Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 19. okt 2015 kl. 08:30

Økonomiudvalget

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

Haderslev Kommune ansøger om optagelse i Trekantområdet Danmark pr. 1. januar 2016.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslås, at ansøgningen fra Haderslev Kommune imødekommes.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har på byrådsmødet 29. september 2015 besluttet at anmode om optagelse som medlem af foreningen Trekantområdet Danmark på. 1. januar 2016. Ifølge foreningens vedtægter skal optagelsen af en ny kommune godkendes af de eksisterende medlemskommuner.
 
Trekantområdet Danmark består i dag af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner med et samlet indbyggertal på 358.000 indbyggere. De seks kommuner har i fællesskab vedtaget en overordnet vækststrategi – ”Vores fremtid” – og igangsat en række initiativer inden for primært produktion, entreprenørskab og kultur.
 
Inden for de sidste par år har danske kommuner i stort tal sluttet sig sammen i byregioner og ”business regions”. Flere af disse er ganske store – Greater Copenhagen (46 kommuner, 2,5 mio. indbyggere), Business Region Aarhus (11 kommuner 860.000 indbyggere) og Business Region North (11 kommuner, 580.000 indbyggere). En optagelse af Haderslev Kommune er med til at sikre, at Trekantområdet fortsat kan være en aktiv regional spiller med tilstrækkeligt volumen og kræfter til at løfte fælles udfordringer. Haderslev Kommune hænger infra- og erhvervsstrukturelt godt sammen med Trekantområdet og er en del af det østjyske bybånd. På arbejdsmarkedsområdet deltager Haderslev Kommune også allerede i et tæt samarbejde med de seks kommuners jobcentre
 
Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet Danmark indebærer, at den sydlige halvdel af det østjyske bybånd samles. Det giver et stærkt udgangspunkt for at indgå en samarbejdsaftale med Business Region Aarhus om det formål at repræsentere hele det østjyske bybånds fælles interesser.
 
Såfremt Haderslev Kommune optages som medlem af Trekantområdet Danmark, indgår kommunen på lige vilkår i samarbejdet og tilslutter sig alle de fælles mål, strategi, planer og indsatser. Haderslev kommune bidager økonomisk med et medlemskontingent, der modsvarer de nuværende medlemmers.
 
Trekantområdet Danmarks bestyrelse – bestående af de seks borgmestre – anbefaler, at Haderslev Kommune optages som medlem pr. 1. januar 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2015-2018 til realisering af udviklingsplanen ”Skamlingsbanken- et nationalt samlingssted”.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har den 11. juni 2014 modtaget tilsagn om 40 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden), som støtte til en delvis realisering af udviklingsplanen ”Skamlingsbanken- et nationalt samlingssted”. Umiddelbart før sommerferien godkendte A.P. Møller Fonden en tids- og betalingsplan, der betyder, at det nu er muligt at gå igang med at realisere de mest centrale elementer i udviklingsplanen. Helt konkret betyder det, at følgende elementer prioriteres:
 • Genskabelse af Højskamlingen og renovering af klokkestabel, mindelund samt øvrige monumenter.
 • Opførelse af nyt besøgscenter, placeret på Højskamlingen, som udgør omdrejningspunktet for formidlingen samt portal til området.
 • Etablering af ny opera og folkemødeplads, der ligger tæt ved Højskamlingen og tænkes som centralt omdrejningspunkt for aktiviteter i området, herunder det årlige besøg fra Den Kongelige Opera.
 • Tjørnereden – et levende værksted og atelier.
 • Picnic med udsigt – bænk, der skaber illusion om et tingsted og med områdets bedste udsigt.
 • Etablering og forbedring af områdets hovedstier og anlæggelse af P-plads.
 • Historisk redegørelse, opbygning af grundformidlingen og Skamlingsbanken som ”mødested”.
 • Restaurering og pleje af landskab og natur.
 • Designlinje, der skal præsentere Skamlingsbanken og skabe sammenhæng i udformning og materialevalg.
Sideløbende arbejdes der med fonde til realisering af yderligere tiltag.
 
De ansøgte anlægsbevillinger er udgiftsneutrale set over årene 2015 til 2018.
 
P.nr. 4766 Skamlingsbanken- et nationalt samlingssted.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger (i 1.000 kr.):
Udgift
40.000
kr.
Indtægt
40.000
kr.
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
2015
2.000 kr.
2.000 kr.
2016
11.000 kr.
11.000 kr.
2017
10.000 kr.
10.000 kr.
2018
17.000 kr.
17.000 kr.
 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 05-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2015.
 
Hovedpunkterne er:
 • Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
 • For serviceudgifter forventes regnskabet at være 7,8 mio. kr. mindre end årsbudgettet og 7,8 mio. kr. større end serviceudgiftsrammen.
 • For serviceudgifter forventes 40,7 mio. kr. overført til 2016. For anlæg forventes der overført 50,0 mio. kr. til 2016. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2016. Sammenlagt forventes 110,7 mio. kr. overført.
 • I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 2,8 mio. kr. i 2015 og 29,4 mio. kr. i 2016. Igangsatte tiltag realiserer beløbet for 2015, mens der for 2016 er udarbejdet en handlingsplan for beløbets realisering.
 • Der skønnes nu et kasseforbrug i 2015 på 55,8 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2016/17 end fra 2014, et mindre tilskud til skattenedsættelser i 2015 end forudsat samt en udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2015
Da budget 2015 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 19,4 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 55,8 mio. kr. fordelt på følgende poster:
 
Årsbudget, kasseforøgelse
-19,394 mio. kr.
-19,394 mio. kr.
Overførsler:
 • Fra 2014
 • Serviceudgifter til 2016
 • Anlæg til 2016
 • Øvrige til 2016
 
 
162,229 mio. kr.
-40,700 mio. kr.
-50,000 mio. kr.
-20,000 mio. kr.
 
 
 
 
 
51,529 mio. kr.
Tillægsbevillinger:
 • ESCO fremtidens bæredygtige almenboliger
 • Bevillingskontrol ultimo 2014
 • Forundersøgelser for miljøprojekter
 • Tilskud til skattenedsættelser i 2015, dækningsafgift
 • Samling af døgntilbud – udbygning af Tinghøj
 • Finansiering af Tinghøj (overførselssag)
 • Udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018
 • Evt. opkøb af ejendomme til boligplacering af flygtninge
 • Låneoptagelse
 • Forundersøgelser for miljøprojekter
 
 
 
-0,350 mio. kr.
-0,815 mio. kr.
 
-0,979 mio. kr.
 
9,380 mio. kr.
 
9,600 mio. kr.
 
-9,600 mio. kr.
 
 
16,100 mio. kr.
 
8,000 mio. kr.
-8,000 mio. kr.
 
0,314 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,650 mio. kr.
 
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
 • Ingen
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventet kasseforbrug 2015
55,785 mio. kr.
55,785 mio. kr.
 (+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)
 
I forhold til sidste måneds opfølgning er kasseforbruget steget med 0,9 mio. kr. som følge af en mindre forventet overførsel af serviceudgifter til 2016 på 0,6 mio. kr. og merudgift til forundersøgelser for miljøprojekter på 0,3 mio. kr.
 
Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Midtvejsregulering 2015 gennemføres ikke jævnfør regeringsaftalen.
 
Herudover bemærkes, at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2015.
 
Serviceudgifter
Med udgangen af september 2015 er der brugt 75,02% af budgettet. Det er 0,52% mere end på samme tidspunkt i 2014.
 
Der forventes nu serviceudgifter i 2015 på 3.640,2 mio. kr., hvilket er 7,8 mio. kr. mere end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.
 
Direktionen skønner nu en overførsel fra 2015 til 2016 på 40,7 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 50,0 mio. kr. Det reducerede skøn kan først og fremmest henføres til øget forbrug af barselsudligningspuljen.
 
Effektiviseringsmålet
Byrådet har fastsat et effektiviserings- og reduktionsmål. For 2015 og 2016 mangler fortsat realisering af henholdsvis 2,8 mio. kr. og 29,4 mio. kr. Siden sidste måneds opfølgning er sket følgende ændringer:
 • Refusion til særligt dyre enkeltsager (3.071.000 kr./0 kr.)
 • Aftørringspapir (83.000 kr./99.000 kr.)
 • Engangsartikler (-73.000 kr./-109.000 kr.)
 • Tjenestemandspensioner 2015 (2.500.000 kr./0 kr.)
 • Naturfag (0 kr./137.000 kr.)
 • Tandbehandling (-31.000 kr./-41.000 kr.)
I årsbudget 2015 er vedtaget yderligere tiltag. Med det forventede provenu herfra realiseres effektiviseringsmålet for 2015.
 
For 2016 er udarbejdet en handlingsplan for realisering af det samlede effektiviseringsmål. Målet forventes realiseret senest i foråret 2016. Fremover vil realiserede effektiviseringsmål blive beskrevet i notatark, der vedhæftes punktet vedrørende budgetrealisering som et bilag.
 
Overførsler
Der forventes et mindre forbrug vedrørende overførsler. Ved bevillingskontrollen vil overskuddet blive søgt overført til 2016 til dækning af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
 
Dog bemærkes, at ny lovgivning medfører betydelige ændringer i indsatsen, hvorfor området følges tæt.
 
Overskud på området i 2014 blev i forbindelse med overførselssagen overført til 2015 til finansiering af eventuel negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud. Midtvejsreguleringen gennemføres jævnfør regeringsaftalen ikke i fuldt omfang. Provenuet herfra overføres jævnfør budgetforliget til 2016 til finansiering af et øget anlægsprogram i 2016.
 
Der forventes et større forbrug vedrørende udgifter til midlertidig boligydelse. I årets første 8 måneder ligger forbruget højt. Grundet igangsatte initiativer og mindre brug af dyre lejemål forventes udgifterne af falde kraftigt i årets sidste fire måneder.
 
Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget, men skønnet skal tages med det forhold, at regionen har meddelt, at man i lighed med sidste år er bagud med registreringerne og at der som følge deraf må forventes større betalinger de kommende måneder. Regionen forventer et samlet forbrug i 2015, der ligger 1 - 2% under niveauet i 2014.
 
Anlæg
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 37,4 mio. kr. til 2015 ved bevillingskontrollen ultimo 2014, samt yderligere 8,9 mio. kr. ved overførselssagen. Der forventes overført 50,0 mio. kr. til 2016.
 
Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.
 
Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.
 
Lån og øvrige finansforskydninger
Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.

Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.
 
Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2015 på 340,7 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 270,0 mio. kr.
 

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 282,3 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 352,0 mio. kr. pr. 30. september 2015.
 
Gennemsnittet ved udgangen af 2015 beregnes nu til 340,7 mio. kr., hvilket er 70,7 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.
 
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2014 til 2015 er ved bevillingskontrollen ultimo 2014 overført 74,2 mio. kr., herudover er der yderligere overført i alt 88,0 mio. kr.
 
Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på 110,7 mio. kr. fordelt med 40,7 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 50,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 5,7 mio. kr. mere end forudsat. På baggrund af den store stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning ind til nu i 2015 skønnes, at direktionens samlede skøn på 110,7 mio. kr. er for lavt.
 
I budgetprocedure 2016 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2015 og i 2016.
 
I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2014 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.
 
Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2015 og det indgåede budgetforlig for 2016 og frem.
 
Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:
 • Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
 • Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2015 og i hele 2016.
 • Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (105,0 mio. kr. til 2017, 90,0 mio. kr. til 2018 og 85,0 mio. kr. til 2019).
 • Ændret låneoptagelse forværrer gennemsnitslikviditeten med 6,7 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. september 2015 viser en salgsindtægt på 15.642.424 kr. Det samlede salgsbudget udgør 45.304.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. september 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2015, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
 
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
 
Køb af jord
Ultimo 2014 blev der overført 7.418.000 kr. til 2015 vedrørende jordkøb i Nordic Synergi Park.
 
Byggemodning
Der er afsat rammebeløb på 16.480.000 kr. til byggemodning i 2015. Herudover er overført 2.003.000 kr. fra 2014 til 2015. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev behandlet af Byrådet i marts 2015.
 
På byrådsmødet den 13. april 2015 blev det besluttet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016 – 2019.
 
Der er endvidere overført 5.245.000 kr. fra 2014 til 2015 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergi Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.
 
Salg af jord mv.:
 
OPRINDELIG
KORRIGERET
SOLGT PR.
 
BUDGET
BUDGET
30.09.2015
 
KR.
KR.
KR.
Boligformål
0
9.916.000
13.774.092
Erhvervsformål
0
0
0
Offentlige formål
0
0
0
Ubestemte formål, jord
26.300.000
35.388.000
1.868.332
Boliger og fast ejendom
0
0
0
Ekstra jordsalg
0
0
0
I ALT
26.300.000
45.304.000
15.642.424
 
I det korrigerede budget er der overført 11.804.000 kr. fra 2014 til 2015. Desuden er der reguleret for Byrådets beslutninger, som påvirker salgsrammen samt sket løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 26.300.000 kr. pr. 1. januar 2015 til 45.304.000 kr. pr. 30. september 2015.
 
Den seneste opskrivning med 4.000.000 kr. skyldes, at der var budgetteret med delvis finansiering af anlægsbevilling på specialbørneområdet fra salg af bygningerne på Landerupgård, men da det efterfølgende er besluttet at anvende en del af Landerupgård til indkvartering af flygtninge, er det ikke muligt at sælge ejendommen.
 
Pr. 30. september 2015 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 15.642.424 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2015, udgør 29.661.576 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.
 
Pr. 30. september 2015 er der solgt i alt 32 parcelhusgrunde samt 1 storparcel i Lunderskov (Storegade 48-50) til tæt-lavt byggeri. Der er dog samtidig modtaget 6 parcelhusgrunde retur – af følgende årsager:
 • 4 handler er ophævet af Kommunen med henvisning til, at køberne ikke har kunnet betale købesummen
 • 1 handel er ophævet med henvisning til, at den købte grund endnu ikke er udstykket og færdiggjort til bebyggelse (Kærvænget i Jordrup)
 • 1 handel er ophævet af køber med henvisning til, at en vejbyggelinje umuliggjorde placering af købers byggeprojekt på grunden (Sysselbjergvej i Almind)
De 6 grunde er genudbudt.
 
Kommunen har herefter 45 salgsklare boliggrunde i følgende 12 boligområder:
 • 2 grunde i Elkærholmparken i Vester Nebel
 • 5 grunde på Eltangvej i Lilballe
 • 4 grunde på Odins Ager i Dalby
 • 4 grunde på Granitvænget i Lunderskov
 • 2 grunde på Havrevang i Lunderskov
 • 6 grunde i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup
 • 12 grunde på Steenbjerg i Christiansfeld
 • 2 grunde på Over Noret i Christiansfeld
 • 3 grunde på Kærvænget i Jordrup
 • 2 grund på Sysselbjergvej i Almind
 • 1 grund på Buhlsvej i Viuf
 • 2 grunde på Rytterskolevej i Nr. Bjert
Hertil kommer 2 storparceller i Elkærholmparken med mulighed for opførelse af op til 8 tæt/lav boliger på hver.
 
På økonomiudvalgsmødet den 16. februar 2015 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2015. På økonomiudvalgsmødet den 15. juni 2015, blev der fremlagt en sag vedrørende opfølgning på handlingsplanen for salg af jord og ejendomme. Opfølgningen viste, at der er en realistisk mulighed for at realisere salgsmålet.
 
Det vurderes stadig realistisk at realisere salgsmålet. Dette skyldes, at der arbejdes med salg af landbrugsjorder, erhvervsgrunde, storparceller samt parcelhusgrunde som forventes, at kunne landes inden årsskiftet. Såfremt enkelte handler først kan landes efter årsskiftet, kan det blive nødvendigt at overføre et ikke-realiseret salgsmål fra 2015 til 2016. Dette vil i givet fald ske ved årets sidste bevillingskontrol.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.

Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender forslag til takster på gebyrer for 2016 vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2014 samt budgettet for 2016.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Motas I/S’s fremsendte takster på gebyrer for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt takster på gebyrer for 2016 til godkendelse.
 
Gebyrerne er stort set uændrede eller svagt faldende i 2016 i forhold til 2015, dog er der en lille stigning på afhentningsprisen i ”den lille landbrugsordning” for at få en bedre økonomi i denne ordning.
 
Af vedtægterne fremgår det af 11.8, at:
”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer fremsendes, jf. 8.2, fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.”
 
Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.
 
Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.
 
Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold. Til og med 2012 blev disse administrationsomkostninger opkrævet som et selvstændigt administrationsgebyr for farligt affald, gebyret blev udregnet som et gennemsnitsgebyr pr. virksomhed og opkrævet sammen med ”administrationsgebyr erhverv”.
 
Motas I/S budgetterer for 2016 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2016 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd jf. affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 2. Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret; ”Grundgebyr erhverv 2016”. Dette har været praksis siden 2013 og er ikke noget nyt for virksomhederne.
 
Som noget nyt er der udregnet en takst på håndtering af 42 liters røde kasser til problemaffald.
 
Baggrunden for dette er, at Motas har modtaget forespørgsel fra Kolding Kommune om at udføre sortering af problemaffald indsamlet fra husstande i røde kasser.
 
Bestyrelsen har vedtaget, at man ønsker at påtage sig denne opgave, men Kolding Kommune har på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til, om man ønsker, at Motas udfører opgaven.
 
I budget og takster er håndtering af røde kasser medtaget, idet der regnes med et overskud på 84.000 kr. fra ordningen, til dækning af administrationsomkostningerne hos Motas.
 
Skulle Kolding Kommune vedtage en anden løsning end at lade Motas udføre opgaven, vil den del af budgettet ikke blive aktuelt. Dermed vil det budgetterede resultat på minus 249.000 kr. blive 84.000 kr. større.
 
Repræsentantskabet har den 21. maj 2015 godkendt årsregnskabet for 2014, budget for 2016 samt forslag til takster/gebyrer for 2016.

Beslutning Teknikudvalget den 05-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 godkendt årsregnskabet for 2014. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Elbokøkkenet har i 2014 efter det omkostningsbaserede regnskab haft et overskud på 36.188 kr. Kolding Kommunes andel heraf udgør 14.812 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Økonomiudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at det reviderede og godkendte regnskab 2014 for Elbokøkkenet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentkontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.
 
Regnskabet er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den. 23. juni 2015. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.
 
Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2014 er følgende:
 
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 kr.
Omkostningsbaseret
Udgiftsbaseret
 
 
 
Indtægter i alt
23.129
23.129
 
 
 
Udgifter i alt
23.093
22.372
 
 
 
Resultat
36
757
 
Note
Regulering af ferieforpligtigelsen og forskydning af varelager indgår i det omkostningsbaserede regnskab.
 
En sammenligning med årsregnskab 2013 viser følgende:
 
Beløb i 1.000 kr.
Årets resultat
Balance-sum
Likvid beholdning
Egen-kapital
Revisions-påtegning
Regnskab 2013
111
10.959
4.253
6.897
Blank
Regnskab 2014
36
9.368
4.048
6.934
Blank
 
 
Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet skal balancere økonomisk, dvs. at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.
 
Elbokøkkenet har i 2014 haft et overskud på 36.000 kr., svarende til 0,16% af omsætningen, hvilket er meget tæt på at ramme et budget i balance. Kolding Kommunes andel af årets overskud udgør 14.812 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 07-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.

Resumé

Fritvalgspriser for madservice foreslås ændret pr. 1. januar 2016 på baggrund af Elbokøkkenets nye priser for 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at fritvalgspriser for madservice reguleres pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. september 2015 vedtaget nye priser for Elbokøkkenet i 2016. Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser. Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter.
 
Fritvalgspriser pr. 1. januar 2016 fremgår af følgende tabel:
 
 
Pris pr. 01.07.15
Pris pr. 01.01.16
Ændring
Hovedret almindelig
42,67
43,84
1,17
Biret almindelig
11,23
11,54
0,31
Hovedret diæt
56,14
57,68
1,54
Biret diæt
11,23
11,54
0,31
Udbringning pr. uge
64,00
64,00
0
 
Prisstigningen forventes at kunne holdes inden for budgetrammen 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 07-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Der skal udpeges tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne ved folkeafstemningen den 3. december 2015.
 
Der skal ligeledes udpeges stemmemodtagere til at fungere som brevstemmemodtagere på plejehjem, daghjem m.v. og ved afgivelse af brevstemme i hjemmet.
 
Udpegningerne sker i overensstemmelse med byrådsmandatfordelingen, idet der tages hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, men er opstillingsberettigede til Folketinget.
 
Der skal ikke udpeges valgstyrere og formænd for valgstyrerne, idet de blev udpeget den 31. marts 2014 (sag nr. 3), gældende for hele valgperioden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår følgende fordeling af de tilforordnede vælgere:
 
A
38
B
6
C
6
F
6
O
19
V
77
Ø
6
I alt
158
 
Derudover reserveres 2 pladser til partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, men ikke er repræsenteret i Byrådet.
 
Det drejer sig p.t. om Liberal Alliance og Alternativet.
 
Kommunaldirektøren foreslår endvidere følgende fordeling af stemmemodtagerne:
 
A
6
B
1
C
1
F
1
O
3
V
12
Ø
1
I alt
25
 

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Forud for folkeafstemningen den 3. december 2015 forventes de at komme anmodninger om at foretage indsamlinger og vælgerundersøgelser på Kommunens afstemningssteder.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til humanitære indsamlinger samt vælgerundersøgelser i forbindelse med den kommende folkeafstemning under forudsætning af, at
 
afstemningen ikke forstyrres,
 
organisationens ansatte følger de tilforordnedes anvisninger,
 
indsamlingen/vælgerundersøgelsen foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

På vegne af kommunens forvaltninger forelægger By- og Udviklingsforvaltningen hermed udkast til høringssvar til Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-2019 for Region Syddanmark, med henblik på godkendelse.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udkast til høringssvar til Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Syddanmark godkendes med henblik på fremsendelse som Kolding Kommunes bemærkninger til regionens strategiforslag.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har sendt Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-2019 i høring med frist for høringssvar den 2. november 2015.
 
Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi fremgår af www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
 
Regionens strategiforslag ”Det Gode Liv som vækstskaber” er første generation med hjemmel i ”lov om erhvervsfremme og regional udvikling”, som trådte i kraft i februar 2014. Hermed blev den tidligere Regionale Udviklingsplan (jf. planloven) og Den Regionale Vækststrategi (jf. erhvervsfremmeloven) fusioneret. Ifølge gældende lovgivning er kommunerne forpligtet på, at ”… forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen” (§ 13, stk. 3).
 
Regionens strategiforslag redegør for den ønskede fremtidige udvikling og de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder byregioner, byer, landområder, infrastruktur, erhverv, turisme, uddannelse, beskæftigelse, natur, miljø, kultur, internationalt samarbejde og en række andre emner af betydning for den regionale udvikling. Strategien redegør også for de første initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.
 
Strategien skal være en fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år. Det gode liv er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Intentionen med strategien er at skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har indsamlet bidrag fra kommunens 4 forvaltninger. Business Kolding har ligeledes leveret input, men sender også sit eget høringssvar.
 
Koldings høringssvar skal ses som supplement til de bemærkninger, der fremgår af Trekantområdets høringssvar på vegne af de 6 kommuner. Jf. vedlagte udkast til Trekantområdets høringssvar omfatter det nogle generelle bemærkninger til strategiforslaget, og påpeger blandt andet, at beskrivelsen af Trekantområdet som ”byregion” ikke er fyldestgørende og genkendelig i forhold til den vedtagne fælles planstrategi for de 6 kommuner.

Beslutning Direktionen den 02-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en Vandhandleplan for Kolding Kommune. Planen er en revideret udgave af den Vandhandleplan, som blev udarbejdet og vedtaget af det daværende Plan- og Miljøudvalg i 2012.
 
Årsagen til at planen nu revideres er, at de statslige vandplaner (1. generation) har været stærkt forsinkede, bl.a. fordi de af Natur- og Miljøklagenævnet blev underkendt i december 2012. Vandplanerne er således først blevet vedtaget den 30. oktober 2014.
 
Alle landets kommuner skal udarbejde nye Vandhandleplaner, der beskriver forskellige indsatser, der skal sikre, at vandløb, søer m.m., der ikke har en tilfredsstillende miljøtilstand, får en god miljøtilstand. Vandhandleplanen angiver også indsatsen i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
 
Forslaget til den kommunale vandhandleplan har været i offentlig høring i 8 uger i perioden medio juni til medio august 2015.
 
Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra henholdsvis Naturstyrelsen, Museum Sønderjylland og Sønderjysk Landboforening. Høringssvarene har givet anledning til mindre tekstmæssige justeringer og tilføjelser.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det reviderede forslag til Vandhandleplan for Kolding Kommune vedtages af Byrådet.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2012 udarbejdede Kolding Kommune en Vandhandleplan, som blev vedtaget af det daværende Plan- og Miljøudvalg. Men på grund af at Natur- og Miljøklagenævnet underkendte Statens vandplaner, kom den ikke til at gælde.
 
I oktober 2014 blev de statslige vandplaner vedtaget. Herefter har Forvaltningen i henhold til Miljømålsloven udarbejdet en revideret og opdateret udgave af planen fra 2012.
 
I forhold til første version af planen har en lang række af de vandløbsprojekter, der er oplistet i planen, ændret status, fordi vedtagelsen af to bekendtgørelser har gjort det muligt for kommunerne siden 2013 at iværksætte forskellige indsatser i vandløbene på trods af, at vandplanerne ikke var vedtaget. Det drejer sig om Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering og Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. Via disse ordninger kan kommunerne søge om fuld finansiering af udgifterne til forundersøgelserne samt realiseringen af projekterne.
 
Kolding Kommune har på denne måde i perioden fra 2013 til foråret 2015 gennemført eller igangsat i alt 27 vandløbsprojekter. Heraf er de 19 projekter, der har fjernet spærringer i vandløbene, 5 rørlagte vandløb er blevet frilagte og endelig er 3 vandløb blevet restaureret med udlægning af sten og grus. Indsatsernes geografiske placering og type fremgår af vandhandleplanens figur 4.4, side 15.
 
I perioden, hvor vandhandleplanen har været i offentlig høring, har Forvaltningen modtaget bemærkninger fra Sønderjysk Landboforening, Museum Sønderjylland og Naturstyrelsen.
 
Sønderjysk Landboforening
Bemærkningerne fra Sønderjysk Landboforening er af generel og overordnet karakter og drejer sig overvejende om klimatilpasning. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer eller tilføjelser af vandhandleplanen.
 
Museum Sønderjylland
Museum Sønderjylland gør i sit høringssvar opmærksom på bestemmelserne i Museumsloven vedrørende anlægsarbejder, der går under normal pløjedybde. Desuden forholdene vedrørende væsentlige jordfaste fortidsminder. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i vandhandleplanen, idet Forvaltningen i forbindelse med realiseringen af de enkelte projekter er opmærksomme på Museumslovens bestemmelser og hensyn til fortidsminder.
 
Naturstyrelsen påpeger i sit høringssvar, at teksten vedrørende indsatsen i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land bør præciseres for så vidt angår tallene for, hvor mange husstande, der har fået foretaget forbedringer og hvor mange, der skal iværksætte forbedringer fremover. Dette sammenholdt med kommunens spildevandsplan. Endelig efterlyser Naturstyrelsen et kortbilag, hvor ovenstående er skitseret i forhold til forskellige delvandoplande.
 
Naturstyrelsens bemærkninger har ført til, at Forvaltningen har foretaget nogle tekstmæssige justeringer og tilføjelser i afsnittet om forbedret spildevandsrensning. Det efterspurgte kort er nu indføjet i vandhandleplanen.
 
Umiddelbart kan det forekomme besynderligt, at vedtage en vandhandleplan gældende for perioden 2010 – 2015 så tæt på periodens udløb her ved det kommende årsskifte.
 
Kommunernes vandhandleplaner er lovfæstede i miljømålsloven, der i Danmark sikrer overholdelse af forpligtigelserne i forhold til EU Vandrammedirektivet.
 
Det har for kommunerne tidsmæssigt og fysisk ikke været muligt at gennemføre alle de indsatser, der er beskrevet i vandplanerne. Mange indsatser vil derfor skulle overføres til 2. generation vandplaner (nu kaldet vandområdeplaner). Kommunernes vandhandleplaner vil derfor kunne fungere som en form for status for den samlede indsats.
 
Endelig er der på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om, hvorvidt 2. generation af vandområdeplanerne bliver vedtaget af Staten inden slutningen af december 2015. En opdateret vandhandleplan vil - hvis vandområdeplanerne bliver forsinkede – kunne sikre, at kommunerne fortsat vil kunne gennemføre indsatser ind i 2016, - med hjemmel i ovenstående bekendtgørelser på området.
 
En af Kolding Kommune vedtaget vandhandleplan vil efter bestemmelserne i Miljømålsloven kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forhold til indhold og tilvejebringelse. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. 

Beslutning Miljøudvalget den 05-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Ligestillingsredegørelsen er udarbejdet. Den angiver data om Kolding Kommunes arbejde med ligestilling. Redegørelsen udarbejdes hvert 2. år og indsendes til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sagen behandles i

Administrationsforum, Direktionen, Hovedudvalget (høring), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år og dermed i 2015. Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.
 
Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål heraf 10 vedrørende personaleområdet og 10 vedrørende kommunens borgerrettede ydelser. Inden for hvert af disse hovedområder stilles spørgsmål i 3 kategorier
 • Mål
 • Handlinger
 • Forventede resultater.
Herudover indeholder redegørelsen opgørelse af kønsfordelingen i råd, nævn og udvalg.
 
Den udarbejdede ligestillingsredegørelse giver ikke anledning til bemærkninger.
 
Efter vedtagelse af ligestillingsredegørelse fremsendes den til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Ministeriet vil herefter offentliggøre resultatet på www.ligestillingidanmark.dk ligesom man vil Benchmarke kommunerne indbyrdes gennem et såkaldt ligestillingsindeks.

Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 10-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 15-09-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Hovedudvalget den 29-09-2015

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Der forelå intet til drøftelse.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Økonomiudvalget har besluttet, at landbrugsarealerne til den tidligere institution på Landerupgård – Landerupvej 8 skal udbydes til salg.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til salgs- og udbudsvilkår på de til ejendommen tilhørende landbrugsarealer på ca. 80,45 ha. fordelt på to udbud.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at landbrugsarealerne til Landerupgård på ca. 80 ha. udbydes til salg – fordelt på to udbud – uden mindstepris og på vilkår, som anført i vedhæftede salgs- og udbudsvilkår, jf. nærmere nedenfor i sagsfremstillingen, idet By- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til at foretage mindre ændringer af juridisk-teknisk karakter.

Sagsfremstilling

Baggrund
Den 15. juni 2015 besluttede Økonomiudvalget – i forbindelse med behandling af sagen vedr. opfølgning på handlingsplan for salg af jord og ejendomme 2015 – at By- og Udviklingsforvaltningen kunne igangsætte arbejdet med at udbyde landbrugsarealerne til den tidligere institution på Landerupgård – Landerupvej 8 til salg.
 
Kolding Kommune har overtaget den nu nedlagte selvejende døgnbehandlingsinstitution Landerupgård – Landerupvej 8 og tinglysningen heraf er gennemført.
 
Ejendommen består af en større bygningsmasse fordelt på 12 bygninger, som dækker et 10 ha. stort område, som ud over bygningerne er indrettet med forskellige former for idrætsfaciliteter, park, veje og stier.
 
Den tilhørende landbrugsjord på ca. 80 ha. har af tidligere ejer i mange år været bortforpagtet til Poul Christensen, Vranderupvej, Kolding.
Poul Christensens nuværende forpagtningskontrakt udløber pr. 31. august 2017.
 
På kortet er landbrugsarealerne markeret med blåt og lyserødt. De øvrige arealer bruges ikke til landbrugsformål, men anvendes til institutionsformål eller udlejes som småarealer til omkringliggende beboelsesejendomme.
 
Det er oplyst over for lejerne af småarealerne, at småarealerne forventes at blive udbudt til salg til minimum samme hektarpris, som de udbudte landbrugsarealer bliver solgt til. Der vil senere blive forelagt en særskilt sag for Økonomiudvalget med forslag om udbudsvilkår for småarealerne.
 
 

Salgs- og udbudsvilkår
Arealerne markeret med henholdsvis blåt og lysebrunt foreslås udbudt til salg samtidig, men hver for sig, således at der foretages et udbud på 54,05 ha (blåt) og et udbud på 26,4 ha (lyserødt). Opdelingen er foretaget med henblik på at skabe flere potentielle købere, da det er forvaltningens vurdering, at der kan være større interesse for at byde på 2 mindre arealer end ét stort areal.
 
Arealerne udbydes til salg som anført i vedlagte salgs- og udbudsvilkår, idet by- og udviklingsdirektøren dog bemyndiges til at foretage mindre ændringer af juridisk-teknisk karakter.
 
Overtagelsesdagen er sat til senest 31. december 2015. Senest 14 dage efter sælgers påkrav skal der deponeres i sælgers navn i sælgers pengeinstitut et beløb svarende til minimum 10% af budsummen.
Samtidig skal der stilles bankgaranti for restkøbesummens betaling på overtagelsesdagen, dog tidligst når udstykning er gennemført.
Restkøbesummen forrentes med 3% p.a. fra overtagelsesdagen til restkøbesummen deponeres. Forrentningen betales samtidig med restkøbesummens deponering.
 
Køber og sælger deler omkostningerne til tinglysnings/registreringsafgift af det digitale skøde ligeligt.
 
Køber afholder alle omkostninger til egne rådgivere.
 
Sælger betaler øvrige omkostninger forbundet med handlens berigtigelse herunder udstykning.
 
Indkomne købstilbud forelægges i senere sag
De indkomne købstilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkendt.