Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 19. sep 2022 kl. 11:00

Social Bæredygtighed

Multisalen, Sundhedscentret

Referat

Resumé

Udvalgets møder i andet halvår 2022 er tilrettelagt med henblik på at sikre delleverancen i form af udkast til scenarier for det gode liv med handicap samt fokusområder suppleret med anbefalinger til det videre arbejde med en handicappolitik. Som en fælles indledning til udvalgets arbejde med at formulere scenarier giver designkonsulent, Camilla Toft Waldstrøm, på mødet et overblik over den forestående proces herunder de forskellige faser i arbejdet med scenarierne.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at procesoverblikket for udvalgets arbejde med scenarier tages til efterretning.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Procesoverblikket blev taget til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

Ifølge kommissoriet har udvalget Social Bæredygtighed til opgave i løbet af byrådsperioden at udarbejde Scenarier for Fremtidens Velfærd i Kolding Kommune fra vugge til grav. Der arbejdes i første omgang med scenarier for det gode liv med handicap.

På mødet den 25. august 2022 valgte udvalget de temaer, der skal udarbejdes scenarier for.

Udvalgets delleverance bliver således et udkast til langsigtede scenarier for det gode liv med handicap suppleret med fokusområder, der kan være nedslag i mere kortsigtede temaer eller udfordringer.

 

Figur 1: Procesoverblik

 

Procesoverblik

 

Hvert tema vil blive bearbejdet efter samme skabelon og følgende plan:

 

 1. Genbesøg af logbog for temaet for at opsummere indsigter fra eksperter, fagpersoner, hverdagseksperter m.fl.
 2. Gennemgang af borgerindsigterne, som specifikt relaterer sig til temaet, for at dykke ned i borgernes oplevelser.
 3. Præsentation af delvision for temaet, som er en fortolkning af den foreløbige visionserklæring i relation til det enkelte tema.
 4. Oplæg omkring ”Best practise” for at kortlægge allerede igangværende indsatser samt inspiration.
 5. Oplæg til konturerne af et fremtidsscenarie og anbefalinger.

 

Der er sat to temaer på hvert udvalgsmøde, og de fordeler sig således:

 

Mødeplan og temaer 2. halvår 2022:

 

Udvalgsmøde 19/9
Tema: Mødet med kommunen: Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.
Tema: Overgange mellem livsfaser: Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.

 

Udvalgsmøde 10/10

Tema: Det gode børneliv med handicap: Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.

Tema: Adgang og tilgængelighed (byrum, kultur, fritid/idræt, sundhed m.m.): Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.

 

Udvalgsmøde 7/11

Tema: Det gode arbejdsliv og uddannelsesliv med handicap. Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.

Tema: Familie og pårørende: Inspiration og oplæg til scenarier og fokusområder.

 

På udvalgsmødet i november drøfter udvalget desuden et samlet revideret oplæg til scenarier
og fokusområder med henblik på vedtagelse af scenarier for det gode liv med handicap.
 

Handicappolitisk dialogmøde den 30. november

Udvalget arbejder med en fremtidsvision for ”Det gode liv med handicap”, hvor perspektiverne
rækker helt frem til 2050. Udvalget udarbejder derfor fremtidsscenarier i løbet af efteråret, hvor tidshorisonten er 2030.

 

På dette møde er der fokus på dialog om scenarierne for det gode liv med handicap. Møde

med berørte borgere, interessenter, medlemmer af Byrådet, Handicapråd og øvrige

eksterne, hvor der lægges op til dialog om udvalgets udkast til scenarier for det gode liv med
handicap og fokusområder. Afholdelse af det handicappolitiske topmøde flugter med FN’s

internationale handicapdag den 3. december, hvor man verden over sætter fokus på

mennesker med funktionsnedsættelser.

 

Udvalgsmøde 14/12

På dette møde præsenteres udvalget for en opsamling fra det handicappolitiske dialogmøde, der fungerer som en slags høring for udvalgets udkast til scenarier for ”Det gode liv med
handicap”. Den samlede leverance drøftes og sendes til politisk behandling i Økonomi og Strategi/Byråd med henblik på behandling og implementering i fagudvalg.

På mødet drøftes forslag til proces for udarbejdelse af politik inklusiv Social Bæredygtigheds rolle i den fremadrettede proces. Udvalgets arbejdsform evalueres og det næste tema godkendes.


Resumé

På mødet den 25. august gav udvalget input til et udkast til en 2050-visionserklæring for ”Det gode liv med handicap” i Kolding Kommune, som forvaltningen inddrager i det videre arbejde.

På mødet præsenteres udvalget for et udkast til visionserklæring, som udvalget kan verificere og kvalificere. Visionserklæringen vil blive genbesøgt på de kommende udvalgsmøder.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at udvalget verificerer og kvalificerer udkastet til en 2050-visionserklæring for ”Det gode liv med handicap” i Kolding Kommune, som vil blive genbesøgt på de kommende udvalgsmøder.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

2050-visionsudkastet blev verificeret og kvalificeret.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

På selve udvalgsmødet vil der foregå en faciliteret politisk drøftelse, hvor udvalget på baggrund af de hidtidige indsigter, drøftelser samt borgerinterviews drøfter et udkast til en foreløbig fremtidsvision i form af en 2050-visionserklæring, som sætter rammen for fagområdernes videre arbejde med scenarier.

Visionserklæringen fungerer som en ledestjerne for ambitionerne på området uden at der endnu tænkes i løsninger.

Det primære formål med visionserklæringen er, at alle aktører og bidragydere får et fælles sprog og værdisæt for den ønskede situation og pejlemærket for den endelige oplevelse, som borgere med funktionsnedsættelser i Kolding Kommune skal have i fremtiden.


Resumé

Forvaltningen har som supplement til de formelle mødereferater udarbejdet en logbog

med de væsentligste drøftelser, pointer og konklusioner fra møderne i udvalget i det 1. halvår 2022. De væsentligste pointer fra Logbogen om temaet ”Mødet med kommunen” (Afsnit 10) er samlet i denne sagsfremstilling.

 

Social- og handicapchef Gülcan Güven Grud deltager under samtlige punkter, der relaterer sig til temaet ”Mødet med kommunen”.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager præsentationen og genbesøget af temaet ”mødet med kommunen” til efterretning.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Udvalget genbesøgte temaet ”Mødet med kommunen” og tog præsentationen til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde med temaet ”Mødet med kommunen” indledes med at genbesøge de væsentligste pointer om temaet fra Logbogen. De barrierer og ”brændende platforme”, som udvalget identificerede i løbet af 1. halvår 2022, udgør mulighedsrum for fremtidig udvikling og fungerer som basen for fremtidsscenarierne.

 

Væsentlige pointer fra Logbogen vedrørende temaet ”Mødet med kommunen”
 

Ny form for professionalisme

I forhold til synet på mennesker med funktionsnedsættelser er der paradigmeskifte i gang. Fagpersonerne skal genfinde sig selv i en ny form for professionalisme, som kalder på en ny tilgang, nye kompetencer og rammer, der understøtter samskabelse. Paradigmeskiftet er illustreret i de to nedestående figurer:

Figur 1: Fra transaktionsmodel til samarbejdsmodel (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet)

Figur 1: Fra transaktionsmodel til samarbejdsmodel (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet)

 

Figur 2: Fra myndighedsposition til myndiggørende position (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet)

 

Figur 2: Fra myndighedsposition til myndiggørende position (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet)

 

Udviklingstendenser
 

 • En lille andel af kommunens myndighedsbeslutninger indsendes som klagesager til Ankestyrelsen. Af disse omgør Ankestyrelsen 30% af kommunernes beslutninger. Dette kan skyldes forskellige parametre fra de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer til en ubalance i magtpositionen mellem myndighed og pårørende/ramte. (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet).

 

 • Betegnelsen ”handicap” refererer ikke til personen men til de barrierer, personer med funktionsnedsættelser oplever i forskellige livssituationer og ved deltagelse i samfundslivet - fysiske såvel som holdningsmæssige. Mennesker med handicap kan desuden være udfordret af at have flere forskellige diagnoser på samme tid (mentale og fysiske). Det rejser spørgsmålet om det er den rigtige hjælp, der bevilges. Lykkes vi med at tage højde for:
   
 • Pårørendes egne sorg/krise-reaktioner
 • Borgere der kommer i klemme mellem forældre/pårørende og kommunen
 • Selvhjulpen er ikke det samme som selvstændig
 • Den psykologiske rehabilitering halter
 • Personer med handicaps bliver ofte udsat for en diagnoselup - dvs. alt vurderes ud fra et diagnoseperspektiv
 • Ønsket om en tidlig indsats
  (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet).

 

 • Hvad er kommunens rolle og opgave i dag og i fremtiden? Udviklingen kalder på, at kommunen bruger borgerne som samarbejdspartner og ser på det hele menneske. Kommunen kan ikke være hele løsningen – men vil ofte være indgangen. (Kilde: Oplæg ved Charlotte Glintborg, ph.d. og lektor, Aalborg Universitet).

Resumé

Som supplement til udvalgets møder i 1. halvår 2022 samt borger- og dialogmødet den

23. august er der i løbet af juli og august gennemført en række borgerinterviews med

børn, unge og voksne med både fysiske og mentale funktionsnedsættelser samt deres

forældre og pårørende.

 

På mødet gennemgår designkonsulent, Camilla Toft Waldstrøm, de borgerindsigter, som særligt knytter sig til temaet ”Mødet med kommunen”.

Opsamling fra Borger- og dialogmødet d. 23. august 2022 er vedhæftet denne sagsfremstilling.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen af borgerindsigter blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen


Resumé

På mødet får udvalget en præsentation af den foreløbige vision tolket til en delvision for temaet ”Mødet med kommunen”.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen af delvisionen blev drøftet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

På mødet den 25. august gav udvalget input til et udkast til en 2050-visionserklæring for ”Det gode liv med handicap” i Kolding Kommune, som forvaltningen inddrager i det videre arbejde.

 

Under det andet punkt på dagens dagsorden har udvalget verificeret og kvalificeret dette udkast til visionserklæring. På mødet får udvalget en præsentation af den foreløbige vision tolket til en delvision for temaet ”Mødet med kommunen”.

 

Delvisionen sætter rammen for fagområdernes videre arbejde med scenariet, fokusområderne og anbefalingerne. Delvisionen fungerer som en ledestjerne for ambitionerne for ”Mødet med kommunen”, uden at der endnu tænkes i løsninger.

Det primære formål med delvisionen er, at alle aktører og bidragydere får et fælles sprog og værdisæt for den ønskede situation og pejlemærket for den endelige oplevelse, som borgere med funktionsnedsættelser i Kolding Kommune skal have i fremtiden.


Resumé

På mødet præsenteres udvalget for inspiration og best practise i forhold til temaet ”Mødet med kommunen”.

 

Social- og handicapchef, Gülcan Güven Grud, orienterer om resultatet af arbejdet med ”De fem principper for god borgerinddragelse på handicapområdet” - herunder de tre fokusområder og handleplanens indhold.

 

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør, Annette Lund, orienterer om erfaringerne og anbefalingerne fra arbejdet med ”Tættere på”.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og

uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

De fem principper for god borgerinddragelse på handicapområdet

Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har sammen udarbejdet fem principper for styrket tillid og samarbejde på handicapområdet. Formålet med de fem principper er at skabe et fælles udgangspunkt og et bedre fundament for mødet mellem kommune og borger.

 

Under opfordring fra det tidligere Handicapråd, blev det i 2021 besluttet, at principperne skulle testes blandt borgere og pårørende i kommunen. Testen foregik i efteråret 2021. Resultaterne blev, sammen med tre overordnede fokusområder, fremlagt det tidligere Handicapråd og det tidligere Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalg. Det blev her besluttet, at der skulle udvælges og arbejdes videre med de tre fokusområder, og at det nye Handicapråd og relevante Velfærdsudvalg skulle præsenteres for en handleplan for det videre arbejde med principperne i Kolding Kommune.

Med inddragelse af medarbejdere er der i de efterfølgende måneder blevet udarbejdet en række nye, samt udpeget en række eksisterende, praksisser, som understøtter arbejdet med alle tre fokusområder.

 

På mødet orienterer social- og handicapchef, Gülcan Güven Grud, om resultatet af arbejdet med ”De fem principper for god borgerinddragelse på handicapområdet” - herunder de tre fokusområder og handleplanens indhold. Sagsfremstillingen og diverse dokumenter er vedlagt som bilag.

 

Tættere på

I oktober 2020 søgte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen om 10,5 mio. kr. fra
puljen ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” under Sundhedsstyrelsen til gennemførelse
af projektet ”Tættere På”. Midlerne skal bruges inden 30. september 2022.

Formålet med projekt ”Tættere På” er at sætte den ældre borger i centrum ved at lette visitationsprocessen, mindske dokumentation og forenkle arbejdsprocesser, så der frigøres tid til omsorg og nærvær for borgerne.
 

”Tættere På” er organiseret i tre spor:
 

 • Borgerens indgang
 • Meningsfuld dokumentation
 • Relationer i fagland

 

På mødet orienterer senior-, sundheds- og fritidsdirektør, Annette Lund, om de erfaringer fra
arbejdet med ”Tættere på”, som meningsfuldt kan overføres som anbefalinger i forhold til
målgruppen mennesker med funktionsnedsætteler og deres møde med kommunen.


Resumé

Udvalget præsenteres for et oplæg til konturerne af et fremtidsscenarie og anbefalinger i forhold til temaet ”Mødet med kommunen”.

Udvalget drøfter og kvalificerer udkastet til fremtidsscenarier og anbefalinger, og det justerede scenarie bliver sendt til verificering og kommentering blandt medlemmerne efter udvalgsmødet.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at fremtidsscenarier, inklusiv fokusområder for temaet ”Mødet med kommunen”, drøftes, udvælges og godkendes,

 

at de justerede scenarier bliver sendt til verificering og kommentering blandt medlemmerne efter udvalgsmødet.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Udvalget drøftede oplægget til fremtidsscenarier og fokusområder og besluttede, at der arbejdes videre med alle de præsenterede fremtidsscenarier og fokusområder. Udvalget supplerede scenarier og fokusområder med egne refleksioner og ønsker.

 

Forvaltningen udsender de justerede scenarier til verificering og kommentering hos udvalgsmedlemmerne.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

Der kan være mange årsager til at borgere med funktionsnedsættelser møder kommunen: Det første møde efter et behov opstår, når der sker noget pludseligt, løbende kontakt, når der sker noget i livet m.m.

Særligt det første møde med en myndighedsfunktion kan være afgørende for, at der etableres en god samarbejdsrelation.

 

På mødet præsenteres følgende:

 

 • Scenarier for temaet ”Mødet med kommunen”
 • Fortællinger, som iscenesætter scenariet
 • Faglige anbefalinger til indsatser i scenarierne

Resumé

Forvaltningen har som supplement til de formelle mødereferater udarbejdet en logbog med de væsentligste drøftelser, pointer og konklusioner fra møderne i udvalget i det 1. halvår 2022. Overgange er ikke et selvstændigt tema i logbogen, men flere steder berøres problematikken, og de væsentligste pointer fra logbogen om temaet ”Overgange” er samlet i denne sagsfremstilling.

 

Familiechef, Kenneth Røn Christiansen, ungechef, Ole Christian Graversen, og social- og handicapchef, Gülcan Güven Grud, deltager under samtlige punkter, der relaterer sig

til temaet ”Overgange”.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager præsentationen og genbesøget af temaet ”Overgange” til efterretning.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Udvalget genbesøgte temaet ”Overgange” og tog præsentationen til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

Udvalgets arbejde med temaet ”Overgange” indledes med at genbesøge de væsentligste pointer om temaet fra Logbogen. De barrierer og ”brændende platforme”, som udvalget identificerede i løbet af 1. halvår 2022, udgør mulighedsrum for fremtidig udvikling og fungerer
som basen for fremtidsscenarierne.

 

Væsentlige pointer fra Logbogen vedrørende temaet ”overgange”

 

Helhedstænkning

De politiske partier i Kolding Kommune er enige om et arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune”, som også omfatter retning og pejlemærker for Social Bæredygtighed. Af ”Fremtidens bæredygtige kommune” fremgår følgende: 

 

Et vigtigt fokus er, hvordan vi sikrer mere helhedstænkning i arbejdet med borgerne på tværs af eventuelle organisatoriske skel og skaber mere reel borgerinddragelse, og hvordan kan vi bruge inspiration, erfaringer og viden til at sætte nye sigtelinjer og ambitioner for fremtidens velfærd.

 

Synet på mennesker med handicap

Emner og udfordringer, som pt. er relevante i indsatsen for personer med handicap:
 

 • At styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Der er en bevægelse i gang, hvor forvaltningerne rykker tættere sammen om tværfaglige indsatser.
 • At sikre, at alle livsfaser kan rummes - også for personer med funktionsnedsættelser (Kilde: Oplæg ved social- og handicapchef i Kolding Kommune, Gülcan Güven Grud.)

 

Overgange ift. børn og unge med funktionsnedsættelser

Indsigter fra hverdagseksperter:
 

Mor til barn med autisme diagnose:

 • ”Det er en udfordring med den bratte overgang fra barn til voksen ved 18 år, når den hjernemæssige udvikling svarer til 12 år.”

 

Ung voksen med autisme-diagnose:

 • ”Jeg er flyttet mange gange og har som barn gået på 10 forskellige skoler. De 9 ud af de 10 kunne have været bedre. […] Den 10. skole var en specialskole, som gjorde en stor forskel. De 2-3 år på skolen hjalp mig, fordi de så mig, som den jeg er. Jeg lærte at bo for mig selv og klare mig selv.” 

 

Overgange ift. voksne med funktionsnedsættelser

Social- og handicapchef i Kolding Kommune, Gülcan Güven Grud, holdt på udvalgsmødet den 9. maj et oplæg. Udvalget blev her introduceret for det aktuelle udgangspunkt for det specialiserede voksenområde med særligt fokus på overgangen fra ung til voksen.
 

Uddrag fra udvalgets drøftelser af udfordringer og tiltag:
 

 • Det er vigtigt at styrke tværgående løsninger og bryde evt. silotænkning og udfordre paragraffer, som fastholder énsporede løsninger.
 • Der er behov for fokus på problemerne/udfordringerne frem for på diagnosen.
 • Der er behov for opgradering af faglighed, herunder opdateret viden om diagnoser og adfærd.
 • Civilsamfundet skal tænkes ind som en del af løsningen.

Resumé

Som supplement til udvalgets møder i 1. halvår 2022 samt borger- og dialogmødet den 23. august er der i løbet af juli og august gennemført en række borgerinterviews med børn, unge og voksne med både fysiske og mentale funktionsnedsættelser samt deres forældre og pårørende.

På mødet gennemgår designkonsulent, Camilla Toft Waldstrøm, de borgerindsigter, som særligt knytter sig til temaet ”Overgange”. Opsamling fra Borger- og dialogmødet d. 23. august 2022 er vedhæftet tidligere.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,


at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen af borgerindsigterne blev drøftet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen


Resumé

På mødet får udvalget en præsentation af den foreløbige vision tolket til en delvision for temaet ”Overgange”.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen af forslaget til foreløbig delvision blev drøftet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

På mødet den 25. august gav udvalget input til et udkast til en 2050-visionserklæring for
”Det gode liv med handicap” i Kolding Kommune, som forvaltningen inddrager i det videre arbejde. Under det andet punkt på dagens dagsorden har udvalget verificeret og kvalificeret dette udkast til visionserklæring. På mødet får udvalget en præsentation af den foreløbige vision tolket til en delvision for temaet ”Overgange”.

 

Delvisionen sætter rammen for fagområdernes videre arbejde med scenariet, fokusområderne
og anbefalingerne. Delvisionen fungerer som en ledestjerne for ambitionerne for ”Overgange”, uden at der endnu tænkes i løsninger. Det primære formål med delvisionen er, at alle aktører og bidragydere får et fælles sprog og værdisæt for den ønskede situation og pejlemærket for den endelige oplevelse, som borgere med funktionsnedsættelser i Kolding Kommune skal have i fremtiden.


Resumé

På mødet præsenteres udvalget for inspiration og best practise i forhold til temaet ”Overgange”.

Familiechef, Kenneth Røn Christiansen, ungechef, Ole Christian Graversen, og social- og handicapchef, Gülcan Güven Grud, orienterer på mødet om relevante inspirationskilder, nuværende erfaringer, best practise m.m.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,


at præsentationen drøftes.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Præsentationen blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen


Resumé

Udvalget præsenteres for et oplæg til konturerne af et fremtidsscenarie og anbefalinger i forhold til temaet ”Overgange”. Udvalget drøfter og kvalificerer udkastet til fremtidsscenarier og anbefalinger, og det justerede scenarie bliver sendt til verificering og kommentering blandt medlemmerne efter udvalgsmødet.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at fremtidsscenarier, inklusiv fokusområder for temaet ”Overgange”, drøftes, udvælges og godkendes,

at de justerede scenarier bliver sendt til verificering og kommentering blandt medlemmerne efter udvalgsmødet.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Udvalget drøftede oplægget til fremtidsscenarier og fokusområder og besluttede, at der arbejdes videre med alle de præsenterede fremtidsscenarier og fokusområder. Udvalget supplerede scenarier og fokusområder med egne refleksioner og ønsker.

 

Forvaltningen udsender de justerede scenarier til verificering og kommentering hos udvalgsmedlemmerne.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Sagsfremstilling

Overgange kan være mange ting: Når vi gennemgår livsfaser fra barn til unge til voksen, når der sker noget pludseligt og livet ændrer sig, så der opstå nye behov i den enkeltes liv. 

 

På mødet præsenteres følgende:

 • Scenarier for temaet ”Overgange”
 • Fortællinger, som iscenesætter scenariet
 • Faglige anbefalinger til indsatser i scenarierne

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Social Bæredygtighed.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Social Bæredygtighed drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager kommunale hverv.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Intet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Villy Søvndal

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Intet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen

Villy Søvndal


Resumé

Orientering fra direktørerne.

Sagen behandles i

Social Bæredygtighed.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social Bæredygtighed den 19-09-2022

Intet.

Fraværende:

John Arne Sørensen

Freddy Christensen


Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.