Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 11. jun 2015 kl. 11:00

Ældrerådet

Lokale 107, 1. sal

Referat

Resumé

Handicapchef Kaj Stubben og afdelingschef Bettina Schmidt Fischer vil på mødet give en orientering om sagsbehandlingstider på hjælpemidler og koordineringen mellem enhederne.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Ældrerådet beklager meget at hverken seniordirektøren, driftschefen eller myndighedschefen i Senior- og Socialforvaltningen har deltaget i ældrerådsmødet d. 11. juni 2015, da der kan komme spørgsmål til nogle af punkterne, som ikke kan besvares. Derfor foreslås ældrerådsmødet udskudt i kommende tilfælde. 

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
 
· Referat fra underudvalg vedrørende budget 2016

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Ældrerådets økonomiudvalg behandler underudvalgenes budgetbemærkninger den 15. juni 2015, hvor der udarbejdes et samlet budgetforslag til dialogmødet med Seniorudvalget den 5. august 2015.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Senior- og socialforvaltningen afholdt i februar til april 2015 en møderække med de brugerstyrede huse og andre interessenter inden for frivilligområdet. På baggrund af møderækken foreslås det, at de brugerstyrede huse tilbydes ekstra personalemæssig støtte til at arbejde videre med drøftelserne i en 1 årig afprøvningsperiode.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår
 
at forslaget sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede i juni 2013, at etablere 6 velfærdsværksteder, der gennem inddragelse af borgerne, medarbejderne og andre interessenter skulle medvirke til at udvikle ældreområdet fremadrettet. Velfærdsværkstederne skulle samtidig være en af måderne at arbejde med Kolding Kommunes vision ’Vi designer livet’.
 
Nummer 2 velfærdsværksted i denne række omhandler de brugerstyrede huse. I perioden februar til april 2015 har Senior- og socialforvaltningen afholdt en møderække med de brugerstyrede huse, samt andre repræsentanter fra frivilligområdet. Formålet har været at få input fra brugerne til, hvordan de brugerstyrede huse kan udvikle sig fremadrettet. 
 
Nogle af de centrale spørgsmål der blev drøftet på møderækken var:
 
· Hvordan kan de brugerstyrede huse få flere brugere?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse blive brugt mere. Herunder aften og weekend.
· Hvordan kan de brugerstyrede huse få flere ressourcestærke frivillige?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad målrette aktiviteterne og specialisere tilbuddene til bestemte grupper, f.eks. ensomme ældre eller mænd?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad blive et samlingspunkt på tværs af generationerne?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad blive et samlingspunkt i lokalsamfundet.
· Kan de brugerstyrede huse indgå i et lokalråd der koordinerer og styrker samarbejdet mellem lokalsamfundets foreninger?
 
Senior- og socialforvaltningen er bevidst om, at de 19 brugerstyrede huse er meget forskellige. Samtidig er det efter møderækken klart, at mange af de brugerstyrede huse allerede i dag arbejder med en eller flere af ovenstående udfordringer. Samtidig er det klart, at forholdene i lokalsamfundet er vigtige for, hvordan de brugerstyrede huse kan arbejde med ovenstående udfordringer.
 
Senior- og socialforvaltningen anser det for vigtigt, at de brugerstyrede huse kan arbejde med ovenstående udfordringer på egne præmisser. Forvaltningen finder det samtidig vigtigt, at de brugerstyrede huse tilbydes personalemæssige ressourcer der muliggør, at der kan arbejdes mere systematisk med ovenstående udfordringer i de brugerstyrede huse, der ønsker dette.
 
Der kan, inden for rammerne af det eksisterende budget på aktivitetsområdet, afsættes 50-100.000 kroner til at 1-3 brugerstyrede huse i en 1 årig afprøvningsperiode kan arbejde med ovenstående udfordringer. Ekstraudgifterne kan for eksempel være til trykning af foldere, inventar eller andet, der kan understøtte ovenstående drøftelser.
 
Senior- og socialforvaltningen foreslår, at den videre designproces foregår ved at formidle vedhæftede invitation til de brugerstyrede huse med en forventning om, at 1-3 brugerstyrede huse, med personalemæssig støtte fra forvaltningen, arbejder videre med ovenstående udfordringer i en 1 årig afprøvningsperiode.
 
Afprøvningsperioden forventes startet op efter sommerferien.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Ældrerådet kan fuldt ud tilslutte sig punktet, og ønsker at understrege betydningen af at have brugerstyrede huse i kommunens lokalområder. Ældrerådets medlemmer stiller sig i efteråret 2015 til rådighed for bestyrelserne i de enkelte brugerstyrede huse, for at understøtte arbejdet med at skabe nye aktiviteter og øge antallet af brugere i det enkelte hus.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Som led i Kolding Kommunes vision ’Vi designer livet’, har seniorområdet siden efteråret 2013 arbejdet med at inddrage borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i et velfærdsværksted med temaet ”Mødet med borgeren”.
 
Drøftelserne i velfærdsværkstedet har i perioden august 2014 til marts 2015 været afprøvet i hjemmeplejegruppen i Christiansfeld.
 
På baggrund af de praktiske erfaringer fra Christiansfeld hjemmeplejegruppe opstilles tre anbefalinger og konkrete indsatser i forhold til at implementere erfaringerne i de øvrige hjemmeplejegrupper og visitationen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2013 har Seniorområdet arbejdet med at inddrage borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i et velfærdsværksted med temaet ”Mødet med borgeren”.
 
Velfærdsværkstedet har bestået af interviews og brugerrejser hos borgere, der modtager hjemmehjælp, interviews af medarbejdere og workshops med borgere, medarbejdere, eksperter og folk fra andre brancher.
 
Resultatet af processen har været et indblik i, hvad borgerne ønsker og hvad andre involverede tænker er muligt. Ord som ”kontinuitet”, ”borgeren i centrum”, ”færre hjælpere”, ”fleksibilitet i ydelserne” og ”visitators rolle” har været nogle af de centrale diskussionspunkter. Der blev formuleret tre indsatsområder som i perioden august 2014 til marts 2015 er afprøvet i hjemmeplejegruppen i Christiansfeld:
  1. Mere fleksibilitet i den praktiske hjælp
  2. Færre forskellige hjælpere til praktisk hjælp
  3. Nemmere dialog med visitator.
Velfærdsværkstedet har arbejdet med ovenstående, blandt andet ved at tilføre ekstra tid til dialog i forbindelse med alle praktiske besøg, at planlæggerne prioriterede de praktiske besøg i planlægningen af alle hjemmehjælpeydelser og at visitator fysisk havde arbejdsplads i hjemmeplejegruppen 2 eftermiddage om ugen. Resultatet heraf blev belyst via et spørgeskema til borgerne og medarbejderne samt drøftelser på møder med medarbejderne. Resultaterne på de tre indsatsområder var:
 
Ad 1. Mere fleksibilitet i den praktiske hjælp
71 procent af borgerne har i højere grad snakket med hjemmehjælperen om, hvad dagens hjælp skulle bestå i og 81 procent af medarbejderne synes, de har fået en styrket dialog med borgerne. Den styrkede dialog har resulteret i, at 61 procent af borgerne i højere grad er begyndt at bytte den hjælp, der står på hjemmehjælperens køreliste til noget andet. Samtidig anfører 77 procent af medarbejderne, at projektet har medvirket til, at der er kommet fokus på bytteydelser, og at kørelisten ikke er en facitliste.
 
Ad 2: Færre forskellige hjælpere til praktisk hjælp
I projektet har planlæggerne prioriteret, at det er den samme hjælper, der kommer hos borgerne når der udføres praktisk hjælp. Dette var ligeledes udgangspunktet inden projektstarten. Men i visse tilfælde blev de praktiske besøg flyttet rundt, blandt andet af hensynet til planlægningen af den personlige pleje og af hensyn til at optimere kørelisterne, det vil sige placere de praktiske besøg der, hvor der var huller på kørelisterne.
 
I dette projekt har planlæggerne i højere grad forsøgt at prioritere de praktiske besøg. Dette har medvirket til, at antallet af forskellige hjælpere på månedsbasis er faldet fra 1,85 i august 2014 til 1,66 i februar 2015. Om dette alene kan tilskrives planlæggernes prioritering er usikkert.
 
Ad 3: Nemmere dialog med visitator
74 procent af medarbejderne synes projektet har medvirket til en bedre mundtlighed mellem hjemmehjælperne/planlæggerne og visitatorerne. Samtidig anfører 72 procent, at forhold mellem hjemmehjælper/planlægger og visitator kunne afklares, mens visitator fysisk var i huset. 86 procent anfører, at projektet har medført, at driften og visitationen har fået en bedre fælles forståelse af borger.
 
På baggrund af ovenstående erfaringer fra Christiansfeld hjemmeplejegruppe opstilles følgende anbefalinger i forhold til de øvrige hjemmeplejegrupper:
 
Fokus på dialogen mellem hjemmehjælper og borger, herunder borgernes
ønske om at anvende bytteydelser.
o Temadage i hjemmeplejegrupperne om, hvordan kørelisterne bruges.
o Temadage i hjemmeplejegrupperne om brug af bytteydelser og dokumentation heraf.
o Fokus i opstartsbesøgene på, hvordan man ’kommer godt ind af døren’ hos borgerne, herunder dialogens betydning for dagens hjælp.
 
Fokus på, hvordan antallet af forskellige hjælpere til praktisk hjælp kan
reduceres, f.eks. ved prioritering i planlægningen.
o Temadag på planlæggermøde om, hvordan de praktiske besøg kan prioriteres yderligere i planlægningen.
o Fokus på, om prioriteringen af de praktiske besøg skaber flere huller på kørelisterne.
 
Fokus på betydningen at visitators fysiske placering i forhold til
kommunikationen med driften og den fælles forståelse af borgerne.
o Temaeftermiddag for hjemmeplejeledere/planlæggere og visitatorer om den gode kommunikation/samarbejde.
o At der aftales ad hoc møder ved akutte behov, hvor visitator kommer ud og deltager i et dialog møde.
o At visitator laver aftale om faste møder, hvor der drøftes ting af generel karakter.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo april 2015 viser et samlet forbrug på 202,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det svarer til at der på nuværende tidspunkt er brugt 32,9% af Seniorudvalgets korrigerede budget hertil. Bestillerbudgetterne er under pres og følges tæt.
 
Budgettet for udgifter lejetab forventes overholdt.
 
Bevillingsstatus danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol primo 2015. Bevillingskontrollen medfører en samlet overførsel til seniorpolitik på 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. fra 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr 30. april 2015 tages til efterretning
 
at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 30.04.15
pr. 30.04.15
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.736
2.652
56,0
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.611
762
13,6
3
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.663
318
19,1
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
547.326
177.933
32,5
1
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
44.302
16.838
38,0
 
Plejehjem og beskyttede boliger
2.139
1.431
66,9
2
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
8.045
1.797
22,3
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
2.959
851
28,8
 
Kontaktperson døvblinde
441
205
46,4
 
I alt
617.222
202.787
32,9
1
 
Note 1:
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering.
 
Bestillerbudgetterne er under pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016. Et foreløbigt skøn lyder på 5 mio. kr. netto.
 
Note 2:
Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift af det gamle Vonsildhave, som var midlertidigt placeret på Kløverhøj Plejecenter. Der er indlagt budget til drift af Kløverhøj i 4 måneder.
 
Note 3:
Der er i forbruget indeholdt udgifter for 3 måneder.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april vedrørende udgifter til lejetab opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 30.04.15
pr. 30.04.15
 
Ældreboliger
1.894
722
38,1
 
I alt
1.894
722
38,1
4
 
Note 4:
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for maj måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.
 
Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. primo 2015. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde:
 
 
1. Der blev tilført midler til kræftrehabilitering i 2014 på sundhedspolitik. Halvdelen, svarende til 273.000 kr., skal reduceres på sundhedspolitik og bliver tilsvarende tilført på seniorpolitik i 2015 og fremefter.
 
2. Som følge af opstart af Plejecentret Vonsildhave Kvarteret foretages der teknisk korrektion fra administrationspolitik til seniorpolitik på kr. 335.000 i 2015 og på kr. 443.000 fra 2016 og frem.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af Direktionen. Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag bortset fra effektiviseringsmålet. Det påhviler Direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau.

Det fremgår af budgetproceduren for 2016, at udvalgene pålægges at indarbejde reduktioner vedrørende serviceudgifter i budgetbidraget på 0,5 % i 2016 stigende til 1 % fra 2017.

Den konkrete udmøntning af reduktionen på 0,5 % af rammen i 2016 og 1 % fra 2017 besluttes af de stående udvalg sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag.
 
Tilretningen af basisbudgettet for 2016 er igangværende.
 
Forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer drøftes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at status for budgetlægning 2016 tages til efterretning
 
at Seniorudvalget drøfter udmøntning af reduktionsramme til finansiering af omstillingspulje på 0,5% i 2016 og 1,0% fra 2017.
 
at Seniorudvalget drøfter mulige ændringsforslag.
 
.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammer (basisbudget)
 
Byrådet har den 13. april 2015 godkendt følgende bevillingsrammer (beløb i 1.000 kr.):
 
Seniorpolitik, serviceudgifter
 
2016
2017
2018
2019
613.732
614.183
614.191
614.191
 
Seniorpolitik, øvrige områder udenfor servicerammen Ældreboliger, lejetab)
 
2016
2017
2018
2019
1.908
1.908
1.908
1.908
 
Prisfremskrivningen er foretaget i overensstemmelse med KL´s skøn fra februar 2015. Prisfremskrivningen er senere blevet ændret i henhold til nyt pris- og lønskøn fra KL pr. 17/4-2015. For servicerammen under seniorpolitik betyder det, at bevillingsrammen er nedskrevet med 479.000 kr. i 2016, 477.000 kr. i 2017 og 478.000 kr. fra 2018.
 
Tilretning af basisbudget
 
Budgetproceduren følger i hovedtræk den budgetprocedure, der var gældende for budgetlægningen 2015.
 
Det fremgår af proceduren, at budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af direktionen. Det teknisk udarbejdede budget hviler på en efterprøvelse af allerede gjorte forudsætninger.
 
Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag bortset fra effektiviseringsmålet. Det påhviler direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau.
 
Sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske forslag beslutter de stående udvalg reduktioner, der svarer til 0,5% af rammen i 2016 stigende til 1,0% fra 2017. På seniorudvalgets politikområde svarer det til 3,084 mio. kr. i 2016 stigende til 6,204 mio. kr fra 2017.
Provenuet fra reduktionerne placeres i en omstillingspulje, der anvendes til finansiering af udvidelsesforslag. Reduktionerne indarbejdes i budgetbidraget, der fremsendes til Centralforvaltningen senest den 27. august 2015.
 
Senior- og socialdirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet, herunder befolkningsprognosens indvirkning. Endvidere fremlægges forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse
Effektiviseringsmål
 
Det fremgår af budgetprocedurerne, at effektiviseringsmålet fortsat er afgørende for realisering af budgettet. Pr. 1. april 2015 mangler der samlet set for hele kommunen realisering af ca. 11 mio. kr. i 2016, 26 mio. kr. i 2017, 20 mio. kr. i 2018 samt 16 mio. kr. i 2019.
 
Direktionen vil løbende supplere med nye indsatser og vil senest ultimo 2015 fremlægge en handlingsplan for den samlede realisering af effektiviseringsmålet 2016.
 
Ændringsforslag
 
De stående udvalg har mulighed for uden begrænsninger at komme med udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg. Det fremgår af budgetproceduren, at ændringsforslagene samles i et katalog, der i papirform sendes til byrådets medlemmer m.fl. Kataloget er endvidere tilgængeligt på www.kolding.dk. Alle ændringsforslag skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
Opmærksomheden henledes på, at omstillingspuljen, der er budgetteret under drift, vil blive brugt som oplæg til de politiske drøftelser.
 
Det rullende katalog fremgår ikke længere af budgetproceduren. De tidligere fremsendte ændringsforslag skal derfor genfremsendes påny, såfremt de skal indgå i kataloget. Sidste år indgik følgende ændringsforslag i det rullende katalog:
 
- Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen
- Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse af 10 pladser i Christiansfeld
- Tilskud til OK-huset til ekstraordinær vedligeholdelse
 
Senior- og socialdirektøren vil på mødet drøfte mulige ændringsforslag.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Følgende procedure afgørelse vedtoges uden afstemning, sagen udsættes til ekstraordinært Seniorudvalgsmøde d. 19. juni 2015 kl. 14.00

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Et enigt Seniorudvalg besluttede,
 
at status for budgetlægning 2016 tages til efterretning
 
at Seniorudvalget senere drøfter mulige ændringsforslag

Resumé

Sundhedsstyrelsen har i 2013 udgivet en rapport med anbefalinger for anvendelse af værktøjer til tidlig opsporing af begyndende sygdom i kommunerne.
Hjemmeplejen og sygeplejen i Kolding Kommune har ud fra rapportens anbefalinger udvalgt værktøjer, der i løbet af 2015 skal implementeres i den daglige praksis.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har, i tilknytning til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, udgivet en rapport med anbefalede værktøjer til tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og ernæringstilstand.
Formålet med værktøjerne er blandt andet at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser.
 
Hjemmeplejen og sygeplejen i Kolding Kommune har udvalgt 3 værktøjer, der i løbet af 2015 bliver implementeret i alle hjemmepleje- og sygeplejegrupper. Værktøjerne bliver tilgængelige i en digital version, der skal sikre en enkel og overskuelig anvendelse. Implementeringen af værktøjerne sker ved undervisning af alle medarbejdere i hjemmeplejen og sygeplejen. Undervisningen følges op af 4 sygeplejersker, der skal understøtte medarbejderne i anvendelsen i den daglige praksis efterfølgende.
 
De 3 værktøjer udgøres af et redskab til hjemmeplejen, der sikrer øget fokus på opsporing af forandringer i borgerens almentilstand og funktionsniveau, målinger af vitale værdier i sygeplejen for identifikation og kvalificering af observerede forandringer, samt ernæringsvurderingsskema i sygeplejen til nærmere udredning af ikke planlagt vægttab.
 
Hensigten med øget fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom hos borgere i hjemmeplejen og sygeplejen er at forværring i borgers tilstand opdages tidligere og relevante handlinger sættes i gang, at de (endnu) ikke meget syge behandles hjemme, og at de meget syge indlægges hurtigt.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Godkendt.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Deadline til næste 60+ avis er d. 10. august 2015.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
  • Venteliste til plejeboliger
  • Status private leverandører
  • Status Elbo-køkkenet

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning. Orientering om status på Elbo-køkkenet og status på private leverandører udsættes til augustmødet.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Ingen punkter.