Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 8. apr 2015 kl. 07:30

Fritids- og Idrætsudvalget

Mødelokale 2.1

Referat

Resumé

Repræsentanter for initiativtagergruppen bag udarbejdelse af en helhedsplan for de fælles friarealer ved KFUM-Hallerne og Kvarterhuset anmoder om foretræde for Fritids- og Idrætsudvalget for at få mulighed for at give en orientering og få en dialog med udvalget vedrørende idéprojektet.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for friarealet ved KFUM-Hallerne og Kvarterhuset er udarbejdet af Rambøll, Byudvikling og Landskab i samarbejde med KFUM-Hallerne og Kvarterhuset. Projektet er endvidere udarbejdet i tæt samarbejde med Kolding Kommune samt en nedsat styregruppe bestående af lokale interessenter, ligesom planen er støttet af Lokale- og Anlægsfonden.
 
Repræsentanterne er indbudt til udvalgets møde kl. 08.05.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2016.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at forslaget til tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget tager udgangspunkt i den af Økonomiudvalget på møde den 7. april 2015 godkendte budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2016.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2016 med overslagsår. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag.
 
Økonomiudvalget har den 7. april 2015 behandlet forslag til budgetprocedure 2016, som forventes endeligt godkendt på Byrådets møde 13. april 2015.
 
”Det rullende katalog” fremgår ikke længere af budgetproceduren, hvorfor der startes forfra med ændringsforslag.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde 6. maj 2015 for fortsat drøftelse af sagen.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter ændringsforslagene med henblik på evt. at udtage et antal ændringsforslag til fremsendelse som udvalgets forslag til den kommende budgetforhandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2016, at den 27. august 2015 er seneste frist for fremsendelse af ændringsforslag til Centralforvaltningen.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
I efterfølgende oplistning af ændringsforslag er der taget udgangspunkt i de ændringsforslag der var indeholdt i ”det rullende katalog” i forbindelse med budget 2015, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015.
 
De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2015 ikke længere er aktuelle grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.
 
De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Tekst:
2016
2017
2018
2019
Note
 
Fritids- og Idrætspolitik:
 
 
 
 
 
 
 Anlæg:
 
 
 
 
 
 
FIU-A-01
Renovering af Brostræde 3-5, etape 2
5.498
0
0
0
1
 
FIU-A-02
Renovering af Brostræde 3-5, etape 3
9.338
0
0
0
2
 
FIU-A-03
Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser
- Afledt drift
11.165
*
0
*
0
*
0
*
3
 
FIU-A-04
 
 
 
 
4
 
Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads
 
7.004
 
0
 
0
 
0
 
 
FIU-A-05
 
 
 
 
5
 
Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads
8.526
0
0
0
 
 
- Afledt drift
0
76
76
76
 
 
FIU-A-06
Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter
 
 
30.247
 
 
0
 
 
0
 
 
0
6
 
FIU-A-07
Multihus i Vester Nebel.
21.021
0
0
0
7
 
- Afledt drift
0
764
764
764
 
 
FIU-A-08
Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
 
 
22.635
 
 
0
 
 
0
 
 
0
8
 
FIU-A-9
Udvidelse af KFUM-Hallerne
22.464
0
0
0
9
 
FIU-A-10
Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild
0
0
138.750
10
 
FIU-A-11
Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.030
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
* Ændringsforslaget er ikke prissat.
 
Note 1
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
 
Note 2
Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen.
 
Note 3
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt)
 
Note 4
Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas.
 
Note 5
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser
 
Note 6
Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs tennisbaner med 1 opvisningsbane med mulighed for tilskuerfaciliteter, udvidelse af badmintonhal med yderligere 4 baner samt møde-, aktivitets-, motions-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter.
 
Note 7
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
 
Note 8
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
 
Note 9
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey.
 
Note 10
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 138,8 mio. kr. – projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
 
Note 11
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
 
Foruden ovennævnte projekter kan der i forbindelse med behandling af budgetforslag for 2016 og fremefter på udvalgets møder i maj og juni fremkomme ansøgning om anlægstilskud/drift til andre projekter.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Tilføjelser til tidligere oplistning
 
Tekst:
2016
2017
2018
2019
Note
 
Fritids- og Idrætspolitik:
 
 
 
 
 
 
 Anlæg:
 
 
 
 
 
 
FIU-A-12
Etablering af depotrum ved Aktivitetshuset, Sdr. Stenderup
900
0
0
0
12
 
FIU-A-13
Helhedsplanen for området ved Kvarterhuset og KFUM-Hallerne
5.600
0
0
0
13
 
FIU-A-14
Udvidelse af Bramdrupdam Sports- og Mødecenter
 
 
 
 
14
 
FIU-A-15
Udvidelse af Park-Hallen
 
 
 
 
15
 
FIU-A-16
Udvidelse af Lunderskov Hallen
 
 
 
 
16
 
 
Note 12
Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.
 
Note 13
Projektet indeholder en helhedsplan for friarealet mellem Kvarterhuset og KFUM-Hallerne bestående af et nyt multianvendeligt sports- og idrætsareal, som skal kunne bruges af børn, unge, voksne herunder også af ældre i og udenfor det etablerende foreningsliv.
 
Note 14
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 15
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 16
Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Der er ved at blive udarbejdet konkret materiale bestående af tegninger, anlægsbudget, driftsbudget og finansieringsplan. Materialet vil blive indsendt inden sommerferien.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der er følgende kommentar til forslagene:
 
FIU-A-06
Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter. Der arbejdes på ændringer i anlægsprojektet for billiggørelse af udvidelsen, ligesom der fortsat vurderes på muligheden for tilladelse til at bebygge i fredsskoven mod Fynsvej.
 
FIU-A-07
Multihus i Vester Nebel – Der arbejdes fortsat på at reducere i projektet og dermed i anlægsbeløbet. Endvidere gør gruppen bag projektet i Vester Nebel opmærksom på, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved sportspladsen, førend et evt. anlægsprojekt kan gennemføres.
 
FIU-A-09
Udvidelse af KFUM-Hallerne – Der arbejdes fortsat på at ændre i projektet herunder evt. bygge i 2 etaper.
 
Endvidere kan det oplyses, at grupperne i Skanderup og Sjølund i forhold til etablering af multihuse de 2 steder arbejder med de af Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne fokusområder ”Faciliteter” og Aktiviteter for alle generationer”. Dette arbejde for at kvalificere de 2 projekter og dermed få frigivet de 5,0 mio. kr. til hvert af projekterne.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-05-2015

Godkendt med den tilføjelse, at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde 17. juni 2015 for fortsat drøftelse af sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 17-06-2015

Oversigten tages til efterretning, idet den samles og udsendes til udvalgets medlemmer, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 12. august 2015.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 5008 – Lyshøjskolen, tilbygning til klubfaciliteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 3.900.000 kr., hvor rådighedsbeløbet i budget 2015 udgør:
Udgift 2015:
3.900.000 kr.
 
 
Ansøgningens materielle indhold:

Projektet indeholder en tilbygning på ca. 400 m2 til bestående halfaciliteter indeholdende aktivitets- og bevægelsesfaciliteter, omklædnings- og toiletfaciliteter og et administrationslokale.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Oversigt over bevillingsudnyttelsen for regnskabsåret 2014 for Fritids- og Idrætspolitik.
 
Oversigten er opgjort i nettodrift, heraf overførsler og nettoanlæg.
 
For Fritids- og Idrætspolitik er der samlet tale om et mindreforbrug på driften på 1,9 % og et merforbrug på anlæg på 14.000 kr.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at oversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsudnyttelse 2014
 
 
Nettodrift
Heraf overførsler
Nettoanlæg
 
- hele 1.000 kr. -
Oprindeligt budget
Tillægsbevillinger
75.647
483
0
0
0
5.899
Samlet bevilling
Realiseret forbrug
76.130
74.672
0
0
5.899
5.913
Behov for efterbevilling
-1.458
0
14
 
Drift
Mindre udgifterne på Fritids- og Idrætspolitik skyldes både et mindreforbrug på fritids­faciliteter og på folkeoplysning bl.a. et mindre restbeløb på Vandrerhjemmet samt ikke forbrugte midler på konto for Væresteder og Foreningspuljen.
 
Anlæg
Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. marts 2015 på 34,9 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 38,9 %.
 
Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Overskuddet, der svarer til 0,0 % af det oprindelige budget vil blive overført til 2016.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. marts 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Fritids- og Idrætspolitik
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-
procent 20/3-15
Forbrugs-
procent 20/3-14
Note
Fritid og Idræt
32.563
12.638
38,8 %
40,6 %
 
Lystbådehavne
-118
47
-39,8 %
-33,0 %
 
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter
42.738
15.704
36,7 %
40,9 %
 
I alt
75.183
28.389
37,8 %
40,9 %
 
Administrationspolitik – politisk organisation
117
4
3,4 %
0,4 %
 
I alt
117
4
3,4 %
0,4 %
 
 

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

FOF Kolding har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for 2015 i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Ambolten 2-4 – godkendes med max. kr. 58.493,80,
 
at FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Sydbanegade 4 - godkendes med max. kr. 27.347,75,
 
at FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Brinken 7 – godkendes med max. kr. 12.550.00,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
At FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Ambolten 2-4 – godkendes med max. kr. 19.497,94,
 
at FOF Koldings årlige tilskudsgrundlag til husleje – Brinken 7 – godkendes med max. kr. 12.550.00,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende voksenundervisning,
 
at udbetaling samt afregning af tilskud sker efter de af Fritids- og Idrætsudvalget godkendte regler, samt
 
at anførte tilskudsgrundlag kun er gældende, såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 § 23.

Sagsfremstilling

FOF Kolding har fremsendt ansøgninger om lokaletilskud til lejemål beliggende Sydbanegade 4, Brinken 7 og Ambolten 2-4 til brug for gennemførelse af undervisning for 2015.
 
Vedrørende Sydbanegade 4:
 
Lejemålet er på 50 m2 og indeholder 1 undervisningslokale.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 6 timer pr. uge fordelt på 1 lokale i 36 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet, er bevægelse.
 
Den årlige husleje andrager 28.800 kr. alt incl.
 
Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 216 timer á 126,61 = 27.347,75, heraf 80 % = kr. 21.878,20.
 
Vedrørende Brinken 7:
 
Lejemålet er på 133 netto m2 og indeholder 2 undervisningslokaler.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 5 timer pr. uge fordelt på 2 lokaler i 40 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalerne, er kor og musik.
 
Den årlige husleje andrager 12.550 kr. alt incl.
 
Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 200 timer á max. 126,61 = 25.322 kr., dog max. 80 % af 12.550 kr. = 10.040 kr.
 
Vedrørende Ambolten 2-4 (Sport & Sundhed):
 
Lejemålet er ikke tidligere godkendt og erstatter tidligere benyttet lejemål beliggende Saxovej 12.
 
Lejemålet er på 100 m2 og indeholder 1 træningslokale.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 11 timer pr. uge fordelt på 1 lokale i 42 undervisningsuger.
 
De aktiviteter, som foreningen har opgivet skal foregå i lokalet, er bevægelsesfag.
 
Den årlige husleje andrager 69.300 kr. alt incl.
 
Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 462 timer á max. kr. 126,61 = kr. 58.493,80 kr., heraf 80 % = kr. 46.795,05.
 
Det er ikke muligt at anvise egnede offentlige lokaler til ovennævnte formål.
 
Det kan oplyses, at der for 2015 er afsat 170.000 kr. til lokaleudgifter vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning, og at det under sagsfremstillingen anførte tilskudsgrundlag kan indeholdes i det afsatte budget.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere vedtaget, efter indstilling fra Fritidsrådet, at yde lokaletilskud til de af FOF Kolding lejede lokaler beliggende Saxovej 12, Sydbanegade 4 og Brinken 7.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskolen samt Folkeuniversitet, Lov nr. 854 af 11. juli, § 23 ydes tilskud til almindelige lokaler uden særligt udstyr med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller der ejes eller lejes af foreninger til undervisning, ydes efter regler fastsat af Byrådet, dog kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale.
 
Byrådet kan i henhold til § 24, stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
 
Endvidere kan Byrådet i henhold til § 24, stk. 2 nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

FOF Kolding fremsender på mail af 10. marts 2015 uddybende oplysninger vedrørende de fremsendte ansøgninger om lokaletilskud for 2015 til følgende lejemål:
 
Ambolten 2-4
Den forventede undervisning med opstart i januar måned 2015 har ikke vist sig muligt, men FOF Kolding forventer opstart af 10 hold efter sommerferien.
 
Det er en forudsætning for den indgåede aftale, at der ikke er offentlig adgang samtidig med gennemførelse af undervisning.
 
Undervisningen forsøges gennemført tidligt om formiddagen og sen eftermiddag.
 
Forhold/krav til lokalerne på Ambolten er identiske med dem, som blev stillet til rådighed på Saxovej.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 11 timer pr. uge fordelt på 1 lokale i 14 undervisningsuger.
 
Der undervises i følgende emner
Rigtig brug af ryggen/vejledning og øvelser
Styrkelse af muskler efter nedbrud/sygdom
Afspænding og bevægelse
Styrke og konditionsøvelser
Core-øvelser – fokus på ryg- og muskelkorsettet
 
Huslejen for 2. halvår af 2015 udgør 23.100 kr.
 
Det forventede udbetalte tilskud vil med en tilskudsprocent på 80 beløbe sig til 154 timer á max. kr. 126,61 = 19.497,94 kr., heraf 80 % = 15.598,35 kr.
 
Det er ikke muligt at anvise egnede offentlige lokaler til ovennævnte formål.
 
Sydbanegade (Hjertecentret)
FOF oplyser, at Hjerteforeningen har besluttet at nedlægge deres lokaleafdeling, men at samarbejdet fortsætter, og at undervisningen er flyttet til FOF’s lokale i Idrætsbygningen Brostræde 3-5. Ansøgning om lokaletilskud for 2015 til leje af lokaler i Sydbanegade er derfor ikke længere aktuelt.
 
 

Beslutning Fritidsrådet den 21-10-2014

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Fritidsrådet er bekendt med at der pågår drøftelser omkring lejemålet Ambolten 2 – 4, hvilket kan have betydning for det endelige tilskudsgrundlag.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-11-2014

Sagen sendes tilbage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen med henblik på behandling på et senere møde, når forvaltningen har modtaget de ønskede oplysninger vedrørende lejemålet på Ambolten 2-4, herunder hvilke fag der indgår i bevægelsesfag.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

Der anmodes om stillingtagen til, hvorvidt 5 foreninger under Folkeoplysningsloven fremadrettet vil kunne modtage tilskud samt få stillet kommunale lokaler og udendørs anlæg til rådighed for foreningens aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det meddeles de under sagsfremstillingen angivne foreninger,
 
at de med virkning fra 8. april 2015 ikke længere betragtes som værende godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, med deraf følgende konsekvenser for udbetaling af tilskud samt lån af kommunale lokaler og udendørsanlæg,
 
at der straks fremsendes regning til Western Roses Linedance på a’conto udbetaling lokaletilskud 2014, idet der ikke er indsendt dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter,
 
at der efterfølgende kun kan ske godkendelse af foreningen igen ved fremsendelse og behandling af ansøgning, samt
 
at såfremt forvaltningen har modtaget de manglende materialer inden endelig beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 8. april 2015 træffes, foretages der ikke yderligere i forhold til foreningen.

Sagsfremstilling

Det kan oplyses, at i henhold til de af Byrådet godkendte regler, skal samtlige godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde senest 10. januar (flyttet til 12. januar 2015 grundet weekend) indsende diverse ansøgninger/blanketter, bl.a. skemaet ”Oplysninger om foreningen”, aktivitetsanalyseskema samt afregningsskema lokaletilskud.
 
Skemaet ”Oplysninger om foreningen” indeholder bl.a. foreningens erklæring om indhentelse af børneattester
 
Efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, har foreningen pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.

Pligten til at afgive erklæring gælder også selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.
 
På trods af flere henvendelser –
 
9. december 2014 - skemaerne er sendt til foreningernes digitale postkasse,
10. december 2014 - nyhedsmail fra Kolding Kommune,
7. januar 2015 - nyhedsmail fra Kolding Kommune,
16. januar 2015 rykkerskrivelse på mail til foreningens formands mailadresse,
5. februar 2015 – mail til foreningens formands mailadresse om orientering om politisk behandling,
26. februar 2015 – fremsendelse af brev til foreningens digitale postkasse samt mail til formandens mailadresse vedrørende erindring om sagens politiske behandling,
 
er der fortsat foreninger, som ikke har indsendt de fornødne skemaer.
 
Skemaerne ”Oplysninger om foreningen” og aktivitetsanalyseskema er
endnu ikke modtaget på Børne- og Uddannelsesforvaltningen fra følgende foreninger:
 
- Duel Academy Kolding
- Vester Nebel Sportsfiskerforening
- Den Vietnamesiske Forening
 
De angivne foreninger har for året 2014 ikke modtaget tilskud og benyttet lokaler.
 
Skemaet ”Oplysninger om foreningen” er endnu ikke modtaget på Børne- og Uddannelsesforvaltningen fra følgende forening:
 
- Vamdrup Jagtforening
 
Foreningen har for året 2014 ikke modtaget tilskud eller lånt lokaler.
 
Skemaerne ”Oplysninger om foreningen”, aktivitetsanalyseskema samt afregningsskema vedrørende lokaletilskud er endnu ikke modtaget på Børne- og Uddannelsesforvaltningen fra følgende forening:
 
- Western Roses Linedance
 
Foreningen har for året 2014 modtaget medlems-/aktivitetstilskud samt a’conto lokaletilskud.
 
I henhold til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 33, stk. 5, kan de kommunale udbetalinger standses eller tilbageholdes, hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningsloven, ligesom stk. 6 i samme § indeholder krav om stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer erklæring om børneattester.
 
Ligeledes kan Byrådet jf. § 32 undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode, såfremt en forening ikke overholder fastsatte regler.

Beslutning Fritidsrådet den 17-03-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

 
Kolding Beachvolley søger i forbindelse med afviklingen af det internationale Nevza herrestævne 2015 i beachvolley om et tilskud på 36. - 40.000 kr. Herudover søges om et tilskud på ca. 9.500 kr. til afholdelse af en banket for omkring 85 deltagere.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at der ydes et samlet tilskud på 49.000 kr. til det internationale Nevza herrestævne inklusiv en banket på Koldinghus for spillere, trænere, officials, forbundsrepræsentanter og repræsentanter fra Kolding Kommune,
 
at der senest 4 uger efter stævnets afvikling indsendes endeligt regnskab som dokumentation for de afholdte udgifter,
 
at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen og af overførte ikke forbrugte midler fra 2014.

Sagsfremstilling

 
Kolding Beachvolley afholder i samarbejde med Dansk Volley Forbund i perioden 29. – 31. maj det internationale Nevza herrestævne i beachvolley. Stævnet afholdes i Beach Park Kolding.
 
Kolding er valgt som vært for stævnet, da Kolding Beachvolley i 2014 afviklede et lignende damestævne med et professionelt set-up.
 
Der forventes deltagelse af 32 hold fra England, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark og samlet forventes deltagelse af 64 spillere og hertil kommer trænere og officials. Mange af deltagerne ankommer fra den 28. maj, og vil blive henvist til overnatningsmulighederne i Kolding.
 
Stævnet er pointgivende til den internationale rangliste, og dermed vigtig for spillerne i bestræbelserne på kvalificering til andre stævner, og for nogle af spillerne også i forhold til OL-kvalifikation.
 
Der spilles knock-out kampe de første dage, og søndag den 31. maj spilles semifinaler og finaler.
 
Beach Park Kolding overholder de internationale krav til afvikling af stævner, og kvaliteten af sand, net, stænger og faciliteter gør den attraktiv til værtsskaber.
 
I forbindelse med stævnet skal der afholdes en banket for ca. 85 spillere, trænere, officials, forbundsrepræsentanter og repræsentanter fra Kolding Kommune. Banketten ønskes, såfremt det er muligt afholdt på Koldinghus, og spillerne vil i forbindelse med banketten få de nødvendige informationer omkring stævnet.
 
Kolding Beachvolley oplyser, at klubben i forbindelse med afviklingen af stævnet har mange frivillige involveret, og såfremt økonomien skal hænge sammen vil dette forudsætte et kommunalt tilskud, så foreningen også i fremtiden kan være en attraktiv arrangør af lignende stævner. Der fremsendes vedlagt et budget for stævnet.
 
Det kan oplyses, at der i 2015 under Fritidspuljen resterer et ikke forbrugt budgetbeløb på 25.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

Medlem af Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen anmoder om, at følgende optages til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget.
 
”Drøftelse om et salg af Kolding Stadion fortsat skal indgå i planlægning af udviklingen af Kolding Kommunes fritids- og idrætslivs fysiske faciliteter eller om udvalget skal igangsætte en proces for at skabe et nyt grundlag for udviklingen af området, hvori salget ikke indgår.
 
Baggrunden for forslaget er et ønske om at give Fritids- og idrætslivets ønsker til fysiske faciliteter en realistisk og mere fremtrædende rolle i Kolding Kommunes udvikling”.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at punktet drøftes.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Sagen sendes tilbage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen med henblik på genoptagelse på udvalgets møde onsdag den 6. maj 2015.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-05-2015

Sagen blev drøftet.

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
 
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
  • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
  • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
  • Besigtigelse i en bestemt sag
  • Deltagelse i borgermøder
  • Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Udvalget godkender Ole Alsted, Yrsa Mastrup og Eea Haldan Vestergaard’s deltagelse i besigtigelsesturen vedrørende fritidstilbud for målgruppen 4.-6. klasse onsdag den 25. marts 2015 kl. 7.45 – 15.00.

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og uddannelsesforvaltningens område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-04-2015

Godkendt.