Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 20. aug 2014 kl. 08:00

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgslokalet, 4. etage,

Referat

Resumé

Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark fremsender i mail af 27. juni 2014 en Styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark til godkendelse.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at Styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i 2011 overtaget ansvaret for rammeaftalerne på det specialiserede socialområde fra regionerne. Rammeaftalerne afløses samtidig af et nyt koncept fra 2012, som består af to dele: en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt af Byrådet den 26. maj 2014. Styringsaftalen er med til at sikre klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.
 
Styringsaftalen for 2015 har samme form som Styringsaftalen for 2014. KKR Syddanmark anbefaler, at alle kommuner og regionen godkender Styringsaftalen 2015.
 
Ved lov skal alle kommuner og regionen have vedtaget aftalerne senest den 15. oktober 2014.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Rigsrevisionen har gennemgået Kolding Kommunes administration af ordninger med statsrefusion i regnskabsåret 2013.
Rigsrevisionen har desuden undersøgt finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge (kommunal medfinansiering og beskæftigelsestilskud)
 
Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at kommunen i det væsentlige har tilrettelagt sin forvaltning på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt.

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at afrapporteringen fra Rigsvisionen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen besøger hvert år et antal kommuner som led i revisionen af statens afregning af statsrefusion med kommunerne, jf. Rigsrevisorlovens §§ 5 og 6.
 
Rigsrevisionen har ved besøg i uge 18 gennemgået Kolding Kommunes administration af ordninger med statsrefusion i regnskabsåret 2013. Gennemgangen omfattede kommunens budgettering og administration i forbindelse med refusionshjemtagelsen for at vurdere, om kommunen har etableret en forvaltning, der er med til at sikre en tilfredsstillende administration af ordninger med statsrefusion.
 
Også resultaterne af den senest afrapporterede udførte revision, som vedrørte 2012 blev gennemgået. Formålet var at vurdere, om revisionen af kommunens regnskab var udført i overensstemmelse med de statslige krav og god offentlig revisionsskik. Desuden var formålet at vurdere, om kommunen havde foretaget en tilstrækkelig og rettidig opfølgning på revisors bemærkninger og anbefalinger samt på ministeriernes decisionsskrivelser.
 
Som led i en særskilt undersøgelse om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge (kommunal medfinansiering og beskæftigelsestilskud) har vi endvidere i år særligt haft fokus på kommunens administration af medfinansieringen af a-dagpenge, herunder kommunens budgettering og kontrol af udgifterne til medfinansiering og datagrundlag for beregningen af medfinansieringsbidraget for forsikrede ledige.
 
I sammenhæng hermed drøftede Rigsrevisionen kommunens administration vedrørende beskæftigelsestilskuddet.
 
Rigsrevisionens vurdering:
 
At Kolding kommunes procedurer for budgetlægning og budgetopfølgning generelt medvirker til at sikre et tilfredsstillende grundlag for refusionshjemtagelsen.
Rigsrevisionen finder det endvidere hensigtsmæssigt, at kommunen udarbejder perioderegnskaber (bevillingskontrol) samt kommenterer på afvigelser og forventninger til årets resultat.
 
At Kolding Kommune havde en tilfredsstillende opfølgning på den udførte revision vedrørende regnskabsåret 2012.
 
At Kolding Kommune havde vanskeligt ved at kontrollere de data, der genereres i medfinansieringsordningen og dermed beregningsgrundlaget for medfinansieringsordningen.
 
Kommunens fulde kontrol af medfinansieringsbidraget er begrænset af perioder med manglende a-kasse data i beregningsgrundlaget og i mindre omfang af løbende reguleringer af a-kassernes sags oplysninger, der ligger til grund for medfinansieringen.
 
Dette imødegås dog i et vist omfang bl.a. via økonomirapportkontroller fra fagsystemerne, som anvendes i forbindelse med kvalitetssikring sammen med fejllisten i KMD-systemet.
Rigsrevisionen finder, at kommunens fokus på egne registreringer i fagsystemet er hensigtsmæssigt for at opnå en så tidstro og korrekt afregning som muligt.
Rigsrevisionen konstaterede, at kommunens egne vurderinger af vanskelighederne forbundet med sikker budgettering og prognosticering af beskæftigelsestilskuddet fremføres som en generel problematik i de kommuner, Rigsrevisionen har besøgt i forbindelse med undersøgelsen.
 
Resultaterne af gennemgangen på refusionsområdet forventes at indgå en beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2013. Beretningen forventes sendt i høring i september 2014.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse, skal revisionsberetninger overgives til den berørte kommunale myndighed til besvarelse.
 
Revisionen konkluderer generelt, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at revisionsberetning nr. 2 – afsluttende revision for 2013, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger revisionsberetning nr. 2, afsluttende revision 2013, fra BDO Kommunernes Revision, vedrørende revision på Socialudvalgets ansvarsområde.
 
Revisionen konkluderer generelt, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Kommentarer og anbefalinger på det sociale område er taget til efterretning og efterfølgende korrigeret.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Budgetterne for serviceudgifter forventes overholdt. Både for sundhedspolitik og socialpolitik.
 
Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet er under pres.
 
Der ses et markant mindre forbrug på overførselsudgifter (førtidspension m.v.).

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Sagsfremstilling

For sundhedspolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
2014, ultimo juni - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
 
 
 
 
 
Forebyggelse og Sundhedsfremme
13.772
5.525
40,1%
 
Træning
52.224
24.636
47,2%
 
Sundhedstjeneste
19.100
9.330
48,8%
 
Tandpleje
29.842
14.708
49,3%
 
I alt
114.939
54.199
47,2%
1
Note 1:
Budgettet for sundhedspolitik vedr. serviceudgifter forventes overholdt. Det bemærkes dog, at budgettet til vederlagsfri fysioterapi (træning) og hospice (sundhedstjeneste) er under pres.
 
 
For socialpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni vedrørende serviceudgifter opstilles således:
2014, ultimo juni - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
 
 
 
 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov
189.489
87.666
46,3%
 
Tilbud til ældre og handicappede
120.816
63.936
52,9%
 
Rådgivning
2.133
1.213
56,9%
 
Tilbud til voksne med særlige behov
292.983
139.960
47,8%
 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
19.636
11.966
60,9%
 
Kommunale fleksjob
18.058
14.778
81,8%
 
I alt
643.115
319.520
49,7%
2
Note 2:
Handicapområdet (tilbud til ældre og handicappede) er under pres. Bl.a. ses en tilgang til hjemmestøtte (§85) som skal ses i sammenhæng med flexjob- og førtidspensionsreformen. Der søges derfor overført 2 mio. kr. fra overførselsudgiftsbudgettet (førtidspensioner) til serviceudgiftsbudgettet. Budgettet for socialpolitik vedr. serviceudgifter forventes derefter overholdt.
 
 
For sundhedspolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering opstilles således:
2014, ultimo juni - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
317.499
132.842
41,8%
 
I alt
317.499
132.842
41,8%
3
Note 3:
Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering er under pres. Tendensen vil blive fulgt nøje og eventuelle konsekvenser heraf medtages i bevillingskontrollen ultimo året. Det bemærkes, at aktivitetsbestemt medfinansiering er udenfor servicerammen og der er ikke pålæg om finansiering indenfor egen ramme.
 
 
 
 
 
For socialpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni vedrørende overførselsudgifter opstilles således:
2014, ultimo juni - tal i 1000 kr.
Korr. budget
Forbrug
Forbrugspct.
Note
Førtidspensioner, tillæg og kontante ydelser
464.295
217.470
46,8%
 
I alt
464.295
217.470
46,8%
4
Note 4:
Budgettet udviser et mindreforbrug.
 
 
Der ansøges om følgende korrektioner under Socialudvalgets forretningsområde:
 
Socialudvalgets budgetramme til overførselsudgifter reduceres med 17 mio. kr. årligt som følge af udviklingen i førtidspensioner.
 
Socialudvalgets budgetramme til serviceudgifter tilføres 2 mio. kr. årligt som følge af udviklingen på hjemmestøtte-området, som skal ses i delvis sammenhæng med udviklingen i førtidspensioner.
 
Socialudvalgets budgetramme til overførselsudgifter reduceres med 0,3 mio. kr. i indeværende år og 0,6 mio. kr. ud i årene svarende til socialområdets andel af financieringen af rehabiliteringsteam (socialudvalget den 23. april 2014).
 
 
Korrektion vedr. lov- og cirkulæreprogram. Budgetrammen for sundhedspolitik tilføres 714.000 kr. i 2014 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet vedrører
  • Merudgift på 133.000 kr. vedrørende driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.
  • Merudgift på 536.000 kr. vedrørende styrket rehabilitering af kræftpatienter.
  • Merudgift på 45.000 kr. vedrørende frit valg til private specialsygehuse m.v.
 
Korrektion vedr. lov- og cirkulæreprogram. Budgetrammen for socialpolitik (service) tilføres 64.000 kr. i 2014. Beløbene vedrører
 
1. Merudgift på 35.000 kr. vedrørende kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
2. Merudgift på 29.000 kr. vedrørende forstærket indsats mod asocial adfærd.
 
 

Centralforvaltningens bemærkninger

De afledte korrektioner for budgetperioden 2015 til 2018 er indregnet i budgetforslag 2015. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Socialudvalget orienteres om forslag til budget 2015 med tilhørende overslagsår 2016-2018.

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at bevillingsnoterne vedrørende Frivilligt socialt arbejde videreføres
 
at bevillingsnoterne vedrørende Efterværnstilbud, Opgangs-fællesskaber, Indsats psykiatriske misbrugere samt
Forebyggende fokus – samlet indsats, er eller bliver realiseret i 2014 og udgår.
 
 

Sagsfremstilling

Senior- og Socialdirektøren oplyser, at budgetbidraget er:
 
sundhedspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
 
2015
2016
2017
2018
Tildelt ramme
118.171
117.607
118.018
118.020
Bidrag
118.171
117.607
118.018
118.020
Afvigelse
0
0
0
0
 
 
socialpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
 
2015
2016
2017
2018
Tildelt ramme
650.282
647.557
647.605
647.610
Bidrag
650.282
647.557
647.605
647.610
Afvigelse
0
0
0
0
 
 
sundhedspolitik, aktivitetsbestemt medfinansiering (hele 1.000 kr.)
 
2015
2016
2017
2018
Tildelt ramme
320.477
320.477
320.477
320.477
Bidrag
320.477
320.477
320.477
320.477
Afvigelse
0
0
0
0
 
 
socialpolitik, overførsler (hele 1.000 kr.)
 
2015
2016
2017
2018
Tildelt ramme
446.325
447.719
452.983
458.248
Bidrag
446.325
447.719
452.983
458.248
Afvigelse
0
0
0
0
  
 
Senior- og Socialdirektøren bemærker vedrørende budgetbidraget, at der i budgetbidraget er indeholdt et øget pres på handicapområdet. Endvidere er der i budgetbidraget indarbejdet midler til en fortsat drift af TUBA (550.000 kr. årligt) og en udvidelse af §18 området på baggrund af bortfald af PUF-midler samt ligestilling af tilbud (100.000 til Folkekøkkenet, 100.000 til BørneKontakten og 100.000 til Paraplyen). 
 
 
Følgende bevillingsnoter videreføres fra 2014:
 
Frivilligt socialt arbejde
Socialudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Socialudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Senior- og Socialdirektøren.
  
Følgende bevillingsnoter er realiseret eller bliver realiseret i 2014 og udgår:
 
Efterværnstilbud
At Socialudvalget drøfter efterværnstilbud, så det sikres, at der er et godt kvalitetstilbud indenfor dette område, som får de unge mennesker i job og/eller uddannelse.
 
Opgangsfællesskaber
Omlægning af indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser til opgangsfællesskaber i samarbejde med boligselskaberne, udvidede støttefunktioner mv., således at flere borgere oplever hurtigere og endnu mere individuel tilpasset hjælp.
 
Indsats psykiatriske misbrugere
Der ønskes etableret en alternativ arbejdsplads for de psykiatriske misbrugere, samt misbrugere med og uden diagnose. Tilbuddet skal give misbrugerne retten til aktivering tilbage og give dem mulighed for at højne livskvaliteten, øge chancen for ordinært arbejde, samt skabe mulighed for uddannelse. Forslaget vil virke forebyggende ift. misbrug, isolation, ensomhed, psykiatri, indlæggelser, efterbehandling mv.
Social- og Sundhedsforvaltningen pålægges i samarbejde med Jobcentret at udarbejde en konkret model, der fremsendes til budgetforhandlingerne for 2015.
 
Forebyggende fokus – samlet indsats
Forstærket fokus på forebyggelse og udvikling af en række eksisterende og kommende indsatser, herunder forældreprogrammet De Utrolige År, forældreuddannelser på f.eks. handicapområdet, skilsmisseforebyggende indsatser, frivillighedsprojektet Home Start, PMTO (en del af PALS-projektet), indsatser for forældre til anbragte børn og unge og Leksand-modellen. Koordineringen og udviklingen samles under Socialudvalgets område og baseres på partnerskaber med relevante parter, herunder Forebyggelses- og Sundhedsudvalget. Samtidig undersøges mulighederne for at udvide Leksand-modellen til også at omfatte forældretilbud senere i barnets opvækst, f.eks. ved skolestart mv. Forslaget finansieres inden for det eksisterende driftsbudget vedrørende Socialpolitik.
 

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
 
  • Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet.
  • Økonomiske konsekvenser af overgang til ny pædagoguddannelse.
  • Kortlægning af effekterne på psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
  • Opnormering med to døgnpladser til rehabilitering af yngre hjerneskaderamte.
  • Vægtstoppere - overvægt hos børn og unge.
  • Økonomiske konsekvenser af øget efterspørgsel efter vederlagsfri fysioterapi.
 
 

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at ændringsforslagene tilføjes det rullende katalog.

Sagsfremstilling

Ændringsforslagene er ”et rullende katalog”, hvor der på baggrund af ønsker fra udvalgene løbende kan indarbejdes yderligere ønsker til ændringer ligesom ændringsforslag løbende kan justeres eller udgå. Alle ændringer skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.
 
Primo 2014 svarer kataloget til de ændringsforslag, der af udvalgene var fremsendt i forbindelse med 2014-budgetlægningen opgjort ekskl. de forslag, der er vedtaget og dermed er indarbejdet i budget 2014. Medio august 2014 udskrives samtlige ændringsforslag og samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 15. september 2014, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
Der fremsendes følgende ændringsforslag til udvalgets drøftelse (beløb i 1000 kr.):
Forslagsnr.
Tekst
2015
2016
2017
2018
SOC-A-01
Fysisk udviklingsplan
Anlæg
4.316
23.945
12.690
0
SOC-BUF-S-01
Ny pædagog-uddannelse, økonomiske konsekvenser for Socialpolitik
Drift
552
756
0
0
SOC-S-01
Kortlægning af effekterne på psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet
Drift
1.000
 
 
 
SUN-S-01
2 døgnpladser til rehabilitering af yngre hjerneskaderamte
Drift
597
597
597
597
SUN-S-03
Vægtstoppere
Drift
410
410
410
410
SUN-S-04
Vederlagsfri fysioterapi
Drift
1.000
1.000
1.000
1.000
Drift i alt
3.559
2.763
2.007
2.007
Anlæg i alt
4.316
23.945
12.690
0
Samlet sum
7.875
26.708
14.697
2.007
 
Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:
Forslag nr. SOC-A-01 – Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Forslaget indgår allerede i det rullende katalog, men er opdateret.
 
Forslag nr. SOC-BUF-S-01 – Forslaget vedrører økonomiske konsekvenser af overgang til ny pædagoguddannelse.
 
Forslag nr. SOC -S-01 – Forslaget vedrører kortlægning af effekterne på psykiatri-, misbrugs-, og hjemløseområdet.
 
Forslag nr. SUN-S-01 – Forslaget vedrører opnormering med to døgnpladser til rehabilitering af yngre hjerneskaderamte. Forslaget indgår allerede i det rullende katalog, men er opdateret.
 
Forslag nr. SUN-S-03 – Forslaget vedrører bibeholdelse af Vægtstopperne som et instrument til at bekæmpe overvægt hos børn og unge.
 
Forslag nr. SUN-S-04 – Forslaget vedrører økonomiske konsekvenser af øget efterspørgsel efter vederlagsfri fysioterapi.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt med den tilføjelse at ændringsforslag SOC-S-01 ændres til ”Kortlægning af effekterne og ekstra ordinære indsatser på psykiatri-, misbrug- og hjemløseområdet. Der afsættes også 1.000.000 kr i overslagsårerne 2016-2018.

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt 1008, Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus.
 
Den udgiftsneutrale tillægsbevilling indeholder ansøgning om overførsel af kr. 4.550.000 fra korrigeret driftsbudget 2014 under Sundhedspolitik til anlægsbevilling vedrørende projekt 1008, Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at bevillingsansøgningen imødekommes

Sagsfremstilling

Byrådet har den 12. december 2011 (sag nr. 6) besluttet at opføre et nyt kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

Placeringen af sundhedscenteret blev besluttet af Byrådet den 7. december 2011 (sag nr. 17).
 
Ansøgningens materielle indhold:
Den udgiftsneutrale tillægsbevilling indeholder ansøgning om overførsel af kr. 4.550.000 fra korrigeret driftsbudget 2014 under Sundhedspolitik til anlægsbevilling vedrørende projekt 1008, Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus.
 
Ansøgningen vedrører midler afsat til inventarkøb.
 
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger udgør følgende og er i overensstemmelse med de på bevillingsoversigten for budget 2014 anførte beløb.
 
i 1.000 kr.
Anlægsbevilling
66.575
 
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012
1.500
Nødvendigt rådighedsbeløb 2012
1.500
Tillæg til rådighedsbeløb 2012
0
 
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013
20.195
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013
20.195
Tillæg til rådighedsbeløb 2013
0
 
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014
44.880
Nødvendigt rådighedsbeløb 2014
44.880
Tillæg til rådighedsbeløb 2014
0

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Regeringen har i økonomiaftalen for 2015 afsat 350 mio. kr. til at styrke det kommunale sundhedsområde specifikt rettet mod patientrettet forebyggelse inden for de fælles sundhedsaftaler. Kolding Kommunes andel heraf udgør 5,6 mio. kr.
 
I sagsfremstillingen gives orientering om Kolding Kommunes planer for anvendelsen af de tildelte midler.

Sagen behandles i

Socialudvalget og Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været stort fokus på at styrke sammenhænge på tværs af sektorer på sundhedsområdet, understøtte en bedre forebyggelse og få mere sundhed for pengene. Indholdet i økonomiaftalen 2015 ligger i forlængelse heraf, og regeringen har i økonomiaftalen for 2015 afsat 350 mio. kr. til at styrke det kommunale sundhedsområde specifikt rettet mod patientrettet forebyggelse inden for de fælles sundhedsaftaler. Prioriteringen af indsatser ligger i direkte forlængelse af indsatser, der blev sat i gang med implementeringen af det nære sundhedsvæsen i 2014.
 
Af de 350 mio. kr. kan de 100 mio. kr. gå til at finansiere de indsatser, der bliver aftalt med de praktiserende læger i regi af praksisplanerne. Et løft, der finansieres med 100 mio. kr. af kommunerne over hele overenskomstperioden – fra 2014 til 2017. De 100 mio. kr. indfases i overenskomstperioden i takt med, at der indgås praksisplaner. Efter perioden er det 100 mio. kr. årligt. Kolding Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr., når indfasningen er fuldført i 2017.
Af de resterende 250 mio. kr. udgør Kolding Kommunes andel 4 mio. kr. i 2017, mens beløbende i henholdsvis 2015 og 2016 udgør 5,2 mio. kr. og 4,8 mio. kr.
 
Formålet med de 350 mio. kr. er således at styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner for at sikre bedre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne og styrke indsatserne i det nære sundhedsvæsen. Samtidigt skal samarbejdet med praksissektoren styrkes. Endvidere skal midlerne styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. De prioriterede indsatser skal beskrives i de kommende sundhedsaftaler 2015-2018. Målet er at opnå færre uhensigtsmæssige genindlæggelser og akutte korttidsindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehuset. Midlerne skal således anvendes med fokus på de områder, hvor kommunerne kan aflaste det øvrige sundhedsvæsen.
 
 
De foreslåede initiativer er foretaget på baggrund af en faglig vurdering samt at der ikke er tilstrækkelig finansiering til hospicepladserne.
 
På baggrund af ovenstående foreslås, at de modtagne midler fordeles på følgende sundhedsindsatser:
 
Sundhedsområdet
Nr.
Forslag
PLO
Dækning af udgifter til 3-årig overenskomst for PLO – (betaling til KL)
1.
 
Seniorpolitik
 
2.
Styrke indsatsen i det sygeplejefaglige akutteam
3.
Styrke fagligheden på udskrivningspladserne på det midlertidige afsnit Egebo
Sundhedspolitik
 
3.
Finansiering af øget forbrug af hospicepladser
5.
Styrket genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade og kroniske smerter
 
 
PLO (Praktiserende Lægers Organisation)
 
1. For at styrke det nære sundhedsvæsen har KL og Danske Regioner i aftalen med PLO tilkendegivet, at kommuner og regioner i overenskomstperioden vil supplere de ca. 210 mio. kr. med yderligere 200 mio. kr., fordelt med 100 mio. kr. fra kommunerne og 100 mio. kr. fra regionerne. Den kommunale andel kan finansieres af de 350 mio. kr.
 
 SENIORUDVALGET
 
2. Styrke indsatsen i det sygeplejefaglige akutteam
Det sygeplejefaglige akutteam skal fremadrettet være døgndækket for at kunne yde den optimale hjælp i forhold til at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Midlerne anvendes til ansættelse af natbemanding.
Målgruppen er borgere, der er i en akut situation i gråzonen mellem de almindelige kommunale tilbud og en hospitalsindlæggelse. Borger med behov for akut eller kompleks sygepleje. Det er vurderingen fra andre kommuner at akutteamet kan forebygge 2-4 indlæggelser om ugen.
3. Styrke fagligheden på udskrivningspladserne på det midlertidige afsnit Egebo.
De 6 udskrivningspladser på midlertidige afsnit Egebo har haft en belægningsprocent på ca. 80 % i de første 6 mdr. af 2014.
Forløbskoordinatorerne kan visitere sårbare borgere hertil efter indlæggelse og sikrer at borgerne ikke genindlægges. Forløbene er ofte meget komplekse og kalder på høj faglighed. Det er nødvendigt at sikre, at den sygeplejefaglige kompetence er til stede hele døgnet, hvorfor det er påkrævet at ansætte flere sygeplejersker på Egebo.
 
 
SOCIALUDVALGET
 
4. Finansiering af øget forbrug af hospicepladser
Et stigende antal borgere fra Kolding Kommune vælger at tage på hospice, når livet nærmer sig sin afslutning, og samtidigt er der sket en stigning i antallet af hospicepladser i Danmark. Dette har medført øgede udgifter, som ikke er budgetteret.
Hospicepladserne er medårsag til et faldende antal af færdigbehandlede patienter, der ligger på de danske sygehuse. Alternativet for mange uhelbredeligt syge er en sygehusseng.
Hospicedriften henhører under regionerne, men betalingsforpligtelsen ligger hos den enkelte borgers hjemkommune. Kolding Kommune har således ikke indflydelse på borgernes brug af hospice.
 
 
5. Styrket genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade og kroniske smerter.
 Der er behov for en styrket genoptrænings- og rehabiliteringsindsats til borgere med erhvervet hjerneskade og kroniske smerter, som betyder, at disse borgere vil gøre mindre brug af sygehusvæsnet.
Borgere med erhvervet hjerneskade udskrives tidligere fra sygehuset med komplekse og akutte trænings- og rehabiliteringsbehov. Det er vigtigt, at de hurtigt kommer i et omfattende rehabiliteringsforløb, så funktionsniveauet ikke nedsættes. Inaktivitet kan føre til risiko for yderligere blodpropper, fejlstillinger og slidgigt, der medfører behov for sygehuskontakt. Ved effektiv genoptræning og rehabilitering øges borgernes chancer for at få et velfungerende liv. Flere af disse borgere vil være i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, i stedet for at komme på passiv forsørgelse. Den ekstra indsats sker ved at tilbyde intensivt individuelt tilrettelagt træningstilbud med mulighed for daglig træning inden for flere problemområder.
 
I Kolding Kommune lever ca. 13.600 borgere med kroniske smerter. Disse borgere har ekstra sygedage og mange bliver nødsaget til at ophøre med at arbejde. Borgerne er ofte gengangere i sygehusvæsnet. Et eksisterende tilbud kan udvides til at omfatte borgere i ressourceforløb samt borgere der efter vurdering er egnet til denne form for behandling efter 22 uger på sygedagpenge.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Socialudvalget fik på mødet den 19. marts 2014 en redegørelse vedrørende status på socialøkonomisk strategi version 2,0.

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at strategien og dens indsatsområder drøftes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune vedtog i 2009 at udarbejde en strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder. Strategien blev udarbejdet i samarbejde med Center for socialøkonomi.
 
Der har siden strategiens vedtagelse været fokus på at skabe rammer og infrastruktur for etablering af socialøkonomiske virksomheder.
 
Den seneste tid har vist, at arbejdet med udviklingsstrategien siden 2009 har båret frugt, ikke mindst i forhold til at en række nationale socialøkonomiske virksomheder har udtrykt ønske om opstart af filialer og afdelinger i Kolding Kommune. Men også i forhold til at, det er blevet tydeligt, hvilke indsatser og initiativer, der er behov for at igangsætte, hvis det for alvor skal lykkes at implementere strategien og Kolding skal blive et kraftcenter for socialøkonomi.
 
På den baggrund er der udarbejdet en socialøkonomisk strategi version 2,0. En strategi, som indeholder følgende konkrete indsatsområder og tiltag:
 
1. Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger
2. Afknopning af kommunale institutioner
3. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder
4. Sideproduktion og underleverancer
5. Business Park Staldgården
6. Alternative virksomhedsfællesskaber
7. Koordineret vejledning
8. Videnscenter
9. Pulje til tværgående helhedsorienterede indsatser
10.Økonomi
 
Den socialøkonomiske strategi version 2,0 er fortsat under udarbejdelse og vil blive fremlagt og præsenteret på Byrådets seminar den 25. august 2014.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Den socialøkonomiske strategi version 2.0 og dens indsatsområder blev drøftet.

Resumé

Foranlediget af Socialudvalgets besøg ved Tandplejen den 15. maj 2014 har Tandplejen beskrevet retningslinjerne omkring kosmetisk tandbehandling.
 
Målsætningen for den kommunale tandreguleringsservise er at forebygge og behandle de tandstillingsafvigelser, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger.
 
Kosmetisk behandling vil typisk dreje sig om uregelmæssige fortænder, der kan være roterede, stå for tæt eller med mellemrum.
 
Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af tilbuddet i børne- og ungdomstandplejen.

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Målsætningen for den kommunale tandreguleringsservise er at forebygge og behandle de tandstillingsafvigelser, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger.
 
Sundhedsstyrelsen har opstillet følgende definition på skelnen mellem behandling udført på psykosocial indikation og kosmetisk behandling:
 
Behandling udført på psykosocial indikation er behandling, hvor den afgørende faktor for indgrebet er en korrektion af personens udseende, således at dette ikke afviger i en sådan grad, at det må anses for invaliderende.
 
Behandling udført på kosmetisk indikation er behandling, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation for behandlingen, dvs. en behandling, der som hovedformål har til hensigt at forbedre udseendet, men hvor der ud fra en faglig vurdering ikke er tale om afvigelser i udseendet, der må anses for invaliderende.
 
Kosmetisk behandling vil typisk dreje sig om uregelmæssige fortænder, der kan være roterede, stå for tæt eller med mellemrum.
 
Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af tilbuddet i børne- og ungdomstandplejen.
Grænsen for hvornår der er tale om kosmetisk behandling kan være diskutabel, hvorfor afholdes visitationskurser for de danske specialtandlæger for at sikre et ensartet behandlingstilbud på landsplan.
 
Der er dog tradition for, at hvis der både er en tandstillingsafvigelse, der kan tilbydes behandling for og samtidig et kosmetisk behov, vil behandlingen omfatte hele tandsættet, og i den sammenhæng også det kosmetiske.
 
I bekendtgørelsen til Sundhedsstyrelsens lov om kosmetisk behandling, kapitel 1 står der, at:
§1: Ved kosmetisk behandling forstås i denne bekendtgørelse korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation eller behandling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet.
 
§2: Ved et operativt indgreb forstås i denne bekendtgørelse indgreb, som gennembryder hud eller slimhinder, eller indgreb med indførelse af apparatur i de naturlige legemsåbninger.
 
§3: kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter under 18 år.
Stk 2:Kosmetisk ortodonti (tandregulering) kan dog foretages på patienter under 18 år.
 
Det sidstnævnte betyder for os, at da tandregulering er undtaget Sundhedsstyrelsens aldersgrænse på 18 år, er der hvert år flere unge under 18 år der får rettet tænder ved privat specialtandlæge betalt af forældre.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Kolding Kommune ansøger Sundhedsstyrelsen om midler til at styrke sundhedsfremme blandt personer med en psykiatrisk diagnose sammen med 5 andre kommuner og Region Midtjylland.
 

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har ansøgt Sundhedsstyrelsen om 2,5 mio. kr. for 2015-2017 til at styrke sundhedsfremme blandt personer med en psykiatrisk diagnose sammen med 5 andre kommuner og Region Midtjylland. Konceptet for ansøgningen bygger på erfaringer i Region Midtjylland og 4 modelkommuner i den region. Modelkommunerne vil fungere som sparringspartnere for kommunerne, der indgå i projektet. Der forventes svar på ansøgningen i september 2014.
 
Psykisk syge dør tidligere end andre og er udfordret af livsstilssygdomme. Ca. dobbelt så mange mennesker med psykisk sygdom er svært overvægtige, ryger, har usunde madvaner og er fysisk inaktive. Ønsket om livsstilsændringer er lige så stort hos psykiatribrugere som hos den øvrige befolkning, og der er et stort behov for støtte til at ændre vaner.
 
Overordnede mål for projektet:
 
1. At fremme sundheden blandt mennesker med psykisk sygdom
2. At forebygge udvikling af nye kroniske livsstilsbetingede sygdomme blandt mennesker med psykisk sygdom
3. At fremme ligeværdig adgang til sundhedsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet og i aktivitets/idrætstilbud for mennesker med psykisk sygdom
 
Der arbejdes med et kombineret forebyggelses- og sundhedsfremme-perspektiv. Strukturel forebyggelse i socialpsykiatriske organisationer gør det lettere at vælge sundt. Sundhedspædagogisk individuel eller gruppebaseret tilgang har til hensigt at støtte egen indsats i sociale sammenhænge, at støtte deltageren i at forholde sig til egen sundhed, at støtte deltageren i at finde egen motivation, at give redskaber til øget handlekompetence og forfølge egne fastsatte mål via erfaringspædagogik, at øge troen på egen indsats (self-efficacy), at støtte deltagerne i at finde det der giver glæde, energi, lyst og tro på forandring i hverdagen, at støtte deltagerne i at overgå til og fastholde sundhedsfremmende aktivitet i lokale aktivitets-/idrætstilbud.
 
Fokus vil være på at afprøve metoder til motivation med inddragelse af brugernes ønsker og behov og differentieret på strukturel forebyggelse, individuelt, gruppeforløb i socialpsykiatrien, gruppeforløb integreret med sundhedscentrets øvrige brugere og involvering i aktivitets-/idrætsaktiviteter. Alle dele bæres af personale og brugere der gennem kompetenceudvikling erhverver sig redskaber til at motivere til, gennemføre og fastholde organisationers og individuelle forandringer af sundhedsmål.
 
Det forventes, at aktiviteterne kan fortsætte efter projektperioden er afsluttet.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt.

Resumé

Overgrebspakken blev indført i 2013 som en del af lov om social service.
Overgrebspakken består af et lovgivningsmæssigt initiativ og en række forskellige indsatser til beskyttelse af børn og unge imod overgreb, både i form af vold og seksuelle krænkelser.
Det fremgår af ændringen i Serviceloven, at kommunen skal have udarbejdet et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.
Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med højst 4 års interval.

Sagen behandles i

Socialudvalget, Børne- og uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at den reviderede beredskabsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Den ændrede lovgivning har særligt fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, og stiller en række krav til kommunerne i forhold til at sikre at alle medarbejdere, der i deres arbejde har kontakt til børn og unge, er bekendt med hvilke kendetegn man skal være opmærksom på, og hvilke handlemuligheder, der er, såfremt en medarbejder får mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser.
 
I Kolding Kommune har man hidtil haft et beredskab bestående af en ekspertgruppe. Dette beredskab er beskrevet i ”Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år”. Imidlertid har dette beredskab primært haft fokus på de sager, hvor en medarbejder er under mistanke for at have udsat et barn eller en ung for krænkelser, og lever derfor ikke længere op til lovgivningens krav.
 
På baggrund af det nye lovkrav har Socialstyrelsen udfærdiget en vejledning til udarbejdelse af beredskabsplanen. Med denne vejledning som udgangspunkt, har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen, der har drøftet indholdet i vejledningen. Efterfølgende er der udfærdiget et udkast til en revideret beredskabsplan, der giver en række anvisninger på, hvordan man opkvalificerer medarbejderne ansat i normalsystemet til at have fokus på hvilke tegn børn og unge kan udvise, såfremt de er udsat for overgreb, og hvordan medarbejdere skal handle, hvis de bliver opmærksom på et barn eller en ung, der måske udsættes for grænseoverskridende handlinger.
De opgaver, som det tidligere beredskab har varetaget, er indarbejdet i den nye beredskabsplan.
 
Udkastet til beredskabsplanen har været fremsendt til konsulenttjenesten SISO (Videns center for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn) under Socialstyrelsen til gennemsyn, og der har efterfølgende været afholdt møde med deltagelse af konsulenterne i SISO og ledere på børn og ungeområdet. SISO har vurderet, at det reviderede beredskab til fulde lever op til lovgivningens krav.
 
For at sikre implementeringen på alle områder er der planlagt 3 temadage i løbet af september, hvor de forskellige grupper inden for børn- og ungeområdet vil blive introduceret til beredskabsplanen, samt hvilke intentioner, der ligger til grund for lovkravet.
Ansvarlig for undervisningen er konsulenter fra SISO.
Områdets ledere indleder i undervisningsdagene for deres respektive medarbejdere, og er herefter ansvarlig for implementeringen på hvert af deres områder.
 
Beredskabsplanen vil efter godkendelse blive lagt på Kolding Kommunes hjemmeside.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Godkendt, med den tilføjelse at udvalget anbefaler at:
 
 
beredskabsplanen kommer på intra og/eller udleveres i pixi udgaven til de medarbejdere, der ikke benytter intra,
 
en repræsentant fra hver enkelt skole/institution mv deltager i det tilrettelagte kursus forløb,
 
at lederne sikre, at beredskabsplanen gennemgås på et personalemøde.

Resumé

Formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen (F) anmoder i mail af 9. august 2014 at følgende punkt medtages på dagsordenen:
 
”Med sidste års budgetnote: Opgangsfællesskaber
Omlægning af indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser til opgangsfællesskaber i samarbejde med boligselskaberne, udvidede støttefunktioner mv., således at flere borgere oplever hurtigere og endnu mere individuel tilpasset hjælp,
ønskede SF at sætte fokus på boliger til psykisk syge eller handicappede medborgere.
Det ønsker SF at følge op på.
SF ønsker derfor udarbejdet en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til denne målgruppe.
Såfremt en sådan analyse ikke kan indeholdes indenfor socialudvalgets budget, ønskes en prisberegning, således SF kan tage forslaget med ved dette års budget forhandlinger.”
 

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Social- og Seniordirektøren foreslår
 
at sagen drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Sagen toges til efterretning, idet forvaltningen udarbejder en behovsanalyse på området.

Resumé

Socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen (F)  foreslår i mail af 2. juni 2014, at det overvejes hvordan Senior- og Socialforvaltningen kan arbejde for, at borgere føler sig ”mere velkomne”.
 
”SF foreslår, at de gode erfaringer fra Jobcenteret, der er på nuværende tidspunkt, overføres.
 
Derudover foreslår SF, at følgende indgår:
 
Forgangen mellem de to sær døre åbnes 15 minutter for forvaltningen åbnes, således der er mulighed for at vente i læ.
 
Vagten i lighed med sygehuset, får en guide rolle, fremfor at stå og vogte på borgerne.
 
Der arbejdes med at skabe mere diskretion for den enkelte borger, når de skal fremlægge deres sag.
 
Borgeren i komplekse sager i højere grad selv kan have indflydelse på hvilken afdeling, der er indgang til Socialforvaltningens tilbud.”

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektør foreslår,
 
At       forvaltningens tiltag tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forgangen mellem de to sæt døre åbnes 15 minutter før Socialforvaltningen åbnes, således der er mulighed for at vente i læ.
 
Åbning til forgangen på Nicolaiplads 15 minutter før Senior- og Socialforvaltningen åbningstid, vil helt klart forbedre borgernes eventuelle ventetid før åbningen.
Det forslås, at starte op som forsøgsordning fra 1. september 2014.
 
Vagten i lighed med på sygehuset får en guide rolle, fremfor at stå at vogte på borgerne.
 
Senior- og Socialforvaltningen har haft vagtordning siden primo 1980. Vagtordningen har frem til 2012 været løst af skiftende vagtselskaber, sidst Securitas, der stadig står til rådighed som afløser ved den kommunale servicevagts ferie, sygdom m.m.
 
Vagtordningen indgår som et led i forvaltningens forpligtigelse til som arbejdsgiver, at sikre at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovgivningens regler.
 
Vagtordningen har stor bevågenhed blandt forvaltningens medarbejdere, der oplever vagtens tilstedeværelse som tryghedsskabende i forhold til sikkerhed i dagligdagen.
Servicevagtens primære opgaver er, at sikre ro og orden i huset og varetager, når det er muligt:
1. Servicefunktion ved skranken.
2. Guide borgere der kommer I huset.
3. Mindre administrative opgaver m.m.
 
Der lægges vægt på, at servicevagten indgår som en naturlig del af afdelingen, hvilket også opleves velfungerende. Ved servicevagtens fravær på grund af ferie, sygdom eller lignende løses opgaverne som ovenfor nævnt af Securitas´ vagtselskab, som dog kan fremstå anderledes bl.a. på grund af deres dress code.
 
Forvaltningen vil tage et møde med Securitas for at drøfte mulighederne for, at skabe en situation hvor deres vagter, i lighed med servicevagten, kan indgå som en mere naturlig del af husets personale.
 
Siden 2012 hvor Nicolaiplads indførte den nye vagtordning har der været en nedgang i antallet af arbejdsulykker og nær-ved ulykker der omhandler chikane, vold og trusler om vold.
 
Der igangsættes løbende initiativer for medarbejdere med borgerkontakt, herunder konflikthåndteringskurser og senest udarbejdelse af ny politik for trivsel og det gode møde med borgeren. Samtidig har forvaltningen indledt et samarbejde med Jobcentret med henblik på vidensdeling i forhold til resultaterne af ”Det Hjertelige Jobcenter” der blandt andet har fokus på det gode møde med borgeren.
 
Det gode møde med borgeren
 
Som ovenfor nævnt, arbejder Forvaltningen løbende med og har fokus på god borgerbetjening. I 2013 startede Nicolaiplads´ MED-udvalg et arbejde om, at sætte fokus på det fælles ansvar det er at skabe en arbejdsplads med god trivsel og et godt møde med borgeren i en hverdag, som bl.a. er kendetegnet ved udfordringer og konstante forandringer.
 
Arbejdet afsluttedes i februar 2014 med materialet: ”Trivsel og det gode møde med borgeren” som netop implementeres i de enkelte afdelinger.
 
Derudover er der for Nicolaiplads udarbejdet en Voldsvejledning med tilhørende actioncard. Voldsvejledningen er tilknyttet materialet: ”Trivsel og det gode møde med borgeren” som bilag.
 
Der arbejdes med at skabe mere diskretion for den enkelte borger, når de skal fremlægge deres sag.
 
Det vil ikke være muligt at ændre på ekspeditionsområdet i forhold til de fysiske rammer, der er i dag på Nicolaiplads. Der er dog opsat synlige skilte i ekspeditionsområdet, hvor der henvises til at holde afstand og opsat diskretionslinjer i gulvet.
 
Der arbejdes med at skabe mere diskretion for den enkelte borger, når de skal fremlægge deres sag.
 
Den kommunale forvaltning har med baggrund i den brede opgave varetagelse mange indgange. Når en borger er i kontakt med flere afdelinger i forvaltningen, forsøges det altid, at samle og koordinere indsatserne ud fra hensynet til borgeren og foretage opfølgning af handleplaner.
 
Det er en udfordring der har stor opmærksomhed og der arbejdes med en række forsøg på at nedbringe de gener det har, at borgeren ikke betjenes af en sagsbehandler.
 
I projektet ”Helhedsorienteret indsats i udsatte familier” vil vi drage erfaringer i forhold til én samlet plan og én gennemgående case manager/person i det samlede sagsforløb både i forhold til indsatserne/tilbuddene for den/de voksne og børnene.
 
Såfremt erfaringerne er gode kunne det være en model, eller dele af modellen der skulle udbredes til andre end de nuværende 20 visiterede familier. Om modellen også kan udbredes til, at borgeren i komplekse sager kan have indflydelse på hvilken afdeling, der er indgang til forvaltningens tilbud må erfaringer i projektet vise.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

De iværksatte tiltag toges til efterretning og direktøren pålægges, at udarbejde et forslag til, hvorledes forholdene i forbindelse med modtagelse af borgerne på Nicolai Plads kan forbedres.

Resumé

Medlem af Socialudvalget Benny D. Dall (Ø) anmoder i mail af 12. august 2014 om at følgende medtages på dagsorden til drøftelse:
 
”Social tandpleje.
Jeg ønsker en drøftelse i udvalget om udvalgets forventninger til belysning af sager generelt.
Formålet er ikke at diskutere den behandlede forsøgsordning, men sagsforløbet: især hvordan vi sikrer at vi alle forstår rækkevidden af beslutninger. Hvorledes beslutninger bliver præsenteret og den generelle sagsinformation.”

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at       sagen drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Et enigt udvalg besluttede at samtlige beslutninger fremover oplæses.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Socialudvalget.

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at Socialudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Ingen tilkendegivelse om deltagelse i aktiviteter fra medlemmer der modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Resumé

Orienteringen fra formanden.

Sagen behandles i

Socialudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Orientering om udvalgt nyt fra Social- og Sundhedsområdet.

Sagen behandles i

Socialudvalget

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenpunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Socialudvalget den 20-08-2014

Orienteringen toges til efterretning.