Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 3. feb 2016 kl. 10:00

Seniorudvalget

Kirkesalen

Referat

Resumé

Formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti foreslår ved E-mail af 20. november 2015:
 
”At Seniorudvalget igangsætter arbejdet med udarbejdelsen af en værdighedspolitik for Kolding Kommune således den er klar til vedtagelse i marts 2016.
 
At der i processen med udarbejdelse af Værdighedspolitikken forsøges inddraget alle interesserede og berørte borgere samt naturligvis Kolding Ældreråd og interesseorganisationer som f.eks. Ældre Sagen og Kolding Kommunes store korps af frivillige på seniorområdet.
 
At muligheden af stort/store borgermøde(r) undersøges, og at det ligeledes afdækkes, hvorledes beboere på plejecentre, deres pårørende og seniorer, som ikke kan deltage i mødet bedst inddrages og kan bidrage.
 
At Senior- og Socialforvaltningen til næste Seniorudvalgsmøde fremlægger forslag til proces for arbejdet.

Tilføjelse til resumé

På baggrund af beslutning på Seniorudvalgsmøde den 6. januar 2016 fremsendes udkast til råskitse for rammerne for udarbejdelse af værdighedspolitikken.    

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at råskitse for rammerne for udarbejdelsen af værdighedspolitikken drøftes.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet et lovforslag vedrørende værdighedspolitik. Lovforslaget forventes af træde i kraft 1. marts 2016.
 
Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne senest 1 juli 2016 skal ’offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen’.
 
Endvidere fremgår det af lovforslaget, at værdighedspolitikken skal forholde sig til en række konkrete områder. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive:
 
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
 
Da lovforslaget ikke er endeligt vedtaget er der visse usikkerheder, f.eks hvorvidt midlerne kun kan bruges på servicelovsydelser eller om midlerne også kan bruges på sundhedslovsydelser.
 
Af lovforslaget fremgår ligeledes, at relevante parter skal inddrages i udformningen af værdighedspolitikken, herunder ældreråd, borgere og pårørende.
 
Kolding Kommune tilføres årligt 15,3 millioner i 2016, 2017, 2018 og 2019. Fra 1 januar 2020 overgår ’Værdighedsmilliarden’ til bloktilskud og udbetales til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle.
 
Af bilaget fremgår udkast til råskitse for udformningen og vedtagelsen af værdighedspolitikken.     
 
Det foreslås, at råskitse for udformningen og vedtagelsen af værdighedspolitikken drøftes med henblik på godkendelse på seniorudvalgsmøde den 2. marts.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 06-01-2016

Seniorudvalget besluttede, at Senior- og Socialdirektøren til næste udvalgsmøde pålægges at udarbejde en råskitse for rammerne for udarbejdelse af værdighedspolitikken. Der tages udgangspunkt i de 8 indsatsområder i Seniorpolitikken og ”værdig død” indgår som et særligt element jf. ministerens brev.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Den foreløbige råskitse godkendtes med den tilføjelse, at Ældrerådets forslag til indsatser samt kommende forslag til råskitsen vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af Værdighedspolitikken.

Resumé

Kvalitetsstandarderne for 2016 fremsendes til godkendelse. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer:
 
  • Eksisterende kvalitetsstandard ’Klippekort’’ foreslås ændret, så den ugentlige ydelse ændres fra 45 til 60 minutter og det maksimale opsparede antal timer ændres fra 4,5 til 5 timer.  
  • Eksisterende kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ er sammenskrevet til en ny kvalitetsstandard ’Rehabilitering’. Dette er sket på baggrund af indførelsen af §83a i januar 2015.
  • Eksisterende kvalitetsstandard ’Madservice (kølemad)’ ændres så leveringen bliver 1-2 gange per uge i stedet for 1 gang per uge.
  • Generelt er formuleringer vedrørende betaling for midlertidig hjemmehjælp fjernet fra kvalitetsstandarderne som følge af lovændring i januar 2015. 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne for 2016 fastholdes og godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal revideres/godkendes en gang årligt. Kompetencen hertil er uddelegeret af Byrådet til Seniorudvalget, jf Byrådets beslutning den 8. april 2013.
 
Kvalitetsstandarderne for 2016 er, i forhold til 2015, ændret på nedenstående områder:
 
Eksisterende kvalitetsstandard ’Klippekort’
Kvalitetsstandarden ’Klippekort’ foreslås ændret, så det ugentlige minuttal ændres fra 45 minutter til 60 minutter. Det maksimale antal opsparede timer ændres fra 4,5 timer til 5 timer.
 
Forvaltningen har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om at overføre 450.000 kroner i klippekortordningen fra 2015 til 2016.
 
Forvaltningen har afdækket muligheden for at udvide anvendelsen af klippekortordningen, enten ved at udvide målgruppen eller ved at udvide minuttallet. Målgruppen er dog af ministeriet fastsat til de ’svageste hjemmehjælpsmodtagere’, det vil sige målgruppen kan
ikke udvides til at omfatte plejecenterbeboere.
 
En udvidelse af målgruppen, så de 327 borgere der får ’moderat personassistance’ også omfattes af klippekortordningen vil medføre en årlig merudgift på cirka 5 millioner kroner.
 
Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde målgruppen og udvide minuttallet fra 45 til 60.
Dette vil kunne holdes inden for det eksisterende budget på 2,7 millioner kroner i 2016.
 
Eksisterende kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ er sammenskrevet til en ny kvalitetsstandard ’Rehabilitering’
I januar 2015 blev §83a tilføjet servicelovens §83. Formålet er at styrke fokus på den rehabiliterende indsats og tydeligøre, at den rehabiliterende tilgang i §83a altid er et forløb i forbindelse med §83 ydelser. Som en følge af indførelsen af §83a er de to eksisterende Kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ sammenskrevet til en kvalitetsstandard ’Rehabilitering’
 
Eksisterende kvalitetsstandard ’Madservice (kølemad)’
Leveringen ændres fra 1 gang per uge til 1-2 gange per uge.
 
Betaling for midlertidig hjemmehjælp
Formuleringer vedrørende betaling for midlertidig hjemmehjælp er fjernet fra kvalitetsstandarderne som følge af lovændring i januar 2015.
 
Herudover er der foretaget mindre ændringer af administrativ karakter.
 
Kvalitetsstandarderne for 2016 fremgår af bilaget.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 06-01-2016

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Høring:
 
Ældrerådet foreslår, at gruppen der modtager ydelsen ”klippekort” udvides bl.a. gennem individuelle visitationer i stedet for at den ugentlige ydelses minuttal forhøjes.
 
De øvrige ændringer anbefales.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Resumé

Senior- og socialdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Ingen deltagelse i aktiviteter i februar måned.

Resumé

Orientering fra formanden februar 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Godkendt.