Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 4. feb 2020 kl. 14:00

Fritids- og Idrætsudvalget

KUC, lokale 040

Referat

Resumé

Der gives orientering samt rundvisning i Sydbank Arena.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Punktet blev udsat.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Sydbank Arena viser rundt i idrætscentret samt giver en orientering om idrætscentrets aktiviteter.


Resumé

Get2sportmedarbejder Mohamad Ajjawi og fritidskonsulent Mona Bruun Enevoldsen giver på mødet orientering om Get2sport i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Godkendt.


Resumé

På mødet giver elitekoordinator Bjarne Foged Henriksen en orientering om status på projektet ”Moving Kolding –ungdomsliv i balance”.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune er bevæg dig for livet kommune i et samarbejde med DIF og DGI. Som en del af dette samarbejde arbejdes der med projektet ”Moving Kolding –ungdomsliv i balance”. Projektet blev præsenteret på Byrådsseminar i december 2019. Der er siden hen blevet arbejdet med at videreudvikle projektet og inddrage samarbejdspartnere for at kunne realisere det. På mødet gives en orientering om status på denne proces.

 

Projektet forventes efterfølgende præsenteret i relevante fagudvalg i dialog med de respektive forvaltningsområder.


Resumé

Bramdrupdam Sports- og Mødecenter (kaldet BSMC) ansøger om forlængelse af lejemål vedrørende areal matr. nr. 12n Bramdrup by, Nr. Bramdrup, beliggende Bramdrupskovvej 110. Lejemålet ønskes forlænget med 5½ år indtil 30. juni 2042.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at allonge til lejeaftalen forlænges med 5½ år indtil 30. juni 2042.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Godkendt.

 

Trille Nikolajsen deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. januar 2020 godkendt, at BSMC kan forlænge sine to nuværende lån på henholdsvis 15 og 17 år, så løbetiden bliver 20 år for begge lån. Derfor ønsker BSMC at forlænge lejemålet vedrørende areal matr. nr. 12n Bramdrup by, Nr. Bramdrup, beliggende 110 med 5½ år indtil 30. juni 2042.

 

Forvaltningen oplyser, at den nuværende lejeaftale samt allonge til lejeaftale vedr. matr. nr. 12n Bramdrup by, Nr. Bramdrup, beliggende Bramdrupskovvej 110 udløber 31. december 2036.


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at udvalget på mødet drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Orientering fra Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget den 4/2 2020.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve en forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.