Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 9. okt 2014 kl. 09:00

Kulturudvalget

Trapholt

Referat

Resumé

Trapholts bestyrelse ønsker at drøfte udviklingen på Trapholt med Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter udviklingen på Trapholt.

Sagsfremstilling

Trapholts bestyrelse ønsker at drøfte udviklingen på Trapholt.
 
Forvaltningen kan oplyse, at Trapholt har i 2012 indgået en samarbejdsaftale med Kolding Kommune gældende fra 2013 til og med 2016.
Kontrakten skal genforhandles i første halvår 2016 og ny kontrakt skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2016.
 
Museets aktiviteter er at sikre Danmarks kulturarv, og gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden samt stille dem til rådighed for forskningen.
 
Trapholts samlede indtægt var i 2013 på 17.800.369. Heraf har Kolding Kommune ydet tilskud til Trapholt Museet på 6.179.470 kr.
 
Besøgstallet var i 2011 på 61.139, i 2012 på 84.655 og i 2013 på 81.150.
 
Trapholts udstillingsplan i 2013 var udarbejdet således, at to store brede særudstillinger blev suppleret af mindre, og mere fagligt orienterede og eksperimenterende udstillinger. De to særudstillinger var:
NICK CAVE: THE WORLD IS MY SKIN
OUT TO SEA? – Et hav af plast fra Hawaii til Klitmøller
 
Derudover har Trapholt præsenteret følgende større udstillinger:
Søren Martinsen, Danskeren
MARCO EVARISTTi
NOGET GANSKE SÆRLIGT? Trapholts samling anno 2013
SKUD PÅ STAMMEN 2013: Globalisering
BENT REJ OG SØREN SOLKÆR - FACE TO FACE
 
Trapholts bestyrelse består af Lars Nørby Johansen, formand, Jesper Elkjær, næstformand, Ole F. Rasmussen, Allis Helleland, Clara Rigenstrup, Merete Due Paarup, Peter Lassen og Nina Granlie.
 
Bestyrelsen for Trapholt vil deltage i udvalgsmødet under drøftelsen af dette punkt.
 

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt

Resumé

PricewaterhouseCoopers fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 for Den selvejende institution ”Trapholtfonden”
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 498.280 kr. før uddelinger, efter uddelinger er årets resultat et underskud på 374.139 kr.
 
Fondens egenkapital udgør 56.448.501 kr. ved udgangen af 2013

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2013 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Fondens formål er ifølge fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til den selvejende institution ”Kunstmuseet Trapholt”.
 
Fondens indtægter i 2013 var kommunale tilskud fra Kolding Kommune på i alt 1.678.652 kr. Med fradrag af fondens driftsomkostninger gav dette et overskud på 498.280 før uddelinger.
 
Efter uddelinger viser årsrapporten for 2013 et underskud på 374.139 kr. som anses for at være tilfredsstillende. Der har været foretaget uddelinger i 2013 for 872.419 kr. Tidligere projektfrigivne midler og donators ønsker, bliver frigivet i første halvår af 2014 bl.a. midler efter Anna Elisabeth Petersen.
 
Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 56.348.318 kr.
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsrengskabslovens bestemmeler for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
 
Der er ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Kulturudvalget afholder en fælles drøftelse med henblik på at afdække Geografisk Haves formål.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter Geografisk Haves formål med henblik på at udarbejde et udkast til vedtægter.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget pålagde på mødet den 8. april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at forvaltningen til udvalgsmødet i juni 2014 skulle belyse muligheder og konsekvenser ved at gøre Geografisk Have til en selvejende institution. Udvalget pålagde herefter forvaltningen på mødet den 10. juni 2014, at forberede en strategisk drøftelse for udvalget om havens fremtid.
 
Med henblik på udvalgets videre drøftelse af Geografisk Haves fremtidige formål kan forvaltningen oplyse følgende:
 
Formål
Geografisk Haves formål er beskrevet så langt tilbage som fra kommunens overtagelse i 1963, som:
 • At Geografisk Have skal være et folkeligt haveanlæg af høj, faglig kvalitet og med en god vedligeholdelsesstandard.
 • At udbygning og drift af haven for hovedparten af havens vedkommende skal være i overensstemmelse med grundlæggeren Aksel Olsens idé om en plantesamling, hvor planterne er placeret sammen efter deres naturlige, geografiske hjemsted.
 • At havens drift og udbygning skal tilrettelægges således, at anlæg og aktiviteter/arrangementer fortsat er af høj kvalitet, samtidig med, at havens plantesamling er af en anerkendt botanisk og plantemæssig karakter.
Senere blev formålet beskrevet i udviklingsplan for haven i 2007.
 • Geografisk Have skal give besøgende i alle aldre en totaloplevelse af have- og landskabskultur samt med sine udstrakte plæner og velholdte beplantninger skabe de bedste rammer for en række kulturtilbud.
 • Besøgstallet i Geografisk Have skal være 80.000 i år 2012 svarende til en stigning på over 60% i forhold til besøgstallet fra 2000-2006.
Et eksempel på formål fra en lignende institution kan Botanisk Have i København nævnes.
 
Formål for Botanisk Have
Botanisk Have skal bidrage til at øge vores viden og forståelse for plante- og svamperigets mangfoldighed – og derigennem fremme kendskabet til planter og svampe samt deres bevarelse. Haven skal endvidere styrke interessen for nationale og globale naturværdier.
Botanisk Have opfylder sine formål ved at:
 • Opretholde, udvikle og udbygge de videnskabelige samlinger af levende og præserverede planter og svampe i overensstemmelse med god, international praksis og internationale konventioner
 • Stille samlingerne og den information, der knytter sig til dem, til rådighed for forskning, undervisning og formidling
 • Forvalte Botanisk Centralbiblioteks samling af botanisk og mykologisk litteratur og arkivalier
 • Drive forskning, fortrinsvis i relation til samlingerne
 • Deltage i universitetsundervisningen (fortrinsvis af M.Sc.- og Ph.D.-studerende og stipendiater) inden for Botanisk Haves forskningsområder
 • Bidrage til bevarelse af planter og svampe, både nationalt og globalt
 • Formidle kendskab til planter/svampe og fremme interessen for nationale og globale naturværdier gennem udstillinger, aktiviteter og arrangementer.
Botanisk Have er dog en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet og dermed har en forskningspræget profil og ikke geografisk.
 
På udvalgsmødet afholdes en faciliteret strategisk drøftelse af Geografisk Haves fremtidige formål og kommentarer herfra vil indgå i forvaltningens videre arbejde med at udforme vedtægter til behandling ved udvalgets møde i november 2014.

Beslutning Kulturudvalget den 08-09-2014

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt med den bemærkning at forvaltningen udarbejder udkast til vedtægter. Heri skal indgå udvalgets bemærkninger til formål med Geografisk Have.

Resumé

Der opstilles digitale info-standere ved indfaldsveje til Kolding, og senere også ved Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.
 
By- og Udviklingsforvaltningen stiller forslag til regler for anvendelse af info-standerne samt forslag til pris for annoncering på skærmene, som foreløbig skal gælde i et år fra ibrugtagningen af skærmene som en forsøgsordning, indtil der er indsamlet tilstrækkeligt med erfaringer for anvendelse og annoncemængder.

Sagen behandles i

Fritid- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget godkender forslag til regler for anvendelse af info-standere,
 
at udvalget godkender forslag til prissætning for annoncering, og
 
at Byrådet fremover delegerer kompetencen til at fastsætte priser for annoncering på info-standere til By- og Udviklingsdirektøren

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2014 bevilget kr. 368.000 (i 2015 kr. 192.000) til opsætning af 5 LED info-standere ved indfaldsveje i Kolding og 1 skilt til henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.
 
Kolding Kommune opsætter i fase 1 de 5 LED info-standere ved indfaldsvejene til Kolding. De vil være opsat og klar omkring 1. november 2014. I fase 2 opsættes info-standere ved Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup, hvilket vil ske i løbet af 2015. Forvaltningen har afholdt møder med lokalrådene i centerbyerne, og er i løbende dialog med dem for at imødekomme forskellige forslag og ønsker til info-standere til centerbyerne.
 
Målet med at opsætte digitale info-standere er at slippe for ”skilteskoven” langs indfaldsvejene og i stedet få et tidssvarende medie til digital, fleksibel og effektiv annoncering af arrangementer, events mv. Info-standerne vil have en skærmstørrelse på ca. 2 meter i bredden og 3 meter i højden, opstillet på en pylon, som bliver ca. 5 meter høj i alt.
 
Opstillingen af de digitale info-standere gør det nødvendigt at revidere kommunens plakatregulativ: ”Regulativ for opsætning af plakater i Kolding Kommune”. Regulativet bliver behandlet i Teknikudvalget på møde 6. oktober, og i Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Samtidig er det nødvendigt at opstille regler for anvendelse af de digitale info-standere og at fastlægge en pris for annoncering. By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et forslag til regler for annoncering og prissætning, som foreløbig skal gælde i et år fra ibrugtagningen af skærmene som en forsøgsordning, indtil der er indsamlet tilstrækkeligt med erfaringer for anvendelse og annoncemængder. Forslag til regler for annoncering på digitale info-skærme kan ses i bilag 1.
 
Overordnet er det forvaltningens forslag, at der kan annonceres for aktiviteter, som har almen interesse eller har generel relevans, og som er åbne for deltagelse for alle. Aktiviteterne skal som hovedregel finde sted i Kolding Kommune. Det kan for eksempel være kulturelle og sportslige events, handelsarrangementer, åbne aktiviteter på uddannelsesinstitutioner, samt kommunale serviceoplysninger.
 
Kolding Kommunes udgifter til leje af skærmene og andre driftsudgifter skal dækkes af indtægter ved annoncering på skærmene. De årlige udgifter til de 5 skærme, der opsættes langs indfaldsveje til Kolding er opgjort til at være ca. 380.000 kr. årligt. Heri er indeholdt leje af skærme, tilslutningsafgifter, el, administration og evt. leje af arealer til opsætning af visse af skærmene.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har anslået, hvor mange annoncer der kan forventes som henholdsvis 7-dages visninger og 14-dages visninger ud fra opgørelse af tidligere års ansøgninger om opsætning af skilte og plakater. For at imødekomme annoncører, som typisk har mange annoncer i løbet af året, foreslår forvaltningen, at der gives mulighed for køb af 12 annoncer á 7 dage eller 14 dage med rabat.
 
Ud fra disse overvejelser foreslår forvaltningen, at der i en forsøgsperiode på 1 år fra opsætningen af info-standerne indføres følgende priser på annoncering på alle 5 skærme samtidig (priserne opgives ex. moms.)
 
 
 
Visning:
 
Pris:
7 dages visning
 
2.000,00
14 dages visning
(10 % rabat)
3.600,00
12 annoncer á 7 dage
(20 % rabat)
19.200,00
12 annoncer á 14 dage
(20 % rabat)
34.560,00
Grafisk tilpasning
300 kr. pr. annonce
 

Ud fra disse priser vil der være en balance mellem driftsudgifter og annoncesalg ved følgende eksempel:
Udgifter ialt, 5 skærme:
380.000
 
 
 
 
 
Stykpris:
Anslået salg:
 
Indtægter:
 
 
 
Annoncer á 7 dage
2.000
45
90.000
Annoncer á 14 dage
3.600
45
162.000
12 annoncer á 7 dage
19.200
2
38.400
12 annoncer á 14 dage
34.560
2
69.120
Grafisk tilpasning
300
45
13.500
I alt
 
 
373.020
 
 
Der gøres opmærksom på, at udgifterne til drift af info-standerne vil stige med anslået i alt kr. 200.000 om året ved opstilling af info-standere ved Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Heri er det forudsat, at der bliver opstillet mindre info-standere end de info-standere, der opstilles i Kolding.
 
Med de midler, der er afsat i budgettet (kr. 368.000 i 2014 og kr. 192.000), kan der sikres en indkøringsperiode på op til 2 år indtil der findes en balance mellem antallet af annoncer og dermed annonceindtægter og driftsudgifterne til info-standerne.
 
Etablering af digitale info-standere er en realisering af Kulturudvalgets politiske fokusområde: ”Mødesteder og midlertidighed” ved at udvikle Kolding som en designby, og med fokus på udvikling af de fysiske rammer for et blomstrende kulturliv.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-10-2014

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker en midtvejs orientering om forløbet til udvalgets møde den 6. maj 2015.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udvalget ønsker en midtvejs orientering om forløbet til udvalgets møde i maj 2015.

Resumé

Jesper Elkjær (R) har fremsendt forslag om, at Kolding Kommune i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet etablerer en camp/festival for unge amatørbands. Fredericia og Middelfart har vist interesse for samarbejdet, og Jesper Elkjær foreslår, at festivalen afholdes i Fredericia i sommeren 2015.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forvaltningen pålægges at gå i dialog med Fredericia Kommune om at udarbejde et koncept for en ungdomscamp/festival og herunder klarlægger økonomien i initiativet
 
at forvaltningen sikrer involvering af lokale aktører og kulturinstitutioner.

Sagsfremstilling

Jesper Elkjær (R) har stillet forslag om, at Kolding Kommune i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet etablerer en camp/festival for unge amatørbands. Jesper Elkjær oplyser, at ideen er blevet forelagt de øvrige kulturudvalgsformænd (på nær formændene for Billund og Middelfart Kommune) og både Fredericia politisk og Middelfart administrativt har vist interesse for samarbejdet.
 
Jesper Elkjær foreslår, at campen/festivalen planlægges til afholdelse i sommeren 2015, placeret i Fredericia. Jesper Elkjær oplyser, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Lars Ejby Pedersen har indvilget i at finde et egnet sted til afholdelse af campen/festivalen.
 
Jesper Elkjær foreslår, at forvaltningen pålægges at indgå et samarbejde med interesserede kommuner i Trekantområdet med henblik på etablering af en amatørcamp/festival for unge i sommeren 2015.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen kan oplyse, at der i Kolding Kommune findes et etableret miljø af unge amatørbands og singer-songwriters. Herudover er der allerede eksempler på tiltag i Kolding Kommune, som understøtter de unge bands og giver dem en mulighed for at udvikle sig og for at spille foran et publikum. Af eksempler kan nævnes:
 
Kolding Musikskole, hvor unge musikere øver individuelt og sammen i sammensatte eller selvskabte konstellationer. Her er unge talenter (musikere og sangere), orkestre og bands.
 
På det rytmiske spillested Godset stilles der øvelokaler til rådighed, som bruges flittigt af lokale bands i alle aldre. Godset afholder desuden singer-songwriter arrangementet ”Sangskriver på Godset”, som hver måned byder på koncerter med sangskrivere fra nær og fjern og ikke mindst opfordrer Koldings sangskriverscene til at folde sig ud og lære af hinanden.
 
Kulturlogen afholder koncerter i deres lokaler på Esbjergvej, hvor også lokale undergrundsbands øver og optræder. I 2013 og 2014 afholdt de bl.a. festivalen ”Graffiti-Getdown”, som er en undergrundsfestival for musik og kreativitet. Her spiller bands fra udland og indland, men også lokale bands byder ind.
 
I Nicolai har de i nogle år afholdt ”Nicolai Festival”, en festival, der som udgangspunkt arrangeres af unge for de unge. Her er bl.a. også fokus på unge Kolding bands.
 
På Kulturnatten har vi i 2013 og 2014 sat fokus på unge bands og musikere med ungescenen ved Klosterparken.
 
Spillestedet Pitstop har fokus på unge upcoming navne i Danmark og vægter den unge generations musiksmag og vaner. Koncerterne på Pitstop er hovedsageligt med etablerede bands, men ofte udvælges lokale bands til at spille support.
 
Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af disse eksempler og med udgangspunkt i det musikmiljø, som allerede findes i Kolding Kommune, bør tages initiativ til involvering af lokale aktører og kulturinstitutioner i planlægningen af en camp/festival i Trekantområdet for unge amatørbands.
 
Endvidere er det forvaltningens vurdering, at der med udviklingen af en ungdomscamp/festival er tale om et tiltag, der understøtter flere af Kulturudvalgets politiske fokusområder. Herunder særligt ”Mødesteder og midlertidighed” gennem kulturaktiviteter, der flyttes ud af de faste fysiske rammer og i stedet afholdes i byrummet som en midlertidig event, hvor også bylivsstrategien understøttes, idet en event som denne kan være med til at skabe mere liv i byen.
 

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt

Resumé

Landbomuseet har fremsendt ansøgning om etablering af internetadgang i museets bygninger.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Landbomuseet har fremsendt ansøgning til Kulturudvalget om tilskud til etablering af internetadgang i museets bygninger.
 
Landbomuseet Kolding er en selvejende institution, som er etableret i 2005. Landbomusset drives af frivillige og modtager ikke driftstilskud fra Kolding Kommune.
 
Landbomuseet oplyser, at man de senest 2 år har arbejdet med en ny vidensindsamlings- og vidensformidlings strategi og som et led i dette arbejde ønsker man at kunne formidle fortællinger på moderne medier som smartphones etc.
 
En forudsætning for at få det rette udbytte af den indsamlede viden er, at den kan formidles via en internetadgang i museets bygninger, hvor der i dag ikke findes en.
 
Landbomuseets regnskab for 2013 viser et overskud på kr. 41.759.
 
Forvaltningen oplyser, at etablering af en WIFI løsning med trådløse netværksbokse vil have en ca. etableringsudgift på kr. 50.000.
 
Forvaltningen anbefaler, at Landbomuseet selv afholder udgiften på ca. 50.000 kr. til etablering af den ønskede internetadgang, da der ikke findes puljemidler på kulturpolitikkens budgetområde til dette formål.
 
Et alternativ er, at Landbomuseet etablerer en simpel løsning med oprettelse af et hotspot, hvilket er en løsning, som kan sammenlignes med løsninger i privatboliger. Denne løsning kan udføres for ca. 500 kr., da installationen ofte vil være gratis. Internetforbindelsen vil da dække en mindre del af museet.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt.

Resumé

For Kulturpolitik er der pr. 31. august en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 73% svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 1.5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året under Kulturpolitik. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 31. august vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
Tekst
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 31.08.14
Note
Biblioteket
39.065
26.520
68%
68%
1
 
-2.138
-1.347
63%
63%
 
Museer
17.133
16.985
99%
99%
2
 
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.291
9.209
99%
99%
3
 
-2.646
-2.025
77%
76%
 
Musikskole
24.584
16.043
65%
64%
4
 
-13.290
-9.187
69%
68%
 
Puljer
3.036
2.245
74%
74%
5
 
0
-77
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutioner
19.273
12.707
66%
64%
6
 
-2.793
-2.439
87%
87%
 
Øvrig kultur
4.333
1.711
39%
31%
7
 
-1.983
-1.848
93%
77%
 
 
 
 
 
 
 
I alt
93.865
68.498
73%
73%
 
 
Noter:
 
1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.
 1. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 2. Lejeaftale vedr. Kolding Teater samt tilskud til Mungo Park. Refusion mangler sidste rate vedr. Mungo Park.
 3. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år, 3 rate af statsstøtte fra Kulturstyrelsen er modtaget. Det forventes et samlet underskud på ca. 100.000 kr. som overføres til 2015, som et led i 4-årig kontrakt med Kulturstyrelsen i forbindelse med Musikalsk Grundkursus.
5. Puljer:
Musikpuljen
Afsat 742.000 + 287.000 (overførsel fra 2013)
1.029.000 kr.
Heraf disponeret pr. 31.08.2014
942.224 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
86.776 kr.
- Sønderjyllands Symfoniorkester
302.000 kr.
- Sommer ved Søen
270.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
158.888 kr.
- Yderligere disponeret
105.668 kr.
 
 
Kulturpuljen
Afsat 607.000 + 119.000 (overførsel fra 2013)
726.000 kr.
Heraf disponeret pr. 31.08.2014
616.061 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
109.939 kr.
- Kulturnatten
210.000 kr.
- Ungepuljen
75.000 kr.
- Arrangementer udbetalt
302.311 kr.
- Yderligere disponeret
28.750 kr.
 
 
 1. Forbruget følger generelt det normale forbrug på nuværende tidspunkt af året, dog har der været øgede udgifter til oprydning efter stormfald i Geografisk Have, etablering af togvognsprojektet på godset, øgede udgifter i forbindelse med ansøgningen til Unesco samt perioder med ekstra forbrugsafgifter m.m.
 2. Der er udbetalt tilskud til arkiver og foreninger for hele 2014. kolding Folkeuniversitet afventer tilskud som kommer ultimo 2014. Regionalt spillested afventer udbetaling af støtte til foreninger, området vil ultimo året balancere.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
At Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale erhverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Beslutning Kulturudvalget den 09-10-2014

Godkendt.