Dyring Løvbom Christiansen,

Lunderskov Hallen; Poul Fremmelev,

Pulzion; Birgitte Kragh,

Sydbank Arena; Hans Holmer.

 

Sagsfremstilling

Følgende bestyrelser under Sundhed og Fritid har i forgående byrådsperiode haft et byrådsmedlem udpeget som kontaktperson:

 • Arena Syd
 • Bjert Hallen
 • Forum Kolding Bramdrupdam
 • Fynslund Hallen
 • Harte Fritidscenter
 • Hejls Multihus
 • Lunderskov Hallen
 • Pulzion
 • Sydbank Arena/KIF Drift

 

I forbindelse med konstitueringen i 2014 besluttede Byrådet, at det stående udvalg blandt dets medlemmer skal forestå udpegning af kontaktpersoner for ovennævnte selvejende institutioner, der hører under Sundhed og Fritid.

 

Det fremgår ikke af styrelsesvedtægten for Kolding Kommune, at der skal ske udpegning, ligesom der ikke er lavet aftaler om udpegning i forbindelse med konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode.

 

Valget af hver kontaktperson foretages som et flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Den udpegede er kontaktperson i byrådsperioden.

 

De øvrige selvejende institutioner under Sundhed og Fritid er blevet spurgt, om de ønsker en kontaktperson. Ud af 15 selvejende institutioner ønsker 11 en kontaktperson udpeget:

 • Arena Syd
 • Bjert Hallen
 • Brændkjær Idræts- og Kulturhus
 • Forum Kolding Bramdrupdam
 • Fynslund Hallen
 • Harte Fritidscenter
 • Hejls Multihus
 • Kolding Ketcher Center
 • Lunderskov Hallen
 • Pulzion
 • Sydbank Arena/KIF Drift.

 


Resumé

På baggrund af en anmodning fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti om forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge i Kolding Kommune, gives en kort redegørelse af arbejdet på området i Kolding Kommune i dag og forslag til, hvad der kan undersøges nærmere for en styrket indsats på området.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes med henblik på, hvordan Kolding Kommune kan opnå større grad af forebyggelse i forhold til seksuelt overførte sygdomme og øge den seksuelle sundhed blandt unge,

 

at udvalget får en status på arbejdet med forebyggelse og fremme af seksuel sundhed blandt unge i Kolding Kommune på mødet i juni 2022.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Drøftet.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti anmodede i en henvendelse pr. 25. januar 2022 om at få følgende drøftet i Sundhed og Fritid:

”Trods corona-restriktion og afstand: Kønssygdom stortrives, og Kolding har

Danmarksrekorden for 3. gang inden for en kortere årrække”.

 

På mødet i Sundhed og Fritid den 1. februar 2022 blev sagen drøftet. Udvalget godkendte den foreslåede proces for tilbagemelding på anmodningen, som indebærer, at anmodningen behandles i flere selvstændige dagsordenspunkter.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler følgende emner i anmodningen:

 • Redegøre for indsatser i Kolding Kommune, der forebygger seksuelt overførte sygdomme og øger den seksuelle sundhed, 
 • Undersøge mulighederne for udbredelse af hjemmetest til gavn for de unge i Kolding Kommune med henblik på at nedbringe antallet, der smittes med klamydia,
 • Undersøge hvordan Kolding Kommune kan opnå større grad af forebyggelse i forhold til seksuelt overførte sygdomme og øge den seksuelle sundhed blandt unge, f.eks. via større fokus herpå i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

 

Ifølge Sex & samfund har den gennemsnitlige seksuelle debutalder ligget på omkring 16 år i de seneste cirka 20 år. Omkring halvdelen af danske unge har prøvet at have sex første gang, når de er cirka 16 år gamle. Der er kun en lille forskel mellem kønnene. Cirka 13 % af de unge er påvirkede af alkohol eller stoffer ved deres første gang, og knap 25 % bruger ingen prævention. Det er også i ungdomsårene, at risikoen for at blive smittet med en sexsygdom er størst. De mest udbredte sexsygdomme er klamydia, kønsvorter (hpv), herpes, gonoré, syfilis og hiv.

 

Ny rapport fra Sex & Samfund baseret på data fra Statens Serum Institut viser, at Kolding Kommune i 2020 havde det højeste antal af klamydiatilfælde i Danmark blandt unge med 33 tilfælde pr. 1.000 unge i alderen 15-29 år (landsgennemsnit 26,2). Sexsygdommen breder sig blandt unge i hele landet, og med knapt 30.000 tilfælde toppede klamydiasmitten i 2020 blandt danske unge.

 

Klamydia optræder ofte uden symptomer. Ubehandlet klamydia kan medføre nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd. Til gengæld er klamydia let at behandle med antibiotika, når første det er konstateret. 80 procent af de smittede er unge i alderen 15-29 år.

 

Eksisterende indsatser i Kolding Kommune, der forebygger seksuelt overførte sygdomme og øger den seksuelle sundhed 

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne (”timeløst fag”) i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Lovgivningsmæssigt påhviler det den enkelte skoleleder at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen skal foregå i. De faglige mål i undervisningen omhandler seksualitet bredt set herunder bl.a. forebyggelse, grænsesætning, normer og samfundstrends.

 

Sundhedsplejen opfordrer alle skoler i Kolding Kommune til at deltage i Uge Sex. Overbygningsskolerne bruger ofte ugen til at sætte ekstra fokus på emnet. Pædagogisk Center oplever stor efterspørgsel fra skolerne på materialer og digitale tilbud i denne uge. Alle specialskoler har ligeledes fokus på seksualundervisning i Uge 6.

 

Ca. 90 % af eleverne i Kolding Kommune deltager i udskolingsundersøgelsen hos sundhedsplejen, hvor der gives information og rådgivning om seksuel sundhed.

 

Formidling af viden om rådgivningstilbud til unge foregår ikke standardiseret, men efter individuel vurdering. Det samme gælder rådgivning og information til unge, der ikke er i uddannelse, men som for eksempel har kontakt til sundhedsplejen, UU-vejledere, socialrådgivere mv.

 

Mulighederne for udbredelse af hjemmetest til gavn for de unge i Kolding Kommune med henblik på at nedbringe antallet, der smittes med klamydia

 

For at reducere forekomsten og spredningen af klamydia anbefaler Sundhedsstyrelsen dels forebyggelse ved brug af kondom og klamydiaopsporing med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. Sundhedsstyrelsen henviser desuden til Sex og Samfunds klamydiaopsporingsprojekt for inspiration til handling. Projektet omfatter hjemmetest, som er gratis for de unge og bestilles via en hjemmeside. Testen tages derhjemme, sendes i adresseret og frankeret kuvert til sygehus, og de unge modtaget svar via kode på mail/sms. Hvis testen er positiv, skal den unge printe dokument og gå til sin egen læge for at få en recept, hvorefter medicin kan hentes på apoteket.

 

I dag findes tilbuddet om hjemmetest i følgende kommuner: Frederiksberg, Hillerød, Gentofte, København, Høje-Taastrup, Ishøj Kommune og Lolland. Formålet med klamydia-hjemmetest er at gøre det lettere tilgængeligt for de unge at blive testet, idet de undgår besværet ved tidsbestilling og fysisk fremmøde hos lægen.

 

Sundhedsområdet i Kolding Kommune har rettet henvendelse til Sex & Samfund for at indhente et tilbud på udrulning af hjemmetest i Kolding Kommune. På nuværende tidspunkt er prisen for kommunerne 120 kr. pr. test samt et årligt gebyr. Dertil kommer udgifter til markedsføring af tilbuddet.

 

Baseret på deres nuværende erfaringer estimerer Sex & Samfund, at mellem 1 % og 10 % af kommunens unge mellem 15-29 år vil bestille en hjemmetest om året. Nedenstående tabel kan give et estimat på, hvor mange midler, der skal afsættes til tilkøb af test pr. år i Kolding Kommune.

Danske Regioner har, som en del af deres fertilitetsudspil, afsat midler til at finansiere en del af omkostningerne ved hjemmetesten i en fireårig periode. Sex & Samfund oplyser, at aftalen med Danske Regioner skal falde endeligt på plads, inden et egentligt tilbud kan fremsendes. 

 

Hvordan Kolding Kommune kan opnå større grad af forebyggelse i forhold til seksuelt overførte sygdomme og øge den seksuelle sundhed blandt unge, f.eks. via større fokus herpå i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

 

Sundhedsstyrelsen har formuleret en række anbefalinger og retningslinjer i ”Forebyggelsespakken for seksuel sundhed” fra 2020, som overordnet fordeler sig i følgende fire spor:

 

Rammer:

 • Udarbejdelse af handleplaner herunder udpegning af nøglepersoner for implementering og kvalitetssikring af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab,
 • Formalisering af samarbejdet mellem skoler og sundhedsplejersker om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab,
 • Handleplaner for støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling.
   

Tilbud:

 • Rådgivning til forældre om børns seksualitet og naturlige seksuelle udvikling,
 • Rådgivning og information til unge, der ikke er i uddannelse.
   

Information og undervisning:

 • Kvalificeret sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen,
 • Seksualundervisning på specialskoler,
 • Seksualundervisning på ungdomsuddannelser,
 • Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser,
 • Deltagelse i nationale initiativer,
 • Formidling af viden om rådgivningstilbud,
 • Målrettet information om seksualitet og prævention til borgere med anden etnisk baggrund end dansk,
 • Information om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab til forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Tidlig opsporing:

 • Klamydiaopsporing.

 

Sundhedsområdet foreslår, at der via dialog med relevante aktører udarbejdes en samlet handleplan med henblik på at øge den seksuelle sundhed blandt unge i grundskolen og frem til 29 år. En sådan handleplan vil bl.a. kunne indeholde:

 

 • Undersøgelse af behovet og muligheder for en styrkelse af sundheds- og seksualundervisningen i grundskolen,
 • Styrkelse af informations- og rådgivningsarbejdet målrettet unge i og uden for en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse fx
  • ved hjælp af fast tilknyttede sundhedsmedarbejdere på uddannelsesinstitutionerne,
  • kampagneaktivitet med afsæt i erfaringer fra tobaksforebyggelsen KysBedreKolding,
 • Bedre vejvisning til andre rådgivningstilbud som fx Sex og Samfund og AIDS-Fondet,
 • Etablering af mulighed for selvtest for unge i Kolding.

 

Ovenstående er en skitsering af en handleplan baseret på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Baseret på drøftelserne og pejlingen fra Sundhed og Fritid vil Sundhedsområdet gå i dialog med relevante aktører og udarbejde en plan med konkrete forslag til at styrke seksuel sundhed for børn og unge i Kolding Kommune, som sendes til behandling i Sundhed og Fritid.

 


Resumé

På baggrund af en anmodning fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti har Sundhed og Fritid på mødet den 1. februar 2022 taget en indledende drøftelse om forebyggelse af tidlig og uønsket graviditet blandt unge i Kolding Kommune.

 

Der gives nu en grundigere redegørelse for situationen på området med henblik på politisk drøftelse af, hvorvidt indsatsen på området skal styrkes. Dette dagsordenspunkt skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet vedrørende forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme blandt unge, da initiativer til at forebygge seksuelt overførte sygdomme og tidlig uønsket graviditet handler om prævention, men skal tilgås på forskellige måder.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning,

 

at det drøftes, hvorvidt arbejdet med at nedbringe antallet af uønskede graviditeter blandt kvinder under 25 år i Kolding Kommune skal styrkes, og herunder om forvaltningen skal undersøge muligheden for at etablere en ungemodtagelse/-klinik i samarbejde med Sygehus Lillebælt.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Redegørelsen blev taget til efterretning.

 

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Konservativt Folkeparti anmodede i en henvendelse pr. 25. januar 2022 om at få følgende drøftet i Sundhed og Fritid:

”Trods corona-restriktion og afstand: Kønssygdom stortrives, og Kolding har

Danmarksrekorden for 3. gang inden for en kortere årrække”.

 

På mødet i Sundhed og Fritid den 1. februar 2022 blev sagen drøftet. Udvalget godkendte den foreslåede proces for tilbagemelding på anmodningen, som indebærer, at anmodningen behandles i flere selvstændige dagsordenspunkter. Dette dagsordenspunkt vedrører forebyggelse af tidlig og uønsket graviditet blandt unge i Kolding Kommune, herunder muligheden for at etablere en ungemodtagelse i samarbejde med Region Syddanmark.

 

Antal fødsler i målgruppen i Kolding Kommune 

Ifølge sundhedsplejen i Kolding Kommune ligger forekomsten af teenagergraviditeter i Kolding Kommune på et stabilt lavt niveau. I 2021 blev der født 980 børn i Kolding Kommune, hvoraf 1 (0,1 %) er født af mødre under 18 år og i alt 62 (6,3 %) er født af mødre i alderen 16-24 år.

 

Tabel 1: Antal levendefødte børn af kvinder under 25 år i Kolding Kommune i 2021Antal levendefødte børn af kvinder under 25 år i Kolding Kommune i 2021

 

Nedenstående diagram viser aldersfordelingen på mødrene til levendefødte børn i Kolding Kommune i 2021. Den blå kurve viser, hvor mange børn, der er født i alt af kvinder i den pågældende alder (f.eks. er der født 101 børn af 31-årige mødre). Den røde kurve (P1) viser antal fødsler af første barn, den grå kurve (P flere) viser antallet af flergangsfødende.

 

Aldersfordeling mødre til levendefødte børn Kolding Kommune 2021

 

Andelen af fødsler blandt mødre under 25 år i Kolding Kommune har i flere år har fulgt landsgennemsnittet. Af nedenstående figur ses en lille afvigelse fra landgennemsnittet i 2020, svarende til ca. 5 fødsler pr. 1.000 kvinder 15-24 år. I forhold til målgruppen mødre under 25 år er det værd af bemærke, at moderens alder alene ikke kan sige noget om graden af forældreevne, eller hvorvidt en graviditet er ønsket eller ej.

 

Antal levendefødte børn pr. 1.000 kvinder 15-24 år

 

Den nuværende indsats i Kolding Kommune for at forebygge tidlig uønsket graviditet omhandler blandt andet skolernes seksualundervisning og sundhedsplejens udskolingssamtaler. Dertil kommer, at piger og unge kvinder, der har kontakt til eksempelvis socialområdet i Kolding Kommune, tilbydes rådgivning om seksuel sundhed baseret på en individuel vurdering. Det er desuden muligt at bevilge gratis prævention til udsatte borgere, hvilket sker i et omfang svarende til 6-8 bevillinger om året. 

 

Erfaringer med ungemodtagelser/klinikker i Vejle og Fredericia Kommune

Fredericia Kommune etablerede i samarbejde med Sygehus Lillebælt en ungemodtagelse i 2019, hvor unge kan modtage anonym rådgivning med henblik på at fremme deres seksuelle sundhed og trivsel. I 2020 etablerede Vejle Kommune og Sygehus Lillebælt en ungemodtagelse efter samme model.

 

Formålet med Ungemodtagelsen er at styrke unges seksuelle sundhed og trivsel og give de unge bedre mulighed for at træffe sunde og sikre valg, herunder konkret at forebygge uønskede graviditeter, aborter og seksuelt overførte sygdomme.

 

Konceptet for ungemodtagelsen er, at unge kan henvende sig anonymt fra gaden eller bestille tid via mail, sms eller telefon. Der kræves ikke henvisning. Klinikken tilbyder anonym rådgivning om køn, krop, sex og prævention samt test (graviditet og seksuelt overførte sygdomme) og/eller lægeundersøgelse (ved gynækolog), gratis prævention og vejledning om prævention. Åbningstiderne i Fredericia er to gange om ugen á hhv. 3 og 5 timer. I Vejle er åbningstiden en gang om ugen á 3 timer. 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan antallet af børn fordelt efter moderens alder har udviklet sig over tid i kommunerne i Sygehus Lillebælts optageområde.

 

Antal levendefødte børn fordelt efter moderens alder

 

Erfaringer fra klinikken i Fredericia viser, at størstedelen af de unge er mellem 17 og 20 år, og langt hovedparten er kvinder. De unge kommer især for at få prævention, og spiral er langt den mest efterspurgte præventionsform. Alle, der får en spiral, testes inden for klamydia, ligesom alle, der ønsker en klamydiatest, kan få dette. Grundet anonymitet og usikkerhed i registreringspraksis er det ikke muligt at angive det præcise antal tests i Fredericia, men der er registreret ca. 50 tests i 2019 og knap 120 tests i 2020. I Vejle blev der foretaget 72 klamydiatests i 2020. Fordelingen af ydelser fremgår af tabel 3.

 

Ydelser i 2019 og 2020 hos hhv. UngMod Fredericia og UngSex Vejle

 

Finansieringen af ungemodtagelsen deles mellem projektmidler fra Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt og kommunerne. Projektmidlerne udløber ved årsskiftet.

 

Der pågår en evaluering af UngMod-klinikkerne i Region Syddanmark, og regionsrådet forventes at tage stilling til klinikkernes fremtid i løbet af juni 2022.

 

På mødet i Sundhed og Fritid den 1. februar 2022 blev rammerne for at søge Sundhedsstyrelsens pulje til ”Etablering af ungdomsmodtagelser” fremlagt. Der er afsat 8,2 mio. kr. til afprøvning af to ungdomsmodtagelser. Ansøgningsfristen er den 1. april 2022, og for at søge puljen er der blandt andet krav om, at ansøger bruger en model for ungdomsmodtagning, som er sammenlignelig med den model, der bruges i Halsnæs og Herning kommuner. Hertil kommer et krav om medfinansiering på 50 % fra de deltagende kommuner. Forvaltningen vurderer ikke, at de sundhedsfaglige, helbredsmæssige og økonomiske effekter kan analyseres fyldestgørende inden ansøgningsfristens udløb. På baggrund af den indledende drøftelse, og tilkendegivelserne på udvalgsmødet den 1. februar 2022, iværksætter forvaltningen derfor ikke en ansøgningsproces til denne pulje. 

 

Forvaltningen lægger op til en drøftelse af, hvorvidt arbejdet med at nedbringe antallet af uønskede graviditeter blandt kvinder under 25 år i Kolding Kommune skal styrkes, og herunder om forvaltningen skal undersøge muligheden for at etablere en ungemodtagelse/-klinik i samarbejde med Sygehus Lillebælt.

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Sundhed og Fritid drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

 

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af protokolleret beslutning.

 

5. april 2022 kl. 18.30-21.30

Fritid og Idræt Award, Kolding

 

31. maj 2022 kl. 13.00-14.30

Danmark i bevægelse – Bevægelsesmøde, Kolding

 

6. august 2022

Præmieoverrækkelse, Itosu-ryu World Championships, Kolding

 


Resumé

Orientering fra formanden.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Sundhedsområdet:

 

 • Aktuelle sager.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Orientering fra Fritidsområdet:

 

 • Status på anlægsprojekter
 • Aktuelle sager.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

 


Resumé

Kolding Kommune har de seneste år haft et særligt fokus på parasporten. Kolding vil arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i kommunen og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

 

På mødet vil Ivan Løvstrup, Direktør i Parasport Danmark, Dan Arnløv, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune, og Casper Rasmussen, Leder af Kultur & Fritid i Vejen Kommune, orienterer om formålet med parasportsamarbejdet.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har de seneste år haft et særligt fokus på parasporten. Kolding vil arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i kommunen og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

 

Kolding Kommune indgik blandt andet en partnerskabsaftale med ’Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet’ frem til 2020. Med partnerskabsaftalen ønskede man at afprøve metoder, der kunne øge idrætsdeltagelsen og bevægelsesniveauet for mennesker med funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. I efteråret 2021 gennemførte forvaltningen en foreningsundersøgelse med fokus på inkluderende aktiviteter til borgere med funktionsnedsættelser og sindslidelser i foreningerne i Kolding Kommune. Resultaterne af foreningsundersøgelsen præsenteres på møde i Sundhed og Fritid d. 28. marts 2022.

 

Kolding Kommune indgår derudover i et formaliseret samarbejde med de øvrige seks kommuner i Trekantområdet Danmark, hvor det handler om at styrke parasporten. En politisk styregruppe med repræsentanter fra alle syv kommuners fritids- og kulturudvalg blev nedsat i 2019. Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de enkelte kommuner, og opgaven har været at udvikle og koordinere indsatsen i forhold til parasporten på tværs af de syv kommuner. Dette er sket i tæt samarbejde med Parasport Danmark og Trekant Danmark. Parasport-samarbejdet har helt overordnet til formål at forbedre vilkårene for parasport og udnytte det potentiale, der ligger på tværs af kommunegrænser i relation til foreningstilbud, events, synliggørelse af tilbud og samarbejde med institutionsområdet. På den måde sikres bedre vilkår for idrætsdeltagelse for en marginaliseret gruppe, ligesom det også kan give profilering i Trekantområdet.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet d. 11. oktober 2021 at anbefale det nye udvalg af etablere et Parasportråd. Forvaltningen foreslår, at der med orienteringen lægges op til en indstilling om at nedsætte et parasportråd på møde i Sundhed og Fritid d. 28. marts.

 

Desuden skal Kolding være værtsby for Special Olympics Idrætsfestival i 2022. Med dette værtsskab vil Kolding Kommune sammen med Parasport Danmark skabe yderligere grobund for, at målgruppen får mere bevægelse ind i hverdagen, og i højere grad bliver integreret i det lokale foreningsliv.

 

På mødet i Sundhed og Fritid vil der være deltagelse af:

 • Ivan Løvstrup, Direktør Parasport Danmark
 • Dan Arnløv, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Vejle Kommune
 • Casper Rasmussen, Leder af Kultur & Fritid, Vejen Kommune.

 


Resumé

Hvert deltagelsende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.

 


Resumé

Sundhedschef Anders Seekjær, Afdelingsleder for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Heidi Amstrup Olesen, og Afdelingsleder for Sundhed og Træning, Kristian Lind Olesen, giver udvalget en præsentation af fagområderne under Sundhedsområdet.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at præsentationen tages til efterretning.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 01-03-2022

Præsentationen blev taget til efterretning.