Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 9. aug 2021 kl. 12:00

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Mødelokale 1.2 Vest

Referat

Resumé

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, som udvider og ændrer anvendelsen for erhvervsområdet ved Tankedalsvej, så det bliver muligt bl.a. at etablere lager og logistikvirksomheder i området.

 

Derudover er der udarbejdet forslag til lokalplan for en del af området, som åbner op for etablering af lagervirksomheder og kontorvirksomheder for en mindre del af området.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden 22. april 2021 - 17. juni 2021

 

Der er fremsendt 13 høringssvar i høringsperioden.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med ændringsforslagene a-f, som fremgår af sagsfremstillingen,

 

at lokalplan 0831-33 ved Nova Boulevard et erhvervsområde vedtages med ændringsforslagene a-f som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 09-08-2021

Planforslagene indstilles til godkendes med den justering, at det fastholdes, som i det offentliggjorte forslag, at byggeri til højlager skal fremstå med ydermur i grå nuancer. Der skal samtidig tilstræbes et ensartet og jævnt facadeudtryk. Forvaltningen pålægges at gå i dialog med bygherre om fastlæggelsen af det endelige farvevalg.

 

Desuden tilkendegives det, at der i den videre proces fortsat arbejdes med at fremme etablering af fremtidig cykelsti langs Tankedalsvej (statsvej) og øvrige cykelforbindelser i området – og at der i den fremtidige planlægning arbejdes for sammenhængende grønne korridorer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet kommuneplantillæg for hele erhvervsområdet ved Tankedalsvej samt lokalplan for den del af området, som er solgt til Schou A/S. Udarbejdelse af lokalplan for den resterende del af erhvervsområdet pågår.

 

Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om ændrede muligheder for anvendelse af områderne idet der er efterspørgsel på placering af erhvervstyper, der ikke kan rummes inden for de gældende rammer.

 

Formålet er at muliggøre erhverv i området som transport-, lager- og servicevirksomhed, let og tung industri, lastbilparkering og i mindre grad kontorvirksomhed, der har særlig gavn af en beliggenhed med direkte tilknytning til det overordnede vejnet ved Sønderjyske Motorvej og Tankedalsvej.

 

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske fra Schou A/S, som ønsker en lokalplan, der skaber muligheden for at etablere lager og logistikvirksomhed med højlager samt kontor- og servicevirksomhed i nær tilknytning til det overordnede vejnet, så logistikvirksomheder har let adgang til motorvej og serviceerhverv.

 

Historik

Byrådet vedtog den 20 april 2021, at offentliggør forslag til kommuneplantillæg 1 for erhvervsområdet ved Tankedalsvej og lokalplan 0831-33 for en del af området.

 

Høringssvar

Forslag til lokalplan (med tilhørende kommuneplantillæg) har været offentligt fremlagt i perioden 22. april 2021 - 17. juni 2021. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 12 høringssvar og har efterfølgende modtaget et høringssvar fra bygherre, som også er medtaget.

 

Der er fra beboerne på Tandholtvej, herunder fra Tandholdt beboerforening fremsendt bemærkninger i forhold til trafikafvikling, ønske om at bevare en del af området, som dermed ikke skal udvikles til erhverv, og at der er naturværdier i området.

 

Trafikafvikling

Beboerne i området er bekymret for både den nuværende trafik som er stigende og den trafik der vil følge af planerne om en ny gennemgående vej med flere tunge køretøjer.

Der er bekymring for, at de eksisterende mindre veje i området vil blive brugt som smutveje til/fra erhvervsområdet, hvilket de små veje ikke er beregnet til.

 

Beboerne i området foreslår konkret

Tandholtvej bliver til blind vej eller, at der etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger,

 • at der etableres foranstaltninger til hastighedsbegrænsning på Hylkedalvej;
 • at vejtilslutningen af den nye vej til Hylkedalvej genovervejes som rundkørsel fremfor som T-kryds;
 • at Tandholdtvej, Gabølvej og Langholtgårdsvej får status af rene cykelveje med fortsat mulighed for lokal beboertrafik, når den nye gennemgående vej er færdigetableret.
 • at trafikken i etableringsfasen af erhvervsområdet udelukkende afvikles via Tandholtvej Vest og at der henvises hertil med skilte ved Tandholdtvej Øst og Gabølvej;

 

I forhold til den fremtidige vejstruktur, så noterer forvaltningen de fremsendte ønsker, og vil i det videre arbejde med lokalplan for den del af området, vurdere nærmere på vejstrukturen. I forhold til tilslutningen til Hylkedalvej, er det forvaltningens vurdering, at der kapacitetsmæssigt ikke er behov for en rundkørsel, og den vil med stor sandsynlighed heller ikke forbedre trafiksikkerheden. Derudover er det ikke umiddelbart sandsynligt, at der skal arbejdes med hastighedsbegrænsninger på Hylkedalvej.

De fremsendte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

I forhold til etableringsfasen, så vil trafikken i stor udstrækning komme til at foregå fra Tankedalsvej.

 

Udtage området, som erhverv.

Beboerne langs Tandholtvej ønsker, at området mellem de 2 grønne lavningsområder i nord og syd (0831.G1) på begge sider af Tandholtvej fra nr. 28 til nr. 55 bliver friholdt af planlægningen og afskærmet fra erhvervsparken.

 

Forvaltningen vurderer, at området er egnet til erhvervsudvikling i kraft af sin beliggenhed nær det overordnede vejnet og muligheden for at skabe et sammenhængende erhvervsområde, der koncentrerer de mere tunge erhvervsaktiviteter i ét område. Dertil er området tænkt som erhverv i en lang årrække. Forvaltningen anbefaler derfor, at området fastholdes som fremtidigt erhvervsområde.

 

Forvaltningen er opmærksom på den usikkerhed, som der er i en planlægningsperiode, hvor det ikke er muligt at redegøre for, hvor hurtigt udviklingen kommer til at gå. Forvaltningen har orienteret om, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, indtil området skal realiseres til erhverv.

 

Naturværdier

Beboere i områder er bekymret for påvirkningen af natur og miljø. Der er også fremsat bekymring for biodiversiteten i vandløbene i området.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er taget hensyn til natur og miljø. I planlægningen tages der hensyn til at sikre de naturværdier, som er registreret i området og varetage de beskyttelseshensyn som er fastlagt igennem Naturbeskyttelsesloven.

Derfor bevares de grønne lavningsområder (0831.G1) og samtidig sikres en spredningskorridor mellem lavningerne og skovene ved udlæg af et nyt grønt område (0831.G2) og krav om faunapassage under den nye fordelingsvej.

Vandløbene i området er placeret som økologiske forbindelse i landskabet, og der bliver ikke bygget i de markante slugter i området, hvor vandløbene er placeret. De regnvandsbassiner, som kommer i området, sikrer at det er renset regnvand, som udledes til vandløbene

 

TV Syd

TV Syd fremfører ønsker om cykelstier og offentlig transport til området. Derudover ønsker TV Syd, at Langholtgårdsvej stadig kan anvendes. De gør derudover opmærksom på, at vejadgang og sikring af informationer i byggefasen er helt centralt for dem.

 

Kolding Kommune er opmærksom på behovet for cykelstier og offentlig transport. Der vil derfor i planlægningen blive sikret mulighed for etablering af cykelstier. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte tidshorisont på for evt. etablering. I forhold til cykelstier, så har Kolding Kommune ansøgt den nationale cykelpulje, hvor cykelsti ved Hylkedalvej er et af projekterne (sikrer forbindelse mellem Kolding og Vamdrup samt til nyt erhvervsområde ved Tankedalsvej/E 45).

 

I først omgang kan Langholtgårdsvej stadig anvendes. Hvordan den fremtidige vejstruktur præcis bliver, vil blive afdækket i den videre proces.

 

Forvaltningen er opmærksom på, at der skal sikres information og vejadgang i byggefasen.

 

Arkæologi.

Sønderjyllands museum ønsker, at der indskrives i lokalplanen, at der er høj risiko for jordfaste fortidsminder. Dette tages til efterretning og præciseres i lokalplanen.

 

Pylon

Vejdirektoratet har fremsendt høringssvar, hvor de nedlægger veto, da de har vurderet, at opsætning af pylon vil være i strid med naturbeskyttelseslovens §21, da opsætning af pylonen vil opleves, som værende opsat i det åbne land.

Forvaltningen har efter modtagelse af høringssvaret være i dialog med vejdirektoratet, som efterspørger yderligere visualisering og begrundelse, for at vurdere om pylonen vil være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §21. Det har ikke været muligt at tilvejebringe dette på nuværende tidspunkt.

Derfor anbefaler forvaltningen at her og nu udgår pylonen af lokalplan og kommuneplantillæg. Forvaltningen har meddelt dette til vejdirektoratet, og på den baggrund har vejdirektoratet skriftligt tilkendegivet, at de frafalder deres veto.

Forvaltningen vil fortsætte dialogen med vejdirektoratet og investorer i området om muligheden for opsættelse af pylon. Derfor kan det i den videre proces blive aktuelt at udarbejde et særskilt plangrundlag, som sikrer muligheden for pylon.

 

Udviklerne er orienteret om ovenstående og accepterer, at det håndteres som ovenstående. De fastholder dog samtidigt, at de fortsat ønsker muligheden for, at der kan opsættes pyloner.

 

Baltic pipe

Energinet har, op til dette høringssvar, været i dialog med en udvikler, som arbejder med planer for lager/logistikvirksomhed på placeringen, baseret på udvidelse af rammeområde 0831.E3. Energinet er bekymret for, at planerne ikke er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en gastransmissionsledning.

 

Forvaltningen har været i dialog med Energinet efter modtagelsen af høringssvaret og konstaterer at Energinet ikke modsætter sig endelig vedtagelse af det foreslåede kommuneplantillæg 1 men ønsker, at Kolding Kommune har fuld opmærksomhed på forholdene omkring Baltic Pipe også i den videre lokalplanlægning.

 

I den videre proces omkring lokalplanlægningen forstætter forvaltningen dialogen med Energinet og udvikler omkring de konkrete muligheder for udnyttelse af området.

Forvaltningen skal anbefale, at betingelserne vedr. Baltic Pipe tydeliggøres i de supplerende bestemmelser til kommuneplantillæggets rammeområde 0831.E3.

 

Facadeudtryk

Der udtrykkes bekymring for at byggeriet i lokalplanområdet vil virke dominerende med de facadefarver, som forslaget til lokalplanen muliggør. Det foreslås i høringssvaret, at bygningerne nedskaleres visuelt ved hjælp af farver, der indpasses til omgivelserne.

 

Stadsarkitekten anbefaler at facadefarver på bygninger til højlager begrænses til lyse grå nuancer med henblik på, at få bygningen til at fremstå mindre fremtrædende.

Der kan dog også argumenteres for, at et højlager under alle omstændigheder vil være synligt, og derfor bør byggeriet synliggøres via sin arkitektur.

 

Det er forvaltningens faglige anbefaling, at på baggrund af høringssvaret og miljørapporten for kommuneplantillægget samt stadsarkitektens anbefaling, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med at nedtone højlagerets markante fremtræden ved at tilpasse facadefarven til omgivelserne.

 

Bygherre er forelagt dette. Bygherre ønsker at fastholde muligheden for alle grånuancer, da de ikke har besluttet sig for udtrykket endnu.

 

Areal til regnvandsbassin

Efter høringsfristen udløb har bygherre fremsendt ønske om mulighed for en fleksibel anvendelse af arealerne udlagt til regnvandsbassin, der ikke begrænses til håndtering af overfladevand.

 

Forvaltningen har efter indgivelse af høringssvar været i dialog med bygherre.

Forvaltningen anbefaler, at bygherres ønske imødekommes på en måde så anvendelsesmulighederne for arealet, der udlægges til regnvandsbassin, bliver mere fleksible. Dermed åbnes mulighed for etablering af f.eks. parkering, veje og stier m.m. hvis ikke hele arealet udnyttes til regnvandsbassin.

 

Afgrænsning af plangrænser ved Tandholtvej 28

Ejer af Tandholtvej 28 ønsker at grænsen mellem de fremtidige rammeområder 0831.E2 og 0831.G1 flyttes 4 meter mod sydøst ved skelgrænsen mellem matr.nr. 19b og 31b. Derved kan ejeren bedre sikre sig mulighed for at aflede vand, plante eller opsætte støjskæm uden at det vil tage lys fra boligen, der ligger meget tæt ved matrikelgrænsen.

 

Den foreslåede ændring har ikke væsentlig betydning for udnyttelsen af rammeområdet i kommuneplantillægget. Forvaltningen anbefaler derfor, at ønsket imødekommes.

 

Høringssvarene giver anledning til ændringsforslag a - f beskrevet længere ned i sagsfremstilling.

 

 

Ændringsforslag

Ændringsforslag

Fra

Til

A – Rammekort konsekvensrettes.

Grænse mellem rammeområderne 0831.E2 og 0831.G1 flyttes 4 meter mod sydøst. Rammekort konsekvensrettes.

 

Grænse mellem rammeområder

Grænse mellem rammeområder

B – Redegørelsen s. 25-26, afsnit om Arkæologi

 

 

”Museet skal gøre opmærksom, at der er meget høj risiko for at træffe på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved terrænregulering eller jordarbejde under normal pløjedybde på den del af planområdet, som ikke er forundersøgt.

Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af den ikke tidligere forundersøgte del af planområdet.

Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet.

Da planområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse - jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre.

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.”

 

C - Supplerende bestemmelser for rammeområde 0831.E3, side 12

 

” En del af rammeområdet er omfattet af Landsplandirektivet for Baltic Pipe. Aktiviteter og anlæg inden for dette område må kun ske efter en konkret sikkerhedsvurdering.”

 

”En del af rammeområdet er omfattet af Landsplandirektivet for Baltic Pipe, BEK nr. 713 af 09/07/2019, der sikrer reservation af arealer til en ny gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg – Baltic Pipe. Planlægning for aktiviteter, byggeri og anlæg inden for de reserverede arealer, må kun ske efter accept fra Energinet og kræver en konkret sikkerhedsvurdering jf. Planstyrelsens cirkulære nr. 183 af 26.11.1984.”

 

D - Mulighed for skiltepylon med en højde på op til 40 meter udgår af lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

”Der kan opstilles én pylon med en højde på op til 40 meter. Pylonen må kun opstilles i det sydøstligste hjørne af rammeområdet.”

 

§8.7 - ”Inden for et område, som er vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der etableres én skiltepylon med en bredde på højst 5 m og en højde på op til 40 m.

På skiltepylonen må der kun skiltets med ét navn. og/eller ét logo for hele erhvervsområdets virksomheder, omfattet af kommuneplanens rammeområder 0831.E1, 0831.E2 og 0831.E3, svarende til områderne vist med blå på kortudsnittet herunder.

 

Derudover tillades på samme skiltepylon separat skiltning med kun ét navn og/eller ét logo for den virksomhed, på hvis grund, pylonen opstilles. Se princip på illustration.

Pylon

 

8.8 - ”Skiltning, undtaget den omtalte i § 8.7, skal foregå efter følgende retningslinjer:

 

 • Inden for den grønne bufferzone, som vist på kortbilag 2, og mellem bufferzonen og omgivende veje, må der ikke ske nogen form for skiltning. Dog må der opstilles én skiltepylon inden for området for skiltepylon, der er vist med særlig signatur på kortbilag 2 jf. § 8.7.

 

 

 

Afsnittet udgår af de supplerende bestemmelser.

 

 

 

 

Bestemmelsen med tilhørende illustrationer udgår. Nummerering af efterfølgende paragraffer konsekvensrettes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Skiltning skal foregå efter følgende retningslinjer:

 

 

 

 • Inden for den grønne bufferzone, som vist på kortbilag 2, og mellem bufferzonen og omgivende veje, må der ikke ske nogen form for skiltning.

 

 

 

 

D - Redegørelsen side 20, afsnit om Natur og miljø:

 

Visuel påvirkning på lokalt plan: Lokalplanen giver mulighed for byggeri til tungt erhverv som lager, transport og industri herunder højlagre. Desuden gives mulighed for placering af én pylon i op til 40 meters højde, med synlighed fra de omgivende veje. Erhvervsområdets visuelle påvirkning er vurderet med miljøvurderingen af kommuneplantillæg 1.

 

Visuel påvirkning på lokalt plan: Lokalplanen giver mulighed for byggeri til tungt erhverv som lager, transport og industri herunder højlagre. Erhvervsområdets visuelle påvirkning er vurderet med miljøvurderingen af kommuneplantillæg 1.

 

D - Kortbilag 2

 

Angivelse af område for placering af skiltepylon samt signaturforklaring fjernes fra kortbilag 2.

 

E - Facadefarver på højlager begrænses til lyse grå nuancer med henblik på, at nedtone bygningernes visuelle fremtræden i landskabet.

 

§ 8.4:

”Byggeri til højlager skal fremstå med ydermur i grå nuancer.

Der skal tilstræbes et ensartet og jævnt facadeudtryk.”

 

 

§8.4

”Byggeri til højlager skal fremstå med ydermur i lyse grå nuancer.

Der skal tilstræbes et ensartet og jævnt facadeudtryk, der nedtoner bygningens visuelle fremtræden i landskabet.”

 

E - Redegørelsen side 19, afsnit om Bebyggelse og anlæg.

 

Der kan i delområde 1 opføres højlager, som har en højde på op til 45 m. Disse markant højere bygninger skal etableres samlet inden for et udlagt byggefelt. Lokalplanen har bestemmelser om, at disse bygninger skal etableres i grå nuancer med et ensartet jævnt udtryk for at sikre en rolig fremtræden af de markant store bygninger.

 

Der kan i delområde 1 opføres højlager, som har en højde på op til 45 m. Disse markant højere bygninger skal etableres samlet inden for et udlagt byggefelt. Lokalplanen har bestemmelser om, at disse bygninger skal etableres i lyse grå nuancer med et ensartet jævnt udtryk for at sikre en rolig fremtræden af de markant store bygninger og nedtone den visuelle påvirkning af landskabet. Bygninger i 45 meters højde vil ofte opleves med himlen som baggrund, som i Danmark i store dele af året fremstår helt eller delvist skyet i lyse grå nuancer. Derfor vil bygningsfacader med samme farvenuancer som en let overskyet himmel til en hvis grad kunne tilpasses omgivelserne.

 

Billedtekst til illustration side 21:

tilføjes ”lyse” grå nuancer.

 

F - Muliggør en fleksibel anvendelse af arealet, der udlægges til regnvandsbassin.

§ 3.5:

”Det areal, som på kortbilag 2 er angivet som principiel placering af regnvandsbassin skal udgøre mindst 1,2 ha og må ikke bebygges. Det skal anvendes til håndtering af overfladevand. ”

 

§ 6.5:

”Regnvandsbassin skal principielt placeres som vist på kortbilag 2 og skal være vejbetjent. Det skal etableres med naturpræg og indpasses i landskabet og må ikke indhegnes.”

 

 

 

Bestemmelsen udgår. Nummerering af efterfølgende paragraffer konsekvensrettes.

 

 

 

 

 

 

§6.5

”Der udlægges areal til regnvandsbassin i princippet som vist på kortbilag 2, hvortil der skal sikres vejadgang. Arealet skal udgøre minimum 1,2 ha.

Regnvandsbassinet skal etableres med naturpræg, indpasses i landskabet og må ikke indhegnes.”

 

Ny bestemmelse tilføjes:

Ӥ 7.7

Der må ikke opføres bebyggelse inden for det areal, som på kortbilag 2 er angivet som principiel placering af regnvandsbassin med undtagelse af mindre bygninger som teknikhuse, redskabsskure, cykelskure o.lign

 

 

 

 

Miljøvurdering

Som grundlag for beslutningen om at fremlægge kommuneplantillægget er der udarbejdet miljørapport for denne. Den indeholder beskrivelser og vurderinger af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som vil kunne forekomme som følge af etablering af erhvervsområdet:

 

 • Trafik, da en ændret anvendelse af planområdet fra videnserhverv til industri-, service- og transporterhverv kan medføre øget lastbiltrafik i planområdet og på omgivende veje.

 

 • Landskab, da kommuneplantillægget giver mulighed for byggeri til erhverv som lager-, transport- og industrivirksomhed herunder højlagre, der indebærer en væsentlig visuel ændring af det omkringliggende miljø i forhold til den gældende planlægning.

 

Ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget skal myndigheden inddrage miljørapporten samt resultaterne af høring af andre myndigheder og offentligheden.

 

Der skal i den forbindelse udarbejdes en sammenfattende redegørelser for,

 • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
 • Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
 • Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
 • Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

 

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt, som bilag.

 

Forvaltningen skal orientere om, at det er blevet påklaget til Planklagenævnet, at der ikke er udarbejdet Miljørapport for lokalplanen. Forvaltningen skal oplyse, at der er udarbejdet Miljørapport, men der er udarbejdet Miljørapport på Kommuneplanniveau, da det er vurderet at være mest hensigtsmæssig, da det giver en samlet miljøvurdering af hele erhvervsområdet.

 

Politiske fokusområder m.m.

Lokalplanen understøtter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politiske fokusområder i forhold til at skabe rammerne for et fremtidigt erhvervsområde med fokus på logistik og lagervirksomheder, som kan fastholde eksisterende virksomheder ved at sikre attraktive udviklingsmuligheder, lige som det skaber forudsætningerne for tiltrække nye virksomheder.

 

Plankategori

Kommuneplantillæg og Lokalplan er kategoriseret som en A-planer jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Byrådet, der har kompetence til at træffe beslutning om endelig godkendelse af planerne.


Resumé

Byrådet har den 27. oktober 2020 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra den 1. juni 2021 og frem til kommunalvalget på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 09-08-2021

 

 Godkendt, idet Plan-, Bolig- og Miljøudvalget ønsker at kommunikere omkring sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 27. oktober 2020 en sag vedrørende ”Rammer vedr. politisk betjening” (sag nr. 2).

 

Af sagen fremgår bl.a. følgende:

 

Særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd

 

•          Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal der på hvert udvalgsmøde være en drøftelse og aftale vedrørende forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget.


Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.