Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 11. jun 2020 kl. 15:30

Handicaprådet

Skype

Referat

Resumé

Handicaprådets formand John Arne Sørensen og formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget Benny Dall (Ø) anmoder om optagelse af sag på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets dagsordenen.

 

Der ønskes en drøftelse af, hvordan udbredelsen af sundhed på Handicapområdet kan styrkes.

 

I forlængelse heraf foreslås det, at forvaltningen udarbejder en kortlægning af det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet og et forslag til en procesplan for en indsats for styrket udbredelse af sundhed på Handicapområdet.

Tilføjelse til resumé

På baggrund af anmodningen giver konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund en orientering og en mundtlig kortlægning af sundhedsindsatser og tilgangen til sundhed i Kolding Kommune på Handicapområdet. Orienteringen har til formål at skabe større synlighed om de tilbud, der er på Sundhedsområdet, samt at skabe en større bevidsthed om, at Sundhedstilbud i Kolding Kommune er tiltænkt alle borgere i kommunen.

 

Det foreslås, at der efterfølgende er en opfølgning på drøftelserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager. Opfølgningen har til formål at drøfte, om det er lykkedes at skabe en større bevidsthed om sundhedstilbuddene og en drøftelse af, om tilbuddene virker umiddelbart tilgængelige for alle borgere.

 

På mødet deltager Annette Lund fra kl. 15.30-16.00.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget og Handicaprådet.

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Socialdirektøren og den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at den fremlagte status for sundhedsindsatserne og tilgangen hertil på Handicapområdet tages til efterretning,

 

at konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund giver en status på indsatserne og tilgangen på Handicaprådets møde i juni måned, og at Handicaprådet på mødet drøfter indsatserne og tilgangen,
 

at der efterfølgende er en opfølgning på drøftelsen af indsatserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 22-04-2020

Udvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgsmødet i maj måned udarbejder;

 

 • en kortlægning af det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet, samt
 • et forslag til procesplan for en indsats for styrket udbredelse af sundhed på Handicapområdet,

 

som efterfølgende sendes til høring i Handicaprådet.

Fraværende:

Elvis Comic

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20-05-2020

Udvalget tog status og kortlægningen af sundhedsindsatserne på Handicapområdet samt tilgangen hertil til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 11-06-2020

Handicaprådet kan tilslutte sig Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets beslutning af 20. maj 2020.

 

Handicaprådet besluttede, at henvende sig til medlemsorganisationerne med henblik på, om der er problemstillinger med deltagelse i aktiviteter i Sundhedscenteret. Det er muligt at henvende sig direkte til Sundhedscenteret eller via Handicaprådet hvis man oplever problemstillinger i forbindelse med benyttelse af tilbuddene.

 

I forhold til aftale mellem Kolding Kommune og Parasport Danmark, skal der være fokus på tilgængeligheden, ved de aktiviteter der er i kommunen for personer med handicap.

 

Det besluttedes, at sætte punktet på dagsordenen som opfølgning til efteråret.

Fraværende:

Verner Thune

Martin Sejersgaard-Jacobsen

Karen Mortensen

Sagsfremstilling

Der vil på Handicaprådets møde blive givet en status på det nuværende arbejde med sundhed på Handicapområdet samt en status på, hvordan tilgangen til mennesker med et handicap er inden for Sundhedsområdet, og hvordan det afspejler sig i tilbuddene.

 

Grundlæggende er sundhedstilbuddene i Kolding Kommune for alle borgere, der har behov for et tilbud. Fundamentet for sundhedsindsatserne i Kolding Kommune er, at de tager afsæt i borgerens centrum, da erfaringen viser, at der sammen med borgeren skal findes det, der er meningsskabende for den enkelte, hvis der skal opnås den ønskede effekt af indsatserne.
 

I praksis betyder det, at de tilbud der er, f.eks. inden for genoptræning, forebyggelse eller tandplejen, tilbydes alle. Hvis det viser sig, at det ikke giver mening for deltageren, afsøges andre muligheder. Inden for forebyggelsesområdet er der god erfaring med at borgerne tilbydes en sundhedssamtale, som det første led i kontakten med Sundhedsområdets tilbud. Samtalen tilbydes for at personale og borgere sammen finder ud af, hvordan der bedst muligt navigeres ud fra den enkelte borgers centrum, og om borgeren finder det meningsfuldt at deltage f.eks. på et rygestopforløb eller ligevægtsforløbet, eller om det måske er individuelle samtaler, der er behov for.

 

Forvaltningen foreslår en proces, hvor der gives en status/mundtlig kortlægning af indsatserne og tilgangen, og at der samtidig er en drøftelse af sundhedsindsatserne og tilgangen hertil på Handicapområdet på Handicaprådets møde i juni måned - faciliteret af konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund.

Det forslås dernæst, at der er en opfølgning på drøftelserne på Handicaprådets møde i november, hvor konstitueret Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund ligeledes deltager. Denne proces foreslås, da det er vigtigt at følge op på, om det er lykkedes at skabe en større bevidsthed om at sundhedstilbuddene er for alle. Derfor er det vigtigt, at en del af opfølgningen indeholder en drøftelse af, om tilbuddene virker umiddelbart tilgængelige for alle borgere.


Resumé

I finansloven for 2020 afsatte regeringen 500 mio. kr. til at øge normeringen i dagtilbud i

kommunerne. Kolding Kommune står til at modtage 8,2 mio. kr. i 2020. Udmøntningen af

midlerne blev forelagt udvalget til drøftelse på mødet den 11. marts 2020 med henblik på, at forvaltningen på et kommende møde skulle fremlægge et konkret forslag til udmøntningen. 

 

Udvalget forelægges hermed konkrete forslag til udmøntningen til udvalgets yderligere drøftelse og beslutning.

Tilføjelse til resumé

Handicaprådet ønsker en orientering omkring udmøntningen af Finanslovsmidlerne til børneområdet.

 

Karen Mortensen orientere omkring sagen på møde fra kl. 16.00-16.15.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 15/4 2020.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter og beslutter udmøntningen af Finanslovsmidlerne til børneområdet. 

Nyt forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-04-2020

Udvalget godkendte forslaget jf. sagsfremstillingen.

Fraværende:

Henrik Nielsen

Beslutning Handicaprådet den 14-05-2020

Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning Handicaprådet den 11-06-2020

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

Rådet orienteres løbende i takt med at bevillingerne bliver forhøjet.

 

Fraværende:

Verner Thune

Martin Sejersgaard-Jacobsen

Karen Mortensen

Sagsfremstilling

Kolding Kommune står til at modtage 8,2 mio. kr. i 2020, om end det endelige beløb kan

ændre sig marginalt i forbindelse med den endelige udmelding. Frem mod 2025 stiger beløbet gradvist til 1,6 mia. kr. på landsplan, hvilket med en uændret fordelingsnøgle svarer til ca. 26,2 mio. kr. i Kolding Kommune.

 

Deadline for ansøgning om midlerne er blevet rykket til 15. april 2020, hvorfor midlerne først forventes udmøntet ultimo april. Der er sendt ansøgning fra Kolding Kommune. Midlerne kan dermed udmøntes på institutionerne pr. 1. maj 2020. 

 

Anvendes det fulde beløb på 8,2 mio. kr. til at hæve normeringen de resterende 8 måneder, vil

helårseffekten af den nye normering blive ca. 12,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt

er det ikke afklaret, hvor stort et beløb Kolding Kommune vil modtage i 2021. Det anbefales

derfor, at mindst 2,7 mio. kr. svarende til fire tolvtedele af beløbet i 2020 udmøntes som

engangsindsatser. På den måde kan det sikres, at det fulde beløb i 2020 anvendes i

overensstemmelse med kriterierne, uden risiko for en opbremsning i 2021.

 

I kriterierne for udmøntningen fremgår det blandt andet, at

 • Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i daginstitutioner (kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner) i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber.
 • Puljemidlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.
 • Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.
 • Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

 

I det nedenstående skitseres et forslag til udmøntning af midlerne på baggrund af drøftelserne på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 11. marts 2020.

 

Varigt løft i normeringer

Forvaltningen foreslår at der uddeles midler til varige løft i normeringer. Det sker på følgende to måder:

 

 1. Øgede grundnormeringer og socioøkonomiske tildelinger:

Ca. 5,3 mio. kr. foreslås tilført institutionerne på dels grundnormering til disponering decentralt på den enkelte institution og dels som en øget tildeling til udsatte børn gennem den socioøkonomiske pulje. De 5,3 mio. kr. svarer til en helårsvirkning på 8 mio. kr., hvilket tilfører området ca. 19 fuldtidspædagog-stillinger. De 5,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt via grundnormering og socioøkonomisk pulje, så forholdet mellem de to beløb bevares uændret. I praksis fordeles midlerne med ca. 5 mio. kr. til grundnormering og ca. 0,3 mio. kr. til socioøkonomi. Institutionerne kan efterfølgende selv disponere midlerne ift. bedre normering, højere grad af vikardækning, udvidet åbningstid eller andet.

 

 1. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder:

Der forslås afsat 0,145 mio. kr. til et varigt løft til Pinjevejens Børnehus samt Nordstjernen som beskrevet i sagen om Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 11. marts 2020.

 

Konkrete normeringsløft i 2020

Forvaltningen foreslår desuden at 2,7 mio. kr. udmøntet via nedenstående tre tiltag i 2020.

 

Seks institutioner løftes særligt:

Nogle institutioner i Kolding Kommune er inden for de seneste år blevet ramt af et uheldigt sammenfald af langtidssygemeldinger, lederskifte m.v. og har derfor oparbejdet et betydeligt underskud. Dette underskud vil efter reglerne skulle afdrages over de kommende år, med lavere normering til følge. Ved at allokere en del af midlerne til disse institutioner vil undgår man, at de gennem en årrække skal køre med lavere normering end de øvrige institutioner i kommunen.

 

 1. Seks institutioner har med udgangen af 2019 samlet opbygget et underskud på 6,5 mio. kr. Principielt bør det afdrages over de kommende tre år, svarende til, at de fem institutioner samlet skal reducere lønudgiften med ca. 2,2 mio. kr. Den præcise fordeling på institutionerne fremlægges på mødet.

 

Det foreslås, at der afsættes en pulje på ca. 1,7 mio. kr. til disse seks institutioner med henblik på, at deres afdrag i 2020 kan ske uden en betydelig reduktion i normeringerne. Det vil således være tre fjerdedele af institutionernes afdrag, der kan dækkes med puljen, svarende til at der i 2020 vil kunne være 4 fuldtidspædagoger mere på de seks institutioner i 2020.

 

 1. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder:

Tilsvarende ovenfor foreslås 0,25 mio. kr. udmøntet til engangsudgifter ved Pinjevejens Børnehus og Nordstjernen i forbindelse med indsatsen om attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder.

 

 1. Indsats i forhold til udsatte boligområder:

Børnehaven Tusindfryd forventes at have et markant og konstant dalende børnetal som konsekvens af lov om bedre fordeling. Det forventes at betyde, at institutionsgrundlaget ikke er til stede fra 2021. Personalet på Tusindfryd har over en årrække oparbejdet kompetencer i forhold til at tage sig af udsatte børn fra området, men disse børn vil fremadrettet blive fordelt på forskellige institutioner i Kolding Midtby.

 

Det foreslås derfor, at der reserveres en pulje på 0,75 mio. kr. til at sikre en ekstra indsats på de institutioner, der modtager en større gruppe af disse børn.

 

Revision på anvendelsen af finanslovsmidlerne:

Det er et krav for modtagelsen af midlerne, at der foretages en revision af at midlerne er anvendt som foreskrevet. I orienteringsskrivelsen vedrørende midlerne, fremgår det eksplicit at udgiften til revision kan finansieres af de modtagne midler. Den endelige udgift vedrørende revision kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det foreslås at der reserveres midler til dette.

 

Forslag

Beløb

 

 

Varige løft

 

1. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder

0,145 mio. kr.

2. Øgede grundnormeringer og socioøkonomiske tildelinger

5,300 mio. kr.

 

 

Konkrete normeringsløft i 2020

 

3. Seks institutioner løftes særligt

1,700 mio. kr.

4. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder

0,250 mio. kr.

5. Indsats i forhold til udsatte boligområder

0,750 mio. kr.

Revision på anvendelsen af finanslovsmidlerne

*

 

 

I alt

8,145 mio. kr.

* Beløbet afventer tilbagemelding fra revisionen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 10. december 2019, i forbindelse med udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet: ”…..idet udmøntning af finanslovsmidler sker til de områder, som er anvist i loven og i takt med, at de konkrete fordelinger for de enkelte områder kendes.”

 

Da ovenstående 8,200 mio. kr. bogføres som et statstilskud direkte under Børnepasningspolitik, hvor også udgifterne afholdes, kan endelig beslutning om midlernes anvendelse ske i Børne- og Uddannelsesudvalget.


Resumé

Husstandene i Kolding indre by skal i november 2020, som de sidste, i gang med sortering af madaffald.

 

Der er i indre by udfordringer med plads til håndteringen af affald ved de enkelte ejendomme. Der igangsættes derfor en proces inden for Bydesign-guidens område for etablering af centrale affaldsløsninger, som kan være nedgravede affaldsbeholdere eller overjordiske affaldsbeholdere.

 

Affaldsløsningerne vil blive placeret så tæt på boligerne i området som muligt og samtidig vil brug af affaldsløsningerne blive obligatorisk for borgerne.

Tilføjelse til resumé

By- og Udviklingsforvaltningen gennemfører i løbet af juni måned dialog med interessenterne omkring oplæg til ny affaldsløsning for midtbyen.

 

Der gennemføres dialog med Handicap-og Ældrerådet med henblik på at få input fra borgere med funktionsnedsættelse. Der gennemføres også dialog med Socialforvaltningen samt Senior- og Sundhedsforvaltningen for at få deres input til skitserne til en ny affaldsløsning for midtbyen.

 

Derudover gennemføres der den 3.- 4.- 8.- og 9. juni dialog-events på Tombolapladsen ved Rendebanen 16 for ejere, beboere samt handelslivet i midtbyen. Events afvikles i tidsrummet 18-21 indenfor myndighedernes coronaretningslinjer.

 

På mødet i Handicaprådet vil der blive vist skitse-model af såvel overjordisk som underjordisk affaldsløsning. På mødet deltager Carsten Hjort Petersen og Lone Jensen fra kl. 16.15-16.30.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Handicaprådet (til orientering) og Ældrerådet (til orientering).

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der igangsættes en proces for etablering af centrale affaldsløsninger, som kan være nedgravede eller overjordiske affaldsløsninger inden for Bydesign-guidens område, og hvor tilslutningen til affaldsløsningerne gøres obligatorisk for borgerne.

 

at projektet finansieres, som besluttet for Affaldsplan 2019-2024, inden for forsyningspolitikkens budget, herunder anvendelse af driftsoverskud fra tidligere år.

Nyt forslag

Socialdirektøren foreslår,

 

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 11-03-2020

Teknik- og Klimaudvalget godkendte forslaget med den bemærkning, at Teknik- og Klimaudvalget ønsker at følge processen løbende.

Fraværende:

Poul Erik Jensen

Beslutning Handicaprådet den 16-04-2020

Handicaprådet ønsker snarest at blive inddraget i det videre forløb, særligt vedr. midtbyen i forhold til placering og afstand. Derudover ønsker Handicaprådet, at personer med fysisk funktionsnedsættelser inddrages i processen.

 

Handicaprådet tog redegørelsen til efterretning.

 

Fraværende:

Verner Thune

Elvis Comic

Martin Sejersgaard-Jacobsen

Karen Mortensen

Beslutning Handicaprådet den 11-06-2020

Handicaprådet tog redegørelsen til efterretning.

 

Der blev rejst problemstillinger og spørgsmål til afstand til og manglende miljøstationer i midtbyen, sortering af pap og blød plast, taktil afmærkninger og affaldstyper.

 

Rådet ønsker en orientering inden den politiske behandling i Teknik- og Klimaudvalget i august måned.

Fraværende:

Verner Thune

Martin Sejersgaard-Jacobsen

Karen Mortensen

Sagsfremstilling

I 2018 startede implementeringen af den nye affaldsordning, hvor madaffaldet bliver sorteret fra restaffaldet.

 

Efter implementering af ordningen i Kolding By - Ydre Ring og sommerhuse i marts 2020, er det kun ca. 1.500 husstande i Kolding indre by, som endnu ikke er omlagt. Som informeret om på møde i Teknik- og Klimaudvalget i februar 2020 implementeres mad- og restaffaldsordningen i Kolding indre by i løbet af 2020.

 

Den nye ordning, hvor standardløsningen er en 2-delt beholder med 14 dags tømning, kræver lidt mere plads i forhold til en nuværende sækkeløsning med ugetømning. I indre by er der også en del ejendomme, som allerede nu har større beholdere til restaffald, og med den nye ordning vil dette betyde, at der skal være flere beholdere. Dette kan give pladsmæssige udfordringer i f.eks. baggårde.

 

Derudover er der flere af ejendommene i indre by, som stiller affaldsbeholder eller affaldssæk frem til tømning i gågaden (billeder ses i bilag 1). Dette er ikke en optimal og præsentabel løsning i et gågadesystem, hvor der gennem hele døgnet i mere eller mindre grad er aktivitet.

 

Med baggrund i ovennævnte ønsker By- og Udviklingsforvaltningen at igangsætte en proces med henblik på, indenfor for Bydesign-guidens område, at etablere centrale affaldsløsninger, som kan være nedgravede affaldsbeholdere eller overjordiske affaldsbeholdere. Affaldsløsningerne tænkes placeret så tæt som muligt på boligerne, som skal benytte løsningerne.

 

I affaldsløsningerne vil borgerne have mulighed at aflevere restaffald og madaffald samt genbrugsfraktionerne papir, glas, metal, hård plast. Derudover vil det også blive muligt at aflevere batterier.

 

I processen vil der blive taget udgangspunkt i den tidligere designproces, som har været gennemført omkring Bydesign-guiden. Designprocessen er gennemført med Byrumsforum, en følgegruppe med deltagere fra blandt andet butikslivet, restauranter og kulturinstitutioner.

 

I designprocessen har der været nævnt muligheden for nedgravede affaldsløsninger, og det fremgår af Bydesign-guiden, at ”der vil arbejdes frem mod sortering af affald i mindst i 4 fraktioner på udvalgte steder inde i bymidten. I periferien kan opstilles komprimerbare skraldespande”.

 

Derudover vil der i processen også være dialoger med øvrige interessenter, f.eks.  ejendomsejere i indre by, erhvervslivet, Cityforeningen samt Senior- og Socialforvaltningen i forhold til ældre og handicappede.

 

I processen vil også indgå en afklaring af muligheden for, at de centrale affaldsløsninger vil kunne være offentligt tilgængelige, så kunder og turister i midtbyen også på en nem og tilgængelig måde vil kunne komme af med deres sorterede affald.

 

Forslag til placeringer

By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført en kortlægning af midtbyen i forhold til husstande, antal, afstande m.v. Ud fra denne kortlægning har forvaltningen udarbejdet et forslag til mulige placeringer af nedgravede eller overjordiske affaldsløsninger. Forslaget vil indgå som et element i processen omkring affaldsløsninger for midtbyen.

 

Forslaget til mulige placeringer af affaldsløsningerne fremgår af kortene nedenfor:

 

Nedgravet affaldsløsning:

Klostergården (område 3 i Kort 1)

Akseltorv (område 9 i Kort 1)

Låsbygade 109 (område 17 i Kort 2)

Hospitalsgade (område 14 i kort 2).

 

Overjordisk affaldsløsning:

Jernbanegade 25 (område 2 i kort 1)

Borchs Gård (område 8 i kort 1)

Tombolapladsen (område 7 i kort 1)

Lille Brostræde (område 4 i kort 1)

Låsbybanke (område 11 i kort 1)

Låsbygade 25 (område 12 i kort 2)

 

Område 5 (på kort 1), 10 (på kort 1), 13 (på kort 2), 15 (på kort 2) og 16 (på kort 2), er områder, der består af erhverv og større boligforeninger, der har fungerende affaldsløsninger, som fastholdes i beholderløsninger svarende til de øvrige husstande i Kolding Kommune. 

 

Den sydlige del af Søndergade (område 6 på kort 1) er fravalgt til fællesløsninger, da det endnu ikke er afklaret, hvad der skal ske i området i forbindelse med byudviklingen.

 

Afstande og obligatorisk tilslutning/benyttelse

Miljøstyrelsen lægger op til en anbefalet maxafstand til en affaldsløsning på 100 meter.

I Århus, Ålborg, Vejle og Middelfart er der allerede etableret centrale affaldsløsninger i midtbyerne, og disse steder er afstandene mellem 75 og 120 meter, ligesom der også er krav om obligatorisk tilslutning/benyttelse af de etablerede affaldsløsninger.

 

Ud fra kortlægningen, og forvaltningens forslag til placeringer, vil langt de fleste ejendomme få mellem 80-120 m til nærmeste affaldsløsning. Der vil dog være enkelte ejendomme, der kan få op til 150 m til nærmeste affaldsløsning.

 

Kort 1: Bydesign-guide område med forslag til placering af affaldsløsninger

 

Kort 2: Bydesign-guide område med forslag til placering affaldsløsninger

 

Nedgravet beholderløsning

Fordelene ved nedgravede affaldsbeholdere er:

 • at de kan rumme en stor mængde affald, og dækker et stort antal husstande,
 • at de har beholdere til mad- og restaffald, men også papir, glas, metal, hård plast og batterier,
 • at der er minimale lugtgener, da affaldet opbevares i et køligere miljø under jorden,
 • at de er rottesikret,
 • at de er hårdføre og kræver minimal vedligehold,
 • at de er æstetiske og er overensstemmelse med Bydesign-guiden.

 

Nedgravet løsning i Jernbanegade 35

 

Ulemperne ved nedgravede løsninger er:

 • at de har en høj etableringspris,
 • at de er svære at placere grundet rør og ledninger,
 • at de er svære at placere grundet trafikale forhold ved tømning med kranbil,
 • at de ved etablering ligger inden for kulturarvszonen og inden for 100 meter beskyttelseszonen af Koldinghus. Dette kræver arkæologiske undersøgelser, der ved fund af artefakter medfører en merudgift,
 • at der kan stilles affald ved siden af beholderne, som giver udgift til oprydning.

 

Den nedgravede affaldsløsning i Jernbanegade 35 er etableret som en del af processen for Bydesign-projektet på strækningen Buen og frem til Banegårdspladsen.

 

Overjordiske beholderløsninger

De overjordiske løsninger tænkes udviklet og designet i samarbejde med Arkitekturteamet i forvaltningen og arkitektfirmaet bag Bydesign-guiden. Løsningerne skal være flerfunktionelle, så de støtter andre by-funktioner, som f.eks. siddepladser, opslagstavler, byttecentral til bøger og grønne oaser.

 

De overjordiske affaldsløsninger vil kunne håndtere de samme fraktioner, som nedgravede affaldsløsninger – restaffald, madaffald, papir, glas, metal, hård plast og batterier.

 

Løsningerne skal bestå af moduler, så de nemt kan udvides eller tilpasses.

 

Et eksempel på en flerfunktionel løsning (fra København) ses på billederne nedenfor (flere billeder ses i bilag 2).