Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 17. feb 2014 kl. 13:00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1

Referat

Resumé

Forældrebestyrelsen ved Børnehaven Troldblomst anmoder om, at børnehaven ændrer navn til Børnehuset Troldblomst.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at navneændringen imødekommes med virkning fra institutionens flytning til Fælleden.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ønsket om navneændring er, at Børnehaven forventes at flytte til lokaler på Fælleden primo maj 2014, hvor institutionen samtidig bliver en integreret institution.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet udkast til delegerings- og kompetencefordelingsplan for Børne- og Uddannelsesudvalgets forretningsområde.

Udkastet er opdelt i to hovedområder – børneområdet og uddannelsesområdet samt et område fælles for Børne- og Uddannelsesudvalgets og Fritids- og Idrætsudvalgets forretningsområder.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at delegerings- og kompetencefordelingsplanen for Børne- og Uddannelsesudvalgets forretningsområde godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at planen er en del af en samlet plan omfattende Kommunens Byråd, Økonomiudvalg og samtlige stående udvalg.

Det er intentionen, at de stående udvalg hver især forholder sig til den del af den samlede plan, der vedrører udvalgets forretningsområde, og foretager indstilling til Byrådet.

Børne- og uddannelsesdirektøren vil på mødet foretage en gennemgang af planen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Forslag til oprettelse af børnehaveklasser for skoleåret 2014/15 er udarbejdet med baggrund i indskrivningstallene pr. 9. og 10. januar 2014 og opfølgninger herpå hhv. 17. og 27. januar 2014.

Forslaget medfører, at der skal oprettes i alt 49 børnehaveklasser med i alt ca. 1.055 elever jf. nærmere specifikation ved de enkelte skoler. Der er tale om en stigning i antallet af indskrevne børn på 168 i forhold til indeværende skoleår og en deraf afledt stigning i antallet af børnehaveklasser på 5.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børne- og Uddannelsesudvalget tilslutter sig forslaget til antal klasser, idet forslaget indebærer,

at der på Bakkeskolen oprettes 3 klasser,

at der på Bramdrup Skole oprettes 3 klasser,

at der på Brændkjærskolen oprettes 3 klasser,

at der på Fynslundskolen oprettes 2 klasser,

at der på Harte Skole oprettes 2 klasser,

at der på Lyshøjskolen oprettes 5 klasser,

at der på Munkevængets Skole oprettes 2 klasser,

at der på Vamdrup Skole oprettes 3 klasser, og at der gives dispensation fra reglerne om maks. 25 elever i klassen således, at 1 elev med søskende på skolen og 1 elev, der ikke tilhører distriktet, optages, og

at der på Aalykkeskolen oprettes 2 klasser, og at der gives dispensation fra reglerne om maks. 25 elever i klassen således, at der gives afslag til 16 elever, der ikke tilhører distriktet.

Sagsfremstilling

Indskrivningstallene fordeler sig som anført i efterfølgende skema, der også omfatter antal forventede omgængere. I kolonnen ”Forslag til antal klasser” er i parentes oplyst antallet af klasser for indeværende skoleår.
 
Indskrevet
Indskrevet
 
 
 
 
I alt
Fra eget distrikt
Ifølge søskende-regel
I øvrigt
Omgæn-gere
Forslag til antal klasser
Mangler at høre fra - eget distrikt
Alminde-Viuf Fællesskole
45
42
1
2
0
2 (2)
0
Bakkeskolen
50
47
0
3
2
3 (3)
0
Bramdrup Skole
58
36
10
12
2
3 (3)
0
Brændkjærskolen
63
47
9
7
(1)
3 (2)
0
Christiansfeld Skole
59
54
3
2
1-2
3 (2)
0
Dalby Skole
49
37
5
7
1
2 (2)
0
Dronning Dorothea Skolen
Afventer Byrådets beslutning 24. februar 2014 (1)
Eltang Skole og Børnehave
25
15
2
8
0
1 (1)
0
Fynslundskolen
28
28
0
0
0
2 (1)
0
Harte Skole
31
18
4
9
0
2 (1)
0
Kongsbjergskolen
69
65
2
2
0
3 (2)
0
Lyshøjskolen
105
94
7
4
4
5 (4)
1
Munkevængets Skole
39
26
3
10
1
2 (2)
0
Sdr. Bjert Centralskole
42
31
3
8
0
2 (2)
0
Sdr. Stenderup Centralskole
7
6
0
1
0
1 (1)
0
Sdr. Vang Skole
70
61
3
6
0
3 (3)
0
Sjølund-Hejls Skole
24
23
0
1
0
1 (1)
0
Skanderup-Hjarup Forbundsskole
22
19
2
1
0
1 (1)
1
Vamdrup Skole
79
77
1
1
0
3 (3)
0
Vester Nebel Skole
34
30
1
3
2
2 (2)
1
Vonsild Skole
49
41
3
5
0
2 (2)
0
Ødis Sogneskole
23
22
1
0
0
1 (1)
0
Aalykkeskolen
68
31
21
16
1
2 (2)
0
I alt
1.039
850
81
108
14-16
49 (44)
3
 
Den gennemsnitlige klassekvotient er 21,5, mens den i indeværende skoleår er 20,2.

De anførte indskrivningstal omfatter alene elever til almenundervisningen og ikke indskrevne forventede specialundervisningselever. Visiteringen af elever til specialundervisning er ikke tilendebragt på nuværende tidspunkt, men visiteringen forventes ikke at ændre på behovet for oprettelse af antal klasser.

Af Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen, bilag 1.4 – Elevtal i Kolding Kommunes folkeskoler – fremgår følgende:

”Elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser må i henhold til folkeskoleloven normalt ikke overstige 28”.

Såfremt de 28 pladser i forbindelse med klassedannelsen i børnehaveklassen ikke fuldt ud er udnyttet af elever fra skolens eget distrikt, friholdes 3 pladser – eller det antal pladser op til 3, som der er mulighed for efter at distriktets egne elever er sikret plads. Herefter vil en børnehaveklasse ved skoleårets begyndelse ikke overstige 25 elever, medmindre der er 26, 27 eller 28 børn udelukkende fra skolens eget distrikt, som har søgt om optagelse.

De friholdte pladser er reserveret til tilflyttere til skolens distrikt og kan således i løbet af børnehaveklassen og grundskolen alene besættes med elever fra eget skoledistrikt.

Uddannelsesudvalget kan for en konkret skole og med baggrund i planlagt, større udbygning inden for det konkrete skoledistrikt tillade et lavere elevtalsloft end 25 i en børnehaveklasse ved skoleårets begyndelse, dog ikke mindre end 19.

Elevtalsloftet for Munkevængets Skole sættes til 24, så længe skolen varetager opgaven med kommunens modtagelsesklasser.”

De aktuelle indskrivningstal indebærer,

at der på Vamdrup Skole oprettes 3 klasser, idet der enten skal gives dispensation fra reglerne om maks. 25 elever i klassen, eller der skal gives afslag til 1 elev med søskende på skolen og 1 elev, der ikke tilhører distriktet,

at der på Aalykkeskolen oprettes 2 klasser, idet der enten skal gives afslag til 3 elever med søskende på skolen og 16 elever, der ikke tilhører distriktet, eller der skal dispenseres fra reglerne om maks. 25 elever i klassen således, at der alene gives afslag til 16 elever, der ikke tilhører distriktet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Resumé

Med baggrund i Partnerskabsaftale mellem Kolding Kommune og IBC Kolding 2014-2018 ønsker parterne at realisere samarbejdet i en konkret driftsoverenskomst om IBC Koldings varetagelse af et tilbud om 10. klasseundervisning som supplement til kommunens eget 10. klassecenter.

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre flere unges overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Gennemførelse af 10. klasse på IBC Kolding bliver således i højere grad starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014, Økonomiudvalget 3/3 2014, Byrådet 31/3 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding godkendes, og

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foretage konsekvensrettelse af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten indgås i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013) og under iagttagelse af bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

I uddrag fremgår følgende af driftsoverenskomsten:

Overenskomsten er gældende for de kommende to skoleår, dvs. for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2016 og er uopsigelig i perioden. Overenskomsten ophører uden yderligere varsel 31. juli 2016. Forhandling om evt. videreførelse af overenskomsten sker senest 1. december 2015. Dette sker på baggrund af UU Center Koldings evaluering af tilbuddet. Evalueringen foretages i samarbejde med IBC Kolding.

Såfremt lovgivningen om 10. klasse eller forudsætningerne for overenskomsten ændres væsentligt for en af parterne, kan overenskomsten dog genforhandles eller alternativt opsiges med virkning for det kommende skoleår.

Tilbuddet om 10. klasse gennemføres som en 20/20 model. Det vil sige, at eleven de første 20 uger betragtes som indskrevet i 10. klasse, som finansieres af kommunen. De næste 20 uger betragtes eleven som indskrevet på Erhvervsuddannelsens grundforløb på IBC Kolding, som finansieres af IBC. Kolding Kommune betaler for hvert af årene 2014/15 og 2015/16 30.000 kr. pr. elev for selve 10. klasseforløbet, som kommunen finansierer. Såfremt 20/20-ordningen bortfalder eller ændres, skal der indgås særskilt aftale om finansiering for skoleåret 2015/16.

Undervisningen skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende folkeskolelov om 10. klasse.

Der etableres en eller to 10. klasser, idet optagelse sker via UU Center Kolding i samarbejde med IBC Kolding.

Kolding Kommune har det overordnede ansvar for, at IBC Kolding løser opgaven med varetagelse af undervisningen for de aftalte 10. klasser i henhold til folkeskoleloven og driftsoverenskomsten. Kommunen fører i den forbindelse det fornødne tilsyn.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at undervisningen foregår på campus-området.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og Hansenberg 2013 – 2017 ønsker parterne at realisere samarbejdet i en konkret driftsoverenskomst om Hansenbergs varetagelse af et tilbud om 10. klasseundervisning som supplement til kommunens eget 10. klassecenter.

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre flere unges overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Gennemførelse af 10. klasse på Hansenberg bliver således i højere grad starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014, Økonomiudvalget 3/3 2014, Byrådet 21/3 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg godkendes, og

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foretage konsekvensrettelse af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten indgås i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013) og under iagttagelse af bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

I uddrag fremgår følgende af driftsoverenskomsten:

Overenskomsten er gældende for det kommende skoleår, dvs. for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015 og er uopsigelig i perioden. Overenskomsten ophører uden yderligere varsel 31. juli 2015. Forhandling om evt. videreførelse af overenskomsten sker senest 1. december 2014. Dette sker på baggrund af UU Center Koldings evaluering af tilbuddet. Evalueringen foretages i samarbejde med Hansenberg.

10. klasse forløb på Hansenberg finansieres af Kolding Kommune således, at kommunen for skoleåret 2014/15 betaler 60.000 kr. pr. elev.

Undervisningen skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende folkeskolelov om 10. klasse.

Der etableres en eller to 10. klasser, idet optagelse sker via UU Center Kolding i samarbejde med Hansenberg.

Kolding Kommune har det overordnede ansvar for, at Hansenberg løser opgaven med varetagelse af undervisningen for de aftalte 10. klasser i henhold til folkeskoleloven og driftsoverenskomsten. Kommunen fører i den forbindelse det fornødne tilsyn.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Forslag om, at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 ændrer status til specialcenter. Det betyder blandt andet, at skolen vil kunne opretholde en skolefritidsordning, der vil kunne tilbydes alle på 3. – 9. årgang.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014, høring af Handicaprådet 13/3 2014 og skolebestyrelsen ved Parkskolen med høringsfrist 21/3 2014, Børne- og Uddannelsesudvalget 7/4 2014, Økonomiudvalget 22/4 2014 og Byrådet 28/4 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 ændrer status til specialcenter, og

at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foretage konsekvensrettelser af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. maj 2011, at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 ikke længere har 0. – 2. klasse. Beslutningen havde sin baggrund i, at Uddannelsesudvalget på møde den 10. maj 2010 besluttede at pålægge Børne- og uddannelsesdirektøren at fremkomme med forslag til driftsøkonomiske effektiviseringer inden for den særligt tilrettelagte specialundervisning ved at skabe større fysiske enheder og ved analyse af befordringsområdet.

En konsekvens af denne beslutning vil være, at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 alene vil have SFO for 3. klasse, idet SFO omfatter børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. I praksis har dog også eleverne på 4. – 6. årgang på Parkskolen benyttet SFO’en i medfør af individuelle dispensationer.

Det er imidlertid vigtigt, at netop Parkskolens elever kan opretholde et SFO-tilbud, da det er kendetegnende for eleverne, at de har svært ved at etablere og vedligeholde sociale relationer og svært ved at få en meningsfuld fritid.

SFO ved specialcentre omfatter fra skoleåret 2014/15 alene børn fra 3. – 10. klasse. Derfor anbefales det, at Parkskolen ændrer status til specialcenter ligesom de øvrige specialskoler. Herved fastholder Parkskolen budgettet til fritidsdelen, som så bliver for alle på 3. – 9. årgang.

Parkskolen har fremsendt anmodning om, at der også med den nye skolereform er et SFO/klubtilbud til alle skolens elever. Tilbuddet skal således indebære, at der tages imod eleverne om morgenen og at de får en god start på dagen. Tilbuddet skal have pædagoger, evt. andre personalegrupper, der bidrager med den understøttende undervisning og aktiviteter. Et fritids/klubtilbud, der i tråd med den nye skolereform tilgodeser den enkelte elev fra 3. – 9. klasse. Indholdet her kunne være oplevelser, der bidrager til den enkeltes personlige og sociale udvikling, hjælp til at komme i sports- og foreningslivet, kriminalitetsforebyggende, socialtræning og hjælp til at klare en dagligdag med de praktiske udfordringer, der også er med til at vælte tilværelsen for skolens elever, når de er færdige med skolen.
Parkskolen oplyser, at skolens forslag forventes at være udgiftsneutralt i forhold til de ressourcer, skolen er tildelt i skoleåret 2013/14.
Parkskolens forslag har været drøftet i skolebestyrelsen og nyder fuld opbakning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget sendes til høring ved Handicaprådet og skolebestyrelsen ved Parkskolen med høringsfrist 21/3 2014.

Resumé

Ifølge bekendtgørelse af 10. januar 2013, Kørekortbekendtgørelsen, er det en betingelse for førstegangserhvervelse af kørekort til kategori AM (lille knallert) for ansøgere under 18 år, at de har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Det indebærer en stigning i taksten for knallertkørekort til 760 kr. i 2014. Stigningen omfatter alene kostprisen i forbindelse med afvikling af kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014, Økonomiudvalget 3/3 204, Byrådet 31/3 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at taksten for erhvervelse af knallertkørekort for ansøgere under 18 år ændres til 760 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Udgifterne forbundet med afvikling af et kursus i færdselsrelateret førstehjælp for 16 unge under 18 år udgør i alt 5.120 kr., og omfatter udgifter til løn, undervisningsmaterialer, administration m.v. Dvs. udgiften pr. ansøger udgør: 5.120/16 = 320 kr.

Taksten for erhvervelse af knallertkørekort er p.t. fastsat til 440 kr. og hertil kommer så udgiften på 320 kr. i forbindelse med gennemførelse af et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Dvs. i alt 760 kr.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Byrådet besluttede på møde 27. januar 2014, at det er det pågældende stående udvalg, som den enkelte bestyrelse ressortmæssigt hører under, som konkret forestår udpegning af kontaktpersoner til bestyrelserne for de selvejende institutioner.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Ole Alsted udpeges som kontaktperson til bestyrelsen for Børnehaven Troldebo,

at Mette Balsby udpeges som kontaktperson til bestyrelsen for Kolding Menighedsbørnehave, og

at Knud Erik Langhoff udpeges som kontaktperson til bestyrelsen for Sdr. Bjert Menighedsbørnehave, og

at udvalget på mødet udpeger kontaktperson til bestyrelsen for The missing link.

Sagsfremstilling

Følgende bestyrelser hører under Børne- og Uddannelsesudvalgets forretningsområde: Børnehaven Troldebo, Kolding Menighedsbørnehave, Sdr. Bjert Menighedsbørnehave og Studenterhuset The missing Link.

Af hensyn til sammenhængen med pkt. 9 på nærværende dagsorden, har Børne- og uddannelsesdirektøren valgt at stille konkrete forslag til udpegning af kontaktpersoner til de tre daginstitutioner.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

1. – 3. at godkendt.

Som kontaktperson til bestyrelsen for The missing Link blev Christian Haugk udpeget.

Resumé

Med henblik på at skabe en mere ensartet tilgang til bestyrelserne ved skolerne og daginstitutionerne foreslås det, at der udpeges kontaktpersoner blandt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer til både skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne.

Skolebestyrelserne har med virkning fra 1. august 2010 haft tilknyttede kontaktpersoner udpeget af og blandt medlemmerne fra det stående udvalg, hvorimod forældrebestyrelserne ikke tidligere har haft tilknyttede kontaktpersoner.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tilslutter sig forslaget til politiske kontaktpersoner til bestyrelserne ved skolerne og daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Med udpegningen af kontaktpersoner til bestyrelserne påtager Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer sig uformelt at have kontaktforpligtelsen til bestyrelserne på den måde, at der ikke er tale om medlemskab af de pågældende bestyrelser, men bestyrelserne kan 1 – 2 gange om året invitere det pågældende medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget til at deltage i et konkret dagsordenspunkt på bestyrelsens dagsorden.

Det foreslås, at der udpeges politiske kontaktpersoner til bestyrelserne som følger, idet den enkelte daginstitution i nedenstående skema er anført ved den skole hvis distrikt, daginstitutionen ligger i. Endvidere er det forudsat, at Dronning Dorothea Skolen nedlægges og, at der sker en opdeling af distriktet, som indstillet af Børne- og Uddannelsesudvalget på møde 3. februar 2014:
Skoler/daginstitutioner
Børne- og Uddannelsesudvalgsmedlem
Bakkeskolen
Børnehaven Højvang
Børnehaven Mælkebøtten
Børnehaven Seest gl. Skole
Christian Haugk
Fynslundskolen
Børnehaven Spiren
Christian Haugk
Harte Skole
Børnehaven Sønderled
Christian Haugk
Munkevængets Skole
Pinjevejens Børnehus
Daginstitutionen Palmealle
Christian Haugk
Christiansfeld Skole
Børnehaven Regnbuen
Børnehaven Troldblomst
Taps Børnehave
Oluf Lykke Nielsen
Dalby Skole
Børnehaven Mariekjær
Daginstitutionen Tved
Oluf Lykke Nielsen
Sjølund-Hejls Skole
Børnehuset Hejls
Oluf Lykke Nielsen
Taps Skole (beliggende i Sjølund-Hejls Skoles distrikt)
Oluf Lykke Nielsen
Alminde-Viuf Fællesskole
Børnehaven Toftebo
Børnehaven Valhalla
Ole Alsted
Bramdrup Skole
Børnehaven Fristedet
Daginstitutionen Kastaniegården
Børnehaven Tusindfryd
Daginstitutionen Nordstjernen
Børnehaven Troldebo - selvejende
Ole Alsted
 
 
 
 
(er udpeget i pkt. 8 på dagsordenen)
Eltang Skole og Børnehave
Ole Alsted
Lyshøjskolen
Børnehaven Strandhuse
Daginstitutionen Kernehuset
Daginstitutionen Petersbjerggård
Daginstitutionen Drejens
Daginstitutionen Skovbrynet
Kolding Menighedsbørnehave - selvejende
Mette Balsby
 
 
 
 
 
(er udpeget i pkt. 8 på dagsordenen)
Vester Nebel Skole
Børnegården Vester Nebel
Mette Balsby
Brændkjærskolen
Daginstitutionen Agrupvej/Brunebjerg
Benny Dall
Aalykkeskolen
Børnehuset Ved Åen
Daginstitutionen Under Egen
Midtbyens Børnehus
Benny Dall
Parkskolen (beliggende i Aalykkeskolens distrikt)
Benny Dall
Sdr. Vang Skole
Børnehaven Over Vejen
Daginstitutionen Kildemosen
Birgitte Kragh
Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Daginstitutionen Trekløveren
Birgitte Kragh
Vamdrup Skole
Daginstitutionen Kongeåen
Vamdrup Børnehave
Birgitte Kragh
Vonsild Skole
Designbørnehuset Sanseslottet
Vonsild Børnehus
Birgitte Kragh
Rådhusskolen (beliggende i Vamdrup Skoles distrikt)
Birgitte Kragh
Kongsbjergskolen
Daginstitutionen Dollerupgård
Børnehuset Lunderskov
Knud Erik Langhoff
Sdr. Bjert Centralskole
Daginstitutionen Firkløveret
Sdr. Bjert Menighedsbørnehave - selvejende
Knud Erik Langhoff
 
(er udpeget i pkt. 8 på dagsordenen)
Sdr. Stenderup Centralskole
Knud Erik Langhoff
Ødis Skole
Børnehaven Kløverbo
Børnehuset Ødis
Knud Erik Langhoff
 

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Forslaget blev godkendt med følgende ændringer:

Kontaktperson for Vester Nebel Skole og Børnegården Vester Nebel: Ole Alsted.

Kontaktperson for Fynslundskolen og Børnehaven Spiren: Mette Balsby

Kontaktperson for Eltang Skole og Børnehave: Christian Haugk

Kontaktperson for Vonsild Skole, Designbørnehuset Sanseslottet og Vonsild Børnehus: Knud Erik Langhoff

Kontaktperson for Kongsbjergskolen, Daginstitutionen Dollerupgaard og Børnehuset Lunderskov: Birgitte Kragh.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. januar 2014 for Børnepasningspolitik viser et samlet forbrug på 34,035 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 7,89 af Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget for Børnepasningspolitik.

Bevillingsstatus pr. 31. januar 2014 for Uddannelsespolitik viser et samlet forbrug på 63,687 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 7,23 af Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget for Uddannelsespolitik.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 31. januar 2014 for Børnepasningspolitik viser et samlet forbrug på 34,035 mio. kr. og for Uddannelsespolitik et samlet forbrug på 63,687 mio. kr.

Forbruget udviser følgende hovedtal (beløb i hele 1.000 kr.):
Målområde
Børnepasningspolitik
Oprindeligt budget 2014
Korrigeret budget 2014
Forbrug pr.
31. januar 2014
Forbrugs-procent
Fælles formål
50.670
47.991
2.842
5,92
Dagplejen
112.255
111.940
9.595
8,57
Daginstitutioner
248.750
251.200
19.990
7,96
Særlige tilbud
300
300
0
0
Tilskud til puljeordninger, private klubber og institutioner
20.120
19.847
1.608
8,10
Total
432.094
431.277
34.035
7,89
Målområde
Uddannelsespolitik
 
 
 
 
Folkeskolen m.v.
855.590
854.645
61.643
7,21
Praktikdusør
175
175
13
7,43
Ungdomsskolevirksomhed m.v.
22.748
22.748
1.148
5,05
Serviceudgifter i alt
878.513
877.568
62.804
7,16
Sprogskolen
3.214
3.214
883
27,47
Overførsler i alt
3.214
3.214
883
27,47
Total
881.727
880.782
63.687
7,23
 
Det tilsyneladende store overforbrug på Sprogskolen skyldes alene, at der endnu ikke er bogført indtægter for januar måned.

Det forventes, at der under Børnepasningspolitik kan overføres 8 mio. kr. til 2015, og at der under Uddannelsespolitik kan overføres 22 mio. kr. til 2015.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 17/2 2014.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.