Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 24. mar 2022 kl. 15:00

Koldings Arbejdsmarkedsråd

Festsalen (kælderen)

Referat

Resumé

Udpegning af medlemmer til Koldings Arbejdsmarkedsråd for perioden 2022–2025.

Tilføjelse til resumé

Forvaltningen er efterfølgende blev meddelt, at Tina Volkmann Kristensen, Malerne Fyn – Jylland Syd ikke stiller op som suppleant.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked og Koldings Arbejdsmarkedsråd (orientering)

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at den vakante plads fra AC- organisationen i stedet benyttes af en lokal virksomhed, og

 

at organisationernes og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling af medlemmer godkendes.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 08-03-2022

Social og Arbejdsmarked godkendte;

 

at den vakante plads fra AC- organisationen i stedet benyttes af en lokal virksomhed,

 

organisationernes og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling af medlemmer til Arbejdsmarkedsrådet.

Fraværende:

Jan Schjerning

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på et møde d. 1 marts 2022 at følge Social og Arbejdsmarkeds indstilling om at nedsætte et Arbejdsmarkedsråd som et § 17 stk. 4 udvalg. Desuden godkendte Byrådet at Social og Arbejdsmarked har kompetencen til at udpege medlemmerne fra de lokale virksomheder og de øvrige organisationer. Endelig besluttede Byrådet, at der indstilles yderligere et medlem fra Social og Arbejdsmarked til Koldings Arbejdsmarkedsråd, og det blev Trille Nikolajsen (V).

 

Omfordeling af en enkelt plads i arbejdsmarkedsrådet

Igennem de to sidste perioder har pladsen til AC organisationen været vakant. I forbindelse med udvidelsen af medlemsantallet efter evalueringen af rådsarbejdet i 2021 er der nu fire repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, herunder IBA og SDU. Der er derfor en bredere dækning og repræsentativitet af de mellemlange og videregående uddannelser og derfor også fokus på gruppen af dimittender, der skal ind på arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at den vakante plads i stedet bruges til at give en plads mere til en virksomhed, så bredden i de lokale brancher sikres.

 

§ 3 Funktionsperiode og sammensætning

Rådet består, i henhold til Byrådets beslutning fra d. 1. marts 2022, af følgende medlemmer:

 

 • Formanden for Social og Arbejdsmarked
 • Næstformanden for Social og Arbejdsmarked
 • Et medlem af Social og Arbejdsmarked
 • Op til fire repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 • Op til seks repræsentanter fra lokale virksomheder inden for forskellige brancher
 • Op til to repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Op til en repræsentant fra Business Kolding
 • Op til fire repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

 

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode. Hvis et medlem eller suppleant forlader Koldings Arbejdsmarkedsråd i rådets funktionsperiode, udpeger Social og Arbejdsmarked nye repræsentanter.

 

Det foreslås, at følgende personer udpeges til Koldings Arbejdsmarkedsråd:

 

 • Villy Søvndal, formand for Social og Arbejdsmarked (SF)
 • Birgitte Munk Grunnet, næstformand for Social og Arbejdsmarked (A)
 • Trille Nikolajsen, medlem af Social og Arbejdsmarked (V)
 • Jens Lund, FOA Kolding (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH)
 • Jakob Højbjerg Holm, Metal Kolding – Vejen – Vojens (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH)
 • Peter Thuesen Andersen, 3F (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH)
 • Ravi Willesen, Danmarks Lærerforening (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH)
 • Annette Vittrup, Salling Group
 • Per Lynnerup, Teccluster
 • Henrik Sig, Handy Transportvogne
 • Brian Dall, Hustømrene
 • Peder Madsen, Hotel Koldingfjord 
 • Frank Eisby, Vetaphone
 • Morten Kaj Hansen, Hansenberg
 • Heino Svenningsen, AMU SYD
 • Søren Frandsen, SDU, Odense
 • Niels Egelund, IBA Erhvervsakademi Kolding
 • Morten Bjørn Hansen, Business Kolding
 • Rasmus Lund-Sørensen, Spastikerforeningen, (Danske Handicaporganisationer DH)
 • Vakant, (Danske Handicaporganisationer, DH).

 

For medlemmerne af FH er følgende suppleanter:

 

 • Tina Volkmann Kristensen, Malerne Fyn-Jylland Syd
 • Ole Kjær, HK Sydjylland
 • Mogens Lassen, 3F Kongedalen
 • Helle Kruse Hansen, DSR.

 

Koldings Arbejdsmarkedsråd godkender selv sin forretningsorden på det første møde, og den er vedlagt denne sag til orientering.


Resumé

Ifølge forretningsorden for Koldings Arbejdsmarkedsråd, § 4, vælges en 1. næstformand på det konstituerende møde snarest efter, at medlemmerne er udpeget af Social og Arbejdsmarked.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd vælger sin 1. næstformand. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Jens Lund fra FOA blev valgt som 1. næstformand.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd, §4, vælges en 1. næstformand på det konstituerende møde snarest efter, at medlemmerne er udpeget af Social og Arbejdsmarked.

 

Af forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd fremgår, at formanden for Koldings Arbejdsmarkedsråd er formanden for Social og Arbejdsmarked, og at rådet vælger en 1. og en 2. næstformand blandt sine medlemmer.

 

Kommunalstyrelsesloven, LBK nr. 186 af 19/02/2014

§ 24.
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.

Ved 2. afstemning er den kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 


Resumé

Ifølge forretningsorden for Koldings Arbejdsmarkedsråd, § 4, vælges en 2. næstformand på det konstituerende møde snarest efter, at medlemmerne er udpeget af Social og Arbejdsmarked

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd vælger sin 2. næstformand. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Annette Vittrup fra Salling Group blev valgt som 2. næstformand.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Ifølge forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd, §4, vælges en 2. næstformand på det konstituerende møde snarest efter, at medlemmerne er udpeget af Social og Arbejdsmarked.

 

Af forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd fremgår, at formanden for Koldings Arbejdsmarkedsråd er formanden for Social og Arbejdsmarked, og at rådet vælger en 1. og en 2. næstformand blandt sine egne medlemmer.

 

Kommunalstyrelsesloven, LBK nr. 186 af 19/02/2014

§ 24.

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.

Ved 2. afstemning er den kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.


Resumé

Koldings Arbejdsmarkedsråd har sin egen forretningsorden, der godkendes af rådet på det første ordinære møde i den nye valgperiode.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at forretningsordenen godkendes.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Koldings Arbejdsmarkedsråd godkendte sin forretningsorden.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Koldings Arbejdsmarkedsråd har sin egen forretningsorden, der godkendes af rådet på det første ordinære møde i den nye valgperiode.

 

Koldings Arbejdsmarkedsråd er bindeleddet mellem arbejdsmarkedets parter og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som Jobcenter Kolding er en del af. Rådets primære opgave er, via inddragelse af de respektive baglande, at rådgive og gå i dialog med forvaltningen og Jobcentret om den strategiske indsats på beskæftigelsesområdet.

 

Koldings Arbejdsmarkedsråd rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen (Social og Arbejdsmarked) og peger i den forbindelse på prioriteringsområder, men kommer også med ideer og anbefalinger til den konkrete realisering af indsatsen.


Resumé

Koldings Arbejdsmarkedsråd har en rådgivende rolle i forhold til både Social og Arbejdsmarked og Byrådet omkring det lokale arbejdsmarked, og hvad der rører sig på det.

 

Arbejdsmarkedschef, Mette Byskov, vil give en kort introduktion til det lokale arbejdsmarked med fokus på tal og fakta omkring Jobcenter Koldings samarbejde med virksomhederne, uddannelse og opkvalificering samt profiler på nogle af de ledige, der pt er tilmeldt.

 

Direktør for Business Kolding, Morten Bjørn, vil fortælle om virksomhedernes perspektiver på de aktuelle udfordringer.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet drøfter oplæggene.  

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet drøftede oplægget herunder antallet af sygemeldte borgere, nyuddannedes behov for studiejob og jobtræning efter endt uddannelse og ændringer omkring udenlandske studerende fremover.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen


Resumé

I Kolding er der et politisk ønske om, at endnu flere unge skal have en faglært uddannelse. Derfor har Koldings Arbejdsmarkedsråd igennem flere år sponsoreret bustransport, så elever fra folkeskolen kan komme til DM i SKills.

 

I år foregår arrangementet i Høng ved Kalundborg i dagene 28–30. april 2022. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) søger derfor om kr. 51.000,- til finansiering af seks busser til at transportere de unge derover til et dagsarrangement.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd bevilger de ansøgte midler.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet godkendte at bevilge midler til bustransporten over til Skills 2022 i Høng.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

I Kolding er der et politisk ønske om, at endnu flere unge skal have en faglært uddannelse. Det har ført til afholdelse af forskellige arrangementer og aktiviteter og desuden et ønske om at støtte op om det tilbagevendende arrangement med DM i Skills, hvor unge faglærte fra hele Danmark mødes og konkurrerer inden for deres forskellige fagområder. I år foregår arrangementet i Høng ved Kalundborg i dagene 28–30. april 2022.

 

Arrangementet retter sig bl.a. mod elever fra folkeskolen, som kan komme afsted og snuse til de forskellige fag for at blive inspireret til at vælge en faglært karriere. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der søger midlerne og koordinerer opgaven med at tage afsted.

 

Koldings Arbejdsmarkedsråd har igennem flere år sponsoreret busser, så eleverne kan komme afsted og få inspiration til eventuelt at vælge en erhvervsuddannelse. I år er tilbuddet givet til samtlige 8. klasser og også til 10. klasse på Brændkjærskolen. Desuden er elever fra FGU også inviteret med. Indtil videre er der kommet tilmeldinger fra 150 elever.

 

Arrangementet støtter op om både den nationale dagsorden med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, men også Kolding Kommunes målsætning om, at i 2025 skal 30% af en årgang vælge en erhvervsuddannelse.

På messen kan deltagerne få hands-on med mange forskellige fag og udveksle erfaringer med de unge, der allerede er i gang med en faglært uddannelse.

 

Der søges om midler til seks busser, hvilket samlet giver en ansøgning på kr. 51.000,-.


Resumé

Krigen i Ukraine betyder, at mange civile ukrainere flygter. En del af disse flygtninge vil komme til Danmark og Kolding. Aktuelt opererer man nationalt med, at Danmark kommer til at modtage omkring 20.000 ukrainske flygtninge. Koldings andel har tidligere været 1.2% af flygtninge i Danmark. Ud fra disse estimater vil Kolding modtage omkring 300 ukrainske flygtninge i 2022.

 

Der er desuden en gruppe, som ikke får flygtningestatus, men flytter ind hos venner og familie. Det endelige antal ukrainere som følge af krigen, må derfor forventes at være højere.

 

Flygtninge skal have afklaret forhold som indkvartering, mulige integrationsforløb, skole, daginstitutionspladser, lægehjælp, psykologhjælp m.m.

 

Arbejdsmarkedschef, Mette Byskov, giver en status på opgaven som oplæg til en drøftelse i rådet af udfordringer og muligheder med denne nye gruppe borgere. Der tænkes specifikt på mulighederne for at komme i job og uddannelse og blive en del af det lokale arbejdsmarked.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter situationen, og de muligheder og udfordringer der følger.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet drøftede situationen i Kolding med udsigten til det øgede antal flygtninge, der forventes at ankomme. Vigtigheden af at lære dansk blev påpeget som en central faktor for at passe ind på arbejdsmarkedet, og i den forbindelse behovet for fleksible løsninger hvor sprogundervisning og arbejde passes ind sammen. Desuden at det tilrettelægges efter deres situation, og hvor mærkede de er af begivenhederne i hjemlandet.

Udfordringer omkring sagsbehandlingstiden før de får papirer og kan komme i gang på det danske arbejdsmarked blev også vendt. Og i den forbindelse at der er behov for en introduktion til dansk løn, skat og vores digitale samfund.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen


Resumé

Hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så svage læsefærdigheder, at de har svært ved at læse simple tekster. På landsplan svarer det til 580.000 danskere, hvilket i Koldingtal er omkring 9.800 borgere.

 

En anden udfordring for mange medarbejdere er regning, engelsk og it-færdigheder, og her viser udfordringerne sig typisk ved jobskifte og nye opgaver, hvor der f.eks. skal læses manualer eller læres nye arbejdsgange.

 

Der lægges op til en drøftelse af behov, muligheder og potentialer omkring opkvalificering, som vil blive viderebragt til Social og Arbejdsmarked, så det kan indgå i udvalgets arbejde med en strategi for opkvalificering i Kolding Kommune.

 

På mødet deltager Frode Fårup, som tidligere har siddet i Netværkslokomotivets bestyrelse og jobcentrets Uddannelseskoordinator, Christian Aagaard Christensen. De vil fortælle om de forskellige muligheder for opkvalificering, som medarbejdere og ledige bliver tilbudt.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter behov, perspektiver og muligheder for opkvalificering - herunder et muligt samarbejde med Netværkslokomotivet, og

 

at rådet videregiver sine anbefalinger til Social og Arbejdsmarked. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet drøftede oplæggene og særligt virksomhedernes behov ved opkvalificering, hvor ønsket er én indgang og én kontaktperson. Desuden at noget af behovet for arbejdskraft kunne skaffes ved at få fat i de unge i sabbatårene, men at der skal tænkes radikalt anderledes for at fastholde dem i jobbene. Behovet for at blive bedre til erhvervspraktikker for skoleeleverne blev også nævnt og ideen om at arrangere jobdating for de unge. Rådets drøftelser indgår i det videre arbejde med en opkvalificeringsstrategi.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så svage læsefærdigheder, at de har svært ved at læse simple tekster. På landsplan svarer det til 580.000 danskere, hvilket i Koldingtal er omkring 9.800 borgere. Det viser en undersøgelse fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut. Nogle af dem er ledige, hvor en del af deres vej tilbage til arbejdsmarkedet kan være undervisning i at læse, men en stor del af dem er ude i job.

 

En anden udfordring for mange medarbejdere er regning, engelsk og it-færdigheder, og her viser udfordringerne sig typisk ved jobskifte og nye opgaver, hvor der f.eks. skal læses manualer eller læres nye arbejdsgange. Der er derfor et stort behov for opkvalificering af almene kompetencer, som forudsætning for at lære nye opgaver eller f.eks. skifte fag. 

 

Netværkslokomotivet har igennem en årrække tilbudt ledige og medarbejdere at blive opkvalificeret inden for almene færdigheder som f.eks. dansk, regning, engelsk og it. Tilbuddet var finansieret af statslige satspuljemidler, som ophørte 1. januar 2021, og tilbuddet lukkede derfor juni 2021.

 

På Koldings Arbejdsmarkedsråds møde d. 16. december 2021 foreslog Peter Andersen fra 3F, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at starte Netværkslokomotivet op igen.

 

Forvaltningen har været i dialog med omkringliggende kommuner, som alle er blevet kontaktet af Netværkslokomotivet omkring genstart af indsatsen. Lokale virksomheder i de forskellige kommuner har efterspurgt at tilbuddet genetableres, og der er derfor udarbejdet et forslag til at opstarte en tværkommunal forening baseret på tværkommunal finansiering.

 

På mødet deltager Frode Fårup, som tidligere har siddet i Netværkslokomotivets bestyrelse. Han vil fortælle omkring det hidtidige arbejde og det nye tiltag for at starte op igen. Ligeledes vil jobcentrets Uddannelseskoordinator, Christian Aagaard Christensen fortælle om de forskellige muligheder for opkvalificering, som ledige bliver tilbudt, og uddybe omkring de borgere, der er ramt af udfordringerne med de manglende kundskaber.

 

Der lægges op til en drøftelse af behov, muligheder og potentialer på rådets møde, som vil blive viderebragt til Social og Arbejdsmarked, så det kan indgå i udvalgets arbejde med en strategi for opkvalificering i Kolding Kommune.

 

Der ønskes bidrag fra rådsmedlemmerne omkring: 

 

 • Der er flere aspekter omkring opkvalificering, hvilket de to oplægsholdere også præsenterer. Hvilke opmærksomheder giver det anledning til?
 • Virksomhedernes og medarbejdernes behov for opkvalificering – hvad indeholder gode forløb, både praktisk og indholdsmæssigt?

Resumé

Det nye Byråd har et ønske om at tiltrække og fastholde international arbejdskraft. Der er derfor arrangeret en temadrøftelse om emnet med oplæg fra Centerchef, Berith Findstrup Madsen, Workindenmark og Direktør, Morten Bjørn Hansen, Business Kolding.

 

Drøftelsen skal være med til at kvalificere det videre arbejde med emnet i Social og Arbejdsmarked og i Byrådet. 

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter udfordringer og muligheder for at rekruttere, tiltrække og fastholde medarbejdere fra udlandet.  

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet drøftede oplægget og de forskellige muligheder for international rekruttering, herunder hvordan forskellige faggrupper enten bosætter sig i Danmark eller pendler. I forhold til tiltrækning og bosætning er der behov for at støtte op om hele familien og få forklaret de danske forhold godt for tilflytterne.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

En historisk lav ledighed præger for tiden Danmark, og i Kolding er ledigheden helt nede på

2.2%, mens den for hele landet er på 2.7%. Det er en mulighed for at få de borgere i arbejde, der ellers har haft sværere ved at få foden inden for, men behovet for arbejdskraft er større og mere specialiseret end denne gruppe.

 

Derfor er der et ønske i det nye Byråd om at kaste blikket andre steder hen for at tiltrække arbejdskraft – særligt den internationale, og i den forbindelse både tiltrække men også fastholde dem, så de bliver en del af Kolding Kommune fremover.

 

Temadrøftelsen vil indeholde to oplæg, og indholdsmæssigt ligger den både i forlængelse af det foregående punkts drøftelse af modtagelsen af de ukrainske borgere, og hvordan vi får dem vel ud på arbejdsmarkedet. Men drøftelsen handler også om rekruttering og erfaring med international arbejdskraft, ligesom de lokale initiativer vil blive gennemgået.

 

Der vil komme oplæg af Centerchef, Berith Findstrup Madsen, Workindenmark og Direktør, Morten Bjørn Hansen, Business Kolding.

 

I oplæg og debat vil indgå spørgsmål omkring:

 

 • Hvem er på markedet af lokale, regionale og nationale aktører i forhold til international rekruttering?
 • Hvilke muligheder og potentialer er der for at gå ind i det som kommune eller erhvervsliv/erhvervsorganisationer?
 • Hvor kan vi hente inspiration og ideer? Både succeserne og de knap så vellykkede.
 • Hvilke tiltag har vi for at tiltrække internationale studerende og få dem til at bosætte sig permanent efter endt studie.

Resumé

Koldings Arbejdsmarkedsråd fik foretaget en evaluering af rådets arbejde i sommeren 2021. Konklusionerne omhandlede repræsentativitet, dagsordener og fokus for rådets arbejde. Det blev efterfølgende besluttet, at møderne i højere grad skal have karakter af temadrøftelser.

 

Der lægges derfor op til en afklaring af rådets ønsker til indholdet på årets kommende møder.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter emner til dagsordenen for rådets møder i 2022. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Rådet enedes om at indsende forslag til indholdet i årshjulet til Sekretariatet.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Koldings Arbejdsmarkedsråd fik foretaget en evaluering af rådets arbejde i sommeren 2021. Konklusionerne omhandlede repræsentativitet, dagsordener og fokus for rådets arbejde. Det blev efterfølgende besluttet, at møderne i højere grad skal have karakter af temadrøftelser. Det skal samtidig være muligt at invitere oplægsholdere ind sammen med andre interessenter, der kan være med til at kvalificere debatten og give sparring til initiativer, der kan igangsættes.

 

Mulige emner til de kommende møder kunne være:

 

Arbejdsmarkedet – både lokalt, regionalt og nationalt har et akut behov for arbejdskraft. Det er en udfordring, der kun kan løses i et samarbejde mellem alle parter på arbejdsmarkedet, og ved at tage nye initiativer og løsninger i brug. Det foreslås, at temadrøftelserne i 2022 alle kommer til at omhandle arbejdskraftsbehovet - men ud fra forskellige vinkler.

 

Et andet relevant og tilbagevendende emne er opkvalificering – både for medarbejdere og ledige – og især for gruppen af borgere, der ikke har så megen erfaring på arbejdsmarkedet. Dette emne kunne også komme på dagsordenen ud fra forskellige perspektiver.


Resumé

Der er udarbejdet forslag til mødedatoer 2022 for Koldings Arbejdsmarkedsråd.
Møderne foregår kvartalsvist, og følgende datoer foreslås:

 

 • 24. marts
 • 15. juni
 • 15. september
 • 8. december.

 

Derudover kan der evt. inviteres til yderligere arrangementer og temadage. Møderne holdes på forskellige lokaliteter rundt omkring i Kolding.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social-og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet godkender datoerne. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Godkendt. Der kigges på evt. at flytte mødet i juni pga. arrangement hos Business Kolding.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen


Resumé

For at sikre en god inddragelse af Koldings Arbejdsmarkedsråds baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen


Resumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 24-03-2022

Formanden for Koldings Arbejdsmarkedsråd fortalte om Posthuset som kommunens bygning for socialøkonomiske virksomheder og opfordrede til at besøge stedet.

Rådet enedes om, at der lægges en nyhed om det første møde på jobcentrets Linkedinprofil og i nyhedsbrevet. 

Fraværende:

Per Lynnerup

Morten Kaj Hansen

Morten Bjørn Hansen

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschef, Mette Byskov, vil orientere om:

 

 • Resultater fra Kolding Kommunes deltagelse i projekt om handicapkompenserende ordninger.